1. 4

  Omdat het altijd mooie quotes oplevert.
  Het vreemd en ook meeste irritant vind ik de heren pauw & Witteman die onder dwang van deze gozer en zijn vader geen alcohol op tafel zetten

 2. 6

  Dat Marcouche in de clinch ligt met Fawaz komt GC uiteraard niet van pas:

  Waarde heer Fawaz,
  ?Moslims kom uit de kast?, heb ik gezegd voor de camera van de Nederlandse Moslimomroep, spreek je uit tegen geweld en onrecht, laat zien dat de islam redelijkheid vraagt en goed burgerschap. De Koran biedt geen kledingvoorschriften en schrijft geen speciale haardrachten voor en evenmin een wijze van groeten. Met deze uitspraak speel ik niet voor moefti, dit is geen oordeel, ik houd mij bij de feiten. Veel belangrijker is wat de Koran wél voorschrijft: streef gerechtigheid na, wees goede burgers, ga werken, volg onderwijs en zorg voor uw naaste. Daar leef ik naar en dat gun ik allen. Daarom strijd ik tegen onrecht. Dat is wat ik doe als bestuurder, dat is mijn missie. Waarde Fawaz,
  u gaat mij toch niet vertellen dat uw theologisch oordeel over mijn werk inhoudt dat u besturen in een niet-islamitische staat als Nederland veroordeelt? Dat is een kenmerk van de radicaal. U en ik zien beiden de problemen met huiselijk geweld, criminaliteit, alcoholgebruik, gokken en drugs. Voor u stopt het daarmee, voor mij begint hier mijn inzet. Want ik wil dat mensen met een islamitische achtergrond een thuis hebben in Nederland. Daarom ontwikkel ik beleid dat hen helpt de competenties te ontwikkelen om succesvolle burgers te worden van Nederland. We helpen ouders bij de opvoeding van hun kinderen, om hen zo betere kansen te geven in de samenleving. We verbeteren het onderwijs en zorgen voor goede huisvesting voor de gezinnen. We begeleiden jongeren die van het goede pad dreigen af te raken. Overlast en criminaliteit pakken we aan. Allemaal constructieve oplossingen die helpen het goede in mensen te stimuleren en het slechte te bestrijden. Uw oplossing voor de problemen die u ziet is: dit zijn geen moslims, dit is geen islam. En klaar bent u. U bant alle moslims uit die niet in uw eigen islamstroming passen en biedt geen enkele ruimte voor andersdenkenden. U pretendeert daarmee de zuivere leer te hanteren. Een superieure houding is voedsel voor de radicaal. De radicaal plaatst zich buiten de wet en matigt zich aan fatwa?s uit te spreken. Waarde heer, als u al moslims verbant omdat zij rechtvaardigheid belangrijker vinden dan kledingvoorschriften, hoe staat u dan tegenover niet-moslims? U en ik kennen de Koranteksten. Sinds u Aboutaleb heeft geëxcommuniceerd, wordt hij extra beveiligd. Met de teksten is het geweld en onrecht niet verdwenen. Het is zoals met het strafrecht. De wetten bestaan en toch zijn er mensen die misdaden plegen. De Koranteksten bestaan en toch zijn er moslims die zondigen. De leer is één en de praktijk is twee. Terroristen en ook vrouwenonderdrukkers en mensen die kinderen mishandelen, spelen het klaar hun wandaden te legitimeren in naam van de islam. Zij verwijzen naar de Koran of zelfs naar Allah. Dat is wel degelijk misbruik van de islam, misbruik van de Koran en misbruik van Allah. Wij moeten dat onderkennen en bestrijden. Wij moeten opkomen voor alle mensen, niet alleen voor moslims. Laten wij de hete hangijzers bespreken. En daar niet mee wachten. Nee, dat moeten wij vanaf nú doen, wij zijn er om problemen op te lossen. Heer Fawaz, graag hoor ik van u wat voor u kennelijk zo veel belangrijker is dan moslims stimuleren om goede burgers te zijn. Waarde zelfbetitelde sjeik al islam, juist van u als zelfbenoemde moefti, de opperrechter die mij weg zet als hypocriet, als vermomde ongelovige, juist van u als zelfbenoemde theologische rechter verwacht ik naast fatsoen een feitenonderzoek. Zonder feiten misleidt u uw moskeebezoekers en uw lezers met uw opinies over mij. En tegelijkertijd toont u hiermee uw ware gezicht. U misbruikt uw positie als boegbeeld van uw fatwacommissie. Zo heeft u Ahmed Aboutaleb geëxcommuniceerd en Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh vervloekt. U heeft kennis van uw positie, want u weet dat Ahmed Aboutaleb tot op de dag van vandaag extra beveiligd moet worden, sinds u hem geëxcommuniceerd heeft. Nu misbruikt u uw positie opnieuw. Heer Fawaz, kunt u mij uitleggen wat u beoogt met uw oordeel? En nu hebben wij dus op deze wijze contact. U weet als moslim dat u het slechte hoort te bestrijden en het goede hoort te stimuleren. Daarom zeg ik, verschans u niet in uw moskee of achter uw djellaba en leef niet op aalmoezen en giften, maar kom uit de kast, leer Nederlands en doe uw best zich in te zetten voor de samenleving. Zoals verreweg de meeste imams en moskeebesturen dat doen, bewogen door de islam. Ik wil met u in gesprek over hoe wij ons als Nederlandse moslims kunnen inzetten voor de samenleving hier en nu. Ik vertrouw erop dat u vlot reageert!

 3. 7

  En dan nog maar een mooi voorbeeld van wat in Moslemistan onder godsdienstvrijheid wordt verstaan: ik moet mogen geloven wat ik wil, maar dit geldt uiteraard niet voor anderen!

  Indonesië overweegt Ahmadiyya te verbieden
  JAKARTA – De Indonesische regering dreigt een islamitische sekte te verbieden omdat die zich niet aan de grondregels van de islam zou houden. Het aanstaande verbod van de Ahmadiyya heeft in Indonesië een storm van reacties teweeggebracht. Mensenrechtengroepen en kritische media halen fel uit naar de regering. De vrijheid van godsdienst staat op het spel, zeggen zij. De Ahmadiyya ziet zichzelf als een afsplitsing van de islam, zoals protestantisme een afsplitsing is van het katholicisme. Zij volgt de Koran, en de gebedsdiensten wijken niet af van die van andere moslims. Het belangrijkste verschil is echter dat volgens Ahmadiyya niet Mohammed, maar maar Mirza Ghulam Ahmad de laatste profeet van de islam is. Deze predikt een meer mystieke, ingetogen vorm van de islam. Ahmadi?s liggen al jaren onder vuur van conservatieve en radicale moslims. In 2005 heeft de Raad van Ulama (islamitische schriftgeleerden), het hoogste islamitische orgaan in het land, een fatwa uitgevaardigd tegen de ?ketterse? beweging. Deze banvloek leidde tot een golf van geweld. Huizen en moskeeën van Ahmadi?s werden in brand gestoken en duizenden mensen belandden in vluchtelingenkampen, verspreid over Indonesië.

  De leden van de Ahmadiyya voelen zich vogelvrij. Dat gevoel is ernstig versterkt door het besluit van een hoge adviesraad van de regering, die deze week heeft bepaald dat Ahmadi?s zich niet houden aan de grondbeginselen van de islam, en daarom verboden moet worden. President Susilo Bambang Yudhoyono hoeft nu alleen nog maar zijn handtekening onder dat besluit te zetten, en de Ahmadiyya is ook officieel vogelvrij.

  Dit nieuws komt uiteraard in de beerput van Moslemistan terecht en de deksel op die beerput wordt telkenmale met alle middelen dichtgedrukt door de bewonderaars van dat systeem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren