Varend ontgassen: Gelijke behandeling in gelijke gevallen??

Gastbijdrage van Ton Quist, schipper in de binnentankvaart 29 maart jl. presenteerde het gerenommeerde accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) zijn laatste, vernietigende onderzoeksrapport naar de handel en wandel van de Belastingdienst. De onderzoekers concluderen dat het toepassen van ontoelaatbare selectiecriteria door de Belastingdienst en inherent hieraan door het Ministerie van Financiën leidde tot een ongelijke behandeling van burgers in gelijke gevallen. In de woorden van staatssecretaris Van Rij was er sprake van “discriminatoir gedrag”. Dit is een schending van artikel 1 van de Grondwet (het recht op gelijke behandeling van burgers in gelijke gevallen). Tienduizenden belastingplichtigen werden hiervan het slachtoffer. Nederland was in rep en roer. Is dit echter de eerste keer dat onze overheid haar burgers ongelijk behandelt? Dat onze Staat een niet acceptabele selectienorm ten aanzien van burgers toepast? Naar mijn bescheiden mening helaas niet. Een voorbeeld van ongelijke behandeling op een nog veel grotere schaal dan door de Belastingdienst met mogelijk nog ingrijpender gevolgen voor de burger en zijn leefomgeving. Willem* woont in De Heen, Caroline* in Almere, Peer* in Terneuzen en Mark* in Hoek van Holland ter hoogte van Maasdijk. Corine* is woonachtig in Ammerstol, Lenny* in Nieuwersluis en Jos* in Maassluis. Bart* tot slot zit de helft van het jaar in zijn stacaravan op een camping aan de Waal in Herwijnen. Acht normale, keurige doorsnee Nederlandse burgers met oer-Hollandse namen, verspreid over een deel van het land. Worden deze ingezetenen door onze overheid gelijk behandeld? Misschien vanwege de Hollandse namen op fiscaal gebied wel, echter op een geheel ander vlak absoluut niet! Zo worden Corine, Lenny en Jos wettelijk tegen kankerverwekkende dan wel andere zeer schadelijke stoffen (CMR-stoffen), uitgestoten door naar de vrije atmosfeer ontgassende tankers, beschermd, omdat het ontgassen bij hen voor de deur niet is toegestaan. De anderen daarentegen genieten deze wettelijke bescherming niet, daar een ambtenaar heeft bepaald dat tankers bij hen op de stoep alle schadelijke gassen / dampen van CMR-stoffen ongelimiteerd de lucht in mogen blazen (o.a. omdat er op deze uitstoot aldaar niet zal worden gehandhaafd). Deze personen zijn door onze overheid als het ware vogelvrij verklaard. Zij niet alleen, maar het milieu, hun leefomgeving, evenzo. Hoe is het mogelijk dat in een beschaafde democratie een grote groep burgers bij wet wel voor het in aanraking komen met zeer schadelijke dampen van CMR-stoffen wordt behoed en tegelijkertijd een andere, niet minder grote groep absoluut niet? En hoe is deze tweedeling in onze maatschappij tot stand gekomen? Dit is een direct gevolg van de ontgassingsroutekaart, opgesteld door een ambtenaar bij de Inspectie Leefomgeving & Transport onder de politieke verantwoordelijkheid van de voormalige minister van I&W ( document ILT-2019/38283). Tot enkele jaren geleden was het ontgassen van tankers overal toegestaan, behalve onder bruggen, in sluizen en in steden. Waarom daar niet? Omdat tijdens het ontgassen boven en rond een tanker een grote hoeveelheid zeer brandbare gassen aanwezig is, welke bij slechts een minimale ontsteking tot een gigantische explosie kan leiden. Een dergelijke ontploffing kan het definitieve einde van een brug betekenen, maar ook resulteren in een ongekende schade aan woningen op een kade in een stad. En slachtoffers. Het verbod op het ontgassen, zoals het internationale ADN dit beschrijft, dient aldus de veiligheid. Na heftige protesten van omwonenden o.a. aan de Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Waal in het kader van de gezondheid besloot onze overheid een ontgassingsroutekaart te introduceren. Men leende uit het ADN de niet nader gedefinieerde terminologie ‘dicht- en dunbevolkt’ en keek in de gegevens van het CBS, waar zich in Nederland nog ‘dunbevolkte’ gebieden bevonden. Dit ‘dunbevolkt’ zou het selectiecriterium worden. Vervolgens verklaarde de minister zich akkoord met de op basis van natte vinger werk door een ambtenaar geformuleerde definitie: ‘dunbevolkt’ is een gebied met minder dan 200 inwoners per hectare op 500 meter van de vaarweg. Aansluitend kleurde de ambtenaar de Nederlandse vaarwegen op de kaart rood en groen. Rood was ‘dichtbevolkt’ en betekende een verbod op ontgassen. Groen was ‘dunbevolkt’ en daar had de tankvaart inzake de uitstoot van zeer schadelijke CMR-dampen / gassen vrij spel. De tweedeling van de maatschappij op basis van een zeer discutabel selectiecriterium was een feit. De ongelijke behandeling (de bescherming) van Nederlandse staatsburgers daarmee ook! Het land zweeg..... Vrijdag 6 mei, verscheen er plotseling een nieuwe ontgassingsroutekaart van de IL&T. De groene vaarwegen waren nu oranje gekleurd. Als verklaring voor de wijziging van kleur geeft de inspectie aan dat het ontgassen hier soms onder voorwaarden nog wel is toegestaan, maar dat provinciale of gemeentelijke regels van kracht kunnen zijn, waardoor het ontgassen daar ook niet mag’. Ten gevolge van alle provinciale verboden zou feitelijk geen enkele vaarweg oranje gekleurd kunnen zijn; alleen maar rode vaarwegen. ‘Oranje’ betekent in de nieuwe kaart dan ook alleen dat op de oranje gekleurde wateren de IL&T geen taak heeft, wat wil zeggen: niet zal handhaven! Met de nieuwe kleur oranje op de kaart verandert er in de praktijk niets ( alleen op papier ), omdat de provincies het ontgassen nu al verbieden, maar geen handhavingsmiddelen hebben. Dit laatste is bij de IL&T zeer wel bekend. De burgers in de ‘dunbevolkte’ gebieden worden met de nieuwe kleur op het kaartje van de IL&T blij gemaakt met een dode mus. Terecht stelt de Randstedelijke Rekenkamer in zijn rapport d.d. 26 april 2022 dat de ambtenarij ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de aanwonenden in de dunbevolkte gebieden, maar ook niet met aldaar gelegen bedrijfsterreinen dan wel met eventueel aanwezige vakantieparken en recreatiegebieden. Bovendien is het naar mijn mening niet uit te leggen dat de inwoners van steden als Almere en Terneuzen vogelvrij zijn verklaard, terwijl de ca. 1750 inwoners van Ammerstol en de ca. 450 van Nieuwersluis wel worden beschermd. Tot slot wordt er op recreanten op het water totaal geen acht geslagen. Zo kan het dus gebeuren dat ondergetekende zich met zijn tanker al ontgassend een weg baant tussen de vele zeilers, motorbootjes en jetski’s door, daar veel ontgassingsroutes zich o.a. op de open wateren in Natura 2000 gebieden bevinden. Deze beschermde natuurgebieden zijn door een ambtenaar allemaal groen / oranje gekleurd………!? Zeer schadelijke stoffen ‘lozen’ in de Biesbosch, of op de Oosterschelde dan wel het Markermeer, geen probleem voor onze overheid. Zelfs de Waddenzee kleurt ambtelijk groen / oranje...! De Rekenkamer heeft ook kritiek op de werkwijze van de overheid. Niet onterecht. Ambtenaren kopieerden immers achteloos de ‘definitie’ uit het ADN, echter de Rekenkamer concludeert dat het ADN van het veiligheidsprincipe uitgaat en geen rekening houdt met de volksgezondheid en het milieu (gevaarlijke dampen / gassen stoppen nu eenmaal niet bij een brug of een kade, maar verspreiden zich in verdunde vorm over grote gebieden). Hierdoor vindt er zelfs een dubbele, ongelijke behandeling plaats. Iedere burger heeft namelijk niet alleen het recht op een gelijke behandeling in een gelijk geval, waar nu absoluut geen sprake van is, wanneer de ene groep wel tegen kankerverwekkende stoffen wordt beschermd en de andere louter en alleen vanwege de plaats waar men woont niet, maar ook op een gezonde leefomgeving. (Grondwet, art. 21); het recht schone lucht in te ademen. Hiervan zou geen sprake kunnen zijn, wanneer de leefomgeving in een ‘dunbevolkte’ regio regelmatig met schadelijke dampen / gassen afkomstig van ontgassende tankers wordt belast. Veel provincies (maar ook enkele gemeenten als Steenbergen en Tholen) zijn zich hiervan volledig bewust. Om deze reden bestaan er reeds provinciale richtlijnen, welke het ontgassen binnen die provincies verbieden. Het Ministerie van I&W huldigt echter het standpunt dat deze verboden op hun wateren, de Rijkswateren, niet gelden. Daarom is het zeer merkwaardig dat de eigen toezichthouder van o.a. het Ministerie van I&W wijst op de provinciale verboden in de wetenschap dat deze verboden ook voor de Rijkswateren in die provincies gelden. Keert de IL&T zich hier tegen het ministerie? Een ministerie dat zich verschuilt achter het nog te ratificeren CDNI-Verdrag. Deze internationale overeenkomst zou elk adequaat handelen in de weg staan…!? Het Ministerie van I&W weigert dan ook pertinent iets aan de status quo te veranderen, waardoor grote hoeveelheden zeer schadelijke dampen / gassen van CMR-stoffen onbelemmerd in de vrije atmosfeer blijven terechtkomen. Het niet weren van deze gevaarlijke en zeer schadelijke stoffen is volgens het Openbaar Ministerie in strijd met het sinds 2011 gevoerde beleid. Dit is althans tussen de regels door te lezen in het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. Wijkt het Ministerie van I&W hier niet bewust van het overheidsbeleid af? En waarom wil het ministerie CMR-stoffen afkomstig van ontgassende tankers niet per direct uit de leefomgeving weren? Waarom wordt iemand in een dunbevolkt gebied op voorhand niet door de Rijksoverheid tegen de mogelijke risico’s van CMR-stoffen in bescherming genomen, ook al is het maar 1 aldaar woonachtige burger? Deze ene burger heeft toch evenveel rechten als zijn medeburgers in de dichtbevolkte gebieden? Het RIVM waarschuwt op de eigen website voor de mogelijk zeer schadelijke gevolgen van CMR-stoffen ( dus ook de dampen er van ) voor mens en milieu. De IL&T zegt dat ontgassen onwenselijk is voor omwonenden en het milieu. Desalniettemin dringen deze waarschuwingen blijkbaar niet tot het Ministerie van I&W door, daar de minister hardnekkig blijft weigeren de provinciale ontgassingsverboden te erkennen. Hij zegt volgens het rapport van de Rekenkamer ‘dat de verboden niet gelden op wateren in het beheer van het Rijk’. Zegt hij hiermee dat het weren van gevaarlijke en schadelijke stoffen uit de leefomgeving geen beleid op Rijkswateren is en dat het Openbaar Ministerie het aldus fout heeft (wanneer dit ministerie stelt dat het weren van CMR-stoffen uit de leefomgeving overheidsbeleid is)? Ontkent hij tegelijkertijd dat er geen mogelijk, schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid bestaan, zoals het RIVM beweert?? Kan en wil de minister zich nu werkelijk nog langer achter een CDNI-Verdrag en het ADN verschuilen, waardoor burgers in de dunbevolkte gebieden niet worden beschermd met als gevolg dat de ongelijke behandeling van deze ingezetenen wordt gecontinueerd? De Grondwet wordt genegeerd? Neemt de minister bewust het risico dat ook hij net als staatsecretaris Van Rij later voor de camera zal moeten toegeven dat ‘dit nooit had mogen gebeuren’? Mocht de minister het sinds 2011 gevoerde overheidsbeleid onderschrijven, de stelling van het RIVM inzake CMR-stoffen zeer serieus nemen, zich in de constatering van zijn eigen toezichthouder herkennen en als liberaal een gelijke behandeling van burgers nastreven, waar ik vooralsnog vanuit ga, dan moet de minister mijns inziens de ontgassingsroutekaart van de IL&T ongeldig verklaren en vervolgens gewoon de wet volgen en handhaven ( Wet Milieubeheer, art. 18.2b ). Met name de Wet Milieubeheer, artikelen 17.10 (lid 2), 17.13 (lid 1) en 17.19 bieden hem de mogelijkheid het ontgassen naar de vrije atmosfeer per direct te verbieden en daarmee de provinciale verboden te respecteren ( artikelen Wet Milieubeheer : als zijnde het bevoegde gezag kan hij indien milieuschade ontstaat, elke maatregel treffen teneinde verdere milieuschade en negatieve effecten op de volksgezondheid te beperken. De minister kan in het belang van de bescherming van de mens en van het milieu alle maatregelen nemen, wanneer handelingen met stoffen een onduldbaar gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu opleveren ). Het kan toch niet bestaan dat een nog te ratificeren internationaal CDNI-Verdrag en het internationale ADN nationale wetgeving ter bescherming van de volksgezondheid en van het milieu buiten spel zet? Niemand kan toch nog ontkennen dat het in de vrije atmosfeer brengen van miljoenen kubieke meters zeer schadelijke ( vooral kankerverwekkende ) CMR-dampen /gassen door tankschepen niet echt een positieve bijdrage aan de volksgezondheid en het milieu kan zijn? Dat mens en milieu tegen deze stoffen dienen te worden beschermd? Daarom verdient een gedeputeerde als mevrouw Smelik uit Flevoland, die het ontgassen naar de vrije atmosfeer wil beëindigen en daarmee als bestuurder wel haar verantwoordelijkheid neemt, alle steun! Niet eindeloos discussiëren, rekken en trekken, zoals nu gebeurt, maar actie ondernemen! Alleen zo kan er in mijn ogen een einde aan het ‘discriminatoir gedrag’ van het Ministerie van I&W respectievelijk van de IL&T komen en zullen Willem, Caroline, Peer, Bart en Mark alsmede honderdduizenden andere burgers in de ‘dunbevolkte’ gebieden niet langer ongelijk worden behandeld; niet meer op grond van hun verblijfplaatsen worden gediscrimineerd !! A.L.Quist Antwerpen, 07 mei 2022 * namen van personen zijn gefingeerd

VVD’s regiodeal ontgassen en de provinciale ontgasverboden zijn vanaf 1 juli achterhaald

NIEUWS - De VVD Rotterdam diende een paar weken geleden het initiatiefvoorstel regiodeal varend ontgassen voor de regio Groot-Rotterdam in. Doel van deze regiodeal is om medio 2019 starten met het handhaven van het provinciaal verbod op ontgassen in de regio Groot-Rotterdam (zie deze pdf). Bestudering van de wijziging van het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over water (het ADN) en navraag bij experts leert Sargasso dat de regiodeal bij voorbaat achterhaald is. De nieuwe regels uit het ADN verbiedt het varend ontgassen van alle stoffen per 1 juli 2019.

Handhaving in drukbevolkte gebieden

De Gelderse Gedeputeerde Bea Schouten deed vorige week een oproep aan minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) om zo snel mogelijk een landelijk verbod in te voeren op varend ontgassen. De Gelderlander schreef afgelopen weekend dat minister Cora van Nieuwenhuizen heeft geantwoord dat er na de zomer vooruitlopend op een landelijk verbod op varend ontgassen een brede handhavingsactie tegen varend ontgassen in dichtbevolkte gebieden wordt ingesteld. Dit moet vooruitlopen op het landelijk verbod, dat waarschijnlijk vanaf 2020 gefaseerd wordt ingevoerd.

Bij de brede handhavingsactie zijn Rijkswaterstaat, politie, de Inspectie voor de Leefomgeving, regionale handhavers en havendiensten betrokken. Deze acties zullen in verschillende regio’s gehouden worden, mogelijk ook in Gelderland.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Minister: provinciale verboden op varend ontgassen niet rechtsgeldig

NIEUWS - Een paar weken geleden publiceerde De Gelderlander een artikel over ontgastoerisme, het rondje vanuit Duitsland (of België) waarbij binnenvaartschippers vanuit Duitsland of België naar Nederland varen om de resterende benzeendamp uit hun ruim de lucht in te blazen. Deze praktijk levert risico’s op voor de schippers, hun bemanning en de volksgezondheid. Naar aanleiding van deze publiciteit stelde CDA, SP en Partij voor de Dieren Tweede Kamervragen. Inmiddels zijn de antwoorden binnen en is het hoge woord eruit: Het verbod op varend ontgassen, waarmee provincies het vrijlaten van giftige (benzeen)dampen op rijksvaarwegen (zoals de Rijn en de Waal) al jaren tegengaan, is volgens de minister juist op deze vaarwegen helemaal niet rechtsgeldig.

Foto: Ontgasroutes benzeen volgens CE copyright ok. Gecheckt 10-03-2022

Regiodeal varend ontgassen 1.0 vs 2.0. Zoek de verschillen

ANALYSE - Vorige week maakte de VVD een plan bekend om regionaal samen te werken aan het tegengaan van varend ontgassen. Te beginnen in de regio Groot-Rotterdam, zie ook dit eerdere bericht. Sargasso dook in haar eigen archieven en kwam een soortgelijk initiatief tegen uit 2014 van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijd om de initiatieven te vergelijken en vragen te stellen.

Regiodeal 1.0: 2014

In 2014 stelde het nieuwsbericht van het ministerie het volgende over de regiodeal:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben bestuurlijk overeenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen.

(…)

Overeenstemming is er over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. Het pakket treedt vanaf 2015 in werking en is naar verwachting in 2018-2020 volledig gerealiseerd. Samenwerking met andere overheden, met name provincies, waarvoor dit pakket van maatregelen ook relevant kan zijn, wordt gezocht.

(…)

Het pakket van de gezamenlijke aanpak bestaat dus uit:

a.   Nationaal convenant (green deal) door ministerie van Infrastructuur en Milieu met branche-organisaties per 1 januari 2015 in te gaan voor benzeen en start onderzoek aanpak benzeenhoudende vluchtige stoffen.

b.   Verbod op ontgassingen te regelen via de provinciale milieuverordening van provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland voor benzeen per 1 januari 2015 en benzeenhoudend per 1 januari 2016.

c.   Regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) waarin voor het Rijnmondgebied afspraken worden gemaakt tussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, en individuele  bedrijven over het terugdringen van ontgassingen en het realiseren van techniek om ontgassingen te kunnen uitvoeren.

d.   Nationaal verbod op benzeen. Inzet ministerie van Infrastructuur en Milieu vooruitlopend op CDNI verdrag. Zodra er in CDNI kader internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van  nog te bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen.

Foto: Ontgasroutes benzeen volgens CE copyright ok. Gecheckt 10-03-2022

Provinciaal ontgasverbod: bewoners blij gemaakt met een dode mus

ANALYSE - Deze week maakte de VVD Rotterdam en Zuid-Holland een nieuw plan bekend om ontgassen door de binnenvaart te verbieden in Zuid-Holland. Arno Bonte, GroenLinks wethouder in Rotterdam, was op twitter blij met het plan. Wie het plan leest vraagt zich echter vooral af wat het provinciaal ontgasverbod uit 2015 voorstelt. Het enige goede nieuws voor bewoners van Zuid-Holland is dat uit instructies van de Duitse reder Jaeger Shipping blijkt dat haar schippers opdracht hebben om niet in Zuid-Holland, maar in Gelderland te ontgassen. Aantal geconstateerde overtredingen in Gelderland sinds de invoer van het provinciaal ontgasverbod in 2017: 1. De Gelderlander constateert dan ook droogjes dat ook het Gelders provinciaal ontgasverbod een wassen neus is. Inmiddels reageren Gelderse politici boos op de nieuwste berichtgeving over ontgastoerisme en roeren bewoners zich met verhalen over stankoverlast.

VVD plan voor ontgasverbod

Dieke van Groningen, VVD raadslid in Rotterdam, heeft een initiatiefvoorstel gelanceerd. Het probleem van het varend ontgassen valt volgens het initiatiefvoorstel uiteen in vier delen (1) handhaven en beboeten, (2) praktische voorzieningen, (3) vergunningen en (4) betaalbaarheid.

Remco Dijkstra, VVD Tweede Kamerlid, ondersteunt het initiatief van de VVD Rotterdam en VVD Zuid Holland met schriftelijke vragen.

Het handhaven en beboeten in de Rotterdamse wateren is volgens de VVD zeer lastig, omdat Rijkswateren niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland vallen. Het ontbreken van een landelijk verbod maakt dat er geen urgentie is om op Rijkswateren te handhaven. Een punt waar Sargasso ook al meermalen op heeft gewezen en navraag over heeft gedaan.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Provincie Zeeland gaat ontgassen niet ‘op eigen houtje aanpakken’

Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland wil het ontgassen van benzeen door binnenvaartschepen in Zeeland niet verbieden. Gedeputeerde De Reu wijst naar Den Haag voor een landelijke aanpak. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA en PVV, nemen volgens de Provinciale Zeeuwse Courant de suggestie van gedeputeerde De Reu over om aan de eigen Tweede Kamerfractie te vragen druk uit te oefenen op staatssecretaris Mansveld voor een landelijk verbod op ontgassen van benzeen.

Verbod op varend ontgassen in Utrecht

Vanaf 1 maart voert de provincie Utrecht een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen in. Volgens Mariette Pennarts, gedeputeerde voor Milieu in Utrecht, volgt de provincie Gelderland in juli. Ook van de provincie Zeeland is bekend dat ze werken aan een provinciaal verbod op ontgassen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland gingen de provincie Utrecht al voor. Dat betekent dat het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen vanaf juli dit jaar geldt in 5 provincies.

Volgens gedeputeerde Pennarts is het het beste als het ontgassingsprobleem nationaal of zelfs internationaal wordt opgelost. Maar bij gebrek aan daadkracht bij het ministerie van I&M is er actie ondernomen door provincies. Het voordeel van een nationaal verbod is dat hiermee de verladers (dat zijn de grote (petro-)chemische opdrachtgevers) worden aangepakt. Met deze regionale aanpak zijn het de vervoerders die de bekeuring krijgen. Daarom blijven de provincies zich inzetten voor een nationaal of Europees verbod na 2018.

Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s geeft enkel de VVD aan voorstander te zijn van een verbod op varend ontgassen. Gelet op eerder vragen in de Tweede Kamer van de SP en GroenLinks over varend ontgassen ligt het voor de hand dat deze partijen nog steeds voorstander van een nationaal verbod op varend ontgassen zijn.

Foto: John Loo (cc)

Verbod op varend ontgassen in Provincie Utrecht

Kort_640_427-324x1931Provinciale Staten van de Provincie Utrecht wil uiterlijk vanaf 1 maart 2017 het varend ontgassen door de binnenvaart verbieden. Daarmee volgt Utrecht de lijn die de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant in 2014 hebben ingezet.

In het Statenvoorstel ‘Wijziging Provinciale milieuverordening Utrecht 2013’ was al een verbod op ontgassen van binnenschepen opgenomen. Een concrete datum van in werking treden ontbrak echter nog in het Statenvoorstel. Om deze reden dienden alle partijen gezamenlijk een amendement in waarin GS worden verzocht om het verbod op ontgassen uiterlijk per 1 maart 2017 van kracht te laten gaan. Eerste ondertekenaar van het amendement is de VVD, die op hun website het succes dan ook claimt. Daarbij stellen ze dat er sprake zou zijn van een ontgasverbod in de provincie Limburg. Mocht een van de lezers daar meer van weten, dan hoor ik dat graag. Naar mijn weten zijn er tot op heden zelfs geen vragen gesteld over ontgassen in de provincie Limburg.

Verbod Utrecht

Met het verbod mag er niet meer tijdens het varen ontgast worden. Nogal wat scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm. Na het lossen blijft in de tank altijd een aanzienlijke hoeveelheid van de lading in dampvormige toestand over. Deze wordt in de atmosfeer geloosd (het zogenaamde ontgassen), waardoor schadelijke stoffen als benzeen en benzeenhoudende stoffen, in de lucht vrijkomen. Dit kan tot geuroverlast leiden, maar ook tot gezondheidsrisico’s voor de bemanningsleden en omwonenden.
Het verbod op ontgassen heeft vooralsnog alleen betrekking op het ontgassen van het kankerverwekkende
benzeen en van benzeenhoudende mengsels, net als in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Utrecht kan volgens de toelichting in principe ook andere stoffen aanwijzen, daarbij moet met name worden gedacht aan de in Europees verband aangewezen zeer zorgwekkende stoffen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Pieter van Marion (cc)

Geen provinciaal ontgasverbod in Gelderland

Eind vorig jaar heeft GroenLinks Gelderland vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over ontgassen binnen de provincie Gelderland. De vragen zijn al weer een tijdje beantwoord, tijd dus om er wat dieper in te duiken.

Globaal wilde GroenLinks Gelderland weten of het provinciebestuur het eens was dat er geen verschil is tussen emissies van stoffen als benzeen en MTBE via landbronnen en vanuit de binnenvaart, en of de provincie overwoog om een provinciaal ontgasverbod in te stellen naar voorbeeld van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Wat betreft de huidige verschillen in behandeling tussen landbronnen en mobiele emissiebronnen heeft GroenLinks Gelderland gelijk gekregen. Volgens de provincie Gelderland is er milieuhiegyenisch geen verschil tussen emissies vanuit landbronnen en vanuit mobiele bronnen, zoals de binnenvaart. Idealiter zouden dus ook dezelfde emissie-eisen aan beide soorten emissies opgelegd moeten worden.

De provincie Gelderland is echter niet van plan om een provinciaal verbod op ontgassen aan de buitenlucht in te stellen. In de beantwoording geeft de provincie aan dat ze via het Interprovinciaal overleg (IPO) samen met de andere provincies heeft gepleit voor een wettelijk vastgelegd landelijk ontgasverbod. Naar mening van de provincie werkt de staatssecretaris daar ook aan per juni 2015. Roel Vincken, persvoorlichter bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, geeft echter aan dat het ministerie hier niet van op de hoogte is en dat het ministerie ook niet werkt aan een nationaal verbod vooruitlopend op internationale regelgeving.

Foto: Pieter van Marion (cc)

Ontgasverbod in Brabant, vragen in Gelderland

NIEUWS - Vrijdag 12 december was een drukke dag voor het ontgasdossier. In Brabant stemden de Provinciale Staten in met een provinciaal ontgasverbod, in Gelderland werden vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over ontgassen. In Utrecht, ten slotte, liet de Provincie weten dat het aan de nationale overheid is om een verbod op ontgassen in te stellen. Tijd dus voor een update.

Ontwikkelingen in Brabant

Twee weken geleden meldde Sargasso al dat de Gedeputeerde Staten van Brabant hebben ingestemd met een ontgasverbod. Vrijdag 12 december stemden ook de Provinciale Staten in. Dat betekent dat het ontgassen van benzeen aan de buitenlucht door de binnenvaart vanaf 1 januari 2015 is verboden in Brabant. Vanaf 1 januari 2016 volgt een verbod voor benzeenhoudende stoffen.

De provinciale milieuverordening kent een aantal interessante afwijkingen ten opzichte van die in Zuid-Holland. Op de eerste plaats verwijst Brabant naar de minimalisatieverplichting voor benzeen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar nulemissie. Deze verplichting geldt bij emissiebronnen aan de wal.

In dat kader vind de provincie het vreemd en ongewenst dat benzeen en benzeenhoudende mengsels vanuit een varend schip, zonder emissiebeperkende voorzieningen, kunnen worden geëmitteerd. De provincie heeft ook een grijze lijst opgenomen van andere stoffen, waarvoor op termijn een ontgasverbod ingesteld kan worden. Deze lijst is gebaseerd op stoffen waarvoor bij emissiebronnen aan de wal een minimalisatieplicht geldt. De verordening bevat ook de aankondiging dat Gedeputeerde Staten kan besluiten ook voor deze stoffen een ontgasverbod in te stellen.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Volgende