Er stond geen “3% regel” in het Verdrag van Maastricht

van Dr. Marijn van der Sluis Afgelopen maand heeft de Europese Commissie de plannen uiteengezet voor de hervorming van het Europese economic governance, waaronder ook de Europese begrotingsregels vallen. Over deze regels, en over de voorgestelde hervormingen, wordt de laatste tijd weer veel gesproken. De 3%-norm uit het Verdrag van Maastricht zou niet goed worden nageleefd, de hervormingen die tijdens de euro-crisis zijn ingevoerd zouden te complex zijn en niet goed aansluiten op de nieuwe elementen van de Europese integratie, zoals de European Green Deal en het Corona-Herstelfonds. Nu valt er over de details van de regels en de voorstellen een hoop te zeggen, maar in deze bijdrage wil ik een misvatting aanstippen die raakt aan de kern van veel discussies over European economic governance. Mijns inziens is er namelijk helemaal geen 3% norm. Om te laten zien dat er hier inderdaad sprake is van een misvatting, maken we eerst even een omweggetje, langs een hypothetische situatie in een klein dorpje. Een experiment In het kader van burgerparticipatie wordt in een dorp een experiment uitgevoerd. Het dorp mag zelf een deel van de verkeersregels gaan bepalen. In artikel 126 van de APV wordt de hoofdregel opgenomen: je mag niet te hard of gevaarlijk rijden in het dorp. Daarna volgt een instructie aan de politie: die moet iedereen controleren die harder rijdt dan 42 km/uur. Daarbij moet de politie ook rekening houden met de omstandigheden per geval. Als de politie van mening is dat iemand te hard gereden heeft, stuurt die een rapport naar de gemeenteraad (waar alle burgers zitting in hebben). De politie mag trouwens ook een rapport sturen naar de gemeenteraad als iemand bijvoorbeeld maar 38 km/uur reed. De gemeenteraad bepaalt vervolgens per geval of er te hard gereden is. Overigens wordt er dan nog geen boete uitgeschreven: er wordt een verbetertraject ingezet. Boetes kunnen alleen worden gegeven als aan het eind van het verbetertraject de gemeenteraad van oordeel is dat de automobilist niet goed heeft meegewerkt. Alhoewel er vaak harder wordt gereden dan 42 km/uur, is er na enkele jaren nog geen enkele verkeersboete uitgeschreven. De burgers houden elkaar binnen de gemeenteraad de hand boven het hoofd. De verbetertrajecten lijken wel redelijk te werken. Uiteindelijk snappen de meeste burgers ook wel dat ze niet te hard moeten rijden. Over één burger wordt wel veel geklaagd, die heeft namelijk met een technisch snufje de politiecontrole weten te omzeilen. De situatie hierboven is natuurlijk geïnspireerd door artikel 126 uit het EU-Werkingsverdrag, die oorspronkelijk uit het Verdrag van Maastricht komt. We kunnen dan verschillende vragen stellen over de aard van de regels. Ten eerste: is er een concrete snelheidslimiet? Dat lijkt me niet. De limiet is in ieder geval niet 42 km/uur. Dit is alleen een instructie aan de politie (de Commissie). Noch de automobilist (de lidstaten), noch de gemeenteraad (de Raad) is gebonden aan deze instructie, en je krijgt de boete ook niet voor de ‘overtreding’ van de snelheidslimiet, maar voor het niet meedoen aan het verbetertraject. Zo was er ook in het Verdrag van Maastricht geen 3%-regel opgenomen. Er is in de EU Verdragen geen regel te vinden die zegt dat lidstaten geen hoger begrotingstekort mogen hebben dan 3% van het BBP. De enige regel voor de lidstaten is dat ze excessieve tekorten moeten vermijden. Het is aan de Raad van Ministers om uiteindelijk te bepalen wat dat precies betekent, en hoe die situatie precies moet worden aangepakt. Zoals een Duitse onderhandelaar van de begrotingsregels ooit stelde: de excessief-tekort-procedure “is not about the sin, but about the failure to repent”. Fijn om het ook in moralistische termen te kunnen zeggen. Handhaving? Een tweede vraag is of er in deze situatie een tekort aan handhaving is, zoals over de Europese begrotingsnormen eindeloos wordt herhaald. Dat lijkt me ook niet. Handhaving van een norm veronderstelt enige overeenstemming over wat de norm vereist. Die is er hier niet. Het is aan de (gemeente)raad om te bepalen hoe elke situatie moet worden beoordeeld. Dan kan je nog steeds van mening zijn dat er te hard wordt gereden in het dorp; dat de gemeenteraad zijn taak niet goed uitvoert, maar dat is wat anders dan dat er geen handhaving is. Kern van het geschil ligt bij de uitleg van de norm, niet bij de handhaving. Zo is de excessief-tekort-procedure ook altijd redelijk goed gehandhaafd. Wie in de EU klaagt over het gebrek aan ‘handhaving’ van de begrotingsnormen, klaagt eigenlijk over de politieke inschatting van de Raad van Ministers en de Commissie bij het uitleggen van de regels. Zo is ook de klacht dat Duitsland en Frankrijk zich in 2003 niet hielden aan de juridische regels van het Stabiliteit- en Groeipact hielden feitelijk onjuist. De normen uit het pact werken de procedure uit over de bevoegdheid van de Commissie en de Raad en over het verbetertraject. De juridische normen uit dat pact waren bijna allemaal gericht aan de Commissie en de Raad, niet aan de lidstaten. Frankrijk en Duitsland konden die normen dus helemaal niet schenden. Het was de Raad die weigerde het verbetertraject te starten. Na interventie van het Europese Hof van Justitie is dan het verbetertraject toch begonnen, waar Frankrijk en Duitsland zich netjes aan gehouden hebben. Waar zit dan nog de schending van de regels? De enige duidelijke schending van de regels was van Griekenland die rond de toetreding tot de Eurozone de administratieve aspecten van de regels had omzeild. Het doel van regels Een derde vraag gaat over de functie van de verkeersregels/begrotingsregels. Welk doel dienen zij? Het doel van de regel is onlosmakelijk verbonden met de aard van de regel. Economen kijken vooral naar de ‘verkeersveiligheid’: wanneer leiden de begrotingsregels tot goed begrotingsbeleid? De discussie gaat dan over de vraag wat nou precies een te hoog begrotingstekort is. Dan heb je verschillende groepen die praten over de output-gap, de expenditure growth, en de ‘debt sustainability analysis’. Oftewel, wat is nou te hard rijden als je in de regen rijdt, of in de mist, of met versleten banden? De ‘snelheidslimiet’ van 42 km/uur lijkt arbitrair, net als de 3% ‘begrotingsnorm’, maar de discussie is nu teveel gericht op deze economische aspecten. Het miskent namelijk het tweede doel van de regels: het beschermen van de autorijdende burgers in het dorp tegen te veel inmenging door de politie en gemeenteraad in hun rijstijl. Of: de verdragsregels beschermen de vrijheid van de lidstaten in hun begrotingsbeleid. Wie de regels in het Verdrag van Maastricht leest, kan niet volhouden dat die er exclusief op gericht zijn om de begrotingen van de lidstaten binnen de perken te houden. Verkeersveiligheid staat niet voorop. Het is niet dat verkeersveiligheid helemaal werd veronachtzaamd, maar dat de voornaamste verantwoordelijkheid daarvoor bij de automobilist (de lidstaten) werd gelegd. Het doel van de regels is om de lidstaten elkaars begrotingen goed in de gaten te laten houden, waarbij de Raad in uitzonderlijke gevallen een lidstaat kan aanspreken op fouten. De discussie over de begrotingsnormen kan dus niet gevoerd worden met alleen een blik op wat goed begrotingsbeleid is. Politieke wenselijkheid Hier wordt de vergelijking problematisch. Begrotingsnormen zijn geen snelheidslimieten. De kern van de discussie over de begrotingsnormen is legitimiteit. Automobilisten accepteren snelheidslimieten omdat het handig is dat we ons allemaal aan eenzelfde regel houden. Eenvoudige regels zijn daarom acceptabel, zelfs als je in een bepaalde 30 km/uur zone best 40 km/uur zou kunnen rijden. Begrotingsregels raken daarentegen aan de capaciteit van de staat om te voorzien in de behoeften van de burgers en aan de kern van de democratie. Waarom heeft de EU de bevoegdheid om in te grijpen in de begrotingsvrijheid van de lidstaten, en als ze dan moet ingrijpen, moet dat dan op basis van een expliciete regel die leunt op een of andere economische theorie, of op basis van een politieke inschatting in de Raad? Zoals gezegd heeft de Europese Commissie onlangs een voorstel gedaan om de regels te versimpelen, andere indicatoren te gebruiken en om ‘de handhaving’ te verbeteren. Daar kan je best een interessante discussie over voeren. De output-gap was een moeilijk bruikbare indicator en ik wil graag ook dat (groene) investeringen worden meegenomen in de analyse. Wat ontbreekt in de discussie zijn antwoorden op bovenstaande drie vragen over de aard van de regels: 1) willen we eigenlijk wel een concrete begrotingsnorm in de EU die hoe dan ook enigszins arbitrair zal zijn? Of willen we een politieke afweging in de Raad? 2) voor zover we vastzitten aan (verdrags)regels die in enige mate vragen om een interpretatie, moet de ‘handhaving’ dan gebeuren door een politiek orgaan, of door een onafhankelijk economisch instituut? 3) wat is eigenlijk het doel van de regels: goed beleid stimuleren, of lidstaten helpen bij het maken van wat zij goed beleid vinden? Concluderend, de economische discussies over de te gebruiken indicatoren in de procedure betreffen maar een heel klein deel van het functioneren van de regels. Ook de discussies over ‘governance’ en handhaving slaan grotendeels de plank mis. De discussie heeft uiteindelijk betrekking op de legitimiteit van de procedures, over de politieke wenselijkheid van Europese inmenging in nationale begrotingen. Aannames over de aard van de begrotingsregels weerspiegelen dan ook een politiek oordeel; het is hier aan de jurist om de aannames bloot te leggen. Zo is de Nederlandse bijdrage aan de onderhandelingen (“regels, regels, regels!”) niet alleen gestoeld op een wens om de Unie dieper te laten ingrijpen in de lidstaten, maar ook op wantrouwen in democratische besluitvorming op zowel nationaal als Europees niveau. Dit artikel verscheen eerder bij het Montesquieu Instituut. Marijn van der Sluis is als Universitair docent staatsrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij is tevens fellow bij het Montesquieu Instituut.

Foto: European Council (cc)

Wel consequent, maar ook behulpzaam…?

COLUMN - van Prof.Dr. Joop van den Berg

In de komende maanden zal worden beslist over het economische hulpprogramma van de Europese Unie aan haar lidstaten, in de hoop dat de Unie als geheel de coronacrisis zal doorstaan. De Europese Commissie heeft er een ambitieus programma van gemaakt: een herstelprogramma voor vooral Zuid-Europa; de begroting van de Unie voor de eerstkomende vijf jaren en tevens integratie van de European Green Deal in het herstel- en begrotingsprogramma.

Het totaal daartoe in te zetten bedrag begroot de Commissie op 750 miljard euro, waarvan 500 miljard in de vorm van subsidies. De overige 250 miljard zijn beschikbaar in de vorm van leningen. De Commissie leent daartoe zelf de benodigde middelen en zij zorgt voor financiering door middel van de (verhoogde) contributie van de lidstaten en de heffing van Europese belastingen, vooral bij de zeer grote ondernemingen en bij de technologische bedrijven.

Grondslag voor het ingenieuze Commissievoorstel is een plan dat was ingediend door de regeringen van Frankrijk en Duitsland. Pijnlijk detail voor Nederland: bij de vormgeving daarvan volgde de Duitse regering een aantal Franse ideeën (Europese belastingen en leningen, uitkering voornamelijk via subsidies) en distantieerde zich derhalve van het tot voor kort veronderstelde bondgenootschap met de ‘frugal four’, Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: cc commons.wikimedia.org Switzerland-Italy border at Chiasso, Switzerland

Chaotische herstart van Schengen

COLUMN - De voorbereidingen voor de herstart van Schengen verliepen soepel. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kwamen overeen de grenzen stapsgewijs te heropenen. Geheel onverwacht kondigde Italië aan haar grenzen eerder open te stellen. Waarom doet Italië dat? Een gastbijdrage van politicoloog en taalkundige Elsje Moulijn.

Vorige week was er een goed bericht: de regeringen van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland hebben besloten hun grenzen de komende maand in twee stappen te heropenen. Dit kan omdat deze landen zich in ongeveer dezelfde fase van de pandemie bevinden. De grenzen naar Italië en Spanje, waar de epidemiologische situatie minder goed is, blijven voorlopig dicht, zo werd bekendgemaakt.

Op vrijdag 15 mei ging de eerste stap in werking.

Op die dag is een deel van de grenzen tussen deze vier landen weer geopend, waarbij alleen nog steekproefgewijs wordt gecontroleerd. Je moet zelf een formulier invullen waarop je aangeeft waarom je over de grens bent gegaan. Dit mag alleen voor werk, voor familiebezoek, om naar je eigen vakantiehuis te gaan of om een volkstuin te onderhouden (ja echt, Duitsers hebben volkstuintjes in Zwitserland en vice versa). Over de grens gaan voor toeristische bezoekjes, om te tanken of om inkopen te doen is nog steeds verboden.

Foto: Fotomovimiento (cc)

Alleen evacuatie kan ramp op Lesbos voorkomen

Ruim twee weken geleden was er de eerste coronabesmetting op het Griekse eiland Lesbos. Als de vluchtelingen uit het daar gelegen kamp Moria niet snel geëvacueerd worden, ligt er een drama in het verschiet. De Nederlandse regering is vooralsnog gekant tegen hervestiging. De Europese Commissie is vooral machteloos.

n het voormalig detentiecentrum kamp Moria op Lesbos – gebouwd voor 3000 gedetineerden – verblijven ongeveer 22 duizend vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Syrië en Afghanistan. De toch al abominabele gezondheidssituatie in het kamp dreigt volkomen uit de hand te lopen. In het Engelse dagblad The Guardian zei de Griekse minister van Migratie Notis Mitarachis onlangs nog dat het ‘slechts een kwestie van tijd is voordat het virus de kampen bereikt’.

Wanhoop en ellende troef

Gynaecoloog Sanne van der Kooij werkte dit jaar en vorig jaar enkele weken als vrijwilliger op Lesbos. In kamp Moria, met een bevolking van 26 duizend veruit het grootste vluchtelingenkamp op de Griekse eilanden.

‘Gewoonlijk schuw ik grote woorden, maar het kamp en de olijfbomgaarden erom heen vormen een zee van allerhande, vooral krakkemikkige tentjes, waarin meerdere gezinnen bijeen wonen. Op elke duizend mensen is er één wc-hokje en overal tref je plastic zakjes met uitwerpselen, flessen met urine en rondslingerend vuil aan.’

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Adrian Libotean (cc)

Waarom Google zenuwachtig wordt van Europa

COLUMN - Google doet alsof de boete van de Europese Commissie voor antitrust-schendingen een aanslag op open source besturingssystemen is. In werkelijkheid is het bedrijf bang geld te verliezen.

Weet je wat ik echt ontzettend irritant vind? Dat als je een nieuwe telefoon uit het doosje haalt, het geheugen al helemaal vol staat met voorgeprogrammeerde apps, die je niet altijd kunt verwijderen.

De Europese Commissie vindt dat blijkbaar ook irritant. De commissie gaf Google woensdag een boete van maar liefst 5 miljard dollar vanwege overtredingen van anti-trustwetgeving. Android-telefoons komen voorgeprogrammeerd met de Chrome-browser app en een Google-zoekbalk. Dat mag niet, zegt de commissie. Bovendien heeft Google telefoonproducenten ervan weerhouden ‘geforkte’ versies van Android te gebruiken (een Android-basis die verder is ontwikkeld, zonder die verder ontwikkelde programmeercode openbaar te maken) en heeft Google geld betaald aan producenten en telecombedrijven om Google-producten gebundeld aan te bieden op de Android-telefoons.

Microsoft

Als dit je ergens aan doet denken, kan dat kloppen. In 1998 kreeg Microsoft het aan de stok met de Amerikaanse overheid omdat ze op iedere pc met Windows automatisch Internet Explorer de standaard browser maakten. Bill Gates moest zelfs getuigen in het Amerikaanse congres en het bedrijf werd jarenlang nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid, om zeker te zijn dat ze geen monopolie werden.

Foto: Alex Schmitt (cc)

Gratis openbaar vervoer tegen de luchtvervuiling

ELDERS - De Duitse regering probeert sancties uit Brussel af te wenden met experimenteel gratis openbaar vervoer.

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije zijn door EU-commissaris Karmenu Vella op de vingers getikt omdat hun plannen voor het terugdringen van de luchtvervuiling onvoldoende zijn. De negen lidstaten kregen een laatste kans om nieuwe voorstellen in te dienen. De demissionaire Duitse ministers Hendricks (Milieu) en Schmidt (Landbouw) en Merkel’s kabinetschef Altmaier reageerden met een plan om bij wijze van experiment in Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim en Herrenberg het openbaar vervoer gratis te maken. Daarnaast zouden er zones moeten komen waar zwaar verkeer geweerd wordt, en moet elektrisch taxi-vervoer en in het algemeen elektrisch rijden worden aangemoedigd.

Gratis openbaar vervoer zou automobilisten moeten overhalen de auto te laten staan. Experimenten in andere steden hebben echter laten zien dat dit niet of nauwelijks gebeurt. De prijs van het OV heeft geen invloed op het gedrag van autoverslaafden. De kosten van het autogebruik daarentegen wel, zegt verkeersexpert Cats, die een vergelijkbaar experiment in Tallinn (Estland) onderzocht.

In Tallinn heeft het gratis openbaar vervoer wel gunstig uitgewerkt voor lagere inkomensgroepen. Onder laagst betaalden is de mobiliteit gestegen, wat overigens ook een doel van het experiment was. Het belangrijkste effect na twee jaar was een toename van 14% van het OV-gebruik. Maar die toename kwam vooral van mensen die voorheen te voet gingen. Vanuit het oogpunt van gezondheid een onwenselijk effect. Slechts een klein deel van de toename van het OV-gebruik kwam van degenen die eerder de auto pakten.

TTIP is goed voor de ontwikkeling van fossiele energie

Uit documenten, die The Guardian heeft opgevraagd, blijkt dat de Europese Commissie ExxonMobil heeft verzekerd dat TTIP goed is voor de wereldwijde expansie van fossiele energiewinning. Karel de Gucht vertelde tijdens een bijeenkomst in oktober 2013 tegen het bedrijf dat TTIP Exxon’s zorgen over regulering, die de activiteiten van het bedrijf in ontwikkelingslanden aan banden kon leggen, zou adresseren:

TTIP is perhaps more relevant as setting a precedent vis-a-vis third countries than governing trade and investment bilaterally. We think that this third country element is in the interest of the energy sector, and especially globally active companies like Shell or Exxonmobil. After all, companies like Shell or Exxonmobil face the same trade barriers when doing business in Africa, in Russia or in South America.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: James Cridland (cc)

Miljoenen

COLUMN - Waarin een klein land groot kan zijn. Natuurlijk kun je met ruim 17 miljoen inwoners, op een landoppervlakte van dik 34 duizend km², wel het een en ander volbrengen.

Het geeft ook een rijkdom, waar wellicht anderen met jaloersheid naar kijken. De miljoenen vliegen om de oren. Laten we eens kijken naar de laatste miljoenen die dit kleine land rijk is.

De Europese Commissie liet maandag weten dat koffieketen Starbucks 25,7 miljoen euro heeft terugbetaald aan de Nederlandse fiscus.

De Europese Commissie deed vorig jaar uitspraak over de deal tussen Starbucks en onze Belastingdienst, waardoor de koffieshop onterecht belastingvoordeel kreeg. Dat is nu dus een beetje rechtgezet. Iemand nog iets tegen de Europese Commissie?

Oh, wacht. De Europese Commissie heeft een groep vrachtwagenfabrikanten een recordboete gegeven van 2,93 miljard euro, wegens kartelvorming. DAF kreeg de op een na hoogste boete: ruim 750 miljoen euro.

Onze DAF? Kom nou, Europese Commissie… De prijzen van een beetje vrachtwagen mogen dan onnodig hoog zijn, wat niet zo best is voor de transportsector in het bijzonder en de economie in het geheel, maar het is wel onze DAF, ja?!

Het paprikakartel daarentegen kan voor ruim 12 miljoen euro opgelucht adem halen. Toezichthouder ACM verlaagt de boetes tot nu 1.630.000 euro (aanvankelijk 14 miljoen euro).

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Volgende