Doorpakken met stikstofreductie

,

ANALYSE - Het belangrijkste signaal van de afgelopen verkiezingen is dat de kiezer een hekel heeft aan onduidelijkheid en getreuzel

Na de afgelopen verkiezingen horen we velen beweren dat het nu gepast zou zijn pas op de plaats te maken met het stikstofbeleid voor de landbouw. Dat is echter precies de verkeerde conclusie.

Uitgesproken voor- en tegenstanders van stikstofreductie in de landbouw hebben zich in de eerste kamer volkomen gelijkwaardig verdeeld. Tegenover de 16 zetels in de eerste kamer voor BBB, die graag het beleid wil afzwakken, staan er bijna evenveel van GroenLinks en de PvdA, voor wie het allemaal niet snel genoeg gaat. Tegenover de 4 zetels van Wilders, die zijn hakken in het zand wil zetten, staat met hetzelfde aantal zetels de partij voor de Dieren, die het liefst de bio-industrie morgen helemaal wil afschaffen. En de SGP, die vooral niets wil veranderen, heeft één zetel minder dan Volt, die ook op dit dossier vooral juist veel en snel wil veranderen.

De zetels van Ja21, die geen verandering wil, staan qua aantal weer gelijk aan die van de SP, die de megastallen wil sluiten. En dan hebben we nog 50+ en de onafhankelijken, die beide over het hele stikstofvraagstuk zo vaag mogelijk verkiezen te doen. Kortom, uitgesproken voor- en tegenstanders van harde maatregelen in het stikstofdebat staan er na deze verkiezingen links en rechts van het kabinet precies even sterk voor.

De winst van BBB is indrukwekkend, maar gaat wel volledig ten koste van andere grijze partijen, terwijl de uitgesproken groene partijen er in de eerste kamer netto juist een paar zetels bij winnen. Twijfelende partijen worden afgestraft. Het belangrijkste algemene signaal van de afgelopen verkiezingen lijkt mij dat de kiezer een hekel heeft aan onduidelijkheid en getreuzel.

Het CDA en de VVD zullen moeten beseffen dat ze nu helemaal niets te winnen en alles te verliezen hebben bij een kabinetscrisis, en dat twee jaar langer onduidelijkheid op het stikstofdossier vooral het CDA de nek om zal doen bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Vooral vaart maken met dit dossier dus. Uiteindelijk willen we allemaal dat er weer huizen gebouwd kunnen worden, en mogen boeren eens een keer weten waar ze aan toe zijn. Dus geef nu eindelijk hom of kuit: stop met die vrijblijvendheid voor boeren die stoppen, want dat duurt allemaal veel te lang en geeft een akelig gevoel van druk, die noodzakelijke ontwikkelingen alleen maar tegenhoudt. Koop vanuit het kabinet daarom dit jaar nog alle grootste vervuilers uit, en kondig daarbij meteen af dat de rest gegarandeerd verder mag, en met welk budget voor ondersteuning, dat dan vervolgens door de provinciebesturen verdeeld mag worden. Even door de zure appel heen bijten, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Reacties (22)

#1 Jos van Dijk

In de NRC is Rosanne Hertzberger vandaag wel tevreden met de winst van de BBB in Noord-Holland. ‘Het is de thuishaven van de twee grootste uitstoters van stikstofoxiden: Tata Steel en Schiphol. Het college van Gedeputeerde Staten bestaande uit VVD, GroenLinks, D66 en PvdA dat het de afgelopen jaren voor het zeggen had in het provinciehuis in Haarlem heeft al die tijd weinig weten te doen aan de vervuiling en uitstoot.’ En verder: ‘De klimaatbeweging is soms te orthodox om oog te hebben voor wie er naast hen staat. De trekkers gingen niet alleen naar het Malieveld en de provinciehuizen, maar reden ook naar Pernis, naar de raffinaderijen van Shell. Waarom werden die niet uitgekocht? Ze reden naar Schiphol en naar Tata Steel. Waarom kregen die wel geduld tot ze hun industrie hadden opgeschoond?’
Inderdaad, tijd om een einde te maken aan onduidelijkheid en getreuzel.

 • Volgende discussie
#2 Bolke

Koop vanuit het kabinet daarom dit jaar nog alle grootste vervuilers uit

Dat kan helemaal niet zo maar, gedwongen uitkoop kan niet op basis van reken modellen maar zal dmv echte metingen gedaan moeten worden om aan te tonen dat een bedrijf een negatief effect heeft op een gebied, dan ben je zowiezo al een paar jaar verder en met de vele beroepsmogelijkheden in dit land ben je zo 10 jaar verder voordat je iemand gedwongen kunt uitkopen, eigendomsrecht is in dit land (gelukkig maar) nogal stevig verankerd in de grondwet namelijk.

Dus iedereen die denkt dat je nog dit jaar kunt beginnen met een gedwongen uitkoop, dat gaat echt niet lukken tenzij je een prijs bied van 3 tot 5 keer de marktwaarde (en dat mag weer niet omdat dat waarschijnlijk wordt gezien als staatsteun door de EU).

https://ijzeradvocaten.nl/onteigening-van-piekbelasters/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hans Custers - Reactie op #2

Ik denk dat je je om de tuin laat leiden door BBBbullshit. Dat metingen altijd nauwkeuriger zouden zijn dan modellen is namelijk een feitenvrij sprookje van de agro-lobby. Er is geen wet die voorschrijft dat er eerst gemeten zou moeten worden, en jurisprudentie die dat zegt lijkt me ook erg onwaarschijnlijk.

De advocaat waar je naar linkt lijkt er weinig van te snappen. Onteigenen van een boer is helemaal niet nodig om zijn stikstofrechten uit te kopen. Als er geen dieren meer zijn op een boerderij is er ook geen ammoniakuitstoot meer, of die boerderij dan eigendom blijft van de boer of wordt overgenomen door de overheid maakt niet uit. Intrekken van de natuurvergunning (met een vergoeding voor de geleden schade) is in principe genoeg om de uitstoot te stoppen. Er kunnen best nog wat juridische haken en ogen zitten aan het gedwongen intrekken van die vergunning, maar het is niet onmogelijk. Sterker nog, eigenlijk is de overheid zelfs verplicht om dat te doen, als het de enige manier is om kwetsbare natuur te beschermen:

In sommige gevallen moet het bevoegd gezag echter een natuurvergunning intrekken of wijzigen. Dat is volgens artikel 5.4, tweede lid, van de Wnb het geval als dat nodig is ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.

Artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn verplicht lidstaten om passende maatregelen te treffen om verslechteringen en verstoringen die significante effecten kunnen hebben op de soorten en habitattypen waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen te voorkomen.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 Bolke - Reactie op #2.1

Ik denk dat je je om de tuin laat leiden door BBBbullshit. Dat metingen altijd nauwkeuriger zouden zijn dan modellen is namelijk een feitenvrij sprookje van de agro-lobby. Er is geen wet die voorschrijft dat er eerst gemeten zou moeten worden, en jurisprudentie die dat zegt lijkt me ook erg onwaarschijnlijk.

Er zullen vast wel wetenschappers bestaan die in staat zijn om een model te maken waaruit rolt dat jij vast wel eens te hard rijd, hopla boete voor jou dus.

Nee zo makkelijk kom je er niet mee weg, voor onteigenen zul je met harde bewijzen moeten komen en niet met wat theoretische rekenmodellen, je zult echt moeten bewijzen dat die stikstof vanuit dat bedrijf komt, net zoals je echt zult moeten bewijzen dat iemand te hard heeft gereden.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Hans Custers - Reactie op #2.2

Er zullen vast wel wetenschappers bestaan die in staat zijn om een model te maken waaruit rolt dat jij vast wel eens te hard rijd, hopla boete voor jou dus.

Nee hoor, want dan zegt de overgrote meerderheid van de wetenschappers dat dat model nergens op slaat. Het type modellen waar het hier over gaat wordt al een jaar of 40 overal in de wereld gebruikt. (Ik heb er in een ver verleden zelf nog wel eens wat berekeningen mee gedaan.) En natuurlijk wordt er in de resultaten rekening gehouden met modelonzekerheden.

Nee zo makkelijk kom je er niet mee weg, voor onteigenen zul je met harde bewijzen moeten komen en niet met wat theoretische rekenmodellen, je zult echt moeten bewijzen dat die stikstof vanuit dat bedrijf komt, net zoals je echt zult moeten bewijzen dat iemand te hard heeft gereden.

Ten eerste, er is helemaal geen sprake van onteigenen. Zie mijn vorige reactie.
Ten tweede kun je de bijdrage van een individuele boerderij aan de depositie in een natuurgebied niet direct meten. En achter metingen zit ook een theoretisch model. Net zoals er achter de laser die je snelheid meet een theoretisch model zit. Het hele verhaal over de zwart-wit tegenstelling tussen metingen en modellen is onwetenschappelijke bullshit. Geen enkele rechter zal een deugdelijk wetenschappelijk model afwijzen als bewijs. Hoe hard Caroline je dat ook wijs probeert te maken.

#2.4 Bookie - Reactie op #2.1

Volgens mij gaat die advocaat er juist op in. Je kan mensenrechten niet zomaar schenden.

———-

Daarbij lijkt de intrekking geen reële oplossing. De intrekking van een vergunning is namelijk niet zomaar mogelijk. Hoewel een vergunning in het Nederlands recht niet wordt aangemerkt als een eigendom, wordt een vergunning in het Europees recht wel degelijk aangemerkt als een eigendom. Wanneer een vergunning een cruciaal economische waarde vertegenwoordigd in bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, kan een dergelijke vergunning worden gekwalificeerd als een eigendom zoals bedoeld in het Europese recht. Doordat de vergunning kan worden aangeduid als een eigendom, kan deze niet zomaar worden afgepakt (ingetrokken). Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens verbiedt het om een eigendom te ontnemen via onteigening, tenzij de intensieve toets van het Europees Hof van de Rechten van de Mens succesvol wordt doorlopen.

——-

Raar, normaal is links tegen het schenden van mensenrechten, maar bij stikstof doet men daar zo makkelijk over. De haat jegens boeren prevaleert.

 • Vorige reactie op #2.1
#2.5 Frank789 - Reactie op #2.4

De haat jegens boeren prevaleert.

Ik zie dat je overtuigingskracht tekort komt en overschakelt op drogredenen.

Je kan mensenrechten niet zomaar schenden.

Is het een mensenrecht om hinderlijke en zelfs schadelijke stoffen uit te stoten omdat je daarmee inkomen genereert?
Is het een mensenrecht om sigaretten te mogen verkopen en promoten?
Is het een mensenrecht om staal te maken waardoor je in de omgeving longkanker stevig stimuleert?

Doe toch niet zo raar!

 • Volgende reactie op #2.4
#2.6 Hans Custers - Reactie op #2.4

Niemand heeft beweerd dat je een vergunning zomaar af kunt nemen. Natuurlijk kan dat niet. Maar als de omstandigheden daartoe dwingen kan het wel. En natuurlijk moet de schade dan worden vergoed. Bovendien is een gezonde leefomgeving net zo goed een mensenrecht, dus er is geen enkele reden waarom het recht op eigendom altijd de hoogste prioriteit zou moeten krijgen. Soms botsen rechten, en dan moet er een redelijke afweging worden gemaakt.

 • Vorige reactie op #2.4
#2.7 Hans Custers - Reactie op #2.6

Een aanvulling nog, voor de volledigheid. De vergunningen waar het hier over gaat zijn ten onrechte verleend. Piekbelasters hebben dus iets een vergunning gekregen waar ze volgens de vigerende regels helemaal geen recht op hadden. Dat kun je ze niet verwijten, omdat de fout bij de overheid ligt. Maar dat betekent nog niet dat ze het recht op zo’n vergunning zomaar kunnen claimen. Als de Belastingdienst door een fout een ton overmaakt naar mijn rekening mag ik die ook niet houden. Iets terug moeten geven waar je om te beginnen al geen recht op had is zeker geen mensenrechtenschendig.

Natuurlijk moet de overheid wel een vergoeding betalen voor de geleden schade. (Net als in Groningen, of aan slachtoffers van het toeslagenschandaal. Het loopt zo wel behoorlijk op met al die vergoedingen die ooit betaald moeten woorden als gevolg van het wanbeleid van de afgelopen decennia. Ook al omdat er vaak nog veel meer uitgegeven wordt aan de bijbehorende bureaucratie.)

#2.8 Klokwerk - Reactie op #2

Je kan makkelijk binnen een jaar aangeven tegen wie je zo’n procedure start en tegen wie niet, en dat is dan genoeg om de duidelijkheid te geven die nodig is.

 • Vorige reactie op #2
#3 Frank789

gedwongen uitkoop kan niet op basis van reken modellen

Zolang de wetenschap achter de modellen staat zie ik geen enkel probleem voor de rechter. Marges zullen heus wel ingebouwd worden en als verkopende partij wil je dat de stikstofuitstoot zo hoog mogelijk is berekend.
Bij een auto-ongeluk wordt er ook berekend wat de snelheid was aan de hand van remsporen en ernst van de schade. Het ongeluk opnieuw doen om te kunnen meten is geen optie.

“Duurt het onteigenen van boeren 10 jaar? ‘Nee, maar 5 jaar is nog vreselijk lang'”
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/duurt-het-onteigenen-van-boeren-10-jaar-nee-maar-5-jaar-is-nog-vreselijk-lang/
Laten ze eens beginnen die 800 boerderijen die jaarlijks stoppen op te kopen en aan te bieden aan boeren op kwetsbare plekken.

dat mag weer niet omdat dat waarschijnlijk wordt gezien als staatsteun

Staats-steun is het mijns inziens alleen als bedrijven gesteund worden in hun voortbestaan, dus concurrentievervalsing, niet als er geld uitgedeeld wordt om er mee te stoppen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Frank789

Ik zou niet te lang wachten met de verkoop van de boerderie of sneller omschakelen naar een ander productiemodel.

“Waarom de boerenbranche geen toekomst heeft”:

1 Kweekvlees maakt veehouderij overbodig;
2 Grasmelk zet streep door nut melkveehouders;
3 Vertical farming maakt akkerbouw onnodig;
4 Vegetarisme en flexitarisme rukken op;
5 Klimaatverandering maakt akkers onbruikbaar.

https://mtsprout.nl/tech-innovatie/5-redenen-waarom-boze-boeren-een-achterhoedegevecht-voeren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Frank789

Wat weten ze daar toch in Wageningen wat een groot deel van Nederland niet lijkt te weten?

https://allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/gemeente-wageningen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Co Stuifbergen - Reactie op #5

Een opmerking terzijde:
De website waarnaar u verwijst vraagt of ik gegevens wil delen op grond van “legitiem belang”.

Als ik de AVG goed begrepen heb, hoeft een web-site voor “legitiem belang” geen toestemming te vragen.
Ik vermoed dat de web-site “legitiem belang” een stuk ruimer uitlegt dan de AVG.

#5.2 Frank789 - Reactie op #5.1

Dat is een truc van de direct marketeers die je steeds vaker tegenkomt om je bij de minste geringste “actie” op hun website of app toch te kunnen volgen wegens “legitiem belang”. Dat laatste is een vertaling uit de EU regels.

Zo kun je bij Markplaats niet-noodzakelijke cookies weigeren, maar moet je alsnog 9(!) soorten “legitieme” redenen voor cookies handmatig stuk voor stuk op nee zetten. Dat is ook pas sinds kort, daarvoor kon je simpelweg op “weigeren” klikken en was je van alles af.

Heel irritant allemaal.

https://www.security.nl/posting/672441/Waarom+hebben+alle+cookiepop-ups+ineens+een+legitiem+belang%3F

#5.3 Co Stuifbergen - Reactie op #5.2

Voor “gerechtvaardigd belang” hoeft een web-site geen toestemming te vragen.
Voorbeelden zijn:
– bestaande klanten na een aankoop informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten;
– computersystemen goed beveiligen en beschermen;
– zorgplichten nakomen voor werknemers en/of klanten;
– aan alle (zorg)verplichtingen voldoen die u heeft op basis van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wat-zijn-voorbeelden-van-gerechtvaardigde-belangen-7533

Ik denk dat “legitiem belang” een vertaling van regels uit de VS is, en dat de term misleidend is, omdat het niet gaat om “gerechtvaardigd belang” volgens de AVG.

Ik vraag mij af of zo’n website dan de AVG volgen wil, of vindt dat hij alleen aan de regels uit de VS hoeft te voldoen.
(terwijl de AVG natuurlijk verplicht is voor nederlandse web-sites)

#5.4 cerridwen - Reactie op #5.3

Er is veel discussie over hoe de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ uitgelegd moet worden:

https://ddma.nl/kennisbank/europees-oordeel-over-gerechtvaardigd-belang-eindelijk-in-zicht/

De strenge visie van de AP is al lange tijd onderwerp van discussie. Sinds de publicatie van een normuitleg over het onderwerp ‘gerechtvaardigd belang’ bestaat er veel kritiek op de uitleg van dit begrip door de AP. Heel kort gezegd vindt de AP dat het “enkel dienen van zuiver commerciële belangen” niet als een gerechtvaardigd belang kan kwalificeren. In de Voetbal-TV zaak, die ook over de uitleg van het begrip ‘gerechtvaardigd belang’ gaat, heeft de AP in eerste aanleg en in hoger beroep ongelijk gekregen. En zelfs de Europese Commissie vond het nodig de AP erop te wijzen dat de uitleg van de AP niet klopt. Volgens de Europese Commissie beperkt de uitleg van de AP de vrijheid van ondernemerschap, een Europees grondrecht.

Er wordt blijkbaar al een voorschot genomen op een ruimere interpretatie.

 • Volgende reactie op #5.3
#5.5 Frank789 - Reactie op #5.4

Misschien wel handig een van de twee cases te noemen waarbij de tennisbond het hele ledenbestand verhuurde aan de sponsors, zonder expliciete toestemming van de leden. Als dat al onder legitiem belang wordt geschaard om de expliciete toestemming te omzeilen, dan is het hek van de dam en hoef je nooit meer ergens toestemming voor te vragen.

Niet voor niets dus dat steeds meer websites legitiem belang opvoeren en het vreselijk moeilijk maken door tientallen vooraf groen aangevinkte knoppen* weg te vinken i.p.v. met één knop “weiger alles” te volstaan. Die hele optie staat ook nog vaak onder een apart tabje verborgen terwijl jij denkt met je “alles weigeren” knop je zaakjes goed geregeld te hebben.

* Als je toestemming vraagt om voortaan e-mails te sturen, dan mag dat hokje niet vooraf aangevinkt zijn, waarom mag dat bij legitiem belang dan wel?

#5.6 Frank789 - Reactie op #5.3

Ik denk dat “legitiem belang” een vertaling van regels uit de VS is,

En ik denk, zoals ik al eerder zei, dat legitiem belang een vertaling is van het in het Engels opgestelde GDPR van de EU.
Onze telecommunicatiewet e.d. moet immers in overeenstemming zijn met EU voorschriften die in het Engels zijn opgesteld.

Ik heb overigens eens van nabij meegemaakt dat een krakkemikkige Nederlandse vertaling van die voorschriften leidde tot strengere Nederlandse voorwaarden dan de EU stelde.

 • Vorige reactie op #5.3
#6 Test

D’66 gaat niet wijken en verhoogt de druk op CDA en VVD. Die moeten na 4 jaar treuzelen en gebrek aan leiderschap van Rutte en Hoekstra maar eens kleur bekennen.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2468393-provinciale-d66-ers-willen-niet-morrelen-aan-stikstofdoel

Ondertussen heeft Samsom, de kabinetschef van Timmermans laten weten dat Nederland geadviseerd is om boeren gedwongen uit te kopen, Daarmee kan Populientje terug in haar hok en kan zich een reis naar Brussel besparen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Test - Reactie op #6

Timmermans nodigt van der Plas uit om naar Brussel te komen voor een goed gesprek. Daar zal ze dan wel flink de oren gewassen worden en duidelijk gemaakt worden dat Nederland eens op moet houden met de boel te traineren. Dan zal ook blijken dat Lientjes slogan “alles kan als je maar wil” een losse flodder is. Ondertussen is het de boeren hoog in de bol geslagen. Zie eens wat Bart Kemp twittert: “Samsom en Timmermans zijn een dodelijke en zeer besmettelijke zoönose voor de agrarische sector en de toekomst van boerengezinnen.”

https://twitter.com/BartKempEde/status/1638449402556690435

Je kunt al zien aan komen dat de boeren dan de schuld bij Brussel gaan leggen. Gaan ze er dan ook heen met trekkers?

En dan was er nog de stikstofkraker (kosten 300.000 Euro) die een reductie van 70% ammoniak belooft.

#6.2 Frank789 - Reactie op #6.1

Diva van der Plas: De afspraak moet in Den Haag zijn. Ik kan niet een hele dag naar Brussel.

Tuurlijk, Diva van der Plas commandeert even een Eurocommissaris op het matje, die buigt natuurlijk voor alle parlementariërs met één zetel in het parlement.

Waarmee Diva van der Plas tegelijk aangeeft dat Leeuwarden, Groningen, Assen, en Maastricht ook in de stront kunnen zakken, want die liggen allemaal nog een stuk verder weg dan Den Haag-Brussel.

https://twitter.com/marcelbar8/status/1638648445614403584