Haatincidenten gericht tegen moskeeën, een historisch overzicht

ACHTERGROND - door Ewoud Butter

Sinds 2010 houd ik op Republiek Allochtonië een lijst bij met haatincidenten gericht tegen moskeeën. In dit artikel geef ik behalve een update van deze lijst ook een korte historische schets. Deze begint in 1976. In dat jaar werd voor de eerste keer in Nederland een moskee in brand gestoken. Het gebeurde onder het toeziend oog van het publiek en een journalist.

Het gebeurde tijdens rellen in Schiedam in augustus 1976. Een verslaggever van Het Vrije Volk was aanwezig en deed verslag in de krant van 9 augustus 1976:

“Na een weekeinde van rellen was het vannacht rond één uur weer rustig in de Schiedamse binnenstad. (..) Zaterdagavond hadden alle Turkse cafés en winkels in de stad al zeer nadrukkelijk bezoek gehad van in groepen stenen gooiende jongelui. De moskee kwam gisteravond aan de beurt. Niemand in Schiedam had een deugdelijke verklaring voor het feit dat er zó plotseling rassenrellen van Nederlanders tegen Turken uitbraken. (..) De enig mogelijke aanleiding zien gemeentebestuur en politie in de kermismoord van vrijdagavond. Een jongen werd er doodgestoken door een Turk, aldus de eerste verklaring van de Schiedamse politie. Later werd dit bericht gecorrigeerd en sprak de politie over de dader als een „Zuideuropees type”, maar mogelijk was het, kwaad toen al geschied. (..). Vroeg op de avond, na afloop van de kerkdienst in de moskee, gingen de ruiten van het pand er al aan.  Groepjes, jongelui hadden al lange tijd rond het gebedsgebouwtje lopen drentelen. (..) Al gauw ging er door de menigte wachters rondom de moskee het gerucht dat ze het pand in brand zouden gaan steken. Het wachten was nog op een lont die aan het bierflesje vol benzine bevestigd moest worden. Politie, althans geüniformeerde was niet te zien. Om even over elf uur was het zo ver. Het pilsflesje kreeg eerst nog even een plaatsje tegen de zijgevel van het pand. Maar al snel maakten zich een stuk of drie jongens, uit de grote groep los. Ze liepen, naar de overkant, staken de lap die uit het flesje hing aan, en wierpen het vlammende ding door het al stuk gegooide raam naar binnen. Mensen vluchtten, de straten in, niemand dacht er aan de jongens in de kraag te pakken. Het duurde nog een paar minuten tot een zwaarbesnorde Turk uit een naastgelegen pand naar buiten kwam, met zijn schoen de voordeur van de voormalige winkel forceerde en naar binnen ging. De vlammen waren op dat moment een halve meter hoog en hadden bijna de gordijnen bereikt. Met enkele omstanders wist de Turk het vuur te blussen door er een paar kleden overheen te gooien.”

De rellen in Schiedam naar aanleiding van een kermismoord zouden drie dagen duren. Het ging niet alleen om acties tegen de moskee.

Er was ook sprake van vernieling van winkels en koffiehuizen van Turkse Nederlanders. Ruim een week na de rellen werden vijf jongemannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes weken (drie voorwaardelijk) tot vijf maanden (vier voorwaardelijk) en een geldboete van 1000,- voor hun aandeel in de „Turkenrellen”.  Het geld zou ten goede moeten komen aan de “islamitisch-Turkse gemeenschap in Schiedam”.

In totaal leed de Turkse gemeenschap voor 150.000 gulden schade, waaronder 5000 gulden schade aan de moskee. Deze 5000 gulden werd opgebracht door de Europese Beweging uit Den Haag, die een inzamelingsactie organiseerde. Er kwamen ook reacties uit andere hoek: enkele dagen na de rellen werden er door de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) flyers in Schiedam verspreid waarin de bevolking werd opgeroepen de NVU en zijn leider, Joop Glimmerveen, te steunen ‘in hun strijd op leven en dood met de vijanden van ons volk’.

Jaren ’90

Begin jaren ’90 waren er incidenten na het uitbreken van de Eerste Golfoorlog (1990-1991). Een jaar later, in 1992, was er sprake van een forse toename.
Het Parool publiceerde op 12 november 1993 het artikel ‘Twaalf maanden racisme’, waarin gemeld werd dat de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) van 1 januari 1992 tot juli 1993 337 politiemeldingen had genoteerd van acties die gericht waren tegen Nederlanders met een migratieachtergrond. Het overzicht bevatte volgens Het Parool zeventien brandstichtingen, vier bomaanslagen, acht mishandelingen, 38 valse bommeldingen, 95 bekladdingszaken, 59 dreigbrieven en 67 zaken met pamfletten en stickers. Hieronder viel ook geweld gericht tegen moskeeën: zo waren moskeeën in Vaassen, Utrecht, Sliedrecht, Huizen en meerdere moskeeën in Rotterdam doelwit geweest van vandalisme en bekladding met racistische leuzen, was er sprake van vernielingen bij moskeeën in Nijkerk, Arnhem en IJmuiden, van brandstichting in een toekomstige moskee in Nijmegen en van een bommelding bij een moskee in Maastricht.

De daders bleven in veel gevallen onbekend. Een van de groepen die wel van zich liet horen was het Nederlandse Actiefront Nationale Socialisten (ANS) die de aanslagen op moskeeën “Gerechtvaardigde noodweer’ noemde in het voorjaar van 1992. (Rob Witte, ‘Al eeuwenlang een gastvrijvolk; racistisch geweld en overheidsreacties in Nederland 1950-2009’) De meeste publieke en politieke aandacht werd in 1992 gegeven aan 5 molotov-cocktails die bij een Amersfoortse moskee waren gelegd.

Op de politieke agenda kwam geweld gericht tegen moskeeën echter amper. Alleen GroenLinks stelde wel eens een schrifelijke vraag. Er was overigens ook weinig aandacht was voor andere vormen van geweld gericht tegen minderheden begin jaren ‘90.  Rechtsextremisme onderzoeker Jaap van Donselaar uitte in 1994 in Het Parool zijn frustratie. Hij vond dat de politiek lauw reageerde op dit soort geweldsincidenten:

“Tot eind jaren zeventig werd hier veel harder opgetreden tegen nazistische of racistische uitingen, terwijl er toen nog niet eens sprake was van geweld. De Nederlandse Volksunie ging ten onder aan de dreiging van een verbod. Een racistisch pamflet was destijds al aanleiding voor Kamervragen. Als er nu een moskee in brand wordt gestoken of hele wijken worden beklad met hakenkruisen, blijft het stil.’ (..) Kennelijk zijn we ondertussen gewend geraakt aan geweld en openlijk racisme. En dat is beangstigend.” (‘De beuk in extreemrechts, maar hoe?” Het Parool, 29 april 1994)

2000-2010

Aan het begin van deze eeuw was er tot twee keer toe een forse toename van het aantal haatincidenten gericht tegen moslims en moskeeën: na de aanslagen van 11 september 2001 en na de moord op Theo van Gogh (2004).

Na de aanslagen op 11 september 2001 werden op verschillende plekken in het land mensen met een vermeende moslimachtergrond bedreigd en mishandeld. Er was in veel gemeenten sprake van bekladding, vernieling of brandstichting. In het najaar van 2001 waren moskeeën volgens onderzoekster Ineke van der Valk vijftig keer doelwit geweest van verschillende vormen van geweld.

De enorme toename van het aantal haatmisdrijven gericht tegen moskeeën in 2001 kreeg relatief weinig aandacht van de politiek. Minister-president Kok (2001) bezocht weliswaar de Amsterdamse El Kabirmiskee, maar in de Tweede Kamer was er weinig aandacht. Een zoektocht in het digitale archief van de Tweede Kamer laat zien dat er sinds 11 september 2001 tientallen, misschien wel honderden keren is gesproken over moskeeën, maar bijna altijd ging het over de moskee als potentiele bron van dreiging en radicalisering en zelden of nooit over de moskee als doelwit van geweld.

Na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 was er opnieuw sprake van een enorme toename van geweld gericht tegen enkele kerken, maar vooral tegen islamitische scholen en moskeeën. Alleen al tussen 2 november 2004 (de dag dat Van Gogh vermoord werd) en 30 november 2004 registreerde de Monitor Racisme en Extreemrechts 174 incidenten waarbij in 106 gevallen sprake was van islamofoob geweld dat in 47 gevallen gericht was tegen een moskee.

De vele incidenten na de moord op Theo van Gogh kwamen wel ter sprake in het debat dat op 11 november 2004 werd gehouden. Vertegenwoordigers van bijna alle partijen spraken toen wel expliciet hun afschuw uit over brandstichting in kerken, scholen en moskeeën.

Toch leidden deze woorden amper tot beleid. Jeroen Dijsselbloem, destijds lid van de PvdA-fractie, hekelde een jaar later, in oktober 2005, de aanpak van de ministers Donner en Verdonk tijdens een overleg met hen. Hij constateerde een verschil waarin werd omgegaan met rechtsextremisme en moslimextremisme.

2010: Kentering

Vanaf 2010 is er een kentering zichtbaar. Islamofobie, moslimhaat, moslimdiscriminatie worden nadrukkelijker geagendeerd op de publieke en later ook op de politieke agenda.

Hiervoor zijn denk ik zes oorzaken te noemen.

1. de gedoogsteun van de PVV, een partij met een expliciete anti-moslim agenda aan het eerste kabinet Rutte. Dit bevorderde enerzijds verdere normalisatie en acceptatie van het gedachtengoed van de PVV, maar versterkte ook een tegenbeweging.

2. Een nieuwe generatie Nederlandse moslims, die niet meer als ‘gast’ behandeld wil worden, maar als gelijke van ieder andere Nederlandse burger. Het zijn vooral moslims van de tweede generatie en bekeerlingen die aandacht vroegen (en vragen) voor de discriminatie van moslims en haatmisdrijven gericht tegen moskeeën. Zie hierover meer in het boek Zuilen in de polder dat ik samen met Roemer van Oordt schreef.

3. Agendering door organisaties van Nederlanders met migratieachtergrond. Zo trokken het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland (RMMN) in september 2010 aan de bel over het toenemend geweld tegen gebedshuizen. Het seculiere Euromediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo) steunde in 2011 het al lopende onderzoek naar Islamofobie en Discriminatie van Ineke van der Valk, Emcemo nam ook het initiatief voor een Europese conferentie over islamofobie in Amsterdam en richtte het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) op en het eerste meldpunt islamofobie. Later volgden onder andere de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), de islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en last but not least de stichting Meld Islamofobie die onlangs nog een zorgvuldig  onderzoek presenteerde over alledaagse islamofobie.

4. Agendering door wetenschappers, in het bijzonder door de eerder genoemde Ineke van der Valk, die meermalen over moslimhaat publiceerde in het kader van het project Monitor Moslim Discriminatie. Uit haar Monitorrapport 2015 bleek dat van de geschatte 475 moskeeën in Nederland meer dan een derde (39 %) in de voorafgaande tien jaar te maken heeft gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld.[viii] Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hadden ingevuld, had twee derde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en een derde (32 %) niet.
Ook antropoloog Martijn de Koning heeft vele malen over agressie tegen moskeeen geschreven.

5. Internet. Op het internet verscheen in 2009 voor het eerst een lijsten met incidenten rond moskeeën. Een molotovcocktail tegen een moskee in Zoetermeer in 2009 vormde aanleiding voor blogger Prediker om op het weblog Frontaal Naakt een eerste lijst met geweldsincidenten gericht tegen moskeeën te publiceren. Deze lijst werd vervolgens overgenomen en sinds maart 2010 door mij met regelmaat geactualiseerd op dit blog, Republiek Allochtonië (RA).

6. Agendering van moslimhaat vanuit het buitenland. Dit gebeurde bijvoorbeeld door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) in 2008 en 2013. Maar ook Turkije agendeert sinds Erdogan aan de macht moslimhaat te pas maar ook te onpas. Dat gebeurt door Erdogan zelf en zijn ministers, maar ook bijvoorbeeld via het departement voor Turken in het buitenland en verwante gemeenschappen (YTB) en via de Turkse denktank SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research) dat sinds 2015 jaarlijks een European Islamophobia Report uitgeeft.

Meer aandacht in de Tweede Kamer

De toegenomen publieke aandacht voor moslimhaat, waaronder haatmisdrijven tegen moskeeën, leidde ook tot meer aandacht hiervoor in de Tweede Kamer.

Het onderwerp werd vooral geagendeerd door politici met een migratieachtergrond: Tofik Dibi (GroenLinks), Khadija Arib (PvdA) en vooral Ahmed Marcouch (PvdA) waren degenen die aandacht vroegen voor haatincidenten tegen moskeeen. Ahmed Marcouch vroeg tijdens het integratiedebat op 12 november 2014 aan minister Lodewijk Asscher om werk te maken van een betere registratie en aanpak van haat en geweld jegens moskeeën. Volgens Marcouch zou hierdoor ook specifiek beleid kunnen worden opgezet om deze vormen van discriminatie tegen te gaan. Vanaf januari 2015 wordt het onderwerp ook nadrukkelijk geagendeerd door de kamerleden van DENK.

Het leidde de afgelopen jaren onder andere tot het apart registreren van moslimdiscriminatie door politie en Antidiscriminatievoorzieningen en de presentatie van een Handreiking Veilige Moskee met aanknopingspunten voor moskeeën, gemeenten en de politie om de veiligheid van moskeeën verder te verbeteren. Ook werden in opdracht van het ministerie door Roemer van Oordt in het hele land goedbezochte bijeenkomsten georganiseerd over moslimdiscriminatie met moskeebesturen, Anti Discriminatievoorzieningen, politie en lokale bestuurders.

In hoeverre er de komende jaren meer aandacht komt voor een brede en structurele aanpak van moslimhaat, waaronder haatmisdrijven tegen moskeeën, zal de tijd leren.

(Voor bovenstaand overzicht maakte ik gebruik van een hoofdstuk dat ik schreef in de bundel Mikpunt Moskee (red. Ineke van der Valk), die eerder dit jaar verscheen.) 

Update van de lijst met haatincidenten gericht tegen moskeeen

Deze lijst publiceer ik, sinds maart 2010. De lijst is samengesteld op grond van vooral mediaberichten en eerdere blogs op Republiek Allochtonië, Frontaal Naakt (t/m 2009) en de database van Rechtspraak.nl.

Vooral sinds 2015 krijg ik zo nu en dan ook rechtstreeks meldingen van onderzoekers (Ineke van der Valk), individuen, moskeeen of moskeekoepels. Iedere lezer wordt van harte uitgenodigd te aanvullingen of correcties te mailen.

Op de lijst plaats ik anti-islam incidenten met een duidelijk gewelddadig karakter (brandstichting, molotovcocktails, berdreiging e.d.) en incidenten die bedoeld zijn om de bezoekers van een moskee te belemmeren in het recht dat ze hebben om gebruik te maken van hun godsdienstvrijheid.
Incidenten die duidelijk gerelateerd zijn aan conflicten tussen Turkse politieke/religieuze stromingen  of Turks-Koerdische conflicten beschouw ik niet als anti-islam maar (meestal) anti Turkse regering.
Inhoudelijke kritiek op de islam mag en komt niet in aanmerking voor deze lijst. Het plaatsen van varkenskoppen of het bekladden of besmeuren van een moskee beschouw ik echter niet als een serieuze bedoelde vorm van islamkritiek of een poging daartoe en komt wel op de lijst.

Wat betreft demonstraties van extreemrechtse organisaties: met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen (zie de Volkskrant) vind ik dat iedere groep het recht heeft om te demonstreren. En net als Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen vind ik dat ook‘ shockeren onder het recht op demonstreren valt. (in de Volkskrant). Hoewel de demonstraties van extremrechtse organisaties geregeld binnen de kaders van de wet vallen, neem ik ze toch op. Reden hiervoor is dat de doelen die deze extreemrechtse organisaties nastreven haaks staan op de grondwet zoals de beperking van rechten, waaronder de geloofsvrijheid, van een deel van de bevolking. Pegida is helder over haar doel:
Twitter screenshot pegidasluitenmoskeeen

Pegida is niet de enige extreemrechtse organisatie die, in de woorden van de NCTV, ‘intimiderende protestacties’ organiseert bij moskeeen. Ook andere extreemrechtse organisaties als Voorpost, Identitair Verzet en Rechts in Verzet lieten de afgelopen jaren van zich horen. Met deze acties maken deze organisaties gebruik van een politiek klimaat waarin het niet meer uitzonderlijk is geworden om ervoor te pleiten elementaire grondrechten aan een specifieke groep Nederlanders (moslims) te ontzeggen. Ze proberen op deze manier ook sahlonfähig te worden.

Topje van de ijsberg

De lijst is bij lange na niet compleet. Heel veel incidenten halen namelijk nooit de media. Daarnaast hebben verschillende moskeeën het beleid, soms in overleg met de politie, om met dergelijke incidenten niet naar buiten te treden. De gedachte hierachter is dat de daders met media-aandacht krijgen wat ze zoeken. Ook bestaat de angst dat het tot kopieergedrag en dus tot meer bedreigingen of geweld leidt. En verder spelen angst voor onrust bij de achterban, gebrek aan vertrouwen in instanties zoals de politie en het OM en gewenning een rol.
In eerder onderzoek concludeerde Ineke van der Valk al dat veel moskeeën weliswaar melding doen bij de politie, maar over het algemeen teleurgesteld zijn over de bagatelliserende en depolitiserende reactie van politie en overheden.


Dit artikel verscheen eerder bij Republiek Allochtonië. De lijst met 191 incidenten (waarvan 141 met name genoemd en gelinkt) vanaf 2001 is te lezen onderaan de publicatie hier
.

Reacties (33)

#1 AltJohan

Bij de brandstichting in Kedichem zei één van de betrokken zonder spijt: ,”maar het heeft veel gewerkt”.

Houd dat altijd in het achterhoofd als je verontwaardiging voelt over rechts geweld

 • Volgende discussie
#2 P.J. Cokema

@1: Waarom?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 beugwant

Niettemin blijft het allemaal symptoombestrijding.
Sinds de val van de muur is er een toenemende onvrede onder de bevolking, maar die weet onvoldoende de vinger te leggen op waar dat nou aan ligt, en laat zich door de schuldige een andere zondebok aanpraten. Ik weet natuurlijk wel wie schuldig is en ik zie sterke parallellen met het huidige neoliberalisme en zijn toegenomen roofkapitalisme.
En nu dat woord er toch uit is, herhaal ik nog maar even deze oude waarheid:

Zoals een narcistische en egoïstische crimineel zijn valse honden klein houdt, maar nooit laat inslapen, zo houdt ook het kapitalisme haar kankergezwellen als fascisme klein maar in leven.

(Bijdrage 53).
En wie hebben altijd met de kapitalisten geheuld? Onze eigen christelijke kerken. Dus gooi daar ook maar eens een varkenskop naar binnen. (Al loop je dan het risico dat die papen er zult van gaan koken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 AltJohan

@beugwant: wie zijn dat concreet, die valse honden?

En wat bedoel je met laten inslapen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 P.J. Cokema

@4: waarom vraag je dat?
Ik zal open kaart spelen. Ik vrasg dat omdat ik er geen barst van geloof dat je het uit louter nieuwsgierigheid vraagt of omdat je niet begrijpt wat b. Bedoelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 AltJohan

@5: beugwant suggereert dat fascisme helemaal uitgeroeid kan worden, maar dat het door sluwe krachten in leven wordt gehouden.

Het lijkt mij onmogelijk om zo’n concept/idee helemaal uit te roeien. Zijn de omstandigheden daar dan zal het weer opduiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

Zaken zoals in Gorinchem zijn geen incidenten. Naast Antilliaanse rotjochies zijn het vaak luitjes met islamitische achtergrond. Zoals de heer Wilders zelf weet hoe hij bedreigt wordt, misschien wel de meest bedreigde man in het land. Tja, en dan zeg je de islam is een probleem. Haat. En dan zijn er figuren die de moskee dan weg willen. Vanwege de vermeende islamisering, vanwege dat ze een keer klappen hebben gehad van bontkraagjes, vanwege racisme, of gewoon en dat is meestal opgekropte agressie waar ze niet mee om kunnen gaan. Want minderwaardigheid bij lager opgeleiden kan zomaar leiden tot dit soort dingen. Sociale psychologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Karin van der Stoop

@7: Zo heb je je racistische onderbuik weer lekker leeg laten lopen?

Groepen jongeren die buurten terroriseren zijn van alle tijden en beslist niet voorbehouden aan allochtonen, laat staan moslims. Dat die nu ook onderdeel uitmaken van die groepen is niet meer dan logisch gezien de bevolkingssamenstelling.

Ik ben sinds ik tegen de puberteit aan liep tientallen keren aangerand, gestalkt, geslagen en bedreigd, altijd door autochtonen. Dus doe maar niet alsof Nederlandse rotjochies niet bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 beugwant

@4: Doe nou niet alsof je zó dom bent, AltJohan.
Maar goed, voor die pisnazi’s die hier meelezen en verder iedereen die dol op letters is: Die valse honden zijn vormen van Homo Sapiens die hun sapiens niet gebruiken. Dus eigenlijk homo’s, zo je wilt, maar dat is weer onaardig jegens andere groepen die zijn wat ze zijn zònder daar een keuze in te hebben. (Ik gooi hier voor het gemak even Latijn en Grieks op één hoop. Sorry, Jona)
Uit gemak en/of intellectuele lamlendigheid lopen die valse honden achter hun alfahond aan, zodat ze zelf niet hoeven na te denken*. Dit alles gevoed door een oerinstinct van ‘de eigen roedel eerst’. En dat -ik maak nu een grote sprong- kan doorschieten -zie Terry Bidet- naar een verheerlijking van een fictief ‘vroeger’, toen alles beter was omdat je vóór al die spellingshervormingen koe nog met een lange ‘oe’ schreef.
Niet dat vernieuwingen altijd een verbetering zijn (nieuwe software is immers iets waarmee sadisten hun gebruikers teisteren), maar aanpassen kost altijd energie en blijkbaar is menigeen daar te lam voor. Het heeft ook bij mij even geduurd voor ik het modernisme kon waarderen en aan microtonale muziek ben ik waarschijnlijk nog steeds niet toe.

@6: En die omstandigheden? Die kun je maken. Pak hier wat weg, pak daar wat weg en geef Schrödingers vluchteling (die zowel een uitkering geniet als banen inpikt) de schuld.
Het maakt de homo sapiens juist tot homo sapiens omdat hij boven zulke lagere driften uit kan stijgen. En hoewel ook ik mijn mindere momenten heb, zie ik dat toch als een nobel streven.

*Fanatieke religieuzen hebben daar ook een handje van.Vooral als ze van een ongebreidelde zendingsdrang blijk geven, wens ik ze oudtestamentische plagen toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Folkward

@AltJohan
Je zal wel last hebben gehad van je PTSS; een marginale, geweldsloze minderheidsgroep, die op een private plaats, in hun eigen gezelschap, plots met veel geweld, door veel buitenstaanders met mogelijk brandstichtend materiaal aangevallen wordt! De premier, de politiek zwijgt!(?)

In alle waarschijnlijkheid maakte de aanval op KOZP jou geen flikker uit (en zat je stiekem te juichen, want “OnS kInDuRfEes!1!”). Kedichem is vergolden door Kedichem 2.0: Vierheemskinderen. Oog om oog, tand om tand, Janmaat is gewroken! En wat blijft er over op de lijstjes na deze misdaden tegen elkaar weg te hebben gestreept? De één van meer dan 30 jaar geleden, en de ander minder dan 30 dagen terug? Veel meer geweld van extreem-rechts, dat radicaliseert en steeds gewelddadiger blijkt te zijn, en waar voorlopig geen rem op lijkt te zijn.

Het is tijd voor jou om je mond te houden, in de spiegel en uit het raam te kijken. Nederland is tegen elkaar opgezet door jou en de jouwen, ben je daar trots op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

@8.

Oh ik ben weer racistisch.

Twee x in elkaar geslagen door eerst Turken toen Antillianen.

Bij jou loopt er ook weer wat leeg.

Ik probeer te denken hoe dit komt, niet dat politieke correcte gedoe en gelijk zielig iedereen voor racist uitmaken die anders denkt.

Haat tegen vreemdelingen is er altijd al geweest in elke samenleving. Tegen Joden, tegen migranten (New York met Ieren tegen weet ik wat), enz. En nu tegen mensen die ook nog hun moskees neerzetten. Onderin de samenleving voelt de autochtone bevolking zich vaak vedeift en daar speelt Wilders en anderen op in.

Om nou van de moslims weer slachtoffers te maken. Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Fan van Baudet

@11: Helemaal mee eens. Moet je eens kijken naar de niet te missen haat in de reacties. En dat is allemaal geoorloofd omdat je blank bent? De vraag is waarom men zo reageert. Is het omdat men gewoon niet anders kan of omdat men niet anders wil dan continue de zwarte piet bij autochtonen in de schoenen te schuiven? Terwijl de realiteit toch echt duidelijk maakt dat allochtonen een veel grotere negatieve bijdrage leveren dan autochtonen? Maar dat mag niet gewoon gezegd worden. Voorbeeld. Hypocriet Nederland liep leeg over de gebeurtenissen in Urk. Racisme, haat, dit en dat. Datzelfde hypocriete Nederland houdt mooi zijn mond als blijkt dat Gorinchem geteisterd wordt door getint tuig. Dan kijkt men liever weg en o wee er is iemand die gewoon de feiten durft te benoemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Karin van der Stoop

@11: Het is zeker racistisch om een gewelddadig karakter toe te schrijven aan mensen van bepaalde afkomst. Geweld heeft vele oorzaken, maar afkomst is daar niet een van. Dat riekt naar eugenetica.

Ik vind het naar voor je dat je in elkaar bent gemept, maar mijn ervaringen met NLse jongens en mannen zijn dus idem.

Dat vreemdelingenhaat van alle tijden is, is geen argument. Integendeel zelfs, het zegt dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dat extreem rechts daarop inspeelt is duidelijk, maar dat maakt het nog niet normaal, of goed, of zelfs maar begrijpelijk. Het leidt alleen maar af van waar het werkelijk om gaat; economische ongelijkheid die steeds extremer wordt.

En ik maak van moslims geen slachtoffer natuurlijk. Ik ken er velen en die doen het over het algemeen prima. Die hebben zich allemaal ingevochten, zoals onze PM het graag ziet. Ze hebben alleen wel veel meer te maken met vooroordelen en haat dan die autochtonen aan de onderkant van de samenleving. En door die vooroordelen hebben moslims (en andere allochtonen) die ook aan de onderkant zitten, nóg minder kans om op te klimmen.

Ik begrijp best dat je door je ervaring een groot wantrouwen hebt ontwikkeld tegen Turken en Antillianen. Maar je moet je op een gegeven moment wel realiseren dat niet iedereen hetzelfde is, en je openstellen voor de goeden. Of niet, maar je kunt niet iedereen bij voorbaat tot verdachte maken.

Stel je voor, dan zou voor mij de helft van de wereldbevolking kwaadaardig zijn. Dat is niet zo. Je hebt klootzakken en ook hele leuke mannen. En er zit ook nog een heleboel tussenin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Karin van der Stoop

@12: Zwarte Piet komt inderdaad geheel op het conto van autochtone Nederlanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@Folkward: Het succes van Kedichem 2.0 ten opzichte van 1.0 is dat niemand zijn been verloor.

En trots?

Ik ben wel trots erop dat ik mijn stem laat horen! En ik denk dat ik de wereld iets positiefs te brengen heb. Anders was ik al opgehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Fan van Baudet

@14: Daar denkt men in de Antillen nogal anders over. Daar is Sinterklaas gewoon nog een feest. Blijkbaar beseffen die mensen daar dat kinderen geen weet hebben van slavernij en knechten en vinden ze de pieten gewoon leuk en grappig.
Maar nog iets anders. Vervelend dat je diverse malen bent aangerand door kennelijk autochtonen. Gelukkig is niet elke autochtoon van dat allooi en ook niet elke allochtoon. Maar stel elke keer dat een autochtoon jou heeft aangerand worden er 100 dames door een allochtoon aangerand. En zo ook met verkrachting, moord, aanslagen. Elke keer een factor 20 als voorbeeld. Zie je dan niet een reden om toch eens kritischer te zijn op het immigratiebeleid? Of doe je niet aan wetenschap en is het enkel gevoel?
Wat ik jammer vind is dat feiten niet gewoon openlijk benoemt kunnen worden zonder dat er meteen haat tegenover staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 AltJohan

Wat mij opviel is dat men toen al begonnen was met verhullend taalgebruik. De Turk werd iemand met Mediterraans voorkomen.

Het probleem is dat het volk dat doorziet en dat daardoor wantrouwen steeg over de pers.

Dat wantrouwen is alleen maar veel sterker geworden.

Één van de redenen van ongehoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Karin van der Stoop

@16: De Antillen waren een NLse kolonie, en ZP is bedacht door een Nederlander. Maar nu is het sarcasme eraf, dus ik ga daar verder niet op in.

Je verdere betoog is van een walgelijkheid die niet te beschrijven is. Je zegt dat allochtonen 100 keer meer aanrandingen plegen, of 20 keer vaker moord begaan en aanslagen plegen dan autochtonen. En dan vraag je mij of ik iets met wetenschap heb? Je bedoelt overigens statistiek in dit geval. Toon mij om te beginnen de cijfers dan maar eens.

En verder, stel dát het zo is. Is dat omdat ze allochtoon zijn? En zijn dit allemaal nieuwkomers? Zeg je nou toch weer dat het iets in de genen is?
Hoezo moet het immigratiebeleid onder de loep? Het Nederlandse asielbeleid is in elk geval een van de strengste van heel Europa.

Ik haat jou niet hoor, dat is me teveel moeite. Ik heb wel een grondige hekel aan jouw idool, en iedereen op rechts die vindt dat mensenrechten selectief toepasbaar zijn. Omdat mensen daardoor de dood in gestuurd worden. En dát is een feit dat jij vast liever niet onder ogen ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Karin van der Stoop

@17: Wat mij opvalt, is dat in het geval waar jij op doelt (ik neem aan die steekpartij in het VK), het eerste statement dat het een Turk is, door slechtse types direct voor waar aangenomen wordt, ook als de politie dat later rectificeert omdat ze het blijkbaar niet zeker weten.
Het doet me heel erg denken aan die “aanslag” op CS A’dam. Jullie zien overal een cultuurmarxistisch complot in lijkt het wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 AltJohan

@KvdS: een school-shooter heeft grote kans een blanke racistische misogyne heteroman te zijn.

Vooroordelen worden vaak bevestigd.

Er is geen complot, maar er is wel wederzijds wantrouwen.

Laatst was er weer een bericht dat negatieve cijfers over allochtonen weggemoffeld waren door een ministerie. Dat is opnieuw koren op de molen. “Zie je wel, ze nemen ons niet serieus, ze denken dat wij de waarheid niet aankunnen”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Karin van der Stoop

@20: Dat kan wel wezen, maar het is juist aan ons, de mensen in de samenleving, om ons niet gek te laten maken door dat soort berichten. Ja, de politiek maakt er een zootje van, breek me de bek niet open. Social media en MSM hebben er ook een handje van om dingen uit te vergroten.
Maar we zijn het aan onszelf verplicht om dingen in perspectief te plaatsen. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand.

Ik word echt misselijk van het openlijke wantrouwen dat tegenwoordig zo heerst. Tegen buitenlanders, tegen uitkeringstrekkers, juist de mensen aan de onderkant van de samenleving worden weggezet als profiteurs en crimineel.
Terwijl iedereen gewoon zijn eigen verhaal heeft. Tuurlijk zitten er ook uitvreters en misdadigers tussen, waarschijnlijk best veel ook. Maar daar kun je niet bij voorbaat vanuit gaan.
En daarbij, de grootste uitvreters zitten aan de bovenkant van de samenleving. Maar ook daar ga ik niet bij voorbaat van uit.

Die hele cultuurstrijd hangt me de strot uit (ook al blijf ik me er hard voor maken, aan mijn kant, omdat het niet anders kan). Het is veel meer een klassenstrijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joop

@13.

“Dat vreemdelingenhaat van alle tijden is, is geen argument. Integendeel zelfs, het zegt dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dat extreem rechts daarop inspeelt is duidelijk, maar dat maakt het nog niet normaal, of goed, of zelfs maar begrijpelijk. Het leidt alleen maar af van waar het werkelijk om gaat; economische ongelijkheid die steeds extremer wordt.”

Vreemdelingenhaat kan een primatoloog je al uitleggen. Een groep apen en daar komen vreemdelingen bij. Die worden niet bij voorbaat gastvrij onthaalt.

De hele geschiedenis staat vol met genocides. Hele bevolkingen zijn uitgeroeid door anderen. Omdat etnische verbondenheid zeer sterk is (Joegoslavië, Rwanda, Midden-Oosten, etc.). Behalve dan in onze westerse gefragmenteerde samenleving. Waar mij nu opvalt dat de moskee aan de overkant dezelfde groep is als die zit bij een restaurant even verderop. Allebei erg gesloten, en op eigen groep gericht. Zelfs de Eritreëers hebben hun eigen groep. Ondanks dat ze werken, naar school gaan, en wat dat betreft goed integreren.

Ik vind die economische ongelijkheid een marxistisch argument. Een factor, niet de doorslaggevende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 P.J. Cokema

@22: Als we die factor weghalen (door er concreet wat aan te doen) kunnen we dat in ieder geval in de discussie al schrappen. Dat is alleen maar goed,toch?

Verder: geschiedenis vol van genocides. ja, dus??? Primatologie, ja en dus???? Gesloten groepen. ja dus????

Allemaal geen legitimiteit om haatdragend, discriminered, racistisch en gewelddadig tegen anderen te zijn. Of wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@23.

Het is ook geen legitimiteit.

Ik bedoel meer te zeggen dat het niet vreemd is.

En Ja dus??? slaat echt nergens op. Wat voor conclusies wil je? Dat er hier ooit nog een ethnische burgeroorlog kan komen.

Vanwege de polarisatie, dat alleen maar door rechtse groeperingen komt. Nee, volgens mij is het een natuurlijk gegeven. Dat is wat ik probeer aan te geven.

Omdat ethniciteit altijd een scheiding teweeg zal blijven brengen. Jammer genoeg.

En om terug te komen bij de moskeeën: daar werken sommige haatimams ook niet aan bij.

Abram de Swaan heeft ooit gezegd dat je beter in ethnische verschillen kan denken bij niet-westerse nieuwkomers, dan alles islamitisch, want dat brengt ze alleen maar meer bij elkaar, en leidt tot groepsvorming, wij-zij. Ik weet niet in hoeverre dat in NL al zo is met gemengd, Turks of Marokkaans qua moskee.

Trouwens die afkeer van moskeeën hoort bij groepsprocessen. Daar hoef je geen afgestudeerd socioloog aan de UvA voor te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Fan van Baudet

@18: Interessante opmerkingen. Ik schreef stel dat men 100 keer meer moorden pleegt. Dit om te zien of je uberhaupt een vorm van grens hebt als het aankomt op de nadelen van immigratie. Uit je reactie haal ik dat die er niet is.
Cijfers zijn er voldoende. Nog wel want met name linkse politiek zou liever zien dat er niet meer op afkomst wordt geregistreerd.
.
Met andere woorden immigratie kent wel degelijk zoveel nadelen dat je je moet afvragen of het verantwoord is op deze wijze door te gaan. Trouwens wat vindt je van racisme gericht tegen blanken door allochtonen? Moet daar ook niet veel strenger tegen worden opgetreden?

Om je een indruk te geven dat allochtonen veel en veel vaker misdrijven plegen
De laatste keer dat het CBS uitgebreid onderzoek publiceerde naar criminaliteit onder allochtonen, was het ‘Jaarrapport Integratie’ uit december 2012. Daarin staat onder andere:

Mensen van Marokkaanse herkomst werden in 2010 22 keer zo vaak als autochtonen verdacht van ‘vermogensdelicten met geweld’ (waaronder overvallen met geweld). Voor mensen van Antilliaanse herkomst is dit overigens 23,9 keer.
Van de jongens van Marokkaanse herkomst die in 1984 zijn geboren, werd 61,4 procent tussen 1996 (toen ze 12 werden) en 2010 één of meer keren van een misdrijf verdacht. Onder jongens van autochtone herkomst is dat 24,8 procent.
“Sinds 2005 neemt het aandeel verdachte minderjarige allochtonen verder toe ten opzichte van autochtonen. Dit geldt vooral voor Antillianen en Marokkanen. Marokkaanse minderjarigen werden in 2010 vijfmaal zo vaak verdacht als autochtone minderjarigen.”
“Over een periode van tien jaar is de oververtegenwoordiging van het aandeel allochtone verdachten ten opzichte van autochtone verdachten redelijk stabiel gebleven. Onder Marokkanen en Antilianen is het een tijd lang afgenomen maar sinds 2008 weer sterk toegenomen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Emile M

Ja, Wilders wordt bedreigd. En ja, dat is ernstig. De mensen die hem bedreigen worden ook terecht zwaar bestraft. Waarom dat niet gebeurd met de gekkies die achter hem aanlopen begrijp ik niet helemaal.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3753148/Man-verdacht-van-terreurdreiging-na-dood-Willie-Dille
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3970741/Vrijspraak-voor-man-die-dreigde-met-aanslag-na-dood-Willie-Dille
Wapenbezit, terreurdreiging en toch vrijspraak? Die 80 dagen is peanuts in dit verband, maar de klassieke roepers om strengere straffen zijn in geen velden of wegen te bekennen.
“O, sorry, ik wist niet dat het een openbare pagina was” is kennelijk al genoeg. Tussen gelijkgestemden mag gewoon gezegd worden dat een volksvertegenwoordiger moet worden opgehangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Karin van der Stoop

@22: Ach, je bent een primaat. Dat verklaart een hoop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Karin van der Stoop

@24: Moslims zijn net zo’n diverse groep als Nederlanders. Als christenen, als Joden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Karin van der Stoop

@25: Dus? Zeg je nou dat het inherent aan allochtonen is om geweld te gebruiken? Je gebruikt statistieken om je punt te maken, maar het begint naar eugenetica te rieken. Denk je niet dat er misschien andere oorzaken dan afkomst een rol in spelen?

Dat “linkse politiek” geen fan is van registratie op afkomst, heeft ook gewoon te maken met privacyregels. En met bias, vooroordelen. Zie de kinderopvangtoeslag-affaire. Nul komma nul aangetoonde fraude, maar mensen zijn wel kapot gemaakt. Letterlijk, tot zelfmoord aan toe. Dat, fan van Dingetje, is rechtse politiek.

Het valt me ook op dat niemand in gaat op mijn ervaringen met autochtone mannen. Komt dat te dichtbij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Prediker

Mensen van Marokkaanse herkomst werden in 2010 22 keer zo vaak als autochtonen verdacht van ‘vermogensdelicten met geweld’ (waaronder overvallen met geweld). Voor mensen van Antilliaanse herkomst is dit overigens 23,9 keer.

@25 In de VS kon men gedurende de 19e en 20e eeuw dezelfde lijstjes maken over Italianen, Ieren, en Chinezen. En in Europa was het tot 1945 heel gewoon om te wijzen op het bovenmatige aandeel van Joden in de criminaliteit.

Dat is allemaal ook vrij voor de hand liggend, want bij migratiestromen beginnen (gast)arbeiders, wanneer ze geen (cultureel) kapitaal meebrengen dat aansluit bij de ontvangende samenleving, altijd onderaan de maatschappelijke ladder.

Wanneer arbeid hun enige verdienste is, worden ze sociaal en economisch buitengesloten, en dan blijkt keer op keer de snelste route tot de welvaart welke is voorbehouden aan de gegoede klasse: de weg van de criminaliteit.

Dat werkt overal zo. En overal tref je nativistische reflexen aan: anti-buitenlanderstemming in combinatie met angst dat de nieuwkomers ‘onze’ cultuur bedreigen.

In werkelijkheid zie je steeds dat die nieuwkomers de dominante cultuur in zich opnemen én op hun beurt verrijken. Geen mafiafilms en pizzakoeriers zonder Italiaanse immigratiestromen naar Amerika.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Karin van der Stoop

@30: Precies. Denk ook aan de Hollandse Chinees (nix Chinees aan, maar toch). Al sinds ik me kan herinneren geheel geïntegreerd in de samenleving. Dat gejank over verlies van onze cultuur. Het zal me wat. Ik ben dol op hutspot, maar verder kook ik vrijwel uitsluitend buitenlandse gerechten. Voornamelijk vegetarisch (maar dat is wat off topic).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 AltJohan

@KvdS: jij bent misselijk van het wantrouwen. Dat kan ik begrijpen en tegelijkertijd kan je vertrouwen niet faken. Als het er niet meer is, dan is het er niet.

En er is een grens aan het aantal mensen dat Nederland kan/wil opnemen. Die grens is voor iedereen verschillend, maar er is op dit punt over grenzen gegaan.

Mensen voelen de druk van de migratie en er lijkt geen ontkomen aan. Het voelt uitgewoond. En omdat mensen vrees hebben voor racist uitgemaakt te worden, laten ze het gebeuren en wordt er nog meer over hun grenzen gegaan, wat tot een nog heftigere tegenreactie lijdt, uiteindelijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bismarck

@25: Het valt me op dat je het hebt over mensen “van Marokkaanse/Antilliaanse herkomst” die vaker verdacht worden. Even los van het feit dat verdenking nog geen criminaliteit is (en de term criminaliteitscijfers dus niet correct), we hebben het hier over mensen van Nederlandse herkomst. De cijfers betreffen vooral jongeren, die bijna allemaal in Nederland geboren en getogen zijn. Het is wat vreemd om dat (samen met je hypothetische voorbeelden van meer dan 95% van de aanrandingen en meer dan 99% van de moorden gepleegd door allochtonen) te koppelen aan het huidige immigratiebeleid. Tenslotte vind ik het veelzeggend dat dit blijkbaar bij je opkomt als het gaat over vandalisme tegen moskeeën.

 • Vorige discussie