Mediahype met groot maatschappelijk effect

Daniël de Rijke schreef eind 2013 een open brief aan minister Schippers over hoe hij als ex-kankerpatiënt moeilijker een nieuwe zorgverzekering kon afsluiten. De brief ging viral. Zijn vader Frank Bokern blikt nu terug op de mediahype. Met de kreet ‘Daniël had kanker. En nu is hij boos’ wist mijn zoon Daniël de Rijke half december een enorme mediahype te veroorzaken. Daniël was erachter gekomen dat hij als ex-kankerpatiënt niet zomaar meer in aanmerking komt voor elke zorgverzekering. Toen zijn open brief aan minister Schippers niet onmiddellijk werd beantwoord, besloten Daniël, zijn moeder en ondergetekende om wat reuring te veroorzaken via de (sociale) media. Dat had verbluffende gevolgen. Het blog waarop de brief was te lezen kreeg in een paar dagen meer dan 85.000 pageviews. Maar liefst 805.000 unieke Twitteraccounts ontvingen een of meer tweets. En alleen al via de landelijke, traditionele media kwam het verhaal bij 7,93 miljoen mensen terecht. Bij elkaar opgeteld heeft bijna half Nederland in een paar dagen tijd kennis kunnen nemen van het verhaal van Daniël. De brief ging ‘viral’. Ook Sargasso bracht al snel een bericht. Dus dat reuring maken is wel gelukt. Maar daar was het Daniël natuurlijk niet om te doen. Die reuring was alleen maar nodig om aandacht te krijgen voor het onderliggende probleem: in Nederland is er kennelijk sprake van risicoselectie en uitsluiting. En niet alleen bij mensen die ziek zijn, wat natuurlijk al erg genoeg is, maar zelfs bij mensen die ziek zijn geweest. Dat was ook het belangrijkste thema in de open brief. Het ging Daniël er niet zozeer om dat hij zich niet overal meer aanvullend kon verzekeren voor fysiotherapie, de kwestie was groter en principiëler, zoals hij zelf al schreef: ‘Waarom wordt het mij niet mogelijk gemaakt vrij te kunnen kiezen tussen zorgverzekeraars?’

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Rex Pe (cc)

De school staat in brand

BRIEF - Minister van Onderwijs Jet bussemaker wil dat er meer taaldocenten worden opgeleid en stelt daar 4 miljoen euro voor beschikbaar. In een open brief aan de minister en de staatssecretaris legt docente Nederlands Michelle van Dijk uit dat de minister en de staatssecretaris de verkeerde prioriteiten leggen.

Hooggeachte mevrouw Bussemaker, hooggeachte heer Dekker,

De school staat in brand. Er is een extreem lerarentekort, dus trekt u vier miljoen uit voor meer taaldocenten. De alarmbel luidt: wat moeten we doen? Je kunt de brandslang pakken en blussen, met je handen in je zakken gaan staan kijken. Of wegrennen.

Natuurlijk probeert u de brand te blussen en te redden wat er te redden valt, maar gebeurt dat wel op een goede manier? Er gaat geld naar de lerarenopleidingen, naar beginnende docenten, maar er is nog niet één maatregel bedacht om het werk voor de ‘blijvers’ aantrekkelijk te houden. Wat zeg ik, aantrekkelijk? Ik bedoel burn-out-veilig. De werkdruk wordt steeds hoger en het toekomstperspectief is beperkt. Daardoor staan in het onderwijs veel mensen met de handen in de zakken. Waarom zou je jezelf overspannen werken als daar niets tegenover staat? Daarom stel ik (eerstegraads docent Nederlands) drie oplossingen voor, die nú nodig zijn om ons onderwijssysteem overeind te houden.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: ripperda (cc)

Brief aan Gert-Jan Segers

OPINIE - ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers moppert over het schenden van spelregels die allang niet meer gelden.

Beste meneer Segers,

‘Vaccinatiedwang is democratische luiheid,’ schrijft u in de Volkskrant van donderdag 18 juli. Ik ben het grotendeels met u oneens, maar een interessant artikel is het wel. Het raakt namelijk aan de kern van het verschil in wereldbeeld tussen confessionele en seculiere politiek, een verschil dat niet eens zoveel met geloof te maken heeft.

U denkt in termen van groepen. Gereformeerden, hervormden, katholieken, joden, moslims. Sommige groepen zijn wat kleiner, andere wat groter. In die zienswijze passen ook de motieven die u aan het pro-vaccinatiekamp toeschrijft: het gaat hier om een grote groep die zijn wil aan een kleine groep oplegt, en om een kleingeestig revanchisme ten opzichte van die kleine groep.

Natuurlijk speelt dat tot op zekere hoogte wel mee, maar denkt u nu echt dat dat de enige argumenten zijn? ‘Hullie moeten net zo doen als wullie’ en ‘hullie zijn zo lang de baas geweest, nu zijn wullie aan de beurt’? Hoe kinderachtig zou dat zijn! Het zou ieder debat tussen seculieren en confessionelen reduceren tot hetzelfde trieste niveau als de Belgische taalstrijd of het oude conflict in Noord-Ierland.

Soevereiniteit in eigen kring

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Geachte burgemeester Van der Laan: open brief over de ontruiming van Schijnheilig

In het kader van ‘Kunst op Zondag’ publiceert Sargasso een open brief aangaande de aanstaande ontruiming van het culturele centrum Schijnheilig in Amsterdam.

Onderstaande open brief schreef ik ten behoeve van het gekraakte culturele centrum Schijnheilig. De Amsterdamse driehoek wil dit centrum aanstaande dinsdag ontruimen in verband met het uitvoeren van het kraakverbod. Reden tot zorg, zoals de brief uitlegt; Schijnheilig is namelijk een fantastisch initiatief en een zegen voor de stad.

Amsterdams beleid is om het ontruimen te beginnen met panden die overlast veroorzaken of die in gebruik waren op het moment dat ze gekraakt werden. Ik schreef de brief op een moment dat de overweging om Schijnheilig te ontruimen nog niet bekend was.

Geachte burgemeester,

Zojuist heb ik kennis genomen van uw besluit het gekraakte culturele centrum Schijnheilig aanstaande dinsdag te ontruimen. Dit besluit verbaast en verontrust mij in hoge mate. Vanuit mijn gezichtspunt van professioneel scheppend en uitvoerend kunstenaar (componist, pianist, auteur) wil ik dit graag toelichten.

Verbazend is dat Schijnheilig kennelijk tot de prioriteitspanden behoort, en dus door u beschouwd wordt als een pand dat overlast veroorzaakt. Deze inschatting is volstrekt in strijd met mijn eigen ervaringen in het pand en met de groep mensen die het de afgelopen maanden gerund hebben. Ik heb zelden zo’n positieve sfeer meegemaakt in een cultuurinstituut als bij Schijnheilig. Nooit was er sprake van het minste spoor van agressie tijdens de vele bezoeken die ik het pand heb mogen brengen, en altijd trof me de zorgvuldigheid waarmee elke mogelijke overlast die bezoekers aan het pand zouden kunnen veroorzaken werd tegengegaan. Schijnheilig veroorzaakt niet meer overlast dan welke andere culturele instelling dan ook (inclusief het Concertgebouw, enzovoort) en zeker veel minder dan het gemiddelde café.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Afschaffen hulp is het antwoord niet

openbriefondertekenaarsIn een open brief aan de Nederlandse bevolking roepen prominente Nederlanders op tot een ander debat over ontwikkelingssamenwerking. Via de website www.1komma4miljard.nl wordt iedereen uitgenodigd bij te dragen aan het debat. In het najaar zullen er verschillende debatten worden gevoerd.

Critici van ontwikkelingssamenwerking hebben de economische crisis aangegrepen om de hoogte van het ontwikkelingsbudget ter discussie te stellen. Al langer is er kritiek op ontwikkelingssamenwerking. Volgens de critici is ondanks alle hulp de armoede in de wereld niet verdwenen en is de ontwikkelingssector een industrie geworden met gevestigde belangen. En dan is er ook nog de klacht dat een te groot percentage van de hulp opgaat aan bureaucratie; veel geld zou verdwijnen in de zakken van corrupte regimes in ontwikkelingslanden.
Het debat zou dus eigenlijk moeten gaan over de vorm en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking en de verantwoordelijkheid van Nederland richting de armste mensen in de wereld. Maar in plaats daarvan spitst het zich toe op het afschaffen of verlagen van ontwikkelingsbudgetten. De critici willen het geld in tijden van crisis liever inzetten voor de bestrijding van (armoede)problemen in Nederland.

Op deze manier dreigt de discussie de allerarmsten in ontwikkelingslanden te benadelen, met argumenten die volkomen voorbij gaan aan de mondiale armoedeproblematiek en de ongelijke verdeling van de kansen die globalisering met zich meebrengt.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Antwoord van een jonge FNV-er

crosspost_logo_klCrosspost: Het nu volgende stuk van Eurocraat verschijnt simultaan op Sargasso en GeenCommentaar.

fnvdoorwerken

Beste politieke jongerenorganisaties DWARS, JOVD en JD.

Via deze onsympathieke weg wil ik graag antwoorden op jullie oproep aan mij en 250.000 andere jonge FNV-leden om ons lidmaatschap van deze vakbond op te zeggen. Dit omdat de FNV zich verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.

Ik zal geen gehoor geven aan jullie oproep. Dat heeft een aantal redenen, die ik graag zou willen toelichten.

1. Er is geen AOW-probleem. Zoals Bert de Vries, oud-fractievoorzitter van het CDA in zijn boek “Overmoed en onbehagen” ons uitstekend voorrekent, kunnen de stijgende AOW-kosten de komende jaren gemakkelijk worden betaald uit de extra belastingen die binnenkomen door het uitkeren van de pensioenen aan diezelfde ouderen. Nu weet ik ook wel dat die pensioenfondsen recent flinke klappen hebben gehad, maar als je bedenkt dat de vergrijzingspiek in 2040 zal zijn hebben die nog wel even de tijd om zich te herstellen. Als jullie werkelijk op zoek zijn naar een vergrijzingsprobleem, kijk dan eens naar de erg snel stijgende zorgkosten. Dàt is een echt probleem, waarover gediscussieerd moet worden. Maar dat zal een behoorlijk zware en onaangename discussie worden, vol met vragen als “hoe lang moet je iemand in leven houden?”. Veel plezier ermee.

2. Het helpt geen donder tegen de economische crisis. Dat wil zeggen, het zou een beetje helpen als we de huidige 65-ers meteen zouden dwingen nog twee jaar langer door te werken. Maar ik geloof er geen barst van dat we dat gaan doen. Waarschijnlijk zal iedereen boven de 50 worden ontzien. Balkenende leidde het al een beetje in in zijn toespraak: “Deze hervormingen zijn noodzakelijk en solidair. Maar we beseffen dat ze ingrijpend zijn voor mensen. Daarom voert het kabinet ze vanaf 2011 zorgvuldig en geleidelijk in.” Het zou ook wel een beetje bot zijn als mijn collega die over twee weken met pensioen gaat en haar huis met oog op de wereldreis al heeft verkocht nu wordt gedwongen nog twee jaar door te werken. Met andere woorden, deze maatregel gaat pas over een jaar of 15 iets opleveren.

3. Werkgevers zitten totaal niet te wachten op werknemers van 65. Die zijn erg duur en – sorry ouderen – minder productief. Werkgevers zullen dus op allerlei wijze proberen hen te lozen, waardoor wij weer opgescheept zitten met extra uitkeringen; die meer kosten dan de AOW. Het is nu al bijna onmogelijk voor iemand van boven de 55 om een nieuwe baan te vinden.

4. Mensen leven misschien veel langer dan 50 jaar geleden, maar dat betekent niet automatisch dat ze langer fit blijven om te werken. We zijn vooral heel goed om het einde van het leven heel lang te verlengen. Nogmaals, ga vooral het debat daarover aan, maar om mensen nu te dwingen meteen van de baan naar het verzorgingshuis te gaan, zonder wat zorgeloze pensionada-jaren, gaat mij veel te ver.

5. Verhoging van de AOW-leeftijd belast de pensioenfondsen juist meer. Dat zegt althans deze meneer, en die heeft ervoor gestudeerd. Met een hogere AOW-leeftijd gaan mensen (zij die het kunnen betalen ten minste) steeds meer gebruik maken van pre-pensioenregelingen, die uit de pensioenfondsen komen. Inclusief het deel dat normaal uit de AOW betaald zou worden.

6. Ik laat mij geen generatieconflict aanpraten. Het staat mij dan ook bijzonder tegen dat in de discussie over de “AOW-problematiek”, die zoals ik boven aangeef gedeeltelijk op foute gronden berust, maar steeds wordt geroepen dat oudere generaties onsolidair zouden zijn. Met name door rechtse werkgevers en/of regeringen . Er zijn genoeg reële redenen om ouderen iets kwalijk te nemen (alle bezuinigingen op onderwijs, de idiote hypotheekrenteaftrek, dat eeuwige gezeur over de Maagdenhuisbezetting, de traagheid bij de kassa van de Albert Heijn, het nordic walken) zonder er ook nog wat bij te verzinnen.

7. Dit is in de eerste plaats een tijd voor solidariteit. Ik vind het eerlijk gezegd nogal onverantwoord om in bezuinigingstijden de mensen op te roepen minder georganiseerd te zijn. Zoiets verwacht ik van de jongerenorganisatie van de VVD, maar niet van D66 of GroenLinks. Of misschien eigenlijk ook wel.

Dat zijn wel zo’n beetje mijn bezwaren. Laat je er niet te veel door ontmoedigen, deze actie van jullie is hoe dan ook een mooi aanknopingspunt om jullie invloed onder jongeren te toetsen. Ik hoop dan ook van harte dat de FNV zal laten weten hoeveel jongeren hun lidmaatschap hebben opgezet.

Los van bovenstaande bezwaren en de meer algemene problemen die ik heb met politieke jongerenorganisaties en de partijen waar jullie “onafhankelijk” van zijn verblijf ik,

jullie dienaar,

Eurocraat, FNV-lid.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.