GC’s oppositiepartij van het jaar: Antwoorden PvdD

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

Maar u bent het niet met elkaar eens, u bent enorm verdeeld!” riep premier Balkenende een paar maanden geleden triomfantelijk tegen de leiders van de oppositiepartijen die zich verzameld hadden bij de interruptiemicrofoons van de Tweede Kamer. Hij had daar natuurlijk gelijk in. Anders dan de coalitiepartijen die het (en vaak contre coeur) met elkaar eens zijn, kunnen de oppositiepartijen geheel hun eigen lijn bepalen. Dé oppositie bestaat niet.

Vanaf vandaag laten wij dagelijks een andere oppositiepartij antwoord geven op de vragen die GeenCommentaar en de lezers van GC hebben gesteld. Uw waardering voor de antwoorden kunt u onderaan het postje uiten door een cijfer te geven. Dat cijfer weegt mee in de stemronde.

Eerder zag u wat de SP, TonL en de VVD te melden hadden. Vandaag is er ruimte voor de Partij voor de Dieren.

Kunt u 3 concrete punten noemen die bereikt zijn door uw toedoen? Waarom waren deze punten zonder uw partij niet gerealiseerd en waarom zijn ze belangrijk?

1. De Partij voor de Dieren heeft bereikt dat dierenwelzijn hoger op de agenda staat dan ooit tevoren het geval is geweest. Tijdens de LNV debatten gaat het voor 80% over dieren (zoals CDA-er Joop Atsma verzuchtte) en dat was heel hard nodig in een land waar jaarlijks 500 miljoen dieren lijden en sterven in de bio-industrie na een kort en ellendig leven.

2. De Partij voor de Dieren heeft als eerste en enige duidelijk gemaakt dat de andere politieke partijen zich opstellen als single issue groeperingen die alleen geïnteresseerd zijn in de korte termijnbelangen van de westerse mens en zijn geld. Het pleidooi van de Partij voor de Dieren om de crises in samenhang te bezien en te bestrijden vindt steeds meer weerklank. Zelfs de minister van LNV geeft inmiddels toe dat er achter de financiële crisis veel ernstiger crises opdoemen zoals de biodiversiteitscrisis en de voedselcrises. Daarbij zien steeds meer (oud)politici dat er ook nog een zoetwatercrisis, een klimaatcrisis, een grondstoffencrisis, een stervende oceanen crisis, dierziektencrises, een morele crisis en massamigratie het gevolg zullen zijn van ons kortzichtige beleid van overconsumptie. We nemen jaarlijks een enorm krediet op de toekomst van onze kinderen, de natuur en het milieu, waarvan de rekening wordt neergelegd bij toekomstige generaties, als een Ponzi-schema dat onze planeet bankroet laat eindigen.

3. De Partij voor de Dieren heeft bereikt dat het kabinet een prioriteit gemaakt heeft van de noodzakelijke transitie naar een duurzamer eiwitvoorziening, waarin meer plantaardige en regionaal geproduceerde eiwitten een belangrijke rol spelen. Voor het aantreden van de Partij voor de Dieren had de politiek daar nog nooit serieus over gesproken. De full feature klimaatfilm Meat the Truth met Marianne Thieme heeft een belangrijke rol gespeeld in dat toegenomen besef, geven vriend en vijand toe, nadat de film aanvankelijk sceptisch ontvangen werd.

Waarmee heeft u de regering echt in het nauw gebracht en wat is het uiteindelijke effect geweest?

Hoewel minister Verburg aangaf dat er hoe-dan-ook geen vleestax zal komen in Nederland, bleek die stelling niet vol te houden omdat het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet aan de vleesindustrie voorbij kan gaan. Op dit moment betaalt elke Nederlander 120 euro per jaar aan de gevolgen van de bio-industrie via de belasting. Dat zijn dus maatschappelijke kosten die niet in de prijs van het vlees zijn inbegrepen. Premier Balkenende liet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen weten dat het kabinet in weerwil van de stellige uitlatingen van minister Verburg toch gaat studeren op een vleestax. Ander wapenfeit: Marianne Thieme heeft de premier in grote verlegenheid gebracht via herhaalde vragen over zijn uitlatingen over zijn partijgenoot Dirk Scheringa: “Je speelt een geweldige rol in de financiële sector. Ik vind dat fantastisch. We zijn trots op je!” Andere partijen lieten die oneigenlijke propaganda voor een bank met een onmogelijk verdienmodel en onderhevig aan AFM onderzoek ten onrechte onbesproken.

Uit peilingen blijkt dat het vertrouwen in het huidige kabinet buitengewoon laag is. Denkt u dat het voor het land gunstig zou zijn als het kabinet zou vallen en er nieuwe verkiezingen komen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja, het kabinet zou zo snel mogelijk moeten vallen en er zouden nieuwe verkiezingen moeten komen. Deze coalitie heeft haar maatschappelijk draagvlak verloren en heeft onvoldoende daadkracht getoond om de crises in samenhang te bestrijden. We hebben geen tijd te verliezen, de omstandigheden zijn zo wezenlijk anders dan in 2006 het geval was, het is hoog tijd om de kiezer te laten spreken over het gevoerde beleid, c.q. het gebrek daaraan.

Met welke twee/drie politieke partijen zou u het liefst in een coalitie zitten, gegeven de ontwikkelingen van het afgelopen politieke jaar? Waarom?

Op dit moment heeft alleen de hagelslagcoalitie (PvdA, D66, SP, Groenlinks, CU, Partij voor de Dieren) kans van slagen volgens de huidige peilingen. Dat zijn ook de enige partijen die bereid en in staat zijn met elkaar samen te werken en om de bakens te verzetten zonder alleen naar korte termijn economische belangen te kijken met voorbijzien aan lange termijn ecologische belangen.

Lezersvraag 1: Elk voorstel om voedsel duurder te maken (bijvoorbeeld vlees, zuivel) zal per definitie de lagere inkomens, die het grootste deel van hun geld uitgeven aan voedsel, het meest treffen. Is het uw bedoeling dat vlees iets voor hogere inkomens wordt?

Het is onze bedoeling de vervuiler te laten betalen, los van wie die vervuiler is. Subsidie op vervuilende producten is niet te verantwoorden. Daarbij komt dat de gemiddelde Nederlander 2x zoveel vlees eet als volgens het voorlichtingsbureau voor de voeding verantwoord is. En dat vlees onethisch laag geprijsd in de schappen ligt. Het zijn niet de lage inkomens die de prijs betalen, maar de dieren die het slachtoffer worden van de bio-industrie en de armen in Afrika die honger lijden omdat 50% van de wereldgraanvoorraad wordt opgeslokt door de veehouderij. Belasting op vlees legt een veel kleiner beslag op het huishoudbudget (ook van de armen) dan bijvoorbeeld het bedrag dat wordt uitgegeven aan loterijen. In 1970 gaven we gemiddeld 30% van ons inkomen uit aan voedsel, nu nog maar 12%. Het is onontkoombaar dat er een herschikking komt in ons consumptie- en uitgavenpatroon, vlees kan daar niet buiten blijven.

Lezersvraag 2: Is er een land waarvan u denkt dat het een voorbeeld kan zijn voor Nederland als het gaat om dierenrechten? Zo ja welk land en waarom?

Ja, dat is het Amerika van Chief Seattle, het Indiaanse opperhoofd dat in 1854 gedwongen werd zijn land te verkopen aan de blanken en voorzag dat dat tot grote rampspoed zou lijden voor mens, dier, natuur en milieu. Zijn rede is hier te lezen.

Dichter bij het hier en nu is Zwitserland een voorbeeld van hoe we meer aandacht zouden kunnen besteden aan dierenrechten. Daar is de kooihuisvesting voor kippen inmiddels verboden, moet iedereen die een hond aanschaft verplicht een cursus volgen, mogen goudvissen niet meer gedood worden door particulieren, is het hengelen aan zeer strenge regels gebonden, zijn er huisvestingsnormen voor alle dieren en zijn de rechten van dieren in de grondwet geregeld.

Behalve een voorbeeld nemen, zouden we vooral ook een voorbeeld moeten geven. We zijn het meest veedichte land ter wereld, claimen dat we een beschaafd land zijn, maar we behandelen dieren alsof het dingen zijn. Zoals Gandhi zei: de beschaving van een land is af te meten aan de wijze waarop het zijn dieren behandelt. In die zin hebben we nog een lange weg af te leggen voordat we ons daadwerkelijk beschaafd mogen noemen.


 1. 1

  Op dit moment heeft alleen de hagelslagcoalitie (PvdA, D66, SP, Groenlinks, CU, Partij voor de Dieren) kans van slagen volgens de huidige peilingen.”

  Volgens mij is dit een regelrechte belediging voor de GCcoaltieChecker! Doet Gc nog zo z’n best om oiets op poten te zetten.

 2. 3

  Mijn partij zal het nooit worden en door Seattle te citeren slaan ze een flater, maar dit zijn antwoorden die getuigen van een redelijkheid en visie waarop ik de PvdD maar zelden betrap. Zet die persvoorlichter in de Kamer!

 3. 4

  Het is ook mijn partij niet, maar ik vind de antwoorden op zichzelf interessant. Doet iets minder “talking points”-achtig aan dan wat we tot nu toe gezien hebben.

 4. 5

  De PvdD is een tamelijk irritante partij door de manier waarop ze alles met dierenwelzijn proberen te claimen (los van GL zijn er ook andere partijen die bij vlagen iets goeds voor het milieu willen, en zonder die gelegenheidsmeerderheden kom je nergens), en het fanatisme waarmee dat gaat. Maar dit zijn wel de meest behoorlijke antwoorden die ik tot nu toe heb gezien.

 5. 6

  Geweldig dat: “De Partij voor de Dieren heeft als eerste en enige duidelijk gemaakt dat de andere politieke partijen zich opstellen als single issue groeperingen…
  Een argument waar ik me wel in kan vinden, als het gaat om de conservatieve hoek.

  Met de halgelsag-coalitie komt deze partij ook tegemoet aan mijn eigen idee en hoop op een coalitie zonder CDA. Wat jammer dan weer dat ze een plaatsje reserveren voor de CU.

  En ook al hebb ik verder niet zoveel met deze partij, alleen al om deze twee antwoorden ben ik het eens met Roy en ga ik ze genereus een 8 geven.

 6. 7

  Michel, dat komt ook omdat veel zaken direct of indirect met dierenwelzijn te maken hebben, en ook nog eens essentiele zaken: voedsel, kleding, producten van allerlei soorten en maten, huisvesting engazomaardoor.
  Ik zou daarom juist eerder stellen dat andere partijen te weinig zaken met dierenwelzijn verbinden.

 7. 8

  Ik geef dit een 10. Ik zal niet snel op de partij stemmen. Ach waarom niet eigenlijk? Maar de dieren kunnen altijd wel wat steun gebruiken.

 8. 9

  Ik ben al geruime tijd actief lid van de PvdD en wordt derhalve met regelmaat geconfronteerd met de ongerijmdheid van de houding van de mens t.o.v. het (andere) dier! Onze huisdieren worden soms tot in het absurde verwend terwijl we toelaten dat b.v. het varken, intelligenter dan een hond, op afschuwelijke wijze wordt misbruikt en uitgebuit om vervolgens, vaak op gruwelijke wijze aan zijn eind komt. Samen met andere dieren in de vee-industrie praten we over maar liefst vijfhonderd miljoen(!) levende wezens per jaar in Nederland!! Wezens die kunnen lijden, angst, pijn en stress ervaren vergelijkbaar met wat de mens voelt. Wezens die als productiefactoren, als dingen dus, worden ingezet om de lekkere trek van de mens te bevredigen. Want vlees is dus helemaal niet nodig om goed, gezond en lekkker te kunnen eten! De belangen van de dieren worden volledig ondergeschikt gemaakt aan de vraat- en genotzucht van de mens! Voeg daar nog bij de dieren worden misbruikt in de sport, het circus, de proefdierlaboratoria en de recreatiesector, mij dunkt dan wordt het echt wel tijd dat ook in de politiek aandacht wordt gevraagd voor de schandalige manier waarop deze samenleving de allerzwaksten behandelt. Thieme, Ouwehand (2e Kamer) en Koffeman (1e Kamer)alsmede tal van statenleden doen uitstekend en zeer belangrijk werk om het dier dat te geven wat het toekomt, nl. het recht op een leven dat overeenkomt met hun natuurlijke behoeften en aard.

 9. 10

  Hm, als dit goede antwoorden zijn wil ik de slechte niet zien. Het is toch vooral borstklopperij en het duiken en draaien van de vraagstelling (vraag over armen). Een zes plus.

 10. 11

  De hagelslagcoalitie bestaat uit 6 partijen! Dat is een zeker recept voor interne discussies in plaats van beleid.
  Wat betreft de Partij voor de Dieren: ik vind het getuigen van decadentie dat wij ons in Nederland een partij voor de dieren kunnen veroorloven.

 11. 12

  @Henri: Weet u wel wat het woord ‘decadentie’ betekent? de ‘Dikke Van Dale’ zegt hierover: “Geleidelijk verval, morele inzinking”.
  Getuigt het niet veel meer van decadentie dat deze samenleving het respect voor alles wat leeft aan het verliezen is? Dat men dieren en hun belangen volledig ondergeschikt maakt aan de genotzucht, hang naar vermaak en status en last but not least de zucht naar economisch gewin duidt naar mijn mening veel meer op “(geleidelijk) verval en morele inzinking”. Ik ben niet zo trots op Nederland als Rita Verdonk. er is een hoop mis met deze samenleving. Maar wel trots ben ik op het feit dat Nederland als eerste en tot nu enige in de wereld een partij in het parlement heeft die opkomt voor de slachtoffers van de overconsumptie en arrogantie van de mens die denkt de ‘kroon der schepping’ te zijn maar in feite de grootste ramp is die de wereld ooit heeft gekend. Er is geen enkele andere diersoort die zo rigoureus en consequent zijn eigen leefomgeving vernietig en daarmee het leven voor toekomstige generaties onmogelijk dreigt te maken als de mens. Ik zie het bestaan en het succes van de Partij voor de Dieren dan ook als een signaal dat er steeds meer mensen tot het inzicht komen dat het zo niet langer kan en dat we een flink aantal stappen terug zullen moeten doen om wat er nog over is aan natuur en milieu te redden van de ondergang. Dat is geen decadentie maar een teken van voortschrijdend inzicht en beschaving!

 12. 13

  O god, we hebben er een activist bij :)

  Anyhow, goede antwoorden. Straight to the point en origineler geformuleerd dan ik tot dusver heb gezien. Daarbij kan ik mijn sympathie voor de PvdD niet onderdrukken. Ik denk dat de partij de richting mbt dierenwelzijn weergeeft waar we als land onvermijdelijk heen gaan. Kudos voor de voortrekkersrol.

  Ik deel mijn eerste 8 aan de PvdD uit.

 13. 17

  @Willem: Even afgezien van de vraag of Koffeman zich wel of niet schuldig heeft gemaakt aan wat jij suggereert, vind je het niet absurd je steun voor de partij – en dus voor een beter dierenwelzijn – te laten afhangen van het gedrag van één persoon? Is niet overstijgend belang van een betere behandeling van dieren en een grotere duurzaamheid van een veel grotere orde?

 14. 18

  Het is wel zo dat het met zoveel partijen lastig wordt een regering danwel oppositie te voeren. Als we voor elk issue een partij hebben is het land onregeerbaar. Ik zie de PvdD om die reden liever verdwijnen, ook al heb ik qua standpunten wel nogal wat gemeen met ze.

 15. 19

  Vind Thieme er wel leuk uitzien maar voor de rest heb ik helemaal geen sympathie voor de Graus-sekte van de PvdD. Overal vlees en andere crises. Een 5.

  Daarbij hou ik erg van steaks.

 16. 22

  @20: Ja en ja. Ik lees de vragen en de antwoorden – Heb je wel gelezen hoe vaak crisis en vlees gebruikt wordt in het PvdD jargon? Eng gewoon – en dan blijkt mijn oordeel overeen te komen met mijn vooroordeel. Zuiver.

  @21: Dat is niet lief.

 17. 24

  @kropotkin: vandaag wil ik je een gemeend compliment geven, want je bent goed in vorm vandaag. En vooral vanwege deze echt erg leuke uitspraak:

  de Graus-sekte van de PvdD

 18. 25

  Graus sekte? Je moet wel erg weinig verstand hebben van politiek om de partij voor de dieren te identificeren met deze kale-langharige-zwamneus die helemaal niets doet voor dieren in de bio-industrie, zelfs het initiatiefwetsvoorstel van de PvdD om onverdoofd ritueel slachten af te schaffen durft te becommentarieren terwijl hij zelf geen deuk in een pak boter slaat en die alleen huisdiermishandelaars in de diepste kerkers wil laten opsluiten.
  De PvdD krijgt van mij een 10, de Graus sekte is vooralsnog de PVV en die krijgen van mij geen enkele waardering.

 19. 26

  @25: Graus sekte?
  Nou vooruit, alleen sekte dan. De PvdD is by far de engste politieke partij in het huidige parlement. Een religieus gelijkheidsdenken – hoi Rob – waar dier=mens en een rigiditeit waar de SGP nog een puntje aan kan zuigen.
  Wanneer verhuizen ze naar Guyana?

 20. 27

  @12

  “Getuigt het niet veel meer van decadentie dat deze samenleving het respect voor alles wat leeft aan het verliezen is?”

  Verliezen? Het feit dat een partij voor de dieren in het parlement komt is het beste bewijs dat je uitspraak flauwekul is.

  Het respect voor wat leeft is denk ik groter dan ooit tevoren. Als men met een middeleeuwse mindset een bio industrie had kunnen hebben was er nooit discussie over geweest. Nu wel.

 21. 28

  @27: Zij die zich verzetten tegen de grenzeloze uitbuiting van dieren vormen de reactie op een samenleving die onverschillig staat t.o.v. het leed dat men andere dieren aandoet. Ook de afschaffing van de slavernij kon pas plaatsvinden nadat een minderheid begon na te denken over de onmenselijkheid er van. Respect voor en mededogen met het dier was tot een dieptepunt gezakt, waarvan de vee-industrie het bewijs is. Zoals het (gelukkig) meestal gaat komt er dan een tegenbeweging van redelijke mensen die inzien dat het zo niet langer kan. De volgende stap zal zijn het toekennen van rechten aan het dier die het van een rechtsobject tot een rechtssubject zullen maken.

 22. 30

  @29: Ah ja, ook mooi, wederom die tweedeling in de maatschappij. Zwart wit, 100% voor, 100% tegen.

  En van een dier een rechtssubject maken, daar moet ik even om lachen.

 23. 32

  @29: Wil je een argument? De mens heeft bepaalde rechten. Dit recht volgt uit de natuur en wordt daarom ‘natuurrecht’genoemd. Omdat wij gevoelige wezens zijn mogen wij volgens het natuurrecht niet gemarteld worden. Dieren zijn eveneens gevoelige wezens en zouden dus ook het RECHT moeten krijgen niet gemarteld te worden. De mens is een dier en daarom behoren mensenrechten ook onderdeel te zijn van een meer omvattend dierenrecht! Als in de mensenrechten vast ligt dat uit het lichaam onvervreemdbare rechten voortvloeien, dan hoort dat principe op te gaan voor alle wezens met een lichaam! Genoeg argumenten?

 24. 33

  @28 Afgezien dat er best wel wat mag verbeteren tov dierenwelzijn, kan ik mij niet vinden in een vergelijking met slavernij. Ik zie voorlopig nog geen ‘dierenhut van ome tom’ verschijnen welke ons laat zien dat dieren toch ook maar mensen zijn. Een beetje meer respect voor het leven van dieren zou wel mooi zijn. Maar uiteindelijk denk ik niet dat onze ethiek dusdanig gaat veranderen dat het eten van vlees uit de samenleving wordt verbannen.

 25. 35

  @34: Zuigelingen, zwakzinnigen en demente bejaarden hebben ook rechten ook al kunnen zij die niet opeisen. Deze groepen hebben geen idee van de plichten die tegenover hun rechten staan maar dat weerhoudt ons niet ze toch als rechtssubject te erkennen.Dragers van het recht hoeven hun recht niet te begrijpen of op te eisen en hoeven dus ook niet altijd op de hoogte te zijn van hun plichten. Geen argument dus om rechten aan dieren te onthouden!

 26. 37

  Nu ik van de verbazing bekomen ben, de vergelijking slaat echt nergens op. Dementen functioneren nog tot op een bepaald niveau, de meeste zwakzinnigen hebben cognitieve vermogens die dieren ver te boven gaan, en vaak hebben ze een besef van wat hun rechten en plichten zijn.

  En babies worden uiteindelijk volwassenen.

  Dus wat is je punt? Dierenrechten zijn oké, maar alsjeblieft, blijf wel realistisch, en realiseer je dat het streven naar meer dierenrechten met zulke doelen eerder wordt gehinderd dan wordt bespoedigd.

 27. 38

  @37: Veel dieren hebben een hoger bewustzijn dan de baby, de zwakzinnige en de dementerende. Een baby, een zwakzinnigen en dementerende kan geschaad worden in zijn rechten en dan is daar de volwassene, verstandelijk volwaardige die de rechten van die personen kan behartigen. Waarom zou dat niet bij dieren mogelijk zijn? Het soortisme van de mens is de oorzaak dat we niet kunnen/willen inzien dat we minder van (andere) dieren verschillen dan we in onze hoogmoed vaak denken.

 28. 39

  @38 Het is dan ook niet zomaar een kwestie van intelligentie wat maatgevend is voor de beschermwaardigheid van het subject. Dat een baby of een bejaarde niet opgegeten moeten worden, wordt dan ook niet gerechtvaardigd vanuit de aanwezige intelligentie.

  Daarbij, rechten, zelfs ook natuurlijke rechten (a la Locke), volgen uit de relatie tussen mensen. Doe niet bij een ander waarvan je zegt dat die dit ook niet bij jou mag doen. Die relatie tov dieren is asymmetrisch. Een dier verwacht niet van mij dat ik het niet opeet. Ik verwacht ook niet dat het dier mijn boek niet verscheurt. Rechten, zoals wij rechten creëren kunnen daarom niet gelden voor dieren. Hooguit kunnen we zeggen hoe wij als mensen om moeten gaan met dieren. Dat heeft overigens weinig met het dier te maken, maar meer met hoe wij als mensen vinden dat wij zouden moeten functioneren tov dieren. Wij hebben besloten dat lijden slecht is. Ook al is de natuur zelf heel erg hard, zodra wij mensen er iets over te zeggen hebben, dan wordt het onze plicht om goede zorg voor het dier te dragen. Dat is allemaal prima, en ik zie dat ook wel als een teken van vooruitgang. Maar wanneer je het over dierenrechten hebt, dan mis je de fundering van rechten zoals wij dat kennen. Overigens kan je uit deze principes ook al hele goede redenen afleiden waarom je een baby niet opeet en een koe wel.

 29. 41

  @39: Rechten voor dieren betekent niet dat dieren dezelfde rechten moeten hebben als mensen. rechten moeten aansluiten bij de belangen die het dier heeft. Een dier heeft er belang bij zich te kunnen gedragen naar zijn natuurlijke aarde, soorteigen gedrag. Dat is ook de suggestie geweest van Brambell die in 1965 in opdracht van de Britse regering de vijf basisvrijheden van gehouden dieren opstelde.
  -Dieren dienen gevrijwaard te worden van onnodige honger en dorst, ongemak, pijn en ziekte, angst, spanning en onnatuurlijke levenscondities. Een dier hoort normaal gedrag te kunnen vertonen.-
  Met deze vrijheden zou het dier eigen
  – door de mens vertegenwoordigde – opeisbare vrijheidsrechten krijgen.
  Het gaat er niet om alle lijden uit te bannen. Dat is onmogelijk. Het gaat erom dieren te behoeden voor onnodig, door menselijk toedoen of nalaten, lijden te besparen. Een dier heeft geen belang bij stemrecht, dus hoeft dat recht niet te hebben. Een dier heeft evenmin belang bij het recht op vrije meningsuiting. Ook dat is dus niet aan de orde. Het gaat er om dieren rechten te geven die stroken met hun belangen en die door de mens, zoals bij zuigelingen, zwakzinnigen en dementerenden, te laten vertegenwoordigen. Niet meer en miet minder! Het gaat er ook om de tirannie van menselijke over niet-menselijke wezens te doorbreken. Deze strijd is te vergelijken met de strijd tegen de overheersing van de zwarte door de blanke, van de man over de vrouw en van de hetero over de homesexuele mens.

 30. 43

  Toch, Herman, je mist mijn punt. Je ‘geeft’ geen rechten. Je kan zeggen dat een dier niet mishandeld mag worden. Maar dit is geen recht. Op een recht kan je aanspraak maken. Hoe gaat een koe dat doen?

  Ik snap het wel. Door te spreken over rechten, geef je lading aan het onderwerp. En door vegelijkingen met onrecht in de grote mensenwereld zou je bijna denken dat rechten in de ene context, hetzelfde zijn als rechten in de andere context.

  “Het gaat er ook om de tirannie van menselijke over niet-menselijke wezens te doorbreken. Deze strijd is te vergelijken met de strijd tegen de overheersing van de zwarte door de blanke, van de man over de vrouw en van de hetero over de homesexuele mens.”

  Nu overdrijf je. Nogmaals, ik snap het wel, met grote woorden bereik je misschien makkelijker je doel, maar betreffende dieren, is het slechts heel goed te verdedigen dat we ze goed moeten behandelen. Dat heeft helemaal niks te maken met gelijkheid onder mensen.

 31. 44

  @43:”Op een recht kan je aanspraak maken. Hoe gaat een koe dat doen?”
  Op dezelfde wijze als een zuigeling, zwakzinnige en demente bejaarde. Ook zij kunnen niet zelfstandig voor hun rechten opkomen. Daar hebben ze andere(n) (mensen)voor nodig. En waarom zouden we dat zonder bezwaar wel bij mensen doen en dieren daarvoor uitsluiten?

  “Dat heeft helemaal niks te maken met gelijkheid onder mensen.”

  Maar alles met gelijkheid onder dieren(inclusief mensen).

 32. 46

  @45: “Vraagje: vind jij dat een muis even veel recht op leven heeft als een mens?”

  Ja!

  Gelijkheid= gelijke rechten. En dat betekent niet ieder wezen dezelfde rechten moet rechten maar dat rechten worden toegekend op basis van criteria die voor alle levende wezens gelijk zijn.

 33. 47

  De mens is nu eenmaal gelijker dan andere dieren.

  Nu had ik mij nooit zo in de PvdD verdiept, omdat ik het ronduit belacheljk vind, en beschamend bovendien, maar na wat studie kan ik mij volledig vinden in de opmerkingen @19 en @26.
  Beetje analoog aan de “pro life” idioten die elk zaadje een volledig mens vinden. En bereid zijn daarvoor te moorden.

  Het enige waar ze gelijk in hebben is dat een gelukkig dier meestal lekkerder vlees levert!

  Mensen die mij voor aso uitmaken omdat ik graag een stukje vlees eet moeten maar lekker naar Guyana gaan ofzo.

  En zijn ze nu werkelijk zo naief om te denken dat als Balkie zegt te gaan studeren dat er dan ooit wat gaat veranderen. Dat is toch een zoethoudertje van de 1e categorie? Wat een prestatie van de PvdD

 34. 48

  @46: ik vind dat ik het volste recht heb een muis te vergiftigen of dood te slaan indien deze zich ergens bevind waar ik hem/haar niet wil hebben.

  Sterker nog, ik moest laatst van mijn werkgeven een muis vermoorden die ergens langs de snelweg glasvezels doorknaagde. Nog geen seconde vroeging gehad. Maar dat zal komen omdat mijn familie voornamelijk uit varken/kippen/melkveeboeren bestond toen ik opgroeide.

 35. 49

  @44 Die vraag heb ik onder #39 al beantwoord. Maar ik zal het wat verder uittekenen. Wij als mensen onderling creëren rechten. Dit is gebaseerd op een soort van wederkerigheid. Verneuk de ander niet als je zelf niet verneukt wilt worden.

  Net zoals je niet wilt dat jij later als bejaarde wordt opgegeten omdat je niet zelfstandig kan nadenken, of niet wilt dat je als baby wordt opgegeten, omdat je graag de kans tot ontwikkeling wilt hebben, is een onderscheid tussen dieren en mensen, ook op vlak van baby?s en bejaarden gerechtvaardigd. Een koe interesseert het niet of het wordt opgegeten of niet.

  Er zijn overigens nog vele andere argumenten. Het is bijvoorbeeld volstrekt menselijk om meer waarde aan mensen te hechten net zoals je meer waarde aan jouw eigen kind hecht dan aan het kind van iemand anders. Niemand vindt dat gek. Dat zit diep in ons gevoel.

  Of het argument dat een samenleving niet kan functioneren zonder baby?s of bejaarden te beschermen. Hoe zou jij aankijken tegen jouw huidige leven wanneer je weet dat je wordt opgegeten wanneer je later gaat dementeren?

  Om de vergelijking met baby?s of bejaarden aan te gaan moet je aannemelijk maken dat een onderscheid met dieren uitsluitend op een kwestie van bijv intelligentie is gegrond. Dat is simpelweg niet houdbaar, dus het is een slechte vergelijking.

 36. 51

  @41 Een dier heeft er belang bij zich te kunnen gedragen naar zijn natuurlijke aarde, soorteigen gedrag.

  Afgezien dat het maar de vraag is of dieren een dergelijk “belang” hebben (het klinkt mij nogal als antropomorfisme in de oren): ik heb er belang bij om voor een redelijke prijs een biefstukje te kunnen eten. Ik neem aan dat jij niet van mening bent dat dat automatisch impliceert dat ik een natuurlijk recht op biefstuk heb, of wel?

  Anders gezegd: waarom denk jij dat het belang van het dier in deze “belangrijker” is dan mijn belang?

 37. 52

  @51: Anders gezegd: waarom denk jij dat het belang van het dier in deze “belangrijker” is dan mijn belang?

  Omdat het belang van het dier zijn leven is en jouw “belang” niet meer dan het bevredigen van je lekkere trek!
  Zie je wel dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn?

 38. 53

  @49: “Een koe interesseert het niet of het wordt opgegeten of niet.”
  Het “interesseert” een koe wel degelijk of zij opgegeten wordt of niet. Elk levend wezen heeft een levenswil en wil niet dood, tenzij van ouderdom. Dat een koe dat niet onder woorden kan brengen impliceert nog niet dat het haar onverschillig is. Jij redeneert net als Descartes. die beschouwde dieren als een soort machines zonder enige vorm van bewustzijn. Hij dacht dat ze geen pijn konden voelen, niet blij zijn of iets anders beleven. “Dat zij schreeuwen en spartelen wanneer ze worden gestoken met een mes of met en gloeiend ijzer worden bewerkt betekent dit niet dat ze pijn voelen. Zij worden door dezelfde principes bestuurd als een klok, en wanneer hun reacties ingewikkelder zijn dan die van een klok, dan is dat, omdat de klok een machine is die is gemaakt door mensen, terwijl dieren oneindig veel ingewikkelder machines zijn, die gemaakt zijn door God…………….”!!!

 39. 54

  @53

  “Het “interesseert” een koe wel degelijk of zij opgegeten wordt of niet. Elk levend wezen heeft een levenswil en wil niet dood, tenzij van ouderdom.”

  Nu probeer je een punt van mij waarin ik aangeef dat een koe zijn eigen bestaan niet kan overwegen, te weerleggen door het te herinterpreteren als een ‘drang’. Dat is een semantisch spelletje en verandert mijn argument geenszins. Val mijn punten aan zoals ik ze weergeef zonder ze te veranderen aub.

  “Jij redeneert net als Descartes. die beschouwde dieren als een soort machines zonder enige vorm van bewustzijn.”

  Kom maar op met die quote van mij waar ik redeneer zoals Descartes.

 40. 55

  @52 Omdat het belang van het dier zijn leven is en jouw “belang” niet meer dan het bevredigen van je lekkere trek!

  Hoho, het belang van het dier was, en ik citeer: “zich te kunnen gedragen naar zijn natuurlijke aarde, soorteigen gedrag”. Dat is niet hetzelfde als zijn leven, dat betekent, om het even concreet te maken, dat een kip volgens jou een belang heeft om lekker vrij in de wei te kunnen scharrelen, waarschijnlijk omdat jij er vanuit gaat dat die kip daar blijer van wordt.

  Of hij nu in die wei loopt of in de schuur zit, uiteindelijk belandt de kip dood op mijn bord, dus het belang van de kip is niet zijn leven, dat is zij uiteindelijk sowieso kwijt
  (tenzij je voor totale afschaffing van vleesconsumptie bent, in welk geval er sowieso geen markt voor kip en dus geen kip is, en het dus ook zinloos is om over de rechten van die kip te praten).

  Het belang van die kip is dus niet het leven, maar de kwaliteit van leven. Maar mijn belang is ook _mijn_ kwaliteit van leven: ik eet graag kip, en als ik mij financieel kan veroorloven om regelmatig kip te eten komt dat ten goede aan _mijn_ kwaliteit van leven – ik vind het nogal aanmatigend van je dat je dat bagatelliseert.

  De vraag is dus: hoe bepaal jij dat de kwaliteit van leven van die kip belangrijker is dan _mijn_ kwaliteit van leven?

  Misschien ten overvloede: ik zet dit bewust enigszins gechargeerd neer. Natuurlijk zie ik ook wel in dat dierenwelzijn belangrijk is. Maar dierenrechten gelijkschakelen aan mensenrechten is onzinnig.

 41. 56

  @55: Ik stop er zo langzamerhand mee. Nog één ding. Als de kwaliteit van jouw leven o.a bestaat uit het eten van een product dat je niet nodig hebt maar waarvoor wel een ander levend wezen heeft moeten lijden en sterven dan vind ik dat ik jouw belang mag bagatelliseren wanneer ik dat afzet tegen het belang van de kip niet te worden gedood en onnodig te hoeven lijden ter bevrediging van de genotzucht van de mens.

 42. 57

  @56: De hele natuur is eten en gegeten worden. Ik eet alleen biologisch omdat ik vind dat een beest niet onnodig moet lijden totdat ik hem of haar op mijn bord krijg.

  En nu komen er allemaal morele dilemma’s: Is een prettig leven van een dier dat toch op mijn bord eindigt het waard om geleefd te worden?

  Het alternatief zou zijn dat het beest nooit geleefd zou hebben. Ben ik nou een lul omdat ik hem heb laten slachten, of een held omdat ik hem de kans gegeven heb een leven te leiden?

 43. 59

  @56 Je blijft het punt missen. Nogmaals dan: het eten van kip is mijn natuurlijk recht, dat voorkomt uit mijn belang
  op een lekkere en gezonde maaltijd, en uit het feit dat ik lid ben van een diersoort die van nature (ook) vlees eet.

  Je claim dat ik geen kip nodig heb is niet hard te maken, of in ieder geval niet harder dan de claim dat een kip per se een weide nodig heeft.