De marktkansen van nieuwe kerncentrales

Foto: PanaTomix (cc)

ANALYSE - Met de oplopende energieprijzen zwelt de roep om nieuwe kerncentrales weer aan als aanvulling op hernieuwbare elektriciteit. Waarbij sommigen, zoals Ted Nordhaus, zo ver gaan om de huidige problemen te wijten aan een de afkeer van kerncentrales. In Nederland groeit de roep om kerncentrales al een tijd. In de landelijke politiek betonen onder andere de VVD en het CDA zich warm voorstander hiervan. Tijd om marktconsultatie die KPMG heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken langs de vijf grootste risico’s te halen, zoals Citigroup die beschreef in hun paper ‘New nuclear? The economics say no.‘ Het gaat daarbij om de volgende vijf risico’s: planningsrisico, risico’s tijdens het bouwproces, elektriciteitsprijs, exploitatierisico’s en het risico bij ontmanteling & van het afval. Volgens Citigroup betreft het vijf risico’s die ieder voor zich groot genoeg zijn om zelfs de grootste energiebedrijven financieel zodanig te beschadigen dat er geen redden meer aan is. Met een nieuwe marktconsultatie van KMPG is het aardig om te bezien of de bouw van kerncentrales zich de afgelopen 15 jaar zodanig heeft ontwikkeld dat de markt nu wel in staat is om deze risico’s te dragen. En om te bezien of de marktkansen voor nieuwe kerncentrales verbeterd zijn.

Planningsrisico

Kernenergie blijft controversieel, al stijgt het draagvlak onder Nederlanders nu de impact van wind- en zonne-energie op het landschap op steeds meer plaatsen zichtbaar wordt. Ook de nadelen van wind- en zonne-energie voor mens en natuur worden zichtbaarder. De procedures voor nieuwe kerncentrales kunnen echter ook lang zijn. De nieuwe kerncentrale Hinkley Point C werd in 2008 aangekondigd, toch is de bouw pas gestart in 2018. Dat is een jaar nadat oorspronkelijk gedacht was dat de kerncentrale stroom zou gaan leveren, het afronden van het ontwerp en verkrijgen van de vergunning heeft 10 jaar gekost. Voor de andere 7 kerncentrales die het Verenigd Koninkrijk in 2010 aankondigde is er naar mijn weten nog één over, waarvan het vergunningsverleningstraject nog niet is afgerond. In de VS hebben slechts 4 van de 31 tussen 2007 en 2009 voorgestelde kerncentrales een vergunning gekregen. Ook in Nederland waren er in 2009 twee consortia die een nieuwe kerncentrale wilden bouwen. Geen van beide heeft het tot aan vergunningverlening gered.

Financieel gezien in het planningsrisico volgens Citigroup te overzien voor bedrijven. In de marktconsultatie geven marktpartijen aan dat het risico verder te beperken is door te kiezen voor een bestaand reactor ontwerp van de derde generatie te kiezen, bv. de AP1000 van Westinghouse, die wordt gebouwd in Vogtle in de VS, of de EPR van EDF, die wordt gebouwd in Frankrijk, Engeland en Finland, of de APR-1400 van het Zuid-Koreaanse KEPCO, die zijn gebouw in de Verenigde Arabische Emiraten. De eerste EPR van EDF is inmiddels opgeleverd in China (Taishan). Ook pleiten de geconsulteerde partijen ervoor om zoveel mogelijk normen en standaarden over te nemen uit het buitenland, zodat er zo min mogelijk wijzigingen aan het ontwerp nodig zijn. De geconsulteerde partijen verwachten dat de vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale in 3 tot 5 jaar geregeld kan zijn. Op basis van de ervaing in Finland met Olkiluoto-3 (EPR) is dat haalbaar. De vergunning werd verleend in 2005 na een vergunningsverleningstraject van 5 jaar.

Een planningsrisico dat veel lastiger te beheersen is is het maatschappelijk draagvlak en veranderende regelgeving. De lange doorlooptijd van start vergunningaanvraag tot ingebruikname van een kerncentrale (10 tot 15 jaar) maakt dat de kans reëel is dat een kerncentrale gedurende deze periode al te maken krijgt met nieuwe regels. Dat kan gaan om kleine aanpassingen, maar bij grote incidenten met een kerncentrale kunnen de benodigde aanpassingen ook groot zijn. Na Fukushima is bijvoorbeeld een groot aantal nieuwe voorwaarden geformuleerd waaraan kerncentrales moeten voldoen. Geconsulteerde marktpartijen leggen dit riscio uiteraard het liefst bij de overheid (lees de belastingbetaler) neer.

Risico’s tijdens het bouwproces

Tijdens het bouwproces, dat 5 tot 10 jaar in beslag kan nemen, kunnen grote kostenrisico’s optreden. Voor Hinkley C stelt de marktconsultatie dat diverse marktpartijen aangeven dat door de ontwikkelaar grofweg EUR 1 miljard aan de ontwerpfase gespendeerd is voordat de investeringsbeslissing gemaakt werd en nog eens EUR 1 miljard aan voorbereidende bouwwerkzaamheden. Deze kosten zijn naar verwachting te voorkomen bij bouw van een gelijksoortige kerncentrale, waarbij kinderziektes en ontwerpfouten (ook wel First Of A Kind, FOAK, problemen genaamd) uit het ontwerp gehaald zijn. Aan de andere kant: Hinkley C was geen FOAK, maar de 4e kerncentrale van dit ontwerp waar EDF aan begon (na Olkiluoto, Flamenville en Taishan). Waarom de 5e kerncentrale geen kinderziektes meer zou hebben, terwijl enkel de kerncentrale in Taishan opgeleverd is en stroom levert, weet ik niet.

Kerncentrales worden tijdens de bouw veelvuldig geplaagd door kostenoverschrijdingen en vertragingen. Doordat er pas inkomsten komen als de kerncentrale stroom gaat produceren zorgt dit voor sterk oplopende financieringskosten. In de marktconsultatie geven partijen aan de voorkeur te geven aan een bestaand ontwerp boven de hippe Small Modular Reactors, om zogenaamde First Of A Kind (FOAK) problemen te voorkomen. Daarbij worden Chinese en Russische ontwerpen en deelname door het Rijk uitgesloten. Dat laat drie opties over: Westinghouse, EDF of het Zuid-Koreaanse KEPCO.

Dat het optreden van FOAK problemen niet ondenkbeeldig is laten de ervaringen in de VS, Frankrijk, Engeland, Finland en in minder mate Bahrein zien. In alle gevallen is sprake van kostenoverschrijdingen. In de VS zijn deze zo groot dat de bouw van 2 van de 4 kernreactoren die in aanbouw waren is stilgelegd en dat Westinghouse in 2017 Chapter 11 bescherming aanvroeg tegen z’n schuldeisers. Sinds 2018 is Westinghouse weer terug. Alleen de kernreactoren in Vogtl zijn nog in aanbouw, de bouwaanvraag dateert van 2006. De verwachte opleverdatum voor de reactoren was 2016 en 2017, dit is momenteel 2022 en 2023. De kosten zijn opgelopen van 14 miljard dollar naar 28 miljard dollar. De 3 EPR centrales die in Europa in aanbouw zijn doen het al niet veel beter (Olkilouto heb ik toegevoegd op basis van informatie op Wikipedia, deze privaat gefinancierde kerncentrale is vreemd genoeg niet opgenomen in de marktconsultatie van KPMG):

Flamenville (Frankrijk)
Bouw: 2007-2023 (incl. 10 jaar vertraging)
Primaire financier: EDF
Franse staat betrokkenheid via EDF
Totale kosten: EUR 12,1 miljard (2020)
Overrun: EUR 9,4 miljard (t.o.v. 2003)

Hinkley C (VK)
Bouw: 2018-2027 (excl. 11 jaar voor vergunningsaanvraag, oorspronkelijke start levering voor kerst 2017)
Primaire financier: EDF en CGN
Ondersteuning overheid via CfD
Totale kosten: EUR 26,5 miljard
Overrun: EUR 5,8 miljard

Olkiluoto (Finland)
Primaire financier: TVO (en Areva voor 50% door kostenoverschrijding)
Bouw 2005-2022 (incl. 12 jaar vertraging, excl. 5 jaar voor vergunningaanvraag)
Totale kosten: EUR 11 miljard (schatting).
Overrun: EUR 8 miljard

Uitgaande van een optimistisch scenario, waarbij de kinderziektes inmiddels uit de ontwerpen zijn, voorzien marktpartijen volgens de marktconsultatie een kostendaling van 20-30% voor bestaande ontwerpen. Wat op kan lopen met zo’n 2% per extra reactor. Ondanks dit optimistische beeld stelt FTM na het lezen van de marktconsultatie:

De markt accepteert ‘normale’ bouwrisico’s en ‘normale’ marktrisico’s (die niet afgebakend of gedefinieerd worden) maar verder dient de overheid alle andere risico’s voor haar rekening te nemen. Dat kan gaan om kostenoverschrijdingen tijdens de bouw of nieuwe veiligheidseisen die veel geld kosten.

Het lijkt er dus sterk op dat Citigroup gelijk had met haar stelling dat marktpartijen het bouwrisico niet kunnen en willen dragen. KPMG spreekt de verwachting uit dat dat vendors niet of nauwelijks zullen kunnen/willen financieren, waardoor ook bij een Nederlands nucleair project de overheid naar verwachting een belangrijke (financiële) rol zal moeten spelen. Het KPMG rapporteert behandelt verschillende opties om deze financiering te regelen, waaronder de methode die bij Vogtl wordt gehanteerd. Daar betalen energiegebruikers al jaren een toeslag voor een nog steeds niet opgeleverde kerncentrale. Vijftien jaar na uitkomen van het Citigroup rapportje is er dus weinig verandert, wel heeft het debacle van Westinghouse (toen nog onderdeel van Toshiba) laten zien dat zelfs hele grote bedrijven het bouwrisico niet kunnen dragen.

Elektriciteitsprijs

Kerncentrales hebben heel hoge vaste kosten en relatief lage variabele kosten. De kasstroom en winstgevendheid zijn daarom volgens Citigroup erg gevoelig voor de prijs waartegen ze hun elektriciteit kunnen verkopen. In 2009 berekende Citygroup dat kerncentrales jaar in jaar uit een prijs nodig hebben van €65/MWh (£58.5/MWh). Het VK had in 2009 in slechts 20 van de laatste 115 maanden dat prijsniveau gehaald. Er was naar weten van Citigroup nog nooit een kerncentrale gebouwd waar het prijsrisico voor rekening van de ontwikkelaar was.

Ook in de marktconsultatie komt dit naar voren. De investeerders geven aan omzetgaranties te willen van de overheid. Wat dat betekent laat het VK zien, waar Hinkley C een prijsafspraak heeft voor £92.50/MWh (prijspeil 2012). Dit tarief wordt gecorrigeerd voor inflatie tijdens de bouw en in de 35 jaar erna. Inmiddels is de afgesproken prijs opgelopen tot  £106/MWh, prijspeil 2021. De basisprijs met prijspeil 2012 kan £3 lager worden als een nieuwe kerncentrale in Sizewell wordt goedgekeurd. Nu nog maar 1 van de 8 beoogde kerncentrales in aanbouw is en het VK heeft aangekondigd dat de kolencentrales dicht gaan lijkt het er op dat dit een goede deal is geweest. De groothandelsprijs voor elektriciteit in het VK ligt sinds augustus 2021 boven de £100/MWh (EUR 125/MWH). De afgelopen jaren lag de prijs over het algemeen echter ver onder de voor Hinkley C afgesproken prijs.

Exploitatierisico’s

Door de hoge vaste kosten zijn kerncentrales volgens Citigroup erg gevoelig voor terugval in elektriciteitsproductie door operationele onbetrouwbaarheid. Dat speelt zeker als de elektriciteit al verkocht is. Het risico is te groot voor een enkele kerncentrale en vergt op z’n minst spreiding van het risico over een portfolio. In de marktconsultatie worden kerncentrales juist voorgesteld als regelvermogen. Gelet op de hoge vaste kosten van een kerncentrale is het een dure vorm van aanbodbeperking. Minder draaiuren voor kerncentrales betekent dat je de eigenaar op een andere wijze financieel moet belonen, bijvoorbeeld door een capaciteitsvergoeding: een vergoeding voor het beschikbaar houden van de mogelijkheid om stroom te leveren. Aangezien de kosten van een kerncentrale vooral bestaan uit vaste lasten zal dit omgerekend naar kWh nagenoeg gelijk zijn aan de kostprijs van de elektriciteit die een kerncentrale levert.

Het bouwen van een overschot aan windturbines en zonnepanelen in combinatie met langdurige energieopslag zou tegen de tijd dat een nieuwe kerncentrale operationeel wordt best wel eens goedkoper kunnen zijn. En anders gebeurt dat zeer waarschijnlijk gedurende de 40 tot 60 jaar dat een kerncentrale in bedrijf is. Wie dat niet gelooft raad ik aan eens een kijkje te nemen bij de ontwikkelingen op gebied van lange termijn energieopslag. Bijvoorbeeld het systeem van Siemens Gamesa dat stelt een electrisch thermisch opslagsysteem te hebben dat 40-50 Euro/MWh kost, maar er zijn veel meer partijen die zich richten op lange termijn energieopslag. Ter indicatie: Fraunhofer stelde in juni 2021 dat de huidige kosten voor grootschalige zonneparken in Duitsland EUR 30-50/MWh bedragen, tel daar EUR 40-50/MWh voor lange termijn opslag bij op en je komt op een kostprijs van EUR 70-100/MWh. De kosten voor wind op land bedragen volgens Fraunhofer EUR 39-82/MWh, tel daar EUR 40-50/MWh voor lange termijn opslag bij op en je komt op een kostprijs van EUR 79-132/MWh. Daarmee zijn er nu dus al toepassingen mogelijk waarbij lange termijn opslag in combinatie met wind en zon concurrerend of zelfs goedkoper zijn dan kernenergie.

Een andere uitdaging tijdens de exploitatiefase van 40 tot 60 jaar is dat er nieuwe veiligheidseisen gesteld kunnen worden of dat de politiek van mening verandert over de wenselijkheid van een kerncentrale. De post-Fukushima eisen aan kerncentrales laten zien dat het niet ondenkbeeldig is dat er nieuwe veiligheidseisen gesteld gaan worden in de toekomst. De veranderde opvatting over de wenselijkheid van kolencentrales in Nederland laat zien dat het risico van een politiek draai in Nederland niet geheel ondenkbeeldig is. Investeerders zien het liefst dat er geen nieuwe eisen gesteld kunnen worden, of dat de belastingbetaler deze betaald. Ook de invloed van belangengroepen zien investeerders het liefst teruggedrongen. Mocht de politiek ooit besluiten tot sluiting dan wensen investeerders  financiële compensatie. Follow The Money schreef hier eerder over:

Logisch geredeneerd vanuit het belang van een investeerder, maar een poison pill voor toekomstige politici. Mocht er ooit een democratische meerderheid komen voor het stopzetten van kernenergie, dan is zo’n toekomstig kabinet contractueel verplicht de schade van de investeerders te vergoeden.

Ook hier lijkt het er op dat Citigroup gelijk had: de markt wil (of kan) het exploitatierisico niet dragen.

Risico’s bij ontmanteling & van het afval.

De kosten van ontmanteling van een kerncentrale en van de eindberging van kernafval kan behoorlijk oplopen. Alleen al het ontmantelen kost naar schatting 0,6 miljoen euro per megawatt. Bij een totaal vermogen van bijvoorbeeld van 1500 megawatt is dat 900 miljoen euro. Uit de marktconsultatie komt naar voren dat marktpartijen verwachten dat de overheid zich garant stelt voor de ontmanteling van de nog te bouwen centrale en voor de verwerking en opslag van het radioactieve afval.

Kunnen nieuwe kerncentrales een bijdrage leveren aan de elektriciteitsmix in 2040?

De gemiddelde doorlooptijd van vergunningaanvraag tot start elektriciteitslevering is voor de EPR centrales in Europa 19 jaar (al levert nog geen een van de 3 daadwerkelijk stroom). De twee AP1000 centrales in de VS doen het met een verwachte doorlooptijd van aankondiging tot ingebruikname van 14 jaar iets beter (ook daar is nog geen sprake van stroomlevering). De marktconsultatie van KPMG stelt dat een keuze voor een ontwerp tussen 2021 en 2023 genomen kan worden. Dat betekent dat er maximaal 17 jaar resteert om onderdeel te vormen van de elektriciteitsmix in 2040. Gelet op de veelvuldige vertragingen bij de AP1000 en EPR centrales die in de VS en EU in aanbouw zijn wordt dat nog spannend.

Wie denkt dat de zogenaamde ‘small modular reactors’ (SMR) van NuScale, TerraPower of RollsRoyce een alternatief vormen raad ik aan de markconsultatie te lezen. Het eerste probleem waar deze centrales mee kampen is dat ze nog vol zitten met FOAK problemen, waardoor marktpartijen nog meer financiële zekerheden van de overheid wensen. Een voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen bij NuScale. Oorspronkelijk was de verwachting dat in 2010 de certificatie rond zou zijn, dat elektriciteitslevering in 2018 zou beginnen en dat de investeringskosten $1.718/kW zouden bedragen (prijspeil 2019). De certificering is uiteindelijk pas in 2020 gedeeltelijk gereed gekomen. Doordat het bedrijf het vermogen van de reactor heeft verhoogd van 50 naar 60 MW is de verwachting dat ze in 2022 de volledige certificering voor de standaardmodule rond te hebben. De verwachting is nu dat de eerste kernreactor van NuScale in 2029 stroom gaat leveren. Al met al een vertraging van ruim 10 jaar. Ook de kosten zijn inmiddels opgelopen tot $8.500/kW. Zelfs met een subisidie van $1,4 miljard dollar lopen de kosten voor het eerste project op naar $6.500/kW (prijspeil 2019).

In de marktconsultatie van KPMG staat dat marktpartijen verwachten dat ze pas rond 2031 een keuze kunnen maken uit de 70 ontwerpen voor SMR’s waar momenteel aan gewerkt wordt. Om in 2040 een rol te spelen in de elektriciteitsmix resteert dan nog 9 jaar. Mogelijk valt er een versnelling in het vergunningsverleningsproces te halen als Nederland buitenlandse certificatie van SMR’s erkent. Voor het ontwerp waar EDF aan werkt is dat inpasbaar binnen de regels van de EU, voor TerraPower en NuScale vergt dat omzetting van Amerikaanse standaarden naar Nederlandse. Voor RollsRoyce moeten de Britse normen omgezet worden naar Nederland, wat er met de Brexit niet makkelijker op geworden is. Zonder een dergelijke versnelling in het vergunningsverleningsproces resteert 4 tot 6 jaar voor de bouw en in gebruikname van de SMR.

Ontwikkeling bij leveranciers

De drie mogelijk leveranciers van een derde generatie kerncentrale in Nederland hebben ieder hun eigen problemen gehad de afgelopen jaren. EDF en Areva zijn door de Franse overheid samengevoegd en niet omdat het de bedrijven zo goed gaat. Westinghouse vroeg surseance van betaling aan en wist daar weer uit te komen. KEPCO werd geplaagd door een groot corruptieschandaal. KPMG noemt de mogelijkheden van de bedrijven om de bouw van nieuwe centrales te financieren dan ook beperkt.

Conclusie

In 2018 schreef ik al eens over de economische toekomstkansen van nieuwe kerncentrales. Die toekomst zag er toen niet erg rooskleurig uit. De marktconsultatie van KPMG laat zien dat er puur vanuit economisch oogpunt weinig verandert is. Ook de veel aangehaalde SMR’s lopen aan tegen oude bekende problemen: vertragingen en kostenoverschrijdingen. Veel initiatieven voor nieuwe kerncentrales halen de eindstreep niet. Degene die het nog proberen in de VS en West-Europa kampen met forse kostenoverschrijdingen en vertragingen. Van de 7 kerncentrales van Westinghouse en EDF die in aanbouw waren in 2018 zijn er nog 5 in aanbouw, maar nog geen één is operationeel. Enkel de EPR centrale in China en de Koreaanse APR-1400 centrales zijn opgeleverd. Het wordt ook nog een hele uitdaging om nieuwe kerncentrales een bijdrage te laten leveren aan de elektriciteitsmix in 2040, zeker als er gekozen wordt voor een SMR.

Het is ook lastig om de huidige problemen op de energiemarkt te wijten aan het niet willen bouwen van nieuwe kerncentrales. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de VS wilde nieuwe kerncentrales bouwen. Geen van beide heeft er tot op heden één gerealiseerd. De problemen op de Engelse elektriciteitsmarkt zijn dan ook eerder te wijten aan de Brexit en vertragingen bij de totstandkoming van kerncentrales. Voor de VS ligt het eerder aan problemen bij de bouw van nieuwe kerncentrales en vertragingen bij het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen, zoals SMR’s. Een juistere analyse lijkt dat de coronacrisis en de prijsoorlog tussen Saoudi Arabië en Rusland een hele berg producenten van olie en gas de markt af heeft gezwiept. Met het vooruitzicht dat het grootste deel van de kolen-, olie- en gasproductie de komende 30 jaar afgebouwd moet worden zijn bedrijven niet meer zo happig om te investeren in nieuwe productie. Dat speelt al langer bij kolenmijnen, maar begint nu ook bij olie- en gasbedrijven te spelen.

De belangrijkste conclusie is echter: nieuwe kerncentrales bouw je met subsidie.

Reacties (67)

#1 Anna@999

Kerncentrales bouw je met je oren, ogen, intelligentie en je hart dicht….
Vurig hoopte ik al die tijd, dat niemand hier over die gevaarlijke onzin zou schrijven….
Ik ben al vele jaren mordicus tegen en god verhoede dat er kerncentrales bijkomen in Nederland.
Een intens luie, gemakzuchtige en verkeerde afslag uit het jaar Kruik, terwijl er schonere, veiligere oplossingen zijn.
Een totaal verkeerde afslag zou dat zijn, want er is geen planeet B. Krispijn doet pijn…

 • Volgende discussie
#1.1 Cerridwen - Reactie op #1

Kernenergie is vele malen veiliger en vele malen schoner dan fossiele energie. Het staat wat beide betreft op ongeveer gelijk niveau met zonne-energie en windenergie.

Zie hier uitgebreide uitleg hierover:
https://ourworldindata.org/nuclear-energy?country=#how-many-people-has-nuclear-energy-saved

Dit artikel gaat echter over de economische kant van het verhaal, en dan komt de nieuwbouw van kerncentrales er niet best uit.

Toch, als we alle fossiele energie moeten vervangen, moeten we alles aangrijpen wat helpt. Dan moeten we wellicht ook richting de kernenergie de vraag veranderen: hoe kunnen we de randvoorwaarden zo inrichten dat we wél kernenergie kunnen gebruiken om af te komen van fossiele energie?

#1.2 Hans Verbeek - Reactie op #1.1

Het rapport waar je naar verwijst, gaat niet in op de slachtoffers, die bij de winning van uranium vallen.
In de VS is het aantal slachtoffers te overzien. https://www.cdc.gov/niosh/pgms/worknotify/uranium.html
In de VS wordt nu vrijwel geen uranium meer gewonnen.
Ik denk dat er in Kazachstan, Oezbekistan, Niger, Namibia en China minder aandacht is voor het welzijn van de mijnwerkers en dat daar wellicht meer slachtoffers vallen.

Laten we ook even in ogenschouw nemen dat bij winning van uranium en het opwerken van uranium gigantische hoeveelheden fossiele energie verbruikt worden. Dus de CO2-footprint van kernenergie is een stuk groter dan jij ons wil doen geloven.

De vraag dient zich aan hoe we ooit uraniumerts gaan opgraven en vervoeren zonder diesel.

 • Volgende reactie op #1.1
#1.3 cerridwen - Reactie op #1.2

Je moet beter lezen Hans Verbeek, ongelukken en vervuiling bij de winning van uranium worden wel degelijk meegenomen in de berekeningen die aan de grondslag liggen van dit artikel.

#1.4 Hans Verbeek - Reactie op #1.3

Kun je dan even aangeven in welke alinea dat staat? Of naar welk document ik moet doorklikken.
Ik lees hier helemaal niets over winning, uranium, splijtstof, brandstofstaven o.i.d.

#1.5 Cerridwen - Reactie op #1.4

Er staat een grafiek in waar de veiligheid en vervuiling van verschillende energiebronnen wordt vergeleken. Bij kernenergie staat voor veiligheid een voetnoot waarin expliciet vermeld staat dat hier de slachtoffers van de winning en bewerking van de grondstoffen zijn meegenomen.

Elders in het artikel in de paragraaf ‘Contrary to popular belief, nuclear power has saved lives by displacing fossil fuels’ staat meer over de berekeningen.

#1.6 Joris van Dorp - Reactie op #1.1

“hoe kunnen we de randvoorwaarden zo inrichten dat we wél kernenergie kunnen gebruiken om af te komen van fossiele energie?”

Er is daarvoor eigenlijk maar één ding nodig, en dat is het beperken van het exploitatierisico, oftewel het risico dat – ik noem maar wat – D66, GroenLinks en de PvdA ooit aan de macht komen in Den Haag en de volgende dag besluiten om alle kerncentrales te laten sluiten, zoals in Duitsland en België is gebeurt. Of dat de overheid – zoals in Nederland – besluit dat energieleveranciers verplicht steeds meer “groene” energie moeten gaan leveren (waarbij kernenergie stilletjes wordt aangemerkt als “niet groen”).

Dat zijn zeer reëele exploitatie risico’s die zich ook echt voordoen, en dat maakt het in het Westen voorlopig ontzettend duur om kerncentrales te financieren, want investeerders willen zo snel mogelijk hun geld terug verdienen vóórdat de politieke wind waait en hun investering waardeloos wordt! Dat een nieuwe, moderne kerncentrale gemakkelijk 60 jaar dienst doet – met uitloop tot wel 100 jaar – speelt voor die investeerders geen rol.

De nieuwe kerncentrale bij Hinkley Point C waar Krispijn over schrijft krijgt een gegarandeerde prijs van ongeveer 13 ct/kWh, maar daarvan is twee derde (66%) pure rente voor de investeerders. Alle kosten voor de bouw, onderhoud, brandstof, afbraak en opslag van het kernafval kosten samen maar 4 ct/kWh. De rest – 9 ct/kWh – is pure rente voor investeerders.
https://www.ecomodernisme.nl/de-zaak-hinkley-point-c-is-kernenergie-duur/

Om te zorgen dat investeerders zich minder zorgen maken om het exploitatierisico (en dus minder rente eisen, waardoor de kostprijs van kernenergie veel lager wordt) kan de overheid verschillende dingen doen.

Ten eerste natuurlijk het geven van garantie dat de wet- en regelgeving niet tussentijds zal worden aangepast, of – als dat toch gebeurt – dat de exploitant dan schadeloos gesteld wordt.

Ten tweede – en dit is minstens zo belangrijk – zorg ervoor dat de bevolking op de hoogte raakt van de voor- en nadelen van kernenergie. Help mensen aan de betrouwbare en nauwkeurige informatie die ze nodig hebben om over het onderwerp te kunnen meedenken.

Veel mensen denken bijvoorbeeld dat kernenergie heel veel CO2 uitstoot, duur is, gevaarlijk afval produceert en niet duurzaam is.

In werkelijkheid stoot kernenergie juist het mínste CO2 uit van alle energiebronnen (bron: IPCC), is het (naast waterkracht) de goedkoopste regelbare bron van energie ter wereld (bron: IEA), is het juist de énige energiebron waarvan al het schadelijke afval zorgvuldig uit het milieu gehouden wordt – waardoor het dus juist niét gevaarlijk is – en is de brandstof uranium zo ruim en goedkoop beschikbaar dat er voor miljarden jaren genoeg is, zelfs al zou de hele mensheid alleen maar gebruik maken van kernenergie!
https://whatisnuclear.com/blog/2020-10-28-nuclear-energy-is-longterm-sustainable.html

 • Vorige reactie op #1.1
#1.7 Krispijn Beek - Reactie op #1.6

Beste Joris, ik zat al te wachten wanneer je zou reageren. Je opvatting over wat nodig is om kernenergie rendabel te maken gaat een beetje te kort door de bocht, zoals ik in #0 al heb betoogd op basis van de marktconsultatie van KMPG en het rapportje van Citigroup uit 2009. Daarbij gaat het exploitatierisico wel wat verder dan politieke draaiconterij. Veel belangrijker is het reële risico dat andere opties tijdens de 10-15 jaar van de bouw of tijdens de 40 tot 60 jaar exploitatie goedkoper worden dan kernenergie. Buiten het exploitatierisico zijn er nog vier zeer grote en reële risico’s voor nieuwe kerncentrales, waarvan het planningsrisico en de bouwkosten de eerste hordes vormen. Op beide ga je niet in. Een lagere rente hangt ook niet alleen van politieke risico’s af, maar ook van klimaatrisico’s en risico’s voor de kredietwaardigheid van bedrijven die kerncentrales bouwen. Deze beide risico’s ziet Moody’s stijgen, wat voor hogere rentelasten zorgt:
https://www.moodys.com/research/Moodys-Nuclear-operators-face-increasing-climate-risks-but-resiliency-investments–PBC_1241730
https://www.oecd-nea.org/ndd/workshops/wpne/presentations/docs/2_2_LUND_OECD_Sept%2019_Lund_Moodys_Nuclear_Generations_effect_on_Credit_Quality.pdf
Wellicht dat ze op 3 november hun vooruitzichten voor nieuwe kerncentrales bijstellen, maar veel meer dan dat de huidige korte termijn ontwikkelingen en de scherpere klimaatdoelen op termijn gunstig lijken gaat het denk ik niet worden.
https://live.moodys.io/2021-11-emea-mie13178-ppi-pif-newnuclear-web

Daarbij: als je kernenergie, met hoge vaste late en lage variabele lasten, in gaat zetten als regelvermogen wordt het snel erg duur. Zie:
https://jaspervis.wordpress.com/2018/10/26/kernenergie-als-achtervang-voor-wind-en-zon-in-nederland/

Wat betreft het uit het milieu houden van kernafval ben je er al eens op gewezen dat dat niet vanzelfsprekend is. Of het nu gaat om de oude praktijk van dumpen van radioactief afval in zee, of om de plannen van Japan om radioactief afvalwater van Fukushima in zee te dumpen.

PS leg eens uit waarom Frankrijk, dat zich tot doel had gesteld 100% op kernenergie te gaan draaien niet verder is gekomen dan 70-75% van de elektriciteitsvoorziening?

#1.8 Joris van Dorp - Reactie op #1.7

Mooi dat je erkent dat de torenhoge rente op de investering het leeuwendeel van de kosten van kernenergie vormen. De meeste mensen weten dat niet, en je noemt het ook niet in je artikel, wat aanleiding was voor mij om even in de pen te klimmen.

Met betrekking tot ‘kernafval’ en andere risico’s van kernenergie hebben we inmiddels een lijvig rapport liggen van de wetenschappelijke raad van de Europese Commissie, Het Joint Research Center (JRC), waaruit blijkt dat de risico’s van kernenergie voor mens en milieu juist kleiner(!) zijn dan de risico’s daarvoor van andere duurzame energiebronnen, en het uit het milieu houden van kernafval blijkt echt veel veiliger en goedkoper dan het uit het milieu houden van het afval van alle andere energiebronnen, als gevolg van het extreem geringe volume van kernafval.
us-europe-regulations-finance-idUSKBN2BJ0F0

Het is de moeite waard om het JRC rapport een keer door te bladeren, want hoewel er niets in staat dat niet al lang bekend is onder specialisten is het nu allemaal op een plek samengebracht en gepresenteerd op begrijpelijke manier.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125953

Dan je opmerking over Frankrijk.
Frankrijk buigt zich momenteel over de investeringsbeslissing in een zestal EPR reactoren (genoeg voor ruim 20 miljoen Nederlandse huishouden-equivalenten aan elektriciteit). De beslissing daarover zal volgens Macron voor de Kerst genomen worden. Op basis van een uitgelekt rapport van het Franse ministerie van economie zal de Franse staat waarschijnlijk zelf een deel van investeringskosten gaan dragen, waardoor de kostprijs van nieuwe Franse atoomstroom tussen de €40 en €80 Euro zal uitvallen, afhankelijk van de kapitaalkosten van het resterende deel van de investering dat door de markt zal worden ingelegd. Die prijs van €40 is haalbaar wanneer de Staat de hele investering draagt tegen 3,5% rente en afschrijft over 60 jaar.

Uitgaande van de lage rente waartegen Europese Staten nog altijd kunnen lenen is het volgens experts een “no-brainer” dat de Fransen zullen kiezen voor kernenergie, aangezien het onwaarschijnlijk is dat 100% groene energie ooit zo goedkoop zal worden Huidige schattingen gaan immers uit van ongeveer €100/MWh voor groene energie, zie bijvoorbeeld. https://www.pbl.nl/publicaties/kosten-van-klimaatneutrale-elektriciteit-in-2030-schatting-voor-de-startanalyse-2020

Bovendien zal er ook heel veel duurzame waterstof nodig zijn, en daarvoor is goedkope elektriciteit onmisbaar. Zelfs €40/MWh is daarvoor eigenlijk nog te duur, laat staan €100/MWh.

Gezien de groeiende populariteit van kernenergie dankzij de huidige energieprijsschok verwachten experts dat Macron van de gelegenheid gebruik zal maken om eindelijk zijn handtekening te zetten onder het plan van EDF. Daarmee opent hij dan de deur voor de bouw van nog veel meer kerncentrales in Europa, aangezien het voor EDF dan nog veel goedkoper zal worden om kerncentrales aan te bieden als het eenmaal goedkeuring heeft om aan het werk te gaan aan zes stuks in Frankrijk.

Heel Europa zal daar de vruchten van kunnen plukken, en de kans dat we de Parijs doelen halen wordt des te groter!

Een fijn kerstkado voor Europa in deze barre tijden, niet waar?

#2 AltJohan

@Anna@999: kernenergie is gevaarlijk, maar lang niet zo gevaarlijk als fossiel.

Kernenergie heeft een goeden toekomst. Het enige wat ontbreekt is klimaaturgentie.

Wie het niet gelooft, kijk dan naar Frankrijk vs. Duitsland: https://app.electricitymap.org/map

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Anna@999 - Reactie op #2

Dat is appels en peren met elkaar vergelijken en beide soorten zijn rot…., door en door verrot.
Geen goede toekomst voor kernenergie en zeker niet voor de mensheid.
De titel van het artikel vind ik al gruwelijk, kernenergie als evenredig onderdeel van markteconomisch denken….Never nooit niet.
Gunstig aspect: die centrales zijn peperduur en het duurt jaren voor ze klaar zijn en operabel. Never nooit niet.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 AltJohan - Reactie op #2.1

Anna@999: We kunnen de energietransitie niet laten tegenhouden door een kleine groep die zegt: “ik gruwel, ik voel me er niet goed bij”

Daarvoor is het klimaatprobleem te urgent.

Feiten zijn wel van belang.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 beugwant - Reactie op #2.2

Als je twee feiten wilt: Afval en subsidie.
Op eigen kracht lukt het marktpartijen niet.
Daarbij moet je zo’n ding nog ergens neerzetten, dat doet men gek genoeg altijd aan de landsgrens. En mijn nimby-redenatie is dat we in mijn grensrijke regio al genoeg dreiging hebben van de scheurtjesreactor in Tihange. Waarbij tegelijk is bezuinigd op onderhoud en er even tien jaar gebruiksduur bij is geplakt omdat de marktpartijen natuurlijk wel even hun winst moesten pakken.

 • Volgende reactie op #2.2
#2.4 Anna@999 - Reactie op #2.2

Nou en of, zijn feiten van belang! Wie zegt dat het een kleine groep is, die absoluut geen kernenergie extra meer wil?
Wie zegt dat kernenergie de juiste energietransitie is met het oog op het voortbestaan van mensheid en aarde?
Zelfs deskundigen geven ruiterlijk toe, dat het bouwen van kernenergiecentrales enorm vervuilend is en dat er beslist nog geen
écht goede oplossing is voor alle restproducten, afval. Zul je zien, dat er dan weer stemmen opgaan om het in de oceaanbodem of de grond te stoppen. Dat zou de domste daad zijn, want onze kinderen hebben ook recht op een gezond leven op een gezonde planeet.
Kernenergie is écht een gepasseerd station, net als gasboringen in Groningen, Friesland enz. Nog meer ellende kun je de bewoners daar niet aan doen. En schuin boren onder de Waddenzee, schreef ik al, is ook uit den boze, verwoesting van natuur. Ook feiten!!!

 • Vorige reactie op #2.2
#2.5 Michiel de Pooter - Reactie op #2.1

Wat een hysterische reactie op een (dit keer) uitstekend onderbouwd stuk van Krispijn Beek over kernenergie. Hebt u al een haalbare, betaalbare en afgeteste oplossing voor al die windmolenwieken, pv panelen en batterijpakketten uit ev’s, die over 10 of 20 jaar afgeschreven zijn ? Dank u.
Minpuntje in het verhaal is wel de opmerking dat stroom uit zon en wind plus opslag op termijn “wel eens goedkoper” zouden kunnen zijn dan kernenergie, zonder dat het robuust wordt gemotiveerd. Ik heb daar zelf geen idee over. Zo weet ik b.v. niet of kosten van back-up, extra transmissie en recycling hier in meegenomen zijn, om nog maar te zwijgen over het energie- en grondstoffenbeslag bij opschaling van dergelijke technologie naar een utility scale en de daaraan gekoppelde eco- en ketenafhankelijke problematieken. En, hoe verhoudt stroom uit zo’n complex systeem zich tot duurzaamheid ?

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.6 Krispijn Beek - Reactie op #2.5

Beste Michiel, dank voor je compliment. Wat betreft wind en zon gecombineerd met opslag: de bronverwijzingen staan er bij. Wat ontbreekt is een link naar de leercurve van energieopslag. Zie voor een toegankelijk stuk: https://net-zero.blog/book-blog/the-experience-curve-and-the-rate-of-learning Voor huidige prijsniveaus Lazard’s studie naar Levelized Cost Of Energy (LCOE) van energieopslag ( pdf, waar binnenkort een nieuwe versie van verschijnt.

Je vragen m.b.t. duurzaamheid: hoe onduurzaam is energieopslag in zout, graniet, luchtdruk of de andere versie van lange termijn opslag waar aan gewerkt wordt? En hoe verhoudt zich dat tot de duurzaamheid van kernenergie?

 • Volgende reactie op #2.5
#2.7 Michiel de Pooter - Reactie op #2.6

“En hoe verhoudt zich dat tot de duurzaamheid van kernenergie?”

Niet, want kernenergie wordt ook niet geafficheerd als duurzaam, wel als koolstofarm. Dat kan je niet zeggen van b.v. solar, dat bij uitstek in de beeldvorming als duurzaam en koolstofarm wordt weggezet, terwijl dat geweldig meevalt. Althans, als je b.v. het (voor liefhebbers) bekende onderzoek van Ferroni en Hopkirk uit 2016 erbij neemt. Niet dat dat onderzoek het woord Gods is, maar een goede lezer kan daar toch behoorlijke conclusies uit trekken; Solar is allesbehalve een free lunch.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517302914

#2.8 Maria - Reactie op #2.5

Hysterisch? Leve de projectie! Je reacties zijn soms grof, agressief. Iemand heeft het recht kernenergie af te wijzen, een gepasseerd station en absoluut niet klimaat- en aardevriendelijk. Hopeloos ongenuanceerd deze reactie.

 • Vorige reactie op #2.5
#2.9 Krispijn Beek - Reactie op #2.1

Een goede toekomst voor kernenergie? Enkel als ze dit keer wel de kosten- en tijdsoverschrijdingen weten te voorkomen. Vooralsnog heb ik de afgelopen 3 jaar geen enkele aanwijzing gezien die er op wijst dat de sector daartoe binnen democratische rechtstaten toe in staat is.

 • Vorige reactie op #2.1
#2.10 Krispijn Beek - Reactie op #2

@altjohan : leg eens uit waarom de plannen om het aandeel kernenergie te verlagen tussen Frankrijk en Duitsland zo weinig uit elkaar loopt en hoe het komt dat Frankrijk de afgelopen 20 jaar nul nieuwe kerncentrales in gebruik heeft weten te nemen? Het bestaande verschil stamt uit de tijd voor klimaatverandering een rol speelde in de energiediscussie. Leveringszekerheid en onafhankelijkheid van de olie- en gaslanden speelde toen een belangrijkere rol. En ja, Frankrijk steekt wederom veel geld en effort in nieuwe kerncentrales. De vraag is of die sector de komende decennia wel weet te leveren, waar ze dat de afgelopen 20 jaar in de VS en EU niet hebben weten te doen. Wat Frankrijk, net als Duitsland, wel aan het doen is: sluiten van oude kerncentrales. Inmiddels zijn Fessenheim 1 en 2 gesloten, ondanks het feit dat Flamanville 3 nog niet operationeel is.

 • Vorige reactie op #2
#2.11 Cerridwen - Reactie op #2.10

leg eens uit waarom de plannen om het aandeel kernenergie te verlagen tussen Frankrijk en Duitsland zo weinig uit elkaar loopt

Dat is niet een faire analyse.
Duitsland heeft abrupt besloten om alle kerncentrales te sluiten. Frankrijk heeft het plan om het aandeel kernenergie terug te brengen tot de helft van de energiemix.. Toevalligerwijze betreft de te sluiten capaciteit op dit moment een vergelijkbaar percentage in de energiemix. Maar in Duitsland gaat het om een reductie van 100%, in Frankrijk van 33%. Dat is een enorm verschil in de plannen voor kernenergie. Dit soort opzichtige framing werkt alleen maar averechts als je tegen de inzet van kernenergie wil pleiten.

 • Volgende reactie op #2.10
#2.12 Krispijn Beek - Reactie op #2.11

@Ceridwen De bewering dat Duitsland plots stopt met kernenergie is onjuist. Merkel heeft een dubbele draai gemaakt: eerst de overeengekomen en geplande Atomausstieg afblazen om na Fukushima alsnog deze door te willen voeren. Het is Frankrijk die ondanks alle plannen voor vernieuwing van de verouderende vloot aan kerncentrales daar in de praktijk niet in slaagt, maar ondertussen wel verouderde centrales (zoals Fessenheim) moet sluiten. De productie van hernieuwbare elektriciteit groeit in Frankijk (net als in Duitsland en de VS) wel.

In Frankrijk is in de periode 2009-2019 de productie van kernenergie gedaald met 86 TWh, terwijl hernieuwbaar met 132 TWh gestegen is. Flamanville 3 gaat daar naar verwachting 13 TWh aan toevoegen. In Duitsland is de productie van kernenergie in de periode 2009-2019 gedaald met 168 TWh, terwijl hernieuwbaar met 357 TWh gestegen is (bron Our World In Data). Tussen 2009 (laatste jaar waarin in de VS nieuwe kerncentrales aangekondigd werden) en 2020 (laatste jaar waar data voor is) is de elektriciteitsproductie van kerncentrales met 9 TWh gedaald in de VS, terwijl de elektriciteitsproductie van hernieuwbare elektriciteit met 357 TWh is gestegen (bron EIA). Vogtl 3 + 4 voegen naar verwachting 17 TWh toe aan de productie van kernenergie.

#2.13 cerridwen - Reactie op #2.12

Een hoop cijfers, maar je gaat voorbij aan het punt dat je framing van de afbouw van kernenergie in Duitsland en Frankrijk misleidend is.

Uiteindelijk is de stijging van hernieuwbare energie een middel, geen doel op zich. Kernenergie haalt wat het werkelijke doel betreft vergelijkbare resultaten als zon en windenergie. Als je zoals Duitsland deed kerncentrales sluit maar je kolencentrales in bedrijf houdt, ben je niet heel doelgericht bezig, hoe begrijpelijk die beslissing zo vlak na Fukushima op dat moment ook leek. Dat Frankrijk per hoofd van de bevolking veel minder CO2 uitstoot dan Duitsland kan je niet los zien van het blijvende gebruik van kernenergie.

#2.14 Krispijn Beek - Reactie op #2.13

@cerridwen nogmaals: de keuze om kernenergie uit te faseren in Duitsland stamt uit 2010. Da’s voor Fukushima. Belangrijk dan veel cijfers is dat ik weer eens heb zitten goochelen met de eenheden. Juiste eenheid: Duitsland bouwt sinds 2009 zo’n 170 TWh aan kernenergie af. Frankrijk wil van 75 naar 50%, dat betekent 125 TWh minder kernenergie. Zoveel ontlopen de twee elkaar dus niet. Jouw stelling dat Frankrijk het beter doet dan Duitsland klopt ook niet. Inmiddels heeft Duitsland met 65% reductie t.o.v. 1990 in 2030 een veel ambitieuzer doel dan Frankrijk met 40%. Waarbij Duitsland het sluiten van kerncentrales ruimschoots weet te compenseren door meer hernieuwbare energie op te wekken (71 TWh kernenergie er af, 159 TWh hernieuwbaar erbij). Wat door de lage CO2 prijs van de afgelopen vijftien jaar in eerste instantie helaas geleid heeft tot sluitende gascentrales ipv sluitende kolencentrales (net als in Nederland). Frankrijk weet het sluiten van kerncentrales nauwelijks te compenseren (55 TWh kernenergie eraf, 49 TWh hernieuwbaar erbij). Emissies per hoofd van de bevolking, per kWh etc maakt voor klimaat allemaal niet zo uit. Er moeten simpelweg megatonnen CO2 gereduceerd worden.

De Duitse Energiewende had overigens oorspronkelijk ook niet het doel om klimaatverandering tegen te gaan.

#2.15 Cerridwen - Reactie op #2.14

Er moeten simpelweg megatonnen CO2 gereduceerd worden.

En is het sluiten van kerncentrales dan handig?

Je kan die vergelijking niet maken zonder mee te nemen dat Frankrijk al een grotendeels CO2-vrije elektriciteitsproductie heeft. Duitsland heeft gewoonweg veel meer werk te verstouwen dan Frankrijk op dit punt. Dat ze met een inhaalslag bezig zijn is mooi, maar die is ook noodzakelijk. In Duitsland zie je het aandeel kolen pas de afgelopen 5 jaar echt dalen. Dat had ook vijf jaar eerder gekund als niet de prioriteit was gegeven aan het afbouwen van kernenergie.

#2.16 Krispijn Beek - Reactie op #2.15

De vraag die ik in het artikel voorleg is of er 15 jaar om op kernenergie in te zetten inmiddels marktkansen zijn voor nieuwe kerncentrales. Van de 31 projecten in de VS en 17 in de EU van halverwege de jaren 0 heeft er nog geen een de exploitatiefase bereikt. Hoeveel CO2 hebben die bespaart? En hoeveel heeft Duitsland met een focus op hernieuwbaar bereikt? Op basis van Europees Milieu Agentschap (EEA) komt ik in de periode 2009-2019 op 15 MTon CO2 reductie (34%) voor de energiesector (elektriciteit en warmte) in Frankrijk tegen 90 MTon CO2 reductie (41%) voor Duitsland. Ergo: inzet op hernieuwbaar in Duitsland heeft 6 keer meer CO2 reductie opgeleverd als de gecombineerde inzet op hernieuwbaar en kernenergie van Frankrijk. Had dat meer kunnen zijn als Duitsland z’n bestaande kerncentrales open had gehouden en bruinkoolcentrales had gesloten: zeker. Neemt niet weg dat de keuze van Frankrijk om nieuwe kerncentrales te bouwen sinds 2007 een veel minder grote impact heeft gehad dan de focus van Duitsland op hernieuwbare energie.

#2.17 Cerridwen - Reactie op #2.16

Ergo: inzet op hernieuwbaar in Duitsland heeft 6 keer meer CO2 reductie opgeleverd als de gecombineerde inzet op hernieuwbaar en kernenergie van Frankrijk.

En nog steeds is de uitstoot van de Duitse elektriciteitsproductie veel hoger dan in Frankrijk. Ook als Frankrijk volledig was afgestapt van kolen, gas en olie, dan nog had Duitsland meer CO2 gereduceerd. Dat heeft dus niets te maken met de Franse ‘inzet’ op kernenergie.

Had dat meer kunnen zijn als Duitsland z’n bestaande kerncentrales open had gehouden en bruinkoolcentrales had gesloten: zeker.

En gezien de verschillende uitgangspositie van beide landen is dit dus niet een bijzaak, maar een belangrijk inzicht. In plaats van de rol van kernenergie in een schone energiemix weg te redeneren, zou een pleidooi voor het langer open houden van bestaande kerncentrales meer op z’n plaats zijn.

Dat is nog iets anders dan inzetten op nieuwbouw van kerncentrales. Je maakt goed duidelijk dat dit duur is, een hele lange adem vergt en zeer onzeker. Interessant is dan wel de vraag, gezien het feit dat kernenergie qua veiligheid en vervuiling niet onderdoet voor zon en wind, wat voor rol heeft kernenergie wel? De opgave is zo groot dat we alle technieken die we hebben moeten inzetten, wat mij betreft.

#2.18 AltJohan - Reactie op #2.10

@Krispijn Beek: Vanwege strategische reden heeft Frankrijk in de jaren ’70 en ’80 veel bereikt op het gebied van kernenergie.

Waarom zou we dat nu niet meer kunnen? Natuurlijk kost het tientallen miljarden, maar als je kijkt hoe een keurige CO2/kWh Frankrijk heeft is dat de moeite waard.

De klimaaturgentie lijkt bij velen als sneeuw voor de zon te verdwijnen bij het horen van kernenergie.

De hoge gasprijs zet wat dat betreft meer zoden aan de dijk. Nu lijkt kernenergie dwingender in beeld te komen. En als die hoge prijs te lang duurt, komt helaas ook weer de steenkool in beeld.

OVerigens is dit geen pleidooi tegen zon- en windenergie. Ook daar ben ik voorstander van grote investeringen.

 • Vorige reactie op #2.10
#2.19 Krispijn Beek - Reactie op #2.18

@AltJohan Frankrijk heeft in de jaren 70 en 80 veel bereikt, maar niet het oorspronkelijk doel om de gehele energievoorziening op kernenergie over te zetten. Waarom ze dat kunstje nu niet weten te herhalen? Goede vraag, ik constateer slechts dat de vernieuwingsgolf die in de jaren ’00 is ingezet nog tot geen enkele nieuwe kerncentrale heeft geleid. Er ligt een voorstel van EDF om 6 nieuwe EPR’s te bouwen. Tot voor kort was het standpunt van de Franse regering dat daar pas sprake van zou kunnen zijn als Flamanville 3 gereed is. Daar lijkt nu wat beweging in te zitten, met een mogelijk eerder besluit. Ook wil Frankrijk een miljard Euro investeren in de ontwikkeling van SMR’s.
Van de golf aan plannen voor nieuwe kerncentrales in de VS (31) en de EU (7 in Frankrijk, 8 in het VK, 2 in Nederland) slechts 4 nog in aanbouw zijn. Wat er allemaal mis is gegaan de afgelopen 20 jaar is terug te vinden. Lang verhaal kort: kostenoverschrijdingen, vertragingen en in sommige landen gebrek aan overheidssubsidies (in de vorm van garantie of anderszins). Als je gaat besluiten om fors te investeren in nieuwe kerncentrales vind ik het op basis van prestaties in het verleden optimistisch om te denken dat die voor 2040 bij gaan dragen aan de stroomproductie in Nederland.

#2.20 AltJohan - Reactie op #2.19

@Krispijn Beek: waarom ze dat (voortvarendheid van ’70&’80) niet herhalen lijkt mij duidelijk. Gebrek aan urgentie.

Klimaat lijkt nog vooral iets om over te praten in mooie conferenties om goede bedoelingen uit te spreken.

De hoge gasprijs helpt de niet-fossiele vormen meer vooruit dan die conferenties. Dat wij maar één draaiende kerncentrale hebben ligt aan het bestaan van Slochteren.

Eén miljard investeren is mooi begin maar is dat de echte urgentie die we nodig hebben?

#2.21 Krispijn Beek - Reactie op #2.20

@altjohan Gebrek aan urgentie? Denk je werkelijk dat Frankrijk enkel voor klimaat in nieuwe kerncentrales investeert? De afgelopen vijftien jaar zijn EDF, Areva en andere delen van de nucleaire industrie in Frankrijk veelvuldig geherstructureerd (en niet omdat het zo lekker loopt). Of één miljard investeren voldoende is voor het ontwikkelen van een SMR? Ik betwijfel het, zoals in het artikel betoogd verwacht ik ook bij SMR’s kostenoverschrijdingen en vertragingen. Is al zichtbaar bij NuScale, maar ook RollsRoyce heeft al data voor de eerste units naar achter geschoven en de verwachte kosten aangepast.

#2.22 AltJohan - Reactie op #2.21

@Krispijn Beek: kostenoverschrijdingen, tegenslagen en vertragingen zijn normaal. De voordelen van SMR’s komen pas echt naar voren bij levering van de 10de, de 100ste en de 1000ste reactor.

De oude bedrijven (EDF, Areva) zijn log. Wat er eigenlijk nodig is, is een Elon Musk voor de nucleaire industrie. Die is er niet.

Een gevaar is ook dat China (miljoenen ingenieurs, sterke staat) absolute koploper wordt en winnaar wordt in de nucleaire energiemarkt. In PV en wind hebben ze al een dominante rol.

#3 lmgikke

China heeft deze zomer de eerste commercieel rendabele Thorium reactor gepresenteerd aan de wereld. Wij hier in het Westen gaan nog honderden miljarden verbranden aan kerncentrales die er nooit gaan komen om uiteindelijk de Chinese Thorium Reactor te bestellen.

Europa heeft zelf nog 10-15 jaar te gaan, waar China de reactor al werkend heeft.

Overigens is de hele kerncentrale discussie onzinnig. Even goed kijken naar ons land:

De helft ligt onder de zeespiegel, valt dus af.

Een ander kwart ligt boven de zeespiegel, maar heeft last van aardbevingen, dus valt ook af.

En het laatste kwart ligt het hoogst boven de zeespiegel en daar is het in Juli overstroomt, dus valt ook af.

We leven in een Delta, niet geschikt voor kerncentrales. Nog los van het allergrootste argument: Als (en ook al is de kans zeer klein, de kans is er) het mis gaat, is Nederland onbewoonbaar. Het afbreukrisico alleen zou de discussie moeten stoppen.

Maar goed, voor een land dat nieuwe steden bouwt op de laagste punten onder de zeespiegel terwijl ze weten dat het water stijgt, is geen land waar je vertrouwen hebt in goede keuzes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 beugwant - Reactie op #3

Dat laatste kwart van de stadstaat* herbergt een aantal natuurlijke breuklijnen en minder natuurlijke mijnverzakkingen. Er is wel lekker veel grens voorhanden.
.
*a.k.a. Emsterdem Hills

#3.2 Bismarck - Reactie op #3.1

Als je naar kerncentrales in Europa kijkt, dan is grens blijkbaar wel een belangrijke randvoorwaarde voor de lokatie ;-)
Maar verder is Limburg natuurlijk veruit het aardbeving gevoeligste deel van Nederland (11 van de 15 zwaarste aardbevingen in Nederland vonden daar plaats).

#4 Hans Verbeek

Een mooi artikel over de bouw van kerncentrales.
Ik ben benieuwd of er ook zo’n artikel gaat komen over de winning en verrijking van uranium. Dat lijkt mij een heel smerig karwei, waarbij bijzonder veel fossiele energie verbruikt zal worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 AltJohan - Reactie op #4

@Hans Verbeek: extreem hoge prijzen voor fossiel zou extreem gunstig zijn voor kernenergie, dat weet je ook wel.

Er is geen principieel geen fossiele energie nodig in de keten van kernenergie.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Hans Verbeek - Reactie op #4.1

Weet je dat zeker, Johan? Ik denk dat tijdens bouw van de kerncentrale hoofdzakelijk diesel gebruikt wordt.
Ook bij winning en transport van de splijtstof zal erg veel vloeibare brandstof verbruikt worden. Steeds meer aangezien uranium van steeds verder weg zal komen en de rijkste ertsen al opgebruikt zijn.

#4.3 zmooooc - Reactie op #4.2

Diesel is niet “principieel nodig”. Bovendien vergen kerncentrales en splijtstof vele tientallen tot honderden malen minder grondstoffen per TWh dan wind en PV, zeker als je opslag en netwerk meerekent. Beschikbaarheid van grondstoffen (en mankracht om dat allemaal neer te plempen) zullen met stip de grootste beperkende factor worden op het uitrollen van voldoende wind en PV. Het gaat nog vele decennia – misschien wel een eeuw :( – duren voordat we voldoende hebben staan, ruimschoots te laat om ook maar in de buurt te blijven bij acceptabele opwarming van de aarde.

En dat is ook meteen de grootste manco van de argumentatie tegen kernenergie. Als je de besparingen van vermeden global warming meerekent is kernenergie een koopje. En omdat het zo belachelijk veel minder grondstof-intensief is dan PV, wind en opslag, is het onze enige serieus te memen kans om tijdig een transitie naar CO2-vrije energie door te maken.

Het luxevraagstuk of je kernenergie moet willen vanwege risico’s, afval, angst en betaalbaarheid kun je altijd daarna nog beantwoorden. De tijd dringt. Met zon+pv+opslag+heel veel kabels gaan we het bij lange na niet op tijd redden. Met kernenergie ook niet meer, maar daarmee kunnen we in ieder geval een stuk sneller zijn.

#4.4 Michiel de Pooter - Reactie op #4

“waarbij bijzonder veel fossiele energie verbruikt zal worden”

Wat een rare, goedkope opmerking. Bij alle opwerkingsprocessen van energiegrondstoffen of technologieën worden veel fossiele brandstoffen gebruikt, ook bij het produceren en onderhouden van renewables. Alleen dat is niet in lijn met de tijdgeest, waarbij je fossiel moet afzeiken. Erg ongemakkelijk allemaal, want wonderen bestaan niet.

 • Vorige reactie op #4
#4.5 Hans Verbeek - Reactie op #4.4

Hoezo goedkope opmerking?
Om aardgas uit Groningse bodem te winnen hoef je maar weinig energie te investeren. Om uraniumerts in Kazachstan of Namibië te winnen, moet je meer energie investeren. Voor de winning van uranium uit het erts zijn chemicaliën nodig. Voor de verrijking van het uranium tot een bruikbare splijtstof is ook weer energie nodig, dat kan echt niet met de hand.
Meer lees je in dit document (dd. 2008)
Als je deze energie-inputs buiten beschouwing laat, dan krijg je een heel rooskleurig beeld over kernenergie. Ten onrechte.

#4.6 Michiel de Pooter - Reactie op #4.5

Goedkoop, omdat je een probleem verbijzondert, terwijl het algemeen is en niet met oplossingsvoorstel komt. Belletje trekken en hard weglopen. Als je A zegt, moet je ook B zeggen.

#4.7 Hans Verbeek - Reactie op #4.6

Ik merk alleen op dat één aspect van kernenergie in het artikel buiten beschouwing wordt gelaten.
Zie het als een aanvulling: https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/109na4_en.pdf

#4.8 zmooooc - Reactie op #4.7

De cijfers die ze in dat artikel hanteren zijn dusdanig ver bezijden wat als gangbaar wordt gehanteerd dat het bijna niet anders kan dan dat bij het overnemen ervan uit hun achter een paywall verstopte bron iets grondig mis is gegaan. Maar goed, dat kan ik niet controleren, want Top Secret en dus verdacht. Heb je ook een echte bron die we wel kunnen controleren?

#4.9 Krispijn Beek - Reactie op #4.8

Niks top secret, niks verdacht, helaas wel (zoals vaker bij wetenschappelijke publicaties) achter een betaalmuur. Als je links naar betere wetenschappelijke artikelen hebt kan je ze hier achterlaten.

#5 AltJohan

@Hans Verbeek: Het beste wat de nucleaire industrie zou kunnen gebeuren is dat alle fossiele bronnen binnen 3 maanden opgedroogd zouden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Hans Verbeek - Reactie op #5

Ik denk dat de graafmachines en de ultracentrifuges subiet stilvallen als dat gebeurt. Zonder fossiel geen uranium.

#5.2 zmooooc - Reactie op #5.1

Waarom zouden elektrische ultracentrifuges (veruit de grootste energieslurper in splijtstofproductie) stilvallen?!

(En waarom dit rare achterhoedegevecht? Voor wind en pv is ontzettend veel meer grondstof nodig dan voor de bouw van kerncentrales en het maken van splijtstof. Dat wordt ook gewoon middels traditionele mijnbouw uit de grond gehaald)

 • Volgende reactie op #5.1
#5.3 Frank789 - Reactie op #5.1

De aloude onzin dat je geen pv-panelen of windturbines zou kunnen produceren zonder fossiel.
Met die redenering zouden we nog steeds hout verstoken om kolen te winnen en kolen verstoken om olie of gas te winnen.

 • Vorige reactie op #5.1
#5.4 Michiel de Pooter - Reactie op #5.3

“De aloude onzin dat je geen pv-panelen of windturbines zou kunnen produceren zonder fossiel.”

Je gaat nu wel erg snel Frank, heb je ook bewijzen uit de werkelijkheid die die claim ondersteunen ? (Extraordinary claims require extraordinary evidence, Carl Sagan)

#5.5 AltJohan - Reactie op #5.4

Michiel de Pooter: natuurlijk kan dat (PV’s maken zonder fossiel). De natuurwetten bieden die mogelijkheid.

Dat het nog niet meer en meer gebeurt komt omdat fossiel lange tijd zo ruim en goedkoop beschikbaar is geweest.

Wel is belangrijk om kritisch te kijken naar de energie-terugverdientijd. De EROEI zoals dat heet.

Mocht er volgend kwartaal geen fossiel meer zijn dan is dat extreem goed nieuws voor bepaalde bedrijven: https://www.theguardian.com/science/2021/aug/19/green-steel-swedish-company-ships-first-batch-made-without-using-coal

#6 Frank789

Vrijwel alle info wijst op één ding: schakel het bedrijfsleven uit als investeerder want die houden de boel maar op.
Dat constante gel*l over garanties en minimumprijzen geeft gewoon aan dat het bedrijfsleven voor een dubbeltje risicoloos op de eerste rang wil zitten en de belastingbetaler met de verliezen wil opzadelen. Dus schakel die parasieten uit en neem als overheid alle risico’s én benefits op je, net als in de tijd dat elektriciteitsvoorziening nog gewoon een overheidstaak was.
Of doe het gewoon niet, als het bedrijfsleven niet wil is dat een goede waarschuwing.

P.S. Dit is geen pleidooi van mij voor kernenergie. Het afval is een gigaprobleem, denk maar aan de Amsterdamse grachtenkades die instorten of de Zeelandbrug die uit elkaar valt. Allemaal het gevolg van korte termijndenken en wie dan leeft wie dan zorgt. We zijn niet eens in staat stortplaatsen van gifgasgranaten in de Noordzee op te ruimen, denk dan eens aan kernafval. En dan ook nog eens in staten als Polen… Ik vertrouw geen enkele overheid wat dat betreft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 AltJohan - Reactie op #6

@Frank789: afval is een lastig en duur probleem, maar niets is gratis!

Frankrijk heeft zoals gezegd een keurige CO2/kWh, waar andere landen niet in de buurt van komen.

https://www.iaea.org/newscenter/news/frances-efficiency-in-the-nuclear-fuel-cycle-what-can-oui-learn

#6.2 Frank789 - Reactie op #6.1

[ maar niets is gratis! ]

Precies wat ik zeg. Het probleem dat altijd overblijft is afval waar we uiteindelijk slordig mee omgaan.

#6.3 AltJohan - Reactie op #6.2

@Frank789: we gaan veel netter met het kernafval om dan 50 jaar geleden (zeebodem). Er is wel veel vertraging en het duurt ontzettend lang allemaal **. Dat moet beter. Ook met het oog op bestaande voorraden kernafval.

Ook hier is er een gebrek aan urgentie. Wie maakt dat wat uit? Duitsland graaft liever complete dorpen af bij de bruinkoolwinning.

** https://www.cleanenergywire.org/news/germany-takes-first-small-step-towards-finding-nuclear-waste-resting-place

#6.4 Frank789 - Reactie op #6.3

Fossiel is schadelijk en gevaarlijk, maar zodra het verbruikt is is het gevaar ongeveer voorbij. Die bruinkoolgaten worden straks mooie recreatieplassen en wateropslag.
CO2 is wel een lange termijn probleem, maar ook dat verdwijnt uit de lucht, zij het te langzaam bij de huidige toevoer.

Kernafval kan wel 10.000 jaar te gevaarlijk zijn om onbewaakt op te slaan. Ondergrondse opslag? Zie de mislukte zoutkoepelopslag in Duitsland. Zelfs van keiharde rotsformaties kun je niet garanderen dat ze 10.000 jaar stabiel blijven en niet gaan lekken naar het grondwater.

#6.5 Bismarck - Reactie op #6.4

“Zelfs van keiharde rotsformaties kun je niet garanderen dat ze 10.000 jaar stabiel blijven en niet gaan lekken naar het grondwater.”
Veel belangrijker is dat overheden en bedrijven zo lang niet meegaan. En dat raakt aan het laatste probleem (ontmanteling en afval). Het is gewoon bijna een zekerheid dat al het kernafval in de steek gelaten zal worden, lang voordat het gevaar ervan geweken is. Het is zelfs niet ondenkbaar dat dat gaat gebeuren met huidige kerncentrales, nog voor ze überhaupt ontmanteld worden. Dat risico is dus niet alleen economisch onoverkomelijk.

#6.6 Frank789 - Reactie op #6.5

[ Veel belangrijker is dat overheden … zo lang niet meegaan. ]

Juist omdat de overheid zich dat realiseert zoekt men naar die oplossingen ondergronds zodat die opslagplaatsen veilig vergeten kunnen worden en kwaadwillenden er niet meer bij kunnen.
Als de overheid wel zo lang zou meegaan is het ws goedkoper en makkelijker om het bovengronds in een betonnen bunker op te slaan en daar af en toe onderhoud aan te plegen.

#6.7 Bismarck - Reactie op #6.6

“zodat die opslagplaatsen veilig vergeten kunnen worden en kwaadwillenden er niet meer bij kunnen.”
Die gedachte is wel heel naief. Wij lopen immers tegenwoordig ook te porren in zaken die moedwillig “veilig” weggestopt zijn om te voorkomen dat iemand er nog bijkwam. En dan hebben we het over zaken die nog maar enkele eeuwen (soms zelfs decennia) geleden vergeten zijn.

#6.8 Frank789 - Reactie op #6.7

Honderden meters diep porren in een ingestortte zoutmijn of een dichtgestortte rotsformatie doet een schatgraver niet zo snel.
En officiële instanties zullen zich snel afvragen of het niet gevaarlijk is wat ze daar in de grond hebben verborgen.

Dan nog zou een boorinstallatie naar zeg aardwarmte op 6 km diep zomaar dwars door een oude vergeten opslagplaats van kernafval kunnen boren.

Maar misschien zijn dat soort oplossingen nog steeds veiliger dan een achtergelaten betonnen bunker vol met afval die men over 5000 jaar in de dan 10 keer grotere en dieper Noordzee vindt.

#7 AltJohan

Bewijs dat klimaat-urgentie totaal ontbreekt.

“De beloften staan nog op papier, maar toewijding ontbreekt. Wereldwijd zijn landen de komende tien jaar van plan om ruim twee keer zoveel olie, aardgas en steenkool te winnen als toelaatbaar is om de Parijs-doelen te kunnen bereiken.”

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/klimaatdoelen-parijs-in-gevaar-door-groei-olie-en-gaswinning~b3003e23/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Co Stuifbergen - Reactie op #7

De urgentie bestaat nog steeds:
als niet snel maatregelen getroffen worden, komt een ernstige klimaatverandering.

Dat de toewijding ontbreekt, betekent niet dat het klimaat wacht.

(het betekent ook dat kerncentrales beter 5 meter boven zeenivo gebouwd worden moeten.)

#7.2 AltJohan - Reactie op #7.1

@Co Stuifbergen: Op papier bestaat die urgentie.

In de praktijk merk ik daar weinig van in de fysieke wereld. Het corona-virus had veel en veel meer werkelijke urgentie en effect op de fysieke handelen en ons gedrag.

 • Volgende reactie op #7.1
#7.3 Michiel de Pooter - Reactie op #7.1

Wen er maar aan; Die toewijding komt helemaal nooit. Mensen zijn korte-termijn junks. Het tijdvenster tussen het nadeel van die z.g. klimaatmaatregelen en het voordeel dat het uiteindelijk opbrengt, is niet alleen veel te lang maar ook veel te onzeker. Ook zijn de pleitbezorgers voor dat soort maatregelen bijna zonder uitzondering ongeloofwaardig. XR-kids demonstreren tegen fossiel in plastic regenjas, met rubberen zolen en met een mobieltje in de hand en eten daarna junkfood bij de Mac.
Het vermogen van sommige mensengroepen om de zichtbare leefwereld te verbinden met een supercomplexe, onderliggende, onzichtbare, technische wereld van systemen en structuren, ontbreekt nagenoeg totaal en heeft inmiddels endemische vormen aangenomen.

 • Vorige reactie op #7.1
#7.4 Hans Custers - Reactie op #7.3

Denk je nou echt dat pleitbezorgers van klimaatmaatregelen niet snappen dat we niet van vandaag op morgen kunnen stoppen met het gebruik van fossiele brandstof? Of zou het misschien kunnen dat ze dat juist heel goed snappen, en dat ze juist daarom oproepen om zo snel mogelijk werk te maken van de energietransitie? En dat degenen die geen zicht hebben op de “supercomplexe, onderliggende, onzichtbare, technische wereld van systemen en structuren” de figuren zijn die nog steeds met hun kop in het zand zitten? En die niet eens kunnen of willen begrijpen dat die “systemen en structuren” niet voor eeuwig hetzelfde blijven, maar juist permanent veranderen? En dat die veranderingen te sturen zijn, omdat het “systemen en structuren” nou eenmaal door mensen worden gecreëerd.

Maar als het je bedoeling was om te illustreren dat veel mensen niet in staat zijn om verder te kijken dan hun neus lang is, en die dat bord voor hun kop dan ook nog aanzien voor een diep inzicht, dan is je dat gelukt. Misschien is er dus inderdaad weinig reden voor optimisme.

#8 Michiel de Pooter

Uiteindelijk zal geloofwaardigheid onderscheidend zijn bij het nemen van klimaatmaatregelen en het slagen van de transitie en niks anders. Het tegenovergestelde zal alleen nog meer schade aanrichten. Ook het goed doorgronden van moeilijk stuurbare menselijke eigenschappen kan daarbij behulpzaam zijn. Als je dat niet begrijpt houdt het op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Hans Custers - Reactie op #8

Ook het goed doorgronden van moeilijk stuurbare menselijke eigenschappen kan daarbij behulpzaam zijn. Als je dat niet begrijpt houdt het op.

Dat begrijp ik uitstekend. En ik begrijp ook dat er altijd een deel van de bevolking de kop in het zand zal steken. Of achter dwaallichten en charlatans aan zal lopen. Maar dat is allemaal geen excuus om dat zelf ook te doen.