KSTn | Briefgeheim wordt telecommunicatiegeheim

Er ligt een voorstel tot het wijziging van de grondwet. Het verouderde artikel over briefgeheim krijgt een update om ook "telecommunicatie" te omvatten. Maar er zit nog een wijziging in. Is dit een zinnig voorstel? Het is bijzonder om te zien dat met alle wetten die de afgelopen jaren zijn aangenomen die de privacy van burgers met voeten treden er een poging wordt gedaan de grondwet op dit punt te verbeteren. Maar laat ik niet op de zaak vooruit lopen. Hier eerst het oorspronkelijke artikel 13 uit de grondwet: Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen. U ziet, telefoon en telegraaf was alles wat men kende. Laatste revisie stamt dan ook uit 1983. En daarom ziet de tekst die nu ter consultatie ligt er als volgt uit:

Door: Foto: Romtomtom (cc)
Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022

KSTn | Risico’s voor de overheidsfinanciën

Het blijkt dat de overheid geen goed zicht heeft op haar eigen financiële risico’s, terwijl die sterk groeiende zijn. De Rekenkamer heeft deze in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan over hoe de risico’s structureel te volgen.

Het was maar kort in het nieuws, maar niet minder schokkend. Het risico dat de Nederlandse overheid loopt is €465 miljard groot. En dat is bijna twee maal zoveel als vijf jaar geleden.
Maar schokkender vind ik de constatering van de Rekenkamer dat de overheid geen integraal inzicht heeft in de risico’s. Dat betekent dat iedere keer als er een nieuwe vraag komt, deze los wordt beoordeelt.
Inzicht in lange termijn consequenties van het totaal aan risico’s en alle factoren die daarbij een rol spelen ontbreekt.

Ik mag hopen dat het rapport snel tot een kamerdebat leidt en dat er snel actie op ondernomen wordt.
Maar lees het vooral ook zelf. Het zou een verkiezingsthema moeten zijn.

Hier een paar citaten:
Expliciete overheidsgaranties zijn, na het uitbreken van de kredietcri-sis, vanaf 2008 tot en met 2011 in omvang bijna verdubbeld: van 42% van het bbp in 2008 naar 77% van het bbp in 2011 (ongeveer € 465 miljard) (zie figuur 1). In deze periode zijn bestaande garanties uitgebreid (zoals op de woningmarkt) en zijn nieuwe garanties afgegeven (vooral in het kader van de Europese schuldencrisis). Wij merken op dat het Rijk hiernaast ook nog impliciet garant staat, vooral binnen de financiële sector. De interventies van het Rijk tijdens de kredietcrisis hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het Rijk garant staat voor financiële instellingen die zo groot of complex zijn dat ze het hele financiële systeem in gevaar brengen als ze om (dreigen te) vallen.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-10-2022

KSTn | Niet het braafste jongetje van de klas

Mooi woord, ingebrekestelling. Het staat bovenaan een lijst van maatregelen waarvan de EU vindt dat Nederland ze niet of niet goed uitvoert. Europese maatregelen dus. Het verhaal over Nederland als braafste jongetje van de klas kan de prullenbak in. De lijst bevat zo’n 50 van die niet nageleefde maatregelen. In typisch ambtenarentaal waardoor het schier onmogelijk is te begrijpen waar het eigenlijk over gaat:
CIE van mening dat NL voor de interconnectie met België ten onrechte nog geen mechanismen voor het intra-dagelijks beheer van congestie van de interconnectiecapaciteit opgesteld.

Bent u daar nog?
Wrang (vanuit mijn perspectief gezien dan) is ook dat Nederland op een aantal energie- en klimaatmaatregelen een tik op de vingers krijgt. Hier de belangrijkste:
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/31/EG (geologische opslag van kooldioxide)
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/29 (handel in broeikasgasemissierechten)
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/28/EG (gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen)
“CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/30/EG (emissies broeikasgassen)”

Ook privacy is (geen verbazing) slecht af:
CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/136 (universele dienst – bescherming persoonsgegevens)

Foto: copyright ok. Gecheckt 25-09-2022

KSTn | 1 jaar wet kraken en leegstand

Een wet is een relatief zwaar instrument om iets gedaan te krijgen. En als er eenmaal gekozen is voor een wet, zal je laten zien dat die werkt ook. Dus is dit de conclusie van de Minister na 1 jaar werking wet kraken en leegstand:
Resumerend meen ik dat met betrekking tot de vraag uit de motie Anker, in hoeverre pakken gemeenten het leegstandbeleid actief op, gesteld kan worden dat de overgrote meerderheid van de onderzochte gemeenten dit doet.

Klinkt goed, toch?
Echter, de wet is al in juni 2010 aangenomen. En het was al eerder duidelijk dat de wet het zou halen. Dus waar die periode van 1 jaar nou vandaan komt?
Tweede punt is dat er al in oktober 2009 (tijdens de behandeling van de wet) een motie is aangenomen waarin gesteld wordt dat gemeenten moeten worden “gestimuleerd” om van de mogelijkheden van de wet gebruik te maken. Dat is dus al ruim 2 jaar geleden.
Derde punt is dat de conclusie uit het onderzoeksrapport subtiel verschilt van wat de minister zegt:
De gemeenten in deze inventarisatie zijn het eens dat de Wet kraken en leegstand niet dé oplossing biedt voor de leegstandsproblematiek – niemand die bekend is met de problematiek, denkt dat. Veel gemeenten wijzen erop dat ‘de sleutel’ ligt bij de vastgoedeigenaren. Zij, en niet de gemeenten, zijn eerstverantwoordelijk, zo is de gedeelde overtuiging. Tegelijkertijd kan de wet wel een bijdrage leveren aan het bestrijden en voorkomen van leegstand. De Leegstandverordening wordt in vrijwel alle onderzochte gemeenten gezien als een ‘extra zetje’, als een stok achter de deur.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: copyright ok. Gecheckt 06-10-2022

KSTn | CBG

Eerst maar even dit item van Brandpunt van twee maanden geleden over het College ter beoordeling van geneesmiddelen en haar onafhankelijkheid:

“Slikken of stikken” over CBG, Brandpunt 05 februari 2012 from Be Aware on Vimeo.


Kamervragen! Dit maal door Eeke van der Veen (PvdA). Maar het zijn vooral de antwoorden die interessant zijn. En die kwamen gisteren.
Leest u ze gerust eerst zelf even. Ik ga niet quoten.

Nee, ik wacht wel even.

De beantwoording is een klassiek voorbeeld van een formeel correct, geheel door ambtenaren verzorgd, nietszeggend politiek stuk.
Alles klopt, maar er wordt nergens echt ingegaan op de kern van de vraag gesteld in Brandpunt, is het echt mogelijk om al die onderzoeken goed te onderzoeken.
Duidelijker dan in deze twee antwoorden kan de minister het niet maken:
4
Deelt u de mening dat er nu sprake is van een situatie waarin alle geld, invloed en macht er op gericht zijn een nieuw geneesmiddel zo snel mogelijk op de markt toe te laten, terwijl de veiligheid van patiënten ondergeschikt wordt gemaakt?
4
Ik deel deze mening niet.

8
Bent u bereid de Kamer vóór 1 april een brief te sturen, waarin de knelpunten van het huidige systeem worden aangegeven en waarin de mogelijke verbeteringen ten aanzien van de beoordeling van geneesmiddelen uitgebreid worden aangegeven?
8
Ik zie geen aanleiding voor het sturen van een dergelijke brief.”

Foto: copyright ok. Gecheckt 21-02-2022

KSTn | Evaluatie onderbouw voortgezet onderwijs

In 2006 is een wet ingevoerd die “bestuurlijke vernieuwing” in de onderbouw van het voortgezet onderwijs mogelijk maakte. De lessen geleerd hebbende wilde de overheid dit keer niet inhoudelijk bepalen hoe het onderwijs moest veranderen, maar gaf ze alleen maar de bestuurlijke “ruimte” en wat “kerndoelen”. Spannend!

Maar wat is er van terecht gekomen tot nu toe? Deze week lag daarover een dik evaluatierapport tussen de stapel kamerstukken. En, hoe zeg je dat netjes, het is prut. Samenvattend, de prestaties zijn niet toegenomen (zelfs op paar punten afgenomen), de kerndoelen worden niet echt gebruikt en de werkdruk is ook niet veel lager.

Lees gerust hoofdstuk 5 van het rapport, daar staat het met veel woorden in. Men probeert het nog te verbloemen door te praten over verschuivingen in profielen die een goede vergelijking moeilijk maken en door te wijzen op het toegenomen enthousiasme van leerlingen en docenten. Maar uiteindelijk is het oordeel toch gewoon negatief.

Wat maakt dat “vernieuwingen” in het onderwijs steevast uitdraaien op “verslechteringen”? En als dit een wetmatigheid is, waarom gaan we dan niet eens wat “verouderingen” doorvoeren.
Ja, ja, ik weet het, als overtuigd progressief is dat vloeken in de kerk. Maar soms…..

Vreemd genoeg kon ik nog niets vinden over dit rapport in de media. Wel over ballonnetje zoveel over “excellente scholen“.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: copyright ok. Gecheckt 27-09-2022

KSTn | Emissie in de luchtvaart

Voorzitter! Voorzitter! Ik protesteer tegen het misbruik van belastinggeld voor rapporten waar de media niets van begrijpen en waar de minister niet bij kan relativeren! Het recente rapport over de impact van het Europese systeem voor emissierechten voor de luchtvaart, opgesteld door een rijksinstituut, wordt totaal uit zijn verband gerukt. En dat had echt anders gekund.

Waar gaat het hier over? Eergisteren pas viel het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (onderdeel Ministerie van Infrastructuur en Milieu) op de stapel officiële bekendmakingen. Dat wil zeggen, eigenlijk alleen de samenvatting. De media hadden een week eerder al een de informatie tot hun beschikking en pakten groots uit:
Vliegtaks is strop voor Schiphol
Grote schade Schiphol en KLM door Europese vliegtaks
Vliegtaks leidt tot verlies 200 banen op Schiphol

Bij al deze berichten geen enkele vorm van context of nuance. Dus dan moet ik het maar even doen.

Eerst maar eens die werkgelegenheid. Het rapport meldt het verlies van die 200 banen voor Schiphol inderdaad. Evenals de daling in aantallen passagiers. Echter, het rapport geeft ook (aan het einde) aan dat deze daling geldt ten opzicht van de normale groei. Simpel gezegd, als Schiphol ieder jaar 1000 banen zou toevoegen, worden er na de maatregel maar 800 toegevoegd. Iets minder groei dus, geen krimp, geen ontslagen.
Wat concreter. Op Schiphol werken nu ongeveer 60.000 mensen. De gemiddelde groei in de periode 2000-2010 (dus inclusief crisisjaren 2009/2010) was net iets onder de 1% per jaar. Oftewel, 600 banen erbij. Dus nee, de hemel stort niet naar beneden.

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022

KSTn | Veiligheidsmonitor 2011

Weinig verandering is geen nieuws kennelijk. En dat terwijl veiligheid (of in ieder geval de beleving daarvan) in Nederland heel vaak in de media voorkomt. En als je sommige van die berichten mag geloven, gaat het heel slecht met Nederland.
De cijfers uit de Integrale Veiligheidsmonitor, welke recent het inbakje van de 2e kamerleden bereikte, geven echter iets anders aan. Net iets minder Nederlanders waren in 2011 slachtoffer van een misdrijf ten opzichte van 2010 (tabel 5.1, blz 65). In lijn met de trend van de laatste jaren. Helaas waren er dan weer wel net iets meer misdrijven (tabel 5.10, blz 76).
De onveiligheidsbeleving daalde voor het eerst in 3 jaar weer, en kwam net boven het niveau van 2008 uit (tabel 4.1, blz 47). Dat is wel fijn natuurlijk. Want de laatste drie jaar werd het wel veiliger, maar voelden de mensen dat niet zo. Nu loopt het wat meer in de pas. Duiding hiervoor is niet beschikbaar.

De drie meest sprekende grafieken:

Nu is de grote vraag. Wie spreekt als eerste een politicus aan die roept om meer draconische maatregelen tegen de “alsmaar oplopende criminaliteit in dit land”?
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-11-2022

KSTn | Kinderen van gedetineerden

De Tweede Kamer kan van een afstandje heel reactief over komen. Stemmen over aangeboden wetsvoorstellen en af een toe een motie of amendement daarop indien, klaar. Maar er gebeurt heus meer. Zo dienen kamerleden af en toe zelf wetsvoorstellen in. En heel af en toe een diepgravende nota om daarmee het komen tot een wetsvoorstel af te dwingen.
En zo viel er deze week dus een pak papier op de mat van Lea Bouwmeester (PvdA). Het betreft de initiatienota met als titel “Maak van een onschuldig kind geen slachtoffer“.
Ze gaat hier in op de situatie dat er enerzijds kinderen zijn die eronder lijden als een van hun ouders naar de gevangenis gaan en anderzijds dat opvang, met name bij eenouder situaties, vaak tekort schiet.
Voor het eerste punt is meer begeleiding gewenst zodat kinderen niet te zwaar beschadigd raken en daar later in hun leven last van krijgen. Voor het tweede punt zijn duidelijke regels en betere coördinatie nodig.

Al met al een duidelijke nota die ook goed een concreet probleem op de agenda zet met mogelijke oplossingen. Een pluim voor Lea.
Een paar interessante passages uit de nota:
Jaarlijks verblijven ruim 3.000 vrouwen in één van de vijf penitentiaire inrichtingen voor vrouwen in Nederland.
Van de vrouwen in detentie is ongeveer 70% moeder van gemiddeld twee kinderen.
Het schadelijke langetermijneffect van detentie op kinderen is volgens Murray groter dan het effect van andere traumatische gebeurtenissen die scheiding van de ouder impliceren, zoals echtscheiding, ziekte of overlijden van een ouder.
Er zijn voorbeelden bekend waarbij de moeder werd opgepakt op het schoolplein en de kinderen alleen achterbleven. Niemand had bij de arrestatie bedacht wat er met die kinderen moest gebeuren die alleen op een schoolplein komen te staan als de school uit gaat.
Ook de situatie waarbij er tijdens detentie van moeder, de woning met een huurschuld van drie maanden werd ontruimd en er ‘opeens’ minderjarige kinderen alleen bleken te wonen, komt vaak voor.

 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

KSTn | Politieauto’s

Komt er weer zo’n stuk voorbij waar je qua nieuwswaarde helemaal niets aan hebt, maar welke toch weer een leuk inkijkje geeft in de wereld die overheid heet. Dit maal gaat het om een rapport over de aanbesteding van de inkoop van politievoertuigen.
Gaat al snel om €500 miljoen. En er waren twijfels over of dit wel netjes ging.
Om een lang verhaal kort te maken, er zijn geen regels overtreden maar het kan beter dus gaan we ons best doen. Klaar.
Daar hebben ze dan wel 123 pagina’s van vrijwel onleesbare ambtelijke taal voor nodig. En eigenlijk staat er maar één interessant weetje in. Namelijk dat meer dan de helft van de politievoertuigen niet als zodanig herkenbaar is. Per jaar gaat het om 1490 voertuigen, waarvan er dus ruim 800 niet herkenbaar zijn.
Natuurlijk zitten hier een paar dienstauto’s tussen. Maar kennelijk worden we meer in het geniep gevolgd dan we ons vaak realiseren.

En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Volgende