Cora, BEDANKT!

2022 is door de brute aanval van de Russen op Oekraïne nu al een gedenkwaardig jaar. Maar niet alleen door deze onacceptabele daad van agressie onderscheidt 2022 zich van voorgaande jaren. Zelden was er in het land een breed gedragen gevoel van protest zo zichtbaar als dit jaar. Dit bleek en blijkt nog steeds uit het op veel plaatsen wapperen van een omgekeerde, Nederlandse vlag. Ook opmerkelijk waren de momenten dat een rechter Onze Overheid moest corrigeren; tot de orde moest roepen. Dit geschiedde niet alleen ten aanzien van het Ministerie van Defensie, in het stikstofdossier, bij de Toeslagenaffaire en m.b.t. de asielopvang, maar ook inzake het ontgassen. De rechter vonniste in oktober (RBDHA : 2022 : 10721) dat het jarenlang door het Ministerie van I&W gebruikte argument dat de provinciale ontgassingsverboden niet op de Rijkswateren zouden gelden, onjuist is. Lariekoek. De rechter veegde naar mening van ondergetekende daarmee niet alleen dit argument van tafel, maar tevens ook een andere, dikwijls genoemde reden, waarom Onze Overheid niet op het ontgassen zou kunnen handhaven: het nog in te voeren CDNI-Verdrag. Deze eveneens ‘hogere regeling’ ( gelijk het ADN ) zou een landelijk verbod op het ontgassen in de weg staan. De rechter stelt in paragraaf 5.4 van het vonnis echter dat er geen hogere regeling is, welke de provinciale ontgassingsverboden nietig zou kunnen verklaren. Wanneer geen ‘hogere regeling’ een provinciaal verbod nu onmogelijk maakt, kan een ‘hogere regeling’ in wording, het CDNI, dan momenteel wel een landelijk verbod dwarsbomen? Tevens stelt de rechter dat de provincie Zuid-Holland ‘binnen de grenzen van artikel 1.2 van de Wet Milieubeheer is gebleven’, waarmee de rechter erkent dat het toepassen van de Wet Milieubeheer in het kader van een provinciaal ontgassingsverbod niet in strijd is met de komst van het CDNI-Verdrag; wel wanneer het verdrag eenmaal van kracht is. Het kan dan toch niet zo zijn dat een provincie binnen de grenzen van artikel 1.2 van de Wet Milieubeheer wel een verbod op het ontgassen kan afkondigen en de rijksoverheid niet, zoals deze voortdurend beweert?? De uitspraak van de rechtbank in Den Haag heeft volgens ondergetekende ook consequentie voor het ontgassingroutekaartje van de IL&T. Dit kaartje is namelijk op het ADN gebaseerd. Het kaartje toont niet alleen, op welke plaatsen in het kader van de veiligheid wel en niet mag worden ontgast, maar geeft als logisch gevolg van de gekozen indeling tevens aan, waar deleefomgeving van bewoners grenzend aan een Rijkswater ( het milieu ) al dan niet tegen ontgassende tankers behoeft te worden beschermd. De rechter heeft nu gezegd dat de minister ( en dus ook de IL&T ) op basis van het ADN ‘niet exclusief bevoegd is om regels ter bescherming van het milieu ten aanzien van Rijkswateren te stellen’. Zijn de minister en de IL&T met de ontgassingsroutekaart hun boekje te buiten gegaan? Sommigen zullen nu denken dat met alle provinciale verboden het probleem van de massaal CMR-stoffen uitstotende tankers is opgelost, maar de volgende bizarre situatie is door de uitspraak van de rechter in Den Haag ontstaan. Allereerst geldt er momenteel bijvoorbeeld in de provincie Zuid-Holland een verbod op het ontgassen van benzeen en producten met meer dan 10% benzeen. De belangrijkste reden, waarom specifiek deze stof wordt genoemd, is dat benzeen de meest bekende, kankerverwekkende stof is. Andere stoffen met een CMR-kwalificatie, die eveneens kanker kunnen veroorzaken, en stoffen met minder dan 10% benzeen vallen niet onder het verbod......!? Maakt het werkelijk iets uit, welke stof de kanker in een lichaam veroorzaakt? Is het ontgassen van 1 tank van 300 m3 met daarin dampen met 11% benzeen erger dan het ontgassen van 20 tanks met een totale inhoud van 8000 m3 leeg van een stof met 9% benzeen? Misschien moet de provincie Zuid-Holland haar verordening aanpassen en het ontgassen van alle CMR-stoffen verbieden? Moeten alle provincies met een ontgassingsverbod hun verordeningen niet per omgaande wijzigen? Ten tweede gelden de provinciale verboden conform het vonnis dus wel degelijk op de Rijkswateren. De provincies zijn vervolgens dan ook wettelijk verplicht op deze wateren op hun ontgassingsverboden te handhaven, echter ontbreekt het hen veelal aan de middelen om adequaat te handhaven. Het Rijk heeft deze handhavingsmiddelen wel, maar een instantie als de IL&T ‘ziet hier geen taak voor zich weggelegd’, terwijl RWS met zijn enorme vloot aan patrouillevaartuigen en de in haar geheel wegbezuinigde Waterpolitie zich in dezen overwegend hullen in stilzwijgen. De ene overheid (het Rijk) weigert de andere overheid (de provincies) in de handhaving bij te staan........!??? Het tegenover elkaar staan van overheden ziet U bijvoorbeeld momenteel ook in de stikstofcrisis: Het Ministerie van Landbouw, RWS, provincies en gemeenten concurreren met elkaar tegen de klippen op bij het opkopen van stikstofrechten.....!? Is een dergelijke situatie überhaupt wenselijk en is deze nog aan de burger uit te leggen? De centrale overheid (het Rijk) weigert niet alleen de provincies in de handhaving te ondersteunen, zij weigert ook al jaren m.b.t. het ontgassen naar de vrije atmosfeer door tankers te handhaven op het ADN ( ontgassen via de detonatiepotten ) en de Wet Milieubeheer. De centrale overheid als ondermijnende factor van de rechtsstaat ( hoogleraren Mastenbroek en Brandsen, Trouw, november 2019)? Zolang de overheid echter niet handhaaft op de provinciale verboden dan wel op een landelijk verbod / reeds bestaande wetgeving, zullen de meeste tankers ‘geleid door commerciële motieven’ ( uit puur financieel gewin dus ) hun ‘troep’ naar de vrije atmosfeer blijven uitstoten, ook al bevindt er zich langs elke rivier, elk kanaal en zelfs in het kleinste haventje een gesloten ontgassingsinstallatie!! In 2017 en 2018 constateerde professor Geerlings reeds dat bij velen de ‘sense of urgency’ een einde aan het uitstoten van gevaarlijke stoffen te maken, omdat dit gevaarlijk voor het milieu en de volksgezondheid is, niet of nauwelijks aanwezig was. Welnu, ruim 60 maanden later.....zorgde 2022 aangaande dit inzicht voor een revolutionaire ommezwaai bij enkele instanties. Op de site van de IL&T is heden ten dage te lezen dat ‘vanwege de risico’s voor mens en milieu de inspectie vraagt ladingtanks zoveel mogelijk bij een mobiele ontgassinginstallatie te ontgassen’. Een goede zaak. En in artikelen in de Schuttevaer en in Nederland Maritiem Land kondigen de Omgevingsdienst Noodzeekanaal, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam, na jaren elke poging tot gesloten ontgassingen te komen categorisch te hebben tegengehouden, met veel tromgeroffel aan dat het nu in de Port of Amsterdam mogelijk is gesloten te ontgassen, omdat......... een gesloten ontgassing ‘zorgt voor een gezondere leefomgeving’! Niet alleen bij instanties is er een verandering in het denken waar te nemen. Ook de ‘industrie’ in de hoedanigheid van de CTGG is nu van mening dat ‘zij een einde aan het varend ontgassen moet maken’. Helaas wordt een zeer grote groep van opdrachtgevers, die tankers te pas en te onpas ‘dwingt’ te ontgassen, niet door de CTGG vertegenwoordigd: de (internationale) handelaren met in hun kielzog......de ( internationale ) bevrachters. Desalniettemin mag een ieder hopen dat de CTGG voortvarender is dan de Taskforce Ontgassen en dat in het bijzonder Mark Harbers niet weer door allerlei ambtenaren in hun eigen koninkrijkjes in de wielen wordt gereden, zoals overheidsdienaren dit deden, toen hij de beveiligingsproblemen op Schiphol snel wilde oplossen. Dat er eindelijk een zeer spoedig einde komt aan de absurde situatie dat iedereen van heinde en ver in Nederland zijn tanks met ‘troep’ komt leeg blazen. Dat het zeer binnenkort verleden tijd is dat in tegenstelling tot de industrie de tankvaart met medeweten van de ambtenarij alle zeer schadelijke stoffen ongelimiteerd en geheel ongehinderd naar de vrije atmosfeer kan uitstoten. Tenslotte is 2022 het jaar dat de bestuurder, die de ontgassingskar met vierkante wielen uit het Nederlandse moeras wist te trekken, vertrok. Het was niet een toezichthouder, die zich zorgen maakte om de gezondheidsrisico’s voor de bemanningen aan boord van de ontgassende tankers. Het was ook geen gedeputeerde uit een van de provincies, waar het meest wordt ontgast, die omwille van de leefbaarheid aldaar krachtig aan deze kar trok. Ook geen volhardende, Omtzigt-achtige parlementariër, die voor de grondwettelijke rechten van de bewoners in de dunbevolkte regio’s m.b.t. hun leefomgeving opkwam. Zelfs geen milieuorganisatie. Nee, het was Cora Smelik, gedeputeerde van Flevoland, aan wie een ieder te danken heeft dat er nu eindelijk enig schot in de ontgassingszaak is gekomen. Het heeft bijna 10 jaren geduurd, voordat er dankzij mevrouw Smelik enige vooruitgang kon worden geboekt. Reeds in 2017 concludeerde de Erasmus Universiteit dat ‘er sprake van stagnatie rond het ontgassingsdossier is’, ‘dat ondernemers door wrijving tussen de vergunningstechnische en ambtelijke kant ernstig worden belemmerd het ontgassingsprobleem op te lossen’ en ‘er simpelweg te weinig ontgassingscapaciteit is’. De CTGG komt medio 2022 tot exact dezelfde ‘opzienbarende’ conclusies, wat betekent dat er al die jaren niets is gebeurd, behalve blijkbaar heel veel praten en vooral.....tijdrekken! Dat dituiteindelijk mogelijk ten koste van de volksgezondheid, het milieu en in het bijzonder de gezondheid van de mensen aan boord van de ontgassende tankers ging, maakte de verantwoordelijken gezien hun overwegend passieve handelen klaarblijkelijk weinig tot niets uit ( zoals ook het lozen van PFAS en het werken met Chroom 6 lange tijd bijna niemand ietsuitmaakte). Hopelijk zetten mevrouw Van Gaal en mevrouw Steijven, de heren Harbers, Van der Kooij en Korteweg Maris alsmede de EVRA het werk van Cora Smelik thans op dezelfde doortastende wijze voort en weten zij te voorkomen dat het oplossen van het ontgassingsprobleem wederom stagneert en het gehele proces opnieuw verzandt. De volksgezondheid, het milieu (specifiek de leefomgeving van de bewoners van de dunbevolkte regio’s) en zeer zeker de mensen aan boord van de tankers hebben toch onderhand wel eens recht op een snelle, doeltreffende oplossing, niet? Tot slot meen ik namens veel inwoners van Flevoland en in de andere dunbevolkte regio’s, de burgemeesters van Steenbergen en Tholen, maar ook in naam van de meeste tankerbemanningen te kunnen zeggen: Cora, BEDANKT !!! Antwerpen, 02 december 2022A.L.Quist

Door: Foto: BoH, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons Binnenvaarttanker Jade in het Calandkanaal
Foto: Martha de Jong-Lantink (cc)

Varend ontgassen: Gelijke behandeling in gelijke gevallen??

BRIEF - Gastbijdrage van Ton Quist, schipper in de binnentankvaart

29 maart jl. presenteerde het gerenommeerde accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) zijn laatste, vernietigende onderzoeksrapport naar de handel en wandel van de Belastingdienst. De onderzoekers concluderen dat het toepassen van ontoelaatbare selectiecriteria door de Belastingdienst en inherent hieraan door het Ministerie van Financiën leidde tot een ongelijke behandeling van burgers in gelijke gevallen. In de woorden van staatssecretaris Van Rij was er sprake van “discriminatoir gedrag”. Dit is een schending van artikel 1 van de Grondwet (het recht op gelijke behandeling van burgers in gelijke gevallen). Tienduizenden belastingplichtigen werden hiervan het slachtoffer. Nederland was in rep en roer.

Is dit echter de eerste keer dat onze overheid haar burgers ongelijk behandelt? Dat onze Staat een niet acceptabele selectienorm ten aanzien van burgers toepast? Naar mijn bescheiden mening helaas niet. Een voorbeeld van ongelijke behandeling op een nog veel grotere schaal dan door de Belastingdienst met mogelijk nog ingrijpender gevolgen voor de burger en zijn leefomgeving.

Willem* woont in De Heen, Caroline* in Almere, Peer* in Terneuzen en Mark* in Hoek van Holland ter hoogte van Maasdijk. Corine* is woonachtig in Ammerstol, Lenny* in Nieuwersluis en Jos* in Maassluis. Bart* tot slot zit de helft van het jaar in zijn stacaravan op een camping aan de Waal in Herwijnen. Acht normale, keurige doorsnee Nederlandse burgers met oer-Hollandse namen, verspreid over een deel van het land.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Minister: provinciale verboden op varend ontgassen niet rechtsgeldig

NIEUWS - Een paar weken geleden publiceerde De Gelderlander een artikel over ontgastoerisme, het rondje vanuit Duitsland (of België) waarbij binnenvaartschippers vanuit Duitsland of België naar Nederland varen om de resterende benzeendamp uit hun ruim de lucht in te blazen. Deze praktijk levert risico’s op voor de schippers, hun bemanning en de volksgezondheid. Naar aanleiding van deze publiciteit stelde CDA, SP en Partij voor de Dieren Tweede Kamervragen. Inmiddels zijn de antwoorden binnen en is het hoge woord eruit: Het verbod op varend ontgassen, waarmee provincies het vrijlaten van giftige (benzeen)dampen op rijksvaarwegen (zoals de Rijn en de Waal) al jaren tegengaan, is volgens de minister juist op deze vaarwegen helemaal niet rechtsgeldig.

Foto: copyright ok. Gecheckt 23-09-2022

VVD’s regiodeal ontgassen en de provinciale ontgasverboden zijn vanaf 1 juli achterhaald

NIEUWS - De VVD Rotterdam diende een paar weken geleden het initiatiefvoorstel regiodeal varend ontgassen voor de regio Groot-Rotterdam in. Doel van deze regiodeal is om medio 2019 starten met het handhaven van het provinciaal verbod op ontgassen in de regio Groot-Rotterdam (zie deze pdf). Bestudering van de wijziging van het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over water (het ADN) en navraag bij experts leert Sargasso dat de regiodeal bij voorbaat achterhaald is. De nieuwe regels uit het ADN verbiedt het varend ontgassen van alle stoffen per 1 juli 2019.

Handhaving in drukbevolkte gebieden

De Gelderse Gedeputeerde Bea Schouten deed vorige week een oproep aan minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) om zo snel mogelijk een landelijk verbod in te voeren op varend ontgassen. De Gelderlander schreef afgelopen weekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen heeft geantwoord dat er na de zomer vooruitlopend op een landelijk verbod op varend ontgassen een brede handhavingsactie tegen varend ontgassen in dichtbevolkte gebieden wordt ingesteld. Dit moet vooruitlopen op het landelijk verbod, dat waarschijnlijk vanaf 2020 gefaseerd wordt ingevoerd.

Bij de brede handhavingsactie zijn Rijkswaterstaat, politie, de Inspectie voor de Leefomgeving, regionale handhavers en havendiensten betrokken. Deze acties zullen in verschillende regio’s gehouden worden, mogelijk ook in Gelderland.

Foto: Ontgasroutes benzeen volgens CE copyright ok. Gecheckt 10-03-2022

Regiodeal varend ontgassen 1.0 vs 2.0. Zoek de verschillen

ANALYSE - Vorige week maakte de VVD een plan bekend om regionaal samen te werken aan het tegengaan van varend ontgassen. Te beginnen in de regio Groot-Rotterdam, zie ook dit eerdere bericht. Sargasso dook in haar eigen archieven en kwam een soortgelijk initiatief tegen uit 2014 van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijd om de initiatieven te vergelijken en vragen te stellen.

Regiodeal 1.0: 2014

In 2014 stelde het nieuwsbericht van het ministerie het volgende over de regiodeal:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben bestuurlijk overeenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen.

(…)

Overeenstemming is er over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. Het pakket treedt vanaf 2015 in werking en is naar verwachting in 2018-2020 volledig gerealiseerd. Samenwerking met andere overheden, met name provincies, waarvoor dit pakket van maatregelen ook relevant kan zijn, wordt gezocht.

(…)

Het pakket van de gezamenlijke aanpak bestaat dus uit:

a.   Nationaal convenant (green deal) door ministerie van Infrastructuur en Milieu met branche-organisaties per 1 januari 2015 in te gaan voor benzeen en start onderzoek aanpak benzeenhoudende vluchtige stoffen.

b.   Verbod op ontgassingen te regelen via de provinciale milieuverordening van provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland voor benzeen per 1 januari 2015 en benzeenhoudend per 1 januari 2016.

c.   Regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) waarin voor het Rijnmondgebied afspraken worden gemaakt tussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, en individuele  bedrijven over het terugdringen van ontgassingen en het realiseren van techniek om ontgassingen te kunnen uitvoeren.

d.   Nationaal verbod op benzeen. Inzet ministerie van Infrastructuur en Milieu vooruitlopend op CDNI verdrag. Zodra er in CDNI kader internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van  nog te bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Provincie Zeeland gaat ontgassen niet ‘op eigen houtje aanpakken’

Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland wil het ontgassen van benzeen door binnenvaartschepen in Zeeland niet verbieden. Gedeputeerde De Reu wijst naar Den Haag voor een landelijke aanpak. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA en PVV, nemen volgens de Provinciale Zeeuwse Courant de suggestie van gedeputeerde De Reu over om aan de eigen Tweede Kamerfractie te vragen druk uit te oefenen op staatssecretaris Mansveld voor een landelijk verbod op ontgassen van benzeen.

Foto: Ontgasroutes benzeen volgens CE copyright ok. Gecheckt 10-03-2022

Provinciaal ontgasverbod: bewoners blij gemaakt met een dode mus

ANALYSE - Deze week maakte de VVD Rotterdam en Zuid-Holland een nieuw plan bekend om ontgassen door de binnenvaart te verbieden in Zuid-Holland. Arno Bonte, GroenLinks wethouder in Rotterdam, was op twitter blij met het plan. Wie het plan leest vraagt zich echter vooral af wat het provinciaal ontgasverbod uit 2015 voorstelt. Het enige goede nieuws voor bewoners van Zuid-Holland is dat uit instructies van de Duitse reder Jaeger Shipping blijkt dat haar schippers opdracht hebben om niet in Zuid-Holland, maar in Gelderland te ontgassen. Aantal geconstateerde overtredingen in Gelderland sinds de invoer van het provinciaal ontgasverbod in 2017: 1. De Gelderlander constateert dan ook droogjes dat ook het Gelders provinciaal ontgasverbod een wassen neus is. Inmiddels reageren Gelderse politici boos op de nieuwste berichtgeving over ontgastoerisme en roeren bewoners zich met verhalen over stankoverlast.

VVD plan voor ontgasverbod

Dieke van Groningen, VVD raadslid in Rotterdam, heeft een initiatiefvoorstel gelanceerd. Het probleem van het varend ontgassen valt volgens het initiatiefvoorstel uiteen in vier delen (1) handhaven en beboeten, (2) praktische voorzieningen, (3) vergunningen en (4) betaalbaarheid.

Remco Dijkstra, VVD Tweede Kamerlid, ondersteunt het initiatief van de VVD Rotterdam en VVD Zuid Holland met schriftelijke vragen.

Het handhaven en beboeten in de Rotterdamse wateren is volgens de VVD zeer lastig, omdat Rijkswateren niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland vallen. Het ontbreken van een landelijk verbod maakt dat er geen urgentie is om op Rijkswateren te handhaven. Een punt waar Sargasso ook al meermalen op heeft gewezen en navraag over heeft gedaan.

Foto: BoH, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons Binnenvaarttanker Jade in het Calandkanaal

Verbod op varend ontgassen in Utrecht

Vanaf 1 maart voert de provincie Utrecht een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen in. Volgens Mariette Pennarts, gedeputeerde voor Milieu in Utrecht, volgt de provincie Gelderland in juli. Ook van de provincie Zeeland is bekend dat ze werken aan een provinciaal verbod op ontgassen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland gingen de provincie Utrecht al voor. Dat betekent dat het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen vanaf juli dit jaar geldt in 5 provincies.

Volgens gedeputeerde Pennarts is het het beste als het ontgassingsprobleem nationaal of zelfs internationaal wordt opgelost. Maar bij gebrek aan daadkracht bij het ministerie van I&M is er actie ondernomen door provincies. Het voordeel van een nationaal verbod is dat hiermee de verladers (dat zijn de grote (petro-)chemische opdrachtgevers) worden aangepakt. Met deze regionale aanpak zijn het de vervoerders die de bekeuring krijgen. Daarom blijven de provincies zich inzetten voor een nationaal of Europees verbod na 2018.

Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s geeft enkel de VVD aan voorstander te zijn van een verbod op varend ontgassen. Gelet op eerder vragen in de Tweede Kamer van de SP en GroenLinks over varend ontgassen ligt het voor de hand dat deze partijen nog steeds voorstander van een nationaal verbod op varend ontgassen zijn.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: John Loo (cc)

Verbod op varend ontgassen in Provincie Utrecht

Kort_640_427-324x1931Provinciale Staten van de Provincie Utrecht wil uiterlijk vanaf 1 maart 2017 het varend ontgassen door de binnenvaart verbieden. Daarmee volgt Utrecht de lijn die de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant in 2014 hebben ingezet.

In het Statenvoorstel ‘Wijziging Provinciale milieuverordening Utrecht 2013’ was al een verbod op ontgassen van binnenschepen opgenomen. Een concrete datum van in werking treden ontbrak echter nog in het Statenvoorstel. Om deze reden dienden alle partijen gezamenlijk een amendement in waarin GS worden verzocht om het verbod op ontgassen uiterlijk per 1 maart 2017 van kracht te laten gaan. Eerste ondertekenaar van het amendement is de VVD, die op hun website het succes dan ook claimt. Daarbij stellen ze dat er sprake zou zijn van een ontgasverbod in de provincie Limburg. Mocht een van de lezers daar meer van weten, dan hoor ik dat graag. Naar mijn weten zijn er tot op heden zelfs geen vragen gesteld over ontgassen in de provincie Limburg.

Verbod Utrecht

Met het verbod mag er niet meer tijdens het varen ontgast worden. Nogal wat scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm. Na het lossen blijft in de tank altijd een aanzienlijke hoeveelheid van de lading in dampvormige toestand over. Deze wordt in de atmosfeer geloosd (het zogenaamde ontgassen), waardoor schadelijke stoffen als benzeen en benzeenhoudende stoffen, in de lucht vrijkomen. Dit kan tot geuroverlast leiden, maar ook tot gezondheidsrisico’s voor de bemanningsleden en omwonenden.
Het verbod op ontgassen heeft vooralsnog alleen betrekking op het ontgassen van het kankerverwekkende
benzeen en van benzeenhoudende mengsels, net als in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Utrecht kan volgens de toelichting in principe ook andere stoffen aanwijzen, daarbij moet met name worden gedacht aan de in Europees verband aangewezen zeer zorgwekkende stoffen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid.
Foto: Pieter van Marion (cc)

Geen provinciaal ontgasverbod in Gelderland

Eind vorig jaar heeft GroenLinks Gelderland vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over ontgassen binnen de provincie Gelderland. De vragen zijn al weer een tijdje beantwoord, tijd dus om er wat dieper in te duiken.

Globaal wilde GroenLinks Gelderland weten of het provinciebestuur het eens was dat er geen verschil is tussen emissies van stoffen als benzeen en MTBE via landbronnen en vanuit de binnenvaart, en of de provincie overwoog om een provinciaal ontgasverbod in te stellen naar voorbeeld van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Wat betreft de huidige verschillen in behandeling tussen landbronnen en mobiele emissiebronnen heeft GroenLinks Gelderland gelijk gekregen. Volgens de provincie Gelderland is er milieuhiegyenisch geen verschil tussen emissies vanuit landbronnen en vanuit mobiele bronnen, zoals de binnenvaart. Idealiter zouden dus ook dezelfde emissie-eisen aan beide soorten emissies opgelegd moeten worden.

De provincie Gelderland is echter niet van plan om een provinciaal verbod op ontgassen aan de buitenlucht in te stellen. In de beantwoording geeft de provincie aan dat ze via het Interprovinciaal overleg (IPO) samen met de andere provincies heeft gepleit voor een wettelijk vastgelegd landelijk ontgasverbod. Naar mening van de provincie werkt de staatssecretaris daar ook aan per juni 2015. Roel Vincken, persvoorlichter bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, geeft echter aan dat het ministerie hier niet van op de hoogte is en dat het ministerie ook niet werkt aan een nationaal verbod vooruitlopend op internationale regelgeving.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Volgende