Huidig regeringsbeleid nog weinig impact op asielzoekersstroom

DATA - Vorige week constateerden we al dat er een afname was in de stroom asielzoekers. Maar hoe verhoudt dit zich tot de lange termijn ontwikkeling en vooral, hoeveel asielzoekers mogen uiteindelijk blijven?

Laten we eerst even de recente cijfers in wat langer termijn perspectief plaatsen.

Het moge duidelijk zijn dat de afname van 2011 zeer bescheiden is ten opzichte van eerdere ontwikkelingen. De impact van Paars was veel groter en langduriger. Balkenende (I-IV) zorgde voor de trendbreuk.

Maar asielverzoeken zijn slechts een deel van het verhaal. Uiteindelijk gaat het om hoeveel mensen ook daadwerkelijk asiel krijgen. En dat is wat lastiger te achterhalen.
Het aantal goedgekeurde asielverzoeken is slechts eenduidig beschikbaar voor de jaren 2009 t/m 2011. Dan ziet het er als volgt uit:

Jaar 2009 2010 2011
Ingewilligde aanvragen 8510 8700 8380
Asiel aanvragen 15040 14400 14340
percentage 57% 60% 58%

Hier zijn een paar opmerkingen bij te maken. De daling van 320 in het laatste jaar lijkt wat zwakjes ten opzichte van de daling van ongeveer 1100 in de eerste aanvragen. Een deel kan mogelijk verklaard worden door het verkleinen van de werkvoorraad (van 5.260 naar 4.490) beslissingen. Aangezien altijd ongeveer 60% positief uitpakt, kan je zo 400 verklaren.
Echter, halverwege 2010 werd, nog als gevolg van de maatregel van Albayrak, de procedure verkort. In dat laatste half jaar zijn 3000 extra afhandelingen gedaan. Dat leidde in 2010 echter niet tot een plots hoger aantal inwilligingen. Dat wekt de indruk dat het onder Albayrak toch strenger was dan nu onder Leers.

Maar Leers zegt zelf het volgende:

Hoewel het totale aantal asielaanvragen daalt, zien we wel een duidelijke stijging van tweede en volgende aanvragen. Een belangrijk deel van deze stijging wordt verklaard door aanvragen van vreemdelingen die in een eerdere procedure zijn afgewezen op grond van de Dublinverordening. Zij hadden asiel aangevraagd in Griekenland en daarom was Griekenland verantwoordelijk voor de behandeling van hun asielaanvraag. Als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, te Straatsburg, kunnen geen asielzoekers worden overgedragen aan Griekenland. Dit omdat het Hof heeft geoordeeld dat het Griekse asielstelsel niet voldoende op orde is. Daarom ben ik gedwongen de tweede en volgende asielaanvragen van deze groep vreemdelingen nu zelf volledig op inhoud te beoordelen. Dit heb ik versneld en projectmatig opgepakt, zoals gemeld aan uw Kamer

Uit dit stuk blijkt dat het er 1950 betreffen (in februari 2011) waarvan een aantal een tweede aanvraag moet indienen. Dit verklaart het hogere aantal tweede en volgende aanvragen in 2011 ten opzichte van de jaren ervoor.

Maar dan hebben we ook nog de nareis. We hadden al eerder gezien dat de afname van het aantal aanvragen komt door Somaliërs en de nareis. Nu is het met nareis zo dat je daarvoor een MVV moet aanvragen. De toetsing of diegene in aanmerking komt voor nareis wordt dus gedaan terwijl de nareiziger nog in het buitenland is. Pas als de MVV wordt verleend mag de nareis hierheen komen en een asielvergunning aanvragen. Logischerwijs levert dat niet veel afwijzingen meer op. Doordat er sprake is van een hoger percentage niet-nareizigers in 2011 zou je nu juist verwachten dat het percentage afwijzigen hoger zou zijn. Dus toch wel weer een softere Leers?

Oftewel, het juichtweetje van dhr Wilders was misschien iets te voorbarig. We zullen nog even moeten wachten om te zien of het huidige beleid tot een volgende trendbruek (na Paars) leidt.

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Flip van Dyke.

 1. 3

  Het is toch eigenlijk uiterst merkwaardig dat we niet precies kunnen vertellen hoeveel mensen er naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vragen de afgelopen, zeg maar 20 jaar, en hoeveel daarvan een verblijfsvergunning hebben gekregen.
  De oorzaak ligt in het feit dat de IND (immigratie en naturalisatiedienst) en haar voorgangers, geen mensen telt, maar alleen maar procedures. Pas de afgelopen paar jaar wordt er indaad eerste asielverzoeken onderscheiden van eventuele tweede en volgenden.

  Dan tel je toch alle verzoeken en vergelijk je daarmee?
  Het is Cohen geweest die de eerste stappen heeft gezet om het aantal meerdere verzoeken in te perken (2001) en dat heeft Albayrak nog een schepje bovenop gedaan. Hierdoor kan je ook moeilijk vergelijken maken.

 2. 4

  De enige die wat cijfers heeft die je over langere periode kan vergelijken is het CBS:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/default.aspx?DM=SLNL&PA=70693ned&D1=2&D2=0&D3=0&D4=0&D5=a&HDR=G4%2cG3%2cG2&STB=G1%2cT&VW=T

  Het CBS telt mensen die ingeschreven staan in het bevolkingsregister en dat zijn dus unieke mensen en geen procedures.
  Uiteraard -zou ik haast zeggen- hebben de CBS-cijfers ook problemen.

  Asielzoekers worden ingeschreven in het bevolkingsregister als zij een verblijfsvergunning krijgen of als zij tenminste 6 maanden rechtmatig (mogen hier hun procedures afwachten) in ons land zijn. Dat eerste is prima, maar bij dat laatste heb je veel mensen die alsnog na inschrijving toch geen verblijfsvergunning krijgen.
  Doordat het er vroeger meer waren dan nu kloppen de cijfers ook niet.
  In werkelijkheid zijn er nooit in 1994 meer dan 50.000 asielzoekers naar ons land gekomen, maar hoeveel het er dan wel waren ….

 3. 6

  hier een interessant artikel van het Nidi : http://www.nidi.nl/Content/NIDI/demos/2011/demos-27-02-debeer.pdf

  Conclusie: “In dit artikel wordt de vraag gesteld of de immigratie van niet-westerse allochtonen de komende jaren kan halveren. Het antwoord luidt dat dit mogelijk is. De volgende vraag is of een dergelijke daling volledig aan de voorgestelde maatregelen valt toe te schrijven. Het antwoord hierop is: waarschijnlijk niet”.

  Leers zelf denkt dat hij met streng beleid de migratiestroom kan beïnvloeden. Hij blijft positief …;-)

  overigens hier een link naar een uitvoerig onderzoeksrapport over migratie naar en uit Nederland. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/24/kamerbrief-beleidsreactie-migratiekaart.html

  de link van het rapport : http://www.wodc.nl/images/ob299-volledige-tekst_tcm44-402599.pdf

  Leers schrijft in zijn brief aan de tweede kamer (zie eerdere link) waarbij hij het rapport aanbiedt : “Aangezien het een empirische terugblik betreft, niet gericht op directe beleidsontwikkeling maar op een verdiept inzicht in migratie naar Nederland, zal dit rapport in de toekomst passief openbaar worden gemaakt”.

  Nou dat is dan erg vreemd vind ik!

 4. 7

  Dank je wel Helena. Goed dat je nog even het artikel van het Nidi er bij haalt. Ik zal binnenenkort met een artikel daarover komen.

  In het rapport van het WODC staat in mijn ogen een heel belangrijk nieuw ding en dat is cijfers over de migratie naar nationaliteit. Vandaag komt hier op de site daarover nog een blogje.

  Over het rapport van het WODC valt nog wel veel meer te vertellen en zeker ook over de brief van Leers.