Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd over varend ontgassen

In een open brief gericht aan journalisten en politici doet schipper Ton Quist een dringende oproep om eindelijk een einde te maken aan varend ontgassen aan de buitenlucht. De brief is zondag 21 november gepubliceerd door Omroep Flevoland. In de brief geeft Quist meerdere voorbeelden van het onjuist en onvolledig informeren van de Tweede Kamer door opeenvolgende bewindslieden. Ooit was dat een hoofdzonde, tegenwoordig meer schering en inslag. Op woensdag 24 november is er een overleg van de Tweede Kamercommissie Maritiem, waar de stand van zaken met betrekking tot ontgassen een van de onderwerpen is. De grote vraag is of de Tweede Kamer nu eindelijk wel een doorbraak in dit al decennia slepende dossier weet te forceren, of dat verladers als Trafigura en Vitol wederom aan het langste eind trekken. Wat is ontgassen? Op 16 november ging de uitzending van De Hofbar over varend ontgassen. In die aflevering legde schipper Ton Quist simpel uit wat ontgassen is: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=yqM9cCzWV2A[/embed] De hele aflevering is terug te zien op NPO Start. Brief Ton Quist In zijn brief gaat Ton Quist in op feitelijk onjuistheden en onvolledigheden van de minister bij het informeren van de Tweede Kamer en bij het beantwoorden van vragen. Ik behandel ze hier niet allemaal, maar haal de punten naar voren waar Sargasso ook al vaker op gewezen heeft. Ook geeft Quist aan dat de emissiecijfers mogelijk nog veel hoger liggen dan het RIVM en Emissieregistratie.nl melden. Quist komt op basis van statistieken en praktijkervaring uit op een uitstoot van van zeer zorgwekkende stoffen door ontgassingen van circa 12 miljoen m3 per jaar bedraagt. Omgerekend naar benzeen staat 12 miljoen m3 gelijk aan ruim 10 miljoen kg uitstoot. Volgens Emissiregistratie bedraagt de uitstoot slechts 1 miljoen kilogram vluchtige organische stoffen. De uitstoot van milieugevaarlijke en voor de mensheid iets minder schadelijke stoffen bij ‘open’ beladingen bedraag volgens Quist circa 38 miljoen m3. Dit is alleen nog maar de uitstoot veroorzaakt door binnenvaarttankers. Dat staat los van de uitstoot van zeevaarttankers en terminals. Nationaal verbod op varend ontgassen niet toegestaan vanwege het ADN-verdrag In de brief van de minister d.d. 30 april 2020, kenmerk I&W/BSK-2020/81476, zegt de Minister dat het varend ontgassen gebonden is aan voorwaarden zoals deze zijn gesteld in het ADN. (...) op de bij het Rijk in beheer zijnde wateren geldt het internationale ADN. Hiermee wekt de minister volgens Quist de indruk dat het ADN de Nederlandse Staat dwingt op zijn wateren ontgassingen naar de vrije atmosfeer toe te staan. Noch mevrouw Van Nieuwenhuizen noch mevrouw Visser noemen echter de voorwaarde uit artikel 7.2.3.7.0 in het ADN: Degassing of empty or unloaded cargo tanks and piping for loading and unloading into the atmosphere or to reception facilities is permitted under the conditions below but only if and insofar it is not prohibited on the basis of other legal requirements. Vrij vertaald: ‘Het ontgassen is alleen dan toegestaan indien het op grond van nationale wettelijke voorschriften niet is verboden’. Het ADN dwingt de minister dus absoluut niet ontgassingen toe te staan; het ADN biedt zelfs de mogelijkheid het ontgassen te verbieden, zoals de VVD in de doorrekening van haar verkiezingsprogramma 2017-2021 al wilde. Daarmee geeft Quist antwoord op de vraag die Sargasso al meermalen aan het Ministerie van VROM, I&M en I&W heeft gesteld en bevestigd hij het vermoeden dat er geen internationale grondslag is dat een nationaal verbod op varend ontgassen onmogelijk maakt. Dat is ook in lijn met het Europese milieurecht, dat veelal de mogelijkheid biedt om nationaal verdergaande eisen te stellen dan Europees. Ton Quist stelt daarnaast dat er al diverse nationale wetten en besluiten zijn die het ontgassen verbieden. Te weten de Wet Milieubeheer, het Besluit Activiteiten Leefomgeving, de Waterwet en de Wet Economische Delicten. Artikel 1.1 van de Wet Milieubeheer zegt het navolgende: Een ieder die het vermoeden kan hebben dat zijn handelen nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, dient dit handelen na te laten dan wel de nodige maatregelen te nemen te voorkomen dat zijn handeling nadelig voor het milieu kan zijn’. In de Wet Milieubeheer staat niet letterlijk dat ‘ontgassen verboden is’, maar stelt Quist in de wet staat ook niet letterlijk dat ‘het verbranden van grote hoeveelheden vrachtwagenbanden in een natuurgebied verboden is’, terwijl dit wel het geval is. Kortom het door een tankschip zonder een vergunning moedwillig in de atmosfeer brengen van enorme hoeveelheden Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is zonder twijfel een activiteit, waarvan men op voorhand weet dat deze slecht is voor de natuur en het milieu (en inherent hieraan de volksgezondheid). Quist verwijst voor relevante wetgeving ook naar pagina 183 (rechterhelft van pagina 92 in de pdf versie) van het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. Nationaal verbod mag niet vanwege de vrije doorvaart (Herziene Akte van Mannheim) Een andere internationale wet waarachter men zich verschuilt, is de Herziene Akte van Mannheim. Dit Europese verdrag waarborgt de vrije doorvaart van schepen op de Akte-wateren zoals de Rijn en de Lek. De minister beweert in diverse publicaties dat zij op deze rivieren niet zonder meer kan ingrijpen; met andere woorden het ontgassen niet kan verbieden. Quist betwijfelt of dit waar is. Artikel 7 van de Herziene Rijnvaartakte, Mannheim, 17-10-1868 stelt: De doorvoer van alle goederen langs de Rijn, van Bazel tot in de open zee, is vrij, tenzij gezondheidsmaatregelen uitzonderingen rechtvaardigen. Dit betekent dat het uitstoten van voor de volksgezondheid en het milieu zeer schadelijke dampen / gassen wel degelijk op de zogenaamde Aktewateren kan worden aangepakt, wanneer de volksgezondheid gevaar loopt. Het varend ontgassen van alle zeer zorgwekkende stoffen, waarvoor in EU verband een minimalisatie plicht geldt. In Nederland is deze vastgelegd in Artikel 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In combinatie met het ADN dat de verantwoordelijkheid voor ontgassen bij de verlader legt lijkt dit Sargasso een prima mogelijkheid om in de milieuvergunning van installaties in te regelen voor de omgevingsdiensten en handhaafbaar door IL&T bij internationaal opererende verladers als Trafigura en Vitol. Kwestie van inregelen dat verladers documentatie moeten overleggen van Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart dat er verantwoord is ontgast (is volgens bronnen van Sargasso administratief al volledig voorbereid) of een bewijs dat de volgende verlader geen gasvrij verklaring heeft gevraagd. Van druk bevolkt gebied naar onbewoond gebied In het ADN is geregeld dat ontgassen onder bruggen, in sluizen en in druk bevolkt gebied (bedoelt als binnen steden) niet mag. In Nederland is dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport vertaald in een kaart met groene en rode gebieden. Tegenover de heer Castricum verklaart de minister echter zonder blikken of blozen dat ‘ontgassen niet mag, waar mensen wonen’. Dat roept de vraag op of er in Zeeland geen mensen wonen? Zijn de provincie Flevoland, de Hoeksche Waard en West-Brabant door de mensheid verlaten gebieden? In deze regio’s mag conform het kaartje van de IL&T namelijk wel ongelimiteerd worden ontgast. Wie gedetailleerder kijkt vraagt zich ook af waarom er dan mag worden ontgast tussen Vlaardingen en Schiedam. Effect van varend ontgassen op Natura2000 gebieden In Kamerstuk 31409, nr. 275, zegt de minister in alinea 8 dat ‘varend ontgassen geen significante negatieve gevolgen voor Natura 2000 gebieden heeft’. Bij varend ontgassen komen vooral CMR-stoffen vrij ( carcinogeen / mutageen / reproductietoxisch ). CMR-stoffen zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen. In het mede door haar eigen dienst (de IL&T) opgestelde rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 staat op pagina 179-183: Over een specifieke groep chemische stoffen maakt de Nederlandse overheid zich extra zorgen, bijvoorbeeld of ze kanker kunnen veroorzaken, de voortplanting beïnvloeden of dat ze in het milieu niet of nauwelijks worden afgebroken. Voor deze stoffen wordt tegenwoordig de term Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gehanteerd. Het mogelijk grote effect hiervan voor de mens en de leefomgeving is vaak pas op de langere termijn waarneembaar. (...) In 2011 heeft het toenmalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu bepaald dat deze ZZS met voorrang worden aangepakt, omdat ze gevaarlijk voor mens en milieu kunnen zijn. Met betrekking tot ZZS wordt geen onderscheid tussen vloeibare en gasvormige ZZS gemaakt. Niet alleen het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 toont aan de minister een loopje met de waarheid neemt, wanneer zij stelt dat er geen negatieve gevolgen voor natuurgebieden zijn, ook alle Safety Data Sheets conform EC 1907/2006 (REACH) en EC 2015/830, welke bij de uitgestoten, schadelijke en milieugevaarlijke stoffen horen, spreken haar tegen. Zo waarschuwt een Sheet horende bij een stof met nummer UN 1268, een stof waarvan tankers zich via ontgassingen dikwijls ontdoen, voor de volgende gevaren H304 – may be fatal if enters airways H372- causes damage to organs through prolonged or repeated exposure P273- avoid release to the environment H411- toxic to aquatic life with long lasting effects’. De minister stelt echter dat er geen ‘significante negatieve gevolgen’ zijn voor Natura 2000 gebieden. In het licht van de recente gegevens over de gebrekkige Nederlandse waterkwaliteit en de toestand van Natura2000 gebieden zou meer aandacht van het Ministerie van I&W (waar ergens de restanten van het aloude Ministerie voor Milieu toe behoren) voor de impact van zeer zorgwekkende stoffen op gebieden als De Biesbosch, de Zeeuwse wateren, en het Markermeer gerechtvaardigd zijn. Provinciale ontgasverboden zijn niet handhaafbaar op rijkswateren In Kamerstuk 31409, nr. 275 beweert de minister dat een rechterlijke uitspraak, waaruit blijkt dat de provincie Zuid-Holland een verbod op ontgassingen op de Lek moet handhaven, geen gevolgen heeft op Rijkswateren, omdat daar internationale regelgeving geldt. Even de feiten op een rij: de Lek is een Rijkswater en tegelijkertijd een Aktewater! In het vonnis zegt de rechter desondanks niet dat de provincie niet op de Lek hoeft te handhaven, omdat het een Rijkswater zou zijn, waar internationale regelgeving op basis van het ADN zou gelden. Dit betekent dat de rechter de argumentatie van de minister in zijn geheel naast zich neerlegt! Bovendien toont dit vonnis aan dat het door provincies regelmatig gebruikte argument dat zij niets te vertellen hebben op de Rijkswateren, bezijden de waarheid is, anders had de rechter dit in zijn vonnis nadrukkelijk vermeld. De rechter vonnist: 5.3 De rechtbank overweegt daarover als volgt. Verweerder heeft blijkens de stukken en zijn verweerschrift welbewust de in dit geding aan de orde zijnde verbodsbepaling in de PMV opgenomen. Daarbij heeft verweerder het toezicht op de naleving op die verbodsbepaling vastgelegd in een vaste werkwijze en daarover afspraken met de milieudiensten in het betreffende gebied (waaronder ODMH en DCMR) gemaakt. Die werkwijze wordt ook gevolgd, zij het dat de operationele diensten na een melding die volgens de afgesproken werkwijze is uitgevoerd en behandeld, niet uitvaren. De werkwijze leidt er dus kennelijk toe dat geen overtredingen worden geconstateerd. 5.4 De rechtbank is van oordeel dat met deze aanpak sprake is van inadequaat toezicht op de naleving van het verbod en daarmee van onvoldoende invulling van de beginselplicht tot handhaving. Het heeft er immers op basis van de stukken alle schijn van dat er overtredingen plaatsvinden - verweerder ontkent dat ook niet - maar dat verweerder daarvan niet op de hoogte is omdat die overtredingen - naar de rechtbank aanneemt: onopzettelijk - niet worden geconstateerd. Hetgeen hier door verweerder tegenin wordt gebracht - in het kort: het constateren van overtreding is praktisch niet eenvoudig - kan naar het oordeel van de rechtbank niet gelden als een bijzondere omstandigheid waardoor van verweerder mag worden gevergd niet te handhaven. Het handhavingsverzoek 6. Eiseres heeft verzocht om het varend ontgassen van benzeen te handhaven op de [X]. Het handhavingsverzoek heeft in beginsel een onbepaalde looptijd; het is niet begrensd in de tijd en beperkt zich ook niet tot een bepaalde periode. De rechtbank laat in het midden of dit verzoek als zodanig voldoende concreet is om tot handhaving over te gaan. Eiseres heeft namelijk - in lijn met de door verweerder zelf in het leven geroepen werkwijze - meldingen gedaan die ieder op zich voldoende concreet zijn om te kunnen dienen als (invulling van het) verzoek om handhaving en elk een begin van bewijs bevatten dat er een overtreding heeft plaatsgevonden, zodat ook sprake is van een voldoende onderbouwd verzoek. De door eiseres overgelegde stukken bevatten namelijk een lijst met negentien meldingen bij de ODMH over de periode 9 juni 2018 tot en met 24 oktober 2018 die zijn doorgezet naar de DCMR. De bij de ODMH gedane meldingen bevatten een datum, tijdstip en klachtomschrijving. Na analyse door de DCMR zijn de operationele diensten in veertien gevallen ingeschakeld. In de lijst met meldingen is aangegeven wat op het moment van de melding in het e-nose netwerk werd gesignaleerd, wat uit de analyse in de meldkamer bij de DCMR kwam, welke actie is ondernomen en wat is teruggekoppeld. Heeft er een overtreding plaatsgevonden? 7. De rechtbank leest in de lijst met meldingen niet alleen hetgeen daarover in 6 is overwogen, maar begrijpt daaruit ook dat in sommige gevallen door de DCMR telefonisch contact is opgenomen met de schipper van het schip waar de melding betrekking op had. Daarbij is door de schipper een enkele maal erkend dat er werd ontgast. Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder gesteld dat een bekentenis onvoldoende is voor het constateren van een overtreding. De rechtbank onderschrijft dat het vaststellen van een overtreding deugdelijk dient te gebeuren. Echter overweegt zij dat in de onderhavige situatie een uitdrukkelijke erkenning van de verantwoordelijke schipper tegenover een deskundige milieudienst, in combinatie met de door de e-nose gemeten verhoging op de betreffende tijd en plaats een voldoende deugdelijke onderbouwing vormt. Immers wordt juist in de analyse door de DCMR bepaald of voldoende vermoeden is dat er wordt ontgast, zodat, als dit door de betreffende schipper wordt bevestigd, deze analyse tezamen met de uitdrukkelijke erkenning door de schipper, bestuursrechtelijk in beginsel voldoende zekerheid biedt om een overtreding vast te kunnen stellen. In dit verband wijst de rechtbank in het bijzonder op de melding van 9 juni 2018, op een datum gelegen voor het primaire besluit. Van deze melding kan naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval worden gesteld dat sprake is geweest van een overtreding. Nu verweerder zijn besluit heeft gebaseerd op de grondslag dat er geen enkele overtreding is geconstateerd, is die motivering onjuist en is het beroep reeds daarom gegrond. De rechter vonnist dus niet alleen dat de provincie Zuid-Holland wel degelijk moet handhaven op een Rijkswater, de rechter constateert zelfs dat er bij een van de meldingen in beginsel zelfs sprake is van voldoende zekerheid om een overtreding vast te kunnen stellen. De rechterlijke uitspraak heeft dus wel gevolgen voor Rijkswateren in provincies met een provinciaal ontgasverbod (voor zover bekend bij Sargasso gaat dat om de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland en Gelderland)! Het verschil tussen laden en niet-laden Tijdens het interview met Rutger Castricum geeft de minister toe dat er nog vrijwel geen vergunningen voor gesloten ontgassingsinstallaties zijn afgegeven. De oorzaak is volgens haar gelegen in het feit dat deze installaties zich nog in de testfase bevinden. Dat zijn ze al 10 jaar. Ton Quist vraagt zich af of de minister kan verklaren waarom terminals in Amsterdam wel ladingdampen aan mogen nemen van schepen die laden en waarom diezelfde ladingdamp niet mag worden ingenomen van schepen die niet laden? Terminals in Amsterdam beschikken al decennia over vergunde dampverwerkingsinstallaties waarmee ze ladingdampen ( zijnde ‘afvalstoffen’ op aanraden van haar voorgangster.....) van de aldaar ladende tankers innemen. Toch krijgen deze terminals volgens Quist geen vergunning om dezelfde dampen in ontvangst te nemen, wanneer hetzelfde schip bij dezelfde dampverwerkingsinstallatie alleen wenst te ontgassen en geen lading inneemt. Waarom staat de overheid (in dit specifieke geval tevens de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam) het innemen van dampen zijnde ‘afvalstoffen’ wel toe bij een ladend schip en niet bij een niet-ladend schip? Met als gevolg dat het niet-ladende schip de dampen uiteindelijk naar de vrije atmosfeer uitstoot. Terwijl het Activiteitenbesluit een minimalisatieplicht kent voor zeer zorgwekkende stoffen verkiest de overheid 100% uitstoot in de lucht boven een gesloten ontgassing met een reductie van de uitstootmet minimaal 90% door installaties eindeloos in een testfase te laten verblijven en te weigeren deze en andere installaties van een vergunning te voorzien. Waterbedeffect De minister verdedigt zich met de dreiging van ‘een waterbedeffect’, waardoor zij niet eenzijdig als land een verbod op ontgassingen kan invoeren. Loopt de minister misschien niet hopeloos achter de feiten aan, daar in Duitsland en België reeds ontgassingsverboden gelden ten gevolge waarvan tankers uit die landen naar Nederland komen, om aldaar te ontgassen en vervolgens terug te keren? Dit wordt ‘ontgassingstourisme’ genoemd. De Gelderlander schreef er al over en op Sargasso waarschuwde we jaren geleden al dat Zeeland het walhalla voor varend ontgassen zou worden. Quist geeft in zijn brief verschillende recente voorbeelden waaruit blijkt dat juist Nederland het afvoerputje voor ontgassen geworden is: Op 15 november passeerde ondergetekende tussen de Noordlandbrug en de Kreekrak nog een tergend langzaam varende collega, die al ontgassend op dat traject heen en weer voer, omdat hij in België niet naar de vrije atmosfeer mocht ontgassen. Op 19 november werd ik nog gebeld door een andere collega. Deze had in Bottrop (D) nafta gelost en moest in opdracht van derden naar Lobith varen om aldaar te kunnen beginnen met het uitstoten van de kankerverwekkende nafta. Hij zou tot Nijmegen varen en vervolgens weer omkeren naar Lobith. Zou het schip dan gasvrij zijn, dan zou hij zijn reis terug naar Bottrop vervolgen om aldaar een lading dieselolie in te nemen.........! ADN en ontgassen via de vlamwerende In Kamerstuk 31409 maakt de minister in alinea 11 melding van het verbaliseren van een Tsjechische schipper. De minister zegt hier met stelligheid dat ‘bij het ontgassen gebruik moet worden gemaakt van de verplichte vlamkerende roosters’. Ter verduidelijking voor alle leken legt Quist uit: deze roosters, waar hier op wordt gedoeld, bevinden zich in de vlamkerende inrichtingen, welke dan voor een ontgassing moeten worden geopend. Het ADN zegt echter in artikel 7.2.4.22.5 volgende: ‘Het openen van de vlamkerende inrichtingen is enkel toegestaan voor het schoonmaken of het wisselen van het vlamkerend rooster’. Deze veiligheidsinrichting mag helemaal niet voor het ontgassen worden geopend. De minister gaat aldus tegen bovenvermeld artikel uit het ADN in....!? Ter verduidelijking herhalen we dit filmpje van 4 jaar geleden, waar de voorganger van het ministerie van I&W aan meewerkte: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=wHzeOzenifM[/embed] Om tafel met de industrie, maar waar zijn de handelaren? Tijdens het interview in De Hofbar gaf de minister aan met de industrie rond de tafel te gaan zitten. Hier wordt automatisch de suggestie gewekt dat het hierbij gaat om bedrijven als Shell, Esso, BP en Total. Misschien denkt een enkeling ook nog aan BASF en DOW. Opmerkingen in de uitzending voedden deze suggestieve gedachten. Maar is dit terecht? Zijn het juist hoofdzakelijk deze bedrijven, die tankers ‘dwingen’ hun schadelijke dampen / gassen naar de vrije atmosfeer uit te stoten? Uit ervaring beantwoord Quist deze vraag negatief. Er is een veel grotere, bij nagenoeg een ieder totaal onbekende groep van internationale oliehandelaren, die een veel grotere rol in het ontgassingsdossier speelt en die te allen tijde buiten de spotlights blijft. Twee in Nederland bekende partijen zijn Vitol en Trafigura, maar er zijn er ongetwijfeld nog een stuk meer. Vervolg De brief van Ton Quist bevat nog een stuk meer onwaarheden van de minister. Ook heeft hij nog een reeds vragen, die kan je hier lezen. De conclusie dat Sargasso terecht door is blijven vragen en dat het hoog tijd wordt dat overheden en verladers hun verantwoordelijkheid nemen. De Tweede Kamer door nu eindelijk eens door het zotte verweer dat het ADN een landelijk verbod verbiedt heen te breken en het advies van de Landsadvocaat hierover op te eisen. Ook zou het helpen als ontgassingsinstallaties desnoods onder gebracht worden in het innovatiedeel van de Crisis en Herstelwet, doet die wet misschien ook nog eens wat goeds. Voor provincies is het tijd om de provinciale ontgasverboden te gaan handhaven in plaats van het enkel als papier tijger te behandelen en gemeenten door te zorgen dat de vergunningen voor ontgassingsinstallaties nu eindelijk eens geregeld worden.

Amsterdams ontgassen

ANALYSE - De Amsterdamse haven is volgens de Port of Amsterdam “de grootste benzinehaven ter wereld. Het is een internationale hub voor op- en overslag, mengen en verhandelen van benzine.” Ook krijgt Schiphol ongeveer de helft van de benodigde kerosine aangeleverd vanuit de haven. Daarnaast is de haven van Amsterdam een toonaangevende speler op de oliemarkt voor mengen, opslaan en overslaan van (bio)diesel en LPG. Noord-Holland heeft sinds 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeenhoudende ladingen (>10% benzeen). Tijd dus om eens wat dieper in de situatie in Amsterdam te duiken en ons weer eens te verbazen over dit slepende dossier, waarover ik eind vorig jaar schreef dat ik het dossier varend ontgassen (voorlopig) afsloot.

Varend ontgassen: wat is het ook al weer?

Binnenvaartschepen met een vloeibare restlading ontgassen hun tanks. Als een lading is gelost, blijft er restlading achter. Schepen ontgassen dit restant in de tanks door het te verdampen met ventilatoren. De ladingdampen worden op deze manier uit de ladingtanks en leidingen naar buiten geblazen. Ontgassen gebeurt als het schip op weg is om opnieuw te laden. De tanks moeten dan schoon zijn. Dit is nodig als een schip een andere vloeistof in de tanks gaat laden. Bij ontgassen komen giftige ladingdampen vrij, voornamelijk vluchtige organische stoffen (VOS) als benzeen, tolueen, ETBE en MTBE (loodvervangers in benzine). Deze stoffen dragen bij aan luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging is recent door de Wereld Gezondheidsorganisatie als kankerverwekkend geclassificeerd. Daarbovenop komt dat VOS-emissies effecten kunnen hebben op de gezondheid. De volgende effecten kunnen acuut of na langdurige blootstelling optreden:

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

SP en CDA willen snel landelijk verbod op varend ontgassen

NIEUWS - De SP en CDA in de Tweede Kamer willen dat minister Van Nieuwenhuizen haast maakt met de invoering van een landelijk verbod op varend ontgassen. Nu de minister stelt dat provinciale verboden niet rechtsgeldig zijn, vinden de partijen dat er snel iets moet gebeuren.

De Gelderse gedeputeerde Bea Schouten stelt ondertussen in een reactie namens de 7 provincies met een verbod op varend ontgassen dat de provincies zich al lange tijd inzetten voor een Europees verbod op varend ontgassen. Omdat dit te lang op zich liet wachten hebben ze zelf een verbod ingesteld. Dat gebeurde, zo geeft de gedeputeerde aan, op basis van een niet-openbaar advies van de Landsadvocaat uit 2013, dat ‘ruimte zou bieden voor provinciale verboden op varend ontgassen’. Wat dan weer de vraag oproept hoe dat niet-openbare advies van de Landsadvocaat uit 2013 zich verhoudt tot de stelling van Minister Van Nieuwenhuizen dat het provinciale ontgasverbod niet rechtsgeldig is.

Verbod op varend ontgassen in Utrecht

Vanaf 1 maart voert de provincie Utrecht een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen in. Volgens Mariette Pennarts, gedeputeerde voor Milieu in Utrecht, volgt de provincie Gelderland in juli. Ook van de provincie Zeeland is bekend dat ze werken aan een provinciaal verbod op ontgassen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland gingen de provincie Utrecht al voor. Dat betekent dat het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen vanaf juli dit jaar geldt in 5 provincies.

Volgens gedeputeerde Pennarts is het het beste als het ontgassingsprobleem nationaal of zelfs internationaal wordt opgelost. Maar bij gebrek aan daadkracht bij het ministerie van I&M is er actie ondernomen door provincies. Het voordeel van een nationaal verbod is dat hiermee de verladers (dat zijn de grote (petro-)chemische opdrachtgevers) worden aangepakt. Met deze regionale aanpak zijn het de vervoerders die de bekeuring krijgen. Daarom blijven de provincies zich inzetten voor een nationaal of Europees verbod na 2018.

Bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s geeft enkel de VVD aan voorstander te zijn van een verbod op varend ontgassen. Gelet op eerder vragen in de Tweede Kamer van de SP en GroenLinks over varend ontgassen ligt het voor de hand dat deze partijen nog steeds voorstander van een nationaal verbod op varend ontgassen zijn.

Foto: John Loo (cc)

Verbod op varend ontgassen in Provincie Utrecht

Kort_640_427-324x1931Provinciale Staten van de Provincie Utrecht wil uiterlijk vanaf 1 maart 2017 het varend ontgassen door de binnenvaart verbieden. Daarmee volgt Utrecht de lijn die de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant in 2014 hebben ingezet.

In het Statenvoorstel ‘Wijziging Provinciale milieuverordening Utrecht 2013’ was al een verbod op ontgassen van binnenschepen opgenomen. Een concrete datum van in werking treden ontbrak echter nog in het Statenvoorstel. Om deze reden dienden alle partijen gezamenlijk een amendement in waarin GS worden verzocht om het verbod op ontgassen uiterlijk per 1 maart 2017 van kracht te laten gaan. Eerste ondertekenaar van het amendement is de VVD, die op hun website het succes dan ook claimt. Daarbij stellen ze dat er sprake zou zijn van een ontgasverbod in de provincie Limburg. Mocht een van de lezers daar meer van weten, dan hoor ik dat graag. Naar mijn weten zijn er tot op heden zelfs geen vragen gesteld over ontgassen in de provincie Limburg.

Verbod Utrecht

Met het verbod mag er niet meer tijdens het varen ontgast worden. Nogal wat scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm. Na het lossen blijft in de tank altijd een aanzienlijke hoeveelheid van de lading in dampvormige toestand over. Deze wordt in de atmosfeer geloosd (het zogenaamde ontgassen), waardoor schadelijke stoffen als benzeen en benzeenhoudende stoffen, in de lucht vrijkomen. Dit kan tot geuroverlast leiden, maar ook tot gezondheidsrisico’s voor de bemanningsleden en omwonenden.
Het verbod op ontgassen heeft vooralsnog alleen betrekking op het ontgassen van het kankerverwekkende
benzeen en van benzeenhoudende mengsels, net als in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Utrecht kan volgens de toelichting in principe ook andere stoffen aanwijzen, daarbij moet met name worden gedacht aan de in Europees verband aangewezen zeer zorgwekkende stoffen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Provincie Zeeland gaat ontgassen niet ‘op eigen houtje aanpakken’

Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland wil het ontgassen van benzeen door binnenvaartschepen in Zeeland niet verbieden. Gedeputeerde De Reu wijst naar Den Haag voor een landelijke aanpak. De fracties van GroenLinks, SP, PvdA en PVV, nemen volgens de Provinciale Zeeuwse Courant de suggestie van gedeputeerde De Reu over om aan de eigen Tweede Kamerfractie te vragen druk uit te oefenen op staatssecretaris Mansveld voor een landelijk verbod op ontgassen van benzeen.

Foto: Pieter van Marion (cc)

Geen provinciaal ontgasverbod in Gelderland

Eind vorig jaar heeft GroenLinks Gelderland vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over ontgassen binnen de provincie Gelderland. De vragen zijn al weer een tijdje beantwoord, tijd dus om er wat dieper in te duiken.

Globaal wilde GroenLinks Gelderland weten of het provinciebestuur het eens was dat er geen verschil is tussen emissies van stoffen als benzeen en MTBE via landbronnen en vanuit de binnenvaart, en of de provincie overwoog om een provinciaal ontgasverbod in te stellen naar voorbeeld van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Wat betreft de huidige verschillen in behandeling tussen landbronnen en mobiele emissiebronnen heeft GroenLinks Gelderland gelijk gekregen. Volgens de provincie Gelderland is er milieuhiegyenisch geen verschil tussen emissies vanuit landbronnen en vanuit mobiele bronnen, zoals de binnenvaart. Idealiter zouden dus ook dezelfde emissie-eisen aan beide soorten emissies opgelegd moeten worden.

De provincie Gelderland is echter niet van plan om een provinciaal verbod op ontgassen aan de buitenlucht in te stellen. In de beantwoording geeft de provincie aan dat ze via het Interprovinciaal overleg (IPO) samen met de andere provincies heeft gepleit voor een wettelijk vastgelegd landelijk ontgasverbod. Naar mening van de provincie werkt de staatssecretaris daar ook aan per juni 2015. Roel Vincken, persvoorlichter bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, geeft echter aan dat het ministerie hier niet van op de hoogte is en dat het ministerie ook niet werkt aan een nationaal verbod vooruitlopend op internationale regelgeving.

Foto: Pieter van Marion (cc)

Ontgasverbod in Brabant, vragen in Gelderland

NIEUWS - Vrijdag 12 december was een drukke dag voor het ontgasdossier. In Brabant stemden de Provinciale Staten in met een provinciaal ontgasverbod, in Gelderland werden vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten over ontgassen. In Utrecht, ten slotte, liet de Provincie weten dat het aan de nationale overheid is om een verbod op ontgassen in te stellen. Tijd dus voor een update.

Ontwikkelingen in Brabant

Twee weken geleden meldde Sargasso al dat de Gedeputeerde Staten van Brabant hebben ingestemd met een ontgasverbod. Vrijdag 12 december stemden ook de Provinciale Staten in. Dat betekent dat het ontgassen van benzeen aan de buitenlucht door de binnenvaart vanaf 1 januari 2015 is verboden in Brabant. Vanaf 1 januari 2016 volgt een verbod voor benzeenhoudende stoffen.

De provinciale milieuverordening kent een aantal interessante afwijkingen ten opzichte van die in Zuid-Holland. Op de eerste plaats verwijst Brabant naar de minimalisatieverplichting voor benzeen uit de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR), wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar nulemissie. Deze verplichting geldt bij emissiebronnen aan de wal.

In dat kader vind de provincie het vreemd en ongewenst dat benzeen en benzeenhoudende mengsels vanuit een varend schip, zonder emissiebeperkende voorzieningen, kunnen worden geëmitteerd. De provincie heeft ook een grijze lijst opgenomen van andere stoffen, waarvoor op termijn een ontgasverbod ingesteld kan worden. Deze lijst is gebaseerd op stoffen waarvoor bij emissiebronnen aan de wal een minimalisatieplicht geldt. De verordening bevat ook de aankondiging dat Gedeputeerde Staten kan besluiten ook voor deze stoffen een ontgasverbod in te stellen.

Provincie Utrecht wil landelijk verbod op ontgassen binnenvaart

Wil de provincie Utrecht nou een landelijk ontgasverbod, zoals de kop van RTV Utrecht suggereert of een regeling in internationaal verband?

De provincie Utrecht wil regels tegen ontgassen door binnenvaartschepen in de open lucht, maar zal niet zelf met een verordening komen. Dat zegt een woordvoerster van de provincie tegen RTV Utrecht. (…) Provinciale Staten heeft staatssecretaris Mansveld van Milieu in een brief gevraagd om snel in internationaal verband met een oplossing te komen.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Pieter van Marion (cc)

Ontgassen: ook Brabant stelt ontgasverbod voor binnenvaart in

NIEUWS - Dinsdag maakte de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (SP) heeft de portefeuille Ecologie en Handhaving via Twitter bekend dat Gedeputeerde Staten in Brabant hebben ingestemd met een verbod op ontgassen aan de buitenlucht door de binnenvaart. Het verbod staat volgende week op de agenda voor Provinciale Staten. De provincie Brabant volgt hiermee de Provincie Zuid-Holland, waar Provinciale Staten al eerder hebben ingestemd met een ontgasverbod voor de binnenvaart.

Brabant voert het ontgasverbod net als Zuid-Holland gefaseerd in. Vanaf 1 januari 2015 geldt een ontgasverbod voor benzeen, vanaf 1 januari 2016 wordt het ontgasverbod uitgebreid naar benzeenhoudende stoffen met een benzeengehalte van 10% of meer.

Ontgassen: hoe zat dat ook al weer?

Bij transport van natte bulklading is het soms nodig om de ruimen (of beter gezegd de tanks) te ontdoen van restanten van die lading, omdat anders geen nieuwe vracht geladen kan worden.

Wanneer het vluchtige stoffen betreft, wordt dit vaak gedaan door middel van het ontgassen van het varende schip aan de buitenlucht. Dit is wettelijk toegestaan. Het gaat vaak om schadelijke stoffen met kankerverwekkende eigenschappen. Ook zijn er stoffen bij waarvoor voor emissies op land een minimalisatie plicht geldt, zoals bijvoorbeeld benzeen.

Handhaving en rol landelijke overheid blijft vragen oproepen

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Volgende