Omstreden plan Wallen stilgelegd

Bijdrage in Sargasso’s zoektocht naar het ‘Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008’. Begin 2009 wordt de SILLY 2008 toegekend en symbolisch uitgereikt.

De gemeente Amsterdam is per direct gestopt met het opkopen van panden op de Wallen om de bestemming ervan te wijzigingen. Burgemeester Job Cohen maakte gisteren bekend dat het college van B&W zal wachten totdat de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de plannen om het aantal prostitutieramen, coffeeshops en souvenirwinkels te verminderen (nu.nl).

asscherdepasscherHiermee is een voorlopig halt toegeroepen tot wat misschien wel Het Slechtste Idee van de Lage Landen is: de Amsterdamse Wallen omvormen tot een openlucht museum met gesubsidieerde haute couture boetieks en de raamprostituees verdrijven in de illegaliteit. Het levenswerk van PvdA wethouder Lodewijk Asscher (1974) die in zijn boekje Nieuw Amsterdam (2005) al pleitte voor het verdwijnen van de Wallen zal wellicht nu nooit van de grond komen. Er zijn immers veel onderbouwde bezwaren te maken tegen de rücksichtslose aanpak in het Plan 1012, een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad heeft dat nu ook door.

In den beginne deinsden betrokkenen en politici nog terug voor de demagogie van de jonge wethouder Asscher. Iedereen die immers kritiek uitte op zijn Plan 1012 was volgens Asscher medeplichtig aan vrouwenhandel, mishandeling en uitbuiting, discussie gesloten. Maar de kritiek zwelt aan en ook de steun onder de buurtbewoners is lager dan de PvdA wil doen geloven (Folia). Sargasso peilde de standpunten van de gemeenteraadsfracties en kwam tot de conclusie dat er nu al een meerderheid (22 vs. 23 zetels) is die het huidige Plan 1012 afkeurt. Waarschijnlijk zullen de bezwaren tegen Plan 1012 van Stichting de Rode Draad: belangenvereniging voor prostituees, het ondernemersplatform 1012 en andere praktijkdeskundigen die wonen en werken op de Wallen PvdA-raadsleden die ontvankelijk zijn voor Ratio & Reden nu ook over de streep trekken om deze democratische meerderheid tégen het Plan 1012 verder te vergroten.

Wie zich verdiept in de gevolgen van Plan 1012 voor de positie van de prostituees ziet dat het plan juist wel eens heel negatief voor deze kwetsbare groep kan uitpakken. Zo vernam Sargasso dat GroenLinks wethouder Marijke Vos zich zeer ongemakkelijk voelt over de gevolgen van Plan 1012 voor de prostituees. Terwijl de huidige situatie van een gelegaliseerde prostitutie sector zich leent voor controles en transparantie werkt het Plan 1012 toe naar een situatie waarin vrouwenhandelaren vrij spel hebben. De uitwerking van Plan 1012 is zo averechts dat men zich kan afvragen of wethouder Asscher werkelijk zo begaan met deze vrouwen? Of gaat het hem meer om het oppervlakkig oppoetsen van de stad ter meerdere glorie van zijn eigen prestige? Zo slecht willen we toch niet denken over een ambitieuze PvdA wethouder, of wel?

De fracties in Amsterdamse gemeenteraad zijn niet onverdeeld positief over het Plan 1012, dit zou de makers ervan nu wel eens kunnen gaan opbreken als het omstreden plan nu eindelijk democratisch getoest gaat worden. Sargasso vroeg enkele gemeenteraadsfracties naar hun standpunt over Plan 1012 en verzamelde tevens de standpunten van Stichting de Rode Draad, het ondernemers platform en verschillende andere belangengroepen die wonen en werken op de Wallen.

Als eerste geven wij het woord aan Stichting de Rode Draad: belangenvereniging van prostituees. Dit is immers de groep waar het Plan 1012 allemaal om draait als we Asscher op zijn indringende en vrome woorden mogen geloven. Mijn inziens zou hun visie leidend moeten zijn in de ontwikkeling van plannen voor een rechtvaardige toekomst van de Wallen i.p.v. de soms ietwat eigengeilige dagdromen van de raamambtenaren op het stadhuis.

Stichting de Rode Draad – Sietske Altink (antwoord mail) TEGEN
De Rode Draad heeft bij de eerste ronde van de sluitingen de reacties van prostituees op de Wallen gevraagd. Zij vinden unaniem dat sluiting van de ramen geen probaat middel is tegen mensenhandel, sterker nog, dat het juist mensenhandel in de hand zal werken. Raamprositutie is – ondanks de (te) hoge huren- een van de weinige vormen van prostitutie waarin de sekswerkers zelfstandig kunnen werken. De exploitant bemoeit zich in de regel niet met de manier waarop sekswerkers hun diensten verlenen.

Raamprostituees zullen ook niet geneigd zijn in clubs emplooi te zoeken. Daar wordt weinig verdiend en bovendien zijn sekswerkers er minder vrij om te doen en te laten wat zij willen. Prostituees gaan – wanneer ze van werkplek veranderen- eerder van onzelfstandige vormen van prostitutie over op meer zelfstandige vormen van prostitutie. Dus de raamprostituees die niet meer in de rosse buurten terecht kunnen zullen hun heil gaan zoeken in thuiswerk, escort en de illegaliteit met alle gevaren van dien. Bovendien zijn er niet voldoende clubs in Nederland om alternatieve werkgelegenheid te bieden.

Tevens is een te klein raamgebied niet wenselijk, zeker niet in Amsterdam waar drommen toeristen de klanten in de weg lopen. In te kleine raamgebieden hebben klanten te weinig keuze, waardoor zij weg zullen blijven. Daarnaast hebben wij er bezwaar tegen dat Amsterdam prostituees direct associeert met criminaliteit. Bij de sluiting van de ramen van Charles Geerts hanteerde men nog het argument dat het om een toepassing van de Bibob ging. Wij vonden toen al dat de gemeente eerder had moeten bedenken aan wie ze de vergunningen verleende. Charles Geerts had immers zijn vergunning gekregen nadat de prostitutiebedrijven waren gelegaliseerd. Mensen met een crimineel verleden mochten toen al niet voor een vergunning in aanmerking komen.

Wij sluiten de ogen niet voor het probleem van de mensenhandel. Maar wij menen dat je die het beste kunt bestrijden door prostituees een betere positie te geven. Concreet hebben wij de gemeente voorgesteld ernst te maken met onderzoek naar verantwoorde vormen van raamexploitatie. Wij vinden dat er een verbod moet komen op de verhuur van ramen via vriendjes en andere tussenpersonen. Volgens ons is er iets mis als een vrouw een tussenpersoon nodig heeft voor de taal, de papieren enz. Wij vinden ook dat er werk gemaakt moet worden van de onoorbare zaken die de camera’s registreren: bijvoorbeeld als op de camera is te zien dat een vrouw wordt geterroriseerd en steeds geld af moet geven. Met andere woorden: pak de mensenhandelaren aan, stimuleer de vrouwen om een civiele procedure te starten om hun geld terug te krijgen en voorkom dat exploitanten de vrouwen afhankelijk maken door ze op de werkplek of in onroerend goed van exploitanten te laten wonen. Wij vinden het ook kwalijk dat exploitanten de kamers per week kunnen verhuren. In Utrecht betalen de vrouwen 1000 euro per WEEK! Wij vrezen ook dat raamexploitanten van de gelegenheid gebruik zullen maken om de huur te verhogen. Dit betekent voor de vrouwen dat ze huurschulden kunnen oplopen waardoor er weer afhankelijkheidsrelaties zullen ontstaan. Kortom, pak het probleem aan daar waar het zit: bij de mensenhandelaren en bij verkeerde vormen van exploitatie. Als men iets aan bankovervallen wil doen, gaat men toch ook niet alle banken sluiten. Dan gaat men op zoek naar de bankrovers.

Groen Links (7 zetels) – Marieke Doornink gemeenteraadslid (antwoord mail) TEGEN
GroenLinks is voorstander van de bestrijding van crimineel vastgoed en het aanpakken van witwasprakijken in het Wallengebied. Wij kunnen ons ook vinden in de wens van het college om de monocultuur op de Wallen te doorbreken. Dat betekent niet dat al het platte vermaak hoeft te verdwijnen, maar wat meer diversiteit in het gebied is wel welkom, zolang het spannende, beetje stoute karakter behouden bijft. Upgrading hoeft niet te betekenen dat het allemaal duurder en luxer wordt. De Wallen worden er vooral mooier op als er wordt geinvesteerd in het verbeteren van de openbare ruimte én door het gebied autoluw te maken.

Wij zijn tegen de grootschalige sluiting van de ramen in het singelgebied, er is daar geen sprake van een laagwaardige monocultuur en de sfeer in het Singelgebied is wezenlijk anders dan dat op de Wallen. Er werken veelal wat oudere vrouwen met vaste klanten. Bovendien is het sluiten van ramen niet het juiste instrument tegen mensenhandel en kan zelfs tot een groei van het illegale circuit leiden. Mensenhandel en misstanden in de prostitutie moeten worden aangepakt van buitenaf – door goede regelgeving gericht op een veilige werkomgeving, duidelijke handhaving en regelmatige controles en onmiddellijk ingrijpen bij signalen van uitbuiting en geweld – en van binnenuit door het versterken van de positie van de prostituee.

D66 (2 zetels) (via website) TEGEN
‘Lodewijk Asscher riep aanvankelijk nog dat het hem ging om de aanpak van vrouwenhandel. Wie zich kritisch uitliet over al zijn plannen was zelfs vóór vrouwenhandel. Maar als we nu de paar vage zinnen over de aanpak hiervan lezen, moeten we constateren dat het College haar aandacht heeft verlegd naar andere problemen. Met het sluiten van ramen bestrijd je geen vrouwenhandel.’
‘Ondanks de harde woorden van wethouder Asscher neemt de Amsterdamse recherche zelden de moeite om escortbedrijven en bordelen écht te controleren.’ Lees verder: Aanpak vrouwenhandel ondergesneeuwd in collegevisie op Wallen (D66Amsterdam.nl)

VVD (8 zetels) – Marijn Ornstein gemeenteraadslid (antwoord mail) TEGEN
De VVD Amsterdam steunt alle acties gericht op het decriminalisering van de Wallen: mensenhandel, vrouwenhandel, witwasserij etc kunnen niet getolereerd worden. Wij kunnen zonering/vermindering van prostitutie ondersteunen echter uitsluitend om beheersbaarheid van prostitutie te bevorderen. Maar terugbrengen naar 2 zones wordt onvoldoende beargumenteerd als noodzaak om beheersbaarheid te vergroten. De Nota zegt dat terugdringen van prostitutie geen doel op zich is, maar het aantal ramen dat gesloten wordt, wordt onvoldoende beargumenteerd.

– Beheersbaarheid wordt alleen gezien als beheersbaarheid van wat de overheid kan zien. Maar de overheid lijkt blind voor wat ze niet kan zien. Maatregelen om illegale prostitutie door sluiting ramen tegen te gaan zijn in de plannen onvoldoende benoemd: sluiting van ramen wordt niet gekoppeld aan verwachte aantallen prostituees die daardoor niet kunnen werken & wat er precies met hen gebeurt.

– Alle experts geven aan dat sluiting van de ramen niet de oplossing is voor bestrijding misstanden in de prostitutie. Op deze manier jaag je de prostituees de escort in, en daar schiet de handhaving volstrekt tekort.

– Er zou fasering moeten worden toegepast in vermindering aantal ramen, zodat de effectiviteit van doel en middel kan worden getoetst.

– Economische belangen van bonafide ondernemers worden onvoldoende beschermd: als niet goedschiks, dan kwaadschiks. Er zijn onvoldoende waarborgen tegen willekeur.

– Nog altijd is het onvoldoende duidelijk welke middelen kunnen worden ingezet om welke doelen te bereiken:

o De doelen van project 1012 zijn: criminaliteit tegengaan, verloedering bestrijden, functieverbetering realiseren

o De middelen die genoemd worden in het plan zijn: vergunningen intrekken dmv bibob, bestemmingsplanwijzigingen, onteigening, uitkoping.

o Maar je kan niet elk middel voor elk doel inzetten. Functieverbetering mag naar onze overtuiging niet door onteigening gerealiseerd worden. Er moet voor ons duidelijkheid komen over welke middelen het college voornemens is in te zetten om welke doelen te bereiken. Bij het benoemen van criteria voor de verwervingsstrategie zal dan ook uiterste zorgvuldigheid betracht moeten worden om willekeur te vermijden en rechtszekerheid te bevorderen.

– Aan de manier waarop “functieverbetering” wordt nagestreefd houden we een bijsmaak van planeconomie: het lijkt een kwestie van “overheidssmaak” te zijn welke ondernemingen wel en niet in het plan passen. (galeries, alteliers, hoogwaardige horeca & retail – we willen geen PvdA poppenhuis)

CDA (2 zetels) (via website) VOOR
Het CDA staat achter de aanpak van het Wallengebied, zoals dit weekend door het college is gepresenteerd. Het aantal prostitutieramen dat gesloten wordt, heeft wat het CDA betreft een open einde. Als blijkt dat het niet mogelijk is om prostitutieramen open te houden, zonder dat er misstanden plaatsvinden, moeten we naar een situatie zonder raamprostitutie op de Wallen toe. Fractievoorzitter Maurice Limmen: “Ik houd wethouder Asscher aan zijn eerdere uitspraak ‘liever een toeristische attractie minder dan medeplichtigheid aan het misbruik van vrouwen’”. Lees verder: Eerste reactie CDA op aanpak Wallengebied

SP (6 zetels) – Laurens Ivens (via mail) TEGEN
Wij zijn nog niet overtuigd van de noodzaak om maar liefst de helft van de ramen te sluiten. We willen de criminaliteit aanpakken daar en daarom het gebied beter behapbaar maken. Maar of een halvering daarvoor nodig is, vragen we ons nog af. Verder moet een prostituee wel weer werk kunnen vinden. De gemeente dient hen te helpen ander werk of een andere locatie te vinden. Dat gebeurt nog onvoldoende.

Als er teveel ramen gesloten worden, dreigt veel ondergronds te gaan. Dat moet dus voorkomen worden.
Het imago van de stad en het Wallengebied moet niet aangepakt worden onder het mom van vrouwenhandel voorkomen. Lees verder: Behoud karakter Wallen (sp.nl)

PvdA (20 zetels) (via website) VOOR
Dat de PvdA het plan van B&W voor het aanpakken van het Amsterdamse stadshart steunt is niet verwonderlijk. De PvdA in het Stadsdeel Centrum is al lange tijd bezig de kwaliteit van Damrak en Rokin en van de Wallen te verbeteren en in B&W en de gemeenteraad is de PvdA de motor achter het aanpakken van de misstanden in de prostitutie. Lees verder op: PvdA steunt aanpak Wallen

Platform 1012 (via website) TEGEN:
Het platform wil het recht hebben op een fatsoenlijke tegenreactie. ”De gemeente heeft een jaar lang de tijd gehad om een plan te maken. Ze moet nu de ondernemers de tijd gunnen een rapport op te stellen en de zaken even opschorten”, zei woordvoerder Wim Boef. De De Kamer van Koophandel in Amsterdam, waarvan een afvaardiging bij de vergadering aanwezig was, heeft aangegeven te willen helpen als de ondernemers gezamenlijk met een toekomstplan willen komen. Lees verder: Ondernemers op de Wallen willen tegenrapportage (nu.nl)

Rob van Hulst bewoner en organisator van rondleidingen door de Rosse Buurt. (via website) TEGEN
,Deze buurt is het best gecontroleerde stukje Amsterdam. Overal hangen camera’s en er loopt voortdurend politie rond. Het is de veiligste buurt van de stad. Denk je nou echt dat in een situatie met minder toezicht vrouwenhandel en loverboys beter kunnen worden aangepakt? Dat een PvdA-wethouder zoiets doet, dat raakt me na 30 jaar PvdA-lidmaatschap verschrikkelijk.’ Lees verder: ‘Sluiten ramen op Wallen politiek spel’ (AD.nl)

Raamexploitanten Singelbuurt en prostituees zelf (via krant) TEGEN:
“Leon de Weerd exploitant in het Singel gebied is Bibob gescreened en goed bevonden, maar moet nu toch weg. Hij nodigde Lodewijk Asscher en Job Cohen uit om langs te komen kijken, maar geen van twee reageerde.” Parafrase uit pampieren Parool achtergrondartikel dat een vervolg was op Project 1012 nekt ook ‘sociale seks’

Sargasso lezers (via website poll, begin december 2008, poll nu gesloten) 79% TEGEN, 21% VOOR

[poll=235]

Het woord is nu aan de Amsterdamse gemeenteraad…

Eerder in de serie ‘Slechtste Idee der Lage Landen’ verscheen:
Schijndemocratie | Stemmen met de droge voeten
Ab Klink rookt Roomser dan de paus
Heel Nederland moet aan de deurklopper
Men haaste zich voor de laatste legale paddo’s…
Valt PRdV in eigen zwaard? | Wie belazert wie?
De Nationale Goed Nieuws Dag
De barre zoektocht naar het Slechtste Idee der Lage Landen Year 2008

 1. 1

  Ik mis nog een paar groepen. Waar zijn de bewoners van de Wallen zelf? De Amsterdammers in het algemeen? Karina Content (voorheen Schaapman)?

 2. 2

  Goh wat zou er toch mis zijn met willen dat je stad niet louter aantrekkingskracht uitoefent op internationale criminelen, drugszoekende rugzaktoeristen en hoerenlopers ? Ik weet het niet hoor, ik kan het gewoon niet verzinnen.

 3. 4

  O, ik lees ! En ik lees: “Hiermee is een voorlopig halt toegeroepen tot wat misschien wel Het Slechtste Idee van de Lage Landen is: de Amsterdamse Wallen omvormen tot een openlucht museum met gesubsidieerde haute couture boetieks en de raamprostituees verdrijven in de illegaliteit.”. De vooringenomenheid druipt er gewoon af. Hoerenbuurt ? Prima. Internationale criminaliteit ? Valt niet tegen te houden. Rugzaktoeristen ? Ook prima.

  MAAR. Ken jij een andere Europese hoofdstad die al die dingen kennelijk tegen heug en meug wil concentreren in het hartje van het centrum ? En die daar internationaal ‘goede sier’ mee wil maken ? Omdat het zo fijn sixties is, en zo vrij, en o-zo op-het-randje ? Ik walg van mijn eigen hoofdstad, en ik heb er een jaar lang gewoond, en in het centrum ook nog. En ik ben er weggegaan omdat ik er niet langer tegen kon om een enkele stap buiten de deur te zetten om onmiddelijk aangevallen te worden met een ‘ou est le coffeeshop ?’. Hoeren, hippies en vrije jongens – prima, hoor – moeten maar gewoon hun ding gaan doen in de periferie, waar ze thuishoren.

 4. 6

  Carlos; hoeren, vrije jongens en rugzakkers kunnen al tijden lang heel goed terecht in de Pijp. Of dat ook ‘700 jaar’ lang zo is; ik denk het niet – zo lang bestaat Amsterdam nog niet buiten de wallen. Maar volgens mij trek jij dat getal ook maar gewoon uit je kont. En ja – steden veranderen. Of wil jij Parijs ook terug in de staat voor Hausmann ?

 5. 7

  Ja steden veranderen vraag dat maar in Warschau en Rotterdam… Gaat er wel om of het hier gaat om omstreden opgelegde veranderingen van bovenaf of om natuurlijke ontwikkelingen van binnenuit.

  Het getal van 700 jaar zat inderdaad in m’n kont, maar bij sommige mensen zijn zelfs de zaken die uit hun kont komen zeker niet onwaar.

  Hoe ziet u verder de bescherming van de vrouwen die in raamprostitutie werken in het licht van Plan 1012?

 6. 8

  Ja veel tegenstanders maar hoeveel hebben die nou in de melk te brokkelen?

  Er wordt hier gedaan alsof de wallen ongeveer de hele NL prostitutiewereld vertegenwoordigen wat natuurlijk niet waar is, weer een knap staaltje hoofdstedelijk redeneren. Als je de wallen kleiner maakt is het niet zo dat er dan opeens nergens meer werk is.

  Ik vind niet dat de wallen moeten verdwijnen, maar compact houden is denk ik wel een goede zaak en daarmee bedoel ik eigenlijk meer het gebied eromheen. Ik doorkruis Amsterdam regelmatig op m’n fietsje en dan vind ik het ook wel leuk toeristen op te jagen dus dan fiets ik wel een kris kras over de wallen. Waar deze bij de nieuwmarkt gewoon abrupt ophouden is het vanaf de Damrak gewoon een grote flipperkast. De wallen zelf hoeven ze wat mij betreft niet zo nodig aan te pakken maar doe in ieder geval wat aan die kerstboom die de Damrak heet. Dat is toch geen porum!

  Sowieso leg ik mensen die op bezoek komen altijd uit dat A’dam een ui is. Binnenin is het gewoon een pretpark, daaromheen een schil van puisante rijkaarts waar niks gebeurt. De schil daarbuiten kan je uitgaan… tikje fout. En dan kan je nog de singel oversteken en wordt het leuk (denk alleen al aan de pijp)… kom je daarbuiten dan wordt het weer saai :-P. Normaal gesproken verwacht je echt leuke gelegenheden toch in het centrum van een stad!

 7. 9

  Carlos, tja, als ik die Folialink volg, zie ik toch echt het volgende staan: “Bijna de helft van de Wallenbewoners kan zich vinden in de plannen van de gemeente; 39 procent ziet de plannen niet zitten.” En hoewel dat verderop naar hartelust genuanceerd wordt, zou dat bij verwerking in jouw stuk toch een vette TEGEN van de Wallenbewoners opleveren?

 8. 11

  Het zou toch fijn zijn als mensen ingingen op de mogelijke 22-23 verhouding in de gemeenteraad, de inhoud van speciaal voor Sargasso geschreven commentaren van politici, de Rode Draad en andere standpunten.

 9. 13

  Wat een fraaie en unieke (commentaren van politici) post, vanavondlaat ga ik er doorheen.

  Een vraag, ben te lang weg uit Amsterdam. is U bekend of de 20 pvda-zetels in de gemeenteraad wel eens stemmen als aparte stoelen ?

 10. 14

  Dit is een van de weinige initiatieven tot nog toe om de binnenstad aantrekkelijker te maken, voor toeristen en voor bewoners. De argumenten van de tegenstanders zijn veelal conservatief of praktisch van aard. Natuurlijk kent de prostitutie tal van problemen. Die moet de overheid ook aanpakken. (wat mij betreft het liefst zoals in Zweden: prostitueebezoek strafbaar stellen) Maar wat mij aanspreekt in dit plan is dat de hoofdstad er mooier en toegankelijker door wordt. Dat is toch wat een gemeentebestuur hoort te doen?

  Edit: en wat larie zegt. ;)

 11. 15

  Laten we de prostitutie behandelen als een gewone bedrijfstak. Wie zijn belasting niet betaalt, witwast of in de mensenhandel zit, verliest zijn vergunning. Dan moeten de hoeren dus eerlijk concurreren met haute couture en design. Ik denk dat je in het historische centrum meer kunt verdienen met een goedlopende winkel dan met een hoerenkast als je het eerlijk speelt. De prostitutie verdwijnt dan dus langzamerhand vanzelf. Helemaal geen plannen voor nodig, gewoon goed handhaven van de bestaande wetgeving.

 12. 16

  Carlos, waarom ontkom jij niet aan gechargeerde vergelijkingen met de tweede wereldoorlog ? Ik word er zo moe van, en als ik niet beter wist zou ik denken dat jij je dag spendeert met het verzinnen van stromannen: ik wil Amsterdam niet platbombarderen, ik wil Amsterdam ten goede veranderd zien. En met ten goede bedoel ik: aantrekkelijk voor niet-gajes, onaantrekkelijk voor gajes. Dus de pandjes mogen blijven, de uitkeringstrekkers ook; maar ik zie mijn nationale trots gekrenkt als er weer zo’n buslading Japanners de Ouwezijds oploopt. Om eens even goed te lachen. Of als er weer ‘es een onderwereldfiguur omgelegd wordt die met pauselijke eer begraven wordt.

  En wat de prostituees betreft: die kunnen toch overal werken ? Werken die nu niet in de Pijp dan ? Stond jij ook zo in de houding toen het Arnhemse spijkerkwartier dicht ging dan ?

 13. 17

  @Martijn
  Iedere gewone bedrijfstak heeft zich wat aan te trekken van ruimtelijke ordening; gewone bedrijven krijgen het te horen als ze niet meer in het bestemmingsplan passen. Het gaat er (wat mij betreft) niet om dat prostitutie als geheel geminimaliseerd wordt (alsjeblieft niet zeg; wat moet ik dan nog op vrijdagavond ;), het gaat erom dat het niet meer *daar* plaatsvindt.

 14. 18

  KJ, afrekeningen in het criminele circuit vinden plaats in Amsterdam-Zuid niet op de Wallen, daar is te veel controle. Waarom zouden de Wallen aantrekkelijk voor gajes zijn? Deze buurt ligt onder een vergrootglas, daar gaat gajes niet onder zitten. Ook klein gajes is allang weg op de Wallen, wie hoort daar ooit nog het beroemde “Pssst… coke hash xtc?!” in het voorbijgaan? Dus het krenkt je nationale trots als Japanners zien dat prostitutie een gelegaliseerde bedrijfstak kan zijn die openlijk wordt uitgevoerd? Ik vind het altijd wel stoer dat ik dat van mijn land kan zeggen. Landen met een restrictiever beleid op prostitutie kennen meer mishandelingen van prostitutees, toen Zweden hoerenlopen strafbaar stelde steeg het geweld tegen prostituees. In Amerika worden regelmatig prostituees vermoord, inmiddels strijden prostituees in gidsstad San Francisco voor legalisering van hun bedrijfstak. Nederland gidsland, yes we can! ..en al die op persoon gerichte aanvallen, ik zeg nogmaals: LEES DE STANDPUNTEN van GroenLinks t/m de VVD zijn ze tegen het huidige 1012 plan, ik heb deze standpunten gebundeld en geef door de regels door mijn eigen mening over het handelen van Asscher, c’est tout.

 15. 20

  @Carlos
  Dat van die drugsdealers is niet waar. Ik kom daar vrijwel dagelijks en ik kan je er zo veertig aanwijzen.
  Daarnaast heeft gek genoeg de legalisering van prostitutie (waar ik principieel voor ben) in Nederland een zelfde soort gevolgen gehad als meer restrictief beleid in het buitenland. Dit heeft alles te maken met illegale prosituees die nu niet meer op de Wallen kunnen werken en hierdoor in een schimmig clubcircuit terecht zijn gekomen. Juist daar zijn mishandeling, misbruik, opsluiting e.d. aan de orde van de dag.

 16. 21

  Ik zie dit soort acties meer als verhullen door de overheid van hun onmacht hun eigen regels te handhaven. Dit soort acties strooit enkel zand in de ogen van de kiezer om de indruk te wekken dat er wat aan gedaan wordt, niet zelden met een tegengesteld resultaat.

 17. 22

  Nou wat ben jij klantvriendelijk Carlos,
  LEES je in , je had onderwijzer moeten worden je roeping gemist.

  ik lees geen standpunten die jij verzameld en gebonden hebt voor het slechtste idee van Nederland terwijl het een lokaal probleem is van een gedegenereerde stad in het Westen des lands..

  Jij vind best wel cool om te kunnen zeggen dat het kan in jouw land, niet beseffende dat de rest van Nederland zich schaamt voor het imago wat ons opgedrongen wordt door de randstad.

  aah you from holland ay?
  cloggs, drugs red light district windmills, man that gotta be like paradise.
  No way , i am from the Netherlands, don’t fuck male tranvestites under a red tube, i do not sell coke and nope i am not gay. what do you think i am , an Amsterdammer?

 18. 23

  Dat nu net uitgerekend de PvdA Voor is…terwijl er gerede gronden zijn, zie de tegens van bewoners (Rob van Hulst, ik dacht ook boeken over geschreven..tis veilig zegt ie, beheersbaar), exploitanten..zelfs de VVD Tegen! dat problemen zich verplaatsen, verlies aan toerisme even daargelaten. Gek.

  Ging het wel om die prostituees? Opwaardering toch?, “essentieel voor de opwaardering van de entree van de stad vanuit het Centraal Station gezien druk die de bouw van de Noord Zuidlijn legt op het gebied, nodig…moet”. En daar zullen dan toch al gauw tientallen miljoenen aan opwaardering/ fatsoenering ((ver)bouworders) tegenaan gegooid worden, of zit ik er naast?

  Ja, dan kan zo’n stemmetje extra Tegen (die het muntje 22-23 verhouding kan doen omslaan) het toch al gauw bij wat aannemers dun door de broek gaan lopen. Zou ik als ik hun was toch maar wat extra avondjes Yab Yum met een envelopje onder het kussen regelen…

 19. 24

  Het is wel weer duidelijk dat vooral die ene 21% van de Sargasso lezers reaguurt, de zwijgende massa van 79% laat het wel weer overwaaien. Gemak dient immers de reagurder.

 20. 28

  Carlos – lul er maar weer overheen. JIJ was degene die mij de vergelijking opdringt tussen schoon schip maken op de wallen en Amsterdam bombarderen. En ik heb nog geen excuses gehoord.

  Ik heb op de wallen gewoond. Granted, meer dan tien jaar geleden, maar toch. Oudezijds Kolk. Er werden drugs gedeald, de vernieuwing van de Zeedijk was net begonnen, je werd altijd toegesist op de Dam, en de hoeveelheid rugzakkers was eh.. niet te vergelijken. Nou ja, met de Pont des Arts, misschien. Ik zal nooit die ene gast vergeten die me probeerde te rollen maar eigenlijk te high was om het goed te kunnen doen.

  Folkloristisch ? Hm ja. Maar dan een soort openluchtmuseum voor het publiek dat de ‘Bulldog’ ook helemaal een te wappie bar vindt, en die leuke nep-schilderijtjes van Rembrandt met een joint in z’n waffel – humor, maar dan leuk. Not. En zeker geen plek om te wonen, of serieuze handel te drijven, of (ik noem maar wat hoor) een echt grote-stads imago voor het buitenland in te hebben – een stad om, als Nederlander, trots op te wezen. Onze hoofdstad. Gadverdamme. Maar ja, we twisten over smaak, he ?

 21. 29

  @KJ
  Sinds tien jaar geleden is het al een stuk opgeknapt, dat zou je vast bevallen. Bovendien kan ik me echt niet druk om stonede rugzaktoeristen, hoeren, psst-dealers, verdwaalde junkies etc. Ergens vind ik het wel fijn dat terwijl mijn burgerlijke leventje dood gereguleerd wordt, er zo’n plek is.

 22. 30

  @24 Ik snap wel dat je voor een keer echt veel werk van een artikel hebt gemaakt en al je contacten ervoor hebt aangewend maar:
  Doe niet zo gekwetst man, zo werkt het internet, je reageert als je iets toe te voegen hebt, niet als je na het lezen van 8 keer dezelfde mening van verschillende belangengroepen denkt “dat vind ik nou ook”. Als je je weblog schrijft om waarderende reacties te krijgen van je lezers kun je beter meteen stoppen.

  Dat mensen lezen wat je schrijft zou je motivatie moeten zijn.

 23. 31

  En om nou in discussie te gaan met twee van die christenen die vanuit hun kutdorp lopen te roepen dat zij een slechte naam krijgen door Amsterdam daar heeft toch ook niemand zin in?

 24. 32

  En ja ik vind het ook vervelend dat elke buitenlander meteen begint te praten over wiet en hoeren en misschien een slechte grap maakt over hoe hij zijn schoonmoeder komt euthenaseren maar we doen dat toch niet voor de toeristen? We voeren dit beleid omdat het criminaliteit tegengaat, omdat het legaal maakt wat anders ook gebeurt, zodat gewone mensen die niets verkeerd doen niet onnodig gecriminaliseerd worden, zodat geld wordt vrijgemaakt voor het opsporen van criminele feiten die de maatschappij wel schade aan richten, en natuurlijk omdat we er belastinginkomsten van krijgen.

  Het is een goed beleid waar iedereen beter van wordt, en als we dat niet verstoppen voor de buitenwereld dan volgt misschien de rest van de wereld ook ooit. En dan hoeven ze daar niet meer voor naar Amsterdam te komen.

 25. 34

  Ja Anoniem, dat is nu precies waarom in die commentaarvelden soms zo’n kutsfeer (excuses le mot) kan hangen, omdat alleen de mensen reageren die het er oneens mee zijn en de randfiguren die iets tegen je persoonlijk hebben. Dat verziekt je humeur, maar goed bedankt voor je reacties, ik heb m’n zin, voor zolang het duurt.

 26. 35

  @Anoniem; je maakt een gedachtenfout; je kunt namelijk prima in Eindhoven naar de hoeren en daarna jezelf laten euthanaseren – geen probleem. Maar er worden geen busladingen Japannerts over Lampegat uitgestort om te komen kijken naar al dat progressiefs. Dan moet je echt naar de etalage die Mokum heet.

  Weet je, het doet met een beetje denken aan al die discussies over de Gay Pride en het rookverbod in cafe’s; over hoe mensen publiek hedonistisch willen kunnen zijn; je kunt je immers heel goed in een opengewerkte leren broek met een boa thuis laten bewonderen, net zoals je ook heel goed thuis bij een biertje een sigaretje mag opsteken. En hoe de uitvoerende macht daar mee om gaat; aan de ene kant: betutteling, aan de andere kant: van roken gaan mensen echt dood, en inzicht schrijdt echt voort. Ik heb zoiets met de wallen van: get with the times. Het was ooit leuk, een gimmick. En nu is het dat niet meer.

  Maar misschien ben/heb ik gewoon wel een ouwe lul.

 27. 36

  Als de Wallen flink worden ingeperkt, komt die bus Japanners ook niet meer. Dan is ’t hup, naar de Westerkerk, Anne Frank, molen bij Brouwerij ’t IJ, en door naar Schiphol via Marken.

  Verder, Carlos: “Ook klein gajes is allang weg op de Wallen, wie hoort daar ooit nog het beroemde “Pssst… coke hash xtc?!” in het voorbijgaan?”

  Nou, eh… Ik! En nogal vaak. Ja, als je als Nederlander, dus Nederlands pratend langsloopt, dan ben je niet interessant. Maar neem maar eens een stel buitenlandse vrienden mee en leid ze in het Engels rond, ofzo. BOEM, daar staan ze opeens voor je neus.

  En verder: mensen zijn over het algemeen een stuk minder geneigd tijd & moeite te besteden aan een reactie als ze het eens zijn met het geschrevene.

  Die wetenschap is voor mijn eigen blog ook een hele troost :D

 28. 37

  Wat een gezeik weer hier en daar. Een waarachtig mooie post en uniek.

  Amsterdam gezien door een pvda-visie bril:

  http://english.huistenbosch.co.jp/

  Als je daar rondloopt denk je na een tijdje het lijkt wel een poppenhuis ik mis iets.

  Wat je dan mist is het “Wallengevoel”,

  De voorstemmers willen het poppenhuis. Ik wil het wallengevoel.

 29. 38

  @anoniem , je mag dan denken dat ik uit een kut dorrup kom , Twentestad heeft meer inwoners dan een Utrecht.
  Naar Amsterdam gaan is het verkeerde spoor pakken niet meer niet minder, Gordon aan de coke in een notedop.
  Mag ik U erop wijzen dat het electoraat van Wilders in Holland zit en niet in de andere 10 provincieën?
  Amsterdam is een provinciaal dorp wat nog steeds prentendeert een wereld stad te zijn.
  Hoeren wiet coke en allochtonen hebben we hier ook.
  De vrije regelving die er was is door het zwakke vlees der nep globalist zonder idealen ingesnoerd tot een té strakke rollade van multiculturele liflafjes wat zonder een dikke
  saus van subsidie niet te vreten is.
  Gekruid is het wel..

  De wallen was haven traditie ,die functie is komen te vervallen.
  Laat ze maar in het Koninklijk Paleis tippelen, daar kijkt men niet raar op als je vreemd gaat, dat mag.

 30. 39

  Amsterdam IS een wereldstad, Twentestad heeft één ding top of the bill, “AKI” voor de rest de provincie.

  Kijk hoe kil(l), dit is in Japan:

 31. 40

  @38 Limburg, hemaworstje!
  Limburg 12%
  Zuid-Holland 7%
  Noord-Brabant 6%
  Flevoland 6%
  Utrecht 5%
  Zeeland 5%
  Noord-Holland 5%

  En dat terwijl die mensen van buiten de randstad oordelen over marokkanen zonder dat ze er ooit last van hebben gehad. Dat is pas fout.

 32. 41

  @35, 36 Het is toch logisch dat je de toeristendingen op een plek zet die toegankelijk voor toeristen? Jij wilt het andersom zodat de toeristen helemaal niet meer komen, want de hoeren en de drugs zijn alleen voor jou? Alsof er niet genoeg hoeren en drugs zijn voor iedereen.

 33. 43

  Dat allerlei yanks en geeks ONS gek vinden, hahahaha. Moet je eens achter je kijken. En achter hen. Betekent niks.

  Ik zeg: best of 2 worlds.

 34. 44

  @anoniem ,Limburgh / Venlo is Geert zijn nest.

  Flevoland bestaat uit geëmigreerde gefrustreerde amsterdammers.

  je denkwijze is foutief.
  Wij hebben nog nooit last van de marokkanen gehad omdat de marokkanen nog nooit last met “ons” hebben gehad.
  Ze kijken wel uit aangezien men zwaar in de minderheid is en past zich dus acuut aan of wordt outcast.
  Dat is beschaving.( kuch kuch )