Laat links BBB de hand reiken

Het stikstof-dossier lijkt Nederland in een impasse te brengen. Een wat onverwachte samenwerking kan het begin van een oplossing zijn. Als Rutte erop uit was ons weer even te doen vergeten met wat voor problemen hij Nederland allemaal heeft opgezadeld dan is hij daar in geslaagd. Een scheefgegroeide woningmarkt, een disfunctionerende belastingdienst, een schreeuwend lerarentekort, maar natuurlijk vooral de behandeling van Groningers, van ouders in het toeslagenschandaal en van vluchtelingen. Maar al die onder zijn leiding veroorzaakte problemen worden nu aan het zicht onttrokken door het stikstof-dossier. En vooralsnog wijst niets erop dat Rutte bij machte is om ons daaruit te halen. Over links of over rechts? Over links, of over rechts. Daar ging het in de duidingen van de verkiezingen over. Maar misschien wel het beste antwoord op de vraag hoe we uit deze impasse komen is over links en over rechts. Linkse partijen en de (kiezers van de) BBB hebben meer raakvlak dan je op het eerste gezicht zou denken. Want voor welke mensen verwacht je dat linkse partijen opkomen? Voor de kleine man of vrouw die niet word gehoord en die niet kan opboksen tegen de grote maatschappelijke en economische krachten waar hij of zij geen invloed op heeft? Als ik Josse de Voogd zo goed parafraseer dan zijn dat de mensen die ook aangetrokken worden door de BBB. Daar komt een politieke reden bij. We weten dat het kabinet links en rechts tegen elkaar kan uitspelen, omdat ze straks in de Eerste Kamer op twee manieren een meerderheid kan halen. Maar als de BBB en de combinatie PvdA/GL op onderwerpen een akkoord sluiten, dan kunnen ook zij hun macht uitspelen door het kabinet voor het blok te zetten. Want zonder de steun van één van beide blokken komen kabinetsplannen nooit door de Eerste Kamer. Daarbij kan zo’n akkoord misschien ook helpen bij het vormen van coalities in de provincies. Links en rechts om het kabinet heen Zo’n akkoord moet beginnen bij het erkennen van ontwikkelingen buiten de grote steden en de Randstad, die in Den Haag onvoldoende worden gezien. Zoals in het deze week gepresenteerde onderzoek Elke Regio telt! ook naar voren komt. Het beperkte zicht op die ontwikkelingen geldt natuurlijk evenzeer voor de regerende partijen, als voor PvdA en GroenLinks. Maar erken dat. Er was al een volle emmer, voordat stikstof die emmer deed overlopen. Het is niet zo moeilijk om voor een akkoord een gezamenlijk uitgangspunt te formuleren. Dat kan zijn het willen opkomen voor de kleine man of vrouw en ook de kleine ondernemers, zoals boeren en winkeliers. Dat betekent dan bijvoorbeeld dat de randvoorwaarden voor een volwaardig leven ook buiten de stad voldoende aanwezig, of bereikbaar moeten zijn. Dat publieke voorzieningen in kleine dorpskernen blijven bestaan of worden verbetert. Dat kleine economische en maatschappelijke worden ondersteund. Dat onder ogen wordt gezien dat vervoer, buiten de stad, een buitengewoon belangrijke voorwaarde voor bestaan is. Dat aan de betekenis van het boerenbedrijf, voor families en dorpen niet voorbij wordt gegaan. Akkoord Een akkoord waarin BBB en PvdA/GL elkaar kunnen vinden kan uit de volgende onderdelen bestaan. 1. Vervoer Vervoer is voor iedereen belangrijk, maar buiten de stad zijn de mogelijkheden veel beperkter. Daarom moet het kabinet extra geld uittrekken voor OV in de regio’s. Scholieren moeten naar school kunnen reizen, ouderen moeten hun kinderen kunnen bezoeken, of andersom. Daarnaast moeten groene partijen begrijpen dat een auto buiten de stad soms een onmisbaar vervoersmiddel is. De strijd voor een schoner milieu moet geen strijd zijn tegen de automobilist die geen andere mogelijkheid heeft dan de auto. Dat moet er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de wegenbelasting afhankelijk wordt van waar je woont. Omhoog in de stad en omlaag buiten de stad. 2. Voorzieningen Waar je in de stad binnen 10 minuten meerdere scholen vindt, mag je buiten de stad blij zijn als je binnen 10 minuten überhaupt een school vindt. Dat geldt ook voor een bakker en een groenteboer, voor een huisarts en tandarts en een kapper. Om maar niet te spreken van het gemeenteloket, de hogeschool of het ziekenhuis. De logica van schaalvergroting, leidt op sommige plekken tot een verschraling van voorzieningen die veel te ver gaat. Dat is vaak het directe of indirecte gevolg van politieke beslissingen. Terwijl de politiek er juist voor moet zorgen dat de toegang tot voorzieningen voor iedere Nederlander op orde is. Een begin van een oplossing kan zijn dat het kabinet een extra staatssecretaris voor de regio aanstelt, op het ministerie van ruimtelijke ordening. Die krijgt de opdracht voor politiek Den Haag inzichtelijk te maken in welke regio’s de problemen zitten. 3. Stikstof Het heikele punt is stikstof, zou je denken, maar ook hier valt voor BBB en PvdA/GL gezamenlijk iets te winnen. De grootste uitstoters van stikstof zijn Tata Steel en Schiphol en daarnaast nog heel veel andere industrie. Wat BBB en PvdA/GL samen kunnen afdwingen is dat minister Van der Wal haar aandacht verlegt van het kleine boerenbedrijf, naar de grote industriële uitstoters. Voorlopig geen gedwongen uitkoop van boeren, maar wel dwingende reducties voor Tata en met name Schiphol. Met name Schiphol, omdat vliegtuigen veel meer stikstof uitstoten dan wordt becijferd. 94% van de uitstoot is niet terug te vinden in de officiële cijfers van de overheid, omdat de uitstoot boven 900 meter niet wordt meegenomen. En vliegtuigen, anders dan de schoorstenen van Tata-steel, stoten uit boven heel Nederland en dragen dus op veel plaatsen bij aan de stikstofdeken. Bovendien kunnen we met Schiphol gelijk het zogenaamde overloopvliegveld Lelystad meenemen. Een doorn in het oog van het Nederland ten oosten van de Randstad. Het was een trieste dag voor onze democratie toen de boeren minister Van der Wal thuis kwamen opzoeken. Maar ik kijk uit naar de dag dat het hogere management van Schiphol voor haar huis staat te protesteren! Politiek is zo’n samenwerking ook niet vergezocht. Integendeel. In de Tweede Kamer dienden BBB, GroenLinks en de PvdD voor de provinciale verkiezingen al gezamenlijk een motie in die oproept Schiphol te laten bijdragen aan de oplossing voor het stikstofprobleem. Moties zijn tandeloos, maar via de Eerste Kamer kunnen ze grote reducties afdwingen. Wat betreft vliegveld Lelystad. Daarover zegt BBB Flevoland: Gezien de door de regering zelf opgelegde stikstofopgaven en de klimaatdoelstellingen, moet er minder gevlogen worden en is de uitbreiding van vliegveld Lelystad overbodig. Dat punt kunnen ze in de provincie dus gelijk binnenhalen als de partijen landelijk tot een akkoord komen. Laten we er tenslotte nog even bij stilstaan dat Schiphol volledig in handen is van de overheid. Haar werknemers zijn in feite onderdeel van de ambtenarij. De stikstofruimte die Schiphol heeft verkregen door boeren uit te kopen, is eigendom van de overheid en kan gebruikt worden om andere boeren te ontzien. Met hulp van BBB en PvdA/GL moet de overheid dit gevecht met zichzelf kunnen winnen. Grote jongens aanpakken Een akkoord tussen BBB en PvdA/GL lost het stikstofprobleem natuurlijk niet volledig op. Maar de overheid moet leren niet altijd naar de pijpen van de grote jongens te dansen. Soms moet ze de grote jongens juist aanpakken. Dat is verschrikkelijk moeilijk voor de VVD, voor het CDA en voor D66. Ze weten eigenlijk niet hoe dat moet. Daar kunnen BBB en PvdA/GL ze dan een beetje bij helpen.

Foto: Baudouin (cc)

Linkse senaatsfusie? Niet doen. In ieder geval niet zo!

GroenLinksers kunnen in juni stemmen over een plan om de volgende senaatsfractie te laten fuseren tot één geheel. Dit GroenLinks-lid zal van de gelegenheid gebruik maken om ‘nee’ te stemmen. Zelfs leden die een fusie met de PvdA wel zien zitten, moeten zich echt even achter de oren krabben voor ze ‘ja’ zeggen tegen een voorstel waarmee de partij een fusie wordt ingerommeld.

Een fractiefusie voorstellen voor de Eerste Kamer is allereerst raar omdat er eerst wordt gevraagd naar de belangstelling voor zo’n stap en daarna pas wordt gekeken naar de inhoud. Daarbij is het gek om hier in de senaat mee te beginnen, die via een getrapte verkiezing wordt samengesteld. Wil je als partij echt weten wat de kiezers vinden van deze verstrengeling, dan moet je dus om te beginnen zorgen dat de fracties in de provincies fuseren, om de leden van die nieuwe fracties vervolgens de kans te geven op één lijst van GroenLinks- en PvdA-senatoren te laten stemmen.

Maar dat ligt niet voor. De partijleiding van GroenLinks heeft leden gevraagd of ze een fractiefusie met de PvdA zouden steunen. Punt.

‘Kijk maar wat je kiest’

De vraag waarom we dat zouden moeten willen, wordt in de toelichting bij het referendum niet beantwoord. Het bestuur verklaart zichzelf neutraal. En dat stoort me behoorlijk. Door een houding van ‘kijk maar wat je kiest’ wekt het partijbestuur namelijk onbedoeld de indruk dat het ze niet zo veel kan schelen wat er gebeurt. Een fusie in de senaat is immers een grote stap in de richting van het einde van GroenLinks, die alleen met forse averij terug te draaien zal zijn. In de ogen van de fusievoorstanders komt er dan iets beters in de plaats, maar de vraag ‘wat dan?’ is nog lang niet beantwoord.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Thangaraj Kumaravel (cc)

De PvdA heeft een nieuwe leider, hoe is het met de ideeën?

COLUMN - Wat wil de PvdA? Iets met sociaal? Iets met zwakke mensen en gelijkheid? lets waarover ze soms zingen, iets met solidariteit? Dat zingen over solidariteit gaat bij de PvdA zoals kinderen Engelse liedjes zingen: de melodie klopt wel, maar de betekenis lijkt ze vaak te ontgaan.

Eerlijk gezegd staat niets uit het PvdA programma me voor ogen. Niets dat in het collectieve geheugen staat gegrift als punten waar die partij zich de laatste jaren hard voor heeft gemaakt. Bij de SP denk je, hoe eendimensionaal ook, toch vooral aan de zorg. Renske Leijten heeft dat iets verbreed met het toeslagenschandaal. De PvdA had meer te maken met het veroorzaken van het toeslagenschandaal. En het is te waarderen dat Asscher daarom wel is opgestapt, maar mosterd na de maaltijd levert inhoudelijk niet veel op.

Hoewel ik niet precies zou kunnen zeggen wat linkse politiek definieert krijg ik wel het idee dat in de wereld om ons heen linkse thema’s voor het oprapen liggen. En je hoeft om leider van de PvdA te zijn niet, zoals Ploumen blijkbaar veronderstelt, op alle onderwerpen ‘leidend en opinievormend’ te zijn. Voor een kleine partij als de PvdA is het goed genoeg om enkele onderwerpen eruit te kiezen. Het is de kunst die goed te kiezen. Enkele voorstellen.

Foto: Logo GroenLinks Zin in de Toekomst Graphic design Robert-Jan Hoesman. copyright ok. Gecheckt 02-03-2022

Weg met de focus op de PvdA, leve linkse samenwerking

Op het GroenLinks-congres van zaterdag 12 februari liggen verschillende moties voor over linkse samenwerking. Er zijn meerdere moties van werkgroep RoodGroen, die mikken op het opheffen van GroenLinks. Er is een motie over een brede linkse paraplusamenwerking (door ondergetekende) en ook nog een van het partijbestuur die verder “onderzoek” wil doen naar samenwerking met de PvdA. Het focussen op de PvdA door het partijbestuur, en al helemaal RoodGroen, getuigt van kortzichtigheid, doet geen recht aan het Nederlandse kiesstelsel en doet geen recht aan GroenLinksleden en kiezers.

Op de eerste plaats de inhoud: zijn er overeenkomsten met de PvdA? Ja, natuurlijk. Maar net zo goed met andere progressieve en linkse partijen. En verschillen zijn er ook. De mate van systeemkritiek, de focus op groen of rood, de focus op een groeiende economie of een welzijnseconomie, het veel sneller omarmen van maatschappelijke bewegingen als KOZP en vuurwerkverboden, om er maar een paar te noemen. Dan heb ik nog niet eens over soorten kiezers. GroenLinkse kiezers willen vrijzinnigheid, willen groen, zijn jong, stedelijk. De PvdA is letterlijke een uitstervende partij.

Als je kijkt naar de Nederlandse politiek is doen alsof je als GroenLinks met de PvdA samen een groot links progressief blok voorstelt echt onzin. Dan laat je namelijk allerlei stemmen, op PvdD, Bij1, SP, en zelfs D66 op punten buiten beschouwing. Terwijl je die allemaal nodig hebt om de macht van Rutte, boeren, grootkapitaal, racisme en big tech te verbreken. Een blok met PvdA en GroenLinks zou electoraal dan ook niets uithalen. Misschien eenmalig, maar daarna rennen kiezers meteen weer weg naar andere linkse partijen, zeker als je in een rechtse regering stapt. Dat is het Nederlandse systeem.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: risastla (cc)

Vijftien linkse thema’s

Vorige week presenteerden GroenLinks en PvdA een ‘progressief oppositieakkoord‘. De partijen komen daarin met een toekomstvisie aan de hand van vijftien plannen voor Nederland. Op zich is het natuurlijk prima dat links probeert samen te werken. Maar de taal zou wat mij betreft wel een slagje helderder mogen. Hieronder mijn commentaar op de vijftien thema’s en doelstellingen uit het oppositieakkoord met in cursief enkele vragen en bedenkingen. En vervolgens in vet voorstellen voor de richting van een verfijning of uitwerking.

 • We laten een schone en leefbare planeet achter voor onze kinderen. Doelstelling 2030: We halen de doelstelling van Parijs en beperken de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5 graad.
 • Daarmee is de wereld het vrijwel eens. Uiteraard maakt een halve graad verschil, maar de sturing van het resultaat is geen kwestie van fijnregeling. Dat overkomt ons.  Als we een beetje in de buurt komen, mogen we blij zijn. Kortom: wat is er links, behalve dat je iets meer je best zult doen?

  Onze partijen zouden zich meer moeten bekommeren over echte prestaties die te leveren zijn in ons land, ondanks de internationale onzekerheden.

 • Iedereen heeft recht op een fijne en betaalbare woning Doelstelling 2030: Mensen geven maximaal een kwart van hun inkomen uit aan wonen.
 • Foto: Baudouin (cc)

  Klaver, stop met weggooien van GroenLinks

  Vandaag komen  de leden van PvdA en GroenLinks bijeen om het over de kabinetsformatie te hebben, met name over de samenwerking tussen de twee partijen. Huub Bellemakers, partijbaron en fractievolger van GroenLinks Nijmegen doet mede namens Selcuk Akinci een oproep aan Jesse Klaver.

  Van bovenaf zo’n samenwerking pushen is echt ongehoord. Je stelt je eigen partijen voor een voldongen feit. Het gooit onze eigen groene ideologie overboord, je staat helemaal niet sterker tegenover Rutte en leidt electoraal nergens toe.

  In de zucht naar regeringsdeelname dreigen Jesse Klaver en Lilianne Ploumen hun eigen partijen voor de trein te gooien. Met hun voorstel de onderhandelingen als één fractie te voeren, proberen ze de leden van beide partijen op te zadelen met een voldongen feit.

  Een mandaat voor deze stap ontbreekt ten ene male. Nooit heeft het congres van één van deze partijen zich uitgesproken voor zo’n verregaande vorm van samenwerking. En ook de kiezer heeft in maart van dit jaar een keuze gemaakt voor één specifieke partij en niet voor een gecombineerde lijst. Met zijn fusiedrang geeft Klaver blijk van onbegrip of zelfs minachting ten aanzien van de groene ideologie en van zijn kiezers.

  Groene ideologie is fundamenteel anders dan de sociaaldemocratie. De sociaaldemocratie komt van oudsher op voor economisch achtergestelde groepen in de samenleving. Duurzaamheid werd lange tijd beschouwd als luxe-onderwerp. Groenen kijken veel breder naar ongelijkheid. Emancipatie, eerlijke verhoudingen tussen landen en rekening houden met de belangen van toekomstige generaties zijn kernaspecten van duurzaamheidsdenken. Niet voor niets staat GroenLinks traditioneel in de linkerbovenhoek van het politieke spectrum: links en progressief.

  Live kijken: GroenLinksGesprek over de formatie

  VIDEO - GroenLinks voert vandaag (vanaf 10:30 uur) een gesprek met de leden over eventuele verregaande samenwerking met de PvdA in een nieuw kabinet. Het gesprek is live mee te kijken. Niet alle GroenLinksers staan te springen om deze linkse samenwerking, lees hier bijvoorbeeld de opinie van Huub Bellemakers die stelt dat de groene ideologie fundamenteel anders is dan de sociaaldemocratie. Om 12 uur begint de ledenvergadering van de PvdA die hier live is mee te kijken.

  Doneer!

  Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

  In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

  Foto: PhareannaH[berhabuk] (cc)

  Hoe PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie Rutte schaak kunnen zetten

  COLUMN - Drie kleine partijen hebben samen veel macht. Samen kunnen ze het richtingloze voorspel voor het echte onderhandelen een duwtje geven, zodat de formatie eindelijk kan starten. Dan moeten Segers, Ploumen en Klaver samen wel iets doen wat ze niet gewend zijn: hun macht gebruiken.

  Over rechts of met de SP

  Laten we eerst kijken naar wat er op de flanken mogelijk is aan meerderheidscoalities, want op die laatste is Rutte nog steeds uit. In theorie is er over rechts, hoe onwaarschijnlijk ook, nog wel iets mogelijk. Een coalitie van 6 partijen, bestaande uit VVD (34), CDA (15-1), PVV (17), FvD (8-3), Ja21 (3) en de SGP (3) heeft op dit moment 76 Tweede kamerzetels. Als Maxime Verhagen nog partijleider was geweest, had hij het zeker geprobeerd. Maar los van de door diverse partijen uitgesloten PVV en FvD zitten er met het CDA en FvD twee instabiele partijen tussen. En oud zeer kan samenwerking tussen FvD en Ja21 in de weg zitten. Al met al weinig kansrijk.

  Iets minder onrealistisch lijkt een optie met de SP. Voor de VVD zou dat samengaan met CDA en D66. Maar dan zou iemand een onwillige SP, een instabiel CDA en twee (neo)liberale partijen bijeen moeten brengen. En ze komen in de Eerste Kamer ook nog veel zetels tekort. Een eerste inhoudelijke verkenning over prangende sociaal economische thema’s – denk aan de woningmarkt en de arbeidsmarkt – zal snel de laatste blijken.

  Doneer!

  Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

  In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

  Volgende