Etnisch profileren: een groot probleem

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ACHTERGROND - Etnisch profileren door politieagenten is nog veel structureler dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van Brandpunt naar interne politierapporten. De korpsen hebben grote moeite het probleem aan te pakken: de agenten zelf willen niet. Toch is het ondanks de weerstand heel belangrijk dat dit voortvarend wordt aangepakt.

Geen probleem?

Etnisch profileren wordt door veel mensen als geen probleem gezien. Ook bij de politie. Bij de politie Oost-Brabant bijvoorbeeld blijkt dat de agenten er overwegend geen enkel probleem in zien om iemand staande te houden op basis van etniciteit. 64 procent vindt afkomst een goede reden om iemand staande te houden op straat.

Ook de korpsleiding lijkt het probleem niet serieus genoeg te nemen. Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik geeft toe dat etnisch profileren ongewenst is, en geeft aan dat de corpsleiding hier fors op inzet. Maar hij heeft zelf geen vertrouwen dat de huidige aanpak uiteindelijk succesvol is. Hij wil ook niet spreken van een structureel probleem.

Ondertussen bleek eerder uit een onderzoek van Maurice de Hond dat twee derde van de Nederlanders geen probleem ziet in etnisch profileren. Criminaliteit komt toch zo vaak bij die groepen voor? Dan is het logisch dat de politie meer let op mensen met een kleurtje.

Waarom etnisch profileren niet deugt

Kortom: het publiek ziet het niet als een probleem, de agenten vinden het overwegend een prima zaak, en de korpsleiding noemt het weliswaar onwenselijk, maar gelooft er niet in dat het daadwerkelijk is tegen te gaan. Dat etnisch profileren wordt toegepast is nu wel bewezen, maar de urgentie om te veranderen wordt niet gevoeld. Toch zijn er genoeg redenen waarom deze ‘opsporingsmethode’ niet deugt. En dat zijn niet alleen morele redenen.

> Etnisch profileren ondermijnt het vertrouwen van burgers in de politie

Een jongen die een aantal keer per week onterecht wordt staande gehouden (en die aantallen komen voor), voelt zich gecriminaliseerd. Hij wordt vanzelf geen fan van de politie. Daarmee wordt het draagvlak voor het werk van de politie ondermijnd. En juist bij de bevolkingsgroep waar het draagvlak voor het werk van de politie zo belangrijk is.

> Etnisch profileren vertekent de criminaliteitscijfers

Als de politie alleen controleert op mensen met een kleurtje, dan ligt het voor de hand dat mensen met een kleurtje die criminele daden plegen ook eerder tegen de lamp lopen. Het is dan ook niet zo raar dat de cijfers van die groepen zo hoog zijn, als de politie vooral hen controleert, terwijl de ‘witte’ crimineel daarmee dus een veel lagere pakkans heeft. Etnisch profileren is een self fulfilling prophecy.

Sociaal-economische achtergrond

Bij dat laatste gelijk een kanttekening: het is natuurlijk niet gezegd dat de verschillen in criminaliteitscijfers alléén te verklaren zouden zijn vanuit etnisch profileren. Ik denk zelf dat dit maar zeer gedeeltelijk het geval is. Het is namelijk ook zo, dat wanneer de criminaliteitscijfers gecorrigeerd worden naar sociaal-economische achtergrond, de verschillen al voor een belangrijk deel blijken te verdwijnen. Sociaal economische achtergrond is dus al een vrij goede verklaring voor een goed deel van de gevonden verschillen. De culturele verschillen, die in het maatschappelijk debat meestal als reden worden aangenomen, zullen ook een rol spelen, maar niet zo groot als de sociaal-economische verschillen.

Dat allochtonen gemiddeld een lagere sociaal-economische positie hebben, wordt weer verklaard door twee factoren. Ten eerste een gemiddelde achterstand in de startpositie. Ten tweede een arbeidsmarkt waarvan discriminatie keer op keer bewezen is. Een identiek CV maakt vijftig procent minder kans op een uitnodiging voor een gesprek als daar een ‘buitenlandse’ naam boven staat dan wanneer het om een ‘oerhollandse’ naam gaat.

Ook hier zien we dat het probleem van de tweedeling in onze samenleving niet zozeer geschapen maar wel in stand gehouden wordt door de reactie van de samenleving daarop.

Ongewenste verschillen

De verschillen tussen allochtonen en autochtonen zijn groot, en worden tegenwoordig door niemand meer ontkend. Van links tot rechts maakt men zich zorgen over deze verschillen in ‘de lijstjes’. En terecht. De tegenstellingen zijn namelijk niet alleen nadelig voor de mensen die aan de verkeerde kant van de lijn staan, het is voor de hele samenleving nadelig als jongeren richting criminaliteit afdrijven, mede door de aparte behandeling die zij ervaren en doordat zij minder kansen krijgen.

Etnisch profileren door de politie draagt daar actief aan bij. En daarom is het ongewenst, ondanks dat de meerderheid van de mensen en de politie zelf dat niet of onvoldoende als een probleem zien. Zij vinden de methode gerechtvaardigd door de verschillen, maar realiseren zich niet dat de methode de gevonden verschillen op verschillende manieren versterkt.

Tijd voor actie

Het is daarom tijd voor de politiek om in te grijpen. De actiegroep Controle Alt Delete en Amnesty International brachten het probleem onder de aandacht. Zij vonden ook een goede methode om dit tegen te gaan: met STOP formulieren, waarin de politie aangeeft met welke reden ze mensen staandehoudt. Dit maakt agenten bewust van hun houding, en de effectiviteit ervan. Bovendien is hun gedrag hiermee controleerbaar.

Deze methode mag soft lijken, maar in Spanje is zij al uitgebreid getest, en het blijkt een groot succes tegen etnisch profileren. In Groot Brittannië is deze methode het langst en breedst getest, en de resultaten zijn het meest veelbelovend. En niet alleen omdat het discriminatie tegenhoudt: het monitoren van de redenen om mensen staande te houden vergroot de effectiviteit van de staandehoudingen sterk, en daarmee het politiewerk in het algemeen. Er zijn gevallen van een daling van het aantal staandehoudingen met drie kwart, terwijl het aantal terechte staandehoudingen steeg van 4 naar 26 procent. Daarmee is het aantal succesvolle staandehoudingen absoluut hoger geworden, terwijl het aantal staandehoudingen sterk daalde.

Administratieve druk

De verbeterde effectiviteit van de staandehoudingen weegt daarmee ruimschoots op tegen de kleine verhoging van de administratieve druk, die meestal als reden wordt opgevoerd om hier niet toe over te gaan. De ‘formulieren’ worden ook ter plaatse digitaal door middel van handhelds uitgeschreven en verwerkt. De administratieve last is daarmee minimaal.

Los daarvan is het monitoren van het politiewerk ook een logische stap naar een betere rechtsstaat. De politie heeft op straat het geweldsmonopolie, en daarbij hoort dat ze openheid geeft van hoe ze met deze gegeven macht om gaat. Verder geeft het de politie zelf meer inzicht in de effectiviteit van haar werk. De weerstand tegen deze methode is dus ongegrond.

Tegenstand

GroenLinks, D66 en de SP maken zich lokaal en landelijk sterk voor het invoeren van de STOP formulieren. In Amsterdam is de methode sinds deze zomer op aandringen van deze partijen en de PvdA ingevoerd.

Maar landelijk en in andere steden wordt de methode tegengehouden. De politie in Tilburg heeft een onderzoek naar STOP formulieren vorig jaar geannuleerd. In Rotterdam verzet burgemeester Aboutaleb zich hiertegen, verwijzend naar de administratieve last. In de tweede kamer dwarsboomde de PvdA de invoering daarvan. Marcouch vroeg om een extra proef, om nog maar eens te bevestigen wat al lang bewezen is. Hij voegt daaraan toe, dat hij meer ziet in het serieus afhandelen van klachten van discriminatie van de politie, en een meer divers korps.

Niet één maatregel: allemaal

Die laatste maatregelen moeten uiteraard óók genomen worden. En bij dat streven naar een meer divers kops moeten daarbij meer onorthodoxe maatregelen genomen worden, want ook dit wordt al jaren nagestreefd, en het wil maar niet lukken.

Wellicht mede doordat allochtone jongeren een politie die hen keer op keer onterecht staandehoudt nu eenmaal niet als hun ‘beste vriend’ ervaren? Weer een reden om etnisch profileren voortvarend aan te pakken.

Een deltaplan tegen discriminatie

Het is bovendien tijd voor een deltaplan tegen discriminatie. Want dat discriminatie in onze samenleving plaatsvindt, is al genoeg bewezen.

De discussie over discriminatie levert in Nederland echter vaak zeer veel weerstand op onder de ‘autochtone’ bevolking. Mensen ontkennen het bestaan ervan, wijzen erop dat het over de grens erger zou zijn, of rechtvaardigen het door te wijzen op de verschillen die er nu eenmaal zijn.

De aannames in het tweede en derde argument mogen waar zijn, maar dat is nog geen reden er niets tegen te doen, want het houdt de problemen in stand. En een methode die bewezen werkt en alleen maar heilzame effecten heeft, zou meteen landelijk ingevoerd moeten worden. De weerstand hiertegen bij de politie is alleen maar méér bewijs voor de noodzaak ervan.

 

Reacties (45)

#1 frankw

Erg goed stuk. Ik zou wensen dat Marcouch het zou lezen en er op zou reageren.

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

Discriminatie door de politie wordt vergoelijkt door mensen die van zichzelf weten dat ze ook niet zelden geneigd zijn te discrimineren. Je mag de politie als overheidsdienaar en handhaver van de wet echter niet gelijk stellen met burger. De positie en de opdracht van de politieambtenaar moet hem/haar bij uitstek verplichten tot een gelijke behandeling en het onderdrukken van vooroordelen.

Een deltaplan tegen discriminatie lijkt mij een mooie inzet voor de komende verkiezingscampagne. Maar dat vereist wel een flinke ommezwaai bij de meeste partijen. Nu is etnische profileren een onderwerp waar de meeste politici voor wegkijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

En dat etnisch profileren maakt ook nog eens een self-fulfilling prophecy mogelijk. Rapper Typhoon die er mee in het nieuws kwam ‘vergat’ af te rekenen met het benzine tanken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Toko Senang

Gisteren keek ik Pauw. Daar kwam advocaat Spong even uitleggen dat het op auto’s klimmen niet strafbaar is, net zo min als het beledigen van agenten. De politieagenten op de filmpjes lieten dit dapper over zich heen gaan.

Ik zou het toejuichen als er naast een deltaplan tegen discriminatie ook een deltaplan zou komen dat normaal gedrag aanmoedigt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Anton

@3: Hij heeft zelf verklaard op facebook dat het niks met profileren te maken had. Net het nieuws dat een dierbare was overleden en hij was er niet bij met zn koppie. Kan zelfs een blanke overkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Nietingelogd

Als eerste stukje na die irritante Turken in Zaandam krijg je dit stuk waarin de politie nog een keer een trap na krijgt .. Pffffff!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

Bij de sociale dienst houden ze ook van (etnische) profilering. Want pakkans groter bij fraudebestrijding. Gelukkig voor afdeling handhaving heb je genoeg mensen die vanuit hun latente racisme graag de kliklijn bellen.

Maar uitkeringstrekker neef Jan die de laatste twee weken kwam timmeren aan de nieuwe kinderkamer, ach, die betalen we natuurlijk nog wel eens wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

“Etnisch profileren is een self fulfilling prophecy.”

Vind ik gewaagd. Want je zou kunnen aanvoeren dat als we in het rechtse jargon blijven, was de politie ook niet lange tijd ‘politiek correct’. Dus juist het tegenovergestelde kan dus gesteld worden. Nu volgt een inhaalslag. En dat zorgt er voor dat de balans is doorgeslagen, naar criminalisering van onschuldigen die toevallig een kleurtje hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Le Redoutable

En gaat de agent dan bij iedere staande houding op zijn stopformuliertje registreren wat iemands etniciteit is? Is dat geen discriminatie op zich en zouden de aangehouden het niet als discriminatie ervaren als ze gevraagd werd “Ben jij nu een Turk of een Marokkaan”

Naar mijn ervaring plegen “etnische profielen” nog al eens met hoge snelheid door de stad te scheuren in hun dure auto en volop andere overtredingen begaan om een stopformuliertje te rechtvaardigen. Weinig probleem voor de politie dus, behalve een hoop administratieve rompslomp. En anders houdt oom agent gewoon wat extra bejaarden aan om zijn quotum politiek correct te maken.

Dat er af en toe een rapper of voetballer als bijvangst tussen zit bij de controles is vervelend, maar iemand die in een auto van 3x modaal rijdt en een Rolex om zijn pols heeft zie ik zeker niet als zielig en sociaaleconomisch achtergesteld. Allochtone politici, top ondernemers, Jazz muzikanten etc. worden op wonderbaarlijke wijze altijd overgeslagen met “etnisch” profileren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 beugwant

@4: Wat dacht je van een deltaplan dat de algemene frustratie in de samenleving vermindert? In plaats van overal ‘incidenten’ op te dweilen kun je ook de druk van de leiding halen. Maar misschien vereist zoiets wel meer visie dan al die kokerkijkers zich kunnen voorstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Lutine

@5

Natuurlijk heeft hij een uitvlucht, de gevangenis zit ook vol met onschuldige mensen. Maar ik zou als blanke met zo’ n verhaaltje niet weg komen…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lutine

@8

Ik hou meer van de nuance. Als je als agent net een week terug aan een stel ouders hebt verteld dat hun kind is doodgereden door een dronken vent. Mag je dan auto’ s met een Pools kenteken vaker aan houden omdat je de ervaring hebt dat Polen het niet zo nauw nemen met drankrijden?

Als Sargasso-reaguurder is het natuurlijk reuze gemakkelijk om vanuit de luie stoel even een ronkend commentaar te geven. Een agent krijgt te horen van vertegenwoordigers van een bepaalde etnische groep dat ze hun vrouw en/of kinderen wel weten te vinden. En ook bepaalde groepen autochtonen doen dat. Zogenaamde kampers weten ook wel raad met bedreigingen.

De agent op straat mag het opknappen voor dat lullige salaris. En daarnaast is de politie -als het goed is- een afspiegeling van de maatschappij. Dus 10% van hen stemt ook PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 børkbørkbørk

@12: “Mag je dan auto’ s met een Pools kenteken vaker aan houden omdat je de ervaring hebt dat Polen het niet zo nauw nemen met drankrijden?”

Als je de vraag zo stelt, vind ik van wel: er moet wel een goede reden voor zijn. Het kan zo zijn dat je eerder auto’s met Poolse kentekens eerder inspecteert als de bestuurder onregelmatig rijdt, of bv. als het laat is en als blijkt dat 20% van de Poolse chauffeurs dronken achter het stuur zit na 9 uur ’s avonds. Het aanhoudingsbeleid moet wel in redelijke verhouding staan tot de verdenking en het nut van aanhouding. Precieze criteria zijn bijna niet te formuleren, dus misschien helpen die STOP-formulieren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Custers

Als bestuurders van auto’s met een Pools kenteken vaak gecontroleerd worden op alcoholgebruik, hebben die bestuurders een grotere pakkans dan anderen. Uit statistieken zal dan blijken dat bestuurders van auto’s met een Pools kenteken oververtegenwoordigd zijn onder de dronken automobilisten. Wat dan weer een rechtvaardiging zou zijn voor het vaker controleren van auto’s met een Pools kenteken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Lutine

@13

Dat is het punt: precieze criteria zijn niet te formuleren. Het is de diender ter plekke die interpreteert. Mensenwerk dus.

Qua drankrijden doet de politie niet anders dan profileren. Een alcoholfuik zetten ze alleen op, op bepaalde plaatsen en tijdstippen. Maar een fuik voor een etnische groep mag dan weer niet?

@14

Correct. Daarom zal de politie altijd gevoelsmatig te werk gaan. Zij beschikken ook over cijfers in de desbetreffende regio. De politie heeft geen hekel aan Polen, maar het is wel hun taak om de weg alcoholvrij te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 MrOoijer (Jan van Rongen)

@15 nee een fuik voor etnische groepen mag niet. Daar zijn al diverse rechterlijke uitspraken over (tot aan de Hoge Raad).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joop

@12.

Relativeren is zooo 20e eeuw. Een neger in een dure sportwagen is bij voorbaat al fout. Een dronken Pool is een synoniem. En vertegenwoordigers van bepaalde allochtone groepen dreigen met dit en dat.

Taalgebruik is zoals Martin Bosma (de Goebbels van Wilders) zegt: taal is de frontlinie, wie de taal beheerst, beheerst de discussie.

Jij doet er niet voor onder. Bosma zal trots op je zijn.

Nuanceren … pffff

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lutine

@16

De lokale hermandad moet daar dan ook een beetje om heen werken. Zoals zij weten dat er uit een bepaalde locatie op dát tijdstip de drankrijders vertrekken, zo weten zij ook op welk tijdstip en wáár er Poolse drankrijders zijn. Maar je moet als diender natuurlijk daar niet open over zijn. Anders ben je aan het etnisch profileren. Horen, zien, zwijgen;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Lutine

@17

Wat krijgen we nou Joop? Ben jij mij aan het profileren als een PVV’er?

:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

@19.

Doe je helemaal zelf hoor, Lutine. Haha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lutine

@20

Ik kan je humor wel waarderen hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Zorrow

Nogal een achterhaald stuk. Hoe zou niet etnisch profileren eruit zien? Kan iemand uitleggen wat daar het nut van zal zijn?
Daarnaast vind ik dat we ook gewoon eens eerlijk moeten zijn. Degene die de dupe van ethnisch profileren is, is dat vooral vanwege de grote bijdrage aan de criminaliteit van hen die dezelfde etniciteit hebben. Anders gezegd. Waarom wordt er wel gekeken naar bijvoorbeeld OostEuropeaanse types als er een misdrijf is gepleegd maar niet naar Japanse types? Waarom zijn motorclubs wel verdacht en fietsverenigingen doorgaans niet?
In dit stuk wordt haast gezegd dat door etnisch profileren mensen crimineel worden. Terwijl juist het criminele gedrag van bepaalde bevolkingsgroepen leidt tot etnisch profileren in mijn ogen. Het is dus zaak om de criminaliteit onder bepaalde bevolkingsgroepen aan te pakken en niet met verhaaltjes komen die daaraan werkelijk niets bijdragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Ernstig

En hoe zit het met profileren op leeftijd, moet de politie net zo streng controleren op pillen bij een André Rieu concert als bij een groep gabbers naast de provinciale weg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hans Custers

@15

Daarom zal de politie altijd gevoelsmatig te werk gaan.

Je mag toch hopen dat dat niet zo is. Gevoelsmatig is ieder mens namelijk geneigd om bevestiging van zijn mening te zoeken. En dus ook van zijn vooroordelen. En etnisch profileren is gebaseerd op vooroordelen. Per definitie. Het houdt immers in dat men eigenschappen die – al dan niet terecht, dat doet er helemaal niet toe – worden toegeschreven aan bepaalde groepen op individuen projecteert.

De politie zou hier dus juist uiterst rationeel en vooral niet gevoelsmatig mee om moeten gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

@24

Je kan je gevoel niet uitschakelen. Daarin zit -lijkt mij- bij een agent informatie opgeslagen welke van belang is bij een onderzoek. Of je spreekt een groep aan voordat de rotzooi uitbreekt die jouw gevoel voorspelt. Als dat toevallig een etnische groep is ben je al weer aan het etnisch profileren. Maar als agent kan je er niks aan doen als in jouw stad (ik noem maar wat) Antillianen veel problemen veroorzaken.

Joop maakt natuurlijk een gebbetje, maar voor je het weet ben je als agent ook nog de gebeten hond. Dan wordt je weggezet als PVV-adept. Dus dien je je ook nog een beetje in te dekken.

Je kan wel een robotachtige , rationele agent willen, maar dan sta je ver van de praktijk af. Het is goed dat er aandacht wordt gegeven aan etnisch profileren. Maar laten we wel praktisch blijven. Politiewerk is mensenwerk. Gelukkig zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@25: “Als dat toevallig een etnische groep is ben je al weer aan het etnisch profileren.”
Ik geloof dat jij etnisch profileren niet snapt. Etnisch profileren betekent dat je een groep (of persoon) aanhoudt/fouilleert, omdat ze een bepaald kleurtje hebben, terwijl je dat niet zou doen als de groep(/persoon) zich hetzelfde gedroeg, maar niet dat bepaalde kleurtje had. Het zou mij overigens niet verbazen als de PVV-stemmers onder de politie oververtegenwoordigd zijn. De PVV heeft een nogal autoritair programma en het beroep agent trekt autoritaire mensen aan.

@6: Jij draait denk ik oorzaak en gevolg om. Vele jaren etnisch profileren hebben tot gevolg dat het vertrouwen jegens de politie tot ver onder het nulpunt is gezakt bij de allochtone jeugd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Emile M

@15: Ik hoor nooit dat de politie moslims minder aanhoudt bij alcoholcontroles omdat er door die groep minder gedronken wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hans Custers

@25

Je kan je gevoel niet uitschakelen.

Ik heb dan ook helemaal niet beweerd dat dat wel zou kunnen. Integendeel. Het is juist van belang dat politiemensen en hun leidinggevenden beseffen dat dat gevoel invloed kan hebben op hoe ze hun werk doen. En dat is niet per definitie positief. Bijvoorbeeld omdat mensen, als ze op hun gevoel afgaan, altijd weer bevestiging van hun opvattingen zoeken. Wat uiteindelijk tot tunnelvisie kan leiden.

Verder sluit ik me aan bij #26.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Lutine

@26

Ik geloof dat jij etnisch profileren niet snapt.

Daar heb je het al. Als ik agent zou zijn, zou ik in de fout gaan zonder dat ik het door heb. Toch heb ik een iets bovengemiddeld IQ. Ik zou voor de functie van agent in aanmerking komen.

Ik denk dat we het een beetje over een non-onderwerp hebben. Met allerlei grijsgebieden . En zeker niet door iedereen zomaar te begrijpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Klokwerk

@Redoutable:
“En gaat de agent dan bij iedere staande houding op zijn stopformuliertje registreren wat iemands etniciteit is?”

Nee, en dat registreren gebeurt al. Daar hadden ze dan geen moeite mee.

Als iemand een overtreding begaat hoef je hem niet staande te houden, dan kan je hem gewoon aanhouden en/of een boete uitschrijven.

Leuk karikatuur dat je daar neerzet. Als je nu iemand staande houdt op al die andere kenmerken die je opnoemt en niet op kleur, dan ben je een stuk effectiever bezig. In Groot Brittannië is het bewijs daar al voor geleverd.

@Lutine:
“En daarnaast is de politie -als het goed is- een afspiegeling van de maatschappij. Dus 10% van hen stemt ook PVV.”

Onderzoeken wijzen uit dat de politie helemaal geen geode afspiegeling is van de maatschappij. Schrijnend gebrek aan allochtonen en een veel hoger percentage PVV’ers. Vrouwen en allochtonen blijven ondervertegenwoordigd, vooral omdat ze aangeven zich in de bedrijfscultuur niet thuis te voelen. Weer een self fulfilling prophecy effect.

@Zorrow:
Het antwoord op die vraag mag je in Groot Brittannië ophalen. Het schijnt in ieder geval een kwart minder capaciteit te kosten en onder de streep worden er meer criminelen gepakt. Vanwaar de weerstand?

“In dit stuk wordt haast gezegd dat door etnisch profileren mensen crimineel worden.”

Zet geen stromannen op: dat spreek ik zeer expliciet tegen.

Het is zaak om criminaliteit in zijn algemeenheid aan te pakken, en niet alleen bij bepaalde bevolkingsgroepen.

@All:
Het gaat er niet om gevoel uit te schakelen, het gaat erom de hersens meer tools te geven om het gevoel in goede banen en leiden en te corrigeren waar het leidt tot niet alleen onrechtvaardig maar in praktijk ook gewoon ondoelmatig gedrag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Nietingelogd

@26: altijd maar weer in de slachtofferrol kruipen, wel zo makkelijk. Lekker lopen zeuren om een buurthuis.
Die lui zijn bepaald niet op hun mondje gevallen, dan kunnen ze ook wel wat van hun leven maken ipv rotzooi te trappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Klokwerk

Natuurlijk is dat zo en dat gezeur om een buurthuis vindt iedereen potsierlijk. Aan de andere kant is iedereen gebaat bij een politie die dit soort excessen effectief aanpakt. Naast het met de gummiknuppel eroverheen gaan, wat niemand wil afschaffen bij duidelijk geweld en overlast, horen daar ook de ‘zachtere’ methoden bij. Anders heeft dat eerste ook geen ander effect dan alleen maar verplaatsing van het probleem.

Dat soort excessen geeft alleen maar aan dat er iets niet goed gegaan is bij de handhaving in de buurt. Anders waren ze er niet geweest. Het is dan moreel wel te verdedigen om te gaan zeggen dat die arme politie al zoveel kritiek krijgt, en dat die gasten zich gewoon zouden moeten gedragen, maar het draagt niets bij aan de oplossing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lutine

@Klokwerk

Vrouwen en allochtonen blijven ondervertegenwoordigd, vooral omdat ze aangeven zich in de bedrijfscultuur niet thuis te voelen.

Dat klopt. Maar waar wil je heen? Een andere bedrijfscultuur opleggen? Je begrijpt hopelijk dat dat niet kan? Je volg het nieuws toch ook zo af en toe wel een beetje? En dan begrijp je dat de praktijk er soms wat anders uit ziet dan vanachter jouw schermpje?

Heus, het is niet verkeerd om je eens in te leven in het gegeven dat alles niet zo zwart-wit ligt. Je schrijft in je opinie dat discriminatie op de arbeidsmarkt keer op keer bewezen is. Dat mag zo zijn, maar denk je dat de kansen van Turken op de arbeidsmarkt toegenomen zijn?

Ik vind dat je inlevingsvermogen in de andere kant van de zaak wel heel erg laag is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Klokwerk

Een snel oordeel: ik heb wel degelijk ervaring met het organiseren van veranderingstrajecten in organisaties, en weet ook dat dat extreem stroperig is.

Maar dat mag nooit een reden zijn om maar bij de pakken neer te gaan zitten.

Een cultuurverandering binnen de politie is een loodzwaar project, en ik zou er zelf niet graag aan willen gaan staan. Maar het is wel nodig. En daarbij hoort het streven naar een andere samenstelling van het personeel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lennart

@22:
“Daarnaast vind ik dat we ook gewoon eens eerlijk moeten zijn. Degene die de dupe van ethnisch profileren is, is dat vooral vanwege de grote bijdrage aan de criminaliteit van hen die dezelfde etniciteit hebben. ”

Wat probeer je hier nu eigenlijk precies te zeggen ? Bedoel je, dat jij het eigenlijk wel prima vindt als onschuldige mensen slachtoffer worden, omdat ze toch niet jouw etniciteit hebben ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Lennart

@18: Maar de voorbeelden die jij noemt zijn nu juist weer geen ethnisch profileren; jij hebt het over locatie of tijdstip gebaseerd profileren, als het ware. Ik heb het idee, dat je niet helemaal snapt waarom ethnisch profileren zo’n probleem is. Het gaat er niet om dat mensen gecontroleerd worden; dat kan altijd gebeuren in een rechtsstaat. Het gaat erom, dat mensen van een bepaalde ethniciteit het idee krijgen dat ze onderdrukt worden. Bij een alcoholfuik vlakbij een discotheek zullen ze dat niet zo snel denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Klokwerk

@Lutine: Hoe ik de gang naar een gezonder personeelsbestand van de politie concreet zou organiseren heb ik trouwens al een eerder op Joop beschreven. En zoals je daar ook kan lezen is dit niet zomaar bedacht ‘vanachter een schermpje’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Nietingelogd

@32: “Aan de andere kant is iedereen gebaat bij een politie die dit soort excessen effectief aanpakt.” Waarom is dat niet gebeurd? Ik krijg de indruk dat van hogerhand is opgelegd om niet (te hard) in te grijpen. Dus juist NIET etnisch profileren. Nu de boel escaleert zal er alleen maar meer etnisch geprofileerd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Lutine

@34

Het lijkt mij verstandig om te kijken hoe die cultuur ontstaan is.
Misschien is de werkelijkheid van de politie wel anders dan die van de politiek correcte elite. Zij staan dagelijks in het afvoerputje van Nederland te roeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Lutine

@36

Ik schijn het hele etnisch profileren niet te begrijpen. Dit fenomeen is ontstaan nadat een aantal gekleurde mensen erg vaak staande werden gehouden. Zodat het idee ontstond dat er werd geselecteerd op etniciteit bij het staande houden. (Of op type auto, dat gebeurd al sinds jaar en dag)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lutine

@37

Ik ben tegenstander van quota. Omdat ik niet in de maakbare samenleving geloof. De cultuur bij de politie is ergens een oorzaak van. Vrouwen en allochtonen zijn welkom bij de politie, maar veelal niet geschikt om in de heersende cultuur mee te gaan. Zij dienen daar over na te denken als ze toch graag willen.

In dit kader adviseer ik je om na te denken over bedrijfscultuur bij grote bedrijven waar veel mannen werken. Of over de cultuur welke er heerst bij ambtelijke instanties waar soms veel vrouwen werken. De verschillen tussen mannen en vrouwen, psychologie enz. Dingen ontstaan nooit vanzelf….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Bismarck

@29: “Ik denk dat we het een beetje over een non-onderwerp hebben.”
Gezien de hoeveelheid reacties (ook van jouw zijde) denk ik dat dat juist niet het geval is. Zelfs wij hier (die in grote meerderheid allochtone middelbaren zijn en dus geen last van etnisch profileren hebben) vinden het blijkbaar een belangrijk onderwerp. Kun je je voorstellen hoe hoog het de slachtoffers zal zitten.

” Als ik agent zou zijn, zou ik in de fout gaan zonder dat ik het door heb.”
Dat ligt eraan. Laat je een kaaskop die zich op een bepaalde manier gedraagt lopen, terwijl je een Antilliaan/Marokkaan/Pool met hetzelfde gedrag wel aanhoudt? In dat geval zijn die STOP-formulieren die in het artikel genoemd worden nog niet zo’n gek idee, want dan wordt je je tenminste bewust van je gedrag. En ja, een echte PVV-agent zal zich daar misschien niets van aantrekken en gewoon doorgaan met zijn discriminerend gedrag, maar als de rest van de politiemacht al eens wat bijtrekt, is er al veel gewonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Bismarck

@38: “Ik krijg de indruk dat van hogerhand is opgelegd om niet (te hard) in te grijpen. Dus juist NIET etnisch profileren.”
Ik krijg precies de omgekeerde indruk op de straat (daar wordt sinds jaar en dag juist WEL etnisch geprofileerd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klokwerk

@Lutine:
“Het lijkt mij verstandig om te kijken hoe die cultuur ontstaan is…”

Nou wil het toeval dat over dat onderwerp voor wie zich daarin verdiept nogal veel te vinden is. Het lijkt mij allereerst verstandig als jij je hier eerst eens wat meer in het onderwerp verdiept, dat zou de discussie helpen. Want uit eerdere opmerkingen blijkt dat je niet zo’n idee hebt van wat de politie zelf over dit onderwerp allemaal schrijft, wat de resultaten zijn van onderzoeken naar de houding en voorkeuren van agenten etc. Want als je ergens schrijft dat je gelooft dat de politie een doorsnee van de samenleving zou zijn en 10% wel PVV zal stemmen, dan heb je dus duidelijk niet meegekregen dat de politietop zelf er al jaren mee worstelt dat de politie juist geen doorsnee van de samenleving is en dat toevallig gebleken is dat zeker een kwart PVV stemt, en dat in een tijd dat de PVV landelijk nog veel lager in de peilingen stond, dus als de politie meegegaan is met de trent, de PVV als alleen agenten stemrecht zouden hebben de volgende verkiezingen met het grootste gemak alleen kan gaan regeren.

De politietop heeft zelf vaak aangegeven zich zorgen te maken over de monocultuur en machocultuur, waardoor het corps niet alleen allochtonen, maar bijvoorbeeld ook vrouwelijke slachtoffers van zich vervreemdt, en niet goed kan helpen. Het heeft ook al jaren de aandacht politiek.

“Ik ben tegenstander van quota. Omdat ik niet in de maakbare samenleving geloof.”

Ah, omdat jij ergens niet in gelooft moeten we maar op onze handen blijven zitten?

Een bedrijfscultuur is vaak iets dat groeit uit de traditionele samenstelling van het personeel, maar dat zich vervolgens in stand houdt, omdat soort nu eenmaal soort zoekt. Daar is door bedrijven zelf maar ook buiten bedrijven om, door universiteiten met name, heel veel over onderzocht. En het is in grotere bedrijven helemaal niet ongewoon om een actief HR beleid te voeren om een bepaalde samenstelling van het personeelsbestand na te streven, en daar komen dan ook zeker bevindingen uit.

Quota blijken toevallig het enige effectieve middel om de samenstelling van het personeel effectief te veranderen, naast natuurlijk iedereen ontslaan en opnieuw beginnen. Want dat laatste helpt ook.

“In dit kader adviseer ik je…”

In dit kader adviseer ik je ook hier je toch echt zelf eens wat meer in het onderwerp te verdiepen. Je adviseert hier iemand die jarenlang bij veranderingstrajecten betrokken is geweest en nota bene afgestudeerd psycholoog is om eens na te denken over bedrijfscultuur en psychologie en zo. Ik heb niet alleen de illusie dat ik over deze onderwerpen wel wat vaker en langer heb nagedacht dan jij steeds zomaar aanneemt, maar er ook veel kennis over heb opgedaan, uit boeken en artikelen, maar ook uit de praktijk. Ik vind het leuk dat iemand mee wil denken door vanachter zijn schermpje overal vraagtekens achter te zetten, maar als die vraagtekens daarna blijken te veranderen in ‘geloof’ als laatste tegenargument gevolgd door wat badinerende adviezen vind ik zo’n bedenking dan weer een stuk minder waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Lutine

@44

Tsja, Klokwerk. Jij bent de expert begrijp ik. Dan past mij zwijgen.

 • Vorige discussie