Humaan vluchtelingenbeleid rendeert

OPINIE - Het huidige beleid voor vluchtelingen lijkt er volledig op gericht te zijn een groep mensen te kweken die de samenleving zoveel mogelijk schade aandoet. Tegenover dit beleid van versobering en afschrikken staat humaan beleid. En dat rendeert veel beter.

De zogenaamde vluchtelingencrisis houdt Europa en Nederland nu al maanden bezig. Zowel de burgers als de politiek lijken totaal overvallen te zijn door de komst van veel Syrische vluchtelingen. Door overmacht en uit puur populisme grijpt de politiek naar een beleid van afschrikking en versobering. Die afschrikking is een illusie, en gaat de problemen met vluchtelingen alleen maar groter maken.

Hieronder een paar van de mythes waarmee de kiezer door politici dagelijks worden bedrogen, gevolgd door een alternatief waarmee we gezamenlijk de problemen veel beter aan zouden kunnen pakken. Want dat alternatief is er wel degelijk.

De mythe van de dichte grenzen

Nog steeds gonst in Europa de mythe van de dichte grenzen. Als de grenzen maar dicht gingen, dan kwamen hier geen asielzoekers. Dit klinkt logisch, toch? In Nederland wordt deze illusie dan ook niet alleen door Wilders gevoed, maar ook door de VVD.

Uiteindelijk is het echter pure volksverlakkerij. Het beleid van de EU was altijd al gericht op dichte grenzen, op opvang in de regio en terugkeer wanneer dat mogelijk is. Wat Wilders en de VVD voorstellen is dus niets nieuws: dat is al decennialang staand beleid. Dit presenteren als een nieuw idee slaat dan ook nergens op.

Maar belangrijker: dit beleid heeft de EU en Nederland van de regen in de drup geholpen. De “regio” stroomde over en is nu zelf rampgebied geworden. Met enige vertraging kwamen de vluchtelingen dus uiteindelijk toch wel. Het enige effect van het dichte-grenzenbeleid is meer doden aan de grens, meer geld naar gewetenloze smokkelaars, en een EU die volkomen overvallen wordt door de komst van mensen die we al lang hadden kunnen zien aankomen.

Hoog tijd om de zaken verstandiger aan te pakken dus, zou je zeggen. Helaas geven ook de Nederlandse politici precies het verkeerde voorbeeld, en sturen ze aan op een sociale ramp.

De afbraak van sociale voorzieningen

Als we onze eigen kranten mogen geloven verloopt nergens in Europa het vluchtelingendebat zo negatief als in Nederland. Op zich niet zo vreemd. Want naast Wilders verkondigen ook politici van ‘gevestigde’ partijen, zoals Zijlstra en Buma, naast de mythe van de dichte grenzen, doodleuk dat de vluchtelingen de verzorgingsstaat bedreigen. De PvdA gaat daar vervolgens gewoon in mee.

Dit is pure bangmakerij, en een grove leugen bovendien. Zeker, de Nederlandse verzorgingsstaat staat onder druk. Maar dit komt niet door de vluchtelingen. Met het woonakkoord van 2013 van dit kabinet wordt de sociale huursector in versneld tempo verder afgebroken. Met de participatiewet van Rutte 2 wordt in praktijk de weg naar betaald werk voor uitkeringsgerechtigden juist moeilijker gemaakt: banen worden geofferd voor zogenaamde gedwongen vrijwilligers, en ieder eigen initiatief wordt keihard afgestraft. Door privatiseringen in de zorg lopen de zorgkosten nog veel sneller op dan werd verwacht.

Dit allemaal vervolgens in de schoenen van vluchtelingen schuiven is een gotspe. Deze problemen worden met hun komst slechts met minimale aantallen vergroot, want het aantal werkzoekenden en woningzoekenden in Nederland is – helaas – vele malen groter dan de stroom vluchtelingen.

Zeker, de vluchtelingen zijn arm, berooid, getraumatiseerd, en komen uit een andere cultuur, dus ze brengen problemen genoeg met zich mee. Maar aan de totale Nederlandse problematiek draagt die stroom getalsmatig niet veel bij. De waarschuwingen van Zijlstra en Buma in de slip van de PVV zijn daarmee niets meer dan bijzonder kwalijke paniekzaaierij.

Opvangprobleem

Maar dit betekent nog niet dat de vluchtelingen zelf geen probleem voor de samenleving vormen, want dat vormen ze wel degelijk. Ook dit is echter grotendeels veroorzaakt door de landelijke en Europese politiek.

Ondanks dat het er in de wereld om ons heen helaas steeds onveiliger op werd, is onder de kabinetten Rutte tevens hevig bezuinigd op opvang en inburgering van vreemdelingen. Daarbij heeft de Europese politiek lang geprobeerd alle vluchtelingen in Zuid Europa in een paar centra te houden (‘de regio’), wat natuurlijk ook een keer moest klappen. De Grieken hadden dan ook wel wat andere probleempjes op te lossen dan een paar miljoen mensen huisvesten om ons in de luwte te houden, de Turken zitten praktisch middenin een oorlog, en Jordanië heeft op elke vier inwoners inmiddels één vluchteling. Dus die gaan zich niet druk maken over ons gekerm over een kleine honderdduizend mensen hooguit.

Enfin, daardoor komt er nu een prop vluchtelingen vrij, en die komen dus allemaal tegelijkertijd. En het is daardoor, en niet zozeer omdat ze denkt dat het wijsheid is, dat het kabinet nu eigenlijk niet veel meer kán regelen dan de provisorische opvang die nu geboden wordt. En dat is een hele ramp, want het maandenlang huisvesten van deze mensen in grote kazernes in afwachting van hun procedure, zonder enige privacy en zonder bezigheden, is met het oog op de zorg voor de hoge kosten van vluchtelingen het aller-stomste wat we maar kunnen doen.

Vragen om problemen

Als we zou willen dat deze mensen de belastingbetaler zoveel mogelijk geld kosten, dan konden we werkelijk niets beters verzinnen dan de procedure van vluchtelingen een half jaar uit te stellen en ze te verbieden om voor en tijdens hun procedure te werken. Daarbij krijgen we als bonus voor dit beleid een welig circuit van illegale arbeid. Want wie denkt dat al die mensen een half jaar op hun handen blijven zitten is goed gek.

Wie vervolgens de kans op afhankelijkheid van een uitkering na een asielprocedure zo groot mogelijk wil laten zijn, die kan werkelijk niets beters doen dan bruut snijden in de taalcursussen voor nieuwkomers en het zelf laten opdraaien voor de kosten daarvan, zoals dat de afgelopen kabinetten is geregeld. Het leren van de taal wordt met de mond gestimuleerd, maar financieel afgestraft.

Vluchtelingen allemaal bij elkaar zetten in een versoberde opvang tenslotte, dat is natuurlijk vragen om spanningen. Spanningen onderling en spanningen met de omgeving.

Eigenlijk kan je alleen maar geloven in de heilzame werking van dit beleid als je echt denkt dat de mensen hier komen voor een stel nieuwe tieten. Maar wie is er hier nu het gevoel voor realiteit verloren? Zelfs Zijlstra moest toegeven dat dit beeld met de praktijk niets van doen heeft. In praktijk blijft echt niemand door dit beleid weg, maar worden de problemen met vluchtelingen door deze maatregelen alleen maar groter gemaakt. Alsof we daarop zitten te wachten.

Wat dan wel?

Wat de politiek nu uitrolt voor de vluchtelingen is kortom het perfecte recept voor de kweek van nog meer mensen die zich afkeren van onze samenleving, terwijl zij hun weg vinden in het illegale circuit, de hand ophouden en/of zich onledig houden met criminaliteit. Lekker beleid is dat. De rechtse politiek is prima in staat de angsten van zijn eigen achterban te bevestigen. Zolang mensen geloven dat de vluchtelingen daar de schuld van zijn, komt de politiek er wel mee weg. Maar het is natuurlijk nog geen begin van een oplossing.

Maar wat dan wel?

Als de politiek de zorgen van haar kiezers serieus zou nemen, dan koos ze voor een totaal andere strategie. In de vluchtelingenopvang zou precies het tegenovergestelde moeten gebeuren van wat nu wordt gedaan, juist om de problemen tegen te gaan of te voorkomen. En dat is, heel on-Haags gedacht, door gebruik te maken van de energie onderop.

Geef vluchtelingen om te beginnen meteen het recht te werken, ook voor en tijdens hun procedure, zodat ze om te beginnen ook elkaar legaal kunnen helpen, en er geen schaduweconomie ontstaat.

Geef daarbij subsidie aan mensen die vluchtelingen de taal willen leren, ongeacht of ze nog in de procedure zitten, of daarop nog wachten. Hiermee ontstaat per direct werkgelegenheid voor Nederlanders, en krijgen vluchtelingen de kans sneller te integreren.

Geef de mensen verder meteen wat leefgeld. Dit wordt onmiddellijk besteed in de lokale economie, komt dus voor 50% direct weer terug in de schatkist, en komt verder dat deel van de gemeenschap dat geconfronteerd wordt met de komst van vluchtelingen ten goede. Het bevordert daarbij de integratie in onze samenleving.

Ongeacht de uitslag van de procedure

Bovenstaand kan en moet allemaal geregeld worden ongeacht de vraag of die mensen uiteindelijk ooit terug moeten, willen en/of kunnen. Het gevaar dat mensen uiteindelijk hier blijven wordt er echt niet groter op, want onze asielprocedure kijkt alleen maar naar het verleden, en niet naar de toekomst en mogelijkheden van mensen in (en voor) ons land. Ook dit slaat trouwens nergens op, want waarom zou je iemand uitzetten die prima geïntegreerd is en goed voor zichzelf kan zorgen? In ons land vinden we dat echter normaal, swa.

Hoe dan ook is het geen verloren moeite om mensen, zolang zij hier zijn, ook bezig te houden, en ze te laten proeven aan onze stabiele samenleving. Hun uitgaven en inspanningen komen onze economie ook gelijk ten goede. En uiteindelijk rendeert dergelijk beleid via de mensen die wel mogen blijven. Gezien de oorlog en ellende in Syrië en Eritrea nog wel even voort lijken te blijven duren, zal dat voor het grootste deel van de mensen gelden. En wanneer mensen teruggaan terwijl ze hier wel een band met het land hebben opgebouwd, biedt dit alleen maar kansen voor onze internationale economie.

Lokaal aanpakken

De EU en onze centrale overheid zijn de regie volkomen kwijt, en weten niets anders te melden dan dat de vluchtelingen een half jaar of misschien nog veel langer moeten wachten op hun intake. Verder komen ze met niets dan zinloze verboden die de schade hier alleen verergeren, en massavoorzieningen die om te janken zo slecht zijn. En hekken, vooral veel hekken. Hekken die niemand tegenhouden maar die diepe wonden veroorzaken, en de verkeerde mensen rijk maken.

Maar er is ook positief nieuws. Ondanks de ronduit negatieve berichtgeving over zowel de vluchtelingen als over onze eigen bevolking ontstaan lokaal talloze initiatieven om vluchtelingen te helpen. De beste manier om deze crisis te bezweren is dan ook dit lokale initiatief te stimuleren, door gebruik te maken van de inzet en creativiteit van Nederlandse burgers en vluchtelingen zelf. Landelijk moet dan alleen budget vrijgemaakt worden. Centrale organen als het COA kunnen maar beter niets meer willen zijn dan een distributiekantoor van geld. Laat de rest maar door de mensen en de gemeenten uitzoeken.

En sta ook vooral toe dat de vluchtelingen zoveel mogelijk verspreid worden opgevangen, in plaats van dat ze expres in grote groepen worden samengeklonterd. Door spreiding toe te staan, zelfs te stimuleren, hoeven lokale gemeenschappen zich niet ‘overspoeld’  te voelen, en ontstaat het natuurlijke contact tussen deze mensen en de mensen die hier geboren zijn. Zorg daarbij ook vooral voor genoeg privacy voor vluchtelingen, om de onderlinge spanningen die er in die groep zijn niet te laten groeien.

Humaan beleid is welbegrepen eigenbelang

Bovenstaand beleid is wat men noemt ‘humaan beleid’. In het politieke spectrum wordt humaan beleid vaak slechts verdedigd als morele of juridische plicht. Erg dom, want plicht is nooit leuk, en het zijn gelukkig niet de enige argumenten om het zo aan te pakken. Juist humaan beleid is een zaak van welbegrepen eigenbelang. Bovenstaand rijtje kost wat, maar geen honderden miljarden zoals die in de sociale zekerheid en de zorg rondgaan. Het gaat om slechts een fractie daarvan. En het levert ook wat op.

Om te beginnen levert het op langere termijn meer geld op. Maar vooral ook levert het wat op in hoe de komst van de vluchtelingen in ons land ervaren wordt. Linksom of rechtsom is de realiteit nu eenmaal zo dat er vluchtelingen rondlopen binnen de grenzen van de EU. Hen met afschrikbeleid heel de EU doorjagen en ze in ledigheid opsluiten in grote centra, dat is echt vragen om problemen, en om blijvende hoge maatschappelijke kosten. Het vergt geen groot gevoel van solidariteit met de hele wereld om te bedenken dat wat we nu doen ons verder in de problemen gaat brengen. Het vergt ook geen diep respect voor de internationale wetgeving om te beseffen dat kiezen voor humaan beleid uiteindelijk het meest oplevert. Het gaat hier gewoon om de keuze tussen leven in blinde ontkenning, en eieren voor ons geld.

Tenslotte: actie

Misschien heb je dit allemaal gelezen en vind je het wel mooi, maar schud je je hoofd omdat je denkt dat dit toch nooit wordt overgenomen. En inderdaad, als dit van Den Haag uit moet komen, dan kunnen we lang wachten. Buiten de SP die pleit voor gespreide opvang en investering in de lokale economie, en GroenLinks die wat mompelt over meer dan bed bad en brood, hoor je daar ook niet veel. Van PvdA tot Ultrarechts gaat men volledig mee in het frame van versobering, isolatie en massa-opslag. Terwijl dit de problemen alleen maar verergert. De landelijke politiek en het journaille zijn alleen maar uit op sensatie en paniek zaaien, omdat het op korte termijn het goedkoopste is, en omdat angst en sensatie nu eenmaal lezers en kiezers opleveren. De brokstukken van deze sensatiedrang zullen we als burgers zelf weer moeten opruimen.

Welnu, laten we daar zo vroeg mogelijk mee beginnen. Om te beginnen door nu het landelijk op te roepen om eindelijk eens te handelen als volwassenen in plaats van als kleine kinderen, en verantwoordelijkheid te nemen, door te kiezen voor humaan beleid, in het belang van iedereen, inclusief de Nederlandse samenleving.

De hier aangelinkte petitie werd opgezet door mensen die zelf dagelijks met vluchtelingen bezig zijn. Domweg omdat ze nu eenmaal bij hen om de hoek zijn neergezet. Ik tekende al. Jij ook? Graag. En verspreid vooral dit stuk ook via de sociale media met een oproep deze petitie tekenen. De energie moet van onderaf komen.

Reacties (44)

#1 Micowoco

Rendeert het? Dan is de VVD sowieso tegen. Ongeacht de omgekeerde bevolkingspiramide die ons wacht, over tien jaar.

 • Volgende discussie
#2 Joop

Via de link onderaan in het artikel heb ik de Petitie Vluchtelingen verdienen meer dan bed, bad en brood gelijk ondertekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pow wow

Eindelijk een ” echt realistisch” geluid dat aanmoedigt op een positieve manier na te denken over de problematiek en de aanpak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inca

Ik vind het een glashelder verhaal. Dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Le Redoutable

“Het beleid van de EU was altijd al gericht op dichte grenzen, op opvang in de regio en terugkeer wanneer dat mogelijk is” Alleen heeft Merkel alle EU regels aan haar laars gelapt, waardoor er niets heel is gebleven van dat beleid.

“Daarbij heeft de Europese politiek lang geprobeerd alle vluchtelingen in Zuid Europa in een paar centra te houden (‘de regio’)” Zuid Europa ligt niet in het Midden Oosten en dus ook niet in dezelfde regio als Syrië, laat staan Afghanistan of Midden Afrika.

“Met enige vertraging kwamen de vluchtelingen dus uiteindelijk toch wel” Bulgarije, zowel als Engeland hebben bewezen dat je wel degelijk de grens kan sluiten en dat dan gewoon de immigratie stroom bij de grens stopt, zonder smokkelaars en zonder doden.

“Geef vluchtelingen om te beginnen meteen het recht te werken” Europa heeft al een enorm werkelozen probleem, voor elke immigrant die werk krijg, wordt een Europeaan werkeloos. Niet alleen is dat funest voor de economie, het is ook niet bevorderlijk voor de integratie als burgers door immigranten verdrongen worden van de arbeidsmarkt. Ook is het funest voor de wederopbouw van de regio als de halve werkende bevolking vertrokken is. Daarbij blijkt uit eerdere immigratie stromen dat een groot deel voor meerdere generaties geen aansluiting kan vinden op de arbeidsmarkt.

“Jordanië, dat net zo dicht bevolkt is als Nederland” Nederland heeft 5x zoveel inwoners per vierkante kilometer, dus dat klopt niet. Bovendien spreken ze in Jordanië de taal, en hebben ze praktisch dezelfde cultuur en religie, dat vangt dus een stuk makkelijker op. Turkije heeft zelf miljoenen emigranten in EU zitten, dus die hebben helemaal niets te klagen als zij er zelf eens een paar moeten huisvesten. Als Merkel ze een paar miljoen en kans op EU lidmaatschap biedt blijken de Turkse “problemen” opeens als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Saoedi Arabië heeft helemaal plek zat en vangt bijna niemand op en zo zijn er nog wel een paar regionale landen te noemen in de straal tussen Syrië en Nederland.

“De EU en onze centrale overheid zijn de regie volkomen kwijt” dat klopt, Zweden is intussen door schade en schande al wijzer geworden en in Duitsland dringt intussen ook het besef door dat zij de grootse veroorzaker zijn van de asielzoekerscrisis. Even afgezien van het feit dat zij het qua capaciteit nu al niet kunnen bolwerken en er verwacht wordt dat er volgend jaar maar liefst 3 miljoen komen, die allemaal naar het rijke noorden willen. Die regie kan dus maar beter snel terugkomen, deze exponentiele groei, kan simpelweg nooit lang goed gaan:
http://www.spiegel.de/international/germany/bild-1058237-910163.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Johanna

@5

Bovendien spreken ze in Jordanië de taal, en hebben ze praktisch dezelfde cultuur en religie, dat vangt dus een stuk makkelijker op.

Behalve dan dat Jordanië een stuk minder rijk is dan Nederland, ook zonder vluchtelingen al een tekort aan voorzieningen heeft en er inmiddels aan miljoenen vluchtelingen onderdak worden geboden. Niet alleen aan de Syriërs die nu vluchten, maar ook aan Palestijnen, Irakezen, Libiërs en Jemenieten. Het effect daarvan is tekorten. Tekort aan water, tekort aan voedsel, tekort aan gezondheidszorgvoorzieningen, tekort aan onderwijs, tekort aan huisvesting, tekort aan werk. De werkloosheid in Jordanië bedraagt op dit moment 12 procent, en dat is dan nog in het toeristisch hoogseizoen. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt concurreren vluchtelingen nu met evenmin goedbedeelde Jordaniërs met als gevolg een ‘race to the bottom’.

In Turkije en Libanon zal dat wellicht niet veel anders zijn. Dus áls je dan al een pleidooi houdt voor opvang in de regio, ondersteun dan tenminste die landen met genoeg geld om de vluchtelingen die jij niet wilt hebben, op te vangen. Dat betekent niet alleen geld naar UNHCR, maar ook geld naar die landen om daar de ‘resilience’ van de samenleving en de mogelijkheden tot integratie te vergroten. Doen we dat? Nee, onvoldoende, want de VN signaleert een tekort van zo’n 12 miljard dollar om de basisnood te lenigen.

In dat licht is een pleidooi om grenzen te sluiten voor vluchtelingen niet meer dan een variant op ‘not in my backyard’, ‘ikke, ikke en de rest kan stikke’. En dat geldt ook voor het sluiten van de grenzen door verschillende EU-landen. Het probleem verdwijnt er niet door, het belandt alleen op iemand anders’ bord.
En van die anderen verwachten we dan dat zij wél doen waartoe wij, het op twaalf na rijkste land ter wereld, zeggen niet in staat te zijn.

@allen Wat ik erg mis in die petitie is om alles op alles te zetten om noodopvang zo snel mogelijk om te zetten in reguliere opvang. Dat is belangrijk omdat pas op dat moment de asielprocedure kan starten. De uitkomst van die procedure, wel of geen vluchtelingenstatus of opvang op humanitaire gronden, is bepalend voor alles wat te maken heeft met huisvesting, inburgering, werk en gezinshereniging.

Wel een heel terecht punt dat Klokwerk maakt, dat voortdurende onzekerheid gekmakend is, zeker als je familie nog steeds verblijft in een oorlogsgebied of vluchtelingenkamp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Klokwerk

Redoutable leeft nog in Woewoebabaland en denkt dat er geen enkel probleem was voordat Merkel riep dat we er iets aan moeten doen. Slaap lekker, Redoutable. Gek trouwens dat ze in het Midden Oosten oorlog voeren: ze hebben er toch allemaal dezelfde taal en cultuur???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Inca

@7, Redoutable lijkt me bewust misleidend, niet onbewust onwetend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Klokwerk

Wb Jordanie had je een punt trouwens: dat hangt er helemaal vanaf hoe je ‘bevolkingsdichtheid meet – ik heb die zinsnede weggehaald. Over ‘die regio’: Tsja, het is maar net wat je zo beschouwd natuurlijk. Maar geografisch ligt SA nog een eind weg en daarbij is het natuurlijk nog altijd een land waar je eerder vandaan dan heen vlucht – ook al hebben ze daar volgens jou natuurlijk dezelfde taal en cultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Klokwerk

@Inca: de rechtse ontkenningscultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Klokwerk

@Johanna: Ik ben het natuurlijk met je eens, maar ik ga in dit stuk uit van de totale onmacht en onkunde van de landelijke en interlandelijke politiek en organisatie – ook dat lijkt me helaas een gegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Nietingelogd

Het laatste punt van @5 geeft de kern van de zaak aan: men heeft de zaak niet meer onder controle. Drie miljoen mensen het komend jaar??? Is een immigrant eenmaal in Europa, dan kan hij niet meer terug gestuurd worden. Noord Afrika piekert er nl niet over om iemand terug te nemen en van de Turken hoef je ook niets meer te verwachten nu Erdogan weer de meerderheid heeft. En de Griekse grens blijft zo lek als een mandje ondanks alle mooie woorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Johanna

@12 Vluchtelingenstromen onder controle hebben terwijl intussen oorlogen gewoon voortwoeden, lijkt me ook een illusie.

Zeker als we niet bereid zijn om landen die het gros van de vluchtelingen opvangen daarbij te ondersteunen. Niet alleen door geld naar UNHCR over te maken, maar ook door de lokale gemeenschappen in landen als Turkije, Libanon, Irak en Jordanie te ondersteunen. Want van hen verwachten wij dat zij wél al die vluchtelingen probleemloos opvangen. Maar dat leidt tot een enorme druk op schaarse voorzieningen, concurrentie om schaarse arbeidsplekken, toenemende armoede en verdere destabilisatie van tot dusverre rustige gebieden.

Neem Libanon. Bevolking 4,5 miljoen. Vangt op dit moment 2 miljoen vluchtelingen op. Lees dit stuk eens van Robert Fadel, Libanees parlementslid uit het noordelijke Tripoli, een van de armste gebieden in Libanon, over wat dat doet met het land.

We kunnen aan het rijtje argumenten van Klokwerk er nog een toevoegen: het is ook in ons belang dat het Midden-Oosten niet verder destabiliseert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ed

Ik kan hier maar maar één reactie op geven :
” Around 40% of EU migrants who have arrived in the UK over the last four years – about 224,000 people – are supported by the benefits system, new analysis from the Department for Work and Pensions suggests “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

Dat betekent dus dat 60% zelfvoorzienend is en belasting betaalt, ongeacht dat het beleid er alles aan lijkt te doen om dat te voorkomen. Ik vind dat een lichtpuntje. Het kan echter nog veel meer worden. Laten we daarvoor zorgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 AltJohan

Klokwerk met zijn rendementsdenken. De economie in 1940 en 1941 draaide ook vrij goed, maar dat betekent niet dat de bezetting van een goed idee was.

We lopen aan tegen de grenzen van onze gastvrijheid. De rek raakt eruit. De eerste generatie gastarbeiders rendeerde ook goed, maar kijk eens wat voor maatschappelijke spanningen en problemen er bij latere generaties is ontstaan. Steeds maar moeten inschikken daar heeft een bevolking op een gegeven moment genoeg van. Je ziet het nu gebeuren in Europa. Er komt pas verlichting als er meer remigratie op gang komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Klokwerk

Humaan beleid vergelijken met het bewind van Hitler, je moet er maar opkomen.

De bevolking zal nog flink door moeten opschuiven als we rechtse agenda van AJ door gaan blijven voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mario

@16

We lopen aan tegen de grenzen van onze gastvrijheid. De rek raakt eruit.

Ondertussen in de grote-mensen-wereld:

– meer vrijwilligers dan plek, om vluchtelingen te helpen
– verschillende acties om vluchtelingen op diverse wijzen te helpen
– verwelkoming met bloemen en feest

Enzovoorts, enzovoorts.

Dat de rek er uit gaat, zit toch echt enkel en alleen in dat bekrompen extreemrechts koppie van je. Iets wat je wel vaker bij onderbuikertjes zoals jij ziet. Helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Klokwerk

Hoe zou dat overigens zitten met de rek bij de vrijwilligers die de stront van het rijk opruimen zelf? Hoelang gaan die het nog pikken dat ze daarbij af en toe een scheldpartij en wat dreigementen van ‘bezorgde burgers’ moeten verduren tijdens hun inzet? Ik ken er die daarom al gestopt zijn. Hoelang moeten we dat asovolk nog verduren voordat we een keer zeggen: rot gewoon lekker zelf op naar Syrië? Jullie mogen dan goed zijn voor een virtuele 35 zetels in de kamer, dat zijn er nog altijd niet meer dan 75, ook als je de aanwas van Buma en Zijlstra tot de jouwe wil rekenen nog niet eens, dus schei uit met te denken dat je ‘het volk’ bent, want dat ben je niet, en dat zal je ook nooit zijn. Je bent een marge met een grote bek waar niemand mee samen wil en kan werken, je maakt dan wel de meeste herrie, maar je bent niet representatief voor Nederland. En als je niet kan wennen aan een veranderende wereld, dan is dat ten eerste vooral jouw probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Nonkel

@19:
Die vrijwilligers zullen best hun hart op goede plek hebben, toch maken ze zich schuldig aan contraproductief verdrag (om maar niet direct een bom onder de discussie te leggen).
Maar uit eigen ervaring kan ik wel zeggen dat de rek eruit is. Wij hadden 5 vluchtelingen in ons team opgenomen. Sinds gister zijn ze niet meer welkom. Het botste, konden niet met elkaar samenwerken. Bijv de heisa dat wij in ons blootje douchen … om maar iets te noemen. Maar ook de manier van elkaar benaderen, de terug van Allah in de helft van de gesprekken.
Tel daarbij op dat gemeenten het niet meer aankunnen en er maatschappelijk, op die slappe vrijwilligers na dus (want ze gaven op na geen erkenning), weinig draagvlak is. Het is niet enkel de VVD, PVV en CDA achterban die er grote problemen mee heeft om verschillende redenen, ook grote minderheden en kleine meerderheden van de PvdA en SP bijv. willen geen vluchtelingen meer opvangen.
Punt is, jouw reactie over de marge is arrogant en onjuist en komt juist over alsof JIJ niet tegen verandering kunt, namelijk dat Nederland rechtser is geworden. Ook als t op vluchtelingenbeleid aankomt is jouw club het zwaartepunt verloren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 6822

@20: Huh, hoe kan dat? Daar heb ik niets over gelezen in de krant, over jij in je blootje en de rek die er uit is.
Nederland wordt steeds rechtser, dat moet ik je nageven, al doe ik dat niet met dezelfde trots gloeiende wangetjes als jij. Nederlanders, zowat de rijkste burgers ter wereld, beklagen zich dat ze het al zo moeilijk hebben hier. Het is om je voor kapot te schamen. Wat een hemeltergend gebrek aan empathie, aan relativeringsvermogen, aan holistische visie, aan dankbaarheid, aan altruïsme, aan fatsoen, aan opvoeding, aan volwassenheid, aan blik op de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 P.J. Cokema

@20: Tja, uit eigen ervaring kan ik zeggen dat in mijn team vogels van zeer uiteenlopende pluimage zitten. En ja, discussies over politiek en geloof lopen soms hoog op, waarna we uiterst collegiaal weer aan het werk gaan.
Naar mijn mening lukt dat omdat we elkaar niet voor slappeling of andere soorten rotte vis uitmaken.

Bij ons heet dat, heel truttig, respect.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Nonkel

@21:
“Huh, hoe kan dat? Daar heb ik niets over gelezen in de krant, over jij in je blootje en de rek die er uit is.”

Je moet ook niet enkel de krant lezen, maar zelf ervaringen opdoen. Dat heet leven en is goed voor het proces naar volwassenheid en ontwikkeling van je blik op de wereld.

“gebrek aan empathie”

Tja, dat jij je niet kunt inleven in de verrechtsing van Nederland, om dat vervolgens toe te wijzen aan een gebrek aan empathie vind ik wel vermakelijk.

“aan relativeringsvermogen, aan holistische visie, aan dankbaarheid, aan altruïsme, aan fatsoen, aan opvoeding”

Wat weet jij nou van andermans relativeringsvermogen, visie, dankbaarheid, fatsoen en opvoeding? Ik kan ook wel de krant optrekken, een paar linkse blowapen uit de koffieshop quoten om vervolgens te beweren dat hu opvoeding niet deugde, ze geen fatsoen hebben, ondankbaar zijn et cetera. Vervolgens zullen mensen mij waarschijnlijk (en terecht) een zeurende vroeger-was-alles-beter conservatief noemen die er maar aan moet wennen dat tijden veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Nonkel

@22:
Ik heb het over dan ook over mijn voetbalteam. Op je werk praten over geloof en politiek wordt bij ons nogal vermeden. Wordt ook als onprofessioneel gezien. Juist omdat die discussies hoog op kunnen lopen, dat wil je niet. Je moet gewoon met je werk bezig zijn.
Maar mijn fout dat ik onduidelijk was wellicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 6822

@23: “Wat weet jij nou van andermans relativeringsvermogen, visie, dankbaarheid, fatsoen en opvoeding?”

Wat ik daarvan weet is wat ik daarvan zie. Droevig stemmende treurnis van intellectueel zeer laag allooi.

“Je moet ook niet enkel de krant lezen, maar zelf ervaringen opdoen. ”

In combinatie met jouw blootje pas ik daar toch maar even voor als je het niet erg vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 P.J. Cokema

@24: Doet dat er toe of het om jouw voetbalteam of mijn collega’s gaat? Het gaat toch om hoe mensen bij elkaar zijn? En dat je juist wel met elkaar over allerlei, ook hete hangijzers, kan praten?

Zoals ik schreef: het draait om respect. En natuurlijk om hoe je mensen ziet. Als je a priori wantrouwend bent tegen anderen (om welke reden dan ook), wordt het nooit wat met dat respect.
Zie een ander nou eerst maar eens als jezelf en niet als iemand van een andere planeet of zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Nonkel

@26:
Het lijkt me wel van belang of je teamgenoot wilt worden op een voetbalclub, of dat je al collega’s bent op je werk. Dat is een hele andere situatie. Collega’s kun je niet zelf kiezen, je moet met elkaar kunnen samenwerken. Kun je dat niet, dan is er een kans werkloos te raken bijvoorbeeld. In je vrije tijd kun je er toch voor kiezen wat selectiever te zijn. Je gaat niet met mensen optrekken, wanneer je geen plezier beleeft aan andermans karakter/gedrag.
Dat gebeurde er in mijn voetbalteam. Vanuit de club hebben we zelf contact opgenomen om vluchtelingen mee te laten voetballen. Maatschappelijk je steentje bijdragen heet dat. Maar als na 6 weken het echt niet botert, ondanks dat waarschijnlijk beide groepen wel respectvol wilden zijn (wellicht andere opvattingen over respect?), dan kies je ervoor uit elkaar te gaan.
Tuurlijk is respect heel belangrijk, maar het is geen wondermiddel waardoor je met iedereen vrienden wordt. En dat is toch belangrijk, je moet wel vrienden worden van elkaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 AltJohan

@Klokwerk: “Hoe zou dat overigens zitten met de rek bij de vrijwilligers die de stront van het rijk opruimen zelf? Hoelang gaan die het nog pikken dat ze daarbij af en toe een scheldpartij en wat dreigementen van ‘bezorgde burgers’ moeten verduren tijdens hun inzet? Ik ken er die daarom al gestopt zijn.”

Ik zit wel na te denken over een vrijwilligerschap op vluchtelingengebied. Het kan goed zijn voor mijn algemene ontwikkeling en kennis van het vluchtelingendossier. Ideaal levert het een paar first-hand verhalen waar ik van kan leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Johanna

@22: Of zoals je in de Arabische wereld leert tijdens je opvoeding: als je gelukkig wilt zijn in het leven, zijn er twee dingen waar je het niet over moet hebben. De eerste is politiek, de tweede religie.

Misschien zouden we dat advies ook ter harte kunnen nemen. Waarom moet je politieke en religieuze discussies voeren tijdens het werken of sporten? Waarom niet gewoon genieten van het samen iets doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Johanna

@27: Ik ben toch wel benieuwd naar wat en waarom er dan niet boterde. Eerder meldde je dat het om de paar minuten over Allah ging. Tijdens het voetballen? Serieus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Johanna

@28: Ik zeg: doen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Klokwerk

Nederland wordt steeds rechtser? Mijn analyse is wat anders. In de jaren 90 was Paars aan de macht, alles ging naar de markt (en daarmee naar de gallemiezen). De PvdA was toen al rechts. Sinds Fortuijn is de latente buitenlanderhaat die er altijd al was manifest geworden, en dat kiezersvolk zat eerst bij de LPF, daarna bij Verdonk, daarna bij de PVV. En inderdaad, de haatcampagne jegens alles wat buitenlands is werpt zijn vruchten af: dergelijke sentimenten worden nu zo krachtig geuit dat je bijna zou denken dat het gemeengoed is. Toen ik in Bos en Lommer woonde hield iedereen zich rustig maar het resentiment was er heus wel onder de witte bevolking in die wijk. Het is nu gewoon wat vuiler en openlijker geworden.

Maar dat betekent niet dat ondertussen een groot deel van de bevolking die nu juist niet zijn bek opentrekt er eigenlijk prima mee kan leven. Ondertussen zijn de SP, GroenLinks en D66 met horten en stoten groter geworden dan ooit. Dat is het volk dat het geheul met ‘de vijand’ van de PvdA niet meer trekt. Ik verheug me dan ook op de volgende verkiezingen, waarbij ik hoop dat de PvdA definitief het veld ruimt, en links zich kan hergroeperen. En oh ja, dan is er ook nog de Partij voor de Dieren, die stiekem ook de partij voor de mensen blijkt te zijn.

Ondertussen is er rechts en ultrarechts. De helft van de CDA achterban voert een economisch rechtse agenda maar is op het vluchtelingenvraagstuk behoorlijk links. Minstens net zoveel als er buitenlanderhaat en -angst onder de SP achterban huist.

Ik vind het wel erg goed en bemoedigend dat de grote rechtste stemmen hier in de discussie, Nonkel en AJ, nota bene vrijwilligersklussen op zich nemen met vluchtelingen. Dat het niet meteen botert vind ik niet zo gek. Het is nieuw volk, ze komen uit een andere cultuur, ze zijn hier net binnen, moeten hun weg nog vinden. Zet mij bovendien met zes willekeurige Nederlanders onder de douche en de kans ik groot dat ik het ook niet trek. Je moet je weg zien te vinden.

Uiteindelijk komt dat wel goed. Mensen kunnen over politiek en religie hoog oplopende discussies hebben, daarna gaat ze de tuin weer aanharken en verder met leven. Politieke discussies en piemel erin roepen versnellen dat proces echter niet. En slecht functionerende overheidsinstanties ook niet. Dat is eigenlijk de hele boodschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 ed

” Around 40% of EU migrants who have arrived in the UK over the last four years – about 224,000 people – are supported by the benefits system, new analysis from the Department for Work and Pensions suggests ”

Ik schat zo in dat die 40 procent in de UK uit Vluchtelingen bestaat en die andere 60 procent uit niet vluchtelingen. .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 ed

@26: Precies … ik dacht vroeger ook altijd dat echte vluchtelingen niet discrimineerden tegenover niet Islamitische culturen en ben daar behoorlijk op terug gekomen . Ik vertelde er laatst één dat ze zich moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur en dat hij zich niet normaal gedroeg . Hij werd agressief en probeerde me daarop gelijk te wurgen . Wees alsjeblieft extreem voorzichtig met ze want het woord tolerantie kennen ze daar niet . Ze zeggen eerst overal ja op totdat ze je zwakke punt denken gevonden te hebben . Dat is iets wat nou eenmaal bij die cultuur van ze past . Het duurt soms 2 of 3 generaties voor ze zich hier een beetje aangepast hebben . In de UK en Canada hebben ze op een zeker moment maar besloten om ze daar hun eigen Teritorium te geven . Dat kan in Nederland niet . Iedere regenboog is tenslotte het mooist als hij zijn eigen kleurtje behoud .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 ed

@32: Nederland is in zijn beleid door overheid net zo rechts als een bal rond is .Er komt een moment ,misschien al volgend jaar waarop iedereen hier die verdeeldheid die ze zaaien zat is en vertrekt naar de UK en of USA .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 ed

@32: Nederland wordt volgend jaar voorzitter in Brussel ? Dat is dan een ballon proberen te beheersen die op knappen staat .(doet me denken aan Charlie Chaplin filmpje waarin hij Hitler speelt en de Aarde als een ballon steeds opnieuw omhoog balanceert )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Klokwerk

Volgens laat je hier perfect zien hoe je eigen vreemde anti-vermengingsgedachte is ontstaan uit frustratie bij de teloorgang van het naïeve beeld dat mensen nu eenmaal niet luisteren naar termen als “je bent niet normaal pas je aan”. Gast, zo werkt het met niemand. Samenleven is geven en nemen. En dat begint door te stoppen in te denken in termen als “wij” en “zij”. Uit eigen ervaring en vooral de ervaringen van anderen die ‘ze’ dagelijks meemaken leer ik vooral: de ene Syriër is de andere niet. Begin daar eens mee dat te onderkennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 ed

@37: Update voor nu en toekomst :
Zweden gooit als eerste samen met de UK zijn grenzen helemaal dicht ..
Catalonië gaat zich koste wat het koste afscheiden van Spanje en de EU.
Zuid Europese landen zoals Spanje / Portugal blijven nog steeds net als meest Noord en Oost Europese landen de meeste Vluchtelingen weigeren door hun grenzen bijna dicht te gooien .
Anti terreur bewegingen van geheime diensten (tegen ISIS) blijken in België veel transparanter en beter te werken als in Nederland .( het beleid in Nederland blijkt te stiekem )
Nederland gaat meer samenwerken met België .
Gemeentes moeten weer opnieuw weer meer meer belasting gaan heffen en op hun budget bezuinigen .
Armoede in Nederland wordt niet met de maand , naar met de week groter .. pensioenen worden afgeschaft . Privatisering Banken blijkt veel en veel minder op te brengen dan gedacht .JSF veel en veel duurder dankzij de dalende waarde van de Euro.
De UK en de USA laten Europa links liggen en gaan beter samenwerken op het gebied van Internet .
Multinationals vertrekken massaal uit de EU .
Rusland en China gaan samenwerken en kopen nog steeds alles in Europa op .
Multinationals zien de rol van Nederland als EU voorzitter niet zitten en vertrekken .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Mario

@34
<blockquote.In de UK en Canada hebben ze op een zeker moment maar besloten om ze daar hun eigen Teritorium te geven .

lolwut? Waar haal je die kolder nou weer vandaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Klokwerk

@38: Wat is dat nu voor kolderlijstje? Is dat je wens, of je koffiedik, of denk je echt dat je hiermee ook maar enigszins de werkelijkheid nadert? Denk je nu echt dat het instellen van grenscontroles hetzelfde is als ‘de grenzen helemaal dichtgooien’? Denk je echt dat Catalonië uit de EU wil? Hoe kom je daarop? Hoeveel succes had het beleid tot nu toe in Portugal en Spanje?

Enfin, ik kan zo het lijstje wel verder afgaan maar het heeft geen zin: ik zou niet weten wat je lijstje anders moet doen dan aantonen dat je werkelijk totaal niet weet hoe je het nieuws van de afgelopen tijd moet plaatsen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 ed

Ik denk dat het goed mis gaat met het vluchtelingenbeleid en dat komt vanuit Brussel en ik denk en of weet zeker dat dat het einde betekend van alles waar de EU ooit voor stond .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Micowoco

Nog niet veel vluchtelingen uit Libië gezien, maar dat komt vast nog wel binnenkort, na de goede werken die het Westen daar heeft verricht. Zo’n burgeroorlog, dat is voor ons niet meer dan het doorstrepen van een vakantiebestemming en wegkijken maar. Totdat het onze kant op komt, dan zijn we ineens van de regeltjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Mario

@41

En nu kom je maar even met bronnen voor het volgende:

In de UK en Canada hebben ze op een zeker moment maar besloten om ze daar hun eigen Teritorium te geven .

Waar en wanneer in de UK en Canada? Waar zijn die plekken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Jules Vismale

Bij het lezen van dit verhaal lijkt het haast alsof Europa, en dus ook Duitsland, de gehele geschiedenis omdraaien als het aankomt op vluchtelingen en kolonialisme. Eeuwenlang hebben de Europeanen de halve wereld “veroverd” en werden zij in Afrika, Amerika en misschien Azië door de autochtoonse inwoners daarvan, negers, indianen, eskimo’s of Chinezen, gastvrij ontvangen met voedsel, bloemen en geschenken of wilden zij goud ruilen voor kraaltjes en spiegeltjes! Helaas hebben de Europese kolonisten in deze werelddelen vaak vreselijk huisgehouden onder de inwoners (zij zagen die vaak als Untermenschen), flora en fauna en zelfs geprobeerd om hun godsdiensten met geweld op te dringen!
Ook in de 20ste eeuw, tijdens WO II, kwam het voor dat de Russen en niet-Russen tijdens de Duitse inval in de USSR de Duitsers met zout, brood, melk, eieren, wodka en bloemen hartelijk ontvingen, werden Duitse soldaten met een soort bloemenkransen (meestal afgedankte tramkaartjes) in de stijl van Hawaii versierd door oudere mensen die de beschaafde (?) Duitsers uit WO I nog kenden, wilden de bewoners Duitse soldaten bij hen thuis uitnodigen met brood, bad en bed en hingen zij spandoeken op met teksten als: “Gezegend zij het dappere Duitse leger!”, “De Duitsers zijn onze bevrijders!”, “Heil Hitler!” en “Weg met Stalin!”
De feestelijke stemming sloeg echter snel om toen de Duitsers de Russen ook alleen maar als waardeloze Untermenschen zagen, hen gingen terroriseren en zij uiteindelijk voor hun eigen onafhankelijkheid wilden knokken.
Degenen die nou in Europa vluchtelingen en moslims hartelijk ontvangen maar helaas stank voor dank van hen krijgen en het leven zuur maken gaan hierna eveneen wensen dat ze geen vluchtelingen of moslims meer kunnen zien!
Het is bovendien altijd erg toepasselijk dat mensen, die je voor het eerst ontmoet en jou aanvankelijk vriendelijk bejegenen vaak later je grootste vijanden worden! Zo hadden Lodewijk XVI en Marie Antoinette na hun kroning in Parijs rond 1774 de student Maximilien Robespierre ontmoet die een Latijnse welkomstrede voor hen opdroeg en de koning zelfs de hand mocht komen kussen!
Robespierre werd, vreemd genoeg, tijdens de Franse Revolutie, de grootste vijand van het koningspaar en ijverde voor hun dood! En in WO II had Erwin von Witzleben, toen hij in 1940 tot veldmaarschalk werd benoemd door Hitler, de staatssecretaris Roland Freisler ontmoet en deze aanvankelijk diep onder de indruk van hem was! Vier jaar later zou Freisler hem in een showproces vreselijk vernederen en Witzleben uiteindelijk ter dood veroordelen!

 • Vorige discussie