Hoe grote multinationals EU-burgers er met TTIP opnieuw in proberen te luizen

Dossier:

OPINIE - TTIP wordt vaak een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU genoemd. De Piratenpartij heeft niks tegen vrije handel. Toch nemen wij als een van de weinige partijen duidelijk stelling tegen TTIP. Het is namelijk niets meer dan een lobbydeal waarmee de belangen van grote multinationals boven mensenrechten worden gesteld, schrijft Matthijs Pontier, Lijsttrekker Piratenpartij bij de Europees Parlementsverkiezingen.

Het lobbyparadijs in de EU

We zijn de enige internationale politieke partij. Samen met de Piratenpartijen in andere landen denken we daarom dus ook vaak na hoe we dingen internationaal kunnen oplossen. Ook denken we dus graag na hoe we door internationale afspraken te maken, effectiever handel kunnen bedrijven.

We zien echter grote problemen in hoe de Europese politiek nu werkt. Er ligt te veel macht bij te weinig mensen. Er wordt niet transparant geopereerd en er is een gebrek aan democratische controle. Hierdoor is de EU een lobbyparadijs geworden. Grote multinationals schrijven met hulp van een leger aan lobbyisten wetsvoorstellen die vaak letterlijk worden overgenomen door de Europese Commissie. NGO’s en ‘gewone burgers’ hebben vaak geen tijd en geen geld om op een zelfde manier de politiek naar hun hand te zetten.

Zeker nu de EU na een mislukt referendum met het verdrag van Lissabon via de achterdeur alsnog een politieke unie is geworden en landen een groot deel van hun wetgeving uit Europa krijgen opgelegd, is dit een steeds groter wordend probleem. Belangen van grote multinationals komen boven de belangen van de kiezers te staan, die politici in de EU zouden moeten representeren.

ACTA

Een goed voorbeeld hiervan is het ACTA-verdrag. Met dit verdrag wilde de copyright-industrie, geholpen door lobbyisten, via ondoorzichtige achterkamertjespolitiek, standaarden voor intellectueel eigendom invoeren die internationale wetgeving overstijgen. Toen na drie jaar onderhandelingen eindelijk een tekst publiek werd gemaakt, bleek dat het zou gaan zorgen voor censuur, privacy-schendingen en beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Bovendien zou het innovatie beperken.

De Piratenpartij heeft in reactie hierop samengewerkt met verschillende actiegroepen om mensen te informeren over ACTA, zodat er uiteindelijk massaal tegen geprotesteerd werd. Deze methode om transparantie van de EU af te dwingen was zo succesvol, dat het Europees Parlement in 2012 niet anders kon dan ACTA weg te stemmen.

Met TTIP alsnog ACTA door de achterdeur

Maar de copyright industrie geeft niet op en probeert het gewoon nog eens. Maar dan via de achterdeur, met een nieuw verdrag. En uit gelekte documenten blijkt dat de Europese Commissie hier maar al te graag aan meewerkt.

TTIP is de slim gekozen nieuwe naam voor TAFTA, de opvolger van ACTA. In plaats van agreement wordt het verdrag nu een partnership tussen de EU en de VS genoemd. Dat lijkt al een stuk minder op ACTA. En wie kan er nu tegen een partnership zijn? Naar zeggen van de Europese Commissie is dit nooit met communicatie-experts besproken. Verder roept dezelfde Europese Commissie om het hardste dat TTIP geen Paard van Troje is van Big Business die van ‘vervelende regeltjes’ af willen. Als een ontkenning zo hevig wordt gedaan, dan weet je natuurlijk al hoe laat het is.

TTIP gaat zelfs nog veel verder dan ACTA

Ook TTIP wordt door lobbyisten van grote multinationals in gesloten achterkamertjes met de Europese Commissie bekokstoofd. Van de 130 ‘stakeholder meetings’, werden er 119 achter gesloten deuren gehouden met lobbygroepen en slechts vijf met NGO’s.

Het is dan ook weinig verbazingwekkend dat in TTIP belangen van grote multinationals worden verdedigd ten koste van het publieke belang. TTIP gaat hierin zelfs veel verder dan ACTA. In TTIP vindt er een ‘marktharmonisatie’ tussen de VS en de EU plaats. Door de ISDS investeringsverdragen binnen TTIP worden multinationals beschermd tegen de mensen die ze duperen. Als protest leidt tot wetgeving om mensenrechten of milieu te beschermen en een multinational hierdoor misschien toekomstige winst misloopt, heeft de multinational recht op een vergoeding die in de tientallen miljarden kan lopen. Er zijn al veel horrorvoorbeelden bekend van bedrijven die staten voor miljarden hebben aangeklaagd door investeringsverdragen.

Hoe investeringverdragen mensenrechten, milieu en democratie ondermijnen

Toen in Zuid-Afrika de apartheid werd opgeheven, kregen donkere mensen dezelfde arbeidsrechten. Dit betekende dat bedrijven die in Zuid-Afrika gevestigd waren een eerlijk loon moesten gaan betalen aan donkere werknemers. Omdat dit extra kosten opleverde, heeft onder andere Shell de Zuid-Afrikaanse regering voor miljarden aangeklaagd.

Recenter heeft Duitsland na de kernramp in Fukushima besloten kernenergie uit te faseren. Dit heeft claims van ruim drie miljard opgeleverd van bedrijven die hierdoor in de toekomst wellicht minder winst maken. In Canada werd een vergelijkbare claim gemaakt, nadat daar de gevaarlijke en schadelijke ‘fracking’-methode om naar schaliegas te boren werd verboden. Onlangs verklaarde de provincie Groningen deze schaliegasboringen nog onwenselijk vanwege het risico op aardbevingen. Maar ja, het tribunaal dat beslist over de investeringsverdragen stelt nu eenmaal ‘handelsbelangen’ boven alles. Dus ook boven mensenrechten en milieu.

Soms kan een bedrijf zelfs ineens een hap van ruim 3% uit de economie van een soevereine staat nemen. Nadat Uruguay sigarettenfabrikanten verplichtte waarschuwingen op pakjes sigaretten te zetten, klaagde Philip Morris het land succesvol voor twee miljard dollar aan omdat ze verwachtten hierdoor minder winst te gaan maken. Het Bruto Binnenlands Project van Uruguay bedraagt slechts 60 miljard.

Als zo’n gigantische claim als zwaard van Damocles boven een politiek besluit hangt om mensenrechten of milieu te beschermen, staat een regering natuurlijk onder gigantische druk om toch maar in het voordeel van een multinational te beslissen. Praktisch gezien verdwijnt dus elke vorm van democratische controle om te zorgen dat grote multinationals ons niet kunnen schaden. En neemt een regering alsnog een beslissing in het voordeel van haar burgers, dan draaien deze dus met hun belastinggeld voor de miljardenclaim van de multinational op! TTIP zal op deze manier de rechten van soevereine lidstaten nog verder uitkleden dan de beknellende begrotingsregels.

Ook zonder investeringsverdragen schaadt TTIP onze belangen

Ook zonder deze investeringsverdragen is TTIP schadelijk voor de bevolking. TTIP zou zogenaamd voor vrije handel moeten zorgen, maar de enige manier waarop dit te verdedigen valt, is dat het handel vrijstelt van ‘vervelende’ belemmering door gezondheidsregels, veiligheidsregels, milieuregels, arbeidsrecht en andere mensenrechten.

Onze standaarden op het gebied van onder andere voedselveiligheid, productveiligheid en arbeidsvoorwaarden zijn strenger dan die in de VS. Dit vinden Amerikaanse bedrijven vervelend, want door onze strengere regels kunnen ze hun producten niet zomaar in Europa verkopen. Door de ‘marktintegratie’ worden regels in de VS en Europa ‘geharmoniseerd’. De Europese Commissie koketteert ermee dat er ‘zware onderhandelingen’ met de VS gevoerd, maar geeft daarbij ruiterlijk toe dat de VS best weet dat Europa hoe dan ook wil dat de onderhandelingen zullen slagen. Ook geven ze zelf aan dat de VS nu eenmaal hardere onderhandelaars zijn en zich laten ondersteunen door een veel groter leger van juristen, die getraind zijn om in geen enkele situatie toe te geven.

Het ligt dus in de lijn der verwachting, dat deze ‘harmonisatie’ er toe zal leiden, dat wij in grote mate de inferieure standaarden van de VS gaan overnemen. Dat betekent dat de VS makkelijker hun schaliegas, olie gewonnen uit zeeboringen en genetisch gemodificeerd voedsel op de Europese markt kan verkopen, zonder dat het dit op het etiket hoeft te zetten.

Het terugdraaien van privatiseringen – zoals onlangs met de drinkwatervoorzieningen in meerdere EU-lidstaten tegen de wil van burgers is gebeurd – wordt vrijwel onmogelijk. En net als in ACTA worden copyright en patent wetgevingen worden versterkt, waardoor bedrijven met een monopolie positie makkelijker innovatieve kleine spelers kunnen afremmen. En dan heb ik het er nog niet eens over de gevolgen als het minimumloon van de VS met ons minimumloon ‘geharmoniseerd’ zou worden.

TTIP biedt niet eens economisch voordeel

En voor wie denkt dat TTIP nou eenmaal goed is voor de economie en dat dat uiteindelijk het belangrijkst is; zelfs dát is eigenlijk nauwelijks van toepassing. De Europese Commissie bazuint wel overal rond dat het verdrag een economische groei op zou leveren van 0,48%. Hier vertellen ze echter bewust niet bij dat dit de meest positieve schatting is en deze groei over 10 jaar wordt berekend. Dit is dus maximaal 0,05% per jaar.

In realistische schattingen heeft het verdrag zelfs geen enkel noemenswaardig effect op economische groei. En dan geldt deze ‘groei’ ook nog eens in mindere mate voor Nederland dan voor andere EU-landen. Bovendien wordt vergeten te noemen dat TTIP ook nog kosten met zich meebrengt. Deze kosten worden in het OFSE rapport geraamd op 47 miljard. Als Commissielid Karel de Gucht hierover bevraagd wordt, staat hij met zijn mond vol tanden.

Hoe de Piratenpartij een nieuw ACTA/TAFTA/TTIP wil stoppen

De Piratenpartij wil TTIP niet alleen stoppen. We willen ook voorkomen dat er ooit nog een nieuwe TTIP geschreven gaat worden. De Piratenpartij is niet zomaar een klaagpartij die vanwege de gebreken van de EU om minder Europa gaat roepen en vervolgens met een verkiezingsprogramma van één kantje waar alleen punten opstaan die alleen in de Tweede Kamer kunnen worden besloten. Als we dat zouden doen, zou ook de Piratenpartij leeglopen. Europa is bovendien soms ook gewoon hard nodig. Om onze mensenrechten te beschermen, om het internet vrij en open te houden en om toezicht te houden op banken en grote multinationals. Wij komen daarom met het meest uitgebreide verkiezingsprogramma dat vol staat met voorstellen om de democratie in Europa te repareren.

We willen strijden voor een transparant bestuur. Alle geldstromen in de EU moeten openbaar worden. Als je belastinggeld betaalt, mag je toch zeker zelf wel zien hoe dat wordt besteed? En hoe beslissingen daarover tot stand komen? Om dat laatste voor elkaar te krijgen, willen we ook alle agenda’s van EU-politici openbaar maken en het transcript van elke bijeenkomst automatisch openbaar online zetten. Privacy is ontzettend belangrijk, maar houdt op waar je andere mensen gaat vertegenwoordigen. Dit is de enige manier om te zien of we op een juiste manier gerepresenteerd worden. Ook al vinden sommige politici dat vervelend.

Dit bestuur moet bovendien zo dicht mogelijk bij de Europese burger liggen. Europa beslist dus alleen waar dat een duidelijke meerwaarde heeft. Sterker nog, we vinden dat mensen zoveel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen door directere inspraak. Dit kan door middel van e-democracy-systemen zoals liquid feedback, maar ook via offline burgerfora.

Na de snelle successen bij onze eerste Nederlandse zetel in Amsterdam West, hopen wij nu ook Europa te enteren en democratischer te maken. De Piratenpartij zal TTIP op dezelfde manier slopen zoals we ACTA hebben gesloopt: door transparantie af te dwingen, de kiezer te informeren en de democratie te laten zegevieren. Bij het protest van afgelopen maandag plantten wij een vlag op het eilandje in de Hofvijver in Den Haag, zodat politici niet langer kunnen wegkijken. We hopen dat jij 22 mei ook protesteert tegen TTIP, in het stemhokje. 

Matthijs Pontier is lijsttrekker van de Piratenpartij bij de komende Europese Parlementsverkiezingen. Informeer jezelf en lees hun programma.

Reacties (29)

#1 McLovin

mijn stem hebben jullie alvast.

 • Volgende discussie
#2 Derpjan

De piratenpartij heeft ontzettend veel last van eht feit dat Europese verkiezingen via nationale afdelingen werken. Er zijn niet veel landen waar de piratenpartij de kiesdrempel kan halen terwijl alle stemmen in Europa bij elkaar zeker wel een paar zetels voor de piratenpartij zoude opleveren.

De Europese verkiezingen kennen een soort districtenstelsel, dat zou moeten leiden tot relatief weinig partijen en andere dingen die bij een districtenselstelsel horen. Interessant voer voor politicologen die nog een onderwerp voor een scriptie zoeken zou ik denken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Christian Jongeneel

Ha, als politiek propaganda mag, dan doe ik graag mee. De groenen zijn al sinds 2004 een internationale partij, maken zich ook hard tegen TTIP en zijn iets meer (zij het beperkt) in de gelegenheid om wat af te dwingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dehnus

Jup, de mijne ook. Er zouden meer Pan Europese partijen moeten zijn! Dan weet je tenminste waar je echt voor stemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Matthijs Pontier

@2: De kiesdrempel in Duitsland is ongrondwettig verklaard. Mede daarom verwachten we onze huidige twee zetels minimaal te verdrievoudigen. Ook in Nederland maken we een serieuze kans (stempotentie volgens Maurice de Hond voor het begin van onze EU-campagne was 5%)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@2: “De Europese verkiezingen kennen een soort districtenstelsel, dat zou moeten leiden tot relatief weinig partijen en andere dingen die bij een districtenstelsel horen.”

Dat is toch wel wat overdreven gesteld. Er zijn inderdaad wel enkele kleine “kiesdistricten” (de Duitstalige gemeenschap is de enige met 1 zetel), maar meer dan 2/3e van de zetels (523) is te halen in “kiesdistricten” van meer dan 10 zetels (en er zijn ook nog situaties waarbij de zetelverdeling gebeurt op grond van de uitslag van meerdere kiesdistricten samen, zoals in Polen), waar je dus vaak met minder dan 5% van de stemmen al vrijwel zeker bent van een zetel.

Dat relatief weinig partijen blijkt ook in de praktijk wel mee te vallen: Voor Duitsland zijn er bijvoorbeeld meer partijen vertegenwoordigd in het EP dan in de Bondsdag, hetzelfde geldt voor het Britse Lagerhuis. En de Piratenpartij heeft bijvoorbeeld in het Zweeds parlement geen zetels, maar wel namens Zweden in het EP. Aangezien er binnen landen moet gewerkt worden met evenredige vertegenwoordiging en er ook nog eens in een aantal gevallen alleen bij EP-verkiezingen een lagere of geen kiesdrempel geldt, is er in veel landen die anders met districtenstelsels en (hoge) kiesdrempels werken, juist bij EP-verkiezingen een unieke kans op het winnen van zetels.

Wellicht vergeet je dat Nederland Europees gezien vrij uitzonderlijk is in zijn kieswet en projecteer je de situatie hier op de rest van Europa?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Derpjan

@5

Ik bedoelde dus de effectieve kiesdrempel, die ligt op 5% in Nederland omdat Nederland 25 zetels heeft in het EP. 7,49% betekent nog steeds 1 zetel, 4,99% betekent 0 zetels. Bij de tweede kamer verkiezingen in Nederland ligt de effectieve kiesdrempel op slechts 0,67% en krijg je er makkelijker meer zetels bij als je iets meer stemmen haalt.

Het is het klassieke districtenstelsel gedoe wat de Libdems in het VK ook iedere keer opbreekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Derpjan

@6

In de VS heb je ook staten met meerdere parlementsleden of kiesmannen. Je moet het woord “district” niet te letterlijk nemen (als in maar 1 winnaar per district). Je krijgt zelfs bij een klein aantal regio’s al serieuze afrondingseffecten (met maar twee regio’s kun je al de overkoepelende verkiezing winnen met 25%+1 stemmen). Alleen de grote Europese landen hebben een lage effectieve kiesdrempel voor partijen die meedoen aan de EP-verkiezingen, al valt er natuurlijk een wereld te winnen omdat de opkomst lager en anders samengesteld is dan bij nationale verkiezingen.

Het VK heeft een districtenstelsel, Duitsland effectief ook, hoewel in mindere mate.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: “Het VK heeft een districtenstelsel, Duitsland effectief ook, hoewel in mindere mate.”

Wel bij nationale, maar dus niet bij EP-verkiezingen. Daar maakt een Piratenpartij (of andere willekeurige kleine nationale partij) dus bij EP-verkiezingen betere kansen dan bij nationale verkiezingen.

@7: “Ik bedoelde dus de effectieve kiesdrempel, die ligt op 5% in Nederland omdat Nederland 25 zetels heeft in het EP.”

Ik denk dat je 4% bedoelt. Overigens geldt zoiets voor Nederland, omdat Nederland een kiesdrempel (gelijk aan de kiesdeler) heeft. Niet elk land heeft dat. In Finland konden bij de vorige EP-verkiezingen met maar 13 zetels te verdelen bv. de christendemocraten met maar 4,17% van de stemmen toch een zetel bemachtigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Derpjan

@9

“Ik denk dat je 4% bedoelt.”

Ja klopt, en het zijn 26 zetels ipv. 25 deze keer (dat je met 25%+1 kunt winnen was ook niet helemaal juist van mij, dat geld alleen bij 1 winnaar per district, bij meerdere winnaars wordt het democratischer, maar nog steeds aanzienlijk minder dan bij 1 grote verkiezing). Natuurlijk heeft Nederland ook een effectieve kiesdrempel, die is er altijd vanwege de discrete aard van zetels, alleen ligt die met 0,67% wel flink lager. Een kleine partij maakt bij de EP-verkiezingen in het VK inderdaad meer kans dan bij de nationale verkiezingen maar het Britse systeem zou ik niet graag als uitgangspunt nemen, dan leg je de lat wel heel laag en is een beetje als zeggen dat iemand prima de beste voetballer van de wereld kan worden zolang degene maar twee benen heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@10: Het verschil tussen Nederland en Finland is dat Nederland niet alleen een effectieve, maar ook een de jure kiesdrempel heeft. Bij 26 zetels ligt die trouwens nog lager, bij 3,85% (bij 25 zetels op 4%).

“Een kleine partij maakt bij de EP-verkiezingen in het VK inderdaad meer kans dan bij de nationale verkiezingen maar het Britse systeem zou ik niet graag als uitgangspunt nemen”

Kun je niet doen inderdaad, maar dan presenteer je dus een verkeerde voorstelling van zaken als je het hebt over Europese verkiezingen. In Italië, Frankrijk en het VK (allemaal landen die bij nationale verkiezingen werken met districtenstelsels, ik zou Duitsland daar overigens niet bij scharen) zijn nu eenmaal veel zetels voor het EP op te rapen, dus de situatie daar is voor EP-verkiezingen veel relevanter dan die in Nederland. Zeker als je het gebruikt in de context van de Piratenpartij, die juist blijkt te profiteren van een grotere kans op zetels bij EP-verkiezingen dan bij nationale verkiezingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Derpjan

@11

Mijn doel was nooit om te zeggen dat het moeilijker was dan in de nationale verkiezingen van het VK, mijn doel was om te zeggen dat het sneu is t.o.v. het democratische ideaal van lage effectieve kiesdrempels (en ja, daar is Nederland gewoon beter in dan veel andere landen). Ik vind het dan geen troost om te zeggen “ja maar in sommige nationale verkiezingen is het nog erger voor kleine partijen”. De piratenpartij kan straks een paar miljoen stemmen krijgen en dan nog geen zetel, of alleen maar een paar via Duitsland, bemachtigen in het EP, terwijl het EP belachelijk groot is met 500+ parlementariers. In Slovenie kan een kleine partij maar beter geen moeite doen, daar is de effectieve kiesdrempel 14,3% (in Nederland kwamen alleen VVD en PVDA daar boven uit in de meest recente tweede kamer verkiezing). Een partij die groot is in 1 land doet het bij de EP-verkiezingen veel beter dan een partij die klein is maar in veel landen steun heeft, dat is gewoon een feit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Matthijs Pontier

De scholierenverkiezingen hebben we in ieder geval al gewonnen:
4 zetels met 14,5% van de stemmen!
http://www.nrc.nl/verkiezingen/2014/05/21/uitslag-scholierenverkiezingen-pvv-en-piratenpartij-winnen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Goeroeboeroe

Uitstekend artikel. Voor het eerst in jáááŕen overweeg ik op ’n andere partij te stemmen. De Piratenpartij dus. Weet het nog niet zeker, maar dat verdrag is écht het einde van de democratie.

Offtopic: ga me nu ’n halfuur onder het bureau zitten schamen wegens chronische stomheid. Heb artikelen lang gedacht dat ‘Gastredacteur’ ’n pseudoniem was van één persoon. Hoe groot kan je tunnelvisie/blinde vlek zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bullie

De enige internationale politieke partij? Ontwaakt! Aan historisch besef ontbreekt het in ieder geval bij de piraatjes.
Ontleende de piratenpartij haar bestaansrecht niet aan het protest tegen “vervelende belemmeringen” zoals auteursrechten? Blijkbaar zijn regels en afspraken over intellectueel eigendom het minder waard beschermd te worden dan regels op het gebied van arbeidsrecht en voedselveiligheid,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Goeroeboeroe

@15 (Bullie): Jazeker zijn ze dat minder waard. Als iemand een tekst van mij jat, ga ik daar niet aan dood. Als ik bedorven voedsel eet of van vierhoog uit een steiger omlaag donder, kan ik daar wel aan overlijden.
Overigens worden in dat verdrag, als het aan de Europese Commissie/VS ligt, arbeidsrecht en voedselveiligheid slechter en eigendomsrecht beter beschermd dan op dit moment het geval is in Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@12: “In Slovenie kan een kleine partij maar beter geen moeite doen, daar is de effectieve kiesdrempel 14,3%”

Dat is toch echt onjuist. Je projecteert weer de Nederlandse kieswet op de Sloveense (terwijl ik er toch al twee keer op heb gewezen dat geen enkel ander EU-land dezelfde kiesdrempel als Nederland hanteert bij de EP-verkiezingen). In Slovenië zal de effectieve kiesdrempel eerder rond de 7% liggen (maar afhankelijk van de uitslag kan dat ook een paar procent hoger of lager zijn).

“Een partij die groot is in 1 land doet het bij de EP-verkiezingen veel beter dan een partij die klein is maar in veel landen steun heeft, dat is gewoon een feit.”

Dat is waar, maar op zich een situatie waar bijna niemand vanaf wil (want alleen op te lossen met EU-wijde kieslijsten en een EU-wijde evenredige verdeling, met als gevolg dat er bv. voor Slovenië waarschijnlijk helemaal niemand meer in het EP terecht zal komen).

“het democratische ideaal van lage effectieve kiesdrempels … ja maar in sommige nationale verkiezingen is het nog erger voor kleine partijen”

Ik wijs er dus op dat in het grootste deel van de EU dat ideaal bij EP-verkiezingen veel beter benaderd wordt dan bij nationale verkiezingen. Kun je een schrale troost noemen (en voor Nederlandse kleine partijen is het dat ook), maar voor meer dan de helft(!) van de EU-burgers is het gewoon een reële vooruitgang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jos van Dijk

In aanvulling op de correctie van Christian in @3 is het wel belangrijk te weten dat GroenLinks met de Europese Groenen een groot aantal programmapunten heeft met betrekking tot digitale rechten (privacy, auteursrechten, netneutraliteit etc.). Zie https://groenlinks.nl/standpunten/internet-en-digitale-vrijheid.
De trekker in het EP voor de privacyrichtlijn is Jan Philipp Albrecht van de Duitse Groenen.

En verder is het wel aardig om te weten dat de twee vertegenwoordigers van de Zweedse Piratenpartij die de afgelopen vijf jaar in het parlement zaten zich op grond van inhoudelijke overeenkomsten hebben aangesloten bij de fractie van de Greens/EFA.

Een stem op GroenLinks is voor iedereen die digitale rechten belangrijk vindt dus geen weggegooide stem. En zeker niet als je daarnaast nog andere wensen op je lijstje hebt.

Volgens de Digitale Vrijheidswijzer van Bits of Freedom komt GroenLinks het best op voor jouw communicatievrijheid en privacy. GroenLinks scoort als enige partij 100%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Matthijs Pontier

@18: GroenLinks heeft inderdaad veel van onze punten overgenomen in de Groene Fractie. En GroenLinks heeft ongetwijfeld ook onze (toch al) Groene punten wat bijgeschaafd :)
http://piratetimes.net/what-the-pirate-meps-have-accomplished-in-the-european-parliament/

Piratenpartij scoort ook overal groen en heeft zelfs meer WePromise kandidaten als GroenLinks: https://twitter.com/Piratenpartij/status/464020676220047360/photo/1

De Piratenpartij kent een breed programma: 73 pagina’s met diverse voorstellen op verschillende gebieden. En als het om privacy gaat, is de Piratenpartij natuurlijk de enige partij voor wie dit ECHT een speerpunt is.

Uiteindelijk zal de Piratenpartij altijd nodig zijn om je privacy en digitale vrijheid te beschermen. Zoals IT-security expert Arjen Kamphuis ook zei: ‘De Piratenpartij is als enige IT-minded genoeg en jong genoeg om niet gecorrumpeerd te zijn door het systeem’.”

Belangrijkste verschil tussen Piratenpartij en GroenLinks is denk ik echter dat GroenLinks snel door wil pakken naar een Verenigde Staten van Europa, en de Piratenpartij eerst in wil zetten op het aanpakken voor het lobbyparadijs voordat we nog een stap in die richting zetten. Ook willen we sterker macht decentraliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bullie

Een zich internationaal noemende partij die als kernwaarde heeft het zoveel mogelijk, liefst gratis, profiteren van andermans arbeid (want dat is het gratis downloaden van content zonder erkenning van intellectueel eigendomsrecht) is in wezen niet anders dan een multinational met dezelfde kernwaarde. De Piratenpartij is wat dat betreft het product van een ongeremd consumentistische lobby, alle groene en privacypunten ten spijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 basszje

@20 Dom geneuzel en dat weet je zelf ook wel.

@0 Goed leesbaar stuk. Ik hoop maar dat er genoeg commotie komt tegen dit soort ‘verdragen’, alhoewel ik vrees dat vroeg of laat geld het wint van al het andere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bullie

“I understand why many people would sign an online petition against Acta if they’ve been told it’s a threat to freedom of speech and privacy. I would have done the same if I hadn’t read through the actual agreement. And if I didn’t think counterfeit trade in any way impacted on me, it would be even easier to for me to say no without bothering to read it. Maybe that is why so many of the opponents of Acta have never seen a proposal for copyright enforcement that they wouldn’t say no to. ”
– Helienne Lindvall

http://www.theguardian.com/music/musicblog/2012/apr/19/copyright-freedom-speech

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Derpjan

@22

Alsof er niet heel veel mensen zijn die copyright in principe wel steunen maar copyright 70 jaar na de dood van de auteur toch een beetje aan de lange kant vinden, het er niet mee eens zijn dat een gekochte CD of DVD naar een harde schijf kopieren voor eigen gebruik door de wet als een soort van diefstal wordt gezien en een miljoenenboete voor een paar gedownloade nummers door iemand met een modaal salaris niet door de beugel vinden kunnen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Raaskal

@18: Volgens de Digitale Vrijheidswijzer van Bits of Freedom komt GroenLinks het best op voor jouw communicatievrijheid en privacy. GroenLinks scoort als enige partij 100%

Die wijzer van BoF is dan ook behoorlijk incompleet. Partijen die privacy hoog in het vaandel hebben als de Piratenpartij en de PvdD ontbreken, terwijl een partij als D66 die voornamelijk in woord pro-privacy is, staat er elke keer weer in. Niet echt serieus te nemen (de wijzer én D66) voor de kritische burger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Matthijs Pontier

@24:
De digitale vrijheidswijzer van BoF heeft een udpate gehad. De Piratenpartij scoort nog net wat beter dan GroenLinks. En veel van de voorstellen die wij hebben schieten eigenlijk boven het plafond van deze digitale vrijheidswijzer uit.
https://twitter.com/Matthijs85/status/464022846734204928/photo/1

GroenLinks doet het niet verkeerd, onder andere doordat ze veel ons over hebben genomen in de fractie, maar wil je verzekerd zijn van privacy en digitale vrijheid, dan ben je toch echt afhankelijk van de Piratenpartij. Zie ook @19

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 aynranddebiel

@20
Als deze vergelijking een komkommer was, dan had de EU hem verboden vanwege overmatige kromheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bismarck

@26: Als deze vergelijking een komkommer was, dan had de EUminister Kamp hem verboden vanwege overmatige kromheid.

FTFY

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Brasschaatski

@22: Wow je eerste interessante post Bulli, maar even een vraagje, is het niet handig om nu te stoppen met blaten over die copyright onzin nadat je er op bent gewezen dat arbeidsrechten toch echt wel iets zwaarder wegen dan intellectuele eigendomsrechten? Het is net alsof je die reactie niet eens gelezen hebt. En dan doodleuk dit citaat neerzetten! Humor Bullie! Humor! :) :) (Ik me heb speciaal voor jou laten registreren hier! :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joost

@28: Wat dus ook totaal onnodig was, want je kan ook reageren zonder geregistreerd te zijn. :-p

 • Vorige discussie