Vooringenomen subsidiesponzen

Het is weer feest met die subsidies de laatste tijd. Eerst natuurlijk de regelmatig terugkerende dans rondom de kunstsubsidies. Dan worden de groepen boos die muziek maken op instrumenten wiens leeftijd slechts dat van het hoogbejaarde en rijke publiek overtreft of filmfestivals waarvan er in NL eigenlijk teveel zijn maar die toch nog geld kregen voor hun inmiddels extreem commerciële activiteiten.
En toen was het deze week de beurt aan de milieuorganisaties. Die zouden toch geen geld mogen krijgen voor hun zeer vooringenomen werk? Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van subsidie door een “neutrale” overheid. Cramer gaat onderzoek doen om te zien of “er sprake is van een eenzijdige of onvolledige informatie of ondemocratisch gevoerd maatschappelijk debat“.
Er gaat maar liefst 8 miljoen naar die subjectieve clubs met een agenda tegen de overheid. Dat is makkelijk besparen.

Misschien kan er dan ook gekeken worden naar een andere subsidiestroom naar vooringenomen organisaties? Die stroom is minimaal 15 miljoen euro per jaar groot. En de betrokken organisaties zijn bijzonder gekleurd, brengen met regelmaat rapporten uit die alleen maar in hun straatje passen, hebben erg veel invloed op het besluitvormingsproces en krijgen het ook nog eens voor elkaar dat de overheid hun meest manipulerende mensen een riant salaris betaalt.
U snapt natuurlijk al om welke organisaties het gaat.

Het zijn de politieke partijen. Neem het CDA. Die krijgt op landelijk niveau toch al snel 2,6 miljoen euro. En dan hebben we het nog niet over het gezamenlijke salaris van de 41 kamerleden à 92.000 euro. Toch ook snel weer 4 miljoen.
Dan hebben we nog de wachtgelden, de leden van de Provinciale Staten en de leden van de gemeenteraden. Het zal me niet verbazen als alleen al het CDA op jaarbasis 50 miljoen incasseert. En dat allemaal om zo gekleurd mogelijk een oordeel te geven. Wie heeft er nou boter op zijn hoofd?
Je gaat met toch niet vertellen dat de Betuwelijn er gekomen was als alle politieke partijen verantwoord wetenschappelijk onderzoek hadden gedaan? En juist dat is een voorbeeld waarom er zoveel mogelijk verschillende belangenclubs moeten zijn om toch een beetje in de buurt van een “fair” evenwicht te komen in de besluitvorming van de overheid.

 1. 1

  Misschien is je stukje bedoeld als troll, maar ik reageer toch maar even :-)

  Het verschil is natuurlijk dat politieke partijen subsidie krijgen op rechtstreeks mandaat van de bevolking. Een partij met veel zetels krijgt veel subsidie; een partij met weinig zetels krijgt weinig subsidie.

 2. 2

  Wat ik mij afvraag is of een rokerbelangen clubje die roken promoot of dat een clubje dat het omhakken van bossen promoot ook subsidie zou krijgen, indien die niet in aanmerking komen voor subsidie’s dan mogen mijn inziens ook milieu clubjes, stivoro e.d. niet in aanmerking komen voor subsidie.

 3. 3

  @Mighiell: Uh, veel van de genoemde milieuclubs hebben ook leden. Soms veel meer dan de politieke partijen. Dus als dat een argument is, dan werkt dat twee kanten op.

 4. 4

  @2

  Er zijn zelfs clubs die tegen het (passieve) stemrecht voor vrouwen zijn die subsidie ontvangen. Dus wat jij je afvraagt is in extremis allang de praktijk.

 5. 5

  @2 je vraagt je dus af waarom er geen subsidie is voor belangen groeperingen waar de maatschappij geen enkel belang bij heeft.
  En er dus wel subsidie is voor groeperingen waar wel een maatschappelijk belang gediend wordt?

  ehmm wat Denk je zelf?

 6. 6

  ‘milieu clubjes’
  dat getuigt van een gedegen kennis van zake.

  Hoe minder iemand iets weet, hoe meer diegene iets vindt. Als je echt ergens veel van af weet, kom je er al gauw achter dat er niet een waarheid is, en dat elke beslissing veel andere neven effecten creeert. Het is dus zeker zinnig om ruimte te geven (en geld) aan ‘clubjes’ die een andere mening onderzoeken, en daar geluid aan geven. En dan met name aan ‘milieu’ Makkelijk verkwanseld, en lastig weer te herstellen.

 7. 7

  Lekker makkelijk scoren, maar complete onzin natuurlijk om te ageren tegen subsidies voor politieke partijen. Gemiste kans, want er zijn vast wel subsidies die terechter in twijfel te trekken zijn.

  Deze reactie wordt overigens gesubsidiëerd door jullie belastinggeld. Waarvoor dank.

 8. 9

  @5 “waarom er geen subsidie is voor belangen groeperingen waar de maatschappij geen enkel belang bij heeft.”

  Wie bepaalt dat dat zo is? Er is wel degelijk een maatschappelijk belang van milieuclubjes. Of dat jouw type maatschappelijk belang is betwijfel ik, maar ze hebben ontegenzeggelijk het een en ander bereikt de afgelopen decennia.

 9. 10

  Met het geven van subsidie vergroot de overheid de sfeer van afhankelijke organisaties, banen en uitingen.
  Ik vind dat het toekennen van subsidie betekent dat er teveel macht bij te weinig mensen komt te liggen.
  Door het uitgeven van subsidie beinvloedt de overheid de samenstelling van het maatschappelijk middenveld.

  Het stoppen met het uitgeven van subsidie zou misschien wel een autonomer en beweeglijker maatschappelijk middenveld kunnen realiseren met een grotere betrokkenheid van burgers bij die organisaties.
  In ieder geval als de gedachtengang waar is dat burgers altijd bepaalde zaken belangrijk zullen blijven vinden en bereid worden daar iets voor te doen zodra zij dat belang te weinig vertegenwoordigd zien.
  Het stoppen van het subsidie systeem zou niet alleen een bezuiniging opleveren in de vorm van de subsidies die niet meer uitgegeven worden maar zou ook een heleboel functies op de tocht zetten die uitstluitend gericht zijn op het verstrekken, aanvragen, controleren, adviseren (bij het aanvragen van subsidie).

  Ik ben benieuwd hoeveel geld daarmee vrij komt en of dat bijvoorbeeld in het daadwerkelijk actie ondernemen gestoken zou kunnen worden: in plaats van de “talk” te subsidieren kan de overheid dan eens investeren in “the walk”. Daarmee zou zij een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

 10. 11

  Milieuorganisaties krijgen geen subsidie omdat ze milieuorganisatie zijn; ze ontvangen dat om specifiek onderzoek te kunnen verrichten. Er werken wetenschappers bij die organisatie.

  Veel breder georienteerd is de subsidiepot voor het bedrijfsleven Er is een aparte website voor: antwoordvoorbedrijven

  Wat dachten jullie bijvoorbeeld van:
  – Subsidie bescherming kritieke infrastructuur tegen terrorisme (het staat er écht)
  – Subsidie research wereldwijd satellietnavigatiesysteem
  – Fonds voor Onderzoek inzake Kolen en Staal
  – Subsidie nanotechnologie en nieuwe materialen

 11. 13

  Niet zozeer de milieuclubs krijgen subsidie maar meer de overheidsprojecten waaraan ze meedoen. Ze fungeren als een soort aannemer die een deel van het overheidsbeleid uitvoert.

  Dat is anders bij cultuurclubs omdat er vrijwel geen cultuurbeleid bestaat.

 12. 14

  Het verstrekken van subsidies aan organisaties die tegen het overheidsbeleid zijn is ook een manier om te beinvloeden wat deze het maatschappelijk debat inbrengen.
  Bij natuur- en milieuorganisaties komt het nogal eens voor dat deze zich nuanceren of het nalaten sterk tegen het overheidsbeleid in te gaan omdat ze afhankelijk zijn van overheidssubsidies.

 13. 16

  @ Kalief

  Wat denk jij Kalief? Dat dat één, twee, drie aan te tonen is?

  Het is een feit dat met het verdelen van subsidie, een deel van de autonome/soevereine beslissings mogelijkheden van het individu wordt ingeperkt. Het individu dat dat geld aan de overheid geeft om het door de overheid te laten herverdelen, kan dat geld namelijk niet opnieuw uitgeven.

  Bij het doen van een subsidie aanvraag, moet worden voldaan aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden. (Voorbeeld NCDO aanvraag subsidie op elk niveau) Met het stellen van die voorwaarden, beinvloed de subsidie verstrekker de inhoud van de boodschap.
  Dat is een feit.

  Verder meen ik mij een oude economische grondgedachte te kunnen herinneren: om een efficiënte allocatie van middelen te bewerkstelligen, om te zorgen dat middelen terecht komen daar waar zij het hardst nodig zijn, moeten de transactiekosten zo laag mogelijk zijn.
  De subsidie”markt”, want zo wordt er over gesproken in sponzenland, is voor newbies vrijwel onbegaanbaar. De transactiekosten zijn extreem hoog want het is alleen aan insiders duidelijk hoe het geld losgepeuterd dient te worden.

  Het instand houden van de subsidiemarkt werkt een ongelijke en onrechtvaardige verdeling van middelen in de hand, draagt op zijn minst niet bij aan een efficiente allocatie van die middelen, en geeft teveel macht aan een te kleine groep mensen en brengt hen daarmee in een precaire positie.

 14. 17

  @steeph: ten eerste omdat die subsidies voor politieke partijen een ander doel hebben (namelijk het onafhankelijk maken van giften van lobbyende belanghebbenden), ten tweede dat de subsidies van politieke partijen niet per se tegen de overheid worden ingezet.

  Natuurlijk is het een domme opmerking van Cramer, maar dit stukje valt een beetje tegen als satire daarop.

 15. 18

  @Kalief: tja, dergelijke afwegingen worden heus niet in de openbare notulen of publicaties gedaan. Zoals Plofkip al zegt kan je uit hoe de regels voor subsidies in elkaar steken al afleiden dat degenen die van subsidies gebruik maken (en vooral willen blijven maken) beperkt worden in wat zij kunnnen uitdragen.

  Qua toewijzing zijn de subsidies aan politieke partijen eerlijker: evenredig aan het aantal zetels. Of je het als partij nou met de regering eens bent of niet, je krijgt gewoon een objectief vastgesteld bedrag en daar hoef je je toon niet voor te matigen.