Hoe de conservatieven wonnen

RECENSIE - Het was een kwart eeuw geleden. Hans Janmaat zat nog in de Tweede Kamer, samen met twee collega-Centrumdemocraten. Ze werden met de nek aangekeken – nieuwe nazi’s waren het, volgens velen. Maar de sfeer was ook aan het omslaan.

Negen jaar daarvoor wist Janmaat maar ternauwernood ontkomen aan een gewelddadige overval door linkse activisten op een CD-partijbijeenkomst in Kedichem. Zijn secretaresse (later zijn vrouw) Wil Schuurman raakte zwaar gewond; het hotelletje op de dijk brandde af. De eerste, wrede reacties van ‘net goed’ maakten daarna al snel plaats voor een gevoel van schaamte. Zoiets hoorde toch niet in Nederland.

En met het besef dat ‘de strijd tegen neonazi’s’ ook te ver kon gaan, groeide het besef dat Janmaat al die jaren misschien toch, zij het op schrille toon, een belangrijk probleem had aangekaart. De immer groeiende groep immigranten in de grote steden.

Verguisd, maar toch…

Desondanks werd Janmaats roep om een immigratiestop weggezet als discriminatie, als nazisme. En dat mocht nooit meer. De Tweede Wereldoorlog was inmiddels uitgegroeid tot het morele ijkpunt van de Nederlandse samenleving. Dat schiep duidelijkheid. Wij waren ‘goed’. Janmaat was ‘fout’.

Hoogtepunt in dit collectieve heldendom was de uitbreiding in 1983 van artikel 1 van de grondwet, op voorstel van CPN-voorman Marcus Bakker. Discriminatie was voortaan verboden ‘op welke grond dan ook’. Bakker (eigenlijk zelf ook maar nét politiek paria af) kreeg voor zijn amendement de ganse politiek mee. De toekomst was immers aan de multiculturele samenleving. Maar na 1990 sloeg de twijfel toe. De oude stadswijken werden islamitische enclaves. De oude bewoners klaagden of verhuisden, en vroegen zich af waarom ze eigenlijk nog op de bestaande partijen stemden.

Het probleem was helder, maar de politiek wist er geen raad mee. Want niemand wilde geassocieerd worden met de Centrumdemocraten. De onvrede moest dus op omfloerste wijze worden geuit. En de eerste die dat luidop deed was Frits Bolkestein.

Neoconservatisme in Nederland

Bolkestein, zo constateert Merijn Oudenampsen in ‘De conservatieve revolte’, was een van de eerste Nederlandse ‘neoconservatieven’. Een bont gezelschap dat volgens hem geïnspireerd was geraakt door de neoconservatieve Reagan-revolutie in de VS en de opkomst van Margaret Thatcher in Groot-Brittannië. Later doken anderen op, zoals Herman Vuijsje, Bart Jan Spruit, Jaffe Vink, Jos de Beus, Paul Cliteur, Paul Scheffer en Hendrik Jan Schoo.

Als we het ontstaan van deze Gideonsbende willen begrijpen, dan moeten we volgens Oudenampsen naar de conservatieve helden in de Verenigde Staten kijken. Om te beginnen Friedrich Hayek, die beweerde dat socialisme de snelste weg was naar een dictatuur; daarnaast Leo Strauss, die zei dat een samenleving niet kan bestaan zonder een religie, een ideologie, kortom een vijand; Francis Fukuyama, die in zijn End of History op zoek ging naar een ‘nieuw verhaal’ dat (na de val van het communisme) het Westen zou kunnen binden en inspireren – en niet te vergeten Bernard Lewis en Samuel Huntington, mannen de islam aanwezen als de vijand die het Westen zo dringend nodig had. Zo waren er nog een paar.

Bolkestein las ze allemaal. Anderen lazen wat anders.

Tegen de progressieve generatie

De Nederlandse conservatieven werden gedreven door afkeer van de ‘normloze’ zestiger en zeventiger jaren, en van de normloosheid bij uitstek, de multiculturele samenleving. De los-vaste club was overtuigd dat zijn tijd zou komen en bereid om jarenlang in de politieke woestijn te dwalen totdat de rest van het land het licht zag. Voorlopig waren hun opvattingen onverteerbaar. Bolkestein koos voor zijn schot voor de boeg dan ook een podium op veilige afstand, in Luzern. Daar zei hij in een lezing voor de Liberale Internationale:

De Europese beschaving is doordrenkt van de waarden van het christendom. Ook een liberale politicus zal dat erkennen. Na een lange geschiedenis met tal van zwarte bladzijden hebben rationalisme, humanisme en christendom een aantal fundamentele politieke beginselen voortgebracht, zoals: de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de verdraagzaamheid en non-discriminatie. Het liberalisme claimt universele geldigheid en waarde voor deze beginselen. Dat is zijn politieke visie. Dit betekent dat volgens het liberalisme een beschaving die deze beginselen in ere houdt, hoger staat dan een beschaving die dat niet doet.

Pseudo-intellectueel

Een beschaving doordrenkt van waarden… het christendom als medebedenker van de scheiding van Kerk en Staat…. Dat is zijn visie…; het was natuurlijk semi-intellectuele borrelpraat.

Maar Bolkesteins echte boodschap moest nog komen: de islam, zo vertelde hij zijn gehoor, ‘schuurde’ met de Europese beschaving. Moslimmigranten vormden dan ook een bedreiging voor onze beginselen. En al even gevaarlijk was in zijn ogen het ‘cultuurrelativisme’ van linkse intellectuelen die weigerden om het gevaar überhaupt te onderkennen.

Bolkestein was geen denker. Zijn werk, constateer de Tilburgse politicoloog Oudenampsen, staat bol van de tegenstrijdigheden. Maar hij gaf stem aan de groeiende onrust in de betere kringen. Dat gevoel van dreiging door ‘te veel buitenlanders’. Zijn lezing wordt wel beschouwd als het begin van de landelijke discussie over islam en immigratie. Maar dat is overdreven. Het bleef stil, op een korte uitbarsting van verontwaardiging na. Het land had meer tijd nodig om de neoconservatieve inzichten te omarmen. En anderzijds waren die inzichten nog niet aantrekkelijk genoeg.

Multiculturele babyboomers

In de jaren daarna speelde een bewonderaar van Bolkestein, Henk Jan Schoo, een voorname rol. Schoo, opgeklommen van redacteur bij Winkler Prins tot hoofdredacteur van Elsevier, schreef in 1995 een essay waarin hij, niet voor het eerst of laatst, uithaalt naar de linkse verloedering:

Babyboomers voeren al zo’n vijfentwintig jaar het bewind in Nederland. […] Ze hebben de macht over het geschreven en gesproken woord, formuleren ideeën, bepalen wat de kwesties zijn, definiëren de werkelijkheid.

En volgens Schoo blokkeerden ze ook het debat over de multiculturele samenleving – met een beroep op de Tweede Wereldoorlog:

‘Artikel één van de grondwet, het anti-discriminatieartikel, is de hoeksteen van dit oorlogsbeeld. Door het land rijdt een trein met de leuze ‘één voor allen, allen voor één’. Zo moet de jeugd worden bereikt en geïndoctrineerd met de enige ware leer. De herinnering aan de oorlog wordt dienstbaar gemaakt aan de heilsboodschap van de multiculturele samenleving.’

Succesvolle frames

Schoo’s kritiek op het inzetten van de Tweede Wereldoorlog was een eerste doorbraak. Janmaat – hij speelt in het boek van Oudenampsen vrijwel geen rol – had hier overigens niets meer aan. Ook de neoconservatieven meden hem als de pest. Oudenampsen schrijft dat zij zich lieten inspireren door Amerikaanse denkers, maar Janmaat riep al járen dat ‘links’ de steden liet verloederen. Het verschil was dat de neoconservatieven de schuld van links naar het verleden doortrokken.

Die linkse elite was niet alleen verantwoordelijk voor ‘het multiculturele drama’ (aldus Paul Scheffer) maar óók voor de komst van die immigranten in the first place. Ze had de islam actief hiernaartoe gehaald. Die suggestie stond volkomen haaks op de historische feiten maar Bolkestein, Schoo en consorten ‘definieerden de werkelijkheid’ zogezegd dat ‘links’ de immigratie heeft georganiseerd en gestimuleerd. Een leugen die inmiddels bijna onuitroeibaar is.

Maar twintig jaar geleden kon je met een aanval op het linkse gedachtengoed geen verkiezingen winnen. Daarvoor werd dat gedachtengoed te breed gedragen. De hiervoor noodzakelijke extra aanpassing van het conservatisme werd uitgevoerd door Schoo’s tovenaarsleerling Pim Fortuyn – die hiermee het conservatisme ook in één klap onherkenbaar maakte.

De innovatie van Fortuyn

De Elsevier-columnist deed aanvankelijk niet meer dan lofliederen afsteken op het neoliberalisme. De emancipatie van de arbeider, de vrouw et cetera was voltooid, aldus Fortuyn, dus het tijdperk van de overheidsbetutteling was voorbij. De sociale zekerheid kon afgebroken worden en zaken als gezondheidszorg en onderwijs konden wat hem betreft worden geprivatiseerd.

Onder invloed van Schoo sloeg Fortuyns Thatcheriaanse lofzang na enige tijd om in een culturele klaagzang. De Europese beschaving werd bedreigd door de ‘achterlijke’ islam. En om dat te keren moest er afgerekend met de linkse, aan het pluche vastgeplakte linkse elite met zijn multiculti-geklets. Het probleem was dat die vreselijke linkse elite voor een maatschappelijke en ethische revolutie had gezorgd die zich niet meer liet terugdraaien.

Niemand wilde terug naar de bekrompen jaren vijftig, naar de vrouwen achter het fornuis en de homo in de kast. Er zat dus niets anders op dan deze verworvenheden stelen van links en beweren dat ze alleen bij rechts in veilige handen waren. Fortuyn volbracht deze intellectuele salto. ‘Wij’ Nederlanders moesten onze superieure westerse waarden (emancipatie, vrijheid van meningsuiting, et cetera) beschermen tegen de ‘achterlijke’ islam. De linkse elite kon dat niet.

Dankzij Fortuyn kon dus tegelijkertijd behaaglijk progressief zijn én tegen immigratie, anti-islam. Het bleek een gat in de electorale markt. De Lijst Pim Fortuyn gooide het Nederlandse politieke landschap volledig overhoop. Fortuyns opmars zou tragisch eindigen, maar dan heeft Oudenampsen de pen al neergelegd.

Ideeëngeschiedenis

Ideeën zijn belangrijk. Dat is de les die Oudenampsen ons wil meegeven. ‘De conservatieve revolte’ schetst op overtuigende wijze hoe het Nederlandse neoconservatisme de weg vond naar de macht. Hoe het zich liet inspireren (al ontbreekt volgens mij ten onrechte de rol van Janmaat) en hoe ze omging met teleurstellingen: Geert Wilders, die uiteindelijk koos voor een one issue party – overigens is ook hij in dit boek nauwelijks aanwezig.

Oudenampsen besteedt vooral aandacht aan Amerikaanse inspiratiebronnen, om te benadrukken dat de omslag naar rechts van rond 2000 geen verandering is van een abstracte, ongrijpbare ‘tijdgeest’ (een loze verklaring met een lange traditie), maar dat deze veroorzaakt werd door een doelgericht opererende politieke beweging.

Hij pleit voor nieuwe aandacht voor de invloed van ideeën op de loop der gebeurtenissen. Maar wat hij vooral laat zien is hoe redelijk curieuze persoonlijkheden als Bolkestein, Ayaan Hirsi Ali en Pim Fortuyn die ontwikkeling stuurden.

Reviaanse ironie

En in de laatste tientallen pagina’s lijkt hij zijn boodschap zelf vergeten te zijn, wanneer hij komt te spreken over Theo van Gogh en GeenStijl. Het doelbewust kwetsen, de aanval om de aanval, met altijd de uitvlucht: ‘U begrijpt het niet, het is maar ironie’, kortom de stijl waar de rest van Nederland zo heerlijk overheen kan vallen, wordt door hem toegeschreven aan W.F. Hermans en Gerard Reve. Hier geen politieke analyse, geen speurtocht naar ideeën; er is slechts sprake van een stijlvorm die buiten zijn literaire oevers is getreden. Met dank aan internet, uiteraard. zoals Bert Brussen zei: ‘in het dagelijks leven ga je naar de wc, op internet laat je het gewoon lopen.’

Oudenampsen spreekt van een Nederlands nihilisme. Maar merkwaardig genoeg ontbreken hier de buitenlandse voorbeelden, inclusief de opkomende alt right-ideologie. Oudenampsen blijft keurig binnen de vaderlandse grenzen. Wellicht omdat nihilisten geen denkers zijn, wellicht omdat hij denkt dat dit nooit wat kan worden.

Maar laten we de kracht van ongeschreven ideeën niet verwaarlozen. Wie weet kan Oudenampsen over tien jaar een boek schrijven over hoe alt right in Nederland werd opgepakt, en de politiek veroverde.


Merijn Oudenampsen, De conservatieve revolte. Uitgeverij van Tilt, 384 bladzijden, 24,50.

Reacties (85)

#1 beugwant

Mocht er een tweede druk van komen, dan kan Oudenampsen het herzien met een FvD-aanvulling en een hoofdstukje Dijkhof.

 • Volgende discussie
#2 Basszje

Niets waardenlozer dan de ideologie van het uitverkopen van je land en je moeder. Bolkenstein, de sloper zonder moraal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

Niemand wilde terug naar de bekrompen jaren vijftig, naar de vrouwen achter het fornuis en de homo in de kast. Er zat dus niets anders op dan deze verworvenheden stelen van links en beweren dat ze alleen bij rechts in veilige handen waren.

Oei, hier zie ik toch wel een grote blunder van Hulspas. Gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero, kwamen voort uit de revolte van de jaren 60, wat van oorsprong een niet-politiek karakter had. Dat links later met andermans veren ging pronken is een andere kwestie.

Zie ook het homohuwelijk, dat is onder paars geregeld (Bolkestein was toen partijleider!). Waar we het feitelijk over hebben zijn de christenen en de christelijke partijen die op grond van hun bijbel ongelijkwaardigheid van man en vrouw en homo en hetero propageerden. (Die stemden dan ook tegen het homohuwelijk)

De revolte van de jaren 60 en de daarmee gepaard gaande seksuele revolutie was gericht tegen het christelijk gedachtengoed wat toen nog overheersend was. Een groepering als Dolle Mina surfte ook mee op die golf (baas in eigen buik). Grote tegenstrever tegen abortus in de jaren 70 was de heer Dries v Agt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

@3.

Abraham Kuyper zei het al: links is al wat niet christelijk is. Dus zo bijzonder is het niet.

Rechts is nu consercatief, en dat waren de jaren zestig zeker niet. Rechts is reactionair en dat zie je dus wel. Zoals de Franse president Sarkozy al zei dat hij de jaren zestig terug wilde draaien .

Ik vind juist dat Janmaat niet gelijk een rechts en conservatief politicus was. Enkele dingen wel, andere dingen niet. Maar het zorgde er wel voor dat het woord rechts en conservatief een slechte naam kreeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lutine

Vervolg #3 Zo komen nu de broodjes aap in de wereld. Links was zelf de dief, dus kunnen de populisten hun vrouw en homovriendelijke agenda niet van links hebben gejat. Ook populisten (Fortuyn, Wilders e.a.) zijn kinderen van de jaren 60 of later. Niet onlogisch dus dat zij in het islamitische deel van het volk nieuwe puriteinen zagen die de seksuele bevrijding ongedaan zouden maken.

Verder kunnen we van populisten heel wat zeggen, maar als zij gelijkwaardigheid na streven (wat feitelijk de natuurlijke situatie is, dus noch links, noch rechts), wie ben ik dan om daar wat van te vinden? Waar de populisten de fout in gaan is dat zij de mening van ongelijkwaardigheid bij moslims willen verbieden. Dat is niet democratisch. Wilders en Fortuyn willen/wilden zelfs de hele islam zo’n beetje verbieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

@5.

Oh, daar komen de bekende kronkels weer over van nature gelijkwaardigheid, ondemocratisch als je kritiek op de islam heb en natuurlijk de populisten. Wat een onzin weer!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

@3 Je bedoelt de progressieve revolte, die gericht was tegen allerlei traditionele autoriteiten en patriarchale conventies. Het is niet voor niks dat allerlei conservatieven (en daar zitten voor een flink deel orthodoxe christenen bij) te hoop lopen tegen de generatie van ’68, de (links-progressieve) babyboomers.

Maar maak jezelf vooral wijs dat dit geen politieke component had (of heeft).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lutine

@4

Conservatief staat voor behoudend. En dát waren de christenen in de jaren 60/70. Conservatief en rechts zijn inderdaad niet synoniem. De VVD was in de jaren 60/70 onversneden rechts, maar niet zo conservatief als het CDA en haar voorlopers. Bij de VVD zag men het economische voordeel van deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt wel. Voor de buitenwacht mogen CDA en VVD één pot nat lijken, maar dat is niet zo. Christenen vertalen hun politiek aan de hand van de bijbel. Voor de VVD tellen alleen economische belangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 analist

@3: Gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero, kwamen voort uit de revolte van de jaren 60, wat van oorsprong een niet-politiek karakter had. Dat links later met andermans veren ging pronken is een andere kwestie.

op zich wel mee eens. net zoals abortus, euthanasie en schone lucht: het waren vooral thema’s waar de liberalen zich mee bezig hielden. de socialen zaten toen nog in de “biefstuk en een Opel Kadet voor iedereen” modus, plus toenadering naar Rusland en China. Kan verkeren.

Overigens is de conservatieve innovatie niet enkel het verwerpen van het cultuurrelativisme en de flirt met het nationalisme. Even zo belangrijk is het opschuiven naar het centrum wat economie betreft. Waar dertig jaar geleden de VVD het nog had over de “Nachtwakersstaat” bezuinigt nu zij vrolijk op politiek en leger ten gunste van uitkeringen en zorg. Dit zie je ook bij andere rechtse partijen in west europa: de verzorgingsstaat wordt geaccepteerd als gegeven. Daarmee wordt (centrum)links een troef uit handen genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 analist

@7: helaas, vijftig jaar geleden was Amsterdam ook al niet gelijk aan Nederland. En dat zeg ik als Amsterdammer he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

@8.

Ga jij nog maar eens goed kijken naar de geschiedenis van de VVD, voortkoment uit de PvdA, jaren 40. Liberalen die niet teveel invloed overheid wilden, en sommigen nog tegen bepaalde wetten stemden waarin de overheid als een moeder voor haar burgers ging zorgen. Liberaal staat voor vrijheid, en niet alleen economisch. VVD is gewoon conservatief liberaal, simpel zat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 gbh

Voordat Jan Maat werd uitgemaakt voor neonazi gebeurde dat ook bij de SP na het verschijnen van de brochure Gastarbeid en Kapitaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lutine

@10

Het enige wat @7 bewijst is dat gelijkwaardigheid al vroeg gepolitiseerd werd. In werkelijkheid waren het de babyboomers die de gepropageerde ongelijkwaardigheid van de christelijke instituties verwierpen. (En massaal de kerk verlieten) Ook bij de PvdA werden wat lieden wakker in de jaren 60: de Vietnam oorlog was impopulair bij de jeugd. Het was de tijd van hippies, Woodstock, Kralingen, vrije seks, beschikking van de pil, pacifisme enzovoorts.

De hele revolutie zakte in de jaren 70 al weer in doordat zaken in een links frame werden geplaatst, met uitwassen als krakers e.d. Revoluties worden altijd gekaapt. Maar met het christelijke idee van óngelijkwaardigheid was afgerekend, zelfs binnen het pas opgerichte CDA gingen wat lichtjes branden.

Dat populisten tegen vrouwenonderdrukking zijn is volstrekt logisch. Onderdrukking is namelijk de afwijking. Gelijkwaardigheid is vanzelfsprekend. En binnen de islam zijn nu eenmaal ook SGP-achtige ideeën. En ook dat is logisch, religie is voor velen nu eenmaal niets anders dan een idee. En dat idee kán ongelijkwaardigheid van man en vrouw bevatten. De andere kant van de medaille is dat er binnen de islam stromingen zijn die ongelijkwaardigheid niet erkennen. Volgens mij meer dan binnen het christendom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lutine

@12

De SP hikte in de jaren 80 tegen Janmaat aan. Maar aangezien de SP in die tijd niet eens in het parlement zat en onbeduidend was (we hadden ook geen internet) viel niemand er over.

Leuke quotes:

Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de conclusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitiese godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land.

(let op de spelling van dat islamitiese, typisch SP)

Om aan die spanningen een einde te maken, stelt de brochure voor om de immigranten voor de keus te stellen: óf Nederlander worden en naturaliseren, óf islamiet blijven en teruggaan naar het thuisland.

Het is alsof ik Wilders hoor: willen wij meer of minder islamieten?
Maar het was gewoon Marijnissen. Tegenwoordig zijn sommige SP’ers er zelfs trots op: „wij zagen in de jaren 80 al wat Wilders nu zegt”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Prediker

Het enige wat @7 bewijst is dat gelijkwaardigheid al vroeg gepolitiseerd werd.

@13 Wellicht is dat omdat ongelijkwaardigheid een politiek thema is. Woodstock is van ’69, de hippies de tweede helft van de jaren zestig.

De antikernwapenbeweging (politiek dus) stamt van de eerste helft van de jaren zestig. Een partij als D66 (niet noodzakelijk links, maar liberaal-progressief) is typisch politiek.

Kortom, maatschappelijk verzet tegen oude gestalten, hiërarchieën en instituties en de ‘politisering’ daarvan lopen in de jaren ’60 van meet af aan geheel door elkaar heen. De hippies waren pacifisten en droomden van een betere wereld, in 1967 werd er in Nederland gedemonstreerd tegen de Vietnamoorlog. ‘Johnson Molenaar!’

Maar blijf vooral doen alsof die maatschappelijke omwenteling aanvankelijk a-politiek was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 mivleeuw

“Niemand wilde terug naar de bekrompen jaren vijftig, naar de vrouwen achter het fornuis en de homo in de kast. Er zat dus niets anders op dan deze verworvenheden stelen van links”
Doet me denken aan Femke Halsema: “Conservatieve politici hebben linkse waarden gekaapt”.
Ik denk dat links die waarden uit zijn handen heeft laten vallen. Door cultureel relativisme en racisme van lage verwachtingen heeft links zichzelf verzwakt. En het was al zwak omdat, althans een gedeelte van links, meeging in privatisering en marktwerking.
Toen de zwijnerij van losgelaten banken in 2008 een crisis veroorzaakte dacht ik even dat er een ommezwaai naar links zou komen. Het tegendeel voltrok zich. Rechts bleef migratie en islamisering als het grootste probleem agenderen en links hapte toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Lutine

Als we het ontstaan van deze Gideonsbende willen begrijpen, dan moeten we volgens Oudenampsen naar de conservatieve helden in de Verenigde Staten kijken. Om te beginnen Friedrich Hayek, die beweerde dat socialisme de snelste weg was naar een dictatuur; daarnaast Leo Strauss, die zei dat een samenleving niet kan bestaan zonder een religie, een ideologie, kortom een vijand;

Volgens mij is die Oudenampsen de slimste ook al niet. Of Leo Strauss conservatief was weet ik niet, maar zijn uitspraak hier bevat een waarheid. Een samenleving heeft een vijand nodig omdat de meeste mensen zo in elkaar zitten. Niet omdat het een natuurwet is. Dat dit indruist tegen pacifisme is evident. Je zou pacifisme als de natuurlijke toestand kunnen benoemen. Het is de mens zelf die de natuurwetten schendt. Voorbeelden ten over: de koude oorlog hield het westen bijeen. Een Trump had toen niet kunnen gedijen vanwege het communistische gevaar. (We mogen de USSR nog dankbaar zijn dat ze onze vijand wilden zijn)

Maar ook op partij-politiek niveau kan men niet bestaan zonder vijand. Links heeft ‘neoliberalen’ nodig als vijand, de PVV heeft moslims en andere buitenlanders nodig als vijand. Het vijandschap is de bestaansgrond voor samenlevingen en veel mensen. In de politieke filosofie is men bekend met dit fenomeen. Dat Fukuyama het einde van de geschiedenis voorzag na de val van de muur was dan ook een domme gedachte. Zonder vijand is de mensheid gedoemd te vervallen in vreedzaamheid.

Ik adviseer die Oudenampsen om eerst eens wat filosofie op te doen voordat hij zomaar wat gaat blaten. Als men de wezenlijke dingen niet begrijpt, dan kunnen er alleen maar foute conclusies getrokken worden. Humoristisch is dan weer dat Oudenampsen Bolkestein verwijt geen denker te zijn. Uhh? Hoor ik daar een pot de ketel verwijten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lutine

@16

Doet me denken aan Femke Halsema: “Conservatieve politici hebben linkse waarden gekaapt”.
Ik denk dat links die waarden uit zijn handen heeft laten vallen.

Het is mij wel duidelijk waarom links heeft verloren na de credit crunch. Links (hier Halsema) claimt zaken welke helemaal geen gedachtengoed is. Zoals ik hiervoor heb aangetoond heeft links zaken als gelijkwaardigheid gestolen/geclaimd. Waarom zou de kiezer een dief vertrouwen? Overigens was juist Halsema nog een van de mensen waarvan je hoopte dat het ooit nog goed zou komen met links. De ideologische bezetenheid was bij haar niet zo groot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joop

@17.

Je hebt zelf ook al genoeg vijanden afgeschilderd: populisten, christendom, racisten en weet ik wat niet. En dan oordelen, dat is jouw slechtste gewoonte. Of zelfs met termen als ‘uitroeien’ te komen.

Gelukkig dat Oudenampsen weet wie Leo Strauss is. Misschien een tip om het boek van Thierry Baudet over conservatisme (Conservatieve vooruitgang, 2012) te lezen.

Conservatieve vooruitgang biedt portretten van de belangrijkste moderne conservatieve denkers: van Ludwig Wittgenstein en C.S. Lewis tot Johan Huizinga en Leo Strauss. Het bevat bijdragen van prominente geestverwanten als Roger Scruton, Andreas Kinneging, Theodore Dalrymple en Arjo Klamer. Conservatisme valt niet in termen van ‘links’ of ‘rechts’ te vangen. Het ontsnapt aan de kunstmatige tegenstelling markt-staat waar liberalisme en socialisme verlamd door zijn. Hierdoor kunnen conservatieven nieuw licht werpen op actuele onderwerpen als: – duurzaamheid – maatschappelijk verantwoord ondernemen – het probleem van het populisme – het belang van vorming, religie en cultuur ‘Allen die belang stellen in de huidige politiek zijn het aan zichzelf verplicht dit interessante en goed geschreven boek te lezen.’

Voordat je zelf zoveel rondblaat.

Trouwens bij de conservatieven worden ook Paul Scheffer en Jos de Beus geschaard … Apart!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Ilya

“Wie weet kan Oudenampsen over tien jaar een boek schrijven over hoe alt right in Nederland werd opgepakt, en de politiek veroverde.”

Ik vermoed dat de invloed van de term alt-right de komende jaren juist wat gaat afnemen. Het probleem voor rechts is dat die term te sterk wordt geassocieerd met blanke identiteit, en dat is nu eenmaal niet erg compatibel met het verhaal over vrijheid. Het is op de lange termijn niet vol te houden dat je de VVM als het hoogste goed ziet als je tegelijkertijd de huilie huilie jammernegers de mond wil snoeren. Als de invloed van alt-right toeneemt, dan wordt het voor rechts steeds lastiger om de verwijten van racisme van zich af te schudden. Ik denk daarom dat het anders zal gaan.

Voordat alt-right mainstream werd had je de neoreactionairen (NRx) die veel minder op identiteit leunen. Mencius Moldbug, bijvoorbeeld, ziet het het libertaire verhaal over vrijheid als subset van een verhaal over orde:

https://www.unqualified-reservations.org/2010/02/from-mises-to-carlyle-my-sick-journey/

Moldbug’s denkraampje is, in tegenstelling tot de identiteitspolitiek van alt-right, helemaal compatibel met het wereldbeeld van Jordan Peterson. Beiden verdelen de wereld in (vrouwelijke) chaos en (mannelijke) orde, en beiden zien het eerste alleen als goed als het door het tweede in toom wordt gehouden. Libertaire vrijheid is bij beiden ondergeschikt aan fascistische orde. Het zal mij niet verbazen als het framework van Moldbug, of een variant daarop, de komende jaren in de mode gaat komen ten koste van rechtse identiteitspolitiek, omdat het rechts in staat stelt om a) het openlijke racisme van alt-right te omzeilen en b) libertarisme te verenigen met fascisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

Ik adviseer die Oudenampsen om eerst eens wat filosofie op te doen voordat hij zomaar wat gaat blaten.

@17 Ik volg die Oudenampsen nou al een tijdje. Hij toont zich keer op keer een zeer belezen kenner van de ideeëngeschiedenis.

Zeg eens eerlijk: welke klassieke filosofische werken heb jij daadwerkelijk gelezen?

Of Leo Strauss conservatief was weet ik niet, maar zijn uitspraak hier bevat een waarheid.

Ja, jij bent echt beter op de hoogte dan Oudenampsen, dat blijkt wel! Strauss niet gelezen, wel een mening, en maar pedant uit de hoogte doen.

Blazen, snoeven en de betweter uithangen. Wat dacht je nou, dat niemand daar doorheen zou prikken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 analist

@16: of het waren geen “linkse waarden”.

@20:
Het zal mij niet verbazen als het framework van Moldbug, of een variant daarop, de komende jaren in de mode gaat komen ten koste van rechtse identiteitspolitiek, omdat het rechts in staat stelt om a) het openlijke racisme van alt-right te omzeilen en b) libertarisme te verenigen met fascisme.

interessant. in V.S. heb je zo’n kapitalistisch fascisme: domonionisme

https://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_theology

in het seculiere Nederland niet zo interessant, terwijl je genoeg mensen hebt die “zo” denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ilya

@23: Dat verhaal van Moldbug is erg Amerikaans, want zowel libertarisme als christendom zijn daar beduidend invloedrijker dan in Nederland. Maar ik denk dat het ook in seculier Nederland invloed kan hebben. Vanuit de optiek van Mencius Moldbug of Jordan Peterson betekent de term “seculier” weinig tot niets. Zij zien zelfverklaarde atheisten als Sam Harris of Richard Dawkins als idioten die de christelijke wortels van hun liberale morele systeem niet onderkennen. De alt-right kindertjes van 4chan die het rode pilletje slikken doorzien dat dan weer wel, maar zij blijven vervolgens verweesd achter. Volgens Jordan Peterson doet dat hen verlangen naar vaste grond (“they long for identification with the father”). Als je die gedachtengang doorzet dan is juist seculier Nederland gevoelig voor paleo-libertaire ideeen uit de VS, want de generaties na de liberale babyboomers zitten in een existentiele crisis, en kunnen veel minder teruggrijpen op een christelijk-conservatieve traditie dan de inwoners van andere niet-Amerikaanse landen, zoals Polen of Hongarije.

Ik denk dan ook dat er redelijk wat draagvlak is in Nederland. Vergeet niet dat Jordan Peterson de man is die het antwoord schuldig bleef op de vraag of de wederopstanding van Jezus een ware historische gebeurtenis is geweest, en desondanks wordt bewierookt bij het goddeloze, nihilistische, cynische geenstijl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

Blazen, snoeven en de betweter uithangen. Wat dacht je nou, dat niemand daar doorheen zou prikken?

@22
Voor jou hetzelfde antwoord als wat ik Joop laatst gaf; je denkt toch niet dat ik op je voortdurende provocaties in ga? Wordt eerst maar eens groot, knul. Dan spreken we verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joop

@25.

Hahaha, Lutine kan geen inhoudelijke kritiek pareren. Dat wisten we al, ouwe betweter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 DW

@3
Overigens stemde Partijleider Bolkenstein zelf tegen het homohuwelijk (natuurlijk in verband met het imago van Nederland in het buitenland of zo iets).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Joop

@23.

In de VS heb je tevens corporation fascisme, met ook veel invloed binnen de democraten, veel democraten stemden dan ook mee met ingrijpende hervormingen van Trump, die de rijken en bedrijven veel fiscale voordelen gaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lutine

@27

Bolkestein was dan ook een merkwaardig figuur in de politiek. Hij was de deftige versie van Janmaat, maar leidde de VVD wel Paars in. Paars wat je kan beschouwen als de apotheose van de seksuele revolutie van de jaren 60. Maar op dat moment slopen querulanten als Marijnissen al rond.

Saillant detail is dat Janmaat verguisd werd, maar Bolkestein niet. Terwijl het weinig intelligentie vergde om te zien dat Janmaat een onbenul was. Het tekent de sfeer van die tijd. In de jaren 80/90 woedde de politieke correctheid op zijn heftigst. En Janmaat was de verzinnebeelding van het kwaad. Waardoor zijn opposanten vanzelf ‘goed’ werden. De revolutie van gelijkwaardigheid was toen al lang al verraden door links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joop

@29.

Bolkestein deftige versie Janmaat. Laat me niet lachen.

Politieke correctheid heerst nog steeds, dat zie met mensen die nog steeds geen problemen met migratie zien, of slaafs de EU volgen in hun technocratische ondemocratische beleid.

En links boel verraden wat gelijkwaardigheid betreft. Wat een fantasie. Die illusie van gelijkwaardigheid hebben ze nog steeds. Voortbouwend op het calvinistische punt dat voor God ieder mens gelijk is als het gaat om geloofsbeleving. Daar komt een stuk individualisme en gelijkheid voort wat hij niet ziet in je blinde haat jegens het christendom. Wat in zoverre helemaal niet bestaat. Vanwege vrijzinnig, orthodox, en talloze andere verschillen tussen christenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hal Incandenza

@28/Joop
Heb je het nou over de ‘Tax cuts and Jobs Act’? Want in dat geval is toch wel zo ongeveer de meest feitenvrije comment ooit. Weet je hoeveel Democraten er voor de belastinghervorming hebben gestemd? Ik zal het ff voor je optellen: 0 (Huis van Afgevaardigden) + 0 (Senaat)= 0.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 JANC

@30: Ach gussie, het “wegkijken”-argument. Al lang weerlegt, maar we halen hem maar weer boven water.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joop

@32.

Je kan van alles weerleggen, maar dat betekent niet dat het door veel mensen zo wordt gezien. Typisch een links dingetje, gelijk hebben is niet voldoende, je moet het ook verkopen. En door intellectualisme en het volk is dom-taal, bereik je dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Joop

@31.

Ik hou dat gelukkig niet bij. Maar ze hebben twee keuzes straks of samenwerken met de republikeinen of met onderzoeken naar yrp beginnen. En feitenvrije bijdragen komen hier veel meer langs, alleen ben ik gelukkig niet van de controle politie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Hal Incandenza

@34
Aha, je poneerde gewoon een ‘feit’ zonder dat je enig idee had hoe het zat. Maar dat is niet erg want andere mensen doen het ook en je bent niet van de ‘controle politie’. Ik weet wel hoe dat komt: facts have a well know liberal bias. Duidelijk is in ieder geval dat jij gewoon vindt dat de werkelijkheid aan jouw wereldbeeld moet voldoen anders is het niet waar. Tragisch allemaal. Maar is het nou dom, slecht of dom én slecht?

Ps
De democraten hoeven helemaal niets. Al helemaal niet omdat Joop het zegt, aangezien Joop klok noch klepel weer te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Jos van Dijk

Bolkestein was geen denker. Zijn werk, constateer de Tilburgse politicoloog Oudenampsen, staat bol van de tegenstrijdigheden.

Waarom schrijft O. een ideeëngeschiedenis als de ideeën van Bolkestein dat eigenlijk niet waard zijn?

Ik denk dat B. veel meer betekenis gehad heeft als eurocommissaris die de dienstenrichtlijn invoerde. Dat is een richtlijn die de deuren opengezet heeft voor Polen, Roemenen en Bulgaren met als gevolg een decennialang voortdurende loondaling waar de kwakkelende vakbonden tot op de dag van vandaag niets aan hebben kunnen veranderen.

Achter het neoconservatisme van Bolkestein zat het keiharde neoliberalisme van Thatcher en Reagan. Je moet ideeën wel in een context plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Lutine

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/12/de-revolte-kwam-van-boven-a1588085

U maakt er geen geheim van zelf aan de uiterste linkerkant van het politieke spectrum te zitten. Kunt u wel een zuivere analyse van het rechtse discours maken?

„Ik geloof niet dat je een ideeëngeschiedenis kunt schrijven vanuit een strikt objectieve blik. Als je politieke ideeën wil definiëren, ben je altijd bezig met interpretatie. En ik denk juist dat ik als relatieve buitenstaander veel scherper de huidige conservatieve consensus kan zien en beoordelen. Uit de eerste reacties blijkt bovendien dat ook ter rechterzijde veel interesse is voor mijn analyse.”

Dat verduidelijkt veel, Merijn Oudenampsen heeft geen objectieve blik. Maar dat had ik zelf ook al geconstateerd. Ik zag ook ergens dat hij van ’79 is, dat verklaart ook zijn gebrek aan historische kennis. Dan is het gemakkelijk om bestaande leugens te geloven en door te verhandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Joop

@37.

Het zit je erg zwaar , jij hebt totaal niet objectief, zeker niet in etikettering van groepen mensen, die je daarmee diskwalificeert op een wijze die nergens op slaat.

Kijk, de eerste grondwet werd per referendum gedaan in de Bataafse Republiek.

https://vantilt.nl/boeken/democratie-in-kinderschoenen/

Natuurlijk mocht niet iedereen stemmen, maar alles beter dan een zogenaamde elite die alles maar ons door de strot duwt, en dan zogenaamd zich democratisch noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Lutine

https://www.groene.nl/artikel/zwartepieten-met-links-en-rechts

Hoewel, ‘links’? Het laatste wat je van de politiek correcte voorlieden in de laatste decennia van de eeuw kunt zeggen, is dat ze links waren. Links is: tegenspraak leveren. Zij verboden tegenspraak. Links is: opkomen voor de zwakken. Zij keken de andere kant op terwijl zwakken werden vertrapt en hielden berichten daarover onder de pet. Dat links nu de rekening krijgt gepresenteerd, komt niet door zijn linkse ideologie, noch door het ideologisch reveil van rechts. Het komt in de eerste plaats doordat links op belangrijke punten zijn eigen ideologie verloochende.

Die constatering geeft ook zicht op nieuw perspectief. De mensen die eerst op gevestigde partijen stemden en later op Pim Fortuyn, Geert Wilders of Thierry Baudet zijn niet allemaal overnight de Styx overgestoken om voorgoed in de politieke onderwereld te blijven. Ze hebben geaarzeld en aarzelen nog steeds. Een groot deel van hen is door links terug te halen. Een rechts ideologisch reveil doet daar niets aan af.

Dit lijkt mij een betere analyse van de opkomst van de ‘conservatieven’. In de jaren 90 was links helemaal niet links meer. Ideologisch links had verworvenheden zoals gelijkwaardigheid -die niet de hunne waren- gestolen. Daarnaast onderdrukten ze de democratisering welke in de jaren 60 was losgebarsten. Handige handelaren in angst als Fortuyn en Wilders hadden dat door. En ook anno 2018 is links nog niet wakker, hetgeen verklaart waarom ze gemarginaliseerd zijn: gebrek aan zelfkennis en introspectie.

En vergeet ook niet hoe links met Janmaat is omgegaan. De man was de moeite niet waard om aandacht aan te besteden. Onder aanvoering van ideologisch links werd er een hetze gevoerd tegen de man, wat uiteindelijk uitmondde in Kedichem. Waar een partij als de SP altijd is weggekomen met een maoïstisch en racistisch verleden.

Maar goed, dit is Herman Vuijsje en die behoort tot de ‘neoconservatieven’ lees ik bij de extreemlinkse Oudenampsen. De man is te dom om te begrijpen dat hij zelf te gepolariseerd is om te begrijpen waar hij over schrijft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lutine

@38

Ik denk graag na over hoe culturen in elkaar steken, wat oorzaak en gevolg is. Ook om vroegere ‘foute’ zienswijzen mijnerzijds te herstellen. Dus wat is dan een beter onderwerp dan een tijdperk wat ik zelf heb meegemaakt?

En ik vraag me af waarom ideologie altijd in bloedbaden en onderdrukking eindigt. Daar gaat dit eigenlijk ook over. Ideologie heeft een revolutie van onderop uit de jaren 60 eerst gekaapt en is daarna gaan onderdrukken: politieke correctheid. Gelukkig leven we in Nederland, waar misdadige ideologieën door de kiezer wordt afgewezen. Daar kregen we het rechtspopulisme voor terug. Dat is geen verbetering, maar wel oorzakelijk te begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Prediker

…dat verklaart ook zijn gebrek aan historische kennis.

@37 Ik heb hierboven al aangetoond dat jouw beweringen ten aanzien van het verloop van de jaren zestig op z’n minst nogal discutabel waren.

Zo doe je met een beroep op ‘Hippies’ en ‘Woodstock’ net alsof de revolte van de jaren zestig oorspronkelijk a-politiek was. ‘Links’ zou die beweging later hebben gepolitiseerd.

Maar ‘Woodstock’ was van ’69 en een liberale (!) politieke partij als D66 die aan de traditionele vormen en instituties in de politiek wilde schudden een paar jaar ouder.

De provobeweging was uitgesproken antikapitalistisch, pacifistisch en anti-autoritair (hoezo, niet politiek?). De antikernwapenbeweging is van eind jaren vijftig, begin jaren zestig. Volstrekt apolitiek natuurlijk…

Uiteraard negeer jij al die inhoudelijke, historische argumenten doodleuk, en volsta je met herhaaldelijk hoog van de toren blazen dat jij het allemaal historisch en filosofisch zoveel beter weet dan Marcel Hulspas en de zojuist gepromoveerde Oudenampsen – op basis van je eigen vage, algemene kreten, mistwolken en woordsalades.

Het zou lachwekkend zijn als je de discussiedraadjes niet voortdurend bevuilde met de producten van je zelfbevrediging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Prediker

En ik vraag me af waarom ideologie altijd in bloedbaden en onderdrukking eindigt. Daar gaat dit eigenlijk ook over. Ideologie heeft een revolutie van onderop uit de jaren 60 eerst gekaapt en is daarna gaan onderdrukken: politieke correctheid.

@40 Vandaar dat Nederland in de jaren tachtig en negentig werd gekenmerkt door bloedbaden en Stasi-achtige martelkerkers.

Denk je nou geen moment na over wat je schrijft of hoe zit dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 analist

@39: Maar goed, dit is Herman Vuijsje en die behoort tot de ‘neoconservatieven’ lees ik bij de extreemlinkse Oudenampsen.

vergeet niet de neoconservatieve PvdA’er Paul Scheffer.

@42: gelukkig hebben wij een democratie en rechtsstaat. wil je een linkse revolte zien zonder deze elementen: kijk naar Venezuela.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 analist

@36: Dat is een richtlijn die de deuren opengezet heeft voor Polen, Roemenen en Bulgaren met als gevolg een decennialang voortdurende loondaling

De aangepaste richtlijn werd op 16 februari 2006 door het Europees Parlement aangenomen, met 391 stemmen vóór en 213 tegen.

Twaalf jaar is “decennialang” jaja

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Prediker

wil je een linkse revolte zien zonder deze elementen: kijk naar Venezuela.

@43 Het geweld waarmee men demonstraties neerslaat heeft geen zak met links of rechts te maken. In rechtse kleptocratieën en dictaturen regeren politieke elites of junta’s met dezelfde middelen.

Dat hebben we de afgelopen jaren gezien in Egypte, Iran, Oekraïne…

Dat de economie van Venezuela op z’n gat ligt heeft ermee te maken dat de overheid volledig afhankelijk is van olie-export voor z’n inkomsten en erop rekende dat de olieprijzen stabiel zouden blijven (of zouden blijven stijgen) om buitenlandse leningen aan te gaan.

Zelf produceert het land verder niets, dus het is volledig afhankelijk van buitenlandse import.

Toen de olieprijzen in 2014 daalden, raakte de Venezolaanse overheid vrijwel onmiddelijk in de problemen. De oplossing was steeds meer geld bij te drukken.

Het helpt natuurlijk ook niet dat Chavez destijds allerlei industrie heeft genationaliseerd en daar z’n vriendjes en familie neergezet heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 gbh

Zelf produceert het land verder niets, dus het is volledig afhankelijk van buitenlandse import.

De private sector is door Chavez ook om zeep geholpen.

Het helpt natuurlijk ook niet dat Chavez destijds allerlei industrie heeft genationaliseerd en daar z’n vriendjes en familie neergezet heeft.

Dat is toch wel een aardige understatement, vind je ook niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Lutine

Het verschil tussen Nederland en Venezuela is dat Nederland een stevig gefundeerde democratie heeft. We dienen ons te realiseren wat ideologie met mensen doet. In Nederland heeft de ideologie ‘alleen maar’ geresulteerd in politieke correctheid. Lees, onderdrukking door ideologisch links (met behulp van wat christenen) aan een bevolking welke zichzelf 20 jaar eerder bevrijd had van de christelijke onderdrukking.

In Venezuela zijn de gevolgen honderden malen erger, maar het principe is hetzelfde. De extreem linkse Oudenampsen is dus in al zijn werken bezig zijn straatje schoon te vegen en de schuld te leggen bij ‘conservatief’ Nederland. Vind ik prima verder, want ik ken de wijze van denken van gepolariseerde denkers. Ze zijn aan één oog blind…..

Verder gaat deze onbenul er aan voorbij dat de Fortuyn revolte niets anders was dan een veenbrand die al jaren woedde. Je kan geen onderdrukking uitoefenen zonder tegenreactie. De aanslagen van 9/11 werkte ook nog eens in het voordeel van Fortuyn. Fortuyn die verder alleen maar een opportunistist was. En ja, het is mij ook bekend dat we sinds begin jaren 90 zonder vijand zaten. Maar dat zijn gezochte argumenten en bepaald geen nieuws.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Prediker

Lees, onderdrukking door ideologisch links (met behulp van wat christenen) aan een bevolking…

@47 Ik heb je er al eens eerder op gewezen dat Saskia Bonjour in haar proefschrift haarfijn aantoont dat die ‘politieke correctheid’ en vooral het streven naar gelijkheid voor de wet (gastarbeider of niet) over de hele politieke breedte werd gedeeld, en dat vrijwel niemand daarom aan het recht op gezinshereniging wilde tornen.

Dat gelijkheidsbeginsel en de afkeer van discriminatie kon ook op brede steun van de bevolking rekenen. Vandaar ook dat Janmaat ook onder brede lagen van de bevolking als racistische griezel werd beschouwd. Erik van Muiswinkel had een populaire persiflage op de man.

Dat was niet de wurggreep van ‘links’. Dat was een sentiment dat ook door liberalen zo werd gevoeld.

Ronald Plasterk heeft in Buitenhof nog wel eens gememoreerd dat VVD-er Gijs de Vries in de Leidse gemeenteraad fel van leer trok tegen een SP-raadslid dat er voor pleitte gastarbeiders te dwingen te kiezen voor een bestaan hier of een oprotpremie te geven om terug te keren naar het land van herkomst. Dat betrof de discussie over subsidiëring van scholing in de eigen taal en cultuur.

Uiteraard negeer je dit wederom, want het doorkruist je populistische frames. Maar het wordt echt tijd dat je ophoudt met feitenvrije praatjes te verkopen, Lutine.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 JANC

@33: Ach, jij bent eentje van de “perceptie is de waarheid”…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Lutine

@49

Het zou in de discussie al schelen als men in ziet dat er geen waarheid bestaat in de kwestie. Oudenampsen geeft ook toe dat hij niet objectief is, dat is tenminste nog een klein teken van wijsheid. (sofia) Wijsheid is dan ook wat anders dan intelligentie, maar velen verwarren dat met elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Joop

@50.

Hahaha , en dat zeg jij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Lutine

@51

Wijsheid herkent zichzelf in anderen, Joop. Betweters @22 herkennen zichzelf ook in anderen. Dat zijn wetmatigheden die in beton zijn gegoten. Waarmee @22 ook wat over zichzelf verteld.

Waarvan akte;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Joop

@52.

Onzin, prediker zei het precies goed. Je kan gewoon niet inhoudelijk goed reageren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Folkward

@50
Nee, Oudenampsen schrijft dat je niet objectief kan zijn, bij het schrijven over een ideeengeschiedenis. Hij geeft daarna ook een onderbouwing. (Of je die onderbouwing voldoende vindt, is een andere vraag). Jij haalt het uit context en verdraait het. Waarom? Het heeft er alle schijn van dat je niet wilt geloven wat hij schrijft. En dat gaat een stuk makkelijker als je jezelf wijsmaakt dat hij niet serieus te nemen is. ‘Want hij is niet objectief, en als je niet objectief bent, is je schrijven niks waard’. Of ‘Ik geloof niet in zijn expertise of zijn kwalificaties’. Het is opzichtig hoe je ter ondersteuning van een ad hominem (want dat is het onuitgesproken drogargument waardoor je hem niet serieus wil nemen) andere drogargumenten aanhaalt.

Een mening of visie is niet per se minder waard als het subjectief is, vooral als dat geldt voor een inherent subjectief vlak als politieke geschiedenis.

Jouw verwijt dat Oudenampsen maar een klasje filosofie moet doen slaat ook nergens op, op meerdere gebieden. Hij heeft zijn graden, en je kunt als politicoloog (die studie heeft hij gedaan), niet om politieke filosofie heen. Je poging om zijn expertise te ondergraven is ook raar. Vond jij het namelijk niet dom dat de Britse Leave-voters niet naar de experts luisterden? En nu zit je gewoon precies hetzelfde te doen, om -ogenschijnlijk- precies dezelfde reden: de boodschap staat je niet aan. En dan heb je nog het lef om zijn leeftijd erbij te halen als -kennelijk- enige indicator voor historische kennis. “Oh, ben jij van maart ’76? Ik van februari. Dus moet je alles geloven wat ik heb te zeggen op geschiedkundig gebied!” Stupide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Lutine

@54

Je kan ook niet objectief zijn, niemand van ons komt definitief los van subjectieve beschouwing. In feite zegt Oudenampsen dus iets wat volstrekt helder is voor iedereen die bekend is met filosofie. (filosofie is het streven naar wijsheid en het onderzoeken hoe de aard van de dingen is en de verhouding van de mens tot de dingen) Vervolgens stel ik vast dat Oudenampsen zichzelf als extreem links beschouwt én dat hij nog niet zo oud is.

Leeftijd heeft wel degelijk met wijsheid te maken, maar hoeft niet persé. De geest dient te rijpen voordat deze zich wijsheid eigen kan maken. Om de eenvoudige reden dat het tijd vergt. Oudenampsen zit dermate vast in zijn extreemlinkse denkkader dat hij ongeschikt is voor dit onderwerp. Dat heeft mede met zijn leeftijd te maken, het vergt nu eenmaal tijd om in te zien dat het denken per definitie subjectief is en wáárom dat zo is. Dus: ondanks dat Oudenampsen erkent dat hij niet objectief is, geeft hij toch een subjectieve, linkse weergave van de dingen. Omdat ik ook niet van gisteren ben, zie ik dat Oudenampsen niet zo bekend is met de filosofische beginselen.

De vraag is dus, hoe schakelen we bij ons zelf zo veel mogelijk de subjectiviteit uit? Om tot een zo objectief mogelijke beschrijving van de ideeëngeschiedenis te komen is het niet voldoende om een relatieve buitenstaander te zijn.( @37 ) Niemand die in Nederland is opgegroeid met belangstelling van wat er om hem heen gebeurd is een buitenstaander. Ik als mens heb een verhouding met de dingen, de ideeën, de gebeurtenissen.

Neem het eerder door mij aangehaalde begrip ‘gelijkwaardigheid’. In filosofische zin is het begrijpelijk voor mij dat gelijkwaardigheid géén idee is. Het is juist ON-gelijkwaardigheid wat een idee is! Dan kan het zo zijn dat links gelijkwaardigheid propageert en rechts ongelijkwaardigheid. Maar aangezien gelijkwaardigheid géén idee is -noch van links, noch van rechts- kan het ook niet gestolen worden van links. Op deze wijze haalt de filosoof (een deel van) de subjectieve zienswijze bij zichzelf weg. Ik schreef in @3 die zienswijze aan Hulspas toe, maar wsl komt dat weg bij Oudenampsen. (Is me niet helemaal duidelijk)

Dat betekent nog altijd niet dat het mij mogelijk is om tot een objectieve weergave te komen, maar met behulp van filosofie ben ik wel in staat een deel van de subjectiviteit weg te nemen. Aangezien niet iedereen in gelijke mate filosofisch onderlegd is, ontstaat er een ‘discussie’ met veel op de man (subject) spelen.

Interessant is ook het volgende stukje waaruit blijkt dat Oudenampsen van filosofie weinig kaas heeft gegeten:

Als we het ontstaan van deze Gideonsbende willen begrijpen, dan moeten we volgens Oudenampsen naar de conservatieve helden in de Verenigde Staten kijken. Om te beginnen Friedrich Hayek, die beweerde dat socialisme de snelste weg was naar een dictatuur; daarnaast Leo Strauss, die zei dat een samenleving niet kan bestaan zonder een religie, een ideologie, kortom een vijand

Hij noemt hier ‘conservatieven’ en bijbehorende uitspraken. Kennelijk kan hij de uitspraken niet duidden/begrijpen en benoemt ze daarom tot conservatief. Vanuit zijn subjectieve, extreemlinkse denkwereld begrijp ik wel waarom hij ze niet begrijpt. Daar is Oudenampsen niet ontwikkeld genoeg voor. Maar dan deugt zijn hele verhaal ook gelijk niet meer. Voor mij dan weer een schot voor open doel natuurlijk.

Dat Oudenampsen een studie als politicoloog heeft gedaan is mij bekend uiteraard. Daarom is het voor mij in filosofisch-intellectuele zin ook aantrekkelijker om Oudenampsen zijn beweringen onderuit te halen dan die van -laten we zeggen- Prediker. Enige hang naar dualiteit is mij ook niet onbekend en ook noodzakelijk om tot betere inzichten te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Folkward

@48
Je stelt dat die ‘politieke correctheid’ niet alleen bij links, maar net zo goed bij rechts was, terecht lijkt me. Wat ik maar niet kan begrijpen is hoe het ‘falen’ van het immigratiedebat geheel op het conto is gekomen van ‘links’, terwijl het juist links is dat de beste kaarten heeft om te stellen dat ze juist migratie en integratie bespreekbaar wilden maken? #12 noemt al het voorbeeld van de SP, jij noemt het voorbeeld van de SP-collega van Gijs de Vries. Rinus Penninx, van het WRR, heb ik ook omschreven zien worden als ‘linkse tuinkabouter’, terwijl zijn publicatie(s) erg kritisch waren. Entzinger, D66-lid, had ook al in de jaren ’70 de nodige kritiek. Het was Den Uyl die de arbeidsmigratie sterk inperkte, en Cohen die nog striktere migratiewetgeving invoerde.

Over die casus van Plasterk en Gijs de Vries (die zat van ’82 tot ’84 in de gemeenteraad): deels ironisch genoeg is het beleid dat Turkse en Marokkaanse taal, cultuur en religie subsidie stimuleerde ook deels bedacht als een passief-aggressieve manier om re(tour)migratie te bevorderen. “Hoe meer ze erachter komen hoe weinig ze hier passen, hoe eerder ze weg gaan. En hoe beter ze daar weer re-integreren, hoe minder ze weer naar Nederland willen re-emigreren.” Een andere reden om zulk soort clubs (geldelijk) te steunen lag in de rol die zij zouden kunnen spelen in groepsgewijze emancipatie van minderheden, mits de overheid duidelijk was in haar wensen. De oprotpremie die die SP-collega van de Vries noemde, was echter niet nieuw. Het voorstel stond al in een conceptwet uit 1974: ja, nogmaals het kabinet Den Uijl. (Het voorstel haalde het niet, ook door kritiek van progressieve partijen, en niet omdat ze de migranten wilden houden. ARP, CHU en KVP wilden een generaal pardon voor illegale immigranten, staatssecretaris van Dam (PvdA), voelde daar niks voor).

Dus, samenvattend. Wil jij, of anderen die de jaren ’80 (en ’70) hebben meegemaakt antwoord geven op de volgende vragen:
-Wanneer is het taboe geworden om het over beperking van migratie te hebben?
-Hoe, wanneer en door wie is de idee geopperd dat ‘links’ pro-immigratie zou zijn en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor moet dragen?
-Was het wel degelijk de migratiestop waarom Janmaat met de nek werd aangekeken, of de vermeende manieren waarop hij de multiculturele samenleving af wou schaffen, of gewoon het totaalplaatje: “Houd Den Haag schoon en blank”, “Eigen volk eerst”; kortom: geen migratie, maar onversneden racisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 analist

@56: -Hoe, wanneer en door wie is de idee geopperd dat ‘links’ pro-immigratie zou zijn en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor moet dragen?

Door links zelf. Het is links die het hardste in het verweer ging tegen Bolkestein, Fortuijn, Wilders en (nu) Baudet. Links is “probleem eigenaar” geworden door het issue naar zich toe te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Joop

@55.

Steeds leukere reacties, Lutine. Tja, die Oudenampsen is ook maar een onbenul, en niet ontwikkeld genoeg en hij zit natuurlijk in een extreem links denkkader. Ongelofelijk, hoe verzin je het!

Ik heb jou nog geen enkel sterk punt zien maken, wat je niet al in de recensie heb kunnen lezen. Want je mist vaak de nuance, de relativering. Of je draaft door op je eigen dingetjes zoals die allang onderuit gehaalde natuurlijke gelijkwaardigheid. En enige wetenschappelijke kennis is jou ook vreemd op dit gebied. Zoals hoe je conservatisme kan zien. Daar hoef je niet extreem links voor te zijn of zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Joop

@57.

Of de genoemde heren hebben dat zelf bij ‘links’ geparkeerd. Linkse partijen zijn meer voor mensen, en de aanhangers trekken zich vaak het lot aan van mensen zonder zich af te vragen of ze moslim, vluchteling, arm of weet ik wat zijn. Dat is een gave.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Analist

@59: talk is cheap. “Linkse mensen” hebben vaak een grote mond over wat anderen moeten doen of laten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Folkward

@55

Vervolgens stel ik vast dat Oudenampsen zichzelf als extreem links beschouwt

Je hebt nergens iets van onderbouwing laten zien dat Oudenampsen zichzelf als extreemlinks ziet. Je stelt het gewoon, zonder bewijs. Zit Oudenampsen volgens zichzelf aan de linkerkant van het spectrum: ja, maar extreemlinks: nee.

Leeftijd heeft wel degelijk met wijsheid te maken, maar hoeft niet persé.

#37

Ik zag ook ergens dat hij van ’79 is, dat verklaart ook zijn gebrek aan historische kennis.

Je lult. Je hebt het over kennis, geen wijsheid. Zelfs al bedoelde je ‘wijsheid’ en niet ‘historische kennis’ (en probeerde je niet jezelf eruit te lullen), dan zou het je nog sieren om die mea culpa te zeggen, na daar meerdere keren op aangesproken te zijn: “Sorry voor mijn bewoording uit #37, ik bedoelde zus en niet zo”. En zelfs als je dat zou doen: zelfs de zin waarin je het gebruikt geeft te kennen dat het je in #37 niet gaat om wijsheid, maar om historische kennis. En wie verward ‘historische kennis’ nou met ‘wijsheid’? In #50 geef je aan dat ‘wijsheid’ nog wel eens met ‘intelligentie’ (wat weer iets anders is dan kennis) wordt verward. Wou je me zeggen dat je daar pas tussen #37 en #50 bent achtergekomen?!

Je gepraat over gelijkwaardigheid vind ik eigenlijk bijna geheel oninteressant. Je mag misschien een punt hebben dat ‘gelijkwaardigheid’ een vanzelfsprekend concept is, maar ongelijkwaardigheid komt vaak genoeg van nature voor in samenlevingen en het dierenrijk dat ‘vanzelfsprekend’ niet ‘natuurlijk’ betekent. Met je westerse blik van nu is het makkelijk te spreken over ‘gelijkwaardigheid’ als ‘vanzelfsprekend’, ‘natuurlijk’, de norm of ideaal. Je vergeet dat alleen al voor de menselijke geschiedenis volledige gelijkwaardigheid een abnormaliteit is. Dus is het wel degelijk van meerwaarde om de ‘vanzelfsprekendheid’ van een concept als (paradigmaverschuivend) idee te benoemen.

Hij noemt hier ‘conservatieven’ en bijbehorende uitspraken. Kennelijk kan hij de uitspraken niet duidden/begrijpen en benoemt ze daarom tot conservatief.

Waar staat hij dat hij het niet begrijpt? Dat maak jij ervan. En op welke grond mogen we ervan uitgaan dat het Oudenampsen is-doctor, politicoloog, socioloog- die niet iets begrijpt, en niet jij? Welke autoriteit heb jij? Welke autoriteit heeft jouw definitie van wat ‘conservatief’ is? Weet je hoe dat iedereen in de oren klinkt? Arrogantie, niets meer, niets minder. Ik kan niets anders vermoeden dat het niet alleen zo klinkt, maar dat het ook zo is.

Dat Oudenampsen een studie als politicoloog heeft gedaan is mij bekend uiteraard. Daarom is het voor mij in filosofisch-intellectuele zin ook aantrekkelijker om Oudenampsen zijn beweringen onderuit te halen

Behalve… Dat je dat niet gedaan hebt. Hetzelfde voorbeeld dat je in #55 tegenspreekt, spreek je in #17 ook al tegen, en voor de rest zie ik geen ‘pogingen om de beweringen van Oudenampsen onderuit te halen’. Maar je onderbouwt je stelling niet, althans met niets meer dan je eigen gedachten en definities. Niets daarvan maakt voor de rest van de wereld uit, omdat je een academische nobody bent. We weten niet wie ‘Prediker’ is, dus hij is net zo’n academische nobody als jij. Maar hij onderbouwt wel, hij refereert wel.

Kortom: je hebt het te hoog in de bol. Met het ontkennen daarvan, en doen alsof je neus bloedt, los je niks op. Als ik jou was zou ik of als een malle mijn beweringen onderbouwen (of onderbouwingen zoeken voor je beweringen), of een toontje lager zingen, wil je nog serieus genomen worden. Je meningen zijn vaak genoeg meer dan te dulden, maar jij bent een intellectueel lichtgewicht als jij maar een moment denkt dat je in dit draadje iets hebt gedaan wat lijkt op het ‘onderuit halen’ van iemands anders beweringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Joop

@60.

En waar baseer je dat op? O ja, het vingertje , ik zie Pim nog staan, met zijn grote mond en hoe hij bijvoorbeeld de presentatrice vertelde dat ze maar achter het aanrecht moet.

Dus het slaat nergens op wat je zegt, je voert alleen het rechtse frame uit. Precies wat ik eerst al zei, ze parkeren het migrantenprobleem bij links. Want de schuldige. De linkse kerk. Enzovoort. Jij trapt er met open ogen in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Folkward

@57
Heb jij de jaren ’80 bewust meegemaakt? Aan die personen was de vraag gericht.

Fortuijn, Baudet, Wilders kan ik namelijk zelf ook wel benoemen, maar zij stellen juist dat het links was, en niet links zelf die dat over zichzelf zei. Van die laatste twee kan gemakkelijk gezegd worden dat zij migratie alleen of voornamelijk zien uit racistische hoek: Wilders die het heeft over ‘ervoor zorgen dat er minder Marokkanen zijn/komen’, en Baudet met zijn ‘homeopathische verdunning’. ‘Links’ heeft kritiek op Wilders en Baudet, ja. Maar dat lijkt mij vaak genoeg te gaan over het taalgebruik en de racistische ideeën die erachter zouden schuilen, niet over migratie zelf. Daar werken linkse partijen net zo goed aan mee, waarbij zij echter hun piketpaaltjes zetten bij zaken als asiel en mensenrechten. Er is geen enkele linkse partij die zegt: “Alles en iedereen moet hierheen komen, waarbij wij maar alles moeten slikken en we geen enkele controle uitvoeren op wie er het land binnenkomt.”

Aan dit soort reacties heb ik dus niks, noch anderen: je presenteert iets zonder feiten, bronnen, -of wat genoeg was in dit geval- anekdotes. Men (ik ook) steekt wel eens de draak met je naam, omdat zo’n reactie als #57 gewoon geen analyse is, wat je wel zou verwachten van een analist. En ik snap wel waarom je die naam gebruikt: het hoeft geen geheim te zijn dat je onder dicht bij elkaar liggende pseudoniemen reageert, en een daarvan kan je makkelijk herleiden naar jouw (vermoedelijke) functie: business analist. Nou moet ik een paar dingen zeggen. Je zal ongetwijfeld expertise hebben in jouw veld, daar ziet het er wel naar uit. Het spijt me dat ik je terg (meer dan plagen, dus) met je pseudoniem, en ik zal het voortaan laten. Maar je moet ook begrijpen dat dat komt (en niet alleen van mijn kant) uit de tegenstrijdigheid en ironie tussen jouw naam en jouw reacties, die vaak genoeg niet door kunnen gaan voor een analyse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Lutine

Je hebt nergens iets van onderbouwing laten zien dat Oudenampsen zichzelf als extreemlinks ziet.

@61 Jemig, Folkward, mijn bek valt open. Dat heb ik in @37 al aangetoond. (U maakt er geen geheim van zelf aan de uiterste linkerkant van het politieke spectrum te zitten. )

Ik ken jouw als een intelligent reageerder, maar hier kan ik even niets mee. Te dom voor woorden. Op de rest van je onzin ga ik niet eens in. (Dat geeft jou weer mooi de gelegenheid om te beweren dat ik niks onderbouw)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 analist

Heb jij de jaren ’80 bewust meegemaakt? Aan die personen was de vraag gericht.

Je vraagt je af waarom “links” geassocieerd wordt met immigratie en multiculturalisme in het algemeen, toch? mijn antwoord is: door bewuste politieke profilering. In die beeldvorming weegt een campagnespotje met vluchtelingen in Libanon (Asscher, 2017) zwaarder dan een opmerking van een gemeenteraads lid in 1984.

Men (ik ook) steekt wel eens de draak met je naam, omdat zo’n reactie als #57 gewoon geen analyse is, wat je wel zou verwachten van een analist. En ik snap wel waarom je die naam gebruikt: het hoeft geen geheim te zijn dat je onder dicht bij elkaar liggende pseudoniemen reageert,

Een is met hoofdletter en de andere is met kleine letter, dat klopt. Het is de bedoeling dat je ziet dat het om dezelfde persoon gaat.

kan je makkelijk herleiden naar jouw (vermoedelijke) functie: business analist.

Sneue gast die oordeelt obv functieomschrijving. Wat ben jij, een of andere HR miep? Corporate bullshit. En wereldvreemd: je hebt ook chemisch, financieel, radiologisch, etc etc analisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Joop

@65.

Hij oordeelt niet eens, hij probeert voorzichtig iets te zeggen. Jij oordeelt maar al te graag zoals we in jouw reacties zien. Dus protectie, je bent zelf sneu. ???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Joop

Lutine is mooi weggezet in de reacties van Folkward. Prachtig weer hoe Lutine daarop ingaat. Hij zegt eigenlijk alles zelf wat iedereen over hem denkt. Behalve analist, maar dat is zijn andere pseudoniem. Best wel sneu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Lutine

@66

Het is ‘projectie’, protectie is wat anders;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Joop

@68.

Goed zo, analist Lutine, jij weet het. Mooi, dat voor de rest je niet inhoudelijk je punten wil verdedigen. Dat kan ook niet. Want het is of onzin of irrelevant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 JANC

@60: “rechtse mensen” niet. Vandaar “demonstreer maar op een andere dag”. Of is dat niet anderen zeggen wat ze te doen hebben? En denk maar niet dat dat het enige voorbeeld is. Kortom, het is geen exclusief “links” dingetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 JANC

@65: Ik meen mij te herinneren dat jij schreef dat het om verschillende mensen ging:

Een is met hoofdletter en de andere is met kleine letter, dat klopt. Het is de bedoeling dat je ziet dat het om dezelfde persoon gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 analist

@71: waar dan? volgens mij niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 JANC

@72: Hier, op Sargasso, een paar maand geleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Folkward

@analist

kan je makkelijk herleiden naar jouw (vermoedelijke) functie: business analist.

Sneue gast die oordeelt obv functieomschrijving. Wat ben jij, een of andere HR miep? Corporate bullshit. En wereldvreemd: je hebt ook chemisch, financieel, radiologisch, etc etc analisten.

Wauw. Kijk, zo jaag je dus mensen tegen je in het harnas. Doe ik aardig, probeer jij klappen uit te delen. Je analyses zuigen, daarom maken mensen je naam belachelijk. Ik zeg je: dat ga ik niet meer doen, omdat aan de hand van de informatie die je hier achterlaat valt te herleiden wat voor (beroepsmatige) analist je bent. Laat er geen onduidelijkheid bestaan: op andere vlakken zijn je analyses nog steeds gebrekkig, maar ik zal dat niet meer linken aan je nick.

Een is met hoofdletter en de andere is met kleine letter, dat klopt.

Nee, nog een andere nick. Google je bedrijfsmail even + sargasso. Jij bent slordig, dat kun je mij niet kwalijk nemen. Zelfs nu nog noem ik die nick niet expliciet of impliciet, omdat ik me voorstel dat jij je anonimiteit wil beschermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Folkward

@64

Dat heb ik in @37 al aangetoond. (U maakt er geen geheim van zelf aan de uiterste linkerkant van het politieke spectrum te zitten.)

Ah, dus omdat hij dat niet tegenspreekt, is hij ook uiterst links? En uiterst links is dan ook zonder meer altijd extreemlinks? Beetje iffy, Lutine. Merijn Oudenampsen is het er zelf in ieder geval niet eens met die gelijkschakeling. Een beetje meer rigiditeit in je definities zou je zonder meer helpen. Nu gooi je Merijn Oudenampsen op één hoop met antifa en RAF.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 analist

@73: okee. “paar maanden geleden”. kan ik niet zoveel mee.

@74:Nee, nog een andere nick. Google je bedrijfsmail even + sargasso. Jij bent slordig,

levert niks op. ik denk echt dat je mij met iemand anders verwart.

vrij creepy trouwens dat je (mij denkt te) stalk(t)en

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Lutine

@75

Ik ga af op de mij geboden informatie. Het ligt niet binnen mijn mogelijkheden om Merijn Oudenampsen in te delen op de schaal links>>>extreemlinks. De vragensteller stelt dat Oudenampsen aan de uiterste linkerkant van het politieke spectrum zit en dit wordt niet tegengesproken.

Omdat ik zelf de beschouwende positie prefereer zit Oudenampsen mijlenver van mij af op de politieke schaal, waarbij het niet zo ter zake doet of hij RAF, antifa of SP is. Voor mij is het verschil tussen extreem links en extreem rechts al moeilijk te zien. (Eigenlijk helemaal niet) En dan kom ik weer op het terrein van de filosofie terecht, waarmee je beter niet aan kunt komen op Sargasso. Daar sta ik enigszins machteloos in de diverse discussies met de Sargasso leden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Joop

@77.

Niet zo zielig doen over filosofie, altijd de schuld bij andere leggen. Met je wiki niveau waar je definities kopieert. Je niveau is gewoon te laag.

Typisch dat je geen verschil ziet tussen extreme links en rechts. Overgenomen van het hoefijzer van Carl Schmitt, de nazi jurist. Allang achterhaald.

Behalve dat ze tegen het politieke midden zijn, en dat mag, want dat loopt op haar laatste benen. Geen stabiele twee of drie partij kabinetten meer in Nederland. Bang voor burger want referendum afgeschaft na Oekraïne referendum . Belachelijk dat nog te verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Folkward

@76

levert niks op. ik denk echt dat je mij met iemand anders verwart.

Bluf. Sta je mij toe het te bewijzen? De gevolgen zijn voor jouw rekening. Daarna hoor je mij er niet meer over, ook als je daarna nog steeds blijft ontkennen.

vrij creepy trouwens dat je (mij denkt te) stalk(t)en

Ik stalk je niet. Ik bood je een olijftak aan, door je zelfgekozen -domme- nick niet meer in verband te brengen met bijdragen die de naam ‘analyse’ niet mogen dragen, vanwege je vermoede functie (analist). En ik ben of was niet de enige. In plaats daarvan ga je zitten tieren hoe ik een of andere HR miep ben, sneu, wereldvreemd. Excuse me, what the fuck? Je wilt niet dat je belachelijk gemaakt wordt om je naam, en je wil ook niet dat mensen (een goede reden hebben om) ermee op (te) houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 analist

@79: ok alles goed verder? Folward: het maakt mij werkelijk niks uit waarmee je mijn nick mee in verband brengt. Doe het of doe het niet.

Bluf. Sta je mij toe het te bewijzen?

Wat is dit nou weer voor een gek spel? Doe maar wat je niet laten kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Folkward

@80
In bijvoorbeeld dit draadje reageer je naadloos van de ene naar de andere, naar de derde nick. Die laatste hoort bij een site van iemand die beleggingsopties analyseert. Terecht of niet, ik heb aangenomen dat jij die analist bent.

het maakt mij werkelijk niks uit waarmee je mijn nick mee in verband brengt. Doe het of doe het niet.

Oh?
Ik ben klaar. Kunnen we nu de (off-topic) strijdbijl begraven.

En kun je nu of niet reageren, of een betere (en on-topic) reactie geven dan #57 en #65? In die laatste stel je abuis dat ik in #56 vroeg waarom links wordt geassocieerd met immigratie, terwijl ik daar vraag hoe, wanneer en door wie de idee is geopperd dat ‘links’ pro-immigratie zou zijn. Hoewel je in #65 een antwoord geeft op wie dat zei en wanneer (Asscher), heeft dat weinig van doen met de vraag/vragen die ik stel: niet alleen is dat vér na de Fortuyn-revolte, toen het (opeens?) de algemene mening was dat links pro-immigratie was, het klopt ook niet. Niet alleen zou je kunnen zeggen dat Asschers actie niet in het licht staat van migratie, maar van mensenrechten, daarnaast is Asscher niet pro-immigratie, hij gaat net zo goed mee in jouw frame, in het algemene frame, dát links pro-immigratie is (citaat uit de Volkskrant
van 16-6-2017, opinie van Asscher):

En links blijft volhouden dat er geen enkele regie hoort te zijn over de vluchtelingenstroom. Alsof ongecontroleerde migratie een onvermijdelijke uitkomst is van onze humanitaire verplichtingen.

Waarna hij -als linkse politicus bij de PvdA- hetzelfde stelt wat linkse partijen al jaren stellen: ‘Nee, niet iedereen moet hierheen. Vooruit, asielzoekers wel. Internationale solidariteit betekent niet dat iedereen hierheen moet komen omdat het hier zo goed is, maar om het leven dáár beter te maken.’ Is dat zoveel anders dan wat we in het verkiezingsprogramma van de PvdA van 1994 lezen?

Onze houding dient te zijn dat we alles doen wat in ons
vermogen ligt om vluchtelingen op te vangen die naar ons
land komen op grond van internationale verplichtingen of
humanitaire overwegingen. Anderzijds werven we, anders
dan in de jaren zestig, geen buitenlandse werknemers meer
voor onze arbeidsmarkt. In die zin is Nederland geen immigratieland.

(Ook daar en toen werden de problemen van integratie al besproken, net als in de publicatie van de WRR over etnische minderheden, in 1979, onder auspicien van Rinus Penninx.)

Vandaar dat ik dus eigenlijk vraag: hoe komen we bij het frame dat links pro-migratie is? Het klopt namelijk niet, dat frame is -in mijn ogen- nooit gerechtvaardigd geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Klokwerk

Dus even samenvatten … Oudenampsen heeft geen historisch besef want hij is ‘pas’ 41, en de hippies hebben de emancipatie uitgevonden en deden niet aan politiek? Plus je kan alleen maar zuiver ergens over oordelen als je er zelf als betrokkene middenin staat?

Geen wonder dat als dat de insteek is, de discussie naar verloop van tijd eigenlijk nergens meer over gaat …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Joop

@82.

Ik vermaak me uitstekend met lutje hoor. ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Lutine

Klokwerk, even in jip en janneke taal. Het intellect krijgt pas diepgang als het intellect beseft dat gedachten onwaar zijn. Die diepgang ontbreekt bij Oudenampsen waardoor hij zelf een historische besef heeft verzonnen. Reaguurders die aan hetzelfde gebrek lijden die zien natuurlijk niet wat ik bedoel. Die zien arrogantie bij mij, maar in werkelijkheid is het hun eigen arrogantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Hans Custers

@84

Het intellect krijgt pas diepgang als het intellect beseft dat gedachten onwaar zijn.

Dat is geen Jip-en-Janneketaal. Dat is wartaal.

 • Vorige discussie