Wie maalt er nog om feiten?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een gastbijdrage van Dick Houtman, Stef Auper en Peter Achterberg van het Centre for Rotterdam Cultural Sociology (Crocus) aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het stuk is met toestemming van de auteurs overgenomen van NRC Opinie & Debat.

richard de mosDe aantrekkingskracht van Wilders, aldus Rob Wijnberg in deze krant van 9 maart, schuilt in de manier waarop hij zijn politieke verhaal illustreert aan de hand van alles wat zich daarvoor leent: „Zie je wel: het is gewoon een rotzooitje in dit land en dat is de schuld van die zelfgenoegzame linkse elites, die alle machtsposities hebben gemonopoliseerd, elkaar in de vorm van baantjes en subsidies voor linkse hobby’s de bal toespelen, en verder de boel gewoon de boel laten.”

Dat deze aanpak Wilders geen windeieren legt, demonstreert dat het postmodernisme niet passé is, zoals wel wordt beweerd, maar juist buiten de academie gemeengoed aan het worden is. Met haar onveiligheid, justitieel proceduralisme en bureaucratische stroperigheid doet de werkelijkheid er niet zoveel meer toe, want zij is toch slecht, moet op de schop en levert nog slechts illustraties van hoe erg het inmiddels geworden is. „Het moet niet veel gekker worden” – je hoort het Wilders zeggen.

Deze afkeer van de werkelijkheid heeft zijn historische wortels opmerkelijk genoeg in de linkse tegencultuur van de jaren zestig van de vorige eeuw. Die bonte verzameling van fanatieke politieke activisten, ludieke culturele anarchisten en dromerige spirituele zoekers was het immers over één ding roerend eens: de werkelijkheid deugde niet. De droom van de Verlichting was ontaard in de nachtmerrie van de technocratie met zijn kille amorele rationaliteit, zijn onpersoonlijke bureaucratische regels en zijn vervreemdende rollen. Over het morele gehalte van ‘Het Systeem’ maakte men zich geen illusies, want men wist donders goed dat het staatsapparaat en de grote bedrijven er alle belang bij hadden om mensen te laten geloven dat zij gelukkig waren en in een vrije samenleving leefden. Maar wie wat kritischer was en wat beter keek, ontdekte al snel dat reclame en massamedia zelfs de diepste wensen en verlangens van mensen manipuleerden en dat wat op ‘echte’ tolerantie leek in feite slechts ‘repressieve’ tolerantie was. Deze tegenculturele systeemparanoia bereikte een hoogtepunt in het werk van de Duitse sociologen Max Horkheimer (1895-1973) en Theodor Adorno (1903-1969), waarin de cultuurindustrie werd ontmaskerd als een manier om de massa’s dom en tevreden te houden.

Ontsnappen aan die nare, slechte en vervreemdende werkelijkheid werd de grote obsessie van de tegencultuur. LSD-gebruikers, Zen-Boeddhisten en spirituele hippies zochten vrijheid in de diepere lagen van hun bewustzijn en omarmden daarmee hun eigen binnenwereld als ontsnappingsroute. In dit klimaat werd de ‘oude’ Marx, die van de ontwikkelingswetten van het kapitaal en de onontkoombare socialistische revolutie, vervangen door de ‘jonge’, die van de kritiek op het tot vervreemding en onvrijheid leidende kapitalisme. Kleinschalige gemeenschappen en communes in landelijke omgevingen beloofden een ontsnapping uit de kille werkelijkheid van de moderne urbane centra en de verleidelijke magisch- mythische werelden van de fantasy fictie oefenden een ongekende aantrekkingskracht uit. Met zijn betoverende fantasiewereld Middle Earth werd Tolkiens Lord of the Rings op afstand het favoriete boek van de hippiegemeenschap.

Werd de onvrede over de maatschappelijke werkelijkheid destijds nog belichaamd door hoogopgeleide linkse jongeren, inmiddels wordt zij veel breder gedragen. Naast het electorale succes van Wilders en zijn PVV vormt het gestaag oprukkende complotdenken hiervoor het beste bewijs. Te denken valt aan de speculaties over de betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij de aanslagen van 9/11; het duistere spel dat overheid, wetenschap en medische industrie speelden bij de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep; en het malafide samenspel van binnen- en buitenlandse krachten, gericht op de islamisering van Europa – de transformatie van Europa tot Eurabia. Wie de moeite neemt om de feiten eens kritisch tegen het licht te houden, zo beweren deze complottheorieën die de systeemparanoia van de jaren zestig bijna doen verbleken, kan constateren dat het allemaal nog erger is dan velen al vermoeden.

Veelzeggend is dat het complotdenken niet langer beperkt blijft tot de al eeuwenlang bestaande ‘veilige paranoia’, waarin het kwaad (de joden, de vrijmetselaars, de communisten) nog aanwijs- en lokaliseerbaar was, en dus met een beetje goede wil nog wel buiten de deur te houden. Inmiddels is steeds vaker sprake van ‘onveilige paranoia’ waarin het kwaad amorf en ongrijpbaar is geworden en zich schuilhoudt in onontwarbare netwerken waarvan zelfs de wetenschap en de eigen overheid deel zijn gaan uitmaken (Peter Knight, Conspiracy Culture: From Kennedy to the X-files, 2000). Deze obsessie met complotten en samenzweringen wordt bevestigd in de populaire cultuur, waar paranoïde verhalen over de betrokkenheid van de Amerikaanse regering bij de moord op president Kennedy, films als The Matrix en The Truman Show, tv-series als de X-Files en 24 en boeken als Dan Browns The Da Vinci Code op grote belangstelling mogen rekenen. De werkelijkheid deugt niet meer en het is wantrouwen en paranoia wat de klok slaat: ‘Trust no one’ en ‘Nothing is what it seems’, zoals de X-Files leren.

Het verlangen naar ontsnapping uit de nare alledaagse werkelijkheid is dan ook sterker dan ooit. De cultuurindustrie spuwt aan de lopende band imaginaire fantasiewerelden uit, die gretig aftrek vinden bij het grote publiek (denk aan Charmed, Buffy the Vampire Slayer, Harry Potter, The Chronicles of Narnia en, uiteraard, Peter Jackson’s verfilming van Lord of the Rings). De populariteit van online computer games als Dark Age of Camelot, Everquest en World of Warcraft, allemaal gebaseerd op het fantasy genre, is eveneens een teken aan de wand. Honderdduizenden Nederlanders spelen inmiddels heroïsche rollen als magiërs, elfen of krijgers in deze interactieve virtuele spelwerelden. Zij geven daarmee gestalte aan een tweede leven in een andere werkelijkheid en halen hun schouders op wanneer hun wordt gevraagd hoe ‘echt’ deze ‘hyperrealiteiten’, zoals de postmoderne Franse socioloog en filosoof Jean Baudrillard (1929-2007) ze noemt, eigenlijk zijn. Het kan hen niet zoveel schelen, want aantrekkelijker dan de ‘echte’ werkelijkheid zijn ze sowieso.

De ogen sluiten voor onwelgevallige feiten, de vingers in de oren steken en luidkeels ‘tralala’ zingen, is in de politiek op zichzelf niets nieuws. Dat deed bijvoorbeeld vrijwel de hele Nederlandse politiek toen Pieter Lakeman in 1999 zijn boek Binnen zonder kloppen over de kosten van de immigratie publiceerde. De hedendaagse fact-free politics gaan echter een stap verder, want hierin scheppen politici, bijgestaan door spindoctors, hun eigen virtuele werkelijkheden, waardoor de echte werkelijkheid achter de aangesleepte narratieve decorstukken verdwijnt. Wilders en de zijnen gaan hiermee het verst door aan de hand van strategisch gekozen voorbeelden consequent en onophoudelijk de boodschap de wereld in te pompen dat de werkelijkheid waarin Nederlanders leven naar is, slecht is, en op voortvarende wijze op de schop moet.

De linkse partijen kunnen er nauwelijks mee uit de voeten, geworteld als zij zijn in de Verlichtingstraditie met haar ongebreidelde geloof in de zeggingskracht van de feiten zelf. Ze komen dan ook niet veel verder dan mopperen over ‘versimpeling van een complexe werkelijkheid’ of ‘onjuiste beeldvorming’. Zo ook GroenLinks-fractieleider Jolande Sap die onlangs in deze krant te kennen gaf dat het nu maar eens uit moest zijn met „de politiek van N=1, de politiek van de observatie van de enkele waarnemer die zich niets gelegen laat liggen aan de feiten”.

Maar nu de werkelijkheid het probleem is geworden, trekt men met een beroep op de feiten geen volle zalen meer. Men kan Wilders verwijten dat internationale verdragen de door hem bepleite maatregelen in de weg staan, maar dat werkt slechts averechts, want bevestigt alleen maar zijn stelling dat de werkelijkheid niet deugt. En omdat empirische waarnemingen logischerwijze nu eenmaal nooit politieke standpunten kunnen legitimeren, maakt ook het argument geen indruk dat in Nederland moslima’s in boerka’s en rechters met hoofddoekjes nauwelijks voorkomen. Al wat links aan feiten inbrengt, kan aldus zonder grote problemen worden opgevoerd als bewijs voor Wilders’ verhaal dat ‘Henk en Ingrid’ niet serieus worden genomen en door hun eigen overheid van hun land en hun identiteit zijn beroofd.

Daarmee lijkt de wetenschap, die grote moderne feitenmachine, in het tijdperk van de fact-free politics zijn langste tijd als politieke legitimatiebron te hebben gehad. Een discussie in de Tweede Kamer tussen Richard de Mos (PVV) en Diederik Samson (PvdA) over de opwarming van de aarde (voor de liefhebbers te vinden op YouTube) biedt hiervan het meest treffende voorbeeld. Samson legt De Mos een hypothetische situatie voor: „De heer De Mos is een buschauffeur van een bus met twintig wetenschappers erin. Hij rijdt ’s nachts op een onverlichte weg de dichte mist in. Negentien van de wetenschappers hebben aan hun modellen afgemeten dat er over 500 meter een scherpe bocht naar rechts volgt. Eén wetenschapper zegt: ‘Die bocht komt niet, de weg gaat rechtdoor. U kunt gewoon vol gas blijven geven!’ Wat doet de heer De Mos op zo’n moment als buschauffeur?” De Mos aarzelt geen moment: „Ja, de heer De Mos rijdt altijd vrolijk verder.” Het is alsof we weer terug zijn bij de sociale en politieke wetenschappen van de jaren zestig en zeventig: de verbeelding moet aan de macht, dus als de gedroomde werkelijkheid niet strookt met de feiten, dan is dat jammer voor de feiten.

Het gaat in de politiek niet langer om de feiten, maar om de manier waarop ze met behulp van het eigen politieke verhaal worden geselecteerd en hierin vervolgens cultureel en retorisch worden verpakt – het gaat om framing zoals taalwatcher Jan Kuitenbrouwer terecht vaststelt. Zo is het helemaal niet handig om de Betuwelijn de Betuwelijn te noemen als je er een voorstander van bent, want dat klinkt te veel als de meedogenloze vernietiging van een zachte roze bloesemdeken in een oneindig en oer-Hollands laagland, waardoor traag brede rivieren gaan. Evenmin is het voor voorstanders handig om de Europese grondwet de Europese grondwet te noemen, want dat wekt de suggestie van een overdracht van de Nederlandse soevereiniteit aan Europa. „Misschien klopt het niet helemaal wat Wilders zegt, maar het is wel waar”, zo verwoordde onlangs een PVV-sympathisant op even onbeholpen als treffende wijze het gegeven dat de werkelijkheid er in de hedendaagse fact-free politics niet zoveel meer toe doet.

Het culturele onbehagen over de werkelijkheid verklaart, meer dan al het andere, de diepe crisis waarin de PvdA is beland. Als politieke erfgenaam van de Verlichting houdt zij vast aan de overtuiging dat zij haar politieke verhalen kan rechtvaardigen met een beroep op onweerlegbare feiten en dús op de werkelijkheid zelf. Nu die werkelijkheid tot probleem is uitgeroepen, is die logica contraproductief geworden. De VVD, evenzeer een loot aan de stam van de Verlichting, heeft hier veel minder last van, want nu zoveel kiezers de werkelijkheid als een hinderlijke sta-in-de-weg zijn gaan ervaren, gaat het verhaal dat individuen alle ruimte moeten krijgen er juist in als koek. In dit klimaat kon de pragmatische bestuurlijke consensuszoeker Job Cohen uitgroeien tot een politicus die net zoveel verdeeldheid en polarisatie oproept als Geert Wilders zelf en kon ‘thee drinken’ de nieuwe betekenis krijgen van lamlendigheid, de boel de boel laten en het verkwanselen van onvervreemdbare principes.

Nu de werkelijkheid het probleem is geworden, wordt om het met Max Weber te zeggen de weg naar electoraal succes niet langer geplaveid door een dergelijke bestuurlijke Verantwortungsethik, maar juist door een compromisloze Gesinnungsethik, waarin onverzettelijk wordt vastgehouden aan de eigen overtuigingen en principes. Of, om bijna hetzelfde met Karl Mannheim te zeggen: in hun verlangen naar een betere werkelijkheid vallen hedendaagse kiezers als een blok voor de politieke verlossingsleer van de Utopie, terwijl politici die de verdenking op zich laden een Ideologie te propageren, gericht op de legitimering, instandhouding en conservering van de bestaande werkelijkheid, onontkoombaar aan het kortste eind trekken.

Reacties (133)

#1 Theodor

Hahaha, als links de discussie verliest dan komt dat vanwege het feitloze populisme…maar als rechts de discussie verliest dan komt dat omdat de kiezertjes dan eindelijk de ogen openen en werkelijk luisteren naar de echte feiten (zoals die onbaatzuchtig door links worden aangedragen).

Dit stukje is een prachtig bewijs van de WERKELIJKE oorzaak van de hedendaagse vox populi. Dit stukje heeft precies de teneur en insteek waar onze hedendaagse politieke cultuur juist door is veroorzaakt…en dat is dat men helemaal kotsbeu is van de morele superioriteit van een progressieve elite die iedereen de maat neemt en een gewenst wereldbeeld oplegt. De feiten staan altijd aan de kant van links, maar als de feiten er bij de kiezer niet meer toe doen, tja dan is het logisch dat links de discussie verliest…zoiets.
DAT is de stuitende analyse die kan worden gemaakt. Het monopolie op de feiten, op de moraal, op de eerlijkheid, op het sociale, op…tja, op wat niet eigenlijk?

De feiten doen er voor veel burgers nog steeds toe, maar zien die komen uit de monden van politici die er desnoods alles aan doen om de werkelijkheid naar hun gelijk om te buigen. Dat is de aanpak van de progressieve elite zoals we die decennialang hebben gezien. Dan is het niet zo raar als de burger op een gegeven moment niet meer naar je luistert, of je de feiten nou wel of niet aan je zijde hebt.

Overigens, liever op basis van 1 eerlijke wetenschappper het ravijn in, dan nog dagen doorrijden met 19 linkse, liegende, manipulerende (climategate), moreel superieure en arrogante klootzakken die jou neerbuigend behandelen en je geen blik waardig gunnen.

 • Volgende discussie
#2 qwerty

@Theodor
Overigens, liever op basis van 1 eerlijke wetenschappper het ravijn in…

Ik stel voor dat jullie dwazen allemaal 130 gaan rijden en vooral het stuur gaan blokkeren. Je wordt er blijkbaar gelukkig van en wij zijn rap van een probleem verlost.

@Overigens
Nu de werkelijkheid het probleem is geworden…

De werkelijkheid is geen probleem. De werkelijkheid IS. Wat je beschrijft is de werkelijkheid. Een nieuwe, andere werkelijkheid. Deal with it. Die werkelijkheid is een feit op zich.

Verder een slecht stuk vanwege het werkelijk erg typerend taalgebruik van sociologen. Irritant. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die – dit soort teksten lezend – gas geven en alle bochten negeren.

Dit soort stukken helpt van geen meter maar functioneert alleen als een soort zelfbevrediging van intellectuelen.

*slaat een derde weg in maar heeft geen idee waar die is en waar die toe leidt*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Henk en Ingrid (of theodor) moet je niet proberen te overtuigen met lange stukken op een blog. Dan gaan ze alleen maar roepen dat het links gelul is. Het enige wat henk en ingrid begrijpen (en waar ze nota bene ook om vragen met hun roep om ‘keihard aanpakken’) is een knuppel in de nek, of een vuist in ’t gezicht.

En inderdaad, een lang epistel is dan ‘het verkeerde antwoord’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Maarten

Laat die man inderdaad vooral eigenwijs het ravijn in rijden, want liever kwijt dan rijk.

Je mag niet zeggen “Mensen luisteren niet meer naar de feiten.” Daarmee impliceer je dat jij weet wat de feiten zijn. Dat maakt je meer verdacht dan ideologie.

De werkelijkheid is niet maakbaar. En het maakt niet uit of je er een hekel aan hebt of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Harry Zlin

Dankje Theodor,

je verwoordt mooi de frustraties van de gemiddelde PVV-er. De man op straat die zicht betrapt voelt als hij voor de verborgen camera verloren geld vindt terwijl hij weet van wie het is en dan hakkelend naar excuses gaat zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Theodor

Kijk hoe aanhangers van links reageren als ze de discussie (en de volksliefde) verliezen. Even wat citaten:

“Het enige dat Henk en Ingrid begrijpen is een knuppel in de nek of een vuist in het gezicht”

“Laat die man inderdaad het ravijn inrijden, want liever kwijt dan rijk”.

Ik stel overigens voor dat gronk van dit forum wordt verwijderd. (verkapte) Oproepen tot geweld zijn uit den boze.

UPDATE: Ach gossie, kijk Harry nou toch eens…als de argumenten op zijn wordt de beerput opengetrokken. Zielepiet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gronk

Ik stel voor dat Geert W. uit het parlement wordt verwijderd. (verkapte) Oproepen tot discriminatie of een ‘endlosung’ zijn uit den boze.

En hetzelfde geldt op dit blog natuurlijk voor ‘agent provocateurs’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Arjan

Theodor doth protest too much, methinks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Tommie K

Theodor wat bent u toch een Maverick. Als uw ‘eerlijke wetenschapper’ gelijk zou hebben dan belandt u niet in het ravijn. De weg ging toch rechtdoor volgens hem? Volgens mij zijn ‘eerlijk’ (lees mening) en waarheid twee verschillende begrippen en dat illustreert u mooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Theodor

Zeg, gronk…ik zou de gebruikelijke linkse acties maar gauw weer eens oppakken: taarten (tegen Pim Fortuyn), ketchup gooien (tegen Rita Verdonk), politieke tegenstanders afknallen (Volkert van der Graaf), makrovestigingen in de fik steken (RaRa), inbreken in ministeries en adressen publiceren (Duyvendak), Bommeldingen bij staatsecretarissen (Kosto), Brand stichten bij bijeenkomst Janmaat (vrouw voor leven getekend)…etc., etc., etc., etc….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

De nieuwe leider van de PvdA staat klaar. Want het gaat altijd en zeker nu om de poppetjes. Als het poppetje sterk is, dan maakt de boodschap geen donder uit.

No nonsense beleid dat is weer populair, geen zweverig geklets.

De burger zit niet te wachten op bussen met wetenschappers, de burger is tegenwoordig eveneens gemiddeld hoger opgeleid, en kan de informatie zelf vinden.

Wel is de burger bang voor zijn luxe leventje en dan moet er een boosdoener zijn (bankiers, milieufanatici, moslims, Amerika, Europa, aanschap JSF, bedrijfsleven enz.). Maar het liefst behoud van de HRA, geen ontslagrechtversoepeling, meer snelwegen, enz.)

En dat zal wel weer framen genoemd worden. Wat typisch weer een modewoord is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Theodor

Kijk ze allemaal weer los gaan….maar de feiten (of argumenten) hanteren, ho maar! Jullie reacties geven prachtig aan waarom de weldenkende en redelijke burger helemaal bij links is afgehaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 tigger

@ Theodor | 10 April 2011 | 11:28
LOL. En dan gaat u op de bekende rechtse manier met gestrekte arm demonstreren? En passant nog wat allochtonen het ziekenhuis in trappend natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Theodor

Geen tijd voor, tigger…moet namelijk allerlei homo’s helpen verhuizen uit steden met PvdA burgemeesters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joop

Theodor is trouwens het perfecte voorbeeld van framing en ideologisering (Utopie). Met zijn ingestudeerde rijtjes van fouten van links, en de beschrijving van de burger. En de belachelijke overdrijvingen (links/rechts nog steeds half om half). Op de persoon spelen met het rood voor de ogen. En dan zeggen dat argumenten en feiten tellen…. whahaaha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Theodor

Graag gedaan, Joop…even afgedaald tot jullie niveau. Al in de eerste drie of vier reacties weer oproepen tot geweld, alsook de stelling dat iedereen met een afwijkende mening een agent provocateur is, etc.

Zien jullie nou werkelijk niet in hoe hopeloos achterhaald jullie zijn en steeds in eigen zwaard vallen? Geen wonder dat verstandige mensen volledig bij dit enge sektarische, zich superieur wanende, gewelddadige gezelschap afhaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Theodor

Kijk hoe de eindeloze gewelddadige acties van links worden gereduceerd tot een jij-bak over “ingestudeerde feitjes”.

Dat is hetzelfde als tegen een jood zeggen: “jij ook met je ingestudeerde feitjes over de holocaust”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 alt. johan

Zelfs al zou Mos afremmen, dan rijdt de bus nog door. China vindt dat ze ook recht hebben op hun groei (met de CO2 die daarbij hoort).

Ik ken mensen die verhuisd zijn naar hoger gelegen zandgronden in Nederland (waarbij ze de zeespiegelstijging als motivatie noemen)

Je zorgen uiten over CO2 en tegelijkertijd in een polder gaan/blijven wonen, dan geef je tegenstrijdige signalen af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Harry Zlin

@Theodor Beerput? Als je de ironie niet snapt mag je dat gewoon zeggen hoor. Het is niet erg of zo.

trouwens,niet zo mieren, ‘wij’ de ‘links-elitaire, socialistische, antikernernergie, subsidieslurpende, krakende, Palestina-steunende bomenknuffelede, boekenlezende, VPRO kijkende, grachtengordelfascisten’ geven je een doel op deze mooie dag: effe lekker leeglopen.

Heerlijk, ik ga Buitenhof kijken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Theodor

Nee, links doet inderdaad nooit aan framing en hetzerig populisme.

“Werd je in Frankrijk wakker, dan had je Le Pen, werd je in Nederland wakker, dan had je Fortuyn”, Ad Melkert

“U bent een minderwaardig mens”, Marcel van Dam

“Even verderop staat het Anne Frankhuis…” uit toespraak Thom de Graaf tegen Pim Fortuyn.

Ja, ga maar lekker Buitenhof kijken…kun je Clairy Polak weer een linksextremistisch stemmingmakend interview zien afnemen. Deze dame heeft in haar eentje de eerlijke en objectieve journalistiek naar de knoppen geholpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joop

Jij hebt geen niveau Theodor. Praat lekker voor jezelf. Achterhaald? De helft van de bevolking stemt nog op een enigszins linkse partij.

Ja, Theodor, rechtse politici hebben nooit bloed aan de handen gehad. Allemaal kleine Jezusjes. Dus inderdaad ingestudeerde gekleurde rijtjes.

Framing and Naming.

Argumenteren kan je dus niet, vooral niet als je nog een Godwin nodig heb.

Ik heb de acties niet verdedigd/gereduceerd. Dus nog meer onzin. Ik heb jouw manier van babbelen geanalyseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joop

@20.

Nee, links doet alles wat rechts ook doet. Alleen val ik jou aan op wat je babbelt. Dat jij altijd weer in tegenstellingen links/rechts moet denken, gewoon lekker zwart-wit denken. En wat een moeite dat je weer allemaal rijtjes tentoon moet spreiden. Ik voel me niet schuldig, laat staat dat ik hun moet verdedigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Theodor

“je hebt geen niveau, Theodor”

Mwoeahahahah….hilarisch!!!!!

Wordt de linkse bende aangevallen met stuk voor stuk controleerbare feitjes, komen ze met dit soort reacties. Geef eens even een uitgebreid overzicht van rechtse acties tegen linkse politici in Nederland. Maar dan wel een historisch overzicht van de vele, vele acties zoals die kennelijk zijn uitgevoerd.

En als er een forum is waar in tegenstellingen links/rechts wordt gedacht, dan is het wel Sargasso (en Joop, etc.).

Dat mensen nog links stemmen komt omdat deze partijen ernstig zijn opgeschoven met hun mening. Wie dat niet ziet is een politieke onbenul. Dit opschuiven is trouwens een prachtig bewijs voor het gelijk van Fortuyn en al zijn navolgers. Nu jij weer met je arrogante holle retoriek (waaruit blijkt dat je de discussie allang hebt verloren)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ojna

“Jullie reacties geven prachtig aan waarom de weldenkende en redelijke burger helemaal bij links is afgehaakt.”

Heb je het over de weldenkende en redelijke burgers die in hun dwaasheid de bestuursmacht aan een neoliberale regeercoalitie hebben gegeven, die onder de klassieke noemer van “geef het volk brood en spelen” als slimme afleidingsmanouvre een groep moslims tussen de leeuwen in de arena hebben gegooid, om vervolgens achter de coulissen er stilletjes met het gemeenschapsgeld vandoor te gaan om er zelf het meest beter van te worden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 tigger

@ Theodor | 10 April 2011 | 11:42
Laat dat de SGP maar niet horen, dat moet jouw kabinetje overeind houden. Stelletje mislukte liberalen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Toko Senang

Het stuk gaat (ook) over hoe een boodschap wordt gebracht. De Betuwelijn als redder van het milieu of als verwoester van het rivierenlandschap, of als linkse milieu hobby of als schaamlaplijntje voor de Rotterdamse (en vast PVV stemmende) havenbaronnen.

En wat me dan opvalt is dat commentaar op een links denkbeeld vaak als “dom” wordt opgevat, andersdenkenden worden niet getolereerd. En dat valt me nogal tegen van de anders zo ruim met veel cultuurstromingen meedenkende mensen zoals Prediker, Joop en qwerty

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Theodor

Helemaal eens, Toko.

@tigger: ooit een SGP-er een homo zien aanvallen? Verder heb je natuurlijk volstrekt gelijk. Overigens is er geen enkele formele binding tusen SGP en kabinet. Hooguit als het gaat over koopzondagen (is trouwens al erg genoeg).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gronk

@toko: wat mij opvalt is dat de tactiek om eerst de bestaande structuur aan te vallen om zo een nieuwe, eigen structuur neer te zetten (die achteraf gezien helemaal niet zo veel ‘beter’ is als de vorige, alleen andere techniek, labeltjes en poppetjes) sinds jaar en dag standaardpraktijk is op de werkvloer.

In dat opzicht ben ik dan ook niet zo onder de indruk van ‘rechts’ en al hun gescheld. Business as usual. Je kan niet met ze communiceren want ze willen maar een ding: zelf baasje zijn. Het gaat ze helemaal niet om ‘oplossingen’ of ‘problemen’. Die ‘problemen’ en ‘oplossingen’ worden gecreeerd om te suggereren dat de bestaande structuren niet voldoen, en dat ze afgedankt moeten worden. Pure humbug natuurlijk, en iedere politicus weet dat. Want zo’n beetje iedere politicus kent dit spel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Emile Schrama

Het Sargasso simplisme ten top: rechts=gescheld

Om je rot te lachen! En dat zegt dan iemand die in zijn eerste reactie zegt dat PVV-ers moeten worden neergenuppeld of een vuist in het gezicht moeten hebben. Linksextremistische Indymedia fanatici…brrrrrr!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Theodor

Met rechts valt niet te communiceren? Hahahaha…wat een giller!

Als er met een groep TOTAAL niet valt te communiceren dan is het natuurlijk uitsluitend de jongens en meisjes van links…deze draad bewijst dat eens te meer. En het feit dat gronk aggressieve taal mag uitslaan en met geweld mag dreigen zonder gebanned te worden, zegt ook genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Theodor

We wachten trouwens nog steeds op het volgende:

“Geef eens even een uitgebreid overzicht van rechtse (gewelds)acties tegen linkse politici in Nederland. Maar dan wel een historisch overzicht van de vele, vele acties zoals die kennelijk zijn uitgevoerd.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 tigger

@ Theodor | 10 April 2011
*Voelt een Godwin opkomen*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 tigger

@ Theodor,
Conservatief rechts heeft nooit veel te klagen gehad, ze zijn vrijwel altijd vertegenwoordigd geweest in het kabinet door het CDA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 benjbenj

“De feiten doen er voor veel burgers nog steeds toe, maar zien die komen uit de monden van politici die er desnoods alles aan doen om de werkelijkheid naar hun gelijk om te buigen. Dat is de aanpak van de progressieve elite….”

Alleen van de progressieve elite? Dit kan natuurlijk een aanpak zijn van elke politicus. Van extreem-rechts tot extreem-links.

Het is ook verdraaid naïef te denken dat de feiten voor *veel* burgers ertoe doen. Burgers zijn ook maar mensen. En van mensen is zo onderhand nu wel bekend dat feiten er vooral toe doen als ze in hun straatje passen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Theodor

Hoezo “conservatief” rechts? Ik heb het over rechts in het algemeen. En het CDA is pas sinds enige jaren wat rechtser geworden. Net als overigens de PvdA (hahaha). Laatstgenoemde heeft nu standpunten die tien jaar geleden nog voor onmogelijk werden gehouden.

Maar het gaat helemaal niet eens alleen om het kabinet. Het gaat om de bestuurlijke en culturele elite in alle geledingen van dit land. De verstikkende politieke en linkse correctheid die zij overal opdrongen en opdringen…om van te kotsen gewoon. Bovendien: een aanslag op de representatieve vertegenwoordiging. Neem alleen al de publieke omroep: jarenlang gegzijzeld door links, in alle geledingen en uitingen. Een schande! De politieke cultuur van nu is daar allemaal het regelrechte gevolg van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 richard

Ik wou eigenliijk tegenwerpen dat links net zo goed bepaalde feiten “negeert”, net zoals de PVV zo amateuristisch doet, maar het autistische gebral van Theodor overtuigt me weer dat je 1)het negeren van feiten hebt, en dan ook nog 2) het totaal volledig negeren van feiten en het leven in je zelfverzonnen wereldje. Waarvan theodoor een mooie demostratie geeft. Dank, Theodoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Gladiool
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Theodor

Graag gedaan, Richard…jouw domme gebral bewijst mijn stelling eens te meer. Dank hiervoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Toko Senang

@27 Ben je dan wel onder de indruk van links? De (linkse) babyboomers hebben zeker nooit wilden willen baasje zijn en linkse politici stonden altijd voor hun uitgangspunten van eerlijk delen. Wim “exorbitante zelfverrijking” Kok en Lodewijk “100% graaibelasting” de Waal waren links en werden rechts. Als de macht roept verzet men de bakens, zowel links als rechts.

Maar waarom zijn mensen die het niet met links eens zijn altijd dom?. Ik begrijp ook wel dat een aantal PVV’ers het vertrouwen in de rechterzijde van het politieke spectrum niet groter maakt, maar deden politici als Sharon Dijksma en Karin Adelmund het zoveel beter?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Anton

@Theodor Tjong jonge, je maakt er werk van zeg. En dat op zo’n mooie zondag. Is nergens voor nodig, laat de feiten gewoon voor zichzelf spreken:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1872466/2011/04/08/Rechtse-lente.dhtml

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 MP

Van welke partij was Aad Kosto ook alweer? En wat was de reden ook alweer dat een aanslag op zijn huist werd gepleegd? over feiten enzo gesrpoken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Tommie K

Ok Theodor, laten we er voor gemak vanuit gaan dat tot aan Pim Fortuyn alles de schuld van ‘links’ was. Voor zover ik er zelf iets aan had kunnen doen dan bied ik mijn excuses aan. Maar we zijn nu 10 jaar verder en wat heb je zelf gedaan? Man! Neem je verantwoordelijkheid. Je hebt de wind mee toch? Kom met goede Ideeën en onderbouw ze met resultaten/feiten en ik steun je. Maar waarom toch nog steeds dat klagen over links? Wanneer houdt dat op? Rutte 8? 12?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Cycloop

In Nederland dateert de eerste deelname van een echt linkse partij (de SDAP) van 1939, veel later dan de in andere Europese landen. De VVD en CDA (en voorlopers) zijn na WOII de meest dominante regeringspartijen. Ik word een beetje moe van het geouwehoer over linkse dominantie. Die is er niet. Zeker op op het gebied van economische politiek. Dat zie je ook aan de kredietcrises : veroorzaakt door liberalisering op de financiële markten en een blind geloof in het de kracht van de markt (zonder naar de feiten te kijken). Waaraan de gematigd linkse partijen ook hebben meegewerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 JanT

@Theodor

je hebt natuurlijk gelijk dat linkse politici in het verleden misstappen hebben begaan. Mensen als Melkert en van Dam hebben zich met hun uitspraken permanent gediskwalificeerd. Dat Melkert vervolgens een topfunctie bij de Wereld Bank krijgt is natuurlijk schandalig. Dit is net zo schandalig als Eurlings die een top functie bij KLM krijgt, Geert Dales die bij InHolland aan de slag kan of Eric Lucassen die in de tweede kamer zit. Al deze mensen zouden geen baan met invloed en een goed salaris moeten hebben.
Hiermee komen we bij een belangrijk verschil tussen links en rechts in de politiek. Links keurt het gedrag van alle politici die zich misdragen af. Zelfs Kok heeft onder links niet meer zijn onberispelijke status. Dit terwijl rechts vooral het gedrag van linkse politici lijkt af te keuren, waarbij misdraging van rechtse politici worden weggewuifd.

In mijn beleving is dit gerelateerd aan een verschil tussen linkse en rechtse mensen in de praktijk. Als een links iemand iets “verkeerds” doet (bijv. uit luiheid de auto pakt als het eigenlijk niet nodig is), dan beseft hij dit en voelt zich enigszins schuldig. Als een rechtsmensch zoiets doet lijkt hij (in mijn beleving) vaker zonder schuldgevoel te denken “iedereen doet dit, dus waarom zou ik het niet mogen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 JanT

@overigens
ik deel de mening van qwerty. Als je dit stuk leest geeft het je als “linksmensch” in eerste instantie een soort goed gevoel, maar in tweede instantie maakt het “elitaire borrelpraat” gehalte het ook irritant. Al die onderbouwing van argumenten door verwijzingen naar mensen als Baudrillard, Weber en Mannheim geven het geheel een hoog “HPax/Likoed Nederland” gehalte.
Verder doet het stuk aan hetzelfde type framing als waar het de politiek van beschuldigd, bijvoorbeeld door de uitspraak „Misschien klopt het niet helemaal wat Wilders zegt, maar het is wel waar” te gebruiken. (Ja, zo zijn ze, die domme PVVers!!)
Of ook, voor een stuk dat zich op de feiten beroept, wil ik van deze uitspraak:

“Nu de werkelijkheid het probleem is geworden, wordt om het met Max Weber te zeggen de weg naar electoraal succes niet langer geplaveid door een dergelijke bestuurlijke Verantwortungsethik, maar juist door een compromisloze Gesinnungsethik, waarin onverzettelijk wordt vastgehouden aan de eigen overtuigingen en principes.”

ook een feitelijke onderbouwing zien. Er is bijvoorbeeld nooit bewezen dat links zetels verliest doordat ze blijven vasthouden aan Verantwortungsethik. Zonder bewijs is deze uitspraak N=0 gewauwel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 JoopK

Voor mensen die de feiten zo belangrijk zijn, is er weinig oog voor feiten in de onderbouwing van de beweringen. Zijn we plotseling meer in complotten gaan geloven en is daarom Dan Brown zo populair? En laat de populariteit van “knielen op een bed violen” laat zien dat we in Nederland massaal ons strenge geloof vaarwel hebben gezegd? We lezen meer dan Dan Brown en kijken niet alleen 24. Dat zijn feiten. Ik weet niet wat ik er uit moet concluderen. maar wat Houtman en co concluderen is niet gebaseerd op feiten. Hoe zo feiten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 vander F

Nou ja zeg, die ‘grondwet’ gaat weldegelijk over het overdragen van soevereiniteit aan Europa,
welk bij de feiten blijven heren.

Als we kijken naar de inhoudt van het begrip ‘politiek’ heb ik geen idee waar de heren op doelen.
Ik ben wel gecharmeerd van Hannah Arendt wat dat politieke betreft.

Het is volgens Arendt van belang in te zien dat Action, handelen oftewel politiek bedrijven uitgesloten was in het huishouden van de (Griekse) Polis, in het huishouden is geen vrijheid, slechts noodzaak te vinden.
Zo ook de moderne westerse maatschappij die zich juist bezighoudt met het huishouden, dat van z’n burgers en uiteraard de eigen staatshuishouding, tot aan het tellen van schaamharen toe. Hiertoe verwacht de maatschappij van al z’n leden dat zij zich op een bepaalde manier gedragen en d.m.v onnoemlijk veel regels te weerhouden van spontane acties en het ontplooien opvallende persoonlijke activiteiten.

Politiek is een administratief utilistische bezigheid geworden gedreven door statistiek, steekproeven en noodzaak, hier is geen plaats voor vrije individuen die publiekelijk, belangeloos en ongericht met elkaar delibereren, hiervoor in de plaats doet de
‘maakbare samenleving’ zich gelden, doelgericht, Labour, Work maar geen Action.
Waar de publieke ruimte in de Polis was gereserveerd voor individualiteit en pluraliteit en waar in vrijheid gehandeld werd is het privé individu tegenwoordig daaruit verdreven, in de publieke ruimte heerst nu een gelijkmakend conformisme, het individu is nu teruggeworpen, niet eens naar het huishouden, wat al onderdeel is van de publieke sfeer, maar op z’n intieme zelf, of beter gezegd, in zichzelf.

Er is vrijwel geen prive vs publiek(politiek) meer, alleen het alles vretende sociale domein.

Labour(arbeid) veranderde van een private, dierlijke en cyclische bezigheid in surplus producerende lineaire bezigheid die zich een plaats verwierf in de publieke ruimte, deze zelfs overwoekert.
Het is hierdoor dat de economie en de wereld van de objecten een steeds groter belang gaat opeisen in de maatschappij en de daarbij behorende manieren van organiseren.
Dit organiseren van de oorspronkelijke Labour vindt op allerlei niveaus plaats, gilden, werkgeversverenigingen, vakbonden en uiteindelijk de staat die zich voluit bemoeit met economische zaken en aanverwante sociale verschijnselen.
Het huishouden verworden tot staatshuishouden.
Hier is geen ruimte meer voor Action, politiek.

Alle zaken die noodzakelijk dan wel nuttig zijn horen dus niet in het politieke thuis, die behoren in Arendtiaans Griekse ogen tot de privésfeer.
‘without mastering the neccesities of life in the household, neither life nor the “good life” is possible, but politics is never for thesake of life.’
(The human condition, pag. 37)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 vander F

Het conservatief-progressieve cohort is tegenwoordig ook aardig aan de weg aan het timmeren moet ik zeggen, ze hebben het zelf vaak nog niet door, maar dat vind ik wel amusant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Martijn ter Haar

‘Trust no one’ en ‘Nothing is what it seems’, zoals de X-Files leren.

Als je anno 2011 nog met X-Filesreferenties aankomt, dan ben het contact met de pop-culturele werkelijkheid toch een beetje kwijt (sorry, intikkertje.)

Probleem van dit stuk is dat het niks zegt over het waarom. Dat mensen als een blok vallen voor een utopisch ideaal als het communisme of de pastorale commune is nog tot daar aan toe. Maar waarom zou je in godsnaam liever geloven in het distopische wereldbeeld van de PVV?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Harm

Allemachtig, dacht ik toch even dat ik per abuis op de pagina van de Volkskrant terecht was gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 vander F

@Martijn,
dat komt omdat de heren wetenschappers slechts vanuit hun epistemologische wereldbeeld kunnen denken, wat jij vraagt, vraagt in zekere zin om een meer metafysische benadering en dat is een vies woord in wetenschappelijke kringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 vander F

@Cycloop,
je bezig houden met economie heeft op zich geen reedt te maken met werkelijke politiek in Arendtiaanse zin, dat zijn ‘huishoudelijke’ bezigheden, noodzakelijk, dierlijk.
De ‘linkse’ pre-occupatie met het economisch-sociale heeft hier net zomin iets met politiek van doen.
Twee zijden van dezelfde medaille.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Theodor

@MP: Kosto was van de PvdA. Dacht je dat ik dat niet wist, domme kwezel? Maar daar ging het helemaal niet om: het ging om wie de aanslagen pleegde (RaRa). Linkse aanslagen, welteverstaan. Bovendien: ik heb nu drie keer de vraag herhaald of ik de lange lijst van aanslagen van rechts op linkse Nederlandse politici even mag zien. Uit het feit dat het stil blijft leid ik af dat die er niet of nauwelijks zijn. Maar goed dat wist ik natuurlijk al…waarmee mijn stelling wederom is bewezen.

@ Tommie K: Goede ideeën? Heb je soms poep in je ogen gehad de laatste tien jaar. Al die goede ideeën werden door hooghartig links stuitend arrogant weggelachen!

@Cycloop: Bolkestijn (VVD) waarschuwde al sinds de beginjaren negentig. Hem werd onderbuikpolitiek verweten en de dominante progressieve politieke cultuur (van PvdA, maar ook van CDA) rekende genadeloos met hem af. Het was simpelweg onmogelijk om bepaalde problemen te benoemen, zonder dat je keihard werd uitgekotst. De VVD heeft het wel geprobeerd, maar moest inbinden omwille van de regeerbaarheid van het land.

@Jan T zegt: “DAT is het verschil tussen links en rechts: links veroordeelt alle mensen die de fout ingaan, rechts alleen linkse mensen”.
Ongelooflijke arrogante, hardleerse, moreel superieure kwal die je bent! Ga je bek spoelen malloot, met je populistische onbewezen linkse borrelpraat!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 benjbenj

@Theodor | 10 April 2011 | 19:36
Wat vreemd dat een land dat altijd overwegend rechts stemt – het CDA is verre van links te noemen – er maar niet in slaagt op te tornen tegen een linkse almacht. Zou rechts werkelijk te slap en te sullig zijn om nog een deuk in een pakkie boter te schoppen? Links lacht wat en rechts trekt zich schielijk terug? Hu, wat een watjes zouden dat zijn. Met apologeten zoals jij heeft rechts geen vijanden meer nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Theodor

Waar het om gaat, domme benjbenj, is dat er in Nederland onder invloed van de culturele revolutie van de jaren zestig (vorige eeuw) een stemming is ontstaan waarbij bepaalde ideeën en meningen geleidelijk aan tot taboe werden verklaard. In die sfeer konden zelfs rechtse partijen zich bepaalde opvattingen niet permitteren. Sterker nog, ze begonnen er zelfs in te geloven dat het fout was wat zij dachten. Onder dit verstikkende en vernietigende juk hebben wij de problemen laten groeien die nu in volle hevigheid tot een omslag hebben geleid. Puur en alleen omdat er een (onzichtbare) gedachtenpolitie bestond die nauwgezet omschreef wat je wel en niet mocht denken. Is het nou echt zo moeilijk, benjbenj???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 su

Waar het om gaat, domme benjbenj, is dat er in Nederland onder invloed van de culturele revolutie van de jaren zestig (vorige eeuw) een stemming is ontstaan waarbij bepaalde ideeën en meningen geleidelijk aan tot taboe werden verklaard

Ach, gaat het je daarom? Je wilt het recht hebben om racistische taal te spuien? Nou, mooi niet. Dat was een gitzwarte tijd waar niemand met enig respect in zijn bol naar terug wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 JanT

@Theodor
hihi, binnen één comment jezelf tegenspreken, dat is maar aan weinige gegeven!

Hierbij:

“Uit het feit dat het stil blijft leid ik af dat die er niet of nauwelijks zijn. Maar goed dat wist ik natuurlijk al…waarmee mijn stelling wederom is bewezen.”

en als reactie op mijn stelling:

“Ongelooflijke arrogante, hardleerse, moreel superieure kwal die je bent! Ga je bek spoelen malloot, met je populistische onbewezen linkse borrelpraat!”

of wil je hiermee mijn stelling onderschrijven? Dan kun je ook gewoon zeggen dat je het met me eens bent, maar door dit soort taalgebruik krijgt rechts een slechte naam.

Overigens ben ik niet moreel superieur, maar gezien jouw taalgebruik ben jij wellicht wel moreel inferieur. Jammer, wellicht heb je andere talenten of ben je heel lief voor je familie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 alt. johan

@54: Watjes? de sneuvelbereidheid bij ons is laag. We hebben Pim Fortuyn (de goddelijke kale, officieel grootste Nederlander) en Theo van Gogh(vzmh) gehad en weten hoe het werkt. Zoveel hoeven we niet te doen, ik heb het idee dat de tijd in ons voordeel werkt.

@55: eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 benjbenj

@Theodor | 10 April 2011 | 20:05
Is het uit gefrustreerdheid, Theodor, dat je iedereen die het niet met je eens is maar voor dom en achterlijk verslijt? Bestaat het nieuwe fatsoen eruit dat je je verwensingen er ongeremd uit gooit? Of is er een andere reden?

Als rechts er zo’n 50 jaar voor nodig heeft om onder het juk van een onzichtbare linkse gedachtepolitie uit te komen, dan is het misschien wel beter om rechts weer snel onder dat juk te schoppen? Zulke zwakkelingen heeft dit land toch niet nodig? Of denk je dat het wel gaat lukken, de vorming van een al dan niet onzichtbare rechtse gedachtepolitie? En over 50 jaar later mang links dan zeker gaan emmeren omdat ze zo hebben geleden onder een rechts juk? Wat een heerlijk land met heerlijke mensen is dit toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Ojna

@Theodor | 10 April 2011 | 20:05

Och schuimbekkend Theodoortje toch, wat heb jij het toch zwaar gehad onder dat decenia lange linkse juk. Wat is het toch gruwelijk slecht gegaan met ons land sinds de jaren 60 en de linkse bestuursdictatuur. Vandaar dat Nederland dus bij de groep economisch, educatief en sociaal slechtst presterende landen ter wereld zit. Of toch niet ?

Hoe laat gaan ze jou hersendood verklaren ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Hanenwürger

@Theodoor. Lang voor Bolkestein het over immigratie begon, waarschuwde de SP (jawel, die linkse rakkers) voor het gevaar van ongelimiteerde immigratie (een door CDA en VVD onder Lubbers geëscaleerd probleem overigens).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 alt. johan

@59: het heeft geen 50 jaar geduurd. Het speelde wat mij betreft vooral in de jaren ’90 toen de babyboomers aan de toppen van hun macht waren en ik als tiener daar nog niet veel tegenin kon brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 MP

Theodor, dus Aad Kosto (links) was wel blij met die aanslag? Ook nog gelezen WAAROM Kosto een doelwit was?

http://en.wikipedia.org/wiki/Splitting_%28psychology%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Scapegoating#Scapegoating_and_projection

http://en.wikipedia.org/wiki/Stereotype

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 T

Zowel de linkse als de rechtse elite zijn niet in staat hun ongelijk toe te geven. Dat bewijzen een hoop bovenstaande reacties.

Theodor heeft het over een bepaalde stemming waar beide schuldig aan zijn, niet alleen links.

Een taboe ontstaat wanneer niemand er meer over durft te spreken omdat er dan discussie over ontstaat. Die discussie willen mensen graag vermijden dus vermijden ze het hele onderwerp.

Zowel links als rechts hebben zulke onderwerpen en dus taboes.

En mensen zijn dat zat. Mensen willen duidelijkheid, ook over taboes. Wilders doorbreekt die taboes, maar geeft vervolgens weer geen oplossingen die werken. Dat hij toch veel stemmen krijgt laat vooral zien dat mensen blij zijn dat de taboes doorbroken worden.

En links en rechts, is dat niet allang verleden tijd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 KJ

Het probleem van regeren met feiten is, dat je feiten incompleet kunnen zijn terwijl je dat niet bekend is. Een tweede probleem is dat oplossingen altijd een verlooptijd hebben, ook al zijn ze nog zo gebaseerd op feiten. Ziehier de technocratie en haar problemen in Nederland.

Want het beleid waarmee we de Randstad voltrekken ten koste van de andere gebieden, waarmee we alle diensten steeds verder concentreren en waar mogelijk verarmen, in steeds grotere centra, zijn allemaal gebaseerd geweest op feiten. We houden geen nationaal bezit meer over; we beschouwen burgers eigenlijk alleen nog maar als consumenten: Nederland in de uitverkoop is in feite (!) het mantra geweest van de laatste dertig jaar. Privacy dondert niet; de overheid is een groot bedrijf met een marketing afdeling en loyalty-programma’s.

Allemaal gebaseerd op feiten. Feiten, gepresenteerd door onderzoeks-bureaux van partijen die maar op een ding wijzen: als je dat nou doet, en het kan – kijk – gebaseerd op feiten – dan kun je de gaten in je begroting weer vullen en gewoon doorgaan met redeloos spenderen.

Ik vind het niet gek dat de uitkomst van zo’n proces is, dat een grote groep mensen zeggen: en nu ga je maar eens even met je gevoel regeren. Fuck die feiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Harm

Ik heb dit stukje nu al verscheidene malen herlezen, maar ik kan er niet veel van maken en dat maakt het moeilijk om kritiek te formuleren. Dat begint wanneer de schrijvers stellen:

a) “Deze afkeer van de werkelijkheid heeft zijn historische wortels opmerkelijk genoeg in de linkse tegencultuur van de jaren zestig van de vorige eeuw.”

Het gebruik van het woord “afkeer” impliceert een negatieve emotionele betrokkenheid. Bovendien wordt op deze wijze de optie dat het om (gefundeerde) kritiek ging tegelijk als irrelevant weggezet.

b) “Naast het electorale succes van Wilders en zijn PVV vormt het gestaag oprukkende complotdenken hiervoor het beste bewijs.”

Was Watergate een complot? Waren de pogingen om Fidel Castro te vermoorden (Church committee) een complot ? Was de Iran-Contra affaire een complot? Maakte de de betrokkendheid van de amerikaanse overheid bij grootscheepse handel in heroine en cocaine (Kerry comittee) onderdeel uit van een complot?

En hoeveel ongerijmdheden kun je gedachtenloos accepteren, voordat je het vermoeden krijgt van een “andere werkelijkheid”, of misschien wel (911) een complot?

c) “Het gaat in de politiek niet langer om de feiten, maar om de manier waarop ze met behulp van het eigen politieke verhaal worden geselecteerd en hierin vervolgens cultureel en retorisch worden verpakt”

Vergis ik me nou, of beklagen de auteurs nu het feit, dat de kiezer/consument uit de spin zijn eigen waarheid maar moet zien te destilleren? Dat is ALTIJD al zo geweest en maakt op zijn laatst sinds de tijd van de koude oorlog deel uit van alle politieke bewustwording.

d) “in hun verlangen naar een betere werkelijkheid vallen hedendaagse kiezers als een blok voor de politieke verlossingsleer van de Utopie”

Een utopie is een nuttig denkmodel om de werkelijkheid aan te relateren en zo een richting voor de toekomst voorstelbaar te maken, niet meer dan dat. Nederland zonder buitenlanders is ook utopie, maar een xenofobistische utopie. Over de werkelijkheidswaarde kun je in alle gevallen debatteren.

Een ideologie gericht op “de legitimering, instandhouding en conservering van de bestaande werkelijkheid” is conservatisme pur sang en dient over het algemeen slechts het belang van degenen die aan de macht zijn.

Zolang de verdeling van de aardse goederen plaats vindt op de wijze zoals dit nu geschiedt, is een dergelijke ideologie onhoudbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Theodor

@MP: je domme geraaskal – met telkens het punt missen om maar je gelijk te halen – begint slaapverwekkend te worden.

@su: weer zo’n idioot die mijn woorden verdraait. Waarom besteed ik eigenlijk nog een flinter aandacht aan dit soort kansloze losers?

@onja: als we die blunders niet hadden gehad waren we nu totaal zonder financiële problemen geweest en zouden we het welvarendste land op aarde zijn. Maar zoals je weet zijn er tientallen miljarden verkwanseld aan multicultiprojectjes en linkse hobby’s.

@Hanenwurger: dat is juist! Waar is het toch misgegaan met de SP?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Ernest

Ik vind het een warrig en slecht doordacht artikel, omdat twee begrippen erin door elkaar gehaald worden: met “afkeer van de werkelijkheid” wordt zowel bedoeld, (1) dat iemand de feiten accepteert als waar, maar niet wenselijk vindt, en dus de wereld wil veranderen, als (2) dat iemand zich van de feiten niets aantrekt en een verzonnen beeld van de wereld voor waar accepteert en daarop zijn wens om de wereld te veranderen baseert, en (3) dat iemand de ogen sluit voor onwelvallige feiten.
Daarbij wordt de tegencultuur uit de jaren zestig, de cultuurkritiek van Adorno en Horkheimer, en linkse politiek op een hoop gegooid met paranoia, komplottheorieën, het lezen van fantasyliteratuur en verschillende vormen van (al dan niet terechte?) argwaan tegen de autoriteiten. De ene keer is linkse politiek gebaseerd op respect voor de feiten, en de ander keer een ontsnapping weg van de feiten. En dan verspringt ook nog af en toe de focus: de ene keer is het publiek de boosdoener, de andere keer de politiek. De ene keer gebeurt het bewust en/of stiekem, de andere keer lijken de mensen het te doen omdat ze dom zijn. Veel te verwarrend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Harm

@ Theodor – Als er al sprake was van een blunder, dan was het om tegemoet te komen aan de wens van de (rechtse) ondernemers naar goedkope arbeidskrachten.

Doe je dat eenmaal, dan hebben die (uit het buitenland afkomstige) arbeidskrachten dezelfde (linkse) rechten als ieder ander.

Het verhaal is onderhand zo uitgekauwd, dat je voor jouw geraaskal maar beter je heil kunt gaan zoeken bij gelijkgezinden (het vrije volk en aanverwanten) om gehoor te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Theodor

Overigens dreigen we al even ernstig in een doorgeslagen en verstikkende (rechtse) politieke correctheid te komen als in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Kunst is vies en links, nationalisme is heilig, Europa is een achterhaald idee, alle allochtonen zijn profiteurs, hoofddoekjes – ook die uit compleet vrije wil gedragen – moeten worden verboden, meisje Sahar – een ongelooflijk ideaalbeeld van geslaagde immigratie – moet weg (al was het maar om de geloofwaardigheid van de eigen bekrompen stokpaardjes te beschermen), GeenStijl is het nieuwe toppunt van moderne kwaliteitsjournalistiek, windmolens en klompen zijn het hoogtepunt van onze beschaving, een schoon milieu is voor wereldvreemde activisten, etc.

Maar ja, het is allemaal een reactie op die arrogante en moreel superieure linkse malloten van de vorige eeuw. Dit komt er nou van als je mensen jarenlang de mond snoert of hen in een hoek zet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Harm

@ Ernest – Je hebt mijn verwarring goed onder woorden gebracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Theodor

@Harm: weer zo’n figuur die mij wenst “uit te zetten” naar het vrije volk en aanverwanten. En dan van Wilders zeggen dat hij uitsluit. Wat een hypocriet geblaat, zeg.

Dat van die buitenlandse arbeidskrachten? Heel simpel: ze hadden mogen komen, maar wel in de wetenschap dat het na maximaal tien jaar over en sluiten is en terug naar eigen land (tijdelijke werkvergunning). Tenzij je hebt aangetoond blijvend onmisbaar te zijn en volledig bent aangepast aan de moderne cultuur (ingeburgerd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Theodor

@Ernest: goede analyse…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 MP

Theodor jij veegt Kosto en RaRa op een grote linkse hoop. Als jij denkt dat alle vormen van links geweld goedkeuren dan is er iets goed mis met je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Ernest

@71 Dank je wel. Het is niet te hopen dat die mensen hun wetenschappelijke artikelen ook zo schrijven, want zulke verwarringen horen gewoon niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Theodor

@MP: je blijft doorgaan, he? Wat wil je nou? gelijk krijgen. Welnu, dat krijg je niet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Theodor

En het leuke is…niemand reageert op #70! Terwijl ik er zo’n beetje de discussie mee omkeer. Het bewijst eens temeer in welke groef mensen hier blijven hangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Harm

@ 72 Achteraf geklets – je kunt links niet verwijten dat rechts die voorwaarde niet gesteld heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 MP

Ik blijf helemaal niet doorgaan, jij bent volstrekt onnauwkeurig en generaliserend in je betoog. En met 70 bewijs je dat je een aandachtshoer bent, of te wel een trol

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Harm

@77 Je moet iemand wel even de tijd geven natuurlijk. Zeker aangezien het niet erg duidelijk is wat je nu precies wilt (behalve links de schuld geven van alles). Komt dat misschien omdat je een van die postmoderne arrogante en moreel superieure malloten bent, die achteraf alles beter weet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Tommie K

Theodor ik vroeg toch om goede ideeen? Veeg uit de pan is mijn deel. Man, wat heb ik je misdaan? Ik heb de afgelopen 10 jaar in Nederland veel bot geschreeuw gehoord zowel van links als van rechts heel veel meningen zo weinig feiten! doei:)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Theodor

Doei, Tommie K!

@Harm: in het begin was het de schuld van niemand, later alleen (en jarenlang) de schuld van links. Want over bepaalde zaken mocht niet worden gesproken!

@MP: MWOEHAHAHAHAHA!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Theodor

#80: wat ik wil??? Hypocrisie en blinde vooringenomenheid aan de kaak stellen. En advocaat van de duivel spelen. Zouden jullie ook eens moeten doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 gbh

special voor theodor: http://www.youtube.com/watch?v=zlY-JlE5ZCo

simplisme rules

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 MP

Nou succes Don Donquichot, doe de groeten aan Sancho Pancha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Theodor

Ik ga niet naar je filmpje kijken, gbh! Ik ruik van een kilometer afstand welke poging tot belediging de zoveelste kwal weer produceert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Theodor

@MP: had je nou nog niet door dat ik 5 reacties geleden al helemaal klaar met je was?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 gbh

je hebt een slechte neus theodor maar zoals de waard is….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 lmgikke

sjemig

88 reacties op een stuk genaamd:

‘Wie maalt er nog om feiten?’

En die 88 reacties hadden niet beter het betoog kunnen onderstrepen….

Feiten zijn ZO vorige eeuw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 JanT

@Ernest
idd, uitstekende analyse.
We kunnen nu vaststellen dat het gewoon een matig stuk is. Helaas niet het eerste dat ik lees van de hand van sociologen.

@Theodor
In de eerste alinea van @70 spreek je eindelijk verstandige woorden, zonder te schelden nog wel. Daarvoor hulde!
Het verband dat je in alinea twee van @70 legt slaat alleen nergens op. Links heeft niemand de mond gesnoerd, het is juist links geweest die “de gewone man” een stem wilde geven (je weet wel, via vakbonden enzo). Waarom je denkt dat links iemand de mond wilde snoeren begrijp ik oprecht niet. Het was vooral het CDA dat zich bediende van het autoriteitsprincipe (wij en vadertje kerk weten wat goed voor u is) en de VVD deed als vertegenwoordiger van de werkgevers graag zaken met het CDA, zodat de werknemers zich koest zouden houden.

Wat jij dus eigenlijk zegt is dat links zich steeds meer (elitair) is gaan gedragen als rechts altijd al gedaan heeft. Hier kan ik me wel in vinden.

Overigens ziet @Harm jou liever vertrekken wegens je taalgebruik, niet je standpunten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 benjbenj

Ik sluit me aan bij JanT (@90). Wat een verademing om Theodor te horen spreken zonder gescheld. En als Theodor inderdaad vindt dat links zich in veel opzichten al net zo elitair is gaan gedragen als rechts deed en/of doet (zoals JanT vermoedt), dan ben ik het op dat punt met hem eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Theodor

Mwoeahaha…JanT vind dat ik verstandige woorden spreek, maar alleen dan als het zijn vooringenomen, rotsvaste meninkjes onderschrijft. Wat een voorspelbare flap…l! Nou, Jantje T, om dat soort reacties geef ik geen cent. En ga je nou ook al spreken voor Harm, over het paard getilde, arrogante kwast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Theodor

flikker toch een end op, betweter benjbenj

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 MP

theodor is duidelijk getraumatiseerd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Theodor

MP, je bent een aandachtshoer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 DJ

dorretea, kan het over de bal gaan aub

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 MP

theodor is af

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 JanT

@94
lijkt me een sociologisch feit, maargoed, daar zal Theodor niet om malen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 benjbenj

Nou, zijn we toch weer met z’n allen dichter bij niks gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 HPax

Ad ‘Wie maalt er nog om feiten.’(WMF)

Een rhapsodisch stuk, maar dat krijg je gauw met 1 opstel door 3 auteurs. Ik zal nooit begrijpen hoe zoiets mogelijk is. Litterair.

Met zo’n langdradig stuk als WMF te ontrafelen kun je je hele zondagmiddag verpesten en dat was ik niet van plan. En het hoefde ook, want Theodor heeft het al aan de kaak gesteld, geestig, deskundig, en gezien de rabiate reacties op zijn ‘comments’ doeltreffend.

Zelf beperk ik mij tot deze 2 zinnen uit WMF:

(1) ‘De linkse partijen kunnen er nauwelijks mee uit de voeten, geworteld als zij zijn in de Verlichtingstraditie met haar ongebreidelde geloof in de zeggingskracht van de feiten zelf.’

Een partijdige arrogante, hilarische occupatie die het Trio zelf ondergraaft met z’n verwijzing naar Lakeman’s BINNEN ZONDER KLOPPEN,
(2) ‘waarvoor’, schrijft het, ‘vrijwel de hele Nederlandse politiek de ogen sloot, de vingers in de oren stak’ enz.

Inderdaad, zowat ‘de hele NL politiek’, maar was daarvan niet de linkse politiek een voornaam bestanddeel? En zelfs het voornaamste niet als het erom ging Lakeman’s o zo in de feiten gewortelde boodschap straal te negeren? En als dat niet hielp en hem en wie zo als Lakeman dacht en sprak, was het dan niet de Linkse politiek die een terreur op ze losliet van het type dat toentertijd de USA senator op vermeende communisten in zijn land uitoefende?

Ten slotte dit. Het Trio noemt de sociologen Horkheimer en Adorna; schreeuwerige deugnieten.
Ook vermelden ze Weber, maar die kan hier slechts als vlag op een modderschuit dienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Ojna

@Theodor | 10 April 2011 | 20:58

“als we die blunders niet hadden gehad waren we nu totaal zonder financiële problemen geweest en zouden we het welvarendste land op aarde zijn. Maar zoals je weet zijn er tientallen miljarden verkwanseld aan multicultiprojectjes en linkse hobby’s”.

Mr. T. Heb jij nooit economie op school gehad ? Dan zou je toch moeten weten dat die enkele tientallen miljarden aan multicultibeleid voor het overgrote deel via binnenlandse bestedingen weldegelijk positief hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie. En grotendeels dus ook weer fiscaal in het potje van de overheid terug zijn gekomen.

Met een grote rechtse blanke mannenhobby; het bank-, verzekerings-, en pensioenwezen, is het een geheel ander verhaal. Daar zijn vele tientallen miljarden spoorloos verdwenen, opgelost in beleggingsrook. Met als gevolg vele failliete bedrijven en armere burgers, veel banenverlies en een groot begrotingstekort bij de overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 JanT

“Een rhapsodisch stuk, maar dat krijg je gauw met 1 opstel door 3 auteurs.”

Aha, dus HPax = 3 auteurs

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 JanT

@Onja

geniaal ook Hoogervorst vandaag bij Buitenhof:
“De banksector is een zwaar gesubsidieerde sector en dit verklaard ook de hoge winsten.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Harm

@Theodor – In het begin was het de schuld van niemand stel je. Leg me nou eens uit waarom het dan niet onzorgvuldig was van rechts om niet de eis van een tijdelijk arbeidscontract/verblijfsvergunning bijvoorbaat te stellen? (ervan uitgaande dat er een probleem bestaat natuurlijk)

Overigens ben ik niet met je eens dat bepaalde zaken door links niet ter discussie gesteld mochten/mogen worden. Eigenlijk bedoel je te zeggen dat links in het geval van ongelijke behandeling, discriminatie en inbreuken op de Rechten van de Mens die dingen niet bij hun naam mag noemen. Jouw versie van de vrijheid van meningsuiting is me bekend.

JanT heeft mijn standpunt overigens uitstekend verwoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Stickmeister

Theodor is een bot?
Broer van Hubert Both?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 sjap

Theodor heeft zichzelf volkomen gediskwalificeerd door door te gaan met beledigen na fatsoenlijke reacties rond #93.
Theodor, doe er wat aan. Ook IRL zal men niet meer naar je luisteren als je jezelf niet fatsoenlijk wilt gedragen in de omgang met diezelfde mensen.
Trol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Ojna

#
Stickmeister | 11 April 2011 | 08:01

Theodor is een bot?
Broer van Hubert Both?

Haha…..”Verbaal bot” is hij in ieder geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 spees

Ik lees een hoop causale verbanden tussen algemene cultuur vol hypes en rages dat wordt gekoppeld aan de politieke realiteit. Wat heeft de verfilming van LoTR of World of Warcraft in godsnaam te maken met de sprookjes van de PVV, behalve dat beiden een beroep doen op het menselijke vermogen tot verbeelding? Er worden aan de lopende band, zonder enige onderbreking fantasievolle producten gemaakt, waarbij de realiteit in de fantasiewereld wordt geplaatst. Van War of the World t/m Bladerunner en Mad Max.
Mensen excelleren in verbeelding, dat is precies datgene dat ons blijft vernieuwen. Niet de feiten, die hobbelen er juist hopeloos achteraan. Ik begrijp de frustraties van Diederik Samson of Jolande Sap, ik sla ook vaak stijl achterover. Maar wetenschap en feiten worden altijd nog gevormd door verbeelding. De PVV-miep kwam er niet goed uit, maar ook statistische wetenschap begint eenmaal met een probleemstelling die vanuit menselijke motivatie wordt gesteld.

Ik denk dat dit een groot probleem is van het hoogopgeleide en breed georiënteerde (politieke) deel van Nederland dat men ‘links’ noemt. Feiten zijn niet de drijfveren voor verandering, maar juist de verbeelding. Momenteel regeert de angst. Het antigif voor angst is geen rationeel debat, ondersteund door feiten en argumentatie. Als een kind bang is voor een duister monster in de kast, heeft het geen zin om te zeggen dat het kind een onnodig bang is omdat monsters feitelijk niet bestaan. Het is effectiever om een heldhaftige knuffel bij de kast te zetten die het kind beschermt. Dit geld volgens mij ook voor volwassenen. De linkse partijen zijn nog altijd overtuigd van het eigen gelijk (want onderzoek wijst uit… blabla), dat door de andere zijde wordt gezien als elitair, arrogant gedrag. Dat is het ook. Dat hun opvatting vervolgens lijnrecht daar tegenover wordt geplaatst, ondanks het feit dat het gebaseerd is op onzin, is een normale, menselijke reactie. Het lijkt mij handiger om op zekere hoogte mee te gaan met de angst-politiek van de PVV, waarna je een heldhaftige knuffel inzet om denkbeeldig gevaar af te weren. Ik vind het daarom interessant hoe de VVD momenteel regeert met rechtse kadootjes die op zichzelf niet zoveel schade doen, maar wel het ontevreden gevoel kalmeert. Laten we op een paar wegen wat harder rijden, trek wat geld uit voor een cavia politie unit, schroef het ontwikkelingshulp percentage een pietsie naar beneden en zet een betrouwbare ogende beer met bulderende stem en goede referenties neer als Minister voor Justitie voor Veilig Gevoel. Stuk voor stuk onderwerpen waar ik op tegen ben, maar de pragmatische aanpak werkt beter dan tegenwerken uit principes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Frank

Goede analyse Spees! De reden dat Jan Marijnissen zo succesvol was, kwam deels doordat hij ook het ongevoel goed kon benoemen (“ach wat een flauwekul”) zonder over moeilijke studies te beginnen (die hij wel kende). Hij is voor mij het bewijs dat ook linkse partijen niet kansloos hoeven te zijn in de arena van nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 MP
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 benjbenj

@spees
Zullen veel burgers inmiddels niet slim genoeg zijn om te beseffen wanneer ze een joekel van een fopspeen in het gezicht geduwd krijgen? Hoeveel mensen voelen zich daadwerkelijk gerustgesteld door het instellen van een caviapolitie? Hoeveel mensen ervaren vrijheid omdat ze over een aantal kilometer 130 km/u mogen rijden?

Is er niks anders dan de belerende feitententoonstelling en de opzichtige fopspeenbenadering? Er moet toch meer dan dat zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Tommie K

@108 Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Wat betreft de verbeelding (het ontbreken van) bij de meeste linkse partijen volg ik je. Het is juist die verbeelding uit het verleden (oa multiculturalisme) waar ze tot nu nog op worden afgerekend. En dit kabinet heeft de wind mee, maar het is een beetje voorbarige conclusie om stellen dat ‘rechtse cadeautjes’ rust brengen, zeker op de lange termijn.

Eens met benjbenj

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 spees

@111 Natuurlijk zijn er een alternatieven. Het is namelijk een joekel van een fopspeen dat een belerende feitententoonstellingen voor verandering zou zorgen. Integendeel, het zorgt voor meer rebellie tegen de autoriteit die de beste optie dicteert. Want de mogelijkheid om te kiezen wordt ervaren als een grote vrijheid, om die reden koketteert de PVV terecht met ‘vrijheid’.

Optie 1: Polderen. Noem ten eerste de obvious fopspeen geen fopspeen, maar maak er een compromis mee in de politieke koehandel. Natuurlijk is kernenergie slecht, maar velen zijn er toch voor. Moderniseer om die reden de kerncentrale in Borssele en houdt hem nog 10 jaar open, in ruil voor bijvoorbeeld een windmolenpark voor de Rotterdamse haven en meer investeringen in onderzoek naar duurzame energie.

Optie 2: Methode Machiavelli. Ga volledig mee met de tegenpartij, maar laat het beleid vastlopen op ingewikkelde processen in de praktijk, terwijl je zelf een beter alternatief uitwerkt. Stop bijvoorbeeld onmiddellijk met alle subsidie voor windmolenparken en open met veel bombarie een tweede kerncentrale naast Borselle. Werk ondertussen het Duitse energiemodel uit, waarin burgers zelf duurzame energie kunnen opwekken en verkopen aan derden. Zoek naar een reden waarom die oude kerncentrale in Borselle overmorgen dicht kan gaan en beargumenteer je beslissing met ‘hij is niet meer van deze tijd’, ‘zorgt voor veiligheidsrisico’, etc.

Beide opties worden volledig benut door de politiek. Rechts lijkt het goed te begrijpen, Rutte lijkt wel bezig te zijn met een pokertoernooi. Cameron drukt op een vergelijkbare wijze zijn conservatieve agenda door. Wanneer gaan de grotere linkse partijen eens wat pragmatischer worden? Je kunt politiek veel meer bereiken door emoties om te buigen naar de eigen context. Het is tijd om te stoppen met dat hippe gepolariseer, want tegengestelde meningen leiden sneller tot een loopgravenoorlog dan vernieuwing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 asterix

Is het feit dat deze hele discussie al meteen ontaard in gescheld en getier en dat dit dagen zo doorgaat, zonder dat er een feit aan te pas komt, niet het bewijs van de stelling ?
Feiten doen er blijkbaar niet meer toe; we wensen elkaar gewoon de kanker en vinden dat normaal gedrag….. jammer dat er niemand meer naar de inhoud wil luisteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 spees

@112. Voorbarig? Welnee! De rechtse kadootjes zorgen misschien niet voor paradijselijke vrede, maar het toont wel daadkracht & leiderschap (wat dat ook zijn moge, zegt de linkerhelft van mijn brein). Natuurlijk is een stukje snelweg aanleggen of net wat harder rijden geen oplossing voor de files. Maar dit soort kleine, symbolische daden zijn eigenlijk heel krachtig, omdat mensen graag verandering ZIEN gebeuren in onzekere tijden. Het werk van wetenschappers en Europese politici zijn veel te slecht zichtbaar om een effect te hebben op de gemeenschap zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 vandyke

Wilders roept dat de aantallen kinderen die moslims krijgen heel erg hoog is. De feiten vertellen iets anders.
De massa-immigratie uit moslimlanden? Het is geen feit.

Wat ik nu juist al een tijdje betoog is dat links nu juist die feiten zo heeft laten liggen bij deze onderwerpen (en nog veel meer voor wat betreft allochtonen). Wilders kreeg vrij spel.

Je kan inderdaad polderen met zaken als energie, maar kan dat ook met de door mij aangehaalde zaken? Hoe dan? We nemen maar halve rascistische maatregelen en geen hele?

Overigens vind ik het -als banketbakker- nogal elitair van hoogopgeleiden om alleen aan hoogopgeleiden het voorrecht toe te rekenen om met feiten om te gaan, alhoewel ik wel moet toegeven dat een banketbakker natuurlijk wel een paar treden boven een broodbakker staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Tommie K

@spees

“Het werk van wetenschappers en Europese politici zijn veel te slecht zichtbaar om een effect te hebben op de gemeenschap zelf”

Ha! idd. Laten ze wat nuttigs doen. Geef ons geen feiten maar pinda’s! Op elke hoek! En als die op zijn, dan komen er weer nieuwe, toch?
Ach, misschien heb je gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Ernest

@116 Daar heb je gelijk in. Alleen gaat dit artikel er niet over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 vandyke

@118 Ik schreef mijn commentaar in commentaar op Spees. Ik dacht dat dat duidelijk was. Bij deze dan.

Hoe ga je om met opmerkingen als ze krijgen zoveel kinderen. Hoe polder je dat? Zeg je dan we houden het scherp in gaten en als ze er teveel krijgen dan steriliseren we ze? Even heel scherp gezegd.

Maar neem ook maar de opmerkingen van Wilders vandaag in de telegraaf: https://sargasso.nl/archief/2011/04/11/wilders-rechters-nemen-reeds-regels-uit-sharia-over/
Hoe ga je daar mee om? Geef mij eens een polderoplossing? Gaan we de hele -zeer ingewikkelde- wetgeving veranderen voor waanideeën?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Ernest

@119 Wat jij doet in het draadje: opzoeken hoe het zit en uitleggen. Helaas heeft de Telegraaf een groot bereik en een brutale bek. Daar klagen ook mensen over ivm de toestanden bij Ajax, om eens iets anders te noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Harm

@ Spees – Zondermeer een heel interessante bijdrage: rechts (de VVD) als onderdeel van het linkse complot.

Alleen geloof ik er niet zo erg in, omdat in werkelijkheid 95% van de discussie nergens over gaat (fopspeen), terwijl ondertussen “ongemerkt” een rechtse agenda wordt doorgedrukt. Afgezien van de gevolgen voor de verdeling van de “welvaart” wordt de deur opengezet voor een enorm repressieapparaat om die welvaartsverdeling daadwerkelijk te handhaven. Voorbeeldjes: de verruiming van de mogelijkheden om te fouilleren en de controle op het internetverkeer.

Ik ben het dus met de banketbakker eens, dat links (en met name de PvdA) het teveel heeft nagelaten om de werkelijke problemen bij hun naam te noemen. Het is best mogelijk dat er een verontrustend groot aantal Nederlanders is die de fopspeen lekker vinden vanwege de overdaad aan suiker die er op gesmeerd is, maar een meerderheid is dat nog steeds niet.

Ik ben van nature geen optimist, maar het lijkt me toch dat je op het oude gezegde moet afgaan, dat stelt: Als de is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Als die vorm van optimisme ongerechtvaardigd zou zijn, dan is naar mijn mening het einde zoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Theodor

Om je rot te lachen, die linkse jongens en meisjes!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 HPax

@ 122 Neen, dat zijn ze niet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Harm

Om te huilen, dat rechtse tuig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 MP

Heb je vandaag weer belastingcentjes verdiend voor al die linkse hobby’s theo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 HPax

@ 124 Je hebt het begrepen. Het staat ook (ergens) in de Koran: waar geweend wordt, is meer wijsheid dan waar gelachen wordt. Zoiets. Lachen is dom. Houd je van de Koran? Heel inspirerend!

Huil dan en wordt rechts. Maar met krokodillentranen kom je er natuurlijk niet. Lach je dan maar liever kapot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 DJ

huilen met de wolven? pax toch …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 Harm

@126 – Whoehahahahahaha, Hpax denkt dat ie leuk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 JanT

HPax is cult!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 spees

@Vandyke: “Hoe ga je om met opmerkingen als ze krijgen zoveel kinderen. Hoe polder je dat? Zeg je dan we houden het scherp in gaten en als ze er teveel krijgen dan steriliseren we ze? Even heel scherp gezegd.”

Polderen is niet altijd de oplossing voor elk waanbeeld. Als ik minister zou zijn die op dit soort kamervragen moest reageren, moet je maar teruggrijpen op humor. “Als moslims daadwerkelijk een demografische verschuiving willen veroorzaken, om zodoende een beroep te doen op hun democratische recht om de sharia wetgeving mogelijk te maken, resteert ons een laatste redmiddel: verman uzelf en trakteer uw vrouw met bloemen, een diner en veel bubbelwijn.”

@Harm: dank. Maar de VVD is geen links complot, ik denk eerder dat de PVV dat is. Het zijn een stelletje losgeslagen hippies die nog steeds in een maakbare samenleving geloven. Tijd om dat eens te benoemen ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Harm

@130 – Goed lezen spees: ik schreef niet dat de VVD een links complot is.

De PVV een stelletje losgeslagen hippies? Zeg, wanneer ben jij geboren?

Het maffe is, dat ik, als lid van het langharig werkschuw tuig, me destijds reeds verschillende malen heb laten ontvallen, dat de onvrede zich in de toekomst ook wel eens op een andere manier zou kunnen uiten en daarbij precies de huidige situatie voor ogen had.

Het moge duidelijk zijn, dat ik dat als schrikbeeld bedoelde, want de bloemenkinderen waren misschien (te) naief, maar hun poging tot een “revolutie” was gestoeld op een hele positieve houding.

En toen mij gedurende de jaren ’90 duidelijk werd dat mijn schrikbeeld waarheid dreigde te worden ben ik verhuisd, om lekker op het strand naast een kokospalm te gaan zitten. Natuurlijk is het hier ook geen rozegeur en maneschijn, maar het klimaat is fantastisch en alles gebeurd “morgen”. Dat is weliswaar het tegendeel van maakbaar, maar wel zo relaxed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Joop

Harm, ik zou het zo bijna geloven.

Je hebt gelijk de middenalinea’s. Ik zag dat ook al. Het gaat door tot 2025, en dan komt er weer een tegenstroming, dat is de gehele geschiedenis door zo gebeurd. Mag je weer terugkomen van onder de palmbomen. :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 spees

@Harm: mijn geboortejaar zegt weinig over mijn opvattingen of kennis. Je voelt je blijkbaar persoonlijk aangevallen met mijn opmerking over PVV=losgeslagen hippies? Laat ik het dan toelichten: de grootste kritiek van de PVV richt zich op linkse idealen. Die idealen baseren zich op wensdenken, zoals multiculti, milieu, nivellering, verheffende kunst, subsidie, et cetera.

De plan van aanpak van de PVV is steeds als volgt:

1. probleem in samenleving wordt geconstateerd aan de hand van krantenbericht, televisie uitzending of beleid van andere partij.

2. probleem wordt ‘benoemd’, wat inhoudt dat het probleem op een provocerende, rellerige manier een etiket krijgt en verbonden wordt aan een ongewenste toekomst. De methodiek doet mij sterk denken aan die van de protestgeneratie van eind jaren ’60, begin jaren ’70. Alleen de onderwerpen zijn ingewisseld: kruisraketten voor moslims, anti-rechts voor anti-links, vrouwenrechten voor dierenrechten/homorechten, idealistische muziek van Dylan of Lennon/Ono voor financieel zelfredzame muziek van Borsato en die ene vioolspeler met hoempapamuziek uit Limburg.

3. PVV krijgt media aandacht door het rellerige benoemen

4. PVV komt met onredelijke voorstellen om het probleem op te lossen, gebaseerd op een wensgedachten. Zoals de utopie dat er geen moslims zijn, alleen nog maar Hollanders. Of dat een autarkische Holland een voorwaarde is voor een Gouden Eeuw.

Het cynische hieraan is dat de kritiek van de PVV zich sterk richt op de maakbare samenleving door linkse idealen uit vervlogen tijden. Ze bekritiseren dit met een gigantisch uitroepteken, dat doet denken aan de protestgeneratie uit diezelfde tijd. Vervolgens komen ze met een alternatief toekomstbeeld dat allereerst niet realistisch is en bovendien neerkomt het utopische ideaal van de maakbare samenleving, net zoals links destijds. Het grote verschil is echter dat de idealen van de hippies een stuk sympathieker en optimistischer waren dan de boosheid die ik hoor bij de PVV’ers. Wie is er nou bijvoorbeeld niet voor wereldvrede, een beter milieu en meer liefde?

 • Vorige discussie