Geen bruggen slaan voor integratie

OPINIE - Het thema integratie lijkt van de politieke agenda verdwenen te zijn, schrijft Hasib Moukaddim.

De kogel is door de kerk en een brug gebouwd. Het kabinet Rutte II is zo goed als een feit. VVD en PvdA hebben wekenlang aan een sociaal-liberaal manifest gesleuteld dat het daglicht eindelijk mocht zien. Een regeerakkoord waarin de aandacht voor specifieke problemen van minderheden lijkt weggedacht.

Bij de eerste lezing van het regeerakkoord is het meer dan duidelijk dat iedereen in Nederland de bezuinigingen gaat merken. Iedereen. En dat is eerlijk en dat moet ook gebeuren. Wat dat betreft moedig ik het kabinet aan om de rekening niet bij latere generaties te leggen. Maar dan hebben wij het over de financiële rekening. Maar hoe zit het met de maatschappelijke rekening?

In het akkoord is niets te lezen over de aanpak van discriminatie, terwijl verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat bewust en onbewust discrimineren dagelijkse kost is bij de politie, de geestelijke gezondheidszorg, de horeca en de uitzendbranche. Zonder effectieve discriminatiebestrijding wordt participatie van specifieke groepen een brug te ver. En wat zegt het regeerakkoord over de jeugdwerkloosheid, en die van minderheden in het bijzonder? Geen woord. Dit is geheel in strijd met de ambitie van het kabinet in wording om Nederland met een solide beleid uit de crisis te laten komen. Rutte en Samsom moeten beter weten.

De toon van dit akkoord is stevig, zoals het hoort in crisistijd, maar grotendeels ontdaan van begrip en aandacht voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Ook in bezuinigingstijd kun je als kabinet op zijn minst uitstralen dat iedereen gezien wordt en er bij hoort.

Een optimistische visie op integratie lijkt door de PvdA geofferd te zijn aan zijn pessimistische liberale eega. En dat is bijzonder pijnlijk en teleurstellend voor de velen die ‘strategisch’ voor de PvdA hebben gestemd in de verwachting weer een positieve toon te horen over integratie. Het lijkt wel alsof minderheden volgens dit kabinet niet meer bestaan in Nederland. En als ze al bestaan, dan alleen als last. De ene beperking na de andere wordt opgelegd, of een verbod wordt ingesteld. Zo wordt inburgering nog verder aangescherpt, gezinsmigratie beperkt en heb je als vreemdeling met een verblijfsvergunning pas na zeven jaar in plaats van vijf stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verboden zijn ook niet van de lucht. Als neef en nicht mag je niet meer trouwen en je verliest het recht op bijstand als je de Nederlandse taal niet beheerst. Wat bijna komisch is, als het niet zo treurig zou zijn, is dat het laatste verbod ook voor Nederlanders geldt. Stel je nu maar eens voor dat een miljoen analfabeten in Nederland hun bijstand verliezen. Nee, niet realistisch hé? Aan hen werd ook niet gedacht toen deze maatregel ontworpen werd. Hier klinkt de oude toon van Rutte I, met gedoogpartner Wilders, die nu samen met de PvdA verder wordt doorgezet . Maar waar blijven die positieve prikkels om burgers te motiveren, te verleiden en aan te sporen om het beste uit zichzelf te halen en een bijdrage te leveren aan dit mooie Nederland? Of de ondersteuning om het verder te schoppen en zich aan de negatieve beeldvorming te onttrekken? Helaas, geen antwoord.

Het door velen tot de sociale kwestie van de 21ste eeuw uitgeroepen thema van integratie lijkt opeens van de politieke agenda te zijn verdwenen. Dit hoort in principe een positieve ontwikkeling te zijn dat moet wijzen op het einde van de integratieproblemen. En voor een deel is dat ook het geval. Steeds grotere groepen minderheden doen mee aan de samenleving, zetten zich in voor emancipatie en dragen hun steentje bij aan de Nederlandse samenleving. Dat geldt echter niet voor de hele groep. Nog te veel minderheden van de 1e en 2e generatie blijven achter , prijken hoog in de werkloosheidsstaatjes, profiteren te laat of te weinig van de juiste zorg, zijn onvoldoende in staat hun kinderen in deze samenleving te begeleiden en raken uitgesloten van gemeentelijke voorzieningen en beleid. Algemeen beleid bereikt hen onvoldoende. Des te schrijnender is het vooralsnog te moeten constateren dat dit regeerakkoord geen bruggen slaat naar deze groepen, maar doet alsof ze niet bestaan.

Hasib Moukaddim is directeur van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Deze column verscheen eerder op de site van de SMN en op Republiek Allochtonië.

 1. 1

  haha, is dit satire? of .. niet?? als dit geen satire is, word ik er een beetje bang van. integreren dat is je eigen verantwoordelijkheid, meedoen levert een leuke baan, vrienden en acceptatie op, niet meedoen, uhm, niets. precies zoals het hoort. als je een overheid nodig hebt om mee te doen, dat is pas triest. laat dit alsjeblieft het laatste PvdA van de jaren 80 en 90 geluid zijn dat ik gehoord heb over integratie.

  (wel prima nederlands trouwens!! ;-))

 2. 2

  Dat er geen paragraaf over integratie in het regeerakkoord staat is misschien juist wel goed. Want dat kan betekenen dat de PvdA ende VVD er geen gezamenlijk standpunt over konden opstellen en dat het maar aan de Kamer overlaten.

  En op de Kamer hebben organisaties als het SMN meer invloed dan op een geheime onderhandelingssessie tussen coalitiepartners. Grijp die kans! Wat had het SMN eigenlijk graag toegevoegd willen zijn aan het regeerakkoord over immigratie?

 3. 3

  “Zo wordt inburgering nog verder aangescherpt, gezinsmigratie beperkt en heb je als vreemdeling met een verblijfsvergunning pas na zeven jaar in plaats van vijf stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

  Maatregelen die niet alleen minderheden treffen trouwens, maar vooral ook autochtone Nederlanders met een buitenlandse partner.

 4. 4

  @2 “Dat er geen paragraaf over integratie in het regeerakkoord staat is misschien juist wel goed“.

  De betreffende paragraaf heet Immigratie, integratie en asiel. Daarin is in ieder geval het zgn. kinderpardon geregeld. Verder worden “scherpe eisen gesteld” aan immigiratie en integratie.

  Er staat ook in: “Wie de Nederlandse taal niet beheerst krijgt geen bijstandsuitkering. Dit uitgangspunt wordt consequent toegepast: voor vreemdelingen uit derde landen, EU-onderdanen en Nederlanders.
  Dat geldt dus ook, zoals elders als opgemerkt, voor een Fries die weigert ABN te spreken. De auteur stelde dat er niets over discriminatie in het regeerakkoord staat? Het woord komt er niet in voor, maar deze maatregel laat zien dat Rutte II niet disrimineert ;-)

 5. 5

  Mr. Moukaddim. U en de Uwen vragen veel van Nederland. Het mag niet dit, het moet dat. En wat het ook doet, ‘Zonder effectieve discriminatiebestrijding wordt participatie van specifieke groepen een brug te ver.’

  Maar Moukaddim, denkt U ook eens aan de befaamde woorden van de vermoordde USA-President Kennedy: ‘vraagt niet wat Amerika voor u kan doen, vraagt u zich af wat U voor Amerika kan doen. (vrij geciteerd).

  Dit eenmaal/eens door U en Uw aanhang aantoonbaar ter harte genomen, zien we verder.

 6. 6

  “Als neef en nicht mag je niet meer trouwen”. Je mag in Nederland al sinds mensenheugenis niet trouwen met je neef of nicht. Weet de schrijver soms iets wat wij niet weten, namelijk dat op deze regel voor bepaalde groepen een generale uitzondering werd gemaakt?

 7. 7

  Mijn ervaring als Surinaams/NL eind-twintiger met vrienden van allerlei pluimage: als je niet werkt, de taal beheerst en “meedoet” krijgt je niets. Dat geldt voor allochtonen en autochtonen.

  Hoe kun je een boerka dragen in een maatschappij waar dat volledig ongeaccepteerd is verwachten een uitkering te krijgen omdat je geen werk krijgt ómdat je een boerka draagt?

  Hoe kun je in een maatschappij waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn verwachten ermee weg te komen als je vrouwen geen hand wil schudden?

  Hoe kun je in een maatschappij die doordrenkt is met alcohol daar aanstoot aan nemen?

  In mijn omgeving heb ik een ontzettend succesvolle .NET programmeur. Hij is moslim, heeft een baard en werk zat. Omzet als eenpitter zonder kantoor: > €100.000. Hij is hét anekdotisch bewijs van twee zaken: 1) als orthodoxe moslim met baard en niet-westerse naam kun je > € 100.000 verdienen. 2) Orthodoxe moslims kunnen niet aarden in NL, o.a. wegens de drie bovengenoemde retorische vragen. Mijn programmeur-vriend is onlangs geëmigreerd naar Egypte omdat hij het hier niet langer trok.

  Ik word zo moe van dat constante Calimero huilie-huilie.
  Dus hop, hop: hoofddoek af, boerka uit, koop een (mantel)pak, praat ABN ipv straat-mocro-sranang-turbo-taal (een Tukker die in dialect praat wordt óók niet bij een bank aangenomen), heef een westerse hand i.p.v. de straat-handjeklap-boks-ouwe en doe op de vrijmibo een bierje mee. Als je dat doet dan zul je zien dat het hier reuze meevalt.

  Do je dat niet, dan kun je twee dingen doen: 1) in een hoekje gaan kniezen of 2) emigreren naar een land waar je bovenstaande niet hoeft te doen. Alleen wel balen dat je in dergelijke landen niet zeker van je rechten bent en dat ze wat trager internet hebben ;-)

 8. 10

  Dit kabinet is blijkbaar qua integratie op de goede weg….. Uiteraard is aandacht voor kwetsbare groepen nodig maar dat is niet hetzelfde als aandacht voor minderheden (minderheden zijn dus niet per definitie kwetsbaar)….

 9. 12

  Daar staat tegenover dat deze coalitie heeft afgesproken de weigerambtenaar af te schaffen. Dus de Nederlandse ambtenaren moeten in Friesland gewoon Fries gaan spreken.

 10. 13

  Hasib Moukaddim (HM) komt aanzetten met een vracht problemen waarmee 2012 ethno-minderheden te kampen (zouden) hebben en waaraan onze nieuwe regering niets wil doen. Ik heb ze gecondenseerd en gestaffeld tot:

  (1) Aanscherping inburgering;
  (2) Beperking gezinsmigratie;
  (3) Vreemdeling met verblijfsvergunning krijgt pas na 7 jaar stemrecht bij gemeenteraadsverkiezing.
  (4) Verbod op neef-nicht huwelijk;
  (5) Geen bijstandsuitkering als je het Nederlands niet beheerst;
  (6) Geen effectieve discriminatiebestrijding waarna participatie van specifieke groepen een brug te ver;
  (7) Een zorgbeleid dat nog te veel minderheden van de 1e en 2e generatie niet bereikt, bijv. zijn ze onvoldoende in staat hun kinderen in deze samenleving te begeleiden en raken uitgesloten van gemeentelijke voorzieningen en beleid.
  Ik bespreek wat van die punten.

  Wie wil er nu – zie boven – in zo’n misdadig land wonen? Met welke retorische vraag klacht (2) al meteen van de baan is. Klacht verandert in dank. Potentiële immigranten mogen blij zijn dat onze regering ze bijtijds afschrikt.

  Stellen we ook nog vast dat een deel van de mensen voor wie HM het opneemt, zich rechtens (denk o.m. aan dubbele nationaliteit) in hun oude land kunnen hervestigen, wordt het klagen over hun land van implantatie dubieus. Het is 1. dáár – kennelijk – beter dan hier en ga je terug, of 2. hier beter dan daar, blijf je daarom hier en bent dankbaar. Mopperen mag, extravagante eisen stellen is uit den Boze. Weet: Satan, staat in de Koran, is ondankbaar!

  Ad (2) Neef-nicht huwelijk = 1. mo-br-do huwelijk of 2. va-zu-do huwelijk met 2. = de Arabische variant, doet incestueus aan, ook in cultureel opzicht, en is een buitengewone anti-integratie factor. Willen integreren en tevens mogelijkheid huwelijk type 2. bepleiten, is tegensprakig. Dat HM dat niet zou weten, lijkt mij uitgesloten, en wat dan van hem te denken? Dat hij hier graag wil integreren? En wil ik dat? Of moet ik dat willen?

  Ad (6) Discriminatie (D). Ik ‘muss’ discrimineren, als menselijke conditie. Ik onderscheid mannen van vrouwen, mijn van dijn, kinderen van volwassenen, fiets van auto en tram. Deed ik het niet, zat ik achter de tralies, of had ik allang onder een tram gelegen. De eerste al de laatste keer voorgoed.

  Maar ook is er volgens het positieve recht van NL een strafbare discriminatie sD. Daarvan zouden i.h. b. minderheidsgroepen van het type als door HM aangevoerd last van hebben. Het staat in de krant, ze zeggen het op de tv en dan moet het waar zijn.

  En nu zijn op discriminatoir terrein de problemen niet meer van de lucht, want D en sD zijn lang niet altijd direct van elkaar te onderscheiden. Daar heb je specialisten voor nodig, en zelfs superspecialisten, omdat schrijft Moukaddim sD behalve bewust ook onbewust kan worden bedreven. Waarna HM c.s. het wapen en het pantser in handen hebben waarmee ze zowat iedereen te lijf kunnen, terwijl ze zelf onkwetsbaar blijven.

  SD werkt schematisch ongeveer zo. Ik wil niet discrimineren, ontmoet strikt toevallig iemand uit HM’s-groep en maak een vriendelijk praatje met haar. Zij grijpt haar kans, voelt zich door mij gediscrimineerd, wat ik dan onbewust moet hebben gedaan, en wil zij nu niet meer naar school gaan. Dat hoeft ze niet meer. Daardoor kan ze later geen fatsoenlijk werk vinden, voelt ze zegt ze zich in Nederland achtergesteld en geeft ze sD de schuld van haar situatie. Niet haar cultuur, niet haar tekort schietende persoonlijkheid, maar aan sD verslaafd Nederland. Wat een rot land! Een land waar zij of haar voorouders toch niet als slavin zijn binnen gehaald.

  Wat wil Moukaddim tegen sD doen? Wil hij er wel iets tegen doen? Hij schrijft: ‘Zonder effectieve discriminatiebestrijding wordt participatie van specifieke groepen een brug te ver.’ Met andere woorden, hij wil de politie op ons dak sturen, de terreur over ons afroepend, en intussen of voorlopig zijn minderheidsgroepen in tact houden.

  Ze hoeven niets te doen. Totdat sD over is. Met Sintjuttemis. Wat HM ook wel zal weten.

  * Staat in den Koran.

 11. 14

  @ HPax ’t Is wat, minderheden die onderkennen dat er problemen zijn en ervoor pleiten er wat aan te doen. Het was te verwachten: lang kon je ze verwijten dat ze wegkijken, nu kijken ze niet weg en heb je dáár kritiek op. Was dat badinerende toontje trouwens noodzakelijk om je gedachten onder woorden te brengen?