Klimaatnoodtoestand

Foto: copyright ok. Gecheckt 21-11-2022

NIEUWS - De afgelopen maanden hebben Engeland, Wales, Schotland, Ierland en verschillende steden in de wereld (waaronder Londen, Bristol en Manchester) de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. De Britse krant The Guardian paste z’n stijlhandboek ook aan en spreekt niet meer van klimaatverandering, maar van een klimaatcrisis. Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie van de Partij van de Dieren om de klimaatnoodtoestand in Nederland uit te roepen (pdf). Een tweede motie van de Partij voor de Dieren roept op tot het uitroepen van een biodiversiteitsnoodtoestand (pfd).

Wat is de klimaatnoodtoestand?

De Partij voor de Dieren stelt in haar motie dat ze van mening is dat het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken. Fractievoorzitter Marianne Thieme stelt:

Het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ is tijdens de grootste ecologische crisis ooit een kabinet dat vooral afschuift en doorschuift. Afschuift aan klimaattafels, waar grootvervuilers zijn oververtegenwoordigd. En doorschuift naar toekomstige generaties. Dit gebrek aan dadendrang steekt schril af bij wat er om ons heen gebeurt. Jongeren gaan wereldwijd massaal de straat op voor een beter klimaatbeleid. Om met het gezicht van deze klimaatstakers, de Zweedse Greta Thunberg, te spreken: Ik wens dat u handelt zoals u in een crisis zou doen. Ik wil dat u doet alsof het huis in brand staat. Dat staat het namelijk.

Extinction Rebellion

De motie om de klimaatnoodtoestand uit te roepen vindt z’n oorsprong in de eisen van de actiegroep Extinction Rebellion, dat ook in Nederland een afdeling heeft. De meest in het oog springende actie tot nu toe van Extinction Rebellion Nederland was de actie tijdens Koningsdag. Ook vandaag hebben ze acties gepland op het plein bij Den Haag. Extinction Rebellion Nederland heeft eerder in een open brief 4 eisen aan de overheid en politici geformuleerd:

 1. Dat de Nederlandse overheid de waarheid vertelt aan haar burgers, bedrijven en andere betrokken over hoe levensbedreigend de huidige situatie is. Dit verhaal moet weerklank vinden binnen het onderwijs.
 2. Wij eisen dat de CO2 uitstoot naar netto nihil gaat in 2025 en ecosystemen moeten worden hersteld om broeikasgassen weg te nemen uit de atmosfeer. Regelgeving en internationale afspraken die dit doel in de weg staan moeten worden teruggedraaid en er moet internationaal gestreefd worden naar een economie die de planetaire grenzen respecteert.
 3. Er moet een Deltaplan Klimaat ontwikkeld en uitgevoerd worden dat recht doet aan de omvang van deze crisis. Deze transitie kan het best worden gecontroleerd door een burgerkamer, een nieuw bestuursorgaan die de diversiteit aan inwoners van dit land weerspiegeld.
 4. Wij willen dat de vervuiler betaalt en dat de lasten en kosten van de vereiste transitie op een rechtvaardige manier verdeeld worden.

In de Groene Amsterdammer van deze week is meer informatie over Extinction Rebellion, dat zich met name richt op de overheid, en Code Rood, de tegenhanger die zich richt op de fossiele energie industrie, te vinden.

Effecten klimaatverandering voor Nederland

Vrij Nederland had begin februari een uitgebreide rapportage (betaalmuur) over de effecten van zeespiegelstijging ten gevolge van klimaatverandering op Nederland. Verschillende experts gaven daarbij aan dat de huidige kustlijn van Nederland te beschermen is tot 1 a 2 meter zeespiegelstijging. Een versnelde zeespiegelstijging zal in de komende decennia nog niet tot grote problemen leiden. Maar voor de termijn daarna is er veel onzeker. Marjolein Haasnoot van onderzoeksinstituut Deltares en auteur van een rapport over de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland vind dat bij heel grote infrastructurele werken rekening moet worden gehouden met een potentieel grote zeespiegelstijging.

Voor alle maatregelen is tijd nodig. Nu is de tijd er nog om daarover na te denken en een goed plan te maken. (…) Als het gaat om zeespiegelbeleid moet je kunnen omgaan met onzekerheden. Je kunt niet wachten tot je precies weet wat er gaat gebeuren. Als je het zeker weet, dan gebeurt het al, en zou het bovendien veel te snel kunnen gaan.

Een van de opties die de verschillende onderzoekers noemen is een gecontroleerde terugtrekking naar het hogerop gelegen deel van Nederland, oftewel richting Veluwestad en op naar Duitsland. Waarbij het deel van Nederland ten westen van de Utrechtse Heuvelrug de komende anderhalve eeuw grotendeels opgegeven wordt, oftewel de volledige Randstad. Een andere optie is een ring van dijken en meren rondom Nederland, dat vergt echter heel veel zandsuppleties. Ook blijven bestaande problemen met bodemdaling en verzilting dan bestaan. De uitdagingen om water te spuien bij hevige neerslag of grote afvoer van rivierwater zullen bij een dergelijk scenario ook niet kleiner worden.

Slot

Grote infrastructurele projecten worden voor 100 tot 200 jaar aangelegd. Dat maakt het volgens de onderzoekers nodig om de komende 20 tot 30 jaar strategische keuzes te maken: een rand van meren en dijken om Nederland heen, met alle bijbehorende kosten en energieverbruik, of zoeken we het hogerop voor de generaties na ons? Zo bezien zijn de motie van Partij voor de Dieren en de eisen van Extinction Rebellion niet zo buitensporig als ze op het eerste gezicht lijken. Al verwacht ik niet meer dan 5 tot 24 stemmen voor de motie van PvdD, het zou me namelijk verbazen als er meer partijen dan PvdD, en mogelijk GroenLinks en ChristenUnie voor de motie stemmen.

Update 11 juni 2019 15.55u: de motie klimaatnoodtoestand is verworpen door de Tweede Kamer. Enkel PvdD en GroenLinks stemden voor.

Reacties (41)

#1 Le Redoutable

“De Britse krant The Guardian paste z’n stijlhandboek ook aan” The Guardian is dan ook de meest politiek correcte krant van Engeland, dus dat is niet zo vreemd. En Extinction Rebellion, ach, dat zal wel net zo veel teweegbrengen als de Occupy beweging en de spijbelende scholieren.

Sowieso gaat die 0.0003 graden die wij mogelijk bijdragen aan de opwarming de zeespiegel niet doen stijgen. Gelukkig zijn de meeste politici daar ook nuchter over, ondanks alle bangmakerij en de zonvloed verhalen van de linkse kerk.

 • Volgende discussie
#2 beugwant

Zitten de Belgen en Duitsers wel op al die Hollanders te wachten?
Het is hun eigen fout dat ze daar zitten. De schepper had de delta bedacht als de monding van een paar grote rivieren, maar de Batavieren zagen het aan voor de bebouwde kom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Arduenn

Stond er in dat rapport ook iets over klimaatvluchtelingen en hoe die op te vangen? Want dat hele ‘opvang in de regio’-paradigma valt met klimaatverandering natuurlijk ook letterlijk in het water.

(Zei Le Retoudable iets? Ik dacht dat ik iets hoorde.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Raymond Horstman

Overdrijven is ook een kunst. Laten we even normaal doen. Klimaatverandering bestaat maar er is geen sprake van een noodtoestand. Misschien dat er over 50 of 100 jaar sprake van is. Dat is mogelijk. Maar dan zijn we al lang dood. Na ons de zondvloed had ik haast gezegd maar iemand anders was mij al voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

Sowieso gaat die 0.0003 graden die wij mogelijk bijdragen aan de opwarming de zeespiegel niet doen stijgen. Gelukkig zijn de meeste politici daar ook nuchter over, ondanks alle bangmakerij en de zonvloed verhalen van de linkse kerk.

Fucking hell. Hoe af ben je als je dat argument durft te gebruiken @1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JANC

@1: Hoe vaak wil je NOG die gedebunkte leugen herhalen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 JANC

@4: We zijn enkele jaren voor een CO2 gehalte die waarschijnlijk niet terug te draaien is. Maar er is volgens u slechts over 50 jaar een probleem. En dan “na mij de zondvloed” willen roepen: Egoisme ten top. Jou zal het niet schaden en laat een ander het maar oplossen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 lmgikke

Ik ben niet voor bannen van gebruikers. maar Le Redoutable mag wat mij betreft een ban krijgen vanwege trollen.

Hij gaat voorbij aan alle feiten en blijft zijn eigen natte droom verkondigen. Hij voegt niets toe aan het debat anders dan het debat te vervuilen met leugens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Henk van S tot S

@4:
Maar goed ook dat jij en die dorpsgek van #1 de zondvloed waarschijnlijk niet persoonlijk zullen meemaken:

Dieren met gedeformeerde hersenen zouden vast niet op de ark zijn meegenomen.
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Frank789

@2: “Zitten de Belgen en Duitsers wel op al die Hollanders te wachten?”

Als wij west-Nederland opgeven is dat niet gunstig voor de verdediging van het Belgische laagland alsook het noord-Duitse laagland.
Bovendien kan voor Antwerpen wel eens de Westerschelde onbevaarbaar worden en als Duitsland opeens Rotterdam moet missen gaan ze er ook niet echt op vooruit.

https://motherboard-images.vice.com/content-images/contentimage/no-id/143955108481539.png

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 gbh

Een van de bekendste economen in de wereld:

The climate crisis is our third world war. It needs a bold response

Critics of the Green New Deal ask if we can afford it. But we can’t afford not to: our civilisation is at stake

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Krispijn Beek

@1 mijn bijdrage aan de nationale belastingopbrengsten is nog kleiner. Mag ik nu stoppen met belasting betalen? Of geldt dan Marcel Crok’s redenatie:

Alle kleine beetjes belasting bij elkaar leveren een essentiële bijdrage aan de maatschappij. Ga maar na wat er zou gebeuren als we allemaal een jaar geen belasting zouden betalen…

@3 nee, klimaatvluchtelingen zitten er niet in, enkel impliciet. Want bij het opgeven van de kustlijn worden de inwoners van de Randstad zelf klimaatvluchteling… Het rapport gaat beschrijft de resultaten van een eerste verkenning naar de mogelijke gevolgen van deze extra versnelde zeespiegelstijging voor het kustfundament (inclusief de Wadden en zuidwestelijke delta), de waterveiligheid, en de zoetwatervoorziening in Nederland en de implicaties voor de voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma.

@4 laten we van die 50 tot 100 jaar maar gewoon 20 tot 30 jaar maken. Met een zandsuppletie die dan op kan lopen tot een factor 3 a 4 t.o.v. het huidige niveau, maar vooral met een stijgsnelheid die naar verwachting na 2050 verder oploopt met nadelige gevolgen voor de veiligheid. Eufemistisch toename van overschrijden van het ontwerppeil van de belangrijke kunstwerken voor waterveiligheid met een factor 3 tot 5 rond 2050 genoemd. Waarna de overschrijdingsfrequentie van het ontwerppeil van de keringen in de periode 2050-2070 of 2050-2100 toeneemt met ongeveer een factor 20 à 50. Voor de Maeslantkering betekent dit ongeveer eens in de 20 jaar. En daarnaast problemen met verzilting, met kwelwater en met de zoetwatervoorziening via o.a. Gouda. Lees hoofdstuk 7 van het Deltares rapport eens. Is slechts paar bladzijdes en best informatief.

@10 precies, de EO serie Als de dijken breken uit 2016 geeft een aardig voorproefje wat het effect is van niet voorbereiden, maar ook van de soortgelijke gevoeligheid van delen van de Belgische westkust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hans Verbeek

Grote infrastructurele projecten worden voor 100 tot 200 jaar aangelegd.

Het netwerk van aardgasleidingen wordt binnenkort overbodig, als we van het aardgas afkicken: ca. 60 jaar na aanleg.
Het is zeer de vraag of de Nordstream-pijpleiding over 30 jaar nog in gebruik is. De infrastructuur, die nodig was voor de olie- en gaswinning in de Noordzee, zal ook de 100 jaar niet halen.

@12:

de EO serie Als de dijken breken uit 2016 geeft een aardig voorproefje wat het effect is van niet voorbereiden

Die serie is fictie, bedacht, niet echt gebeurd. Ik zou fictie niet aanvoeren als “bewijs”.
Amerikaanse volksvertegenwoordigers denken dat martelen werkt en zinvol is omdat het in de serie “24” ook werkte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 kneistonie

Het zal wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hermie

” de motie klimaatnoodtoestand is verworpen door de Tweede Kamer. Enkel PvdD en GroenLinks stemden voor.” Schattig toch wel die Nederlandse politiek….. En gaan over tot de orde van de dag. Klimaatnoodtoestand, een beetje mal is het wel.

En dan hebben we nog de zeespiegel-speculatie. Over de toekomst mag iedereen wat roepen. Wie weet wel 18 meter erbij in 2100. Maar nu nog even niet. https://images.app.goo.gl/eeLcjzdaC4r4sDJB8

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JANC

@15:

Klimaatnoodtoestand, een beetje mal is het wel.

Hermie, die zich graag opstelt als klimaatrealist. Ondertussen laten dit soort reacties goed zien wat achter het realisme steekt.

Volgens de wetenschappelijke modellen zitten we nog maar een paar jaar van een katastrofale CO2 niveau af, dat wellicht niet meer teruggedraaid kan worden. Niet decennia: jaren. De effecten daarvan zullen decennia lang, zoniet eeuwen, te merken zijn. Maar volgens Hermie is het allemaal een beetje mal.

En 18 meter zeespiegelstijging is pas in 2100, dus waarom nu zorgen maken? Dat mogen onze kleinkinderen wel oplossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JANC

@13: Nog zo’n “realist”. Niemand spreekt over het verwijderen van aardgasleidingen. Sterker: Aardgas zal zeker de komende decennia (de Nederlandse regering spreekt van “tegen 2050”) nog een rol van betekenis hebben. Dit wordt enkel ontkend door mensen met een agenda, die kennelijk tegen elke klimaatmaatregel zijn en die in het ridicule proberen te trekken. Bovendien spreekt de Nederlandse regering over woningen, niet over de industrie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Janos

@16 Wat me verbaast is hoe weinig aandacht de implicaties hiervan krijgen. De menselijke, maar ook de economische. Hoeveel waarde vertegenwoordigd al het vastgoed samen, dat verloren gaat als de zeespiegel substantieel stijgt? Pak een scenario als dit: https://www.google.com/search?q=the+nation+formerly+known+as+the+netherlands&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjiktKdsuPiAhWFIVAKHRQcDiUQ_AUIEigD&biw=1600&bih=805#imgrc=d5tqCcLWAzPddM:

Eindhoven de hoofdstad van Nederland (waarom staan de hooligans van Ajax en Feyenoord niet op de straat om maatregelen tegen klimaatverandering te eisen? Voor de clubliefde van hun achterkleinkinderen!). Nijmegen aan zee. Een halve volksverhuizing, alleen al hier in Nederland.

Ja, het is een vrij extreem scenario, maar sinds wanneer zijn we gestopt met nadenken over ‘worst case scenario’s’? Iets met risicobeheersing?

En dat is alleen maar Nederland…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Krispijn Beek

@13 gasleidingen voor kustverdediging? Wow, weer wat geleerd.

Wat betreft de fictie serie van de EO: die voerde ik ook niet aan als bewijs, ik zei dat dat een beeld gaf. Subtiel verschil.

@15 scenario onderzoek van Deltares afdoen als speculatie. Modellen van diezelfde speculanten en haar rechtsvoorgangers houden je huis in Zeeland toch al heel wat decennia droog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hermie

@16: “catastrofaal” Ik heb het woord eerlijk gezegd nog nooit ergens zien staan in een rapport.

Waar moeten we vanuit gaan? Zeespiegelstijging verwachting ligt tussen 18 cm en tientallen meters voor 2100. Het meest logische uitgangspunt is volgens mij de samenvatting voor de samenleving van de IPCC rapporten. Niets minder en vooral niets meer.

Volgens JANC steekt er wat achter mijn realisme. Wat zou er achter moeten steken, geen idee. Ik geef mijn mening. Ik zie op uiterst rechts de absurde ontkenning en op klimaat links toch wel een soort groene gekte. Mijn mening.

Heeft zeespiegel speculatie zin? Voor het nemen van maatregelen eigenlijk niet zo. In principe zijn de afspraken voor mitigatie gemaakt, we willen onder de twee graden blijven. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Speculeren op 1,5 graden is volkomen zinloos. Praktisch gezien lijkt dat op dit moment onhaalbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hermie

@19: De Deltares rapporten doe ik zeker af als zeespiegel speculatie. Ik voeg in @15 overigens wel een figuur van het laatste Deltares rapport toe. Een rapport dat op verzoek van de deltacommissaris is gemaakt om te zien hoe het nu eigenlijk met de feiten gesteld is… Heb je die figuur gezien?
https://images.app.goo.gl/eeLcjzdaC4r4sDJB8

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Raymond Horstman

@21:
Als ik dit plaatje correct interpreteer dan is er nog steeds geen versnelling van het tempo waarop de zeespiegel stijgt. Dat is gunstig. We hebben tijd om de duinen en dijken op tijd aan te passen aan de zeespiegelstijging die wel plaats vindt maar nog altijd niet catastrofaal. Dit is wat ik bedoel. Het klimaat verandert wel maar er is geen sprake van en noodtoestand. Het is wel een zaak om het scherp in de gaten e houden. Wat niet is kan nog komen. Maar voorlopig niet. Mijn tijd zal het wel duren en ik ga niet over mijn graf re(a)geren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Hermie

@22: Dat er geen versnelling aan de Nederlandse kust is waargenomen is ook wat de onderzoekers concluderen.

De vraag of er sprake is van een noodtoestand wordt pas over 50 – 100 jaar beantwoord. Op dit moment is er geen noodtoestand. Maar noodtoestand is een nogal een subjectief begrip. Er zijn mensen die bij elke zware bui de noodtoestand willen uitroepen. Iedereen heeft zijn eigen schaal van noodtoestand. Neem nu bijvoorbeeld biodiversiteit. Biologen en ecologen roepen elke dag de noodtoestand uit. Maar dat deden ze denk ik al op het moment toen ze geboren werden. Ik heb geen verstand van biodiversiteit. Het belang van 5 miljoen soorten dan wel 10 miljoen soorten gaat boven mijn pet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 gbh
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JANC

@20: er steekt een platte ontkenning achter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hermie

@25: Dat kan je wel roepen maar dat blijkt volgens mij uit niets. Wat betreft de toekomst hebben we het over verwachtingen. Wat mij het meest logische lijkt om de verwachtingen aan te houden van de samenvatting voor de samenleving van de IPCC rapporten. En niets meer dan dat. Is dat ontkenning? Jij mag natuurlijk andere verwachtingen naar voren brengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hermie

@24: Dat klopt, we hebben de laatste 100 jaar inderdaad 18 cm stijging gehad. De verwachtingen die in diverse bronnen door diverse mensen worden uitgesproken voor de komende 80 jaar ligt tussen de 18 cm en de 18 meter. Pin mij er niet op vast. Misschien is het wel tussen de 20 cm en de 20 meter. Ik denk dat het inderdaad ergens tussen die waarden zal liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JANC

@27: dan moet je die stijging, waarvan je zelf schrijft dat deze plaats vond en vindt niet ontkennen in #15. Niet terugkrabbelen nu; het staat er “nu nog even niet”. Daarmee is jouw #26 weerlegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 JANC

@26: ik geef deze link van CNN over het IPCC – https://edition.cnn.com/2018/10/07/world/climate-change-new-ipcc-report-wxc/index.html

Global net emissions of carbon dioxide would need to fall by 45% from 2010 levels by 2030

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hermie

@28: Wat plaats vond hebben we waargenomen. Vanuit die metingen hebben onderzoekers vastgesteld dat de stijging langs de Nederlandse kust de afgelopen 100 jaar ongeveer 18 cm bedroeg.

De verwachtingen voor de komende 80 jaar liggen sterk uiteen. Grofweg zo tussen de 18 cm en de 18 meter. Dat noem ik zeespiegel speculatie. Wat mij logisch lijkt is om uit te gaan van de verwachting zoals weergegeven in samenvatting voor de samenleving in de IPCC rapporten. Maar iedereen is natuurlijk vrij om zijn eigen verwachtingen voor de toekomst uit te spreken.

Volgens mij val ik toch echt in herhaling en zeker niet in tegenspraak met wat ik eerder weergaf. Maar als het je nog steeds niet duidelijk is, vraag dan gerust.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Joost

@30: Heeft het IPCC een verwachting uitgesproken voor Nederland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 gbh

@27: Ik pin jou ook nergens op vast. Probleem is alleen dat zeespiegelstijging van veel factoren afhangt waarvan een deel van de factoren voor de wetenschap nog totaal onbekend is. Hoe reëel je ook probeert te zijn; het blijft speculeren. Wat zeker is dat de zeespiegel stijgt, dat het CO2 gehalte sterk oploopt, dat het klimaat veranderd en dat als we dat willen stoppen er heel veel meer moet gebeuren dan nu.

@22:

Het klimaat verandert wel maar er is geen sprake van en noodtoestand. Het is wel een zaak om het scherp in de gaten e houden. Wat niet is kan nog komen. Maar voorlopig niet. Mijn tijd zal het wel duren en ik ga niet over mijn graf re(a)geren.

Het is maar wat je een noodtoestand vind. In 1953 stond hier in de straat ruim 2½ meter water en er was geen dijk doorgebroken. Liep gewoon via de kade de stad in. Kade is 70 centimeter omhoog gemetseld met een mooi bordje er op met de waterstand van ’53, 20 centimeter er bij en het staat hier weer blank en we zijn al over de helft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 JANC

@30: we krabbelen terug. Jij beweerde dat er geen 18cm stijging was in #15.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 gbh

@33: Volgens mij moet jij een klein beetje beter lezen, je valt nu windmolens aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 JANC

@34: Ik heb het gelezen, ook het verloop daarna. Ik zie enkel zeespiegelstijgingontkenning tot #27.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Hermie

@31: Het IPCC heeft naar mijn weten niet specifiek een verwachting weergegeven voor Nederland. Lokaal kunnen er afwijkingen zijn t.o.v de wereldwijde zeespiegelstijging. Deze afwijkingen zijn bekend. Er zijn plaatsen waar de zeespiegel stijgt en er zijn plaatsen waar de zeespiegel daalt. De gemiddelde stijging is zo ongeveer 3 mm per jaar. Indien het IPCC bijvoorbeeld een range zou weergeven tussen 30 en 90 cm zou je er eventueel voor Nederland iets af kunnen doen. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat als de gemiddelde stijging in de wereld in het jaar 2100 een meter is, dat de stijging in Nederland nog steeds onveranderd 2 mm per jaar zal bedragen. De stijging in Nederland is sterk gerelateerd aan de stijging in de rest van de wereld.

Je kan natuurlijk ook zelf de samenvattingen van de IPCC rapporten raadplegen. Ik neem aan dat je die wel eens onder ogen hebt gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hermie

@33: Dat klopt. Ik heb in #15 de 18 cm niet met woorden genoemd. In #15 heb ik de grafiek laten zien waar de gemeten stijging te zien is. Heb je die grafiek bekeken? Als je nog meer vragen hebt stel ze gerust. Maar misschien kan je beter je vragen aan iemand anders stellen. Ik krijg de indruk dat mijn uitleg niet goed bij je overkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Hermie

@29: Het zou mooi zijn als we wereldwijd 45% kunnen reduceren t.o.v. 2010 voor 2030. Ik denk niet dat dit er inzit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Hans Custers

@37

In #15 heb ik de grafiek laten zien waar de gemeten stijging te zien is. Heb je die grafiek bekeken? Als je nog meer vragen hebt stel ze gerust.

De uitnodiging om vragen te stellen was weliswaar niet aan mij gericht, maar ik heb er wel een paar:

1. Ben je het me me eens dat het heel logisch is dat een eventuele versnelling in de zeespiegelstijging veel moeilijker zichtbaar is in lokale of regionale data dan in het mondiale gemiddelde? Omdat er lokaal veel meer variabiliteit is: ruis die het signaal veel moeilijker zichtbaar maakt?
2. Zo ja, waarom plaats je dan toch een plaatje met de zeespiegelstijging van alleen Nederland?

Dat de verwachtingen voor de komende 80 jaar (en de eeuw daarna) sterk uiteenlopen klopt natuurlijk. De belangrijkste onzekere factoren:
– Het mogelijk instabiel worden van (mariene) delen van de ijskap van Antarctica.
– Hoeveel broeikasgassen de mens uitstoot in de komende decennia (en eventueel de periode daarna.)

Het tweede hebben we als mensheid zelf in de hand en daarmee kunnen we de kans dat het eerste gebeurt ook beperken.

Wat de verwachting voor Nederland betreft, de hoofdlijnen ken jij heus wel. Als er veel ijs op Antarctica smelt verschuift het zwaartepunt van de aarde naar het noorden en krijgen we hier meer stijging van de zeespiegel dan het mondiale gemiddelde. Als er veel ijs op Groenland smelt gebeurt het omgekeerde.

Het draait allemaal dus grotendeels om de vraag: hoeveel risico nemen we met Antarctica. Als daar een kantelpunt wordt bereikt m.b.t. instabiliteit van delen van de ijskap kunnen we een deel van Nederland wel opdoeken. Waar dat punt precies ligt weten we niet en waarschijnlijk komen we daar pas achter als we er voorbij zijn. Wetenschappelijk is dat erg interessant, maar het zou wel het duurste experiment uit de menselijke geschiedenis zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 JANC

@38: Zie daar de naderende catastrophe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hermie

@39: 1. Klopt
2. De blog-schrijver haalt het onderwerp de zeespiegelstijging in Nederland aan, met name een Deltares rapport. De figuur die ik laat zien is uit een ander Deltares rapport dat onlangs verschenen is. Hierin is ook de KNMI projectie 2014 te zien met de te verwachten versnelling. De Deltares projectie uit het rapport dat Krispijn aanhaalt ligt daar nog weer boven. Het plaatje past in de controverse: Wat verwacht ik (noodtoestand) wat neem ik waar (nog geen noodtoestand)

Een mogelijke zeespiegelstijging van een meter in 2100 is al gigantisch en meer dan reden genoeg om maatregelen(mitigatie) te nemen. Dat is ook besloten. Alles wat daarbovenop kan komen aan stijging door Antarctica op zeer korte termijn zie ik als speculatie en slechts als een theoretische mogelijkheid. Een mogelijkheid die blijft bestaan ook al blijven we onder de twee graden en de 1,5 graden blijft voorlopig geheel buiten beeld. Het verschil dat je gaat maken met mitigatie tussen RCP2.6 en RCP8.5 zit vooral in de eerste meter zeespiegelstijging. De kans op onstabiliteit op Antarctica blijft echter nog steeds bestaan. Nederland kan die theoretische kans niet wegnemen. Deltares stelt voor om adaptatie plannen te gaan maken zoals 20 zandmotoren neergooien. Nadenken over noodmaatregelen mag altijd natuurlijk maar wat mij betreft zetten we de kustbescherming even een paar jaar op een laag pitje.

De samenvatting voor de samenleving(policymakers) van de IPCC rapporten is voor mij het meest logische uitgangspunt. Elk reëel gevaar t.g.v klimaatverandering moet je daarin vinden.

 • Vorige discussie