Republiek Allochtonië

51 Artikelen
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: Citra Pramadi (cc)

Wanneer een school niet meer de naam wil dragen van ‘de Slachter van Banda’

Veel ophef dinsdag op sociale media en woensdag in De Telegraaf over de aankondiging van de Amsterdamse J.P. Coenschool om van naam te willen veranderen. Er wordt gesproken over een ‘beeldenstorm’ en ‘geschiedvervalsing’. Is dat zo?, vraagt Ewoud Butter zich af.

Het begon met een artikel op de website Napnieuws.nl waarin directrice Sylvie van den Akker liet weten dat de Amsterdamse J.P. Coenschool in de Indische Buurt haar naam gaat veranderen.

Kritiek op de naam kwam de afgelopen tijd eerst van ouders en later ook van leerkrachten, vertelt Van den Akker. Het hele team staat achter de naamverandering.

Aan De Telegraaf liet Van den Akker weten dat een andere reden is dat de school de ‘eerste Unesco-school’ is in Amsterdam. ‘We vinden dat Coen daar niet bij past. (…) Hij heeft natuurlijk veel mensen vermoord. Daar voelen wij ons niet meer senang bij.’

Jan Pieterszoon Coen was de vierde gouverneur-generaal van Oost-Indië en wordt vaak gezien als de grondlegger van de Nederlandse heerschappij in de Indische archipel. Hij stichtte de handelspost Batavia, het latere Jakarta. J.P. Coen staat ook bekend als ‘De Slachter van Banda’. Historiek schrijft hierover:

In 1621 trad Coen hard op tegen de Bandanezen die onder druk van de Engelsen hun specerijen-contract niet nakwamen. Hij reisde met een grote vloot naar de Banda-eilanden. Hoewel de bevolking vluchtte ontkwamen slechts weinigen. Naar schatting overleefden slechts zeshonderd van de 15.000 Bandanezen de aanval. Bekend is dat de VOC tijdens deze volkerenmoord Japanse samoerai-beulen die in dienst waren van de VOC, opdracht gaven tientallen dorpshoofden te onthoofden. Jan Pieterszoon Coen, die het monopolie op de handel in nootmuskaatnoten en foelie veilig had gesteld, kreeg door deze gebeurtenis de bijnaam: Slachter van Banda.

Wouter Koolmees, de 15e minister voor integratie

ACHTERGROND - door Ewoud Butter.

Sinds 1981 zijn er 15 kabinetten geweest met een minister die verantwoordelijk is voor het integratiebeleid. Wouter Koolmees is de derde D66 minister die deze verantwoordelijkheid heeft. De VVD leverde de meeste ministers. Een overzicht.

Het begin van het Nederlandse integratiebeleid

De geschiedenis van het Nederlandse integratiebeleid zou je op verschillende momenten kunnen laten beginnen: in de 16e of 17e eeuw of aan het begin van de vorige eeuw toen er honderdduizenden vluchtelingen naar Nederland kwamen, na de dekolonisatie van Indonesië, of vanaf de jaren 60 toen regeringen van VVD en de partijen die later het CDA zouden vormen (KVP, CHU, ARP) wervinsgakkoorden sloten met  Italië en Spanje (1960 en 1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland (1964), Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1970).

Je kunt de geschiedenis ook starten met de Nota inzake buitenlandse werknemers die in 1970 door minister van Sociale Zaken Bauke Roolvink (ARP/CDA) naar de Tweede Kamer werd gestuurd of met de uitgebreidere Nota Buitenlandse Werknemers, Memorie van Antwoord die in 1974 ten tijde van het kabinet Den Uyl door minister Jaap Boersma (ARP) naar de Tweede Kamer werd gestuurd. In deze nota werd na de oliecrisis gekozen voor een restrictievere koers en werd een begin gemaakt met een structurelere aanpak van integratie.

De kabinetten Rutte I, II en III over immigratie en integratie

ACHTERGROND - Door Ewoud Butter

Net als dat bij Rutte I en Rutte II het geval was, bevat het regeerakkoord van Rutte III op het terrein van immigratie en integratie veel maatregelen waarvan het de vraag is of ze politiek of juridisch haalbaar zijn. Een overzicht.

CDA en VVD bepalend voor het Nederlandse immigratie en integratiebeleid

Het CDA en de VVD, de twee grootste partijen die Rutte III vormen, hebben sinds de regering De Quay, die begin jaren 60 de eerste wervingsakkoorden sloot met Italië en Spanje, de grootste stempel op het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid gedrukt.

Het derde kabinet Rutte wordt het 23e kabinet na 1959. Hiervan nam het CDA (of haar voorgangers) zitting in 20 kabinetten en de VVD in 16 kabinetten. Op grote afstand volgen de PvdA (8 kabinetten) en D66 (7 kabinetten). Het CDA leverde 17 keer de premier, de PvdA drie keer (Den Uyl en twee keer Kok) net als de VVD (drie keer Rutte).

Wat waren de belangrijkste maatregelen uit de regeerakkoorden van deze drie kabinetten Rutte?

Rutte I (VVD, CDA met gedoogsteun PVV, 2010- 2012)

In het gedoogakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ werd onder andere fors bezuinigd op het integratiebeleid, werd aangekondigd dat diversiteitsbeleid zou worden stopgezet evenals de export van kinderbijslag naar landen buiten de EU. Aan de aanpak van discriminatie, in het regeerakkoord van het laatste kabinet Balkenende (CDA, PvdA, ChristenUnie) nog een speerpunt, werd geen woord meer gewijd en ook voor het tegengaan van radicalisering was geen aandacht meer. Wel werden onder andere de volgende maatregelen aangekondigd:

Foto: Tribes of the World (cc)

De Saoedis, onze ongemakkelijke vrienden

COLUMN - In dezelfde week dat Ahmed Marcouch (PvdA) pleitte voor een verbod op salafistische organisaties, bezocht zijn partijgenoot Ahmed Aboutaleb namens de gemeente Rotterdam Saoedi-Arabië om er geld te verdienen. Een omstreden bezoek. Niet alleen omdat in Saoedi-Arabië de mensenrechten op grote schaal worden geschonden, maar ook omdat vanuit dat land het wahabisme wordt geëxporteerd en terrorisme wordt gefinancierd.

Saoedi-Arabië kondigde twee weken geleden aan met 33 andere soennitische islamitische landen een militaire alliantie’ te hebben gevormd die terrorisme wil bestrijden. De alliantie zal worden geleid vanuit de Saoedische hoofdstad Riyad. Met de oproep lijken de Saoedis te voldoen aan een eerdere oproep van de Verenigde Staten om de militaire actie tegen IS op te schroeven.

Op het initiatief werd met scepsis en zorg gereageerd. Niet alleen omdat het kan leiden tot spanningen tussen soennieten en sjiieten (Iran), maar ook omdat het een middel kan worden om in verschillende landen politieke tegenstanders aan te pakken.

Zo heeft de leider van de coalitie, Saoedi-Arabië de neiging iedere opvatting die het bewind niet bevalt als ‘terroristisch’ te betitelen. Volgens Human Right Watch wordt terrorisme in artikel 1 van de in 2014 uitgebreide terrorismewetten onder andere gedefinieerd als het oproepen tot atheïsme of het bekritiseren van de islamitische fundamenten waarop het land is gebaseerd.

Foto: Duncan Hull (cc)

Die joods-christelijke samenleving bestaat al lang niet meer

OPINIE - Of Wilders en anderen het nu leuk vinden of niet: moslims zijn hier en zullen hier blijven. Ze zullen een minderheid vormen, maar wel een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving worden en hun invloed op de Nederlandse cultuur gaan hebben. Dat geldt niet alleen voor moslims, maar voor alle religieuze en etnische groepen die de afgelopen decennia in Nederland zijn komen wonen en hier inmiddels al enkele generaties wonen, schrijft Ewoud Butter op Republiek Allochtonië.

“Ik ben geboren in Nederland en ik woon hier mijn hele leven. Ik heb veel van Nederland ontvangen en ik probeer, zeker sinds ik werk, veel terug te geven. Uiteindelijk zal ik in Nederland sterven. Ik voel me een Nederlander, maar ik word ‘allochtoon’ of ‘Turk’ genoemd. Niet alleen ik, ook mijn kinderen krijgen die labels.
En de laatste 15 jaar worden we ook steeds vaker aangesproken als ‘moslim’. Ook mijn kinderen, die nog nooit een moskee van binnen hebben gezien, wordt gevraagd afstand nemen van aanslagen in Verweggistan. Nederlanders willen niet accepteren dat wij Nederlanders zijn.
Turkse Nederlanders trouwens ook niet. Zij blijven me aanspreken in het Turks, ook publiekelijk of op facebook, ze vallen me lastig met de Turkse politiek en spreken mij en m’n kinderen vermanend toe wanneer we tijdens de ramadan op straat eten. (Aycig, 39 jaar).”

Foto: Lieven SOETE (cc)

Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

ANALYSE - De discussie is inmiddels al zo’n 40 jaar oud, maar nog steeds actueel: vormen initiatieven als islamitische scholen, migrantenorganisaties (zelforganisaties), huiswerkbegeleidingsprojecten e.d. een brug naar de samenleving of werken ze segregatie in de hand?
Misschien is de vraag in hoeverre deze organisaties en initiatieven nog van nut zijn voor de tweede en de derde generatie relevanter. Dat stelt Ewoud Butter.

De discussie is nu actueel geworden door de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de mensen zelf. Burgers en hun eigen netwerken moeten meer initiatief tonen en hun ‘eigen kracht’ benutten.

‘De transformatie dwingt professionals van “traditionele” voorzieningen ertoe om zich te richten op de eigen kracht en het netwerk op lokaal niveau. En dan kom je dus uit op samenwerking met die eigen initiatieven’, aldus Trees Pels op de website van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Samen met haar collega Mehmet Day van het Verwey-Jonker Instituut doet ze momenteel een literatuuronderzoek naar eigen voorzieningen en hun impact op de ontwikkeling van het kind.

Migrantengemeenschappen richten volgens de onderzoekers steeds meer eigen voorzieningen op rond opvoeding, opvang, educatie en zorg voor kinderen en jeugd op.

Foto: Thomas Hawk (cc)

Meldpunt internet Discriminatie (MiND) krijgt opvallend weinig meldingen

NIEUWS - Het door het kabinet ingestelde Meldpunt internet Discriminatie (MiND) heeft in 2014 305 meldingen ontvangen over discriminatie op het internet. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan MiND in het eerste jaar ontving, maar het blijft een opvallend laag aantal.

Het aantal strafbare meldingen nam af: in 2013 waren 150 van de 251 meldingen strafbaar, in 2014 gold dat voor 100 van de 305 meldingen.

MiND is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. MiND moet de vervanger worden van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) waarvan de subsidie eind 2012 werd stopgezet.

Het nieuwe meldpunt van het kabinet wordt echter moeilijk gevonden. De medewerkers van MiND verwerkten in 2014 305 meldingen over discriminatie op internet, waarvan er 100 strafbaar waren. Dat is weinig gezien de heftige debatten het afgelopen jaar over Zwarte Piet, de ‘minder minder’ uitspraak van Geert Wilders en het afgelopen zomer opgelaaide conflict in Gaza dat, zoals altijd, op sociale media zichtbaar leidde tot een forse toename van antisemitische uitingen en uitingen van moslimhaat. Ook in aanloop naar de geplande demonstratie van Pro Patria in september in de Schilderswijk verschenen er veel uitingen van moslimhaat op sociale media.

Dat 305 meldingen relatief weinig zijn, weet ieder die geregeld op het internet verkeert. Op het blog moslimhaat.tumblr.com werd in slechts een paar uur googelen, verspreid over een aantal dagen, deze bonte verzameling aangelegd, waarvan een deel ongetwijfeld strafbaar is. Een vergelijkbare verzameling kan ongetwijfeld worden aangelegd van antisemitische, homofobe of seksistische uitingen.

Foto: Carlos ZGZ (cc)

Het spijt mij

BRIEF - Beste leerlingen van het Kennemer College in Heemskerk,

Afgelopen week is tot mijn spijt door jullie directie een getekende poster van twee zoenende mannen weggehaald. De docent die deze poster had opgehangen, is ernstig toegesproken en berispt. Hij had klaarblijkelijk zijn taken als onderwijzer volledig verkeerd geïnterpreteerd.

Een deel van jullie had deze poster als kwetsend te ervaren. Een moslim en een niet moslim, van hetzelfde geslacht, zoenend, zo maar zichtbaar voor iedereen. Een belediging voor gelovigen, vonden sommigen. Ik weet niet of deze jongeren de bijgaande tekst ‘Liefde is sterker dan haat’ ook te kwetsend vonden.

De teamleider is rondgegaan naar alle klassen om duidelijk te maken dat er een ernstige fout is gemaakt. Aanstootgevende publicaties tonen, hoort niet tot het beleid van jullie school. Volgens de directie is het van jullie, VMBO-ers, echt te veel gevraagd om na te denken over een nuance of een grap. Immers, het is niet alsof jullie VWO-ers zijn ofzo.

Beste leerlingen het Kennemer College, het spijt mij. Het spijt mij voor de leerlingen die geen problemen hadden met de poster. Voor de leerlingen die het geluk hebben van huis uit te hebben geleerd wat het betekent om de vrijheden van ander te respecteren. Voor de leerlingen die weerbaar en sterk genoeg zijn om tegen een tekening te kunnen. Het spijt mij voor deze leerlingen dat zij nu de les hebben geleerd dat angstige en incompetente volwassenen meer kapot kunnen maken dan je lief is.

Foto: René Gademann (cc)

Aandacht voor moslimhaat overdreven? Kijkt u even mee?

ACHTERGROND - Sommigen vinden de aandacht voor moslimhaat overdreven of beweren dat hiermee de ‘islamcritici monddood’ worden gemaakt. Op het blog moslimhaat.tumblr.com is inmiddels een bonte verzameling van haatuitingen aangelegd. Met ‘islamkritiek’ heeft dit nog maar weinig te maken.

Het blog wordt onderhouden vanaf het Twitteraccount @meerliefde. In augustus en september, in de aanloop van de anti-moslimdemonstratie van Pro Patria in de Schilderswijk, werden binnen enkele uren vele oproepen tot geweld tegen moslims gevonden.

Vorige week heeft @meerliefde de draad weer opgepakt. Aanleiding was het bericht op joop.nl dat op een Facebookpagina van PVV-fans werd opgeroepen moskeeën in brand te steken. Hierop vroeg PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aan het OM om stappen te ondernemen. Dit bericht leidde, zo ontdekte @meerliefde, tot nog meer oproepen tot geweld tegen moskeeën en moslims.

Op het blog moslimhaat.tumblr.com/ zijn diverse oproepen tot geweld te vinden. Hieronder ziet u er enkele:

Moslimhaat 1


Moslimhaat 2


Moslimhaat 3


Moslimhaat 4


Moslimhaat 5


Moslimhaat 6


Moslimhaat 7


Moslimhaat 8


Meer op moslimhaat.tumblr.com.

Geweld tegen moskeeën

Twee weken geleden maakte onderzoekster Ineke van der Valk bekend dat van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland in ieder geval 174 moskeeën in de afgelopen tien jaar te maken hebben gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’.

Republiek Allochtonië houdt sinds 2010 een lijst bij met (bekende) incidenten. Zie de laatste update hier.

Foto: stuart anthony (cc)

Angst verkoopt

ANALYSE - De inmiddels ontslagen journalist Perdiep Ramesar schreef stukken over subculturen die ‘anders’ zijn en als bedreigend voor de mainstream leefwereld of leefcultuur worden ervaren. Dergelijke stukken gaan er in als zoete koek. Angst verkoopt, of het angstbeeld nu op feiten is gebaseerd of niet, meent Ewoud Butter.

Drie jaar geleden concludeerden 75 wetenschappers dat ‘integratie het meest overschatte probleem in onze samenleving is’: de verschillen tussen ‘autochtone’ en ‘allochtone’ Nederlanders worden namelijk steeds kleiner.

Toch wordt dat door brede lagen in de bevolking niet zo ervaren. Zo bleek uit een recente opiniepeiling van Maurice de Hond dat meer dan de helft van de Nederlanders de integratie volledig of in grote mate mislukt vindt. Vooral PVV en VVD-stemmers vinden dat.

Het doet denken aan het grote parlementaire onderzoek van de Commissie Blok naar de integratie aan het begin van deze eeuw. Toen de Commissie concludeerde dat de integratie grotendeels geslaagd was (ondanks de overheid), namen de VVD en het CDA direct afstand van deze conclusies. Waar sommigen liever roepen dat het glas half vol is, zal het in de beleving van anderen half leeg blijven.

Het is net als met criminaliteit: hoewel de criminaliteitscijfers al jaren dalen, neemt het gevoel van onveiligheid niet af. Veel Nederlanders geloven gewoon niet dat het veiliger wordt. We laten onze angstgevoelens blijkbaar graag voeden en steunen massaal en kritiekloos iedere maatregel die meer veiligheid belooft, maar die meestal vooral onze privacy doet verminderen.

Foto: Jason Rosenberg (cc)

Veroordeling én vrijspraak in eerste ‘Jihadstelzaak’

ACHTERGROND - De rechtbank in Den Haag heeft eergisteren de Amsterdammer Maher H. (20) als eerste teruggekeerde ‘jihadganger’ in Nederland een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) nam hij in Syrië deel aan de gewapende strijd. Het OM eiste drie jaar cel, de rechtbank nam die strafmaat over. Zijn vrouw, Sukri F, werd vrijgesproken van onder meer de verdenking van ronselen. Wat zijn de consequenties en welk ‘gevoel’ blijft hangen?

De rechtelijke uitspraak is volgens het OM essentieel voor de aanpak door Justitie en verschillende veiligheidsdiensten van teruggekeerde strijders. Het OM windt er sinds de introductie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme geen doekjes meer om en pakt Syriëgangers bij terugkomst direct op bij verdenking van terrorisme, waaronder aansluiting bij IS en Jabhat al-Nusra volgens hun definitie valt. De rechter ging echter een forse stap verder door – nogal verrassend – in algemene zin te verkondigen dat deelname aan het gewapende conflict in Syrië hoe dan ook strafbaar is volgens het Nederlands recht.

Peter Plasman – de advocaat van Maher – sprak bij Pauw dan ook minder verrassend de verwachting uit dat uitgaande van dit vonnis iedere landgenoot die nu waar dan ook ter wereld ten strijde trekt tegen een dictatoriaal regime als terrorist zal worden beschouwd en bij terugkomst een gevangenisstraf te wachten staat.

Bewijslast en gevolgen van het vonnis

Foto: nico1959 (cc)

Rehabilitatie Aknarij

De Amsterdamse VVD sloeg begin augustus alarm. Uit ‘onderzoek’ van de partij bleek dat de stichting Aknarij subsidiegeld zou gebruiken ‘om activiteiten te organiseren die tot doel hebben de overheid te belemmeren in het uitvoeren van haar taken en niet bijdragen aan een leefbaarder Amsterdam.’

De VVD nam het Aknarij kwalijk dat de organisatie in 2013 tot twee keer toe een bijeenkomst organiseerde tegen het kabinetsbeleid. Daarnaast had Aknarij ook een Straatrecht-training voor jongeren. ‘De politie lijkt daarmee door Aknarij niet als vriend, maar als vijand te worden neergezet, hetgeen natuurlijk ongewenst is,’ concludeerde VVD-raadslid Torn op de website van de partij.

De Telegraaf noemde het ‘Sarren met subsidie’ en ook GeenStijl besteedde er aandacht aan: ‘Subsidie voor cursus Fuck the Police’. Op Powned was de kop ‘Cursus maakt bontkraagjes nog lastiger’. Veel ophef en verschillende vormen van onvervalste Marokkanenhaat op internet en sociale media waren het gevolg.

Zo schreven reaguurders onder het bericht op Powned:

Als straks ISIS aan de poorten staat te kloppen, meld ik me bij deze aan als vrijwilliger om dit soort figuren op te pakken en kapot te schieten wegens landverraad. DWZ de ontvangers en de verstrekkers.

Weet je wie zo’n cirsus niet nodig hebben?
Mensen die zich aan de wet houden en normen en waarden hebben.
Mensen die wel zo’n cursus nodig hebben zijn bijna allemaal aanhangers van een zeker geloof dat het westen veracht. Minder graag. Veel minder. Oneindig minder!

Vorige Volgende