Islamofobie en extreem-rechts

Foto: copyright ok. Gecheckt 28-02-2022

ANALYSE - Waar ligt de grens tussen islamofobie en authentieke islamkritiek? Die valt vaak helemaal niet zo gemakkelijk te trekken, meent arabist Brian Whitaker, oud eindredacteur Midden-Oosten voor de Guardian. Islamcritici lopen vaak het risico hand- en spandiensten te verlenen voor extreem-rechts. Toch moet er ook ruimte zijn voor echte kritiek en polemiek.

Afgelopen maandag opperde ik in een tweet dat ex-Moslims (en andere critici van Islamitische leerstukken en gebruiken) wegen moeten vinden om dit te doen zonder brandstof te verlenen aan islamofobie. Dit riep de volgende reactie op:

Het idee dat de term “Islamofobie” uitgevonden is door islamisten in het Westen, is inmiddels wijdverbreid op rechtse websites in de Verenigde Staten. Een daarvan zegt bijvoorbeeld:

Het neologisme ‘Islamofobie’ is niet zomaar ex nihilo opgekomen. Het is moedwillig uitgevonden door een façade-organisatie van de Moslimbroederschap, het International Institute for Islamic Thought, die is gesitueerd in Noord-Virginia.

Verhalen van deze aard zijn pure fictie, maar ze staan radicaal-rechtse elementen toe om te beweren dat islamofobie eigenlijk niet werkelijk bestaat, en dat de islam en moslims in het algemeen aldus ‘fair game’ zijn voor verguizing.

Herkomst van de term

Het vroegst bekende gebruik van de term op schrift was in het Frans – als “islamophobie” – in 1910. Het verscheen in een boek, La politique musulmane dans l’Afrique Occidentale Française van Alain Quellien, waarin deze de wijzen besprek waarop Franse koloniale bestuurders de culturen van de diverse Afrikaanse koloniën bekeken. De term verscheen ook in academische recensies van het boek, en kort daarna, in een biografie van de Profeet Mohammed door een Franse bekeerling tot de islam, die zijn boek opdroeg aan de nagedachtenis van de moslimsoldaten in het Franse leger die waren gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog .

Het eerste geboekstaafde gebruik van “Islamophobia” in het Engels lijkt te stammen uit 1985, van de hand van Edward Said, die het verbond aan antisemitisme: “Vijandigheid jegens de islam in het moderne, christelijke Westen is historisch bezien hand in hand gegaan” met antisemitisme en “uit dezelfde bron opgeborreld en aan dezelfde stroom gevoed.”

De term kreeg een bredere gangbaarheid na een rapport door de Runnymede Trust in 1997, Islamophobia: A Challenge for Us All, dat attitudes over moslims in Groot-Britannië onder de loep nam. Een paar jaar later zou “islamofobie” ook in gebruik genomen worden door verscheidene internationale lichamen, waaronder de Verenigde Naties.

Kritiek op de term

Discussie over islamofobie wordt echter bemoeilijkt door het gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie en wijlen professor Fred Halliday wierp op dat “anti-moslimisme” accurater zou zijn, aangezien het meestal verwijst naar vijandigheid die gericht is tegen moslims, veeleer dan tegen de islam en haar geloofsstukken.

Robin Richardson, die het Runnymede Rapport van 1997 redigeerde, erkende later de kritiekpunten en bood een nogal complexe herdefiniëring van islamofobie als …

Een term in kortschrift welke verwijst naar een multigefaceteerd mengsel in discours, gedragingen en structuren, die gevoelens van onbehagen, angst, vijandigheid en afwijzing jegens moslims uitdrukken en bestendigen, in het bijzonder maar niet louter in landen waar mensen van moslimse afkomst als minderheden leven.

Een ander kenmerk van islamofobie is, zoals het oorspronkelijke Runnymede Rapport opmerkte, de aanname dat de islam “een enkelvoudig monolithisch systeem is, zonder interne ontwikkeling, diversiteit en dialoog.”

Ongeacht kanttekeningen bij de definitie, bestaat bevooroordeeldheid van het type waar de vinger bij wordt gelegd in het Runnymede rapport wel degelijk en is dit doorgaans niet moeilijk te herkennen. Gewoonlijk betreft ze tendentieuze en misleidende generalisaties over de islam en/of moslims (samen met anderen die verondersteld worden moslim te zijn) teneinde hen af te beelden in een negatief licht.

Authentieke islamkritiek

Er is echter breed gedeelde overeenstemming dat de term “islamofobie” niet in redelijkheid toegepast kan worden op authentieke kritieken van de islam als godsdienst. Het aanpakken van islamofobie zou geen vrijbrief moeten zijn om vrije en eerlijke kanttekeningen monddood te maken, zoals het in Groot-Britannië gezetelde Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) duidelijk heeft gemaakt:

Het is niet islamofoob om het met opvattingen, gebruiken of handelingen van moslims oneens te zijn of deze af te keuren. Sterker nog, binnen de islamitische gemeenschap, zowel in Groot-Britannië als wereldwijd, wordt onderkend dat verschillen van mening, discussies en debatten een belangrijk deel uitmaken van de hedendaagse islam en moslimgemeenschappen en absolute voorwaarden zijn voor de relevantie van de islam. Legitiem verschil van mening en kritiek door niet-moslims valt daarom niet alleen te verwachten, maar zou positief gewaardeerd moeten worden. Echter, we zouden er wel op aan willen dringen dat dit verstandig en fijngevoelig plaatsvindt.

Racisme

Maar waar begint en waar eindigt “legitiem verschil van mening en kritiek”? Nick Griffin, van de radicaal-rechtse British National Party, heeft de islam omschreven als een “kwaadaardig, boosaardig geloof”, gesticht door “een handjevol geflipte waanzinnigen” – met de bewering dat dit legitieme kritiek was van de islam als godsdienst, “en van de cultuur die het doet ontstaan, zeker niet jegens moslims als groep”. In het geval van Griffin is het echter niet zozeer een serieuze kritiek als wel een manier om vooroordelen op te porren en zijn racistische agenda te propageren: hij heeft ook beweerd dat Groot-Britannië en Ierland worden veranderd in “een islamitische sloppenwijk uit de Derde Wereld” en nostalgisch gesproken over “het traditionele, rechtschapen, fatsoenlijke en integere christendom dat Europa verdedigde tegen de islamitische veroveringen, het christendom van de kruisvaarten en het christendom van onze voorvaderen.”

In de praktijk wordt racisme zelden uitgedrukt in directe raciale termen; verwijzingen naar culturele “markers” zoals religie vervangen nogal eens meer openlijke vormen van racisme. Dit is een van de redenen waarom de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie racisme definieert als “het geloof dat een grond zoals ras, kleur, taal, religie, nationaliteit of nationale danwel etnische afkomst een rechtvaardiging vormt voor minachting jegens een persoon of een groep personen, of het idee van superioriteit van een persoon of een groep personen.

Van moslimse zijde zijn beschuldigingen van islamofobie, etc. zeker wel gebruikt om te pogen legitiem debat te smoren. Tal van Arabische staten hebben wetten tegen het “beledigen” van godsdienst en islamitische landen hebben bij de VN een lange campagne gevoerd om “belastering van religies” verboden te krijgen. Belastering van godsdiensten is een onzinnig concept in juridische termen, maar komt er op neer godsdiensten af te schermen van het type publiekelijk kritisch onderzoek dat regelmatig toegepast wordt op andere vormen van ideologie, zoals communisme of kapitalisme.

Ex-moslims

Tijdens de research voor mijn boek, Arabieren zonder God, klaagden diverse in het Westen levende ex-moslims erover dat ze geconfronteerd werden met islamofobe vooroordelen: mensen beoordeelden hen op hun etniciteit, in de onterechte aanname dat zij gelovig waren.

Er valt een belangrijk onderscheid te maken tussen beredeneerde kritiek van de islam en discriminatie jegens moslims als mensen. Maar is het altijd ongegrond om te oordelen op uiterlijkheden? Sommige moslims meten zich bijvoorbeeld een bepaalde kledingstijl aan die hen kenbaar maakt – en ook nadrukkelijk zo bedoeld is – als behorend tot een van de meer reactionaire stromingen binnen de islam.

Kirpan Opal, van Ex-Moslims van Noord-Amerika, gaf het voorbeeld van een moslimman die hij over straat zag lopen in een thobe en een zes duimen lange baard, gevolgd door twee vrouwen in niqaabs en zes kinderen. Wanneer hij een dergelijk tafereel gadeslaat, vervolgde Opal, “beoordeel ik de betrokkenen wel degelijk. Ik denk namelijk dat ze leven op een manier die onderdrukkend is voor vrouwen, die supremacistisch is, die krenkend is voor LGBTQ’ers, voor religieuze minderheden … Houdt dat dan in dat ik islamofoob ben?”

Neo-atheïsten

Richard Dawkins, de prominente atheïst, is veelvuldig beschuldigd van islamofobie. In een controversiële tweet schreef hij:

Alle moslims ter wereld bij elkaar hebben minder Nobelprijzen in de wacht gesleept dan Trinity College in Cambridge. Ze deden geweldige dingen in de Middeleeuwen, dat dan weer wel.

Hoewel dit feitelijk correct is, valt moeilijk in te zien welke reden Dawkins had om dit te brieven, anders dan als een generaliserende kleinering van moslims. Het gebrek aan wetenschappelijke prestatie van moslim in moderne tijden is een valide (en belangrijk) onderwerp voor discussie en de verklaringen zijn complex, maar het nodigt nauwelijks uit tot genuanceerd debat om het op Twitter aan te snijden, waar postings beperkt zijn tot 140 karaktertekens.

Deze benadering brengt voor critici van de islam niet alleen het risico met zich mee dat ze worden gepekt met dezelfde teerkwast als extreem-rechts, maar het helpt ook om extreem-rechts salonfähiger te doen schijnen, zoals de Australian schrijver/filosoof Russell Blackford opmerkt. Een prominente Amerikaanse atheïst, Sam Harris, gaat zelfs zover te beweren dat “degenen die het verstandigste spreken over de dreiging die de islam vormt voor Europa zijn waarempel de fascisten.”

Diffuse grens

“Extreem-rechts profiteert van het voorhanden zijn van politiek respectabele kritieken van islamitisch gedachtegoed en aanhangende culturele gedragingen”, schrijft Blackford. Dit omvat ook het adopteren van wat traditioneel gezien werd als progressieve thema’s, zoals verzet tegen gedwongen huwelijken, ‘eer’-moorden, vrouwenbesnijdenis, en het afdwingen van kledingcodes voor vrouwen:

Er zijn redenen waarom extreem-rechtse organisaties argumenten geleend hebben welke gebaseerd zijn op feminisme en secularisme. Deze argumenten zijn bruikbaar juist omdat ze een intellectuele en emotionele aantrekkingskracht hebben, onafhankelijk van het feit dat ze extreem-rechtse opportunisten handig uitkomen. Ongeacht wie deze argumenten inzet, vallen ze geloofwaardig toe te passen op bepaalde elementen van de islam, of op z’n minst ten aanzien van attituden en gedragingen die daar losjes aan verbonden zijn.

Op een praktisch niveau, zo oppert Blackford, “zouden tegenstanders van de islam die niet gezien wensen te worden als sympathisanten of katvangers van extreem-rechts er goed aan doen uiterst zorgvuldig te zijn in de indruk die zij overbrengen. Waar praktisch haalbaar, zouden ze hun standpunten moeten uiteenleggen met zoveel nuance als mogelijk is, zichzelf moeten distantiëren van extreem-rechtse types die vergelijkbare argumenten maken, en dienen te vermijden om podia met hen te delen.”

Maar hij voegt toe: “De woorden ‘waar praktisch haalbaar’ zijn belangrijk, want wat uitvoerbaar is in laten we zeggen een filosofisch opstel kan evenwel geen haalbare kaart zijn in een satirische spotprent, of zelfs in een polemisch boek, gericht op het brede publiek. We moeten de talenten niet uitsluiten van mensen wier training of temperament afgemeten, half-apologetische communicatie niet ligt. Noch moeten we altijd communiceren op manieren die de meeste mensen saai en zouteloos vinden. Voorbij een zeker punt kleven er gewoon teveel nadelen aan het lopen op eierschalen.”

Het bepalen waar dat ‘zekere punt’ ligt is vaak veel moeilijker dan het lijkt.

Lees meer van Brian Whitaker op zijn blog Al-Bab. Zijn meest recente boek heet ‘Arabs Without God: Atheism and Freedom of Belief in the Middle East’ (2014). Whitaker valt ook te volgen op Twitter.

Beeld: SecretLondon123

Reacties (174)

#1 zuiver

Goed stuk met een goed punt. Als je de discussie wilt voeren heb je een partner nodig en die heb je niet als je hem met het extreme uitdrukkingen in de hoek zet. Dat geldt voor beide kanten.

Daarbij zijn er natuurlijk partijen die de discussie gewoon niet willen voeren en die belang hebben bij polarisatie, geweld en extremiteiten. Dat is belangrijk te erkennen aan beide zijden omdat je dan die extreme kanten kunt negeren.

Moeilijk, moeilijk.

 • Volgende discussie
#2 JANC

Mensen die genuanceerd spreken over bijvoorbeeld de islam worden automagisch in het kamp “links” en “knuffelaars” en “thee drinkers” gestopt.

Omgekeerd wordt kritiek op de islam/moslims inderdaad vaak dan weer juist automagisch als racistisch en (“dus”) als “rechts”.

Het probleem met dit stukje is dat het waarschijnlijk te genuanceerd is voor velen die graag in “links/rechts” denken. Ik ben bang dat het dus weer polemiek zal oproepen van de usual suspects.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Micowoco

Dat er paar vervelende dingetjes aan de islam zitten, was ons al duidelijk sinds de Rushdie affaire. Er is toen ook al gezegd dat Arabieren de rol van Grote Vijand zouden gaan overnemen van de Russen als de Koude Oorlog eenmaal voorbij was. Goh, laat er toen al een flinke geldstroom op gang gekomen zijn van de VS naar de extremistische groeperingen in het Midden-Oosten. Gewoon een beetje destabilseren, verdeel en heers, alles is voor Bassie.

Uiteraard gaan de islamofoben met hun grote waffel voorlopig niet inzien dat ze de nuttige idioten van rechts zijn. In tijden van grote sociale onzekerheid zijn ze ‘easy pickings’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 knelistonie

@3:

“Goh, laat er toen al een flinke geldstroom op gang gekomen zijn van de VS naar de extremistische groeperingen in het Midden-Oosten. Gewoon een beetje destabilseren, verdeel en heers, alles is voor Bassie.”

Originele visie. Er is echter niet veel waars aan, alleen al omdat de hoge olieprijs nooit de bedoeling van het Westen is geweest. Verder was juist stabiliseren het probleem en het doel, niet destabiliseren.

“Uiteraard gaan de islamofoben met hun grote waffel voorlopig niet inzien dat ze de nuttige idioten van rechts zijn.”

Of de niet-islamofoben zijn de nuttige idioten van links?
Inzichten, inzichten…

“In tijden van grote sociale onzekerheid zijn ze ‘easy pickings’.”

Wat betekent deze zin? Doen ze aan easy picking? Zijn ze sitting ducks?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 gbh

Islamcritici lopen vaak het risico hand en spandiensten te verlenen voor extreem-rechts.

Wat een flauwekul.

Extreem-rechts verschuild zich achter een spervuur van legitieme kritiek om hun ware aard niet te tonen, om maar te kunnen zeggen dat ze geen racisten zijn. Dat maakt de kritiek niet minder valide.

Hetzelfde spelletje wordt ook gespeeld door antisemieten. Die gebruiken het Israëlisch-Palestijnse conflict om hun ware aard te verhullen. Om lekker los te kunnen gaan op de jood zonder uitgemaakt te worden voor racist. Dat maakt de kritiek op Israël en het recht van de Palestijnen op een rechtvaardige oplossing ook niet minder valide.

Extreem-rechts krijgt er behalve het verhullen van hun ware aard nog een extra cadeau bij: Problemen die er zijn worden onbespreekbaar gemaakt en gelijk gesteld aan hand en spandiensten verlenen aan extreem-rechts. Extreem-rechts heeft een monopolie gecreëerd dit zogenaamd wel “te bespreken”.

Juist diegenen die bang zijn voor het verlenen van hand en spandiensten aan extreem-rechts zijn de ultieme hand en spandienst verleners van datzelfde extreem-rechts!

Het kwartje dat bij kritiek niet wat je zegt het belangrijkste is maar dat het vooral gaat om de intentie waarmee je dit zegt wilt maar niet vallen. Je kan exact hetzelfde zeggen met een compleet andere intentie. Je kan tegen iemand zeggen dat deze voor schut loopt omdat je om hem geeft, je kan hetzelfde ook zeggen omdat je hem een complete totaal lul vindt.

Het wordt tijd om de discussie die gevoerd moet worden weg te halen bij de extreem-rechts. Gewoon een open, eerlijke discussie met het doel om, in tegenstelling tot extreem-rechts, te proberen de problemen wel op te lossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Anton

In bespeur hier een rechtsfobie.

Een fobie (Grieks: φόβος, phóbos = angst, vrees[1]) is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@4:

een flinke geldstroom op gang gekomen zijn van de VS naar de extremistische groeperingen in het Midden-Oosten

niet veel waars aan, alleen al omdat de hoge olieprijs nooit de bedoeling van het Westen is geweest

Haha. Dat is een originele visie. Leuk gevonden, maar #3 ging niet over de olieprijs.

Of de niet-islamofoben zijn de nuttige idioten van links?
Inzichten, inzichten…

O sorry. Ik snap het al. Je bent verdwaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Henk van S tot S

Geachte redactie, zou het misschien een goed idee zijn om eens een maand of zo geen artikel over de islam te plaatsen?
Dit gaat weer zo’n 100+ ge-oh van “Sjorsjes van de rebellenclub” e.d.
N.B.
Van mij mogen ze IS lam leggen, maar dat is weer wat anders en er is wat meer voor nodig dan een toetsenbord.
Een artikel daarover zou op een zelfde commentaarstroom uitdraaien ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 knelistonie

@7: “Haha. Dat is een originele visie. Leuk gevonden, maar #3 ging niet over de olieprijs.”

Maar waar dan over?

“O sorry. Ik snap het al. Je bent verdwaald.”

Als jij het zegt. Waar is de uitgang?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@5: ik kan het niet helemaal met je eens zijn. Ik ben het met jouw analyse (en die uit het artikel) eens, maar vind het toch, net als het artikel, in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de islamcritici zelf om afstand te blijven nemen van extreem rechts door zelf genuanceerd te zijn en daarmee te laten zien, dat ze daar niet bij horen. Ik kan je verkeerd begrijpen, maar het lijkt er op alsof je de verantwoordelijkheid bij de tegenstanders probeert te leggen, die meer naar intentie moeten kijken dan naar de woorden, maar het probleem daarmee is, dat je dan geen onderscheid meer hebt tussen extreem rechts en de meer genuanceerde mening, en je dan dus de intentie ook niet meer kan bepalen.

M.a.w. het is aan degene die spreekt om zijn intentie duidelijk te maken, niet aan degene die luistert om er maar van uit te gaan, dat het wel goed bedoeld zal zijn, ook al gebruikt de spreker dezelfde terminologie als de racisten. Zoals het artikel al zegt: als de islamcritici zich niet onderscheiden van extreem rechts, verlenen zij legitimiteit aan extreem rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@6: het is geen angst hoor. Gewoon een gezonde afkeer.

@9:

waar dan over?

Goh. Olie werd niet genoemd, en dat lees je er wel in, en wat er wel staat, lijk je niet te begrijpen… Ik dacht dat je een grapje maakte, maar je bent blijkbaar gewoon dom.

Waar is de uitgang?

Gewoon terug naar GS gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 knelistonie

@9 Ik ben dus dom, kom hier om wat te reageren en te leren en moet van Pedro meteen naar een “domme site” waar ik nooit kom.

Nee, U helpt de mense vooruit, @10 met “de intentie om genuanceerd te zijn”.

Het sneren met de intentie om genuanceerd te zijn gaat u reuzemakkelijk af moet ik zeggen.

Is dat hier bij iedereen hier zo de gewoonte geworden of is het een gave van uzelf?

Laat ook maar, ik weet het antwoord al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Micowoco
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sasha Berkman

Extreem rechtsen zijn op zich wel makkelijk te herkennen. Heel simpel aan hun leugens: “Links heeft de moslims hier naar toe gehaald”, “de moslims streven naar eurabia”, “moslims mogen liegen” etc. Hun dubbele moraal: iedere dag plofkip eten, dikbilkoeienvlees verslinden maar tegen halal slachten zijn omdat dat dieronvriendelijk zou zijn. Moslims anti-semitisme verwijten maar zelf dezelfde taal over moslims uitslaan. Wilders verheerlijken en ontkennen dat die man pure haat zaait. De beoogde samenwerking van Wilders met hococaustontkenners en hitlervereerders in het europesche parlement bagataliseren en ga zo maar door. Beweren het op te nemen voor vrouwen- en homorechten maar ondertussen in eigen gelederen zwijgen over die dingen.

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-kiezer-negatiefst-over-homos~a2892977/

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3495497/2013/08/20/Progressieve-waarden-nauwelijks-van-belang-voor-PVV-stemmers.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Krekel

@13: Als voorbeeld van islamofobie?

Moslims zijn eigenlijk nazi’s? Israëlkritiek wordt geregisseerd en betaald door de – nog altijd bestaande maar thans geheime – SS?

Begrijp ik dat goed? …

Geef anders gewoon een samenvatting en vertel erbij waarom we een stuk van ca. 15 pagina’s met ogenschijnlijke waanzin moeten lezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pedro

@12:

Ik ben dus dom

Inderdaad.

kom hier om wat te reageren en te leren

OK. Het antwoord op je eerste vraag is dus gewoon “de extremistische groeperingen in het Midden-Oosten” en niet de olie. Zo, dat heb je alvast geleerd.

En de uitgang is natuurlijk om hier gewoon niet te reageren, maar daar lijk je niet in geïnteresseerd. Ik verwees je naar die site waar je nooit komt (maar de afkorting wel heel goed van kent blijkbaar), omdat de kwaliteit van je reacties beter bij die site past.

En het sneren gaat mij steeds beter af, ja, maar dat is niet met de intentie om genuanceerd te zijn, want dat doe ik alleen richting mensen die niet genuanceerd zijn en waar ik dus ook niet genuanceerd op hoef te reageren. Je laat je overigens wel kennen hoor. je begint zelf wat te sneren, maar als iemand terug naar je sneert, ga je daarover lopen klagen. Dom en slap.

Laat ook maar, ik weet het antwoord al

“The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts”
Bertrand Russell

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 knelistonie

@16
Ik vat je even samen

1. sneer
2. sneer
3. sneer
4. genuanceerd diefstalletje voor je eigen kar gespannen

Klaar mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cerridwen

@10:

Zoals het artikel al zegt: als de islamcritici zich niet onderscheiden van extreem rechts, verlenen zij legitimiteit aan extreem rechts.

Maar dat werkt twee kanten op. Als je alleen maar kritiek hebt op de mensen die kritiek hebben op de conservatieve islam, dan ben jij ook niet meer daarvan te onderscheiden.

De verantwoordelijkheid voor een genuanceerde discussie ligt niet alleen bij degene die kritiek hebben op de conservatieve Islam.

En als we het over genuanceerde discussie hebben, hoe jij er in korte tijd in slaagt om een volstrekt irrelevante ruzie te krijgen met Knelistonie blijft toch verbazend. Terwijl je niets zegt over de onzin die Micowoco uitkraamt. Je doet niet echt moeite om aan de door jou in #10 geschetste valkuil te ontsnappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@18:

Als je alleen maar kritiek hebt op de mensen die kritiek hebben op de conservatieve islam

Met mensen die zo genuanceerd zijn ga ik best in discussie hoor. Maar als ze over de islam beginnen te mekkeren en over de moslims of de Marokkanen en niet eens bereid zijn dat te nuanceren tot minimaal de conservatieve islam, dan is er geen gesprek mogelijk. Waarbij aangetekend dat we het vooral over de extremistische islam zouden moeten hebben, want mensen die achter de conservatieve islam aan lopen zijn misleid, net als conservatieve christenen en conservatieve andere gelovigen, maar zijn geen gevaar en hoeven we ook niet als gevaarlijk te behandelen of bediscussiëren. Nou ja, misschien zijn dat soort groepen enigszins gevaarlijk omdat ze mensen misleiden, maar dat soort groepen staat wel volkomen los van de discussie over de gewelddadige eikels van IS, en ook van de straatrovers die onze steden onveilig maken.

Verder… knelistonie…? Die is helemaal niet nieuw hier, durf ik wel te voorspellen. Gewoon weer zo eentje die nu onder een andere nick probeert een paar plusjes te krijgen door mij aan te vallen (altijd goed voor een plusje of 4, waarvan een van zichzelf). dat blijkt al uit het feit hoe snel hij hier ‘klaar’ is met de discussie, nadat hij zelf met sneren is begonnen en niet tegen een sneer terug kan.

En Micowoco? Ik zie daar niet zo veel onzin staan. Ik neem aan dat je het over #3 hebt, want zijn tweede reactie lees ik zo overheen. Linkdumps daar doe ik niet zo veel mee. In #3 is de 1e alinea best aannemelijk. Er zijn geldstromen naar allerlei extremistische islamistische groeperingen gegaan, rechtstreeks en via de Pakistaanse geheime dienst, en via Iran (contra affaire) en via…. ga zo maar door. En de Arabieren zijn inmiddels inderdaad de groet vijand.
Maar goed… Op zijn tweede alinea wil ik best wat kritiek uiten hoor. Die nam ik echter niet serieus. Komt ie…

Uiteraard gaan de islamofoben met hun grote waffel voorlopig niet inzien dat ze de nuttige idioten van rechts zijn. In tijden van grote sociale onzekerheid zijn ze ‘easy pickings

Hij gooit termen door elkaar. De islamofoben met hun grote waffels zijn extreem rechts, en de mensen die proberen gewone islamkritiek uit te oefenen worden door die islamofoben in hun hoekje getrokken, waarmee zij zich voor het karretje van extreem rechts laten spannen. Net zoals aam Harry van Bommel werd gevraagd afstand te nemen bepaalde uitspraken, mag dat van hen ook gevraagd worden, en als ze dat niet doen, moeten ze niet klagen dat ze tot extreem rechtse supporters gerekend worden. Dan zijn zij voor extreem rechts easy pickings, omdat extreem rechts hen zal gebruiken voor hun eigen doeleinden. De eerste zin had Micowoco dan ook beter op kunnen schrijven als ‘de echte islamcritici zijn de nuttige idioten van islamofobisch extreem rechts, zoa lang ze zich als easy pickings voor het karretje van extreem rechts laten spannen door daar geen afstand van te nemen.

Dan hebben we het dus over de mensen die geen afstand wensen te nemen van de prinsenvlag, die door fascisten georganiseerde demonstraties blijven verdedigen als demonstraties voor de vrijheid en tegen IS, enz, enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@18: O en btw. Als je wil discussiëren, ga dan gewoon in op #10. Dat was een meer inhoudelijke reactie.

De verantwoordelijkheid voor een genuanceerde discussie ligt niet alleen bij degene die kritiek hebben op de conservatieve Islam

Dat zeg ik ook niet, maar het is wel aan hen om genuanceerd te zijn. Als ze zelf niet genuanceerd willen zijn, hoeven ze van mij ook niet op genuanceerde reacties te rekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 gbh

@10: @19:

in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de islamcritici zelf om afstand te blijven nemen van extreem rechts door zelf genuanceerd te zijn en daarmee te laten zien, dat ze daar niet bij horen

Waarom moet iemand afstand nemen van iets wat die niet is?

Hoe genuanceerd ben jij als jij boos bent? Hoe genuanceerd ben jij als jij een vinger op de zere plek legt of als jij je druk maakt over een wereld die veranderd of over overlast die je ervaart en dan keer op keer wordt uitgemaakt voor racist?

maar het lijkt er op alsof je de verantwoordelijkheid bij de tegenstanders probeert te leggen, die meer naar intentie moeten kijken dan naar de woorden

Ik zeg dat je eerst de moeite moet nemen om naar iemand te luisteren, de moeite moeit nemen om iemand te begrijpen, de moeite moet nemen door schilletjes heen te prikken voordat je er een conclusie aan verbindt. Vaak zijn dingen heel anders dan dat ze lijken.

Maar als ze over de islam beginnen te mekkeren en over de moslims of de Marokkanen en niet eens bereid zijn dat te nuanceren tot minimaal de conservatieve islam, dan is er geen gesprek mogelijk.

Met jou helaas tot nu toe niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

Hoe genuanceerd ben jij als jij boos bent? Hoe genuanceerd ben jij als jij een vinger op de zere plek legt of als jij je druk maakt over een wereld die veranderd of over overlast die je ervaart en dan keer op keer wordt uitgemaakt voor racist?

@21 – Laat eens zien waar jij zoal wordt uitgemaakt voor racist. Zou een koud kunstje moeten zin als dat schering en inslag is, zoals jij beweert. Of had je het enkel over anderen?

Verder: voor zover ‘islamcritici’ dezelfde argumenten gebruiken als extreem-rechts, dezelfde generaliserende formuleringen gebruiken als extreem-rechts en ideologisch dekking bieden aan extreem-rechts, zouden die ‘islamcritici’ zich natuurlijk wel eens in de oren mogen krabben.

Dat is iets om zelfreflectie op te plegen, niet om een grote scheur open te trekken en te gaan blèren dat jij het slachtoffer bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 AltJohan

Ten eerste over de term islamofobie: Het is een ranzige linkse gewoonte om dissidenten een psychische kwaal op te plakken om ze vervolgens weg te kunnen stoppen. Stalin zou trots geweest zijn met zoveel linkse ijver.

En de reactie van @Henk van S tot S vind ik het meest tekenend. Hij kiest niet voor de dialoog, maar voor geweld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mario

@23

Lees het stukje onder ‘Herkomst van de term’ nog eens terug, voor je verder gaat roeptoeteren over hoe slecht ‘links’ zou zijn – volgens jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Prediker

@23 Begrijp ik nu goed dat jij eveneens van mening bent dat ‘homofobie’ een term is die de bedoeling heeft om lieden met een afkeer van homo’s en al wat met homoseksualiteit te maken heeft verplicht op te nemen in psychiatrische inrichtingen?

Wie is er zoal verplicht opgenomen in psychiatrische inrichtingen vanwege homofobie, islamofobie, xenofobie of arachnafobie? Namen, rugnummers, cijfers, Johan. Anders blijft het bij gelul in de ruimte.

Op welke manier kiest Henk voor geweld? Behalve dat hij zegt dat ‘ze’ wat hem betreft de Islamitische Staat lam mogen leggen, lees ik nergens dat hij pleit voor geweld. En ben je het met hem oneens dat geweld tegen de Islamitische Staat gerechtvaardigd is? Is dat wat je wilt zeggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 mario

Trouwens, altJohan, waar haal jij het vandaan dat Henk van S tot S voor geweld zou zijn? Lees @8 nog eens en ga dan naar buiten een frisse neus halen en even na te denken over je eigen rare gedachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sasha Berkman

@23: “Het is een ranzige linkse gewoonte om dissidenten een psychische kwaal op te plakken om ze vervolgens weg te kunnen stoppen. Stalin zou trots geweest zijn met zoveel linkse ijver. ”

Kijk dit is nu extreem rechtse agitatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 AltJohan

@Prediker: Islamofobie wordt het meest politiek misbruikt, die is het ergste. Ik denk dat al dat soort fobieën buiten het serieuze medische circuit gaan verdwijnen. Het een oude muffe linkse gewoonte die zal uitsterven

Links gaat in Nederland een stuk subtieler te werk dan Stalin, maar dat betekent niet dat je het goed moet praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 AltJohan

@mario: hoe lees jij het dan?

Daar ben ik nu nieuwsgierig naar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Sasha Berkman

Het is een ranzige rechte gewoonte om mensen in te delen als moslims, joden, homo’s, vrouwen, linksen en niet westerse allochtonen.

Hitler zou trots op je zijn.

*ik zeg geen sukkel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Sasha Berkman

@23: Weet je wat Hitler zwakzinnigen deed? Dat heeft links jouw in elk geval nog nooit aangedaan. Jij kunt gewoon je domme derrie hier neer plempen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 dante

Ik zie juist veel overeenkomsten tussen extreem rechts en veel moslims. Zichzelf buiten de maatschappij (en realiteit) plaatsen en maar mekkaeren dat ze worden gediscrimineerd en veracht. Maar ik moet bekennen ik heb niets met mensen die denken dat ze door geboorte en ras meer zijn dan een ander en ook niets met mensen die hetzelfde vinden vanwege hun geloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 AltJohan

@Prediker: over HvStS en geweld. Daar kom ik bij vanwege de tegenstelling PEN ZWAARD. Hij lijkt niet te kiezen voor de pen, de dialoog (hij lijkt de discussie af te wijzen) en dan blijft het zwaard over (en waar anders mee zou je “IS lam” moeten bestrijden?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Mario

@29

Ik lees het exact zoals het er staat. En op geen enkel moment lees is daar ‘iets van geweld’ in. Maar het gaat hier niet om mij, maar om de interpretatie die jij er aan geeft/ wilt geven.

Waar haal jij dat geweld in @8 vandaan?

Dat ‘ze’ die extremisten van IS lam mogen leggen? Heb zo het vermoeden dat Henk een geintje uithaalde. IS lam – islam. M.i. niet grappig, maar dat hoeft ook niet.

Al een frisse neus gehaald? Even doen, joh. Is goed voor je gemoedstoestand.

@31
Hitler erbij halen is niet altijd een Godwin**.

Het waren nota bene ‘linksen’ (socialisten en communisten) die als eerste werden afgevoerd door het grote voorbeeld van extreemrechts tuig. Grappig genoeg, menig zelfbenoemde “islamcriticus” én PVV-stemmer wil dat maar wat graag overdoen. De reactie van altJohan is wat dat betreft weer eens tekenend.

**
“Although deliberately framed as if it were a law of nature or of mathematics, its purpose has always been rhetorical and pedagogical: I wanted folks who glibly compared someone else to Hitler or to Nazis to think a bit harder about the Holocaust”, Godwin has written
https://en.wikipedia.org/wiki/Godwins_law

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Mario

@32

“Zichzelf buiten de maatschappij (en realiteit) plaatsen ”

En hoeveel moslims ken jij dan persoonlijk van de, wat is het, iets van anderhalf miljoen in Nederland?

Ik wil je anders wel even een aantal voorbeelden geven hoor, van moslims die dus NIET datgene zijn/ doen wat jij denkt. Maar heb zo het vermoeden dat je die zelf ook wel “kent”. Zo is er een burgemeester, meerdere politici. Kan je ook voorbeelden geven van actieve vrijwilligers die hun overdrachtelijke steentje aan de maatschappij bijdragen. Vat je al waar ik heen wil?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 dante

35, iedere islamofoob is ook niet meteen een nazi. Ik beschouw zelfs Wilders niet als nazi of extreem rechts.. Ook duidelijk waar ik heen wil? Maar je kunt gewoon niets hebben met een achterlijk geloof, waar er overigens meerdere van zijn. Maar wat betreft de Islam… en dan los van de sprookjes…man en vrouw gescheiden tijdens het gebed of preek…. tja als je daar dan respect voor moet hebben… En hey ik heb ook een paar turkse vrienden trouwens, maar als die moslim zijn dan ben ik St. Klaas ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Mario

@36
Kan je even aantonen waar ik stel dat iedere islamofoob meteen een nazi zou zijn? Dank alvast.

Feit is wel, dat onder de nazi’s (zie stormfront, bijvoorbeeld) kijf was of men de PVV zou steunen. Wil je voorbeelden van nazi’s die heulen met de PVV? Hier http://kafka.antenna.nl kan je alvast een aantal ‘bewonderen’.

Wat de rest van je reactie aangaat: blijkt wel dat je weinig kaas hebt gegeten van religie. (hint: niet enkel binnen de islam is er scheiding van man en vrouw)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 gbh

@22:

Laat eens zien waar jij zoal wordt uitgemaakt voor racist.

Waarom zou ik het over mijzelf moeten hebben? Mijn wereld is groter dan mijzelf, ik heb het over de discussie, daar gaat dit draadje ook over.

Als extreem-rechts bepaalde denkbeelden van jou overneemt moet jij je dan achter je oren krabben? Als iemand niet blij is met de EU of globalisering zoals extreem-rechts moet diegene zich dan achter de oren krabben? Is dat volgens jou legalisering van extreem-rechts? Legaliseer jij IS bij standpunten die hetzelfde zijn?

Ik geloof dat een groot gedeelte van de Wilders stemmens niet extreem-rechts zijn maar hele andere motieven hebben. Ik vind dat links deze mensen serieus moeten nemen in plaats van ze als fout weg te zetten. Deze mensen losweken van Wilders, het kaft van het koren scheiden. Stoppen met alleen maar ageren tegen Wilders met jouw verheven moralistische meetlat en eens op zoek gaan naar wat bij al die mensen echt speelt, dan zal je toch met deze mensen moeten spreken.

Vraag jij je maar eens af wat jij belangrijker vind; jouw starre dogmatische principes in een goed/fout wereld met niets daar tussenin of het oplossen van de problemen die mensen blijkbaar ondervinden en Wilders zo klein mogelijk maken. Die problemen kunnen aan twee kanten zitten.

Wilders is geen oplossing; hoe harder hij schreeuwt des te groter de tegenstellingen, des te meer mensen tegen elkaar uitgespeeld worden. Maak niet dezelfde fout, jaag mensen niet naar Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Henk van S tot S

@23:
Zal ik zelf ook toch maar even:
Wat nu?
Heb ik je gechoqueerd door voor het aanpakken/lam leggen van de IS te zijn.
Die gasten hebben hebben trouwens net zoveel met de islam te maken, als de inquisitie dat met het christendom had ;-)

Eigenlijk had ik eerder verwacht dat je aangesproken voelt door de 2 eerste zinnen onder #8
Het enige waar ik voor pleit is het voorkomen van “perpetuum mobile commentaar”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Sasha Berkman

@38: We moeten mensen dus niet in de armen van wilders drijven want dan wordt het fascisme pas echt gevaarlijk?
Verstandige mensen moeten zwijgen en stoppen met het benoemen van de leugens van die schoft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 AltJohan

@Henk van S tot S: fijn dat je weer bent komen opdagen. Om duidelijkheid te geven. Ik denk niet dat het een “perpetuum mobile” hoeft te zijn. Wat er nodig is zijn nieuwe gezichtspunten in de discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Sasha Berkman

@39: je weet dat het voornamelijk rechts reactionaire kaptalisten/CIA etc uit amerika zijn die ISIS (het is geen IS!) groot hebben gemaakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 AltJohan

@gbh: Sorry ik krijg zowaar plaatsvervangende schaamte vanwege je ouderwetse paternalistische houding. Die potentiële PVV-stemmers zijn geen moslims die geknuffeld moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 dante

@37 nergens beweerd dat jij dat zou stellen. Duidelijk is dat ik dat stel. Net zoals jij voorbeelden gaf van moslims die buiten het noem het maar rechts steriotype beeld vallen, zoals een burgemeester, enz.

sja eigenlijk kijk ik nooit op stormfront. Sorry. Niettemin zullen er best wat nazis op Wilders stemmen. Waarom ook niet?
Veel moslims stemmen toch ook PvdA, terwijl ze daarbij op een partij stemmen die pro homo is, voor gelijke rechten man vrouw en andere zaken waar ze zelf niet achter staan. Je vraagt je eigenlijk af waarom ze eigenlijk wel pvda stemmen.

Ik niet bekend met religie? Zou kunnen. Maakt het echter niet minder dat een religie die zulke onderscheid maakt tussen man en vrouw, los van de andere achterlijkheid en sprookjes in mijn ogen in het geheel geen respect verdient. En inderdaad geen enkel geloof met zulke onzin zou respect moeten verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Henk van S tot S

@42:
IS of ISIS, zie:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/138309-islamitische-staat-isis-of-is-kalifaat.html
Ik gebruik liever IS
Omdat Isis mij in eerste instantie doet denken aan de godin:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isis_%28godin%29
en aan een antiquariaat
http://isis-books.nl/
Waar het gaat over je liefde van de CIA, vind ik je reactie ietwat overtrokken ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Prediker

Waarom zou ik het over mijzelf moeten hebben? Mijn wereld is groter dan mijzelf, ik heb het over de discussie, daar gaat dit draadje ook over.

@38 Okee, prima, laat dan maar met concrete voorbeelden zien wie er onterecht voor racist wordt uitgemaakt en waar. Dan kunnen we namelijk met z’n allen beoordelen of dat inderdaad overtrokken is.

Ik verneem daar namelijk wel steeds geklaag over – onder andere van jou – maar dat blijft altijd in het algemene.

Als extreem-rechts bepaalde denkbeelden van jou overneemt moet jij je dan achter je oren krabben?

Dat sowieso, want dan wordt het tijd om je af te gaan vragen of je niet meer gemeen hebt met extreem-rechts dan je lief is of hen van legitimatie voorziet; maar des te meer natuurlijk in zoverre je je als islamcriticus zelf generaliserend uitlaat over moslims.

Ik geloof dat een groot gedeelte van de Wilders stemmens niet extreem-rechts zijn maar hele andere motieven hebben.

Tja, ik zou zeggen: lees de reacties eens onder de artikelen over allochtonen op de website van de Telegraaf, Pownews en GeenStijl. Dan kom je er wel achter wat de gewone man denkt over moslims en kleurlingen.

Maar het artikel gaat niet zozeer over de vraag of de grote meute extreem-rechts of racistisch is, maar in hoeverre zelfverklaarde islamcritici meehelpen om een hetzerig klimaat te schapen jegens moslims en of dat een reden zou moeten zijn om scherpe formuleringen en polemiek dan maar helemaal af te schrijven.

Het valt me op dat je niet bereid bent om op dat punt bij jezelf te rade te gaan of daar wellicht wat in zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Mario

“Veel moslims stemmen toch ook PvdA, terwijl ze daarbij op een partij stemmen die pro homo is, voor gelijke rechten man vrouw en andere zaken waar ze zelf niet achter staan. Je vraagt je eigenlijk af waarom ze eigenlijk wel pvda stemmen.”

Kolere zeg. Ik ga me met jou niet langer bezighouden. Je staat nogal buiten de realiteit. Wat je daar stelt, is 1:1 een frame van wat men ook wel ‘domrechts’ noemt. En dan vooral komende vanuit de achterban van geenstijl. En daar ga ik verder geen energie in stoppen, vanwege: stuitend stupide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 AltJohan
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 dante

47, helemaal goed.

precies wat ik bedoel, domrechts is geen extreemrechts. Maar zijn mensen die het goed vinden en kritiekloos alle begrip en ruimte willen geven dat mannen en vrouwen gescheiden een godsdienst bezoeken nu dom of extreem?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Sasha Berkman

@45: ISIS heeft niets te maken met die godin. Ik begrijp dat jij liever een zelf verklaard kalifaat erkent? Wat moet je zonder?

Liefde voor de CIA? Dat zijn jouw vrienden, vriend, maar niet de mijne. Wil je nu hierbij officieel ontkennen dat de cia schoften iets te maken hebben met de ISIS?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Sasha Berkman
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Prediker

Wil je nu hierbij officieel ontkennen dat de cia schoften iets te maken hebben met de ISIS?

@50 Als jij beweert dat rechts-reactionaire kapitalisten en de CIA ISIS groot hebben gemaakt, dan is het aan jou om dat hard te maken, Sasha.

Je moet de zaken niet omdraaien. Wie stelt heeft de bewijslast.

Jij stelt dat “voornamelijk rechts reactionaire kaptalisten/CIA etc uit amerika zijn die ISIS (het is geen IS!) groot hebben gemaakt”; dan is het aan jou om dat eens even ondubbelzinnig aan te tonen.

Kom, vooruit, ik zal je een handje op weg helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Mario

@48

voor gelijke rechten man vrouw en andere zaken waar ze zelf niet achter staan

Het gaat niet om die link, altJohan. Dante denkt te weten wat en hoe moslims denken en brengt dat middels een belachelijke frame.

Daarbij opmerkende, dat ook onder niet gelovigen (w.o. extreemrechts tuig) homoseksualiteit nog steeds niet geaccepteerd wordt. En met extreemrechts tuig hint ik tevens op de welbekende ‘potenrammers’ uit de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Zou eigenlijk eens onderzoek gedaan moeten worden onder bijvoorbeeld SGP stemmers, hoe zij over homoseksualiteit denken. Of bijvoorbeeld over de rol van vrouwen in het algemeen.

Gezeur wat pre-Wilders al ter discussie is gebracht, ga ik verder niet weer oprakelen. Voor domme/ bange mensjes heb ik geen geduld meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Dante

@48. De link die je plaatst zegt veel. Moslims stemmen in eerste plaats op een partij die migratieminded is, dus gezinshereniging steunt, huwen met partner uit land van herkomst en sociaal is, dus flink met de subsidiepot strooit richting migranten. Is de website wij blijven hier ook een onderdeel van domrechts ofzo?

Maar hoe kan het eigenlijk dat de Islam zo wordt beschermd en haast heilig verklaard? Ik zal wel domrechts zijn, maar het is toch ook een godsdienst van niks? Het is gebaseerd op een man die van een engel een boek kreeg (ja tuurlijk) waarin staat wat Allah er allemaal van vond of zoiets. Veel knip en plakwerk uit het oude, nieuwe testament, aangevuld met wat apocriefe verhalen en overdekt met een dikke laag sprookjes uit de woestijncultuur. Is dat nu islamfobie of islamkritiek?
Het lijkt mij niet vreemd toe dat het volgen van deze woestijncultus in meer vooruitstrevende samenlevingen weerstand oproept. Dat zou het eigenlijk wel moeten. Eigenlijk zou iedere vooruitstrevende burger, die pro gelijke rechten is, tegen discriminatie, tegen het misbruik van kinderen, enz, moeten zeggen weg met de islam. Maar toch…. blijkbaar maakt men voor islam graag een knieval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Dante

@53 interessante weergave. Geen enkele kritiek op de islam of moslims, maar wel wijzen naar andere groeperingen zoals extreemrechtstuig en de SGP, maar kennelijk is het dan een probleem en als het een veel grotere groep betreft, moslims, kijk je graag de andere kant op. Gelukkig hoef ik van jou geen reactie te verwachten ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Sasha Berkman

@52: “Als jij beweert dat rechts-reactionaire kapitalisten en de CIA ISIS groot hebben gemaakt, dan is het aan jou om dat hard te maken, Sasha.”

Vind je het erg dat ik me verbaas over je klaarblijkelijke onwetendheid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Sasha Berkman

@52: dank voor de link.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Prediker

Moslims stemmen in eerste plaats op een partij die migratieminded is, dus gezinshereniging steunt, huwen met partner uit land van herkomst…

@54 Je weet duidelijk niet waar je het over hebt.

Onder Aad Kosto (PvdA) zijn de inkomenseisen voor het hierheen halen van een partner uit het buitenland begin jaren negentig reeds verhoogd en onder Job Cohen (PvdA) de vreemdelingenwet, die moest voorkomen dat de asielstromen het juridisch systeem zouden verstoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Prediker

Vind je het erg dat ik me verbaas over je klaarblijkelijke onkunde?

@56 Dat interesseert me vrij weinig.

Zo’n schimpscheut vormt immers geen onderbouwing van je bewering; integendeel, het functioneert gewoon als een uitvlucht om je eigen – zeer stevige – uitspraken maar niet te hoeven onderbouwen.

Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn:

a) Je bent te lui om je beweringen te onderbouwen.

b) Je hebt ergens iets opgevangen, en blaat dat na, maar je hebt helemaal geen hard bewijs voorhanden dat de CIA/rechts-reactionaire kapitalisten ISIS hebben groot gemaakt. Je roept dus maar wat.

Gezien je bijdragen tot dusver op dit weblog ben ik geneigd het tweede te denken. Maar verras me eens met een loepzuivere, feitelijke onderbouwing van je beweringen en standpunten!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 AltJohan

@Dante: “Maar hoe kan het eigenlijk dat de Islam zo wordt beschermd en haast heilig verklaard? ”
Omdat Extreem-rechts een soort duivel is. De Islam wordt uit de wind gehouden vanwege “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” . Theo van Gogh (vzmh) noemde het de gedachtepolitie en het “gij zult niet discrimineren” artikel. Hij had het over de Stalinist Joop Wolf** (CPN) die het antidiscriminatieartikel de grondwet ingedrukt heeft. Toen ontstond er een klimaat waar Hans Janmaat geïsoleerd werd en een bedreigende aanslag om de oren kreeg, en waar Pim Fortuyn en Theo van Gogh (vzmh) beide vogelvrij waren.

** https://www.youtube.com/playlist?list=PLCB91593919704F0C

Alledrie hebben zich kritisch uitgelaten over artikel 1 van de Grondwet, maar dat artikel is heilig in Nederland. Het is zo heilig dat het openlijk niet respecteren van dat artikel gelijk staat aan blasfemie in de linkse kerk. Officieel is de boodschap dat Nederland geen doodstraf heeft, maar in zekere zin is dat niet relevant. Dissidenten zijn vogelvrij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Henk van S tot S

@50:
Doe je met opzet zo dom of kun je niet lezen?
Lees #45 nog eens betreffend IS(IS) nog eens en indien het je dan nog niet duidelijk is, is het misschien handig om de volgende link eens te bekijken
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/content/problemen-bij-begrijpend-lezen ;-)
N.B.
De CIA behoort net als de AIVD, de FSB, de MI5, de Mosad of welke geheime dienst ook tot mijn vrienden.
Maar jouw commentaar is geen commentaar, maar domme kretologie.
Maar ik zal je gekwelde ziel niet verder niet belagen.
m.vr.gr. ;-)

@52:
“Heldere” link onderaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Prediker

Maar hoe kan het eigenlijk dat de Islam zo wordt beschermd en haast heilig verklaard?

@54 Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de holocaust.

Toen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog naar buiten kwam wat er eigenlijk met de Joden gebeurd was in de concentratiekampen en hoe Joden in nazi-Duitsland steeds verder waren gedemoniseerd en uitgesloten, heeft links de lessen die daaruit te trekken vallen toegepast op alle vormen van racisme.

Dus als we hier etnische gemeenschappen hebben waartegen een hetze dreigt te ontstaan omdat ze etnisch, cultureel en religieus afwijken, dan waarschuwt links voor wat er kan gebeuren als je op dat pad voortgaat.

Denk aan wat er met de Joden is gebeurd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Sasha Berkman

@59: Je neigt naar het tweede.

Interessant die observaties van jou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Mario

@55

Vooruit, omdat je het zo vriendelijk vraagt.

“maar wel wijzen naar andere groeperingen zoals extreemrechtstuig en de SGP, maar kennelijk is het dan een probleem en als het een veel grotere groep betreft, moslims, kijk je graag de andere kant op.”

Jij denkt dat ik de andere kant op kijk, echter kan je dat niet weten. Je kent me namelijk niet en dus weet je niet waar ik naar kijk – of “graag van wegkijk” om maar even in je simplificatie te blijven hangen. Jij plaatst homofobie onder moslims, ik gooi er een paar extra kaders tegenaan. En dat ontgaat je.

@58
Volgens mij doelde je op iemand anders; zal @54 zijn. De strengere regels, o.a. door de PvdA gemaakt, zijn mij niet vreemd in ieder geval. Overigens deels een bron van hilariteit voor mij, wanneer ik mensen zie schermen met het feitenvrij geneuzel dat de PvdA bijvoorbeeld migranten binnenhaalt om meer stemmen te verkrijgen. Of meer van dat zwakzinnig geblaat uit de welbekende echokamer waar Wilders met enige regelmaat op trommelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Prediker

Interessant die observaties van jou.

@63 Komt er nog een onderbouwing dat de CIA heeft bewerkstelligd dat ISIS zo groot geworden is? En wat de rol van “rechts-reactionaire kapitalisten” daar in is geweest?

Nee, dat dacht ik al niet. Je blaat blijkbaar maar wat, zoals gewoonlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 AltJohan

@Prediker: ” Dus als we hier etnische gemeenschappen hebben waartegen een hetze dreigt te ontstaan …”
Ik heb het al vaker gezegd maar dit soort halfslachtige vage dreigementen met geweld kan potentieel strafbaar zijn. En dat kan je 80 uur werkstraf opleveren*

http://www.nieuws.nl/algemeen/20141107/Rapper-Hozny-krijgt-werkstraf-voor-bedreigen-Wilders

Of zoals Theo van Gogh (vzmh) zei over het spelen van de holocaust-kaart: “De gotspe dat uitgerekend de politicus die stond te dansen op het lijk van Anne Frank binnenkort minister zal zijn,” ….. “De vraag is of je je moet opwinden over zoveel officiële hypocrisie? Ik meen van niet. Nederlandse politiek is een drijfjacht met andere middelen. Er loopt inderdaad een bloedrode lijn van Anne Frank naar Pim Fortuyn.” *

http://www.theovangogh.nl/nadeval.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Sasha Berkman

@65: Jij hebt gelijk! Het onstaan van ISIS heeft niet te maken met de CIA, westers imperialisme enzo. Dat is allemaal gelul. Ik kan niet eens een paar links hier plempen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Prediker

@67 Ik heb nergens beweerd dat het ontstaan van ISIS niet(s) te maken heeft met de CIA of Westers imperialisme.

Je eigen standpunt onderbouwen is toch echt wat anders dan de ander een standpunt in de schoenen schuiven en dat dan voorstellen als belachelijk of eisen dat hij/zij dat dan gaat bewijzen.

Jij beweert dat de CIA en rechts-reactionaire Amerikaanse kapitalisten ISIS groot hebben gemaakt. Maar als ik je dan bij herhaling vraag om dat aan te tonen, geef je niet thuis. In plaats daarvan blijf je maar steeds hetzelfde dansje doen met die uitvluchten en doorzichtige debattruuks van je.

Je hebt gewoon totaal geen inhoud. Kwaken, blaten en schelden, dat kun je. Meer heb je blijkbaar niet in huis.

Hoe zullen we dat eens noemen? Domlinks?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Sasha Berkman

Kijk daar heb je Anne Frank! ook vermoord door moslims volgens sommigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Sasha Berkman

@68: Je klets maar raak. Ik heb niet beweert dat jij dat beweert hebt, Snap je het nog?

Hou anders gewoon je pedante niets zeggende mond,

Iedereen blij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 gbh

@46:

Okee, prima, laat dan maar met concrete voorbeelden zien wie er onterecht voor racist wordt uitgemaakt en waar

Je zit weer lekker domme august te spelen met je bewijs het maar, twee retorische trucs in één.

Ik had al geschreven dat een groot gedeelte van de Wilders stemmens niet extreem-rechts zijn maar hele andere motieven hebben. Daar kan jij ook achter komen als jij eens echt met ze in gesprek gaat in plaats van ze weg te zetten. Je hoeft ook alleen maar hier te kijken hoe er gereageerd wordt op sommige kritische geluiden.

lees de reacties eens onder de artikelen over allochtonen op de website van de Telegraaf, Pownews en GeenStijl. Dan kom je er wel achter wat de gewone man denkt over moslims en kleurlingen.

Dat is niet de gewone man maar een gedeelte van de fanatieke Wilders kliek, trollende schreeuwers hebben altijd het hoogste woord. Als jij zo’n probleem hebt met generaliseren aan één kant (en terecht) moet jij dat zelf ook niet doen aan de andere kant.

Van mijn vriendenkring weet ik dat er 4 Wilders hebben gestemd, één daarvan is Surinamer en een ander is een Turk. Geen van de 4 heeft racistische motieven maar zijn mensen met weinig kansen, die hun baan kwijt geraakt zijn aan goedkope arbeiders uit het Oosten en als straf worden ze ook nog opgejaagd door de sociale dienst naar werk dat er niet is. Ze voelen zich door niemand serieus genomen en al helemaal niet door “de graaiers” in Den Haag. Het politieke spectrum dat er juist voor hen zo moeten zijn zet ze maar wat graag weg als racist, is hun probleem opgelost. De vriendenkring bestaat verder uit nog een paar Surinamers, Antilianen en Marokkanen en genoeg rasechte kaaskoppen, geeft echt heerlijke gespreken.

maar in hoeverre zelfverklaarde islamcritici meehelpen om een hetzerig klimaat te schapen jegens moslims en of dat een reden zou moeten zijn om scherpe formuleringen en polemiek dan maar helemaal af te schrijven.

Absoluut niet, problemen moeten een keer opgelost worden. Dat Wilders islam kritiek en zelfverklaarde islamcritici misbruikt voor zijn hetze betekend niet dat deze kritiek niet waar is of waar kan zijn. Iemand die niet in staat is dat soort fundamentele nuances te maken zou zichzelf als discussiepartner moeten afschrijven. Problemen moeten in kaart gebracht worden en opgelost worden en dat doe je door alles te bespreken. Daar moet links haar tijd in stoppen in plaats van alleen maar ageren op de rode lap Wilders.

Antisemieten spelen hetzelfde ik ben echt niet racistisch spelletje als Wilders. Is dat voor jou ook een reden om scherpe formuleringen en polemiek richting de hoofdverantwoordelijke Israël dan maar helemaal af te schrijven? Of gaat als het jou uit komt dezelfde logica opeens niet meer op?

Het valt me op dat je niet bereid bent om op dat punt bij jezelf te rade te gaan of daar wellicht wat in zit.

Kwats Prediker, die vraag heb ik mij allang gesteld en dat stadium ben ik al lang gepasseerd.

Ik ben de polarisatie in mijn landje schijt beu en neoliberalen spinnen er stiekem garen bij om de boel nog meer naar hun hand te zetten. Ik wil mijn tolerante landje weer terug, ik wil oplossingen.

Niet ik maar jij en jouw bondgenoten moeten eens bij zichzelf te rade gaan waar jullie weg naar leidt en welk hetzerig klimaat jullie scheppen jegens mensen die het allemaal niet zo goed trekken.

Luister naar ze, neem ze serieus zorg dat ze niet alleen maar iets van dat gevoel krijgen bij de xenofobe vals predikende heilsoldaat Wilders. Breng problemen in kaart, los ze op en dat lukt alleen door met mensen die problemen ondervinden te praten zonder ze weg te zetten. Voor Wilders is het alleen stemvee, Wilders heeft geen belang bij oplossingen want dan is hij zijn electoraat kwijt en ongewild helpen jullie hem daarbij.

Wat is jouw oplossing afgezien van alles wat jij fout vindt moet gewoon zijn klep houden? Als hier wat in de fik staat gooi ik er een emmer water over en ga ik niet verbieden dat vlammen heet zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 stoethaspel

Respect voor de meer dan keurige formulering @71. (En dat om twintig voor zes in de ochtend!)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Prediker

Ik had al geschreven dat een groot gedeelte van de Wilders stemmens niet extreem-rechts zijn maar hele andere motieven hebben.

@71 Gaat bovenstaand stuk over Wildersstemmers dan? Nee, hè? Dus je haakt gewoon aan bij een term (‘islamofobie’) om je vaste stokpaardje weer te berijden.

Mijn jongere broer is PVV’er. Daar komt weinig méér uit dan dat Marokkaanse rotjongeren een plaag zijn, dat allochtonen getto’s vormen waar ze leven volgens achterlijke normen en waarden, en dat alles de schuld is van de PvdA.

Ik denk toch niet dat hij staat te juichen als er in zijn blanke buurt een Marokkaans gezin komt wonen ipv in dat getto. Dus in de praktijk komt het er gewoon op neer dat hij liever had gehad dat de allochtonen er niet waren.

Minder, minder, minder. En de PVV geeft daar uitdrukking aan, aan die rancune.

Antisemieten spelen hetzelfde ik ben echt niet racistisch spelletje als Wilders. Is dat voor jou ook een reden om scherpe formuleringen en polemiek richting de hoofdverantwoordelijke Israël dan maar helemaal af te schrijven? Of gaat als het jou uit komt dezelfde logica opeens niet meer op?

Als je het artikel van Whitaker daadwerkelijk tot je door had laten dringen, dan had je geweten dat Whitaker via Russell Blackford juist pleit voor het goed recht van scherpe formuleringen en polemiek.

Sterker nog, dat staat zelfs gewoon in mijn korte samenvatting. De enige vraag die Whitaker opwerpt is wanneer dat nog verantwoord is en wanneer niet. Hij beantwoordt die vraag niet, maar laat het aan de lezer over om daar over na te denken.

Daar ga jij allemaal aan voorbij omdat je enkel geïnteresseerd bent in het tamboereren op je favoriete trommeltje: links zou de PVV-stemmer serieus moeten nemen!

Dat is tien jaar lang geprobeerd, gbh, door partijen uit het hele politieke spectrum. Het enige effect daarvan is dat de PVV min of meer salonfähig is geworden en hun standpunten de agenda bepalen, maar de mensen hebben nog steeds geen vertrouwen in de politiek.

Slavoj Žižek gaf een tijdje terug goed weer hoe de politieke dynamiek van dat ‘we moeten de klachten van de mensen serieus nemen’ in z’n werk gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 AltJohan

@Prediker: ” Als je het artikel van Whitaker daadwerkelijk tot je door had laten dringen, dan had je geweten dat Whitaker er via Russell Blackford juist pleit voor het goed recht van scherpe formuleringen en polemiek.”

Polemiek tegen wie? En met wie? Het lijkt er soms wel op dat men een polemisch debat wil voeren in eigen (kleine) kring. Maar zo werkt het niet. Polemiek doe je het best met 2 tegengestelde partijen met ieder een scherpe pen. En het zal altijd anti-islam-polemiek blijven met de handrem erop. Immers, het is anders dan andere polemiek omdat de populisten niet nog meer wind in de zeilen mogen krijgen.

Wij (populisten) hebben allang onze eigen media-kanalen (e.g. Geenstijl) en zijn niet afhankelijk van het traditionele media-aanbod. Weinig mensen zich wat aantrekken van de bij voorbaat impotente anti-islam-polemiek uit de links hoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Prediker

Het lijkt er soms wel op dat men een polemisch debat wil voeren in eigen (kleine) kring. Maar zo werkt het niet. (…) Wij (populisten) hebben allang onze eigen media-kanalen (e.g. Geenstijl)

@74 Jullie eigen media-kanalen waar jullie polemisch debat voeren in eigen xenofoob-rechtse kring. Je snapt toch wel dat je jezelf nu met je kritiek op links in je eigen populistisch-rechtse staart bijt?

Maar toch leuk dat je toegeeft dat GeenStijl functioneert als rechtspopulistisch propagandakanaal. Zijn we het toch nog ergens over eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Benach

@39: je weet dat het voornamelijk rechts reactionaire kaptalisten/CIA etc uit amerika zijn die ISIS (het is geen IS!) groot hebben gemaakt?

@42: Nee? Vertel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Sjors van Beek

MOSLIMS KOMEN NAAR NEDERLAND OM ONZE VROUWEN TE VERKRACHTEN, het sociale systeem te misbruiken en het land te ondermijnen.
Kijk, dát is een islamofobe uitspraak. Onredelijk bang voor de islam.
Vrijwel alle andere ‘negatieve’ uitspraken vallen onder ‘islamkritiek’ of ‘moslimhaat’.
– Islamkritiek: gráág. Hoe meer hoe liever. Waarom wel kritiek op de katholieke kerk of zwarte-kousen-gereformeerden en niet op de islam??
– Moslimhaat: liever niet. Ik ben niet zo van de haat. Maar waarom maken we zo’n bizar onderscheid tussen communistenhaat, PvdA-haat, fascistenhaat, PVV-haat, kapitalistenhaat, graaiershaat, you name it, en – anderzijds – moslimhaat? Waarom staat links Nederland als een bloedfanatiek beschermend cordon om moslims heen? Wat is dat toch voor bizar mechanisme?

De voortdurende vergelijking met antisemitisme is ook ridicuul.
– Semitisch is een ras, je wordt Joods geboren.
– Moslim is een keuze. (Nou ja, keuze… op papier dan).
– Islam is – naast een religie – in mijn ogen vooral ook een ideologie. Net als fascisme, communisme of neo-liberalisme.

Anti-islamisme is een betere term voor het sentiment dat heerst in NL.
Of, omgekeerd: de hetze tegen PVV-stemmers zouden we PVV-fobie kunnen noemen.

Het is links NL dat de zaken problematiseert, dwz een probleem creëert. Onderzoeksbureau Panteia hield onlangs een enquête naar ‘moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs’ (in opdracht van Anne Frank stichting en Forum). Met daarin de volgende onthullende en schandelijke zinsnede: “Moslimdiscriminatie kan gericht zijn op islam, moslims maar ook op personen die met moslims geassocieerd kunnen worden (zoals Marokkanen of Turken).”

Volledig gerechtvaardigde kritiek op de islam wordt voortdurend op één hoop gegooid met racisme en discriminatie, het wordt als verderfelijk gelabeled en degenen die zich er aan ‘schuldig’ maken worden in het verdomhoekje gezet.

Het gaat niet lukken, jongens en meisjes. Op de lange duur is dit vertekende gezichtspunt niet houdbaar. Laat de terechte kritiek op (veel onderdelen van) de islam vooral blijven komen – zoals die in de jaren ’50 en ’60 ook over de katholieken is neergedaald. Er is he-le-maal niks mis mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Hal Incandenza

@sjors

Er staat niet dat die twee dingen hetzelfde zijn. Er staat dat het gebeurt. (Er staat ‘kan’!!!!) Waarom lees je niet gewoon wat er staat in plaats van iets anders? Dit is gewoon een stroman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Benach

Zeg Sjors, je snapt toch wel dat je met bovenstaande posting jezelf tegenspreekt of een cathegorische denkfout maakt?

Om het even te concretiseren: er is in de jaren ’50 en ’60 geen politicus of polemist geweest bij mijn weten pleitte voor, ik noem maar wat, het kapot schieten van de knieen bij opstandige katholieken. Daarentegen werd de katholieke leer bij tijd en wijle flink aangepakt “Ev’ry sperm is sacred” enzo.
Hebben die katholieken geklaagd over katholiekenhaat? De meesten niet. Waarom niet? Omdat de discussie werd gevoerd over opvattingen van de mainstream van een ideologie en niet over de mainstream van de ideologie zelf.
Geert en zijn domrechtse vriendjes zeggen vaak de ideologie van de mainstream te bekritiseren. Echter, als jij gaat dreigen met fysiek geweld tegen personen, kan je niet echt meer spreken van een discussie over ideologie, wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Spam

@77: ik ben ook niet zo van de PvdA- en jodenhaat eigenlijk. Maar moslim zijn is nauwelijks een keuze. PvdA-er wel, en dat lijkt me net als moslim een volstrekt legitieme keuze die tot enige haat geen enkele aanleiding geeft. Als atheist met een Turks of Marokkaans uiterlijk of accent ben je hier net zo goed doelwit van de islamofoben als een gelovige moslim. Alleen door je continue en plein public uitdrukkelijk tegen de islam te keren, kan je aan de toorn van de islamofoben ontkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Sjors van Beek

@79 en @80: 2x onzin, en 2x een mooie illustratie van wat er doorlopend gebeurt.
1: Wilders pleitte voor ‘knieschoten bij Marokkaanse reljongeren’, ik meen in Gouda. Niet voor knieschoten bij moslimjongeren.
Nou ben ik tegen knieschoten, maar als iemand roept ‘de knuppel over de voetbalhooligans’ is er niemand die daar van maakt: christenfobie.
2. Atheïstische Turken of Marokkanen (zijn die er trouwens? Zullen er niet veel zijn) zijn helemáál geen doelwit van islamofoben. Misschien van vreemdelingenhaters of, allà, racisten. Maar jullie, jullie, JULLIE, gooien het telkens op één hoop.
Daarin overigens (soms) gevoed door Marokkanen/moslims zelf, die kritiek in hun richting framen als anti-moslim. Haal het nu eindelijk eens uit elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 AltJohan

@Benach: uitbreiding van het vuurwapenmandaat van de politie is juist voorgesteld vanwege de veronderstelde preventieve werking (het voorkomen van rellen met geweld).

http://www.deondernemer.nl/binnenland/66961/wilders-schieten-bij-rellen.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 gronk

@81: willen we meer of minder voetbal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Anton

@81: Uit elkaar halen gaan ze niet doen Sjors. Betekend namelijk erkennen dat Wilders een punt heeft. Dat is gewoon niet haalbaar voor deze lieden.

Stel je maar eens voor als ze dat wel doen. Hoe wordt dan, in retroperspectief, het geweld tegen Janmaat, Kosto, Fortuyn, …. geduid?.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Sjors van Beek

@84: Goed punt. Laat ik het maar even duiden dan: als christenhaat en rechtsfobie en virulent anti-blankisme.

Net zo (on-)logisch en (on-)plausibel als het omgekeerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Prediker

Atheïstische Turken of Marokkanen (zijn die er trouwens? Zullen er niet veel zijn) zijn helemáál geen doelwit van islamofoben. Misschien van vreemdelingenhaters of, allà, racisten. Maar jullie, jullie, JULLIE, gooien het telkens op één hoop.
Daarin overigens (soms) gevoed door Marokkanen/moslims zelf, die kritiek in hun richting framen als anti-moslim. Haal het nu eindelijk eens uit elkaar.

@81 Misschien zou je Marokkanen en moslims eerst eens zelf uit elkaar moeten leren houden, Sjors. Zo schreef je 14 september nog:

Laatst zochten ze hier in de wijk coaches voor probleemjongeren. Ik heb me aangemeld en gezegd dat ik bij voorkeur aan een Marokkaanse jongen word gekoppeld. (…) zodat ik ook iets kan DOEN ipv alleen maar kritiek spuien op ontsporende (Marokkaanse) jongeren. (…)

Wat ik er mee wil zeggen (of laten zien, aan jou): ik heb niets tegen individuele, normaal functionerende moslims.

Marokkaanse probleemjongeren = moslims. Volgens Sjors van Beek zelf. En vervolgens gaat hij progressief links zitten verwijten dat die Marokkanen/Turken en moslims steeds op één hoop gooit.

Zelfs je eigen voorbehoud “Atheïstische Turken of Marokkanen (zijn die er trouwens? Zullen er niet veel zijn)” verraadt al dat ook jij er vanuit gaat dat Turken en Marokkanen moslim zijn.

Kun je wel heel hard roepen dat links dat nu eens uit elkaar moet houden, maar dat is uiteraard een zuiver hypothetisch onderscheid: in de praktijk zijn Turken en Marokkanen nu eenmaal voor het overgrote deel moslims, en in de praktijk lopen vreemdelingenangst en anti-islamgevoelens eveneens door elkaar heen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Prediker

Waarom staat links Nederland als een bloedfanatiek beschermend cordon om moslims heen? Wat is dat toch voor bizar mechanisme?

@77 Omdat Links lering heeft getrokken uit de geschiedenis van het antisemitisme en hoe dat uitgepakt heeft.

Dit nooit meer enzo… Dus ook niet waar het de demonisering van moslims betreft ipv Joden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Sjors van Beek

@86 Prediker: wat een gezwets.
Dat citaat van 14 september ging er net over dat ik niks tegen moslims per definitie heb. Had ik dat wel, dan zou ik niet een Marokkaans jongetje willen helpen.

En doe nou maar niet net alsof geen enkele relatie bestaat. Verreweg de meeste Marokkanen (hou ik het daar maar even bij) zijn moslim, voelen zich zo en uiten zich zo.
Maar in het hypothetische geval dat ik een hekel heb aan ALLE Marokkanen, heb ik die nog niet aan ALLE moslims.

Kwestie van “Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas”. Niet dus.

En @87: Het (in de kern nobele) ‘bescherm-mechanisme’ zal daar vast uit voortvloeien. Maar het schiet volkomen door.
En by the way: waarom geldt dit mechanisme niet voor PVV-stemmers? Of worden die niet gedemoniseerd? Door types als jij?

Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk loopt die rare kronkelredenering van jou en de jouwen vast. Een onhoudbaar standpunt.

En meer en meer denk ik dat de fanatiekste links-nobele moraalriddertjes dit uit schaamte en egotriperij niet meer kunnen erkennen omdat ze dan impliciet óók moeten erkennen dat ze andersdenkenden jarenlang (wat zeg ik? decennialang!) onterecht en schandelijk hebben lopen bashen.

Praat eens wat vaker en liefdevoller en begripvoller met je bloedeigen PVV-broer, zou ik zeggen. Misschien kun je nog gered worden vóór je in het aanschijns des Heeren staat en je daar mag verantwoorden voor die rare fratsen van je op dit terrein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 AltJohan

@Prediker: heb je je broer al aangegeven bij de autoriteiten? http://www.meldpunt.nl

Want, is het niet je burgerplicht om preventief op te treden als er een nieuwe holocaust aankomt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Prediker

En doe nou maar niet net alsof geen enkele relatie bestaat. Verreweg de meeste Marokkanen (hou ik het daar maar even bij) zijn moslim, voelen zich zo en uiten zich zo.

@88 …zegt degene die in @77 en @81 Links nog verwijt ‘de zaken’ te problematiseren doordat het moslims en Marokkanen/Turken niet uit elkaar weet te houden.

Je gebruikt de labeltjes ‘Marokkanen’ en ‘moslim’ echter zélf voortdurend door elkaar heen en in elkaars verlengde. Alleen al in deze zin, waarin je “Marokkanen/moslims” verwijt dat ze ‘Marokkaan’ en ‘moslim’ niet uit elkaar weten te houden:

Daarin overigens (soms) gevoed door Marokkanen/moslims zelf…

Om vervolgens te kwaken: “Maar jullie, jullie, JULLIE, gooien het telkens op één hoop.” ‘Tuurlijk Sjors. Links gooit die dingen telkens op een hoop, islamcritici zoals jij doen dat uiteraard niet.

Blijf jezelf dat vooral wijsmaken.

Praat eens wat vaker en liefevoller en begripvoller met je bloedeigen PVV-broer, zou ik zeggen. Misschien kun je nog gered worden vóór je in het aanschijns des Heeren staat.

Wat is dit nu weer voor rare ad hominem? Alsof je eerst met je naaste familieleden moet kunnen opschieten voordat je bezwaar mag maken tegen het uitsluiten en demoniseren van hele bevolkingsgroepen.

En verder verraad je met bovenstaande dat je mij helemaal niet kent. Ik geloof namelijk niet in God of het laatste oordeel of dat soort dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Sjors van Beek

@90: Is prima, Prediker.
Ga zo door :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 JANC

@91: Heerlijk dat je bevestigt wat in @2 al weer werd geschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Hal Incandenza

@Sjors
Je gaat niet op me in, maar je valt over het volgende citaat:

“Moslimdiscriminatie kan gericht zijn op islam, moslims maar ook op personen die met moslims geassocieerd kunnen worden (zoals Marokkanen of Turken).”

Wat daar (volgens mij) staat is: dat als je Turk of Marokkaan bent dat je automatisch onderhevig bent aan kritiek waarvan men zegt dat deze over de islam gaat. En dat is toch gewoon zo? Ik stel me zo voor dat professor Pinto (een Marokkaanse jood) ook regelmatig geassocieerd is met de islam (en bijbehorende kritiek). Even los van zijn mening, zal hij daar toch ook niet blij mee zijn geweest lijkt me. En is het dus onterecht. Mijn vraag is dan ook: wat is jouw moeite met die gequote uitspraak?

Overigens staat dat biertje nog open. Dat praat makkelijker enzo.

PS
Ik heb het niet gezien vandaag, maar Ajax was dinsdag goed en naar het schijnt vandaag ook :-). Zit je bij Frans (bij thuiswedstrijden dus)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Sjors van Beek

@93 Ha Hal.
Oh nee, wacht, eerst even @92 JANC scheren.
Om te beginnen was deze ‘polemiek’ al 76 reacties en 3 dagen gaande zonder dat ik me had gemeld. Dus alleen al om die reden: waar hèb je het over..?
Twee: ‘Links’ eist genuanceerdheid over moslims en van islamcritici terwijl het zelf doorlopend zonder enige nuance en volop generaliserend inbeukt op die critici. Zullen we (en mensen als jij voorop) ook eens beginnen met genuanceerdheid over en respect vóór ‘PVV-tokkies’? Een (groot) deel van mijn drijfveer is dat ik het spuug- en spuugzat ben dat ‘hoogopgeleid’, ‘weldenkend’, ‘welvarend’ NL meent een minder hoog opgeleid, minder kansrijk deel van de bevolking vanuit de hoogte te mogen voorschrijven hoe ze moeten denken over een groot issue als immigratie en multiculturele samenleving – een issue waar die mensen in hun dagelijks leven véél meer mee te maken hebben dan de gemiddelde op Sargasso tikkende salonsocialist. En als die mensen, minder vlot van pen, niet doet en denkt wat de zelfverklaarde ‘elite’ van NL vindt dat juist is, dan worden ze neergesabeld als slechte mensen. Ik neem die handschoen op en toevallig heb ik wèl een scherpe pen en kan de steekhoudende argumenten onder woorden brengen. Vandaar natuurlijk ook de onophoudelijke woede en frustratie in mijn richting van policor-clowns als jij.
Drie: “Voorbij een zeker punt kleven er gewoon teveel nadelen aan het lopen op eierschalen” – laatste zin van @0. Van harte mee eens. Mag dus ook gelden richting moslims.

Ha Hal, daar zijn we weer. Uitleg over dat door jou aangehaalde citaat, en mijn moeite ermee (mild uitgedrukt): ik lees het net andersom: als je als Marokkaan bekritiseerd wordt valt dat ook automatisch onder de noemer ‘moslimkritiek’. Bizar standpunt.
> “Discriminatie van katholieken kan gericht zijn op het katholicisme, katholieken maar ook op personen die met katholieken geassocieerd kunnen worden (zoals Duitsers of Spanjaarden). Voel je ‘m?

@Biertje: komt er binnenkort aan, agenda wordt wat leger. Als je met een PVV-tokkie gezien wil worden, anders kan het ook ergens in het geniep hoor! En als er moslims de kroeg inkomen gaat het bier van tafel, drinken we gezellig een sappie.

@Frans: yep, vak 113, rij 28, stoel 55 en 56 :-) Kom gezellig een keer mee. Veel domrechtse PVV-figuren op de tribune, dat dan weer wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 JANC

@94: Scheren? Een hoop geschreeuw, maar weinig wol. Ik neem er een voorbeeldje uit. Ik heb -zover ik weet- me niet laatdunkend over PVV-stemmende mensen uitgelaten. Ik heb me wel over jou laatdunkend uitgelaten. Posten zoals de genoemde reactie zijn daar dan ook debet aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Sjors van Beek

@95 JANC: Sterk verhaal weer. Uit de categorie ‘Ik noem jou een sukkel en dat mag ik doen omdat je in mijn ogen ook een sukkel bent en dus is het zo en als je dat niet snapt ben je een nog grotere sukkel dan ik al zei’. Zoiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Prediker

‘Links’ eist genuanceerdheid over moslims en van islamcritici terwijl het zelf doorlopend zonder enige nuance en volop generaliserend inbeukt op die critici.

@94 Zonder enige nuance, welja… Vandaar dat ‘Links’ ook precies hetzelfde reageerde op Theo van Gogh als ze doet op Geert Wilders, nietwaar? Of een Salman Rushdie precies eender wegzet als een moslimhatend gekkie als een Hans Jansen. O, wacht…

Bovenstaand artikel is geschreven door een voormalig redacteur van een linkse krant (de Guardian) en vertaald door een linkse prediker (mijn persoontje): typisch weer zo’n voorbeeld van zonder nuance inbeuken op die islamcritici, toch?

Kortom: je roept weer van alles in het wilde weg, terwijl wat je roept gewoon aantoonbaar onjuist is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 JANC

@96: Het is tekenend dat jij dat weer eens moest schrijven. Je schrijft in 94 dat ik “generaliseer” (waar?) dat ik geen “respect heb voor PVV-tokkies” (waar?), “uit de hoogte voor te schrijven” (waar?) “policor” (op basis van? en wat is “policor” volgens jou? Dat ik niet, zoals jij, schrijf dat Marokkanen vanwege hun cultuur crimineler zijn? Dat ik jouw reacties (die niet messcherp zijn, die niet met argumenten onderbouwd zijn) dus als racistisch beschouw? Ik maak er met liefde links naar, waar jij die dingen waar ik je van beschuldig heb geschreven!) Dus als je mij van jijbakken beschuldigen wil: Kijk eerst eens in de spiegel!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Hal Incandenza

@Sjors
Ja, dan lezen we het dus anders, maar zijn we het in principe eens denk ik. Volgens mij zijn beiden inderdaad niet uitwisselbaar. Als je het zo leest als ik dan snap je wel waarom ik er geen moeite mee heb neem ik aan? (Volgens mij is het punt dat ze proberen te maken dus dat Marokkanen of Turken automatisch aangesproken worden op de islam terwijl ze niet allemaal islamitisch zijn (of niet praktiserend). Hierdoor kan het dus een etnisch criterium worden.

Ter illustratie: een vriend van mij Perzisch. Zijn ouders zijn voor de ayatollahs gevluchte intellectuelen. Hij wordt ook met enige regelmaat aangesproken op zijn moslim-zijn, gewoon omdat hij er uitziet als iemand uit het Midden-Oosten. Hij is een relaxte gozer (en assistent-prof aan een universiteit op een bèta-gebied) en altijd bereid om uitleg te geven, maar leuk is het (en vindt hij het) niet.

@Biertje
Volgens mij heb je mij nog weinig over PVV-tokkies gehoord. Daarbij interesseert het me per definitie niet met wie ik door wie gezien word. En nee, als er moslims binnen komen/zijn dan gaat mijn biertje zeker niet van tafel. Wat jij doet moet jij weten.

@Frans
Haha, bedacht ik opeens. We zitten dagelijks een meter of drie van elkaar vandaan en lullen vaak (morgen!) over voetbal en met name de Godenzonen. Meekomen doe ik graag, maar zijn allemaal seizoenskaarten toch? Overigens denk ik (zonder de wedstrijd gezien te hebben) dat die Milik wel een kans moet krijgen. Het is in ieder geval een echte spits. (Dus als we er niet fatsoenlijk uitkomen op politiek gebied bij het biertje dan gaan we het gewoon over voetbal hebben.)

Mijn vriendin heeft wel (haar eerste voetbalwedstrijd!) heeft wel kaartjes voor Mexico gekocht. In vak 112 btw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 su

@94 Sjors de salon-populist die met zijn scherpe pen ten strijde trekt tegen de salon-socialisten.. Hilarisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Sjors van Beek

En 100+. Katsjoeng!!

@97 Prediker en @98 Jank: bij nader inzien hebben jullie wel gelijk. Sorry.

@Hal: ik vrees dat dat toch niet het punt is wat ze willen maken… maar goed, zeker weten doen we het geen van beiden.
Feit is dat verreweg de meeste Turken en Marokkanen in NL moslim zijn. En verreweg de meeste autochtone kaaskoppen niet. In hoevrre die moslims praktizerend zijn is inderdaad weer een volgende vraag. En dan hebben we nog de groep die feitelijk niet praktizeert (bier drinkt bijv.) maar wel roept ‘moslim-discriminatie!’ als hen wat in de weg wordt gelegd. De groep die wel eens heel erg aangesproken zou kunnen worden in die oproep in die school-enquête.

Het voorbeeld van die Perzische vriend snap ik niet. Is hij nu wel of niet moslim?

Rest doen we in de kroeg = details via andere kanalen.
Overigens was dat over die PVV-tokkies niet aan jou gericht, ik heb met geen enkele reactie van jou hier moeite (gehad). Maar beetje tongue-in-cheek-sarcasme tussendoor moet kunnen.

En @Jank, ik weet niet meer exact waar of wanneer je wel of niet iets in welke woorden dan ook in mijn richting hebt gezegd. Ik ga het ook beslist niet nazoeken. Mijn opmerkingen zijn (inderdaad) enigszins generaliserend, richting de toch forse groep die de islam hier steeds verdedigt en de islamcritici soms heel vervelend aanvalt. Wie de schoen past trekke hem aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Sjors van Beek

@100: Sjors de Salon-Populist. Ik vind hem wel sterk gevonden, en dat meen ik echt :-)

“Sjors & Sjimmie en de Salonpopulisten in Takitoekaland”.

(En nee, ik heb niks tegen Sjimmie-zwart-als-roet. Een van m’n beste vrienden is zwart als roet).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Prediker

@101 Zeg Sjors, ik ga er maar vanuit dat het verbasteren van de nick JanC in ‘Jank’ inmiddels volautomatisch gaat, want de vorige keer kostte je dat je hele reactie (not my doing, btw) , en ik kan me niet voorstellen dat je zoveel woorden tikt voor nop; maar wtf? Je slaat een verzoenende toon aan maar verneukt wel iemands naam.

Verder ga je er kennelijk vanuit dat islamofoben allemaal PVV stemmen en dat PVV-stemmers allemaal laagopgeleiden zijn. (#94), maar het lijkt me iets te simpel die kijk dan ook maar meteen aan links toe te schrijven.

Zo heb ik wel eens gelezen dat de meeste GeenStijl-lezers hogeropgeleide kantoorbewoners zijn (logisch ook, Folia-humor); en zie ik op twitter en instagram regelmatig pareltjes zoals dit voorbij komen van mensen die mij bepaald niet laaggeschoold lijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Sjors van Beek

@103: Inderdaad een tikfout. Sorry JANC, zal er op letten.

De rest van je reactie vind ik overigens interessant, ik ga er serieus op in zodra ik tijd vind. Morgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 AltJohan

@SvB: stem je zelf PVV ?

En wat is je opleiding?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Sjors van Beek

@105: SP-stemmer. Academisch: doctorandus moderne geschiedenis en mediterrane studies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Henk van S tot S

@106:
S.P.???
Is dat de waarheid of wil je die partij in een kwaad daglicht stellen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Hal Incandenza

@Sjors
Mijn Perzische vriend komt uit een academische familie en zij zijn gevlucht voor de ayatollahs vanwege het islamisme. Zijn ouders zijn in naam wel moslim, maar een beetje zoals veel katholieken. Ze komen nooit in de moskee (/kerk). En hij heeft een Nederlandse vriendin en praktiseert zelf zeker niet. Hij heeft veel meer tegen de islam dan ik (vanwege Iran en het feit dat hij daar nooit terug kan keren). Hij drinkt wel bier, roept nooit racisme en is academisch succesvoller dan ik. En toch wordt ie er vrij regelmatig op aangesproken. Gewoon doordat hij een ‘Arabisch’ (als Pers nb) uiterlijk heeft. Ik vind dat niet oké. Hij is er inmiddels aan gewend geraakt en kan uitzonderlijk goed articuleren waarom dat niet terecht is.

De rest idd via andere kanalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Sjors van Beek

@107: Groucho Marx: “Ik zou geen lid willen zijn van een club die mij als lid wil” :-)

Overigens: ja, ‘gewoon’ SP. Ben geen lid overigens, van geen enkele partij. Maar gek hè, een linkse rakker die ‘rechts-rabiate’ standpunten verkondigt?
Ik denk overigens (en dat baseer ik deels op mijn eigen privé-kringetje) dat er veel meer mensen zijn met een links hart die op het dossier multiculturele samenleving sympathie voor veel (niet alle) PVV-standpunten hebben. Ik ken er genoeg: een goed, gouden, links en sociaal hart, volstrekt geen racisten, maar wel de pens vol van de misstanden op dit ene thema.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Sjors van Beek

WAT EEN VERADEMING: deze meneer zegt heel treffend wat ik al tijden probeer te betogen:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3785764/2014/11/08/De-antiracisten-houden-racisme-in-stand.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Maggi

@109 Volstrekt geen racisten???

Gekke ikke die altijd dacht dat socialisten vinden dat welvaart zo eerlijk mogelijk verdeeld moet worden.

Sorry hoor, maar socialisten die vinden dat een gelijke welvaartsverdeling vervolgens niet voor alle bevolkingsgroepen geldt kunnen niet anders worden omschreven dan racisten. Ik vind dat bijna nog erger dan wanneer een rechtserik niet alles eerlijk wil verdelen onder bepaalde etnische groepen, want die komt er in ieder geval voor uit dat hij eerlijk delen sowieso een slecht idee vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Sjors van Beek

@111: Op principieel vlak ben ik het uiteraard met je eens: welvaartsverdeling geldt voor alle groepen. Maar waar baseer je het op dat socialisten ‘bepaalde groepen’ willen uitsluiten? En dan doel je op etnische groepen, neem ik aan?

Overigens schreef ik ‘sociaal hart’, niet ‘socialistisch hart’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 pedro

@54:

Eigenlijk zou iedere vooruitstrevende burger, die pro gelijke rechten is, tegen discriminatie, tegen het misbruik van kinderen, enz, moeten zeggen weg met de islam

Als je nou religie had gezegd, was ik het met je eens.

Maar toch…. blijkbaar maakt men voor islam graag een knieval

Blijkbaar maken sommigen voor de islam graag een uitzondering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 pedro

Vermakelijke discussie verder. Kip-ei…

Moeten we nu kunnen zeggen wat we denken (waar meen ik begin deze eeuw enorm voor gestreden is door m.n. PVV en gelijkgezinden), of moeten we politiek correct zijn, c.q. blijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 su

@110 Ja, laten we vooral luisteren naar een stel old-school marxisten gone libertariërs die jengelen dat er een klassenoorlog tegen de arbeiders is omdat voetbalhooligans geen oerwoudgeluiden meer mogen maken. Stelletje klasseverraders dat het zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Henk van S tot S

@109:
Die jou als lid wil.
Vermoedelijk zou je indien je lid was een briefje krijgen met zoiets als:
“Gezien uw uitlatingen en imago verpestende houding wordt uw lidmaatschap beëindigt, ect.
Zeg nu zelf als een partij
…..(behalve die van “Gebleekte Geert” [waarom heeft hij eigenlijk wat tegen “bleke Pieten” ;-) ]) …
zulke vrienden heeft, hebben ze je geen vijanden nodig, om asociaal over te komen ;-)
N.B.
Kan het niet laten o nog even op #8 te wijzen.
Wat een oeverloos ge-oh.
Over en uit!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Mario

@109

Ik ken ze ook, een goed, gouden, links en sociaal hart, volstrekt geen racisten, en blijven weigeren om het steevast over ‘de islam’ en/ of ‘de moslim(s)’ te hebben. Gek hè? Oh wacht, daar had je het niet over. ;-]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 pedro

@110: Een actievoerder, die ziet dat zijn acties succes gehad hebben, die er nu voor pleit om geen actie meer te voeren, omdat de acties succes gehad hebben.

Het klinkt een beetje als de studentenleiders uit de jaren 60, in de jaren 80 bestuurders van de universiteiten, die zich tegen de studentenacties van de jaren 80 keerden, want er waren geen acties meer nodig…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 AltJohan

@SvB: ik snap jou niet. Je hebt het hoogste woord. Ook over de PVV, maar je bent dus gewoon een linkse stemmer. Daar hebben we dus niks aan!

Ik vraag me af waarom? Ben je in je school-periode te lang blootgesteld aan de cultuur van veel academies dat PVV stemmen geen makkelijke optie is?

Waarom blijf je nog bij links hangen als veel mensen (zoals hier op de site) jou er niet bij willen hebben?

Ik heb ook een opleiding op WO-niveau en ik stem toch ook gewoon PVV. Ik zeg: stap gewoon over. Bij de PVV wordt je stem wel geaccepteerd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Sjors van Beek

@119: Nou, om te beginnen is de Sargasso-kudde niet synoniem aan links NL, het is de extremistische, intolerante en zichzelf erg verheven voelende tak daarvan. Met meteen de aanvulling: lang niet alle Sargasten, ik doel op de welbekende usual suspects die alles wat anders denkt minderwaardig vinden.
-Ten tweede heb ik al vaak gezegd: ik sympathiseer met (en heb vooral begrip vóór) menig PVV-standpunt, maar wens me ook te distantiëren van sommige andere uitlatingen (‘kopvoddentaks’, bijvoorbeeld). Er is best kritiek mogelijk op de PVV en ik heb daar ook geen enkele moeite mee. Ik verzet me tegen het categorisch ALLES verwerpen wat PVV is, zegt of doet.
-Ten derde heb ik gewoon nog méér affiniteit met de SP.
-En ten vierde, de lastigste: aan de PVV kleeft (agv het onophoudelijke gedemoniseer van de linkse verheven-weters) inmiddels een dusdanig akelige smet dat het een grote stap is (als ik het al zou willen, quod non). Het zou me ook gewoon vriendschappen kosten, zo simpel is het.
Men mag dat laf vinden, soit. Ik kies in dit dilemma een soort middenweg: ik verkondig waar ik maar kan mijn empathie voor die standpunten van de PVV die ik zinnig of terecht vind. Levert al genoeg discussies op in eigen kring.

Overigens wil ik binnenkort eens gaan schrijven over dat mechanisme, dat etiketjes plakken van racisme, het beuken op PVV-stemmers, op LPF, op Janmaat-sympathisanten. Een polariserend en afkeurenswaardig mechanisme, al tientallen jaren gaande, vermoedelijk (deels) voortgekomen uit doorgeschoten schuldgevoel over de Jodenvervolgingen in NL. Voor wie het boeit, jullie lezen het tzt wel op ThePostOnline. Waar tenminste echt ruimte is voor andere opinies.

Dat ik hier (nadat ik uit de redactie ben geknikkerd) wèl nog reageer, komt voort uit mijn Sargasso-hart, denk ik. Ik draag de site een warm hart toe – alleen niet waar het dit thema betreft.
Ik denk wel dat mijn animo om hier nog mee te discussiëren langzaam maar zeker zal wegebben. Vanwege de vervelende, arrogante, neerbuigende toon van te veel mensen hier. Reaguurders waarvan – ik schreef het al meermaals – er nog nooit ééntje de moed heeft gehad om te schrijven: verhip, die gekke Sjorske heeft nu toch wel een punt. Ze zitten vol-ko-men vastgeroest in hun eigen warrige gelijk en staan niet meer open voor andere visies.
Praten tegen een muur, paarl’en voor de zwijnen. Dus vroeg of laat zal ik daar vanzelf wel een keer mee ophouden.

@114, @115, @116, @117: ik snap er geen jota van. Dus lamaarzitte, ik ga er niet op reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Mario

Goh, bijzonder, aangezien ik niet meer deed dan bevestigen dat ik ook lui ken zoals jij die kent en daarbij grotendeels je eigen woorden gebruikte. Je snapt dus geen jota van je eigen woorden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Mario

“op ThePostOnline. Waar tenminste echt ruimte is voor andere opinies.”

LOL…zolang het psychiatrisch patiënt Bert ‘Rifapen’ Brussen aanstaat, bedoel je. Dat kneusje staat er (nota bene jaren) om bekend geen andere meningen te willen, dan zijn eigen bekrompen bagger.

Hoewel ik zeker benieuwd ben naar het stuk welke je van plan bent te gaan schrijven, doe ik niet aan bandbreedtevervuiling. Mij zal je dus niet op TPO zien. Plaats het op je eigen site?

Overigens zou het jammer zijn wanneer je Sargasso de rug zal toekeren. Dat jij begrip wil tonen voor de fascisten van de PVV is iets waar ik zeer zeker niet in meega. Maar, hey, ik sla dan ook af en toe een geschiedenisboekje open. Dit in tegenstelling tot types als altJohan ( @119 )…die blijkbaar niet helemaal doorheeft dat toen jij nog op school zat, Wilders aan het puberen was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 su

@120 ik snap er geen jota van. Dus lamaarzitte, ik ga er niet op reageren.

http://powerbase.info/index.php/Adrian_Hart
http://powerbase.info/index.php/LM_network

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 pedro

@120:

de Sargasso-kudde niet synoniem aan links NL, het is de extremistische, intolerante en zichzelf erg verheven voelende tak

Jaja. En dat zijn de mensen die polariseren hoor. Sjorske niet. Die wil graag met alle mensen in discussie, zoals ie weer maar eens een keer laat blijken.

ik doel op de welbekende usual suspects die alles wat anders denkt minderwaardig vinden.

Volgens mij heb je het over de mensen die je daarvan beschuldigt, terwijl die mensen zelf met heel veel andere mensen gewoon wel in discussie kunnen gaan. Maar het ligt natuurl;ijk aan die anderen en niet aan Sjorske, dat Sjorske met velen overhoop ligt…

Overigens wil ik binnenkort eens gaan schrijven over dat mechanisme, dat etiketjes plakken van racisme, het beuken op PVV-stemmers, op LPF, op Janmaat-sympathisanten

Hoezo binnenkort? je doet niks anders de laatste tijd.

voortgekomen uit doorgeschoten schuldgevoel over de Jodenvervolgingen in NL

Dat heb je wel goed gezien, of tenminste bijna, want ik snap niet waarom jet het over een doorgeschoten schuldgevoel hebt, alsof we ons te veel schamen voor de de jodenvervolgingen in Nederland en daarbuiten. Maar over dat schuldgevoel: daar heeft Sjorske een punt. En weet je: enkele decennia geleden was dat nog veel erger, toen nog veel mensen in leven waren, die die tijd mee hebben gemaakt, en die zich altijd met hand en tand verzet hebben tegen alles wat daar maar op lijkt.

Daarnaast zijn er al andere onderwerpen de revue gepasseerd waarop ik je al meermaals gecomplimenteerd heb. Alleen op dit onderwerp bitter weinig… Maar goed: andere meningen dan de jouwe accepteer je niet. Dat zijn allemaal betweters, die alleen maar jou aan het pesten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 Prediker

…aan de PVV kleeft (agv het onophoudelijke gedemoniseer van de linkse verheven-weters) inmiddels een dusdanig akelige smet dat het een grote stap is…

@120 Kijk aan, dus het er keer op keer op hameren dat de PVV een foute club is wier programma er op is gericht de burgerrechten van allochtonen aan te tasten (niet alleen van moslims, maar ook van Antillianen en Roemenen) heeft toch effect!

Goed dat te weten. Motiveert weer om er mee door te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Anton

@120: Ben benieuwd naar je stuk op TPO. Overigens heeft Adrian Hart afgelopen zondag in Trouw ook een lezdenswaardig stuk geschreven:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3785764/2014/11/08/De-antiracisten-houden-racisme-in-stand.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 AltJohan

@SvB: Dank voor de uitleg over jouw beweegredenen achter jouw SP-stem.

Voordat je columns begint te schrijven op thepostonline.

“….. voortgekomen uit doorgeschoten schuldgevoel over de Jodenvervolgingen in NL. “

Lees a.u.b. de column van TvG (vzmh) nog een keer grondig door: http://www.theovangogh.nl/nadeval.html

Hij heeft werkelijk een vlijmscherpe pen, voor sommigen te scherp. Punt is, hij heeft wel gelijk en ik ken niemand die dat zo beeldend naar voren kan brengen als hij. De holocaust wordt geëxploiteerd voor het naar beneden drukken van sommige PVV-stemmers (zoals jouw vrienden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 Mario

“De holocaust wordt geëxploiteerd voor het naar beneden drukken van sommige PVV-stemmers”

Welke ‘sommige’, altjohan. Over wie heb je het exact?

En je beseft dat je mede door de hierboven geciteerde uitspraak aangeeft dat er een meerderheid van de PVV-stemmers bij wie die historische vergelijking wel van toepassing is? En dat jij dus degene bent die de holocaust misbruikt voor ‘sommigen’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 AltJohan

@Mario: Nee, ik bedoel het anders. Sommigen gaan er onder gebukt, anderen zijn zo onafhankelijk dat ze immuun zijn voor de exploitatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Folkward

@127 Houwen tot je bloed krijgt te zien, is niet scherp, dat is bot. Van Gogh chargeert, maar goed, dat was zijn pakkie-an. De kogel zou van ‘links’ komen, maar welke kant heeft het sindsdien over ‘nekschoten’? Ja, precies ja. Thom de Graaf zou dansen op het graf van Fortuyn, tuurlijk, mag je stellen. Dan vind ik dat ik mag zeggen dat van Gogh, Geert Wilders, en al die andere ‘ik doe wat ik zeg, en ik zeg wat ik denk’-mensen Fortuyn hebben opgegraven, hem naar de hipste feestjes toe slepen, en aan het einde van de nacht hem mee naar bed nemen en ’make sweet love to him', Fortuyn dus, een lijk. Toch? Mag ik zeggen toch?

@Sjors
Je dweept inmiddels wel erg met je messianistische zelfslachtoffering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 AltJohan

@Folkward: “… een lijk. Toch? Mag ik zeggen toch?”
Volgens mij mag je dat zeggen. Maar: “what’s your point?”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Mario

@130
Je doelt op knieschoten voor moslims, zoals Wilders graag wil en wat types als altJohan toejuichen? Of de nekschoten van die geenstijl kneusjes?

Oh, en als het op schieten aankomt: Tristan van der Vlies bleek ook een PVV-stemmer te zijn. Hoeveel doden op z’n ‘killing spree’ waren het nog maar?

En deze niet te vergeten, uiteraard:
http://kafka.antenna.nl/wapens-bij-extreemrechts-stoer-doen-of-schieten/

@129, blablabla..weer verander je hetgeen je eerder stelde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 Prediker

@132 Tristan van der Vlis was een psychiatrisch geval. Beetje vreemd om van zijn schietpartij in een winkelcentrum iets anders te maken dan Amerikaanse schietpartijen op scholen, universiteiten en bioscopen van vergelijkbare figuren.

Als ‘ie nou een islamitische basisschool was binnengelopen en daar was begonnen te schieten, dan had je er een politieke moordpartij in kunnen lezen.

Nu is dat nogal gezocht. Als ‘ie SP had gestemd, had je er dan ook een politiek motief in gezocht? Een moordpartij tegen het grootkapitaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 AltJohan

@Mario: uitbreiding van het vuurwapenmandaat van de politie is juist voorgesteld vanwege de veronderstelde preventieve werking (het voorkomen van rellen met geweld).

http://www.deondernemer.nl/binnenland/66961/wilders-schieten-bij-rellen.html

De schietpartij in Alphen aan den Rijn is dramatisch, maar dat is geen reden om de exploitatie van de holocaust dan maar weer op te starten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 Prediker

@134 Waarschuwen tegen het demoniseren en uitsluiten van etnische minderheidsgroepen = “exploitatie van de holocaust”, aldus de xenofoob-rechtse alt. Johan.

Want stel je voor dat je lering zou trekken uit de geschiedenis van het antisemitisme, bijvoorbeeld dat politici en agitatoren in door de geschiedenis heen steeds zondebokken hebben gezocht in groeperingen die als uitheems, ‘vreemd’ en bedreigend worden ervaren, en dat dit nogal eens heeft geleid tot uitsluiting van en geweld tegen die etnische minderheidsgroeperingen.

Als je dat aanvoert roep je uiteraard zélf op tot geweld en uitsluiting (van de xenofoben namelijk).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 AltJohan

@Prediker: het zondebok-principe is er in de middelbareschooltijd goed ingeramd en vergeet ik niet weer. Toont aan dat we als natie geschrokken zijn van de gruwelijkheden van de oorlog. Begrijpelijke reflex om dat bij de opvoeding op school mee te nemen.

Probleem is niet dat er iets mis is met andere volken. Het probleem is ons menselijk gebrek aan gastvrijheid en genereusheid. En hier hoeven we geen minderwaardigheidcomplex van te krijgen, andere volken hebben soortgelijke beperkingen.

Als 2 volken in tijden van vrede in interactie zijn, dan moeten beide groepen het gevoel hebben dat ze er wat mee opschieten, anders gaat het niet goed en kan dat op lange termijn lijden tot diepe conflicten.

Mijn punt is dat dat zondebok-lesje eigenlijk alleen maar werkt bij 1 soort conflict met een specifieke aanloop. En dat is altijd het probleem met preventieve maatregelen. Ze zijn altijd geënt op de vorige oorlog. Nederland speelde voor WO-II weer op de neutraliteit omdat bij WO-I ook zo goed voor Nederland gewerkt had.

Onderbuiken onderdrukken geeft ogenschijnlijk rust, maar dat schijn. Ik zeg dat dat onderdrukken leidt tot geweldexplosies en revoluties. Daarom stem ik met mijn onderbuik.

Trust me, ik heb er over nadacht en ik denk dat de PVV-stem leidt naar de meest duurzame vrede.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Folkward

@131 Dat de ‘demonisering’ van Fortuyn niks voorstelde, maar dat dat slechts deel is van de mythos rond Fortuyn, de Mythe Tegen Links. Nadertijd was het rechts Nederland dat door misplaatste revanchistische gevoelens taal uitsloeg die voorheen (en voor veel mensen nog steeds) als bedreigend werden ervaren, daar kwamen de praatjes van ‘nekschoten’, knieschoten en nog meer van dat soort taal vandaan dat niks aan de verbeelding overliet. Deed PvdA dat? Deed D66 dat? Nee. En het zwakste excuus dat je daar dan wel tegenin kunt brengen is: “want dat hoefde niet, maar ze bedoelden het wel”. Want wat was het ergste streekje van links? Een taart op de bakkes.

Rechts Nederland heeft aan ideologische grafschennis en necrofilie gedaan. Ze hebben allemaal het hardst gevochten om bij Fortuyn in bed te komen, om hand in hand met hem te lopen, want: ‘zie je wel, Fortuyn houdt van ons, want wij zijn net zoals hij: vrijdenkers’. En Fortuyn spreekt hen niet tegen (hoe zou het ook kunnen, hij is dood), en zwijgen is toestemmen, toch? VVD wil graag ageren tegen die ‘Rode’ PvdA, maar was het alleen de PvdA die Fortuyn bedoelde, toen hij het had over ‘de puinhopen van Paars’. En welke andere kleur is er nodig om paars te maken? Precies, het blauw van de VVD.

En welke elite bedoelde Fortuyn dan? Die van de Kamerleden die maar blijven en blijven zitten (Wilders), of die van het baantjescircus, waar PvdA’ers in zitten, maar net zo goed CDA’ers en VVD’ers in zitten. (Oh, de naam Ivo Opstelten, waar ken ik die toch van? Is die minister van Veiligheid en Justitie, ik zou zweren dat-ie burgemeester was van …, oh, dat was hij ook. Jorritsma burgemeester van Almere, ik zou zweren… oh, o-ja. Laat maar).

En de vermeende corruptie waar Fortuyn het over had, zat zeker ook allemaal bij de PvdA. Of hoor ik daar iets over schimmige transacties bij de PVV, of een echo uit Zuid-Zuid-Nederland (van Rey)? Of moet ik me daarbij voorstellen dat hij bedoelde dat er een sloot water bij elk theelepeltje wijn kwam, en alle verschillen tussen de ‘puinhooppartijen’ verdwenen. Zou ‘ons Pim’ ook met zoveel heisa piketpaaltjes (bijvoorbeeld over de AOW) in de grond hebben geslagen, om ze daags na de verkiezingen in het geniep op de berg met stookhout te gooien?

Dus we moeten maar aannemen dat de ‘verweesde samenleving’, die Fortuyn beschrijft, dan toch zeker wel de vaderfiguren nodig had van ‘losse-handjes’-Hernandez, of anders ‘brievenbuspisser’ Lucassen, om naar op te kijken? Of had Fortuyn misschien en betere vader in gedachten?

Jij ziet Theo van Gogh houwen, en bloed verschijnen, en noemt dat scherp, ik noem dat bot. Mijn tirade hierboven verschilt weinig met dat broddelstukje van van Gogh qua toonzetting. De suggesties (voor zo ver je het zo kunt noemen) zijn minder gewelddadig van aard, maar meer onzedig. Is wat ik heb getypt daarom scherp?

Maar het is al goed, stem maar lekker op die ideologische necrofielen, die grafschenners, die lijkenpikkers, die ontspoorde vaderfiguren, de leugenaars die zich stroop om de mond laten smeren, voor zover wij weten, door schimmige grootkapitalisten. En als je dan toch bezig bent, buig Theo van Gogh nog maar een keer over de motorkap, terwijl je ‘vzmh’ in zijn onderrug kerft, als ware het een aarsgewei. Ik bedoel, hij zegt toch niks, en zwijgen is instemmen, toch?

Nu, wat voel je? Goed mogelijk dat je precies voelt wat de ‘Linkse Kerk’ voelt na dat eindeloze gedweep met die fictieve helden van de Vrijheid van meningsuiting -een kale narcist met een aardappel in de bek, en een vadsige, talentloze kettingroker-, woede onbegrip over zoveel domheid. Nu, zeg me, vind jij dit stukje ook scherp? Of moet ik eerst het hoekje om, zoals alle martelaren van Rechts?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 AltJohan

@Folkward: TvG (vzmh) had gewoon gelijk toen hij schreef “Rechtse ketters zijn nu eenmaal vogelvrij in Nederland, vooral als ze een bedreiging vormen voor de gevestigde orde. ”

http://www.theovangogh.nl/schonehanden.html

…….. Als Volkert’s advocaten een lijstje zouden voorlezen bij de Edelachtbaren waarin ze de uitspraken tijdens verkiezingstijd van Melkert (PVDA), Eenhoorn (VVD) en De Graaf (D’66) – ‘Op een morgen word je wakker en Le Pen is aan de macht’, ‘Mussolini’, ‘Ik wil niet veel zeggen, maar Anne Frank zat hier niet ver vandaan ondergedoken’ – onder elkaar zetten om het gelijk van hun cliënt’s overwegingen op 6 Mei aan te tonen, kan geen rechter ontkennen dat wat Volkert deed, precies dat was wat een beetje progressieve vriend van de mensheid op dat moment behoorde te doen.
Fortuyn’s moordenaar deed op de eerste procesdag niet anders dan verklaren dat in zijn optiek de Goddelijke Kale een gevaar was voor ‘de zwakkeren in de samenleving’, precies zoals Melkert, Eenhoorn en De Graaf bedoelden en suggereerden, zonder natuurlijk letterlijk een prijs op het hoofd van de neer te schieten tegenstander te zetten.
Volkert verdient een lintje.
Roeit het Fascisme de wereld uit met wortel en tak, te beginnen onder eigen dak!
Eigen volk eerst. …………..”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Joop

Oh, ja elke linkse gast is verantwoordelijk voor de moord op Pim en Theo. Thallmann (eerst Thallmann ist tot). Thallmann was een duitse commi leider vermoord door de nazi’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 Mario

@Prediker en altJohan. Ik had dat alles even anders moeten verwoorden, mijn verontschuldigingen. Het zal mijn griep zijn..w/e

Prediker, los van het feit dat TvdV een psychiatrisch wrak was, was hij tevens PVV-stemmer. In deze gaat het er niet om, of hij VVD dan wel SP of om mijn part Partij voor de Dieren stemde. Hij stemde PVV. En zoals wij beide weten, trekt die partij nogal wat geweldsverheerlijkers aan.

Ben helaas mijn datadrager kwijt (verloren), anders had ik je meerdere voorbeelden kunnen geven. Zoals een PVV-stemmer die ‘voor de lol’ met een geweer op vogels schiet en dit kenbaar maakte nota bene bij een artikel op geenstijl, onderwijl dreigende dat “Johny Quid” hetzelfde lot zou ondergaan als hij niet stopte met negatieve berichten over de PVV. Et cetera. Je maakt gebruik van twitter, dus het ‘geweld/ dood’, komende van PVV-stemmers is ook jou niet vreemd. Paar seconden en ik haal meerdere zgn. retweets van je naar boven (ook al maak ikzelf geen gebruik van dat twatter).

altJohan, wederom haal jij de holocaust erbij…ik niet. En gezien je verdere reacties, blijf je dat doen. Helaas.

Wat ik wel even wil/ moet verduidelijken, is het volgende:

“Je doelt op knieschoten voor moslims, zoals Wilders graag wil en wat types als altJohan toejuichen?”

Hoewel het evt. zo te lezen valt, doel ik er niet op dat jij dat soort geweld toejuicht. Doe je voor zover ik weet niet. Het zit hem in de ’types als’.

Punt welke ik probeerde te maken, was dat er nogal wat negativiteit/ geweld (in woord) afkomstig is van Wilders’ retoriek, welke -zoals ik hierboven al stelde- toegejuicht wordt door menig PVV-stemmer.

Ondanks de opeenstapeling van dat soort opmerkingen, blijf je stug volhouden dat Wilders je grote sterke lijer is. Je kijkt weg van (oproepen tot) geweld. En ja, daar irriteer ik mij aan. Maar goed, jij hebt angst als raadgever.

En dan heb je ook nog het gore lef, om te stellen dat de PVV tot vrede zou leiden?

Gast…doe die oogkleppen af en laat je niet leiden door irrationele angsten onderwijl verschuilende achter de woorden van een ander (TvG).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 Mario

@134

uitbreiding van het vuurwapenmandaat van de politie is juist voorgesteld vanwege de veronderstelde preventieve werking (het voorkomen van rellen met geweld)

Zoals recent in de Schilderswijk, bedoel je?

Pro Patria/ Paul Peters en zijn kliek neonazi’s, hoeveel PVV-stemmers wil je die geen enkel probleem met geweld hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 pedro

Waar komt toch het misverstand vandaan, dat discriminatie en racisme alleen bij de holocaust tot ernstige misstanden en problemen heeft geleid?

Het is het meest verschrikkelijke voorbeeld dat wij uit onze eigen recente geschiedenis kennen, maar het is geen op zichzelf staande gebeurtenis. Alle vormen van slavernij, kruistochten en jihads, de apartheid in Zuid Afrika, de troubles in Noord-Ierland, Palestijnen en Israëliërs, sunni tegen shia in Irak, Soedan, volkeren in Zuid Oost Azië, enz, enz, zijn allemaal op hetzelfde idee gegrondvest, dat onderscheid gemaakt kan worden tussen hele groepen mensen op basis van aan die groep toegekende eigenschappen, waarbij iedereen van die groep, en zelfs iedereen die daar op lijkt, die eigenschappen toegeschreven krijgt. We zien dat altijd en overal tot misstanden, misdaden en onrecht leiden. Dat is niet beperkt tot een bepaalde kleine periode uit onze geschiedenis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 su

All is not lost!

I’m ex Britain First I have been an unwitting twat and let my beliefs be manipulated to further a opposite agenda. The making up starts now

http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/11/09/former-britain-mosque-apologises_n_6129630.html?1415566713

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 pedro

@134:

uitbreiding van het vuurwapenmandaat van de politie is juist voorgesteld vanwege de veronderstelde preventieve werking

Ja, want dat werkt zo goed in landen die dat al hebben…

Het is inderdaad een veronderstelde preventieve werking. Een veronderstelling, die nergens op gebaseerd is. Het enige wat je gaat krijgen is dat de boeven zich ook beter gaan bewapenen, en dat het geweld toe neemt, zoals we in alle landen kunnen zien, waar de veiligheidsdiensten beter bewapend zijn. Er zullen ook meer onschuldige slachtoffers vallen, wat tot rellen gaat leiden, zoals we kunnen zien in landen waar de beveiligingsdiensten beter bewapend zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 Mario

In ander extreemrechts nieuws:

Anti-terror police are monitoring the Sigurd Legion mob amid fears they are using the camps to prepare for […] a wave of anti-Muslim and anti-Semitic attacks.

“Sigurd was the pseudonym used by maniac Anders Breivik […] who murdered 77 people in Norway in 2011.

Sigurd videos seen by the Daily Star Sunday show masked men with ­rifles at the prehistoric site of ­Silbury Hill, Wilts.”

http://www.searchlightmagazine.com/news/domestic-news/neo-nazi-nuts-are-training-yobs-to-embark-on-race-war

http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/409339/Neo-Nazi-activists-train-right-wing-Brits-race-war-secret-camps

Mag hopen dat de AIVD de nazistische Nederlanders in de gaten houdt -dan wel het paspoort afpakt- van hen die willen afreizen naar…en hen die het toejuichen – veilig vanachter hun computertje. Ver hoeft men niet te zoeken, op http://kafka.antenna.nl staan er in ieder geval meerdere.

@143
Vergeet niet dat Britain First zo’n beetje op z’n gat ligt; aantal leden is, zeg maar, anderhalf man en een ezelskop. Evengoed een puike actie van hem.

Onder andere op http://www.searchlightmagazine.com en http://www.hopenothate.org.uk valt het een en ander terug te lezen over de Engelse extremisten, waaronder bijvoorbeeld ook de EDL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 Prediker

En zoals wij beide weten, trekt die partij nogal wat geweldsverheerlijkers aan.

@140 Maar dat is dus het omgekeerde punt:

Dat de PVV aantrekkingskracht uitoefent op bepaalde mensen wier handen jeuken om de trekker over te halen, is niet hetzelfde als dat de PVV de boodschap uitdraagt dat het oké is om lukraak geweld te gebruiken tegen kleurlingen en/of moslims.

Wat je denk ik wel kunt stellen: de PVV gebruikt graag overheidsdwang teneinde moslims, kleurlingen en andere ongewensten zo te treiteren dat ze hun gedrag aanpassen; kopvoddentax, hoofddoekjesverbod, tuigdorpen, knieschoten, het leger in zetten om straatjochies in het gareel te brengen, etc. Repressie, dwang en geweld als wondermiddelen.

Ik twijfel of de PVV zelf gelooft dat dit soort middelen werkelijk wat oplossen of dat ze in die fractie gewoon genieten van de geweldsfantasie zelf. Voor wie dat laatste plausibel is, biedt dat meteen een verklaring waarom de PVV zo geregeld pistolen-paultjes blijkt aan te trekken.

Enfin, we moeten Menno ter Braak nog maar eens lezen. Blijft actueel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 Mario

‘De PVV’ is niets meer dan een eenmanspartij, voortkomende uit de VVD, inclusief een geschiedsvervalsende Neo (Martin Bosma), die, via Zuid Afrika, https://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid weer wil invoeren. Die grappige radiomaker, ooit.

Hoi, Sjors. Veel plezier alvast op TPO.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Prediker

@147 Wacht even hoor… denk jij nu dat ‘Sjors van Beek’ en ‘Prediker’ dezelfde persoon zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 Mario

Nee, Tjerk (ikr). Was een toevoeging. Sowwy, niet alle aandacht gaat naar jou. ;-p

Had ik iets duidelijker moeten maken, zo blijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 AltJohan

MtB schreef: ” ook de Nederlandsche intellectueelen (en alles, wat men daar gewoonlijk bij pleegt te rekenen, omdat het begrip niet scherp kan worden omlijnd) kunnen omvallen, wanneer het troepje raté’s zich meester wist te maken van de macht, dank zij het algemeen kiesrecht of dank zij een staatsgreep; beide middelen, die, hoe weinig zij den kieskeurigen intellectueelen ook mogen toelachen, bij uitstek geschikt zijn om raté’s tot tyrannen te verheffen.”
Opnieuw is dit in lijn met de analyse van TvG (vzmh) dat de moord op PF een tirannenmoord is: http://www.theovangogh.nl/schonehanden.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 AltJohan

@Prediker: ” … dat ze hun gedrag aanpassen; kopvoddentax, hoofddoekjesverbod, ….”
Als je Islamisering wilt tegengaan horen daar ook concrete maatregelen bij. Als ik een mocht kiezen dan gaat mijn voorkeur uit naar de tax.

Pim Fortuyn had het over een Koude oorlog tegen de islam. Dat is misschien ook niet eens zo’ n slecht idee. Doel nummer 1 van zo’ n oorlog is dat Geert WIlders weer zonder beveiliging over straat kan ondanks zijn omstreden uitspraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 Henk van S tot S

@152:
Ga je nu reclame voor je zelf maken?
Dit gaat op narcisme lijken ;-)

Tip: onderzoek eens of genoeg peterselie, frambozen (desnoods vlees) of wat dan ook eet en voldoende vitamine b-12 krijgt:

Een gebrek hieraan kan namelijk veroorzaken dat mensen, zonder dat ze het in de gaten hebben, de dingen eindeloos herhalen; steeds hetzelfde riedeltje afdraaien ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 pedro

@152: in elk geval lever je met die titel meteen het bewijs, dat je de term gutmenschen hier gebruikt hebt, omdat je hier zo vaak racist genoemd werd. Ook op andere sites gebruik je de term gewoon. Het is een onderdeel van je basisvocabulaire en geen reactie op mensen die je onheus bejegenen. weer een van je eigen stellingen door jezelf ontkracht.

Je artikel daar hoef ik verder niet te lezen. Ik weet al wat er in staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 pedro

@151:

Als je Islamisering wilt tegengaan horen daar ook concrete maatregelen bi

Goed idee, maar dan moet je eerst de islamisering definiëren, en je moet wel bewijzen dat die islamisering hier plaats vindt. Er moeten dus steeds meer islamieten komen, en er moeten veel Nederlanders islamiet worden. Dat lijkt voorlopig niet aan de orde. Dat lijkt meer op de protestanten die in de vorige eeuw op een zelfde manier waarschuwden voor de katholieken.

Pim Fortuyn had het over een Koude oorlog tegen de islam. Dat is misschien ook niet eens zo’ n slecht idee. Doel nummer 1 van zo’ n oorlog is dat Geert WIlders weer zonder beveiliging over straat kan ondanks zijn omstreden uitspraken

Je bedoelt dat we een muur moeten gaan bouwen rond Geerts huis, of dat we muren rond moslimwijken moeten gaan bouwen? Ik heb je wel eens een heel stuk genuanceerder mee gemaakt. In eerdere reacties waren we het er over eens, dat het straattuig hard aangepakt mag worden, maar dat we dat niet op een bepaalde groep toe moesten spitsen (of dat nu de islam of de Marokkanen zijn). Ik meende dat we het ook eens waren over het feit, dat terroristische groepen aangepakt mogen worden, en dat daar best een grijs gebied tussen zit, maar dat je dit niet aan alle islamieten kunt ophangen. Ik hoop ook niet dat je die ideeën nu gewijzigd hebt, want dan zal mijn respect voor je, als een van de weinige rechtse reageerders die netjes blijft en laat zien genuanceerd te kunnen zien, toch een dip krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 Sjors van Beek

@153: Ik had toegezegd hier te melden als dat verhaal verscheen. Niks meer, niks minder.
@154: het is geen titel, maar een kop. En die heb ik er niet boven gezet, dat doet TPO.
Overigens prima kop.

Ik zou zeggen: lees de reacties onder het verhaal ook eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 pedro

@156: nee bedankt. Je hebt je kansen hier gehad.

Btw de reacties? Is je eigen artikel niet goed genoeg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 su

In het kort: Sjors bouwt een beeld van een groep op gebaseerd op zijn eigen vooroordelen, kraakt deze vervolgens af en de schaapjes in de reactiepanelen roepen hozanna. *gaap*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 pedro

@158: uit zijn reacties hier op de site was al erg duidelijk dat hij liever met klapvee discussieert dan met mensen die het niet met hem eens zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 AltJohan

@pedro: “Goed idee, maar dan moet je eerst de islamisering definiëren, en …”
Het gaat erom dat de Islam zich manifesteert in de samenleving op een manier waar niet om gevraagd is.

@pedro: de bedoeling is juist dat Wilders weer zonder beveiliging veilig over straat kan, ondanks zijn pittige uitspraken over de Islam. Het gaat er niet om om Wilders in te metselen, wat ik wil is een offensieve aanpak, dat de anti-islam campagne van Wilders wordt overgenomen door de overheid. Want hoe meer soortgelijke geluiden er komen naast Wilders, hoe minder uniek Wilders wordt en hoe minder hij ook het doel zal worden van aanslagen.

“Ik heb je wel eens een heel stuk genuanceerder mee gemaakt. “
Ik ben geen softie.

“Dat lijkt meer op de protestanten die in de vorige eeuw op een zelfde manier waarschuwden voor de katholieken.”
Ik zat meer te denken aan schuilmoskeeën naar gelijkenis van schuilkerken voor katholieken in de 18de eeuw. Voor een eeuw schuilen en dan pas weer vrijgeven. Zoals ik zei, ik ben geen softie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 su

En dan kom je zulke pareltjes tegen als je de links in de reactiepanelen volgt:

Het lijkt er op dat er substantiële neonazipartijen van de grond moet komen voordat de bestuurlijke elite tot actie over zal gaan. Of misschien nog een paar Breiviks. Dan is het al te laat: als de staat het af laat weten met het gebruik van geweld gaan de getroffenen dat op een gegeven moment zelf doen.

Het antwoord op al uw sociale onrust: knal een linksmens of wat af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 pedro

@160:

Het gaat erom dat de Islam zich manifesteert in de samenleving op een manier waar niet om gevraagd is

Alleen maar zich manifesteren? Dat is veel te weinig om van islamisering te kunnen spreken. Islamisering betekent dat een maatschappij het gevaar loopt volledig gedomineerd te worden door de islam. Ik zei al: de protestanten riepen een eeuw geleden hetzelfde nog over de katholieken, en dat is ook onzin gebleken.

de bedoeling is juist dat Wilders weer zonder beveiliging veilig over straat kan

Zo lang hij niet oproept tot geweld, vind ik ook dat dat moet kunnen, maar er zijn wel meer mensen, die pittige uitspraken hebben gedaan en daarom niet zo maar meer over straat kunnen. Ad Melkert bijvoorbeeld. Dat is nu eenmaal een gevolg van het feit dat je pittige uitspraken doet. Dat roept weerstand op, en niet iedereen kan dat goed verwoorden. We zien ook allerlei bedreigingen van rechts langs komen, op allerlei plaatsen. Ik vind dat we ons daartegen moeten verzetten, en dat er tegen opgetreden mag worden, maar het is wel een realiteit.

dat de anti-islam campagne van Wilders wordt overgenomen door de overheid

Dan zul je mensen moeten overtuigen dat ie gelijk heeft. Die mensen bereik je niet door oorlog tegen hen te gaan voeren. Ook geen koude oorlog. Zoals gezegd: wie pittige uitspraken doet, moet op pittige reacties rekenen.

Ik ben geen softie

Ehm sorry? Wat heeft dat te maken met genuanceerd zijn? Het is in mijn ogen juist veel moediger om genuanceerd te durven zijn, en veel gemakzuchtiger om veel te schreeuwen, of geweld te gaan gebruiken. Dat zijn de echte softies. Maar dat is mijn mening natuurlijk.

schuilkerken voor katholieken

Precies dat bedoel ik. Toen de katholieken door de protestanten als het grote gevaar gezien werden. Je snapt het wel. Laat je dus niet inpakken door de retoriek van de extremisten bij de PVV. Die partij heeft mensen met een klein beetje fatsoen en een beetje genuanceerdheid hard nodig. Zorg dat ze zich gaan richten op de aanpak van de criminaliteit in plaats van de islam. Zorg dat ze zich gaan richten op het creëren van meer werk in plaats van minder werknemers. Zorg dat ze zich op een positieve manier voor de samenleving in gaan zetten, in plaats van tweespalt te zaaien. De protestanten hebben het ook geleerd.

Of ga mee huilen met de wolven in het bos, en lever de PVV steeds meer over aan de extremisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 pedro

@161: prima kop, en prima reacties, volgens Sjors, als ik hem goed begrijp…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 AltJohan

@su: linkse mensen hebben ook gewoon recht op veiligheid en beveiliging. GW krijgt het ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 AltJohan

@pedro: “….e aanpak van de criminaliteit in plaats van de islam ….Zorg dat ze zich gaan richten op het creëren van meer werk…”
Jij bent heel erg van de te linkse oplossingen, daar zijn wij niet van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 Prediker

@165 Wie zijn toch die ‘wij’, namens wie jij zo veelvuldig spreekt, AltJohan?

Ben je voorzitter of woordvoerder van de een of andere club?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 AltJohan

@Prediker: wij=ik+gelijkgestemden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 Prediker

@167 Ja, wie zijn dat dan? Waar zitten die gelijkgestemden? Hoe zijn ze georganiseerd? Namen en rugnummers, alsjeblieft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#169 Sjors van Beek

@157 Pedro: ik zou die reacties toch even lezen als ik jou was.
Nou vooruit, één citaat, uit die reacties (op TPO dus):
“@Sjors: lighten up dude.. Sargasso is een site waar je volgens mij niet meer bij wilt horen. Jeroen, ” Klokwerk” en Prediker geven daar “‘racisme geen stem meer” lees: je wordt geband als je het niet met ze eens bent (een reden vinden ze wel) Heb je daar nog wel wat te zoeken? Aan de andere kant: als je “plezier” schept in die georchestreerde asymmetrie daar, blijf dan vooral. Naar mijn eigen mening is het daar onderhand een intolerante biotoop voor afwijkende meningen en vooral een propagandakanaal geworden. Alleen wat dommige afwijkende meningen worden nog getolereerd, zodat voor de bühne de verkondigers daarvan gemakkelijk in de pan gehakt kunnen worden”.

…. Ik (Sjors) zeg verder niks. Oh jawel, toch: Klokwerk staat naar mijn mening niet helemaal terecht in dat rijtje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 Sjors van Beek

BTW we gaan weer lekker in de hitlijsten. Zouden we de 200+ halen?
Vast wel.
Dus ook lekker veel clicks & pageviews.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 su

@169 Nou vooruit, één citaat, uit die reacties (op TPO dus):

Was ondertekend: Sikbock.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#172 JANC

@165: Want rechtse oplossingen hebben gebleken te werken. Oh wacht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 pedro

@169:

Ik (Sjors) zeg verder niks. Oh jawel, toch: Klokwerk staat naar mijn mening niet helemaal terecht in dat rijtje

Ah. Je probeert door het citaat te bewijzen dat SG slechts bepaalde meningen weer zou geven, maar het al meteen met een van de twee gegeven voorbeelden niet eens.

Ik heb ook al een ander voorbeeld gezien van de “verheffende” reacties onder je artikel…

@170: met dit soort nietszeggende reacties kom je al gauw op heel veel reacties… Het aantal inhoudelijke en on-topic reacties is vele malen lager.

@171: ah, sickbok. Een te verwachten rancuneuze reactie. Herkenbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 pedro

@165: ik zei al, vroeger was je genuanceerder. Maar betekent dit nu dat je zegt, dat de PVV zich moet richten op bestrijding van de islam in plaats van op de criminaliteit, en dat ze zich niet richten op het creëren van meer werk? Het eerst lijkt steeds meer te kloppen, en het tweede wijst er op dat ze hun verkiezingsbeloftes met het linkse sociaal economische programma niet na willen komen. Sterkte er mee. En jammer dat je je langzaam door de radicale elementen in laat pakken daar. Je was een van de weinige lichtpuntjes die ik aan die kant had ontwaard. Het lijkt er op alsof mensen daar steeds meer aan de radicalen toe moeten geven, of moeten verdwijnen.

 • Vorige discussie