‘Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten’

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Johanna Nouri. Dit stuk verscheen eerder op haar weblog.

Hoofddoek (Foto: Flickr/CharlesFred)

Maandag nam de Tweede Kamer twee moties (.pdf’s) aan om antisemitisme tegen te gaan. De aanleiding: de alarmsignalen van het CIDI. Vandaag verscheen de Monitor Rassendiscri- minatie 2009. Hij luidt de noodklok over toenemend geweld tegen moslims en groeiende islamofobie. Ik ben benieuwd of er ook nu een spoeddebat aangevraagd wordt en er net zo daadkrachtig wordt opgetreden.

De Monitor Rassendiscriminatie 2009 (.pdf) schetst de stand van zaken over de periode 2005-2009 en is samengesteld op basis van onderzoek naar de ervaringen van discriminatie onder de bevolking, literatuuronderzoek en inventarisatie van klachten en meldingen bij anti-discriminatievoorzieningen, aangiftes bij de politie en uitspraken en oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en de rechter. Het beeld dat er uit naar voren komt wijkt niet af van wat we al wisten uit de begin dit jaar verschenen mensenrechtenrapportage van het US Department of State, waar ik eerder een blog over schreef.

Discriminatie van moslims
Vergeleken met andere geloofsgemeenschappen ervaren moslims veel godsdienst- discriminatie. Ze ervaren de negatieve gevolgen van het veelal stereotype en generaliserende discours rond moslims en de islam. Die discriminatie wordt als probleem ervaren wanneer die de maatschappelijke participatie of zelfontplooiing belemmert en wanneer hij beroepsmatig plaatsvindt.

De pieken en dalen van de incidenten blijken direct of indirect samen te hangen met ingrijpende gebeurtenissen of met internationale politieke onrust. Net zoals Nederlandse joden worden aangekeken op gebeurtenissen in Israël en het Midden-Oosten (denk aan de Gaza-oorlog en de aanval op het Turkse flotilla), kijkt men Nederlandse moslims aan op aanslagen in binnen- en buitenland (zoals de moord op Theo van Gogh en de aanslagen in New York, Londen en Madrid).

Zorgwekkend is dat het aantal geweldsincidenten tegen moslims toeneemt. Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen die discriminatie ervaren, geven aan dat er bij een op de acht gevallen sprake is van bedreiging en/of geweld.

De Monitor waarschuwt voor het gevaar van radicalisering van met name jongere moslims:

“Door de associatie met fundamentalistische moslims in binnen- of buitenland, kan het gevoel ontstaan dat moslims of de islam zelf een fundamentele bedreiging voor Nederland opleveren. Deze waargenomen dreiging vormt mogelijk de basis voor een negatieve attitude ten aanzien van moslims en voor discriminatie van de groep. Uit onderzoek en uit de registraties blijkt dat een deel van de moslims zich aangesproken voelt wanneer er meningen over de islam of ?de moslims? worden geuit door politici of in de media. Dit heeft geleid tot discriminatie-ervaringen onder moslims. Onderzoek wijst uit dat moslims zich door het negatieve maatschappelijke klimaat ten opzichte van de islam minder prettig voelen in Nederland. Het nadelige gevolg van stigmatisering en discriminatie kan zijn dat moslims zich terugtrekken in hun eigen groep.”

Antisemitisme

“De inventariseringen die het CIDI jaarlijks publiceert onder de titel Antisemitische Incidenten in Nederland laten al vanaf 2002 in grote lijnen een daling zien, met uitzondering van het jaar 2006. Registreerde het CIDI in 2002 nog 359 incidenten, anno 2008 waren dat er 108. De daling van 261 incidenten in 2006 naar 104 incidenten in 2007 was volgens het CIDI voor het grootste deel te herleiden tot de categorie e-mails: in 2006 noteerde het CIDI in totaal 132 antisemitische e-mails, het jaar daarop waren dat er slechts 4.”

Meer dan andere meldpunten merkt het CIDI dat antisemitisme opleeft in tijden van politieke spanningen of oorlogen in het Midden-Oosten. De Monitor schrijft dat voor een belangrijk deel toe aan de tweeledige taakstelling van het CIDI:

“Enerzijds probeert het de Nederlandse samenleving te informeren over de staat Israël en anderzijds behartigt het de belangen van de joodse gemeenschap in Nederland. In de publieke opinie in Nederland wordt het CIDI vooral gepercipieerd als een pro-Israëlische belangenorganisatie. Mensen die hun solidariteit met de Palestijnse zaak menen te moeten vertalen in een scheldpartij op Israël of op alle joden, zullen zich daarom snel tot het CIDI wenden. Daarmee is het CIDI niet alleen een organisatie die antisemitisme registreert en inventariseert, maar is het er tevens – met name in tijden van politieke spanningen in het Midden-Oosten – zelf slachtoffer van.”

De Monitor kijkt ook naar de ‘etnische richting’ van antisemitisch geweld. Wat opvalt is de sterke daling van geïnventariseerde geweldplegingen met een antisemitische achtergrond: van 40 in 2005 tot 14 in 2008. Volgens het CIDI zelf (.pdf) waren er in 2009 vier geweldplegingen en zes bedreigingen. Dit jaar was er tot vorige week één bedreiging. De Monitor stelt:

“De daling van antisemitisch geweld in de afgelopen jaren is ongeveer even sterk als de stijging van het aantal gewelddaden gericht tegen moslims (in 2006 werden er 62 gewelddaden gericht tegen moslims geteld, in 2007 waren dat er 82 en in 2008 ging het in totaal om 89 gewelddaden gericht tegen moslims). Bijna tweederde van alle antisemitische geweldplegingen in het jaar 2008 bestond uit doelbekladdingen; bij twee van de 14 incidenten in hetzelfde jaar kon worden vastgesteld dat het om (een) allochtone dader(s) ging.”

Anders geformuleerd: bij tien van de 14 incidenten werd dus niet vastgesteld dat de dader allochtoon was.

Wat ik nog wel het meest alarmerend vind, is dat uit de Monitor ook blijkt dat gemiddeld meer dan 70 procent van de incidenten helemaal nergens gemeld wordt. Eén op de drie was niet op de hoogte van het feit dat je bij de politie aangifte kunt doen en velen denken dat het geen zin heeft om het te melden omdat er toch niks mee gebeurt. Vanuit dat perspectief is het terecht dat de Tweede Kamer maandag een motie aannam voor een actieplan en een betere incidentenregistratie. Het wachten is nu vooral op vergelijkbare besluiten over discriminatie van en geweld tegen moslims.

Het CIDI versus de Monitor
Het is opvallend: vorige week luidde het CIDI de noodklok, maar de Monitor stelt juist dat het antisemitisme afneemt. Het was dan ook mooi dat de NOS beide vandaag aan het woord liet.

Jaap van Donselaar, co-auteur van de Monitor, stelde:

“Met name het geweld [tegen joden, jn] is sinds 2005 meer dan gehalveerd. Dus in tegenstelling tot de discussie van vandaag de dag, waarin de noodklok geluid wordt, hebben wij eigenlijk goed nieuws. Wij denken dat het afneemt.”

Een boodschap die niet eenvoudig is, want je staat al gauw in de verkeerde hoek.

Het geweld tegen moslims neemt echter gestaag toe:

“Als wij kijken naar andere groepen, dan zien wij dat moslims toch in toenemende mate het slachtoffer zijn van allerlei vormen van discriminatie en racisme en ook het geweld daar zien wij stijgen ook vrij gestaag de laatste jaren. Als je nou de noodklok zullen willen luiden dan is er meer aanleiding om die over het geweld tegen moslims te luiden op het moment. Ik zou wel denken dat geweld tegen moslims en islamofobie in het algemeen, dat dat een onderschat vraagstuk is.”

Ook in de uitzending was CIDI-voorzitter Onno Hoes:

“Wat ik het goede vind aan zijn [Van Donselaar, jn] betoog is dat je niet alleen moet kijken exclusief naar antisemitisme, maar dat het in een veel breder kader op dit moment in Nederland geplaatst moet worden, omdat in feite iedereen die afwijkt van het gemiddelde gediscrimineerd wordt vandaag de dag en dat is natuurlijk een zorg die door politiek Den Haag wel eens wat meer gedeeld zou mogen worden.”

Van Donselaar stelt dat de cijfers die het CIDI vorige week presenteerde wel een dunne onderbouwing zijn voor de stelling dat het antisemitisme toeneemt en dat er vanaf 2002 naar 2009 sprake is van een halvering van het aantal antisemitische incidenten. Ook het CIDI ziet dat die cijfers sterk samenhangen met politieke gebeurtenissen in Israël en het Midden-Oosten en dat er nu sprake is van een piek, mede naar aanleiding van het debacle met het Gaza flotilla. Volgens Hoes telt het CIDI op een andere manier en telt zij andere feiten. Het CIDI telt ook haatdragende e-mails mee vanwege de vergelijkbare impact. Overigens meet de Monitor niet alleen geweld, zoals hier gesuggereerd wordt, maar telt hij ook discriminerende opmerkingen mee. Zouden de emails worden meegeteld, dan zullen ook de cijfers voor moslims wellicht nog hoger uitvallen.

Interessant was wat Hoes meldde over die discrepantie:

“We kunnen een hele discussie hebben over die cijfers, maar op het moment dat de feiten gewoon aangeven dat de Joden in Amsterdam-West niet meer over straat durven lopen dan hoeven het er van mij maar vijf op een jaar te zijn, maar dat zijn er al vijf te veel.”

Merkwaardig, want het zijn de CIDI-feiten die aangeven dat het daalt. Ik was dan ook blij dat de interviewer doorvroeg: “Maar dan heeft u het over een gevoel en niet zozeer over de cijfers, over de harde feiten.”

Hoes reageerde als volgt:

“Daarmee is het een combinatie van mensen die echt geraakt worden, echt fysiek geraakt worden of mensen die niet fysiek geraakt worden, maar wel zich beledigd voelen of gediscrimineerd voelen. En onze cijfers gaan dus over een veel bredere groep dan de groep die meneer Van Donselaar duidt. Daarom zijn de verschillen ook niet als zo bijzonder te duiden, maar gaat het meer om het feit dat het nog steeds gebeurt. En nogmaals, wat Van Donselaar terecht aangeeft, ook de islamitische groep wordt gediscrimineerd en dat moet ons zorgen baren.”

“Ik denk dat daar zeer weinig aandacht voor is, daarom ben ik wel heel blij met het onderzoek van hem en hoop ik dat het in politiek Den Haag ook weerklank gaat vinden. Je ziet nu ook in de politieke discussie, de discussie rond de verkiezingen, dat de discriminatie ten aanzien van moslims veel sterker is geworden dan in het verleden en mensen voelen zich daardoor geraakt en dat roept ook tegenreacties op. En dat is natuurlijk het moeilijke waar je mee te maken hebt. Als het een gebeurt, gebeurt het ander en dan wordt de ene groep na de andere gediscrimineerd. Homo’s, Joden, moslims, en dan moeten er dus die zogenaamde lokjoden ingezet worden. En dan vraag ik met echt af: in wat voor land leven wij dat wij lokoma’s, lokhomo’s, lokjoden, dadelijk moeten wij lokmoslims gaan inzetten. Dit is natuurlijk echt van de pot gerukt langzamerhand.”

Het inzetten van lokjoden en lokmoslims, het klinkt als symptoombestrijding. De achterliggende oorzaken komen niet in beeld en worden niet aangepakt. Hoes:

“Ik ben dat helemaal met u eens. Ik zou dat ook liever niet hebben. Waar wij als CIDI voor pleiten is dat de politie, en het klinkt allemaal wat eng, dat de politie veel meer aan etnische registratie doet op het moment dat er sprake is van geweldsmisdrijven. Op het moment dat je dat doet, kun je dus veel gerichter gaan actie voeren op bepaalde groepen. Sowieso, de etnische registratie daar zijn we natuurlijk niet voor, dat heeft natuurlijk allerlei negatieve effecten, dat is helemaal niet nodig. Gewoon dader en rugnummer en dan weet je echt waar het om gaat. En dan heb je gewoon cijfers van politie en justitie en daar kun je dan met elkaar van uitgaan.”

De vraag of dat ook geldt voor de drie joodse jongeren van het eierengooi-incident van vorige week werd helaas niet gesteld.

Een belangrijke waarschuwing gaf Van Donselaar aan het slot van zijn interview: “Je moet altijd oppassen om niet iets tegen iets anders weg te strepen. Je moet altijd misstanden bij elkaar optellen en niet van elkaar aftrekken.” Racisme is altijd erg, ongeacht wie het slachtoffer is en ongeacht wie de dader is.

Tegen het antisemitisme treedt onze samenleving op, er komt een spoeddebat, men roept op lokjoden in te zetten en neemt moties aan. De vraag is of dat ook gaat gebeuren bij de discriminatie van moslims. Van Donselaar was daarover erg somber:

“Als je het vergelijkt met antisemitisme wat een heel heikele aangelegenheid is altijd, dan zie je dat de weerstanden die door antisemitische incidenten worden opgeroepen, die zijn heel groot, er is veel verontwaardiging, er wordt veel weerstand bewerkstelligd. En dat is als het gaat om incidenten tegen moslims in veel mindere mate het geval. Waardoor het denk ik door het gebrek aan weerstanden tegen die islamofobie een gevaarlijk verschijnsel is. Een verschijnsel zoals antisemitisme, het is vreselijk, het is erg. Elk nadeel heb een voordeel heeft iemand eens gezegd. En het voordeel in dit geval is dat er vaak veel weerwerk wordt losgemaakt. En dat mis je toch wel veel meer als het gaat om gewelddadigheden of andere incidenten tegen moslims. Als je een probleem hebt en er is meteen grote bereidheid het probleem aan te pakken dan heb je half gewonnen. En dat is bij islamofobie veel minder het geval helaas.”

Het zou fijn zijn als de Tweede Kamer laat zien dat hij ongelijk heeft.

 1. 1

  Dat zou inderdaad fijn zijn. De vraag is alleen: welke maatregelen zijn passend en adequaat? En daarbij: hoe voorkom je het?

  Passen en adequaat vind ik: elke dader gaat, vermomd als zijn slachtoffer (Denk aan Gunter Walraf’s Ali) een half jaartje door het leven.

  Voorkomen zal lastig zijn, maar als genoemde maatregel een jaartje of 20 strak wordt volgehouden, zal het verschijnsel misschien minimaasl worden.

 2. 2

  En loknederlanders!

  Wat betreft die banenmarkt: laatst solliciteerde ik nog naar een baan bij een Turkse bakker. Maar die ging dus mooi naar een Turk, terwijl daar al 100% turken werken.

 3. 3

  In een gerelateerd artikel op Sargasso probeert een der reageerders discriminatie ook op die manier goed te praten: het gebeurt toch aan beide kanten?

  Ik vermoed dat allochtonen vooral moeilijkheden hebben om tot de betere, hoger opgeleide banen door te dringen. Niet wat betreft banen als schoonmaker of bakker.

 4. 4

  @2: als je wat meer Turkse vrienden had en die bakker al persoonlijk kende, had je veel meer kans op die baan gehad. Die Turkse bakker neemt immers, net als de Nederlandse sigarenboer, veel eerder zijn neefje aan dan een wildvreemde. Dat is geen bewuste discriminatie. In grotere bedrijven, waar personeelsfunctionarissen het personeel selecteren en aannemen, zou zo iets wel kwalijke en bewuste discriminatie zijn.

 5. 5

  @1
  Wat in ieder geval nodig is, is dat de daders vervolgd worden. Dat kan echter alleen als er aangifte gedaan wordt. Duidelijk is dat velen niet eens weten dat dat mogelijk is en dat nog veel meer mensen denken dat het geen zin heeft omdat er toch niks mee gedaan wordt.
  Stap 1 lijkt me dus: handhaven.

  @2 Misschien was die ander beter geschikt voor de baan? En ja, discrimineren komt overal voor, maar sinds wanneer is dat een excuus?

  @3 | Mark
  Dat zou je wellicht verwachten, maar dat blijkt niet het geval te zijn:

  Den Haag, 14 januari 2010
  Discriminatie van niet-westerse migranten vooral in lagere functies

  Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests.
  ?Autochtoon Nederlandse sollicitanten hebben gemiddeld 44% kans een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te ontvangen. Vergelijkbare niet-westerse migranten hebben echter gemiddeld 37% kans op een sollicitatiegesprek.
  ?Op lager en midden functieniveau liggen de kansen voor niet-westerse migranten respectievelijk 8 en 9 procentpunten lager. In functies op HBO/WO-niveau hebben niet-westerse migranten bijna dezelfde kansen als autochtonen.
  ?Bij functies met klantcontact bedraagt het verschil 9 procentpunten, bij functies zonder klantcontact is dit 5 procentpunten.
  ?Het verschil in kans tussen autochtone mannen en niet-westerse mannen bedraagt 9 procentpunten, het verschil in kans tussen autochtone vrouwen en niet-westerse vrouwen is 5 procentpunten.
  ?Met name in de horeca en de detailhandel liggen de kansen van autochtone Nederlanders en niet-westerse migranten ver uit elkaar (resp. 11 en 10 procentpunten).

  Aldus de conclusies van deze SCP-publicatie, die verscheen op 21 januari 2010.
  Het volledige persbericht en het rapport zijn hier te downloaden: http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=default:22041
  Mooi item voor een blog trouwens, ga ik eens over nadenken.

  @4
  Het onderzoek dat ik hierboven al noemde werkte met praktijktests. Twee fictieve kandidaten solliciteren op dezelfde functie bij dezelfde werkgever. Ze zijn gelijkwaardig wat betreft arbeidsrelevante kenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, werkervaring, nevenactiviteiten) en verschillen alleen in etnische achtergrond. De ene sollicitant heeft een autochtoon Nederlands klinkende naam, de ander een niet-westers klinkende naam en/of een geboorteplaats buiten Nederland.
  In totaal werden meer dan 1300 tests uitgevoerd. De resultaten laten zien dat de autochtoon Nederlandse sollicitant 44% kans had uitgenodigd te worden en de niet-westerse migrant 37%. Alleen vanwege hun naam of geboorteplaats hebben niet-westerse migranten minder kans uitgenodigd te worden. Je kan dus inderdaad beter Mark heten dan Mohammed als je een baan zoekt.

 6. 6

  Dit verhaal is wat mij betreft een uitstekende kritiek op de TK-motie die in het begin genoemd wordt. Voordewind c.s. constateren dat de politie geen uitingen van antisemitisme registreert, maar die van discriminatie wel; en vragen de regering politie en justitie te verzoeken meldingen van antisemitisme wederom te gaan registreren. Een vreemde redenering. Is antisemitisme dan geen discriminatie? Waarom wordt antisemitisme er uit gelicht? Waarom zou de discriminatie van islamieten, Surinamers, Antillianen, Afrikanen en de rest van de wereld niet ook apart geregistreerd moeten worden “om een beter inzicht te krijgen in de problematiek”? Wat het antisemitisme betreft zou je op grond van dit artikel ook kunnen zeggen dat het beeld toch voor deze groep toch wel duidelijk is. Minder incidenten in de loop der jaren met kleine oplevingen (in elk geval van de meldingen) als Israël oorlog voert. De behoefte van Voordewind van de CU om joodse slachtoffers naar voren te halen kan ik begrijpen. Dat PvdA (Arib) SP (Van Raak) en GL (Dibi) deze motie ook ondersteund hebben is uitermate verwonderlijk.

 7. 7

  Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten

  Op het moment dat fluitende, sissende en hoerrrrr-roepende k*tjoodjes of k*turkers, hoofddoekdragende meisjes aanranden op school, in zwembad of eender waar dan zou het inzetten van lokmoslima’s een goed idee zijn.

  Weinig opmerkelijk is verder dat vooral de marokkaanse klootzakjes met hun lange tenen vinden dat ze gediscrimineerd worden. Zou nog best kunnen ook, het is vaak uitschot.

  Daarnaast is een rapport waar de rabiate, systeemhatende nep-wetenschapper Jaap van Donselaar aan meewerkt hoe dan ook niet geloofwaardig.

  @6: als Israël oorlog voert
  Ja hoor, de insinuatie alleen al … Israel reageert op aanvallen van anderen en dat zijn er toch al aardig wat sinds 1948. Mooi dat een stelletje moslims en links- en rechtsnazi´s de schuld van het antisemitisme in NL aan Israel en de joden geven. Dan zijn de parallellen met de jaren 30 ev van vorige eeuw, zoals nu vaak gebeurt vanwege een Venlose stoethaspel, gemakkelijk te maken. Maar dan anders.

 8. 8

  @7: Natuurlijk is het niet terecht om nederlandse joden aan te kijken op wat Israël doet, maar helaas blijken er toch mensen te zijn die dat doen. Ik lees in #6 geen insinuering dat Israël de schuld heeft aan anti-semitisme in Nederland.
  Ik deel jouw typering van Israëls beweegredenen niet, maar ik hou daar niet alle joden voor verantwoordelijk. Helaas maakt niet iedereen dat onderscheid tussen Israël en ‘de joden’, waarbij het vast ook niet helpt dat ook sommige prominente joden dat onderscheid niet lijken te maken. Waarmee ik trouwens niet wil suggereren dat Leon de Winter verantwoordelijk is voor anti-semitisme in Nederland.

  Als iemand hier iets insinueert, ben jij het wel t.a.v. #6, terwijl die daar zelf geen enkele aanleiding toe geeft.

 9. 9

  @8: Als je antisemitisme zo’n beetje goedpraat, in ieder geval bagatelliseert (ik heb al wat meer gelezen van Jos hier op GC) vanwege ‘oorlogvoerend Israel’ (wtf), vergelijkingen maakt met discriminatie van surinamers (huh?) dan ben je fout en/of erg oud.

  Leon de Winter verantwoordelijk is
  Neuh, Leon de Winter niet, maar neo-naziste Meulenbelt heeft het wel in zich.

  [Redactie: wil je je voortaan van dit soort kwalificaties onthouden. Bedankt!]

 10. 10

  “waarbij het vast ook niet helpt dat ook sommige prominente joden dat onderscheid niet lijken te maken.”

  En Israël zelf en het CIDI ook niet. Mij zegt in dat opzicht ook de uitspraak van het CIDI zelf genoeg:

  Mensen die hun solidariteit met de Palestijnse zaak menen te moeten vertalen in een scheldpartij op Israël of op alle joden, zullen zich daarom snel tot het CIDI wenden. Daarmee is het CIDI niet alleen een organisatie die antisemitisme registreert en inventariseert, maar is het er tevens – met name in tijden van politieke spanningen in het Midden-Oosten – zelf slachtoffer van.”

 11. 11

  Je kan er nederlandse joden ook niet op aankijken dat Israël ze als een soort natuurlijke extra onderdanen claimt.

  Het CIDI heeft zichzelf een dubbelrol aangemeten, die van beschermer van joden in Nederland en die van verdediger van alles wat Israël meent te mogen doen. Die tweede rol maakt de eerste een stuk minder effektief en de kombinatie van rollen zal zeker bijdragen aan het beeld dat alle joden verantwoordelijk zijn voor Israël.

 12. 12

  @7: Weinig opmerkelijk is verder dat vooral de marokkaanse klootzakjes met hun lange tenen vinden dat ze gediscrimineerd worden.

  Je bedoelt van die gasten met van die hoge petjes die eerst staan te etteren in de rij en dan serieus kwaad worden als de uitsmijter ze niet binnen wil laten? Dat vind ik zelf altijd wel vermakelijk. Ze hebben het zelf echt niet door. Veel schijnen ook niet het verschil tussen ‘je’ en ‘u’ te weten en ‘alstublieft’ en ‘dank u wel’ ontbreekt dan ook in het vocabulaire. En dan ook weer kwaad worden als dat leidt tot een chagrijnige behandeling in een winkel.

 13. 15

  Typisch een verhaal waarin de auteur zich gediscrimineerd voelt door aandacht voor anderen.

  Zoals trouwens in al haar/zijn stukjes waarin Israel als as van het kwaad wordt weggezet en moslims/arabieren als zielig minderheid die bescherming en geld moeten krijgen

 14. 18

  @17: Als-ie dat vindt, diskrimineert-ie daarmee dan niet de joden? Of iedereen diskrimineren, of niemand, al ’t andere is diskriminatie.

 15. 19

  Wout: “Wat betreft die banenmarkt: laatst solliciteerde ik nog naar een baan bij een Turkse bakker. Maar die ging dus mooi naar een Turk, terwijl daar al 100% turken werken.”

  Jij kan natuurlijk ook turks brood, turkse pizza, lavash, simit, baklava, kanafeh, pogaca, pide en pismaniye maken? Het assortiment van een turkse bakker is wel eventjes anders als die van een nederlandse bakker.

  Verbaast mij dus niet als een turkse bakker liever een turk in dienst neemt die dit allemaal wel kan maken. Andersom is het wel discriminatie als een bakker van turkse afkomst (in nederland opgeleid) niet wordt aangenomen bij een nederlandse bakker.