Partijdige verslaggeving door NRC Handelsblad?

Na de rechterlijke macht, de wetenschap, de publieke omroep en de culturele sector is het deze maand de beurt aan NRC Handelsblad om verantwoording af te leggen. Volgend op de tendentieuze Kamervragen van Bosma begin september werd een week geleden ook op het journalistieke platform VillaMedia gesteld dat het avondblad een Amsterdamse, links-liberale grachtengordelkrant is geworden. In de (hoofd)redactionele commentaren van het dagblad zou “het enerzijds/anderzijds van vroeger ook vaak verdwenen [zijn] en (…) het linkse anderzijds de overhand [krijgen].” De kritiek op NRC kwam echter niet alleen van buiten.

Met een goed gevoel voor timing bracht oud-NRC verslaggever Hans Moll eind vorige week zijn boek Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant. NRC Handelsblad neemt stelling tegen Israël uit. In de week dat Palestina bij de VN een upgrade van haar status heeft aangevraagd, zet Moll de aanval in op zijn voormalige werkgever. Kern van het verwijt: NRC kiest in het conflict de zijde van de ‘multiculturalisten en de victimisten.’ Hoog tijd om zijn claim eens nader te onderzoeken.

Moll maakt zijn voormalige werkgever scherpe verwijten over vermeende partijdige journalistiek –partisan journalism– in vooral het Midden-Oostenconflict, maar ook ten opzichte van de islam, Marokkanen in Nederland en Geert Wilders. De kern van zijn aanval is echter de door hem geconstateerde vanzelfsprekendheid dat Israël kritischer wordt gevolgd dan Hamas, Hezbollah of de moslimbroederschap, met in het achterhoofd dat negatieve berichtgeving over Israël leidt tot een toename van anti-Joodse incidenten.

Zijn analyse beslaat een breed scala aan gegevens, uiteenlopend van columns en boekbesprekingen c.q onbesproken gebleven boeken via fotojournalistiek tot dagelijkse verslaggeving en gesprekken in de wandelgangen van het NRC-gebouw.

Hoewel hij het subject van zijn onderzoek aan het begin van zijn boek niet beperkte tot de Israëliërs en Palestijnen, is dit wel het zwaartepunt van zijn boek geworden. Het is ook een kwestie waar ontegenzeggelijk het meest over gezegd kan worden, en het meest over van mening kan worden verschild. Een goed voorbeeld daarvan is de keuze van beeldmateriaal bij de artikelen.

De kwestie over de vermeende maakbaarheid van fotoverslaggeving in het Midden-Oosten is een lastige, hoewel verre van nieuw en niet uitsluitend NRC tegen te werpen. Een aantal jaar geleden illustreerde Joris Luyendijk al hoe maakbaar beeldverslaggeving kan zijn. Moll laat foto’s zien waarvan de objectief journalistieke representativiteit in een aantal gevallen inderdaad onduidelijk, of in ieder geval niet volledig verifieerbaar is.

Wie zegt bijvoorbeeld dat de sterk sfeerbepalende foto’s van stenen gooiende Palestijnse jongeren of de treurende Palestijnse man bij verwoeste olijfboomgaarden daadwerkelijk objectief zijn vastgelegd en niet voor of door een persfotograaf in scène gezet? Veel van de foto’s lijken inderdaad bijna te mooi om waar te zijn.

Ook refereert hij uitgebreid aan de videobeelden van het Palestijnse jongetje Mohammed al-Dura, dat, weggedoken achter de rug van zijn vader, door Israëlisch geweervuur wordt getroffen. Afschuwelijke beelden, maar tegelijkertijd circuleren theorieën in serieuze en minder serieuze media dat de schietpartij in scène is gezet. NRC had, aldus de auteur, dit voorbehoud moeten vermelden.

Op deze manier neemt hij een breed scala aan gebeurtenissen onder de loep, waarbij hij in veel gevallen gebruikmaakt van Israëlische bronnen. De strekking daarbij is steeds dat nuances hadden kunnen worden aangebracht of andere, vaak Israëlische visies eveneens hadden moeten worden vermeld.

Zijn analyse lijkt voor een deel ondersteuning te vinden in de resultaten van een deze week door De Nederlandse Nieuwsmonitor (DNN) gepubliceerde kwantitatieve analyse van de framing in de verslaggeving van het conflict. Op basis van diverse vooraf bepaalde criteria werd het bronnengebruik en de weergave van het slachtofferbeeld in 3 landelijke dagbladen (NRC, De Volkskrant en De Telegraaf) met elkaar vergeleken. Eén van de uitkomsten hiervan is dat het NRC de Palestijnen tijdens de Gaza-oorlog bijna twee keer zoveel aan het woord laat als de Israëliërs. Die constatering, die Moll via talloze invalshoeken steeds weer opnieuw benadrukt, lijkt dus juist.

In die brede materiaalkeuze van Moll openbaart zich echter ook direct een zwakte: door zijn zoektocht naar uitingen van partijdigheid niet te beperken tot de dagelijkse verslaggeving -een journalistiek genre dat bij uitstek objectief moet zijn- maar alles en iedereen van NRC in zijn analyse te betrekken, wordt het risico van een tunnelvisie levensgroot. Hij vermeldt vrijwel uitsluitend die gevallen waar hoor en wederhoor niet of niet voldoende zijn toegepast, context ontbreekt of anderszins een gekleurd beeld wordt opgeroepen ten koste van Israël. De gevallen waarin het omgekeerde het geval is, blijven grotendeels onvermeld. Daarmee had hij niet alleen het onderzoek van DNN kunnen aanvullen (waarin een dergelijke inhoudelijke analyse ontbreekt), maar ook het verwijt van vooringenomenheid kunnen voorkomen.

Die vooringenomenheid komt heel duidelijk aan het licht in het nawoord, waarin hij in een paar pagina’s ‘het linkse denken’ analyseert binnen het kader van Arabisch antisemitisme, de ’verbeten woede op Israël’ en de afkeer van critici van de multiculturele samenleving. Dergelijke passages maken zijn betoog niet sterker, of ontnemen in ieder geval legitimiteit aan zijn verwijt van partijdigheid en eenzijdigheid dat hij maakt aan anderen.

Op een aantal plekken is de schrijfstijl van Moll ronduit suggestief of zelfs tendentieus te noemen, bijvoorbeeld waar hij ingaat op de schending van het internationaal recht. Over de status van de nederzettingen bestaat in volkenrechtelijk opzicht geen verschil van mening. Deze zijn in strijd met het internationaal recht. Hetzelfde geldt voor de Israëlische Westoeverbarrière, oftewel de muur om de Westelijke Jordaanoever.

Moll lijkt echter de suggestie te wekken dat NRC ten onrechte praat over schendingen van internationaal recht. “Een herhaling van een stelling maakt die stelling nog niet waar. Een stelling die vaak wordt herhaald, wordt door de herhaling wel steeds stelliger.” Nadat hij eerst de vraag stelt wat NRC eigenlijk bedoelt met ‘internationaal recht’, komt hij via een Israëlische visie op YouTube een pagina later toch tot de conclusie dat het dus waar is wat NRC stelt. Maar niet zonder nog even te benadrukken dat er te weinig aandacht is voor het feit dat de Arabische staten in weerwil van VN-resolutie 181 Israël weigeren te erkennen als Joodse staat.

Zijn betoog wordt evenmin sterker door de passage over islamcritici. Welk doel dient de beschrijving van vertolkers van rabiaat antisemitisme binnen de islam? Dat er binnen de islam individuen en stromingen zijn die extreme ideeën hebben over andersdenkenden en ongelovigen is bekend, maar Moll lijkt zich hier te verliezen in het vermelden van dergelijke extremistische ideologieën met als enig doel een antisemitische tendens binnen de islam aan te tonen.

Maar belangrijker dan dat is misschien wel de verander(en)de werkelijkheid en de kantelende perceptie van het conflict in de publieke opinie. Wellicht slaagt de Israëlische PR er in het huidige mediatijdperk steeds minder goed in (eventuele) negatieve beeldvorming te beïnvloeden. Initiatieven als Breaking the Silence brengen daarnaast zaken aan het licht die tot voor kort onopgemerkt bleven en dragen bovendien bij aan een broodnodige discussie over de rol van het Israëlische leger in het conflict.

Afgezien van verwerpelijke, al dan niet extremistische uitspraken en ideologieën, die aan beide zijden voorkomen, kan geen misverstand bestaan over het lijden van de Palestijnse bevolking, dat in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. De bouw van de muur en de geïntensiveerde blokkades spelen daar een belangrijke rol in. Deze onderdrukking, zoals gezegd deels in strijd met het internationaal recht, is structureler van aard dan de zelfmoordaanslagen en raketaanvallen door Hamas, hoewel die gruwelijk zijn en keihard veroordeeld én bestreden moeten worden.

Dit gegeven sluit overigens aan bij één van de conclusies van DNN. De dagbladen werden in hun analyse niet alleen onderling vergeleken, maar ook ten opzichte van rapporten van de Verenigde Naties en Amnesty International.  Op basis van deze analyse moet namelijk geconstateerd worden dat het evenwicht in de berichtgeving van NRC weliswaar verschuift -en zelfs meer dan bij andere onderzochte media- maar dat NRC voor wat betreft het verwijzen naar een schuldvraag het dichtst bij de (onderzoeks)rapporten van de VN en Amnesty komt. Dat werpt een ander licht op de objectiviteitsvraag. 

Het beeld ligt in ieder geval veel genuanceerder en ook ingewikkelder dan Moll het doet voorkomen. Volledige objectieve journalistiek is een utopie en dat geldt al helemaal voor verslaggeving van het Midden-Oostenconflict. Alleen al de semantiek van de verslaggeving is voortdurend aanleiding voor verwijten over partijdigheid.

De analyse van Moll is zeer minutieus voor wat betreft het brede scala aan details, maar tegelijkertijd ook tendentieus en eenzijdig. Het gegeven dat hij het eerste exemplaar aanbood aan CIDI-directeur Ronny Naftaniel kan daarvan niet los gezien worden, net zo min als de als waarschuwing bedoelde passage aan het begin van de tekst, waarin hij een verband legt tussen ongenuanceerde berichtgeving over Israël en een toename van meldingen van antisemitisme tijdens de Gaza-oorlog (gemakshalve ga ik nog even voorbij aan alle andere mogelijke causale verbanden die op basis van deze twee elementen te leggen zijn).

Een onderzoek naar de evenwichtigheid in berichtgeving over een willekeurig ander land waar zich een vergelijkbaar, maar minder mediageniek conflict afspeelt zal waarschijnlijk een vergelijkbaar beeld opleveren, zo lang maar goed genoeg wordt gezocht naar (anekdotische) bewijsvoering die deze stelling ondersteunt. Het verwijt dat Moll zijn oud-werkgever maakt, partijdige journalistiek die “per definitie [grenst] aan propaganda”, kan hem ook zelf worden gemaakt. Daarmee is zijn publicatie exemplarisch voor de berichtgeving over het conflict. En dus niets nieuws onder de zon.

Reacties (33)

#1 L.Brusselman

Moll is een typisch voorbeeld van de eenzijdige journalistiek over Israel in Nederland ,waar decenia lang het pro Israel standpunt veruit dominant was,en is.Met de komst van internet, en een nieuwe generatie verslaggevers die niet alles wat het CIDI zegt voor zoete koek slikt,kan ook de andere kant zijn verhaal kwijt.Dit tot groot verdriet van de oudere generatie die altijd ongehinderd hun pro Israel standpunten konden slijten aan het Nederlandse volk.

 • Volgende discussie
#1.1 gbh - Reactie op #1

nou jij ben de objectiviteit zelve, een beetje staan juichen als Turkije Israël dreigt aan te pakken, je weet wel dat Turkije dat 8000 Koerdische dorpen heeft platgebrand, dat Turkije dat 2 miljoen Armeniërs, Pontische Grieken, Aramese en Assyrische christenen heeft uitgemoord en dit tot de dag van vandaag niet als genocide wilt erkennen, dat Turkije dat noord Cyprus bezet en etnisch gezuiverd heeft, hoe hypocriet kan je zijn….

#1.2 L.Brusselman - Reactie op #1.1

Je lult,niemand heeft het hier over Turken.

#1.3 gbh - Reactie op #1.2

lafbek, je hoort de haan hier kraaien

#1.4 L.Brusselman - Reactie op #1.3

Wat lul je nou man?

#2 Harm

“Op basis van deze analyse moet namelijk geconstateerd worden dat het evenwicht in de berichtgeving van NRC weliswaar verschuift -en zelfs meer dan bij andere onderzochte media- maar dat NRC voor wat betreft het verwijzen naar een schuldvraag het dichtst bij de (onderzoeks)rapporten van de VN en Amnesty komt.”

Als je het goed bekijkt, dan worden de kranten opgeroepen om toch vooral minder feiten te publiceren en meer “spin”, want daar gaat het bij die zogenaamde “wederhoor” voornamelijk om. Het NRC houdt zich gewoon beter aan haar journalistieke plicht, in tegenstelling tot de 2 andere kranten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 L.Brusselman - Reactie op #2

En dan vooral de opiniepagina van VK.nl

#2.2 Harm - Reactie op #2.1

Als je daar schrijft dat de Volkskrant zich tot verlengstuk laat maken van de zionistische propaganda, dan krijg je gelijk een ban. Wat dat betreft zijn ze geen haar beter dan de Elsevier of de Telegraaf.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 L.Brusselman - Reactie op #2.2

Sinds Chris daar de scepter zwaait is het alleen maar erger geworden.

#2.4 Frank - Reactie op #2.3

Ach, de Volkskrant is imho al lang verworden tot een een opiniepagina na opiniepagina na opiniepagina……

#2.5 piet de nuttige idioot - Reactie op #2.1

maar daarom heet dat ‘opiniepagina’.
Ik heb er geen moeite mee om via een opiniepagina kennis te nemen met de spinsels van Martin Bosma, zolang dat niet als feit op de nieuwspagina’s wordt gepresenteerd.
Ik heb zomaar het idee dat de ‘systematische opzet’ waar Ratna Wiedanook het over heeft ook voorbijgaat aan dat onderscheid.

 • Vorige reactie op #2.1
#2.6 L.Brusselman - Reactie op #2.5

Er wordt ook niet beweerd dat dat niet zo is maar die Moll sleept er ook allerlij zaken bij die met actuele verslaggeving niets van doen hebben.

 • Volgende reactie op #2.5
#2.7 Harm - Reactie op #2.5

Ratnawiedanook is een hardcore zioniste die systematisch op kritische stukjes tegen Israel reageert, net zoals Likoed Nederland. En bij tijd en wijle mag ze ook iets schrijven op de opiniepagina van de Volkskrant.

 • Vorige reactie op #2.5
#2.8 piet de nuttige idioot - Reactie op #2.7

Niks mis mee toch?
Zolang wij het onderscheid maar weten te maken tussen opinie- en nieuwspagina’s.
Dat was ook de makke met dat VKBlog niet lang geleden waar iedereen z’n items kon posten, van links tot rechts, zweefkees tot debunker.
Op een gegeven moment werden er bij GeenStijl dingen aangehaald in de trant van ‘de linkse media-elite van VK blabla’ beweert: en dan werd er iets geciteerd uit dat blog.
Waarna de VK-redactie/raad van bestuur/wiedanook de stekker eruit trok met de laffe mededeling dat die hele blogosphere toch geen journalistieke waarde had.
Een beetje een slag in het gezicht van een ‘blogonaut’ zoals ondergetekende, ook wel begrijpelijk als ze het gewoon moe waren om uit te leggen dat er een verschil is tussen opinie, nieuws (wat je inderdaad kan manipuleren door dingen weg te laten of te benadrukken, daar hoef je helemaal niet voor te liegen), en de ruimte die je laat aan bloggers en ‘reaguurders’.

Gister belandde ik op een draadje wat hier een beetje aan raakt op NuJij. Waar ik ‘mallepietje’ ben en m’n gevoelsleven weer een beetje tracht te verwoorden in vocabulaire wat meer bij de doelgroep aansluit. Sorry als dat een beetje arrogant klinkt.

http://www.nujij.nl/algemeen/nujij-censuur.13911810.lynkx#axzz1ZM7Akam8

Ergens rond @45 komt er een heel netjes antwoord van NuJij, en eigenlijk wordt het dan pas echt interessant. Maar dan trekken ze de stekker er uit.
En volgens mij is er sinds vanmiddag nog één van die reacties van de redactie verwijderd.
Dan ga ik weer overal vliegende schotels en marsmannetjes zien.
Was toch al bezig in het ‘big book of the unexplained’…. ;o)

 • Volgende reactie op #2.7
#2.9 Harm - Reactie op #2.7

Dat hangt er maar vanaf. Ik ben in de Volkskrant nog nooit een stukje tegengekoemn van een vertegenwoordiger van de palestijnen, alleen maar van mensen die het voor de Palestijnse zaak opnemen.

Maar stukjes van Zionisten kom je met de regelmaat van de klok tegen. Met als voorbeeld bij uitstek ene Yochanan Visser, die zelf op een plek woont in bezet gebied waar hij niet thuishoort.

En “onderzoeken” van Ratna, daar heb ik helemaal geen vertrouwen in, want die is blind aan 1 oog.

Van mij mogen ze die zooi publiceren hoor. Maar het is dan wel nuttig om er even bij te vertellen van wie dat gelul afkomstig is. Dat plaatst het een beetje in het goede perspectief.

 • Volgende reactie op #2.7
 • Vorige reactie op #2.7
#2.10 piet de nuttige idioot - Reactie op #2.7

Harm, @19
en wie moet de Palestijnen vertegenwoordigen?
Iemand van de religioten van Hamas? Iemand van Fatah die dermate corrupt waren dat ze met de verkiezingen in Gaza terecht gewipt werden? Omdat de mensen kozen voor de scholen en de ziekenhuizen en de infrastructuur die Hamas beloofde (en deels realiseerde)? En niet voor de wapens en vuurwerkbommetjes waar Hamas mee geassocieerd (en deels niet onterecht) werd?
Ik ben nog altijd zo’n simpele ‘complotter’ die gelooft dat Hamas uit de Israëlische koker kwam om de seculiere PLO te dwarsbomen. Een Frankenstein-kindje.

Dat er ruimte is voor andere geluiden in de opinie-pagina’s juich ik alleen maar toe, zolang het een beetje in verhouding blijft.
Ik neem aan aan dat Thomas van der Dunk ook nog altijd z’n zegje doet, Rob de Wijk doet z’n best (dat is dan weer Trouw geloof ik).
Ik volg ook niet alles, maar als Martin B. z’n gal spuugt over de Tilburgse universiteit (vandaag of gister), zie ik comments van mensen die hun gal spugen dat de malloot de ruimte krijgt.
Zo werkt het niet. In zijn betoog zitten weer gaten waar je lekker in kan peuteren, een spreekverbod werkt contraproductief.

Het wordt pas echt problematisch als kranten alleen maar bepaalde aspecten van de ‘waarheid’ laten zien, selectief ‘kersenplukken’ in de nieuwspagina’s. Maar dat heeft niets met de opinie-pagina’s te maken.
Dat mensen weinig onderscheid zien in ‘nieuws’ en de duiding daarvan door beterweters aan linker- of rechterkant is misschien problematisch. Helemaal als een krant er van beticht wordt geen evenwicht aan te brengen in dat aanbod omdat ze niet voldoende hun visie te verwoorden. Zoals Bosma z’n aanval op de NRC.

 • Volgende reactie op #2.7
 • Vorige reactie op #2.7
#2.11 Harm - Reactie op #2.7

Ik heb het niet over DE vertegenwordiger van de palestijnse zaak. Ik wil ze allemaal wel horen: de PLO, Fatah en Hamas, met en zonder complot en nog anderen, als ze er zijn. Ik hoor een hoop over ze, maar nooit iets van ze. Dat in tegenstelling tot de andere kant: die is voortdurend aan het woord. En die zijn net zo corrupt, fundamentalistisch etc.

“Dat er ruimte is voor andere geluiden in de opinie-pagina’s juich ik alleen maar toe,” Andere geluiden, die niet jouw mening vertegenwoordigen bedoel je zeker. Dat is zeer te prijzen, maar ik wil dan ook graag de andere geluden van de Palestijnse vertegenwoordiger(s). Laat iemand de Hamas wel eens aan het woord?

Met alle waardering voor Thomas von der Dunk, maar die kan dat niet vervangen.

In de aanloop van de oorlog tegen Irak kwamen de tegenstanders van die oorlog maar in 3% van de krantenartikelen aan het woord. Natuurlijk wordt er wel steeds op gewezen dat die tegenstanders er zijn: Volgens de Amerikaanse regering bevinden zich de WMD …. Uit berichten blijkt…. de CIA heeft bevestigd dat blah, blah blah. De tegenstanders van de oorlog zeggen dat het allemaal niet waar is. Zij doen het verhaal en de andere kant mag ontkennen. Maar zij bepalen het gespreksthema: keer op keer op keer op keer.

Waar rook is is vuur, ze zullen toch niet alles zomaar uit hun duim zuigen, Saddam is natuurlijk wel een schurk, dat linkse volk zijn mietjes. Herhaal, herhaal, herhaal.

Alle nieuws is kersenplukken, want het aanbod is zo groot, dat je nooit alles kunt publiceren en feiten krijgen pas betekenis in een context. Ik wil niets verbieden, ik mis een stuk.

Nu heb ik het niet over de reaguurders. Partijen die blogs beschouwen als hun advertentiemedium waar ze steeds dezelfde boordschap in pompen, die kan ik missen als kiespijn. Daar wordt niemand iets wijzer van en als ze het al te bont maken (en alle aandacht naar zich toetrekken) dan kan je daar maar beter een stokje voor steken.

 • Vorige reactie op #2.7
#3 Ratna

“Afgezien van verwerpelijke, al dan niet extremistische uitspraken en ideologieën, die aan beide zijden voorkomen, kan geen misverstand bestaan over het lijden van de Palestijnse bevolking, dat in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. De bouw van de muur en de geïntensiveerde blokkades spelen daar een belangrijke rol in. Deze onderdrukking, zoals gezegd deels in strijd met het internationaal recht, is structureler van aard dan de zelfmoordaanslagen en raketaanvallen door Hamas, hoewel die gruwelijk zijn en keihard veroordeeld én bestreden moeten worden.”

Hiermee verraadt je eveneens vooringenomenheid en partijdigheid, dus deze bespreking kunnen we ook met een korrel zout nemen?
Hans Moll geeft vele voorbeelden van selectiviteit en vooringenomenheid van de NRC, teveel om naast je neer te leggen of te suggereren dat er wellicht ook allerlei tegenvoorbeelden zijn. Het klopt dat hij een bepaalde visie heeft die soms duidelijk doorklinkt (en overigens ook niet altijd de mijne is). Maar zijn feitelijke onderzoek is er niet minder om. U lijkt hem aanvankelijk gelijk te geven met zijn constatering van selectiviteit bij de NRC, om dan later via het cliche dat objectieve journalistiek nou eenmaal niet mogelijk is en het allemaal ingewikkelder ligt (wat doet dat af aan de juistheid van zijn analyses?) te concluderen dat zijn boek ‘niets nieuws onder de zon is’. Dat is het juist wel. Beweringen dat de media niet objectief zijn, zijn inderdaad niet nieuw, maar zijn voorbeelden, en het inkijkje dat hij de lezer geeft in hoe met zijn kritiek op de redactie werd omgegaan en de algehele sfeer aldaar, zijn dat wel.

Overigens heb ik zelf vorig jaar een onderzoek gedaan naar de berichtgeving in de NRC over Israel en de Palestijnen. Dit is systematischer van opzet, waarbij van twee periodes alle artikelen in de krant zijn onderzocht. De conclusie: het merendeel van de artikelen in de onderzochte periodes bleek gekleurd ten voordele van de Palestijnen. Hun perspectief stond vaker centraal, er kwamen vaker mensen aan het woord die dit perspectief verwoorden, er lag meer nadruk op Israelisch geweld en extremistische uitspraken van Israeli’s, en de Palestijnen werden juist positief, als welwillend en gematigd, neergezet. Terwijl Israelische leiders steeds werden voorzien van kwalificaties als ‘hardliner’, ‘extreem-rechts’, ‘ultranationalistisch’ werd Hamas juist opvallend mild neergezet. Met Hamas zou te praten zijn, Hamas zou pragmatisch zijn, Hamas zou terecht niet meer geloven in het vredesproces. Het antisemitisme van Hamas en het verheerlijken van geweld werd zelden of in bedekte termen besproken. En was, uiteraard, eigenlijk de schuld van Israel. Zie voor het onderzoek: http://www.israel-palestina.info/krantenonderzoek_nrc.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Harm - Reactie op #3

Effe denken….., welke Ratna zou dat nou zijn?

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Harm - Reactie op #3.1

Fuck, natuurlijk, de Ratna van de onpartijdige onderzoeken.

#3.3 L.Brusselman - Reactie op #3

Aldus de totaal niet vooringenomen Ratna Pelle

 • Vorige reactie op #3
#3.4 Lucas - Reactie op #3.3

* Attentie: Typ in hoofdletters ISRAEL in het vakje hieronder.
Dit is een veiligheidsmaatregel om geautomatiseerd spam posten te verhinderen.
Het is niet mogelijk om twee reacties kort na elkaar te plaatsen.

** Attention: Please type ISRAEL in capital letters below.
This is a security measure to prevent automated spam postings.
It is not possible to post two comments shortly after each other.

Met als resultaat:
You have been banned from using this site.

#4 Sonja

NRC partijdig? Jazeker, wanneer je een van haar laatste propagandaberichten leest mbt Israël:

De naar Syrië uitgeweken Hamas-leider Khaled Mashaal woonde de toespraak van Khamenei bij en zei zelf dat “verzet” de enige overgebleven mogelijkheid voor de Palestijnen is, “totdat Palestina vrij en Israël vernietigd is”.

Totdat Israël vernietigd is? Volgens de rechtse Israëlische krant Yediot Ahronot zei hij:

“Hamas Politburo chief Khaled Mashaal said at a pro-Palestinian conference in Tehran that “our position is that of resistance until the Zionist regime is defeated.”
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4129409,00.html

Heel andere koek dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #4

OK,
duidelijk voorbeeld.
En het gaat om de reguliere ‘nieuwspagina’s’.
Ik ben om.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Harm - Reactie op #4

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit soort “vertaalfouten” worden gemaakt.

Trouw heeft ongeveer hetzelfde bericht:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/2940920/2011/10/01/Khamenei-tweestatenoplossing-Israel-en-Palestijnen-kansloos.dhtml

Kijken ze dat soort berichten van elkaar af, of hebben ze een gemeenschappelijke bron? Nieuws.nl heeft ook hetzelfde bericht en daar komt de aap uit de mouw. Het bericht vermeldt als bron: (Novum/AP) – TEHERAN – http://buitenland.nieuws.nl/662554/khamenei__tweestatenoplossing_kansloos

Wie of wat is Novum/AP? – http://nl.wikipedia.org/wiki/Novum_Nieuws
Een lichtelijk obscuur Amsterdams persburo dus.

Maar die hebben dus ook de vertaling niet zelf gemaakt. Wie dan wel?

 • Vorige reactie op #4
#4.3 piet de nuttige idioot - Reactie op #4.2

als ik in die wiki dan nog lees dat ze ingebroken hebben op de server van de concurrent dan kan je dat ‘lichtelijk’ wel weglaten….

 • Volgende reactie op #4.2
#4.5 L.Brusselman - Reactie op #4.4

Tel daarbij op de invloed van AIPAC,dan zal het nog vele jaren duren voordat we van de VS een evenwichtig Midden Oosten beleid kunnen verwachten.Als het er al van komt.

#4.6 DSV - Reactie op #4.5

Niemand zit te wachten op evenwichtigheid tussen goed en slecht.

 • Volgende reactie op #4.5
#4.7 piet de nuttige idioot - Reactie op #4.5

@29
O, dus ik ben ‘niemand’.
Aan de andere kant: natuurlijk prevaleer ik 100% ‘goed’, maar ik heb niet de pretentie dat mijn mening de juiste is. Vanwege die onzekerheid ben ik benieuwd naar nieuws en meningen, en ik hoop dat die dan een beetje in evenwicht zijn.
Ik geloof ook niet zo in 100% goed, maar dan belanden we in een metafysische zweefkezen-discussie.

Maar jij weet het allemaal wel, staat ook niet open voor andere perspectieven, is me al eens opgevallen. Ignorance is a bliss.

 • Volgende reactie op #4.5
 • Vorige reactie op #4.5
#4.8 Harm - Reactie op #4.5

Ach nee, DSV bedoelt gewoon Israel = slecht,
dus is het logisch dat daar wat meer aandacht aan wordt besteed.

 • Volgende reactie op #4.5
 • Vorige reactie op #4.5
#4.9 piet de nuttige idioot - Reactie op #4.5

Harm, ik had me eigenlijk voorgenomen niet meer op DSV te reageren/geen trollen te voeren, maar na zo’n intrigerende diep-filosofische stelling kon ik toch niet nalaten m’n principes geweld aan te doen…

 • Vorige reactie op #4.5