Zonder intensief beleid gaat het mis met de integratie van statushouders: vijf aandachtspunten

ONDERZOEK - door Emily Miltenburg, Willem Huijnk, Jaco Dagevos

Het SCP-rapport ‘Syriërs in Nederland’ schetst een gevarieerd beeld van de eerste jaren van Syrische statushouders in Nederland. Het vizier is op Nederland gericht. Men is bijna zonder uitzondering bezig met het leren van de Nederlandse taal, er zijn behoorlijk veel contacten met autochtone Nederlanders en de overgrote meerderheid verwacht over vijf jaar nog in Nederland te wonen.

Syriërs oordelen gunstig over het leven in Nederland. Men voelt zich hier thuis, ervaart betrekkelijk weinig discriminatie en geeft gemiddeld een 8,5 voor hun leven in Nederland. Veilig aangekomen in Nederland is er weer ruimte om te dromen over een betere toekomst. Hoop en optimisme zijn onderdeel van het leven en denken van de nieuwe statushouders.

Dat is bewonderenswaardig. Syriërs hebben een barre vlucht achter de rug, waar velen te maken hebben gehad met honger en dorst, mishandeling en afpersing. Aan mensensmokkelaars zijn hoge bedragen betaald, met hoge schulden als gevolg. Het is dus niet verwonderlijk dat veel Syrische statushouders kampen met psychische problemen.

Onvoldoende Nederlands, niet op de arbeidsmarkt gericht

Het onderzoek laat zien dat deze groep nog helemaal aan het begin van hun integratie staat: de meeste Syriërs hebben nog niet voldaan aan de inburgeringsplicht, de participatie in het reguliere Nederlandse onderwijs is beperkt en bijna niemand heeft een Nederlands diploma.

Veel Syriërs geven aan dat ze het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Men is nog niet op de arbeidsmarkt gericht. Rond de 10 procent heeft betaald werk, de anderen dus niet en zijn daar op dit moment ook niet naar op zoek. Negentig procent van de onderzochte Syriërs heeft een bijstandsuitkering. De beurs is smal: een aanzienlijk deel heeft te weinig geld om van rond te komen.

Een snelle integratie van de Syriërs is onwaarschijnlijk

Tot op zekere hoogte komen Syriërs overeen met vluchtelingengroepen die eerder naar Nederland zijn gekomen. Ze combineren een sterke oriëntatie op Nederland met een ongunstige sociaaleconomische positie en kenmerken die een snelle integratie niet waarschijnlijk maken, zoals buitenlandse diploma’s, taalproblemen en een slechte psychische gezondheid.

Afgaand op de moeizame integratie en de blijvende achterstand van eerdere vluchtelingengroepen, lijkt het voorland van Syriërs niet gunstig. Ook omdat de Syrische groep zeker niet uit overwegend hoger opgeleiden bestaat, een beeld dat lange tijd in de media circuleerde.

Tegelijkertijd zijn er ook redenen om aan te nemen dat zij niet per se dezelfde moeizame integratie zullen laten zien als andere vluchtelingengroepen: Syrische statushouders zaten korter in de procedure en velen hebben hun tijd in de opvang benut om Nederlands te leren. De komst van grote aantallen asielmigranten heeft de Rijksoverheid en tal van gemeenten aangezet tot geïntensiveerde beleidsinspanningen.

Dat is duidelijk anders dan in het verleden. Ook de gunstige conjunctuur van dit moment kan Syriërs wat meer wind in de zeilen geven. Desalniettemin zal het nog steeds een forse opgave zijn om te zorgen dat deze groep niet grotendeels aan de kant blijft staan. Aan het onderzoek ontlenen we vijf aandachtspunten voor beleidsmakers:

1. Onderwijs als katalysator voor integratie

Het recentelijk geïnitieerde beleid voor statushouders is er sterk op gericht om hen zo snel mogelijk richting de arbeidsmarkt te begeleiden. Het belang van werk staat natuurlijk buiten kijf, maar voor veel statushouders zal een snelle toeleiding tot de arbeidsmarkt betekenen dat ze blijvend zijn aangewezen op minder aantrekkelijke banen.

Voor veel statushouders is het beter om ze eerst toe te leiden naar het Nederlandse onderwijs. De in Syrië verkregen vaardigheden, kennis en competenties worden in Nederland niet altijd als gelijkwaardig beschouwd. Ook ontbreekt het vaak aan de benodigde documenten om het opleidingsniveau in Syrië aan te tonen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat voor asielmigranten met een Nederlands diploma de arbeidsmarktparticipatie ongeveer gelijk is aan dat van autochtone Nederlanders en ze het zelfde functieniveau behalen (Bakker en Dagevos 2017). Ook leidt het tot een gevarieerd sociaal netwerk. Nederlands onderwijs is een katalysator voor economische en sociale integratie en levert uiteindelijk meer profijt op.

2. Inburgering kan niet zonder nadrukkelijke rol van de gemeente

Met de verandering van het stelsel in 2013 kwam de verantwoordelijkheid voor de inburgering sterk te liggen bij de individuele nieuwkomer. De nieuwkomer kiest zelf een taalschool en dient binnen drie jaar te slagen voor het inburgeringsexamen. Er kan een lening worden afgesloten om de kosten te dekken. Deze krijgt men terug indien men binnen drie jaar inburgert.

Nog maar betrekkelijk weinig statushouders in ons onderzoek hebben aan de inburgeringsplicht voldaan. Hoewel voor de meesten zal gelden dat de inburgeringstermijn van drie jaar nog niet is verstreken, komt uit het onderzoek verder naar voren dat een aanzienlijke groep van mening is dat ze niet hoeven in te burgeren, hetgeen de vraag oproept of nieuwkomers er voldoende van doordrongen zijn dat ze moeten inburgeren. Deze geringe voortgang in de inburgering zien we ook bij onderzoeken van CBS (2018), Verwey Jonker instituut (2018) en de Algemene Rekenkamer (2017).

Ons onderzoek laat verder zien dat van de Syrische statushouders – over veel zaken in Nederland enorm positief gestemd – ongeveer een derde niet of slechts gematigd tevreden is over de gevolgde taalcursussen. Ook dat beeld wordt door ander onderzoek ondersteund: taalscholen die slechte kwaliteit en weinig contacturen bieden en soms zelfs sjoemelen met contracten en voorwaarden.

De marktwerking in de inburgering lijkt te zijn doorgeschoten en de veronderstelling dat individuele statushouders op deze markt de juiste keuzes kunnen maken, gaat niet op. Een herijking van het inburgeringsstelsel is noodzakelijk en ook aanstaande, waarbij gemeenten op zowel het gebied van het aanbod van kwalitatief goed taalonderwijs als bij de begeleiding van de Syrische statushouders bij de inburgering weer nadrukkelijker de regie krijgen. Recente uitlatingen van minister Koolmees lijken in deze richting te wijzen.

3. Betere aansluiting zorg en psychische gezondheidsproblemen van statushouders

Net als bij andere vluchtelingengroepen komen psychische problemen vaak voor bij Syriërs. Eerder onderzoek laat zien dat die een remmend effect hebben op onder meer het leren van de Nederlandse taal en de participatie op de arbeidsmarkt. Ondanks dat psychische problemen vaker voorkomen bij de Syriërs dan bij de algemene bevolking, maken zij minder gebruik van de psychische gezondheidszorg. Hierdoor blijven klachten onbehandeld en duren ze langer.

Uit een Pharos-rapportage uit 2016 blijkt dat het ondergebruik van de geestelijke gezondheidszorg onder meer te maken heeft met taalbarrières, onbekendheid met deze zorg en het taboe bij veel vluchtelingen om naar buiten te treden met psychische klachten.

De zorgverlening lijkt ook niet altijd goed aan te sluiten op de situatie van de statushouders. Een belangrijk aandachtspunt is dus hoe het bereik van de psychische gezondheidszorg onder deze groep vergroot kan worden en de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd.

4. Vergeet de vluchtelingenvrouwen niet

Eerder onderzoek liet zien dat het zeer ongunstig is gesteld met de arbeidsmarktpositie van veel vluchtelingenvrouwen, en ook ons onderzoek blijkt dat slechts een zeer klein deel van de Syrische vrouwen werkt. Het is dus zaak dat ook het arbeidspotentieel onder de Syrische vrouwen wordt geactiveerd.

Er zijn bijvoorbeeld signalen dat gemeenten met hun beleid en de uitvoering zich vooral richten op een snelle en kansrijke uitstroom uit de uitkering van huishoudens. In het geval van een echtpaar wordt de man eerder naar arbeid toegeleid, het arbeidspotentieel van de vrouwen hiermee buiten beeld latend. Het gevaar doet zich voor dat vrouwen een grote afstand tot de arbeidsmarkt – en daarbij de Nederlandse samenleving – behouden.

Veel Syriërs hebben in de afgelopen jaren hun vrouw en kinderen laten overkomen. Gezinsleden hebben vaak een lange periode gescheiden van elkaar geleefd en moeten in Nederland weer aan elkaar wennen. Dat kan leiden tot spanningen, mogelijk versterkt doordat Syrische vrouwen, aangekomen in Nederland, een andere rol wensen dan ze in Syrië gewend waren.

Uit ander onderzoek weten we dat echtscheidingen en huiselijk geweld vaak voorkomen bij gezinsherenigende huishoudens. Vrouwen betalen meestal de hoogste prijs. Bij echtscheiding beschikt degene die is gekomen vanwege gezinshereniging over het zwakste verblijfsrecht – zij dienen opnieuw asiel aan te vragen. Indien dit wordt toegewezen, moeten zij op zoek naar een andere woning en opnieuw een start maken met hun leven.

5. Beter een lange adem en continuïteit dan snelle en tijdelijke oplossingen

De wens om de integratie van statushouders beter te laten verlopen dan in het verleden heeft de nodige bestuurlijke energie losgemaakt. Veel gemeenten besteden inmiddels specifieke aandacht aan de bevordering van de participatie van statushouders. Dat is een belangrijk verschil met een aantal jaren geleden, toen elke specifieke inspanning voor migrantengroepen uit den boze was.

De keerzijde van de huidige ontwikkeling is dat  het vaak gaat om tijdelijke projecten en dat het onduidelijk is welke maatregelen en projecten effectief zijn. De meeste Syriërs staan nog helemaal aan het begin van hun integratie en van vluchtelingengroepen die eerder naar Nederland zijn gekomen weten we dat het geruime tijd duurt voordat participatie op gang komt.

Daarom is het essentieel dat specifiek op vluchtelingen gericht beleid een aanzienlijke periode wordt volgehouden. Ook is van groot belang dat we meer inzicht krijgen in wat werkt. Specifiek beleid is, net als algemeen beleid overigens, niet altijd effectief. De komende periode zou benut moeten worden om beter zicht te krijgen op welke maatregelen effectief zijn en brede toepassing verdienen. Continuïteit en effectiviteit in het beleid zijn derhalve essentieel; het integratievraagstuk van Syriërs is niet binnen een paar jaar opgelost.

Dit artikel van Emily Miltenburg, Willem Huijnk en Jaco Dagevos (onderzoekers bij het Sociaal en Cultureel Planbureau) verscheen eerder bij Sociale Vraagstukken.

Het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd komt voort uit nieuw surveyonderzoek, waar ruim 3200 Syriërs (respons 81%) aan hebben meegedaan. De survey maakt deel uit van een groter project dat als doel heeft om vast te stellen hoe bij statushouders die recentelijk in Nederland een status hebben gekregen de integratie verloopt. Het project wordt uitgevoerd op verzoek van vier ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Naast het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) participeren het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 1. 1

  En zo zien weer dat beleid nog steeds niet genoeg effectief is volgens dit artikel. Hoe lang zijn we al bezig met integratie van nieuwkomers?

 2. 2

  @1: Nog niet zo lang. Het vorige kabinet Rutte legde de verantwoordelijkheid voor integratie namelijk nog volledig neer bij de migranten zelf.

 3. 4

  @2.

  Daar ben ik het wel deels mee eens, en veel vrijwilligers die voorstander zijn van open grenzen.

  Heb nog zelf als vrijwilliger het een en ander meegemaakt. En de professionalisering die toen intrede deed.

  Mensen moeten niet teveel bij het handje worden genomen, zelf hun weg vinden. Taal leren, aan het werk, enz.

 4. 5

  @2: Dat niet alleen, integratie werd ook actief ontmoedigd. Men mocht geen taalcursus volgen of ook maar iets ondernemen om sociaal contact en kansen te kunnen ontplooien.

 5. 6

  @3.

  Beleidsveranderingen zijn niet altijd leuk voor de mensen die het moeten uitvoeren. Vaak neemt het veel tijd en geld in beslag, en resultaat is afwachten. Daar kan weer een burootje goed aan verdienen. Is meestal geld ook weer op.

 6. 7

  @5.

  Bij mensen die nog geen status hadden , logisch. Ze worden niet tegengehouden om in de plaatselijke bieb Nederlands te gaan leren.

 7. 8

  @6: We spreken hier toch niet over het invoeren van 5S in een kantooromgeving, waar telefoons omlijnd worden en er een label “telefoon” op de telefoon wordt geplakt? Het gaat hier om hoe mensen(!) betere kansen te geven in Nederland. Het moet er toch om gaan dat wij proberen die mensen die – doordat ze de taal en cultuur niet kennen – een zwakke positie hebben geholpen wordt een (iets) sterkere positie te geven?

 8. 9

  @7: Hoe komt diegene daar, zonder Nederlands te spreken? Je moet toch eerst weten waar die bibliotheek is, dus je moet wellicht de weg vragen. Dan moet je wellicht een bus nemen en dus moet je een OV-kaart zien te versieren, etc. Niet onmogelijk, maar het lijkt toch op actief ontmoedigen om te integreren.

 9. 10

  Nu ISIS zo goed als verslagen is zou je ook eens kunnen kijken of ze niet gewoon weer terug kunnen. Daar spreken ze de taal, begrijpen ze de cultuur, en zijn ze hard nodig om het land weer op te bouwen. Bijna allemaal hebben ze daar nog vrienden, kennissen en familieleden zitten die elkaar beter kunnen steunen, dan welk hulpprogramma men in Nederland kan opzetten. Diploma’s zijn daar gewoon weer geldig en erkend, iedereen kan aan de slag op zijn eigen vakgebied. Vrouwen steunen elkaar daar in onderlinge sociale groepen, terwijl ze hier meestal het huis niet uit komen en volledig afhankelijk zijn van de echtgenoot.

  Gebruik het het geld wat nodig is om ze hier jarenlang (vaak meerdere generaties) onderdak te bieden en te onderhouden om daar de zaak weer op te bouwen, dan hebben niet alleen diegene die in de positie waren weg te gaan, maar ook de minder bedeelde achterblijvers er profijt van.

  Bij opvang in de regio zouden de helft van deze problemen trouwens ook vanzelf opgelost zijn. Het wordt tijd dat hie nu eindelijk eens serieus werk van gemaakt wordt, niet vanuit het belang van het gastland of de politiek, maar puur vanuit het belang van de immigrant zelf. Met een beetje geluk nemen ze als bagage mee “waar ze hier zo enorm positief over gestemd zijn”, dan is de kans dat er weer een nieuwe ISIS opstaat een stuk kleiner.

 10. 11

  @4: Dan vroeg je dus nogal naar de bekende weg. Punt is dat het vorige kabinet integratie van migranten volledig heeft laten liggen en dat heeft met name voor de groep oorlogsvluchtelingen heel slecht uitgepakt (overigens voor veel andere migranten ook, die bv. met een studielening voor integratiecursussen “de markt” opgestuurd en zo overgeleverd werden aan bedenkelijke bureautjes die aasden op dat geleende geld). Jij kan het je waarschijnlijk niet indenken, maar je kunt mensen ook te weinig bij het handje nemen.

 11. 13

  @10 Het is interessant om te zien dat er nog altijd mensen zijn die denken dat er in conflictregio’s geen vluchtelingen worden opgevangen en dat de problemen met vluchtelingen hier groter zijn dan die in de regio. Van mensen die zich zo intensief met het vluchtelingenprobleem bezighouden, zou je toch anders verwachten.

 12. 14

  Op grond van mijn ervaringen als taalcoach vraag ik me af of inburgeringscursussen wel enig effect hebben als mensen niet tegelijkertijd worden opgenomen in enig sociaal verband, (vrijwilligers)werk, sportvereniging, kerk of wat hen dan ook maar het beste past. Ik geloof niet dat je via geïsoleerde cursussen kunt ‘inburgeren’.
  Wat me verder is opgevallen als het om integratie gaat is dat er weinig onderscheid gemaakt wordt tussen de beginsituatie van vluchtelingen. Het maakt nogal uit of je in Syrië een universitaire studie hebt afgerond of analfabeet bent. En los daarvan zijn de geschiedenissen vaak zo verschillend dat je er niet één uniform regime op kunt loslaten. Het eerste punt dat hier boven genoemd wordt zou dus ‘passend onderwijs’ moeten zijn.
  Ten slotte nog dit: integratie is iets dat van twee kanten moet komen. In de hier genoemde aandachtspunten zie ik daar weinig van terug.

 13. 15

  @14.

  Achterstand kont daarvan uit geen hoog opgeleide mensen, dus meer bij handje nemen. Want ze kunnen zelf niets vinden. Maar wel creatief genoeg om hier te komen.

 14. 17

  @10: Gebruik het geld wat nodig is om ze hier jarenlang (vaak meerdere generaties) onderdak te bieden en te onderhouden om daar de zaak weer op te bouwen…

  Ah! Ontwikkelingshulp!

 15. 19

  @14: Het maakt nogal uit of je in Syrië een universitaire studie hebt afgerond

  schijnt dat maar 2% hogeropgeleid is, dus dat moet niet zo’n groot probleem zijn.

 16. 22

  Geweldig artikel. Geeft goed aan dat dat hele vluchtelingencircus grote nep is waar de onder en middenklasse voor opdraaien. Men denkt niet aan werken. Er is werk genoeg in de kassen bijvoorbeeld en daar hoef je echt geen goed Nederlands voor te kunnen. Maar hey dankzij de goedmensen gratis geld hun leven lang. Gelukkig gaat het in Syrie stukken beter. Las laatst dat er duizenden Syriers vanuit Turkije de grens overgingen voor het suikerfeest. 120.000 zelfs en hier maar janken en zielig doen. Wordt dus tijd dat men maar weer eens teruggaat behalve degenen die wel willen werken. Ik ben blij dat in steeds groter gedeelte van europa een realistische kijk komt op de zogenaamde vluchtelingen en dat Merkel en haar fans een kleine minderheid worden.

 17. 26

  @23.

  En hoeveel vluchtelingen die met de boot kwamen zijn medeschuldig aan het over boord kiepen van juist de echte vluchtelingen. Zoals atheïsten, homo’s en christenen. We zullen het nooit weten.

 18. 28

  @25: Ach een Afghaan die zelfmoord pleegt. Misschien was het wel een tikkende tijdbom en moeten we blij zijn dat ie een eind aan zijn leven maakte. Maar hij koos er zelf voor. Dat kunnen heel veel slacbtoffers van moordende en verkrachtende Afghanen dus niet. Seehofer is niets anders dan het schoothondje van Merkel trouwens. Even boos doen, stoer voor de buhne en niets veranderen. En dan hoopt hij daarmee dat mensen niet overlopen naar de AFD. Hopelijk zijn we snel af van deze Merkel en haar trawanten. Kunnen ze eigenlijk niet vervolgd worden voor het bloed dat aan hun handen kleeft? Al die vermoorde en verkrachte mensen. En al die jaren van ellende die nog komen gaan?

 19. 29

  @26: Inderdaad zullen we dat nooit weten. Ik vrees echter het ergste. Dit laatste gezien we allemaal wel weten. Bijvoorbeeld een klootzak, vluchteling voor Janc, uit Irak die een meisje verkracht en vermoord en dan met 8 man terug kan vluchten naar Irak. Hier hoor je Janc noet over. Incident, lugenpresse, maar nooit de waarheid.

 20. 31

  @28: Ach het leven van een Afghaan is niks waard. En hij zal vast wel labiel zijn. Dus is het niet erg. Ja joh, we geloven echt dat je begaan bent met de medemens. Not!

 21. 35

  @32: Nu kom je tenminste met iets. Voorheen was het ongefundeerd. Wel lijkt het allemaal gebaseerd op een enkel voorval. Dat is altijd teveel, maar het lijkt op een voorval, waarvoor dan ook mensen veroordeeld zijn.

 22. 36

  @33: Dat is een enkele persoon – niet acht. En die hebben ze met medewerking van Irak zelfs teruggehaald. Wie droomt hier nu?

 23. 38

  @37: Dat bedoel je. Nu, ondanks dat is die man toch terug in Duitsland om voor de rechter te mogen verschijnen. Dus dat lijkt mij geen goed voorbeeld.

 24. 39

  @34.

  Positief. Benieuwd hoe het er nu voor staat.

  Eerder hebben we het hier al gehad over fopbanen en zelfs dwangarbeid, waar volgens de Bijstandsbond de SP wethouder ook niet vies van was.

 25. 42

  @40

  Het gaat helemaal niet om minimumloon. Het gaat over dat ze een goede startpositie krijgen voor de arbeidsmarkt, waar juist de werkgever wat aan heeft. Of ze gaan nog beter zelf ondernemer worden. De vraag voor mij is nu of dat echt zo is. Ik heb het artikel gelezen, en dat is gedateerd, deze zaken tellen alleen op de lange termijn.

 26. 43

  @35: Tja een enkel voorval. Ik vraag me af of je serieus bent. Die meervoudig veroordeelde zelfmoordende Afghaan benoem je wel maar al die duizenden en duizenden slachtoffers van nigrantengeweld voor een groot deel gevolg van het ongecontroleerd binnenlaten, het wir schaffen das, zie je als een enkel voorval? Vreemd vind ik dat Seehofer nu volgens de gutmensch verantwoording moet afleggen voor een zelfmoordende Afghaan terwijl nicht im frage kommt dat Merkel verantwoording moet afleggen voor de talloze verkrachte, mishandelde jonge mensen waarvan er velen niet meer leven. Ik hoop dan ook dat steeds meer mensen wakker worden en de Afd de andere partijen zal verpletteren. Alleen dan is er nog redding. Voor Merkel en al haar medestanders die weigeren wakker te worden hoop ik op die special place in hel.
  Nu gaat het on topic over Syriers. Het artikel maakt duidelijk dat je daarvan, 90 procent, niet al te veel moet verwachten qua bijdrage. De genoemde oplossing is eigenlijk heel eenzijdig. Alles moet weer komen van de Nederlandse overheid met miljarden aan ondersteuning. Echter het is in grote delen van Syrie relatief weer veilig. Een betere oplossing zou dan zijn 90 procent weer in Syrie af te leveren. Heb je al die integratieproblematiek niet en wil of moet men daar misschien wel bijdragen ipv op gratis geld te zitten wachten.

 27. 44

  ..benoem je wel maar al die duizenden en duizenden slachtoffers van nigrantengeweld voor een groot deel gevolg van het ongecontroleerd binnenlaten..

  @43 Om te beginnen is er geen sprake van ‘ongecontroleerd binnenlaten’, droppie, want was dat wel zo, dan zouden al die Noord-Afrikanen die nu illegaal in Duitsland verblijven wel legaal in Duitsland verblijven.

  Je kletst dus.

  ..terwijl nicht im frage kommt dat Merkel verantwoording moet afleggen voor de talloze verkrachte, mishandelde jonge mensen waarvan er velen niet meer leven.

  Volgens mij levert Merkel verantwoording af aan het Duitse parlement, en als de Duitse kiezer dat onvoldoende vindt, kunnen ze op een andere partij stemmen.

  Je kletst dus alweer.

  En ‘talloze’ verkrachte, mishandelde jonge mensen? Als het er talloze zijn, zijn het er meer dan de gehele bevolking van Duitsland, want daar valt een getal op te prikken.

  ..waarvan er velen niet meer leven..

  Ja hoor, ja. Merkel had op vluchtelingen moeten laten schieten bij de grens (met vele doden tot gevolg), omdat er wel eens een asielzoeker tussen kan zitten die een meisje verkracht en vermoordt.

  Dat was namelijk het alternatief op dat moment.

  Je kunt net zo goed beargumenteren dat alle mannelijke foetussen preventief geaborteerd dienen te worden, aangezien mannen het grootste gevaar voor vrouwen vormen. Ja, ook blanke mannen.

  Kleurlingen hebben echt niet het monopolie op seksueel misbruik en mishandeling.

 28. 45

  @43:

  meervoudig veroordeelde zelfmoordende Afghaan

  bron?

  duizenden slachtoffers van nigrantengeweld voor een groot deel gevolg van het ongecontroleerd binnenlaten (…) zie je als een enkel voorval?

  Nee, want die duizenden bestaan niet. Mocht je daar anders over denken, bewijs het eens, bron? Je roept “ongecontroleerd”, maar ondanks dat er fouten zijn gemaakt (BAMF-Skandal) was het niet zo dat er geen controle was. En vergeet ook niet, in de jaren ’90 waren er meer vluchtelingen, maar ondanks dat de politiek wist van de crisis die zich in Griekenland en de Balkanlanden aan het opbouwen was, deed men niks. Men had die dienst afgebouwd tot het minimum.

  nicht im frage kommt dat Merkel verantwoording moet afleggen voor de talloze verkrachte, mishandelde jonge mensen waarvan er velen niet meer leven

  doel je op de nieuwjaarsnacht in Keulen? Want als dat zo is, dan moet je misschien je nog eens inlezen. En nogmaals: Bron? In het bijzonder “waarvan er velen niet meer leven”?

  Echter het is in grote delen van Syrie relatief weer veilig.

  vandaar dat vandaag in het nieuws kwam dat er tallozen naar Israel proberen te vluchten. Die ze niet aanneemt (als ze niet gewond zijn). Ze zullen wel vluchten naar uitgerekend Israel omdat het zo veilig is. Zoals Prediker al schreef: Je kletst.

 29. 46

  @44: Is dit nu salonfilosofie van een deugmens wat ik hier aantref? Je doet me denken aan
  abuse victims should ‘shut their mouths for the good of diversity

  https://www.google.nl/amp/s/metro.co.uk/2017/08/23/mp-shares-tweet-saying-abuse-victims-should-shut-their-mouths-for-good-of-diversity-6872181/amp/

  Voor deze mensen is geen enkele waarheid de waarheid behalve de waarheid die ze zelf bij elkaar liegen. Diversity is voor hen wat de ring voor Smeagol is. Die koesteren ze ten koste van alles en iedereen.. Ook voor hen is er die special place in hel.

 30. 47

  @46: Toppie kerel! Niet inhoudelijk ingaan: nee, lekker op de persoon spelen.
  Belangrijker: Jij illustreert iets wat hier al vaker is aangehaald. Als “rechts” ergens ironisch op reageert is het humor. Als “links” dat doet – zoals hier – dan staat de wereld op zijn kop en moeten er koppen rollen. Gast, echt, als je dan ook nog dingen roept als “de waarheid bij elkaar liegen”, terwijl jouw link laat zien hoe dubieus jij zelf de waarheid bij elkaar liegt, dan zegt dat alles over je, als je nick dat al niet voldoende had gedaan

 31. 50

  @41: Een regering die het onder het huidige belastingklimaat presteert de belastingen nog verder te verhogen is evident links. Meer geld stoppen in nog meer immigratie is óók links. Nederland heeft zijn verstand verloren, maar één troost: het is in commissie.

 32. 51

  @50: Minder belasting voor multinationals en meer voor de gewone man is toch rechts te noemen en immigratie is door rechts begonnen, dus lijkt mij een rechts dingetje.

 33. 53

  @51: Is het fiscaal uit de wind houden van grote bedrijven een rechts thema? Tjonge, ik stem de volgende keer GroenLinks.

  En die immigratie: in een echt rechts land is dat geen probleem, omdat alleen immigranten die voor zichzelf kunnen zorgen een kans op overleven hebben. De immigratie is een probleem door de verzorgingsstaat, en dat is beslist géén rechts dingetje.

 34. 54

  @53

  Is het fiscaal uit de wind houden van grote bedrijven een rechts thema? Tjonge, ik stem de volgende keer GroenLinks.

  Kijk, dit is dus weer zo’n dingetje waar jij geen klap verstand van hebt. Als je nou eens ophoudt om mensen met een onwelgevallige mening meteen uit te maken voor ‘marxist’, en je zou verdiepen in de opvattingen van Marx, dan zou je doorhebben dat ja, het fiscaal uit de wind houden van grote bedrijven een rechts thema is.

  Het is niet voor niks dat de linkse partijen tegen gastarbeiders waren: het was oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse arbeider. En daar hebben ze gelijk in gekregen. En dan wordt er gezegd: “Ja, maar ze wouden het werk doen dat Nederlanders niet wilden,”, maar daarbij wordt vergeten: “voor het loon dat geboden werd”. Marx ziet een strijd tussen de armen en de rijken, die makkelijk overeenkomt met de strijd tussen arbeid en kapitaal. Grootkapitalisten, grote bedrijven zullen van alles doen om macht te verkrijgen, te behouden en uit te breiden en kapitaal heeft in het verkrijgen van macht een natuurlijk voordeel.

  Dus je mag het geld, de papieren en de wet volgen, waarbij je er steeds uitkomt: de mensen met het kapitaal willen altijd meer, immigratie/gastarbeiders is daarvoor gewoon één van de middelen. Zelfs als je gastarbeiders al volgens de wet niet minder hoeft te betalen, dan kun je alsnog lagere lonen afdwingen bij arbeiders door de toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt.

  Of je kunt, en ik vermoed dat jij dat doet, dat allemaal negeren en volhouden dat links met een één of andere rechtse delusie bezig is, genaamd de ‘omvolking’, om via bijzonder onwaarschijnlijke mechanismen een heilstaat te vestigen.