Flip van Dyke

41 Artikelen
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Foto: mystic_mabel (cc)

Uitkeringen sinds 1970

ANALYSE - Hoe groot is de druk van uitkeringen op de (beroeps)bevolking? Hoe hebben de uitkeringen zich ontwikkeld? Dit onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal uitkeringen sinds 1970 bevat enkele verrassende uitkomsten en daarnaast enkele anekdotes van mijn kant waarvan je misschien zal denken ‘Hoe was het mogelijk?’

Oorspronkelijk zou dit stuk onderdeel zijn van deel II van mijn drieluik – deel I hier – over uitkeringen aan allochtonen en autochtonen, maar vanwege de lengte heb ik er toch maar een losstaand artikel van gemaakt.

Uitkeringen en beroepsbevolking

In veel reacties op internetfora merk je dat men niet goed weet hoe het staat met het aantal uitkeringen. Door bepaalde politieke partijen en media wordt vaak verkondigd dat het met het aantal uitkeringen helemaal de pan uit rijst. In figuur 1 laat ik zien hoe het aantal uitkeringen aan mensen tussen de 15 en 65 jaar zich sinds 1970 heeft ontwikkeld.

De grafiek geeft het aantal uitkeringen als percentage afgezet tegen de beroepsbevolking (nationale definitie). Een percentage van bevolking in een jaar geeft over zo’n lange periode een wat beter beeld dan alleen de aantallen uitkeringen, omdat de (beroeps)bevolking de afgelopen decennia sterk is gestegen. Zo bestond in 1970 de beroepsbevolking uit 4,8 miljoen mensen en in 2013 uit 7,9 miljoen, een stijging met twee derde. Ik heb echter ook een grafiek gemaakt met de aantallen.

De meeste percentages die ik hier in tekst noem, heb ik tevens in de grafiek gezet.

Foto: Tyler Ingram (cc)

Huwelijksmigratie veel lager dan altijd gedacht

ANALYSE - De huwelijksmigratie naar Nederland – inclusief zij die gaan samenwonen – is veel geringer dan altijd werd gesuggereerd, geroepen en gedacht, blijkt uit een rapport van het SCP dat vandaag is gepubliceerd. Jaarlijks zijn het 8.000 ‘importbruiden’ (m/v) en daar zitten bijvoorbeeld ook Duitsers bij.

Het SCP – op grond van cijfers van het CBS – komt op een totaal aantal van 8.000 huwelijksmigranten per jaar, waarbij ook nog de nodige kanttekeningen moeten worden geplaatst:

  • Het SCP presenteert de totaalcijfers over vijf jaar. Wedje maken dat dat precies zo wordt overgenomen en dat al snel mensen zullen denken dat het er 40.000 per jaar zijn? Waarom niet een gemiddelde per jaar?
  • De genoemde cijfers zijn inclusief EU-onderdanen, waarvan de grootste groep uit Duitsers bestaat. Het SCP heeft de EU-onderdanen er niet uitgehaald en dat is jammer. Welk percentage van de 8.000 EU-onderdaan is, is dus niet duidelijk.
  • Er zitten in de cijfers ook westerse huwelijksmigranten van buiten de EU. Waarom niet gesplitst? Politiek relevant om westers en niet-westers te onderscheiden.

Al meer dan vier jaar geleden schreef ik (samen met Johanna Nouri) twee blogs (I, II) met de veelzeggende titel ‘10.000 importbruiden zoek’.

In die artikelen maakten wij duidelijk dat het aantal ‘importbruiden’ veel geringer was dan algemeen werd geroepen. In het eerste deel hebben we uitvoerig bericht over wat er in die tijd werd geschreven met als hoogtepunt de toenmalige Minister van Integratie Van der Laan die bij Pauw en Witteman ongeveer zat te huilen omdat er 15.000 ‘importbruiden’ per jaar naar ons land zouden komen.

Het rapport van het SCP maakt opnieuw duidelijk dat dit onzin was. Het was en is kenmerkend voor de Nederlandse pers (en politiek) dat dit soort zaken niet wordt opgepikt.

Foto: mystic_mabel (cc)

Uitkeringen: autochtonen hebben er meer

ANALYSE - Er wordt heel veel geroepen over allochtonen en uitkeringen. Vaak is het regelrechte onzin en op z’n minst is er sprake van halve leugens, belangrijke verzwijgingen of overdrijvingen.

Vooral voor de PVV is het aantal uitkeringen voor allochtonen een belangrijk punt: binnen die partij meent men dat er financieel voordeel valt te behalen door het stopzetten van de immigratie uit niet-westerse landen. Ten onrechte zoals zal blijken.

In dit stuk ga ik in op het aantal uitkeringen en hoe de ene groep daarin verschilt met de andere groep. Ook ga ik in op de bijstand aan mensen in de AOW-leeftijd.

Dit artikel maakt deel uit van een drieluik. Het tweede artikel gaat over de (beroeps)bevolking en werkloosheid. Verder laat ik de ontwikkelingen in de uitkeringen sinds het jaar 2008 zien. Het derde artikel gaat over uitkeringen in gemeenten en specifiek over de bijstand in Rotterdam.

Dit stuk is een actualisering van een veelgelezen artikel dat ik drieënhalf jaar geleden heb geschreven. Aanleiding voor de actualisering is een artikel in Elsevier van 25 september met als kop ‘In cijfers: allochtonen oververtegenwoordigd in de bijstand.’

Klopt dat en hoe zit het dan met de andere uitkeringen? Elsevier geeft geen antwoord op die laatste vraag.

Foto: Marcel Oosterwijk (cc)

Migratieonzin van Bolkestein

ANALYSE - Frits Bolkestein mag ook schrijven op de nieuwe website Jalta. Hij mocht zelfs de aftrap verrichten. In een artikel getiteld ‘De volgende 35 jaar massaimmigratie’, voorspelt hij ons heel veel rampspoed. ‘Ze komen er aan’, kan je het samenvatten. En met ze bedoelt hij de Afrikanen. Tijd voor een fact check.

Bolkestein schrijft:

Tussen de jaren 2000 en 2100 daalt het Europese deel van de wereld-bevolking van 12 tot 6%; dat van Afrika stijgt van 13 tot 25%. Tussen 2000 en 2050 zal de bevolking van Afrika naar verwachting meer dan verdubbelen, van 800 miljoen tot 1,8 miljard. […]

Stel dat de immigratie aanhoudt op het huidige peil voor de langere termijn, voor de komende 35 jaar bijvoorbeeld, tot 2050. Welke gevolgen zal dat voor Nederland hebben ? Is er in Den Haag iemand die zich daarmee bezighoudt?

We pakken de nieuwste cijfers van het CBS erbij.

Massa-immigratie 1
Bron: CBS

De immigratie bedroeg over het jaar september 2013 tot en met augustus 2014 12.800 en de emigratie van eerst egeneratie allochtonen uit Afrika was 8.400. De netto-immigratie bedroeg dus 4.400. Is dat het nu?

Let wel dit zijn cijfers van heel Afrika dus inclusief de zo gevreesde Marokkanen.

Foto: Marieke IJsendoorn-Kuijpers (cc)

Nederland niet racistisch vanwege het grote aantal gemengde relaties? Martin Sommer laat zien dat hij niet kan rekenen

ANALYSE - Vaste columnist van de Volkskrant Martin Sommer voegde afgelopen weekend in een artikel weer veel onzin toe aan het toch al oververhitte zwartepietendebat.

Sommer meent te moeten concluderen dat er nauwelijks sprake is van racisme in Nederland vanwege het grote aantal huwelijken dat autochtonen sluiten met allochtonen. Dat percentage is namelijk volgens Sommer zodanig hoog dat daaruit blijkt dat er geen sprake kan zijn van racisme.

Maar Sommer kan niet rekenen of hij belazert de boel. Of allebei. Want het klopt in ieder geval van geen kant.

Sommer in de Volkskrant:

Trouwen

De moeilijkheid met deze denktrant is uiteraard dat je niet kunt aantonen wanneer Nederland níet racistisch zou zijn. En dat terwijl daarvoor een hard criterium bestaat, gehanteerd door een echte wetenschap: de demografie. Dat criterium luidt: trouwen mensen van verschillende herkomst en kleur met elkaar? De laatste CBS-cijfers leren dat een klein kwart van de allochtonen trouwt met een oorspronkelijke Nederlander. Dat is internationaal gezien hoog.

Ik heb de volgende tabel gemaakt van allerlei groepen allochtonen en hun trouwgedrag:

Trouwgedrag 1

Bron

De tabel is wat uitgebreid, maar het gaat vooral om het aantal gehuwden in 2013 en hoeveel daarvan met autochtonen. De tabel die Sommer laat zien in de link gaat over niet-westerse allochtonen (NWA) – dus niet over ‘de allochtonen’, zoals hij schrijft. We zien dat 21% van de NWA trouwt met iemand die autochtoon is. Bij alle allochtonen – dus inclusief de westerse – is dat 36%.

Foto: Eric Heupel (cc)

De onzin van Teeven – deel 2: het Kamerdebat

ANALYSE - Staatssecretaris Fred Teeven blijft hardnekkig onzin debiteren over aantallen asielzoekers – nu ook in de Tweede Kamer.

65.000 Asielzoekers zouden er volgens Teeven dit jaar naar ons land komen. Ik heb over die uitspraak dit artikel geschreven onder de kop: De onzin van Teeven over duizend asielzoekers per week.

Dit stuk gaat over het Kamerdebat wat daar meteen donderdagavond op volgde. Hoe zelfs tijdens het debat Teeven de Kamer misleidde en hoe de Kamer daar intrapte en zelfs aan meedeed. Hoe het NOS-journaal in de leugens trapt en de Volkskrant. Natuurlijk ook Wilders. En over een brief vol onjuiste informatie die Teeven naar de Kamer stuurde.

Ik schreef dat het ging om de gegevens van april volgens Teeven en daarom schreef donderdag al dat we dat al twee weken geleden wisten.

Teeven zei in het debat echter het volgende:

In de maand april was dat 40%. In de eerste twee weken van mei is ruim de helft, tussen de 56% en de 62%, van de asielstroom afkomstig uit Eritrea.

Dat is dus iets anders want twee weken geleden en bij Eén op één had hij het over eind april. Maar hoe komen we dan aan 65.000?

Foto: Eric Heupel (cc)

De onzin van Teeven over duizend asielzoekers per week

ANALYSE - Eergisteravond kwam Fred Teeven bij Eén op één met het verhaal dat er nu duizend asielzoekers(*) per week naar ons land komen – althans dat maakt de pers ervan. Op de website van het programma staat: ‘Tot voor kort waren het er 1000 per maand. In april was dit dus 4 keer zo hoog.’ In de maand april zouden er dus 4.000 asielzoekers naar ons land zijn gekomen.

Wie echter de uitzending beluistert komt tot de conclusie dat er niets anders aan de hand is dan wat we twee weken geleden al wisten: er zijn duizend meer asielzoekers uit Eritrea gekomen. Teeven gaat vervolgens roepen dat dat duizend per week dus 65.000 per jaar is (blijkbaar telt een jaar ook nog 65 weken).

Van een journalist mag je verwachten dat hij kritische vragen gaat stellen of het misschien over dezelfde groep gaat als twee weken geleden? En hoe kan je nu in godsnaam van een groep van duizend in een paar weken nu 65.000 over een heel jaar maken?

Nee hoor, dat doet deze journalist niet. Integendeel: hij wakkert het vuurtje nog eens flink aan.

In onderstaand figuur de cijfers van oktober vorig jaar tot en met maart dit jaar:

Foto: Takver (cc)

Valse cijfers over verblijfsvergunningen asielzoekers

ANALYSE - De IND – Immigratie en Naturalisatiedienst – kwam vorige maand bij de presentatie van het jaarverslag met cijfers over 2013. Nederland geeft een veel hoger percentage asielzoekers een verblijfsvergunning dan de rest van de EU, was de boodschap. Massa-misleiding zoals uit deze fact check zal blijken.

Alle media berichtten erover zoals hier De Telegraaf en hier nu.nl. De Telegraaf schrijft onder de kop ‘Nederland zeer gul met asiel’:

Nederland geeft opnieuw veel meer asielzoekers een verblijfsvergunning dan de rest van Europa doet. Dat aantal is bovendien, vanwege allerlei regels van datzelfde Europa, niet omlaag te brengen, bezweren de verantwoordelijken.

Nederland liep in 2012 al uit de pas. Toen kreeg 40 procent van de asielzoekers hier een verblijfsvergunning, terwijl dat in de rest van de EU maar 27 procent was. In 2013 heeft Nederland maar liefst 58 procent van de asielaanvragen ingewilligd. Volgens IND-directeur Van Lint zijn de Europese cijfers over 2013 nog niet precies bekend, maar volgens hem is daar slechts een lichte stijging te zien. Nederland loopt kortom nog meer uit de pas.

Dat is nogal een verschil, maar hier valt veel op af te dingen.

Asielzoekers naar Europa

Als je zo de cijfers gebruikt dan ga je er vanuit dat asielzoekers zich keurig verspreiden over de EU. Dus als er 28.000 Syriërs asiel aanvragen in de EU dan doen dat er 1.000 per EU land of, nog beter, keurig naar ratio van de bevolking van het EU-land: Duitsland heeft 5x zoveel inwoners als Nederland dus krijgt dan 5x zoveel Syriërs enz. En dat gaat dan zo met alle 143 landen waarvandaan asielzoekers komen (en dan tel ik de EU-landen nog geeneens mee). Dan zou je zo’n simpele methode kunnen gebruiken zoals de IND dat doet, maar dan moet iedereen ook op dezelfde manier administreren en ik betwijfel ten zeerste of dat wel het geval is.

Foto: UNICEF Ethiopia (cc)

Tweeduizend ‘verweesde’ asielkinderen alsnog verblijfsvergunning

DATA - Tweeduizend ‘verweesde’ asielkinderen krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers van het aantal asielaanvragen over 2013. Het gaat hier om kinderen die in eerste instantie geen toegang tot Nederland kregen –door een uiterst streng toelatingsbeleid. Dat beleid was in 2009 ingesteld door Albayrak (PvdA), maar werd eerst door Leers (CDA) en vervolgens Teeven (VVD) versoepeld.

De Kinderombudsman (KO) schreef in juni vorig jaar een vernietigend rapport over de situatie waarin kinderen verkeerden die niet naar hun ouder(s) mochten:

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind schrijft voor dat een kind het recht heeft om op te groeien bij de ouders, tenzij dit niet in het belang van het kind is. De Nederlandse overheid heeft onder dit verdrag de verplichting om aanvragen tot gezinshereniging met spoed, menselijkheid en welwillendheid te behandelen. De Kinderombudsman constateert dat aan geen van deze verplichtingen is voldaan.

Dat is niet mis en ronduit beschamend voor ieder land en helemaal voor een land als Nederland. Het was het door Albayrak (PvdA) ingezette beleid dat tot deze situatie heeft geleid, zoals blijkt uit de volgende cijfers van de KO:

t1

Op grond hiervan concludeert de KO:

Foto: Michael Bludworth (cc)

Massa-immigratie uit moslimlanden. Update 2013

ANALYSE - De nieuwste cijfers over de ‘massa-immigratie’ van allochtonen afkomstig uit moslimlanden(*) wijzen uit dat er het afgelopen jaar sprake was van een negatief migratiesaldo: er vertrokken er dus meer migranten dan dat er kwamen.

Het blijft in sommige kringen een hot-item die ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden die voor een golf van islamisering in ons land zorgt. Ik heb er al vele stukken aan gewijd. Mijn allereerste blog was getiteld Massa-immigratie uit moslimlanden? De cijfers en is al weer bijna vier jaar oud. Toen ging het over de cijfers tot en met 2008. Ik heb nog een update gemaakt begin vorig jaar met de cijfers tot en met 2010 en nu zijn er dan de cijfers tot en met 2012.

Ik beschrijf in drie paragrafen de migratie van alle allochtonen, de eerste en de tweede generatie. Iedere paragraaf heeft een grafiek van 1996 tot en met 2012 met de immigratie, emigratie en het migratiesaldo. Daarnaast ook nog een mini-tabelletje waarin ik de totale migratie geef vanaf 1996 en uitgesplitst naar ‘voor 2002’ en ‘vanaf 2002’. De nieuwe vreemdelingenwet die werd ingevoerd in 2001 heeft namelijk een zeer grote invloed gehad op de immigratie, zoals uit de cijfers blijkt.

Foto: Oxfam International (cc)

Sterke stijging Syrische asielaanvragers in 2013

ACHTERGROND - In de eerste zeven maanden van 2013 steeg het aantal eerste asielaanvragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder andere door een sterke stijging van Syrische asielaanvragers.

Volgens de laatste cijfers van het CBS is het aantal eerste aanvragen van asielzoekers *) in de eerste zeven maanden van dit jaar gestegen van 5.325 naar 7.360. Dat is een stijging met 2.035, oftewel bijna 40%. Zie figuur 1.

*) Eén asielzoeker kan meerdere asielverzoeken indienen. Vaak wordt dat cijfer gebruikt/misbruikt om het aantal asielzoekers weer te geven, hetgeen natuurlijk onjuist is. In de 1ste 7 maanden van het jaar bedroeg het aantal vervolgverzoeken 1.910.

f1

Bron: Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd

De flinke stijging kwam na drie jaar van daling. In tabel 1 de top-10:

t1

(1-9-’13 een nieuwe versie gemaakt met percentages erbij.)

De stijging komt voor het grootste deel voor rekening van twee landen: Somalië en Syrië. Het aantal Somaliërs dat asiel aanvroeg steeg van 505 naar 1.600 en dat is meer dan een verdubbeling. Procentueel steeg het aantal Syriërs nog harder: bijna een verzesvoudiging van 140 naar 955.

Het aantal Russische aanvragen daalde fors van 510 naar 140. Een maand geleden stond er in de media nog een bericht van het ANP over de explosieve groei van het aantal Russische asielzoekers. In de artikelen wordt een aantal van 810 asielverzoeken genoemd. Dat is onzorgvuldig geformuleerd want het waren 735 Russen. De bekende dubbeltelling dus. Opmerkelijk is dat op het moment dat de artikel verschenen ook al de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar bekend waren waaruit al bleek dat het aantal asielzoekers uit Rusland zeer fors was gedaald.

Sterke stijging emigratie van mensen geboren buiten Nederland

Emigratie van mensen geboren buiten Nederland is sterk gestegen en de immigratie is gedaald in het eerste helft van dit jaar. Van mensen geboren in Nederland is nu juist de emigratie iets gedaald. Netto blijft er niets meer over, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gisteren is het CBS weer met een update gekomen van de bevolkingsontwikkeling. De eerste helft van dit jaar is nu compleet met voorlopige cijfers.1

Totaal werden er 86.698 baby’s geboren in de eerste 6 maanden (-1.819 t.o.v. van een jaar eerder), overleden er 72.292 (+4.292), immigreerden er 64.957 (-1.597), emigreerden er 64.711 (+6.406), verhuisden er 282.320 (+9.730) mensen tussen gemeenten en ook nog 441.377 (+10.931) binnen een gemeente.

De bevolking nam in een jaar toe met 67.596 personen naar een totaal van 16.740.554 mensen op 1 juli 2012.

Cijfers CBS

Ik ga de migratie ontleden. Let op: de cijfers gaan over geboorteland en gaan dus niet over de tegenstelling allochtoon/autochtoon of over nationaliteit.

Tabel 1 laat het verschil zien met het eerste halfjaar van vorig jaar. Totaal immigreerden er 65.000 mensen en dat is een lichte daling van 1.600 t.o.v. vorig jaar. De emigratie steeg wel fors met 6.400 naar 64.700. Dat betekent dat het migratiesaldo vrijwel nihil is!

Vorige Volgende