De toekomstkansen voor kernenergie

ANALYSE - In het debat over energietransitie en klimaatmaatregelen gericht op de energiesector zijn er een paar constanten die telkens opduiken. Een van de hardnekkigste betreft kernenergie. Al onder Rutte I waren er plannen voor Borssele II. Rond dezelfde tijd werd in de VS door voorstanders van kernenergie hoopvol gesproken van een ‘nucleaire renaissance’. Voorstanders vinden dat kernenergie taboe is verklaard voor het klimaatakkoord. Mij lijkt het nuttiger om eens te kijken naar hoe reëel de marktkansen van kernenergie zijn.

Historie

Voor wie de ontwikkeling van kernenergie al langer volgt is het geen verrassing dat nieuwe centrales moeilijk van de grond komen in Europa en de VS. Wereldwijd neemt de totale capaciteit van kerncentrales ook nauwelijks meer toe en stijgt de gemiddelde leeftijd van de kerncentrale vlot. In 2009 publiceerde Citibank een rapport met de titel “New Nuclear – The Economics Say No” (pdf). In dit rapport laat Citibank zien dat de kosten en financiële risico’s van kernenergie groot zijn voor private investeerders. De studie somt vijf grote risicogebieden op waar ontwikkelaars en beheerders van nieuwe kerncentrales rekening mee moeten houden: planning, bouw, energieprijs, beheer en sluitingskosten.

Volgens de studie hebben overheden in geïndustrialiseerde landen enkel de risico’s op het vlak van planning beheersbaar gemaakt voor ontwikkelaars van kerncentrales. Hoewel het een belangrijke factor is, “is het de factor met de minste financiële impact”. Bouw, energieprijs en beheer zijn de belangrijkste risicogebieden. Zo enorm dat ze echte “corporate killers” zijn en ook de grootste energiebedrijven op de knieën kunnen dwingen, volgens het rapport.

De Duitse fysicus Christoph Pistner van het Duitse Instituut voor Toegepaste Ecologie kwam toentertijd tot dezelfde conclusie. In zijn rapport “Renaissance of nuclear energy” (pdf, Duits) voert Pistner aan dat ontwikkelaars “de enorme bouwkosten van een nieuwe kerncentrale op voorhand en voor een ongewoon lange termijn moeten financieren.” Het duurt volgens Pistner minstens twintig jaar voor de operationele kosten terugbetaald zijn. Pas na die periode maakt een kerncentrale winst.

Amerika’s nucleaire renaissance

Vanaf 2010 zijn er meer dan tien plannen geweest voor nieuwe kerncentrales in de VS. Voorstanders droomden al van een nucleaire renaissance. Ondanks dat Obama ruim 8 miljard dollar aan garanties beschikbaar stelde voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales wordt er inmiddels enkel nog aan de nieuwe kerncentrale Vogtl gewerkt. De bouw van deze kerncentrale ligt achter op schema en boven budget. Dit is voor het energiebedrijf niet zo erg, omdat ze de bouwkosten al door mogen rekenen aan hun klanten.

Westinghouse, het Amerikaanse dochterbedrijf van Toshiba dat kerncentrales bouwt, is in 2017 failliet gegaan en Amerikaanse energiebedrijven, zoals Exelon, geven aan dat ze niet verwachten dat er nog nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. Erg hoopvol ziet het er dus niet uit voor nieuwbouw van de huidige generatie kerncentrales, dat concluderen ook Amerikaanse onderzoekers in een recent paper. De auteurs zijn voorstander van kernenergie, maar geven aan dat de toestand waarin kernenergie zich bevind reden is tot diepe bezorgdheid. Of in hun eigen woorden:

Achieving deep decarbonization of the energy system will require a portfolio of every available technology and strategy we can muster. It should be a source of profound concern for all who care about climate change that, for entirely predictable and resolvable reasons, the United States appears set to virtually lose nuclear power, and thus a wedge of reliable and low-carbon energy, over the next few decades.

Bestaande kerncentrales en technologische ontwikkeling

Bestaande kerncentrales in de VS hebben het zwaar en staan onder druk van goedkopere opties, zoals hernieuwbare energie en gascentrales. Volgens een recente analyse van Bloomberg New Energy Finance draait een kwart van de kerncentrales met verlies of loopt het risico om gesloten te worden. Deze centrales hebben een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 32,5 gigawatt. Verschillende staten ondernemen initiatieven om sluiting te voorkomen, maar dat zorgt hooguit voor vertraging en niet voor extra capaciteit. Het stelpen van de verliezen vergt $1,3 miljard per jaar.

De Amerikaanse onderzoekers lopen ook alle technologische ontwikkelingen langs en zijn weinig hoopvol over de toekomstperspectieven. Veel van de geavanceerde technieken, zoals gesmolten-zoutreactoren en thoriumcentrales, zijn nog decennia verwijderd van commerciële toepassing. Het enige lichtpuntje dat ze zien voor geavanceerde reactoren is TerraPower, de nucleaire startup waar Bill Gates in geïnvesteerd heeft. Waarbij ze wel aantekenen dat het ook dit bedrijf niet lukt om haar techniek binnen het Westerse systeem te commercialiseren, waardoor ook dit bedrijf inmiddels samenwerkt met China.

Een deel van de voorstanders van kernenergie ziet kleine modulaire kerncentrales als mogelijke oplossing. Daar denken de auteurs anders over, pas vanaf een prijs van $100/ton CO2 achten zij deze techniek kansrijk. Ook een hogere gasprijs zou helpen.

Situatie in West-Europa

In West-Europa zijn de marktkansen voor kernenergie niet veel beter. Duitsland is nog steeds van plan alle kerncentrales uit te faseren en Frankrijk heeft plannen gemaakt om de afhankelijkheid van kernenergie te verkleinen. De omvang van de Franse plannen om kerncentrales te sluiten verschilt niet veel met de Duitse plannen. Om het aandeel kernenergie in Frankrijk te verlagen moeten ongeveer 22 kerncentrales gesloten worden. Ter vergelijking: Duitsland sluit er 17 om de Atomausstieg te realiseren. Een aanvullend probleem voor bestaande kerncentrales in Europa zijn de grote tekorten in de fondsen voor ontmanteling van kerncentrales en berging van kernafval.

Ondertussen kampt de laatste grote Europese kerncentrale bouwer EDF met kwaliteitsproblemen en veiligheidsproblemen. De vertragingen en budgetoverschrijdingen bij de bouw van de centrales in Flamanville en Hinkley C lopen nog steeds verder op. Lichtpuntje lijkt de opening in september 2019 van Olkiluoto-3, de Finse reactor die al 10 jaar vertraagd is en bijna 6 miljard euro duurder is dan begroot.

Tegenvallers zijn er ook, zo liggen alle procedures voor een tweede kerncentrale bij Borssele stil sinds 2012. De kans dat één van deze partijen de draad weer oppakt lijkt klein. Een recent advies van de National Infrastructure Commission in het Verenigd Koninkrijk adviseert om het aantal nieuwe kerncentrales te beperken en in te zetten op hernieuwbare energie. Dat biedt dus ook weinig goed nieuws voor de kernindustrie:

Any assessment needs to recognise the full costs and risks. It should not be distorted by hidden costs or used to present costs as artificially lower. Given the balance of costs and risk, a renewables based system looks like a safer bet at present than constructing multiple new nuclear power plants. But a large amount of uncertainty does remain.

Opvallend, omdat er in de commissie twee leden zitten die een achtergrond in de kernenergiesector hebben.

Rampjaar 2017

Vorig jaar werd door verschillende voorstanders van kernenergie uitgeroepen tot een slecht jaar. Ze waarschuwden voor een “snel verergerende crisis“, een “crisis die het voortbestaan van kernenergie in het westen bedreigd“, “de crisis waarmee de kernindustrie wordt geconfronteerd in ontwikkelde landen“, de “as van een stervende industrie”, en van een”industrie aan de ademhalingsmachine in de VS en in andere ontwikkelde economiën”.

Conclusie

Mijn conclusie is dat kernenergie niet wordt doodgezwegen of taboe is. Citibank had het 10 jaar geleden al juist: nieuwe kerncentrales kunnen in de Amerikaanse en Europese elektriciteitsmarkt economisch niet uit. Tenzij er forse staatssteun wordt geboden of de CO2-prijs veel hoger wordt. Voorstanders van kernenergie komen er steeds openlijker voor uit dat staatssteun nodig is. De ontwikkelingen rond Hinkley C en in de VS laten zien dat kernenergie daarbij nu al niet de goedkoopste optie is en dat er meer kans is dat de kosten van hernieuwbare energie dalen, dan die van kernenergie. Gelet op de stijgende leeftijd van kerncentrales lijkt het dan ook aannemelijker dat kernenergie in de VS, de EU en in Nederland het tijdperk van ontmanteling in gaat.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals thoriumcentrales, gesmolten-zoutcentrales of kleine modulaire reactoren zijn nog decennia weg van commerciële toepassing. Deze technieken komen daarmee te laat voor een bijdrage aan het terugdringen van CO2-emissie in 2030. Dat maakt dat deze nieuwe technieken terecht geen rol spelen in het klimaatakkoord dat afspraken tot 2030 bevat.

Reacties (196)

#1 Michiel de Pooter

De financiële haalbaarheid op lange termijn van stroom opwekken met kernenergie komt steeds meer onder druk te staan. Toch heeft nucleair een parel in de kroon; Het moeiteloos garanderen van 30 jaar (of langer) CO2-vrije baseloadstroom. Die meerwaarde wordt nogal eens gemakkelijk onder het vloerkleed gevaagd.
Verder moeten we er wel rekening mee houden, dat we een tijdperk binnengegaan zijn, waarin we afscheid aan het nemen zijn van goedkope (fossiele) energie extractie. Binnen nu en 10 jaar bestaat de mogelijkheid, dat prijzen van gas en olie een of twee keer over de kop zullen gaan. De 100% fossiele afhankelijkheid van hernieuwbaar impliceert ook daar prijsopdrijvende dynamieken. Financiële haalbaarheid van nucleair komt dan weer in een heel ander daglicht te staan.

 • Volgende discussie
#2 Frank Scholtens

Ik ben niet fanatiek voor of tegen kern energie. Maar wat ik niet snap is waarom er geen subsidie gebruikt zou mogen worden om nieuwe centrales te realiseren ? Wind en zon worden toch ook gesubsidieerd alsmede ook de hele fossiele sector. Bovendien als we door gaan met het koken van de aarde, kunnen we straks nog aardig wat subsidie aan dijkverhoging en watermanagement gaan besteden.

Ten tweede verbaasd mij de Duitse Atomausstieg al jaren, ieder jaren sluiten ze weer capaciteit en vervangen ze dat deels met kolen, gas en hernieuwbaar. Dit lijkt me een vrij domme uitstap strategie omdat je meer CO2 de wereld in brengt en blijft investering in fossiel (bruinkoolmijnen bij Immerath worden uitgebreid notabene). Waarom niet gewoon de nucleaire installatie op max zetten en kolen direct uitfaseren? Tijdens de transitie kernenergie tot het einde uitmelken, gas afbouwen en investeren in echt hernieuwbare samenleving. Dat zet ten minste CO2 zoden aan de dijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Basszje

@2: De sector is natuurlijk veranderd ( geprivatiseerd ) vooral en bij kernenergie gaat het gelijk om grote bedragen en risicos’s.

Een overheid nu zou dan feitelijk constructie + ontmanteling over x jaar + alle risico’s op zich moeten nemen zonder feitelijke inkomsten . Een staatsenergiebedrijf kan dat nog, want vestzak – broekzak. De grootste kosten van al die oude centrales moeten nog komen, en de bedrijven zie je dan echt even niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Le Redoutable

@2 Ik zou wel eens willen weten hoeveel extra uitstoot de Atomausstieg wat dat betreft gekost geeft, dat moet om miljarden tonnen gaan. Het was ook niet echt een rationele beslissing van Merkel, slechts een politieke keuze om kiezers van de Groenen weg te trekken.

Het lijkt mij ook bijzonder verstandig om alvorens de Nederlanders op enorme kosten te jagen om hun huis gasvrij te maken eerst eens uit te zoeken, wat de Oosterburen en de rest van de wereld nu precies gaat doen. Als die massaal overstappen op gascentrale’s is het hals over kop gasloos maken van onze huizen wel extra duur en nutteloos, feitelijk verplaats je dan voor heel veel geld de schoorsteen naar de buren.

2030 is al over 12 jaar, in plaats van daar blind op te staren met een zowel economisch als technisch onhaalbare doelstelling kan men beter naar de lange termijn kijken. In plaats van als een kip zonder kop huizen gasloos te maken en heel het landschap vol te plempen met uiterst inefficiënte windmolens kan men dat geld beter steken in het versnellen van die geavanceerde technieken. En laat alle bestaande kerncentrale’s maar zo lang mogelijk draaien, ook dat afval probleem lost men in de toekomst wel op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JANC

@4:

Als die massaal overstappen op gascentrale’s is het hals over kop gasloos maken van onze huizen wel extra duur en nutteloos, feitelijk verplaats je dan voor heel veel geld de schoorsteen naar de buren.

waarom?

uiterst inefficiënte windmolens

bron?

En laat alle bestaande kerncentrale’s maar zo lang mogelijk draaien, ook dat afval probleem lost men in de toekomst wel op.

“Na mij de zondvloed”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Folkward

@4

Ik zou wel eens willen weten hoeveel extra uitstoot de Atomausstieg wat dat betreft gekost geeft, dat moet om miljarden tonnen gaan.

Nieuwsgierig genoeg om de vraag te stellen (met heel veel poeha), maar niet nieuwsgierig genoeg om ‘energiewende’ in Google te zoeken en op een link te klikken, alwaar je meteen door kunt klikken naar Duitslands energieproductie, -verbruik en -mix.

Ik zal het even voor je samenvatten: met het uitfaseren van 8 van de 17 kerncentrales in 2010, nam de productiecapaciteit van elektriciteit van Duitsland van 2010 op 2011 in totaal lichtelijk af.
De capaciteit van kerncentrales nam met 8,3 MW af;
De capaciteit van steen- en bruinkoolcentrales nam in totaal met 4,1 MW af;
De capaciteit van aardgascentrales nam met 3,5 MW toe;
De capaciteit van oliecentrales nam met 1,7 MW af;
De capaciteit van zonne-energie nam met 7,5 MW toe;
De capaciteit van windenergie nam met 1,8 MW toe;
De capaciteit van waterkracht en biomassacentrales nam met 0,3 MW toe.

Subtotalen:
Aardgas-, olie-, steen- en bruinkoolcentrales: Afname met 2,3 MW
Kerncentrales: afname van 8,3 MW
Renewables: toename van 9,3 MW.
Netto afname is dus 1,3 MW

Conclusie: de Atomausstieg heeft -voor mij ook verrassend genoeg- niet gezorgd voor een directe toename in fossiele elektriciteitscapaciteit om het verschil te compenseren.

Ook kun je kijken naar de werkelijke productie, maar dan heb je grotendeels hetzelfde plaatje. De werkelijke productie van de aardgas-, olie-, steen- en bruinkoolcentrales nam af van 360,9 MWh naar 355,9 MWh. Kernenergie: afname van 140,6 MWh naar 108 MWh. Renewables (Zonne-energie, windenergie, biomassa, waterkrachtcentrales) nam toe van 34,2 MWh naar 44,9 MWh in 2011.

Mogelijk is vanwege de dip in de elektriciteitsexport van Duitsland een deel van de elektriciteitsproductie in het Europese buitenland opgevangen door fossiele brandstof. Maar dat zou alleen gelden voor 2011. Vanaf dat jaar is juist de Duitse elektriciteitsoutput hoger dan het in 2010 of daarvoor was, grotendeels toe te schrijven aan een toename van de capaciteit en productie van renewables.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 lmgikke

Interessant is het statement dat er momenteel 32 Gigawatt aan Nucleaire energie opgewekt wordt in de VS.

In Nederland staat voor 2.5 Gigawatt aan Windturbines. En in 2015 voor 1 Gigawatt aan Zonnepanelen

Als je dat doortrekt, is dan windturbine/zonnepanelen niet vele malen goedkoper? Zeker in een land als de VS met alle ruimte die ze hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Krispijn Beek

@1 onderbouw eens waarom het wegvallen van fossiele brandstoffen er toe zou leiden dat de duurste optie het meest voor de hand gaat liggen om een herwaardering te krijgen?

@2 wat wel eens vergeten wordt is dat kernenergie al bakken met subsidie krijgt. Kijk in Nederland hoe diep de portomonnee van COVRA is (afvalberging), en hebben de voormalige exploitanten van kerncentrale Dodewaard de tekorten al aangezuiverd?
Daarbij ontvangt Hinkley C ook gewoon subsidie (in het VK: contract for difference genoemd). 35 jaar lang UK pond 92,50 / MWh, inflatievast. Plus een paar miljard aan overheidsgaranties vooraf.
In het klimaatakkoord staat nu dat de subsidies rond 2025 af gaan lopen, daarna moet duurzame energie op eigen benen staan. Van kernenergie had ik dat eigenlijk al lang verwacht.

@2 @3 @4 wat Nederlanders nog al eens vergeten is dat de Energiewende en de Atomausstieg een reactie waren op de oliecrisis. Het ging in eerste instantie om energieonafhankelijkheid. Kolen speelde in de eerste scenario’s dan ook een behoorlijk grote rol. Dat Duitsland de Energiewende later gekanteld heeft richting een oplossing voor het klimaatprobleem is zeer te prijzen. Per saldo weegt de groei van hernieuwbaar ook op tegen de Atomausstieg:
https://energytransition.org/wp-content/uploads/2018/04/non-hydro-RE-1024×717.png

Een ander punt dat vergeten wordt is dat kernenergie slecht overweg kan met variabele energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Kerncentrales hebben economisch gezien hoge vaste lasten en lage brandstofkosten, waardoor ze veel draaiuren moeten maken. Ook hebben kerncentrales het technisch niet makkelijk als ze veel moeten op- en afregelen. Reden voor Frankrijk om het aandeel kernenergie af te willen bouwen en ook een van de redenen dat de National Infrastructure Commission in VK adviseert het aantal nieuwe kerncentrales te beperken.

@4 wat heeft een gascentrale te maken met gasverbruik voor verwarming in je woning? Daarbij wil Vlaanderen ook van gas af voor het verwarmen van huizen, ligt het gasverbruik per woning in Duitsland veel lager dan hier en ligt er in het VK een advies van de Climate Change Committee om te stoppen met gas voor verwarming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Michiel de Pooter

@8: Als fossiel wegvalt, zich uit de markt prijst of uitgefaseerd wordt om stroom mee op te wekken, blijft alleen nucleair over om die volumes CO2-vrij op te vullen. Renewables kunnen dat by far niet en zijn zelfs niet in staat om baseloadstroom te leveren. Ook niet over 10 jaar, of er moeten technische doorbraken uit de lucht komen vallen. Ik vermoed dan dat nucleair geen optie meer is, maar een imperatief.
Overigens Vlaanderen wil niet van het gas af maar van de stookolie (mazout). Is inmiddels weer al ingeslikt, omdat die beslissing op federaal niveau zal moeten worden genomen en niet op gewestelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hermie

We willen geen kernenergie, we willen geen kolen, we willen geen stroom van afvalverbranding, we willen geen biomassa, we willen geen biogas, we willen geen olie, we willen geen gas, we willen geen CCS en we willen niet te veel wind op land. Ben ik nog iets vergeten? We willen alleen maar wind op zee en heel veel zonne-energie. En we willen in de toekomst elektrisch rijden en elektrisch gaan verwarmen waardoor de E-vraag nog flink zal toenemen. We moeten dan wel nog even flink in ons netwerk investeren en natuurlijk energieopslag en backup-centrales regelen en onze buurlanden lief aankijken of ze ons stroom willen leveren als het niet waait of de zon niet schijnt. Wie een poging doet om stroomprijs te vergelijken voor de toekomst zal bij de prijs voor wind en zon toch de prijs van de backup centrales en opslag moeten mee rekenen. Zeg maar zo ongeveer het dubbele dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Kacebee

Ondanks dat Obama ruim 8 miljard dollar aan garanties beschikbaar stelde voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales

Dat valt in het niet bij de 150 miljard die Obama spendeerde aan kansloze ‘groene’ alternatieven.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals thoriumcentrales, gesmolten-zoutcentrales (…) komen (…) te laat voor een bijdrage aan het terugdringen van CO2-emissie in 2030. Dat maakt dat deze nieuwe technieken terecht geen rol spelen in het klimaatakkoord dat afspraken tot 2030 bevat.

Is het terecht een kortetermijnvisie te hebben? Vroeger noemden we dat gewoon kortzichtig.

Gesmoltenzoutreactoren kennen geen meltdowns, hebben geen grote betonnen koepel nodig, zijn meer dan tien keer zuiniger met de brandstof en hebben meer dan duizend keer minder langlevend afval. Het zal duidelijk zijn dat zulke centrales een heel andere (economische) toekomst hebben, en eigenlijk, als we eerlijk zijn, is er geen fossiel-arm alternatief. We kunnen hiervan wegkijken als we willen, maar dan komen er gewoon steeds meer gascentrales. En voorlopig is dat beter dan olie en kolen, dus waarom ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Krispijn Beek

@9 wederom geen enkele onderbouwing waarom hernieuwbare energie niet zonder fossiel zou kunnen en ook niet over waarom fossiel van de een op andere dag weg zou vallen als optie.

Baseload is een achterhaald begrip, zie bv: https://www.nrdc.org/experts/kevin-steinberger/debunking-three-myths-about-baseload

@11 uitgaven aan duurzame energie nutteloos? Vandaar die groei in zowel geïnstalleerd vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie de jaren dat Obama president was:
http://resourceirena.irena.org/gateway/countrySearch/?countryCode=USA
Het zal ook de reden zijn dat in die jaren zonne-energie op daken van huishoudens zo’n grote vlucht nam. Kortom: graag wat betere onderbouwing.

Gesmolten zout reactor? Waar kan ik die bestellen? En wat zijn de kosten per MWh? Stap even voorbij de borrelpraat en toon aan dat er een commercieel verkrijgbare gesmolten zout reactor is die opkan tegen andere energiebronnen.

En als we heel eerlijk zijn: er zijn al lang fossiel arme / vrije alternatieven, alleen staan die je blijkbaar niet aan. Zie voor de meest recente analyse BNEF: https://about.bnef.com/blog/henbest-power-system-will-dance-tune-wind-solar-batteries/ https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Kacebee

Gesmolten zout reactor? Waar kan ik die bestellen?

Flauw. Iedereen weet dat er nog geen commerciële centrales van dat type bestaan.

Stap even voorbij de borrelpraat

Hoezo borrelpraat? Wat die dingen kunnen is bekend dankzij experimenten van al weer een halve eeuw geleden.

En als we heel eerlijk zijn: er zijn al lang fossiel arme / vrije alternatieven, alleen staan die je blijkbaar niet aan.

Ik vind ze mooi hoor, maar helaas kunnen ze niet in onze energiebehoefte voorzien. Waarom denk je anders dat ik er wat op tegen heb? Doe eens een beetje huiswerk en reken uit hoeveel zonnepanelen je nodig hebt voor de totale energiebehoefte van Nederland. Je hoeft geen technische toeren uit te halen, zoek gewoon op hoeveel vierkante meter zonnepanelen er nu in Nederland staan en wat die op jaarbasis opleveren. Deel die opbrengst door twee, omdat je de energie een half jaar lang moet bewaren (in de winter heb je 90% minder energie dan in de zomer), en deel dan de totale energiebehoefte door die gereduceerde opbrengst. Op hoeveel vierkante meters kom je uit? En wat is de totale oppervlakte van Nederland?

Als je van de schrik bent bekomen kun je berekenen hoeveel batterijen je moet kopen. Ons totale energieverbruik per jaar is 3000 PJ. Peta is een 1 met 15 nullen. De Tesla Model 3 zou worden uitgerust met een accu van 50 kWh, dat is 180000000 J. Delen we die grote getallen op elkaar dan krijgen we bijna 17 miljard accupacks. Laten we heel optimistisch zijn en aannemen dat we ook windmolens gebruiken en geen periodes langer dan een maand winterse windstilte verwachten, dan hoef je ‘maar’ een dikke miljard Tesla-accu’s te kopen. Voel je ‘m? Dat gaat niet gebeuren en wie je iets anders vertelt is een oplichter of gewoon niet op de hoogte. Nogmaals, maak zelf de sommetjes want mij geloof je toch niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Michiel de Pooter

@12: Het in vraag stellen of baseload een achterhaald begrip is en of hernieuwbaar zonder fossiel kan, vind ik niet zo boeiend. Voorzover ik weet, bestaan er nergens ter wereld electriciteitsnetten, die gevoed en uitgebalanceerd worden met uitsluitend wisselvallige zon en wind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: “Iedereen weet dat er nog geen commerciële centrales van dat type bestaan.

Wat die dingen kunnen is bekend dankzij experimenten van al weer een halve eeuw geleden.”

Dus we hebben de kennis al een halve eeuw, maar het heeft nog niet geleid tot een commercieel toepasbaar concept? Hoe zou dat toch komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

@15

Dus we hebben de kennis al een halve eeuw, maar het heeft nog niet geleid tot een commercieel toepasbaar concept?

Dat is nou juist de kracht van zo’n wonder-oplossing. Hoe langer hij niet bestaat op productieschaal, hoe langer de anti-duurzaamheids-fanatici hem kunnen gebruiken als excuus om helemaal niks te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Kacebee

@15: Als je niet begrijpt waarom het met gesmoltenzoutreactors niks geworden is, moet je je verdiepen in de geschiedenis. Ik ga niet alles voorkauwen hier. Bovendien mag je je gaan verdiepen in het heden, want aan die stagnatie is een einde gekomen.
@16: Ik pleit niet voor “helemaal niks doen” maar just voor het ontwikkelen van energievoorziening met toekomstperspectief. Zon en wind hebben dat niet, dus alle investeringen daarin zijn weggegooid geld en verspilde tijd. Heb je mijn opgave @13 gedaan, of blijf je liever in dromenland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Krispijn Beek

@13 je gelooft dus liever in een techniek die al 50 jaar bekend is, maar nog nooit tot commerciële toepassing is gekomen, dan in technieken die al decennia lang productverbetering en prijsdaling laten zien? Waarmee je de conclusies van de Amerikaanse onderzoekers overigens wel onderschrijft: nieuwe technieken om kernenergie op te wekken zijn nog lang niet marktrijp.

Waarom zou ik het totale energieverbruik van Nederland gaan delen door de opbrengst per zonnepaneel en benodigd aantal Tesla batterijen? Wijs even aan waar ik voorstel om het energiesysteem die kant op te veranderen? Ik ken geen scenario met enkel zon en accu’s voor Nederland, zelfs Urgenda en GroenLinks hebben een behoorlijke hoeveelheid biobrandstoffen nodig voor hun scenario’s tot 2030. Sowieso gaat niet alles geëlektrificeerd worden, deel zal naar (aard)warmte gaan, deel mogelijk naar import van bv. waterstof of biogas.

@14 dat hoeft ook niet, want dat is ook niet wat er aan plannen ontwikkeld wordt voor systemen die gebaseerd zijn op hernieuwbare energie. In dergelijke systemen krijgt gas vaak een backup rol, die langzaamaan kleiner wordt. Zie het nieuwste energierapport van BNEF: https://about.bnef.com/blog/henbest-power-system-will-dance-tune-wind-solar-batteries/
Landen en deelstaten die grotendeels op groene stroom draaien zijn er al wel: Costa Rica, IJsland, dCalifornië, Hawaii, Zuid Australië, Denemarken, Portugal, Ierland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Michiel de Pooter

@18: In een recente wiki “Energy in California” lees ik dat 29% van de stroom in California in 2017 renewable was. Als jouw definitie van “grotendeels” overeenkomt met 29%, vind ik dat overigens prima. Ik heb voor mezelf minder soepele criteria. Ook het rijtje landen wat je noemt is redelijk onbetekenend; Gelet op bevolkingsdruk en geografische profielen zijn ze niet echt representatief.

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_California

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 AltJohan

@Krispijn Beek: op een gegeven moment gaat ook het westen opnieuw het strategische belang van kernenergie inzien: https://www.defenseone.com/ideas/2018/07/china-and-russia-look-dominate-global-nuclear-power/149642/

En capital costs is inderdaad het struikelblok bij nucleair. De sector past zich aan aan de omstandigheden. Daarom gaat men naar kleiner: https://www.ft.com/content/c2bd2f8c-8b67-11e8-b18d-0181731a0340?list=intlhomepage

“Een ander punt dat vergeten wordt is dat kernenergie slecht overweg kan met variabele energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie.”
Als we van fossiel af willen moeten we sowieso investeren in storage/H2-productie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 JANC

@19:

On May 13, 2017, the California Independent System Operator (ISO) reported that the state had broken a new instantaneous renewable energy record, with non-hydro renewables providing 67.2% of the total electricity on the ISO’s grid, with another 13.5% being provided by hydro.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Michiel de Pooter

@20: “Als we van fossiel af willen moeten we sowieso investeren in storage/H2-productie”.

Je redeneert net of storage/H2 al bewezen technologie is. Ze functioneren alleen nog maar in gesubsidieerde proefopstellingen, net als MSR, dus techno-Utopia.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JANC

@22: Dienteverstaande dat dit een simpelere techniek is als MSR en men werkende proefopstelling heeft in meerdere vormen. Bij MSR spreken we over experimenten van 50 jaar geleden en experimenten in de toekomst. Dat is niet vergelijkbaar en dus is jouw commentaar gewoon mist optrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Michiel de Pooter

@23: Ik trek geen mist op. Ik stel alleen vast dat er geen wetenschappelijke consensus is, of die technologie wel toekomst heeft. Net als alle vage hernieuwbare technologieën, wordt Storage/H2 aangeduwd door pseudo-wetenschappelijke cultachtige elites, met een agenda. In NL door Ad van Wijk, die weer uit de beerput van het Econcern is gekropen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Frank789

@21: “Early Saturday afternoon, renewable sources produced a record 67.2 percent of the electricity…”
Dat was dus een dagrecord, geen jaargemiddelde.
Het staat dan ook erg warrig beschreven in de wiki.
https://www.sfgate.com/business/article/State-breaks-another-renewable-energy-record-11156443.php

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Frank789

“Het ontmantelen van alle olie- en gasinfrastructuur, op zee en land, wordt geschat op 7 tot 8 miljard euro, volgens Energie Beheer Nederland.

Dat wordt niet alleen door olie- en gasbedrijven betaald. Een aanzienlijk deel komt ook voor de rekening van de Staat, omdat 70 procent van de opbrengsten van de velden ook naar de Staat is gegaan. ”
https://nos.nl/artikel/2243279-milieu-experts-laat-delen-noordzee-platforms-staan-voor-biodiversiteit.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Folkward

@Kacebee

Waarom denk je anders dat ik er wat op tegen heb?

Dat is bij jou wel vaker de centrale vraag. Keer op keer blijk je onzindelijk te redeneren, kwaadaardig ook. Je houdt jezelf voor dat je ‘realistisch’ bent, maar toch blijk je dat steeds niet te zijn. Inderdaad, wat in #18 staat: wat is er realistisch aan het prefereren van een techniek die al 50 jaar in de kinderschoenen staat over een techniek die 40 jaar bestaat, maar waarvan de efficiëntie nog steeds toeneemt? Niks!

En dan nog steeds? alweer? je bronnen. Je 150 miljard link: Institute of Energy Research. Laten we ten eerste stellen dat ze niet kunnen rekenen; 5 opeenvolgende jaren van $39 miljard is kennelijk een totaal van $150 miljard (huh?!). Maar voor de geloofwaardigheid van de bron, lijkt me dat niet eens het grootste probleem. De voorganger is opgericht en IER wordt nog steeds gefinancierd door één van de broertjes Koch. Oprichter van IER is Robert Bradley, werkzaam als speechwriter voor Kenneth Lay, voorzitter van Enron tot op het eind. Eind? Ja: Enron ging failliet en Kenneth Lay zou veroordeeld worden voor allerlei soorten fraude, maar hij stierf voordat hij uberhaupt moest zitten. Zo’n soort persoon is Bradley dus, liegen en bedriegen voor zijn werkgever. IER is ook verspreider van zulk soort onzin als dat er geen klimaatverandering is, en zo die er wel is, dat die niet door de mens veroorzaakt zou worden. IER is ook gewoon een marionet voor de fossiele-brandstofindustrie; naast voorgenoemde bullshit, verkondigt het dat fossiele brandstoffen nagenoeg onuitputbaar zijn. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is het ook gewoon een tempel -Bradley is priester- voor de Oostenrijkse School, je weet wel, die net zo goed ‘experimenten’ deden, die samenlevingen ontwrichtte en talloze mensen slachtofferde op het altaar van wat zij menen dat ‘de vrije markt is’.

Serieus, Kacebee, ben jij achterlijk? Hoe kun jij nog enige vorm van geloofwaardigheid hebben, nu je keer op keer aantoont geen klap verstand te hebben van iets, je bronnen niet checkt, en daarmee eigenlijk gewoon napapegaait wat klimaatontkenners vanuit hun winstbejag je voorhangen als ‘objectieve informatie’. Hoe kun jij nog enige vorm van zelfrespect hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 JANC

@25: De Pooter zit alsnog verkeerd: Wind, Solar, Small hydro, Geothermal, Biomass en Large hydro zorgden in 2017 voor gemiddeld 43,8% – 9,3% weten we niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Frank789

@28: wat is je bron?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 JANC

@29: Dezelfde als die De Pooter schreef. Om een of andere reden wordt “Large Hydro” niet meegerekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 AltJohan

@Michiel de Pooter: “Je redeneert net of storage/H2 al bewezen technologie is.”
Lees nog eens goed! Mijn post was een kritische reactie op @Krispijn Beek nota bene.

“… vage hernieuwbare technologieën, wordt Storage/H2 … “
Toch zijn er de eerste successen in de storage markt. Er worden bijna geen peakers meer gebouwd: https://www.theenergytimes.com/solar/batteries-out-distance-gas-burning-generators

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Frank789

@30: “The state does not allow utilities to count large hydropower as part of their renewable electricity makeup. The intent of that was to prevent creating a reason to build more large dams…”

Ik begrijp dat er flink wat dammen zijn aangelegd om het water te reguleren, waarschijnlijk voor landbouwdoeleinden of water voor de stad in de woestijn. Het excuus is dan dat ze elektriciteit produceren. Rare situatie, maar je 43% klopt dan wel.
https://www.scientificamerican.com/article/can-california-go-100-percent-green/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Kacebee

@27:

Keer op keer blijk je onzindelijk te redeneren, kwaadaardig ook.

Schelden doet geen zeer, inhoudelijke argumenten veel meer.

wat is er realistisch aan het prefereren van een techniek die al 50 jaar in de kinderschoenen staat over een techniek die 40 jaar bestaat, maar waarvan de efficiëntie nog steeds toeneemt? Niks!

Die techniek die al 50 jaar in de kinderschoenen staat heeft 40 jaar geen aandacht/geld gekregen, energie uit zon en wind een stuk meer. De efficiëntie van windturbines neemt nauwelijks meer toe: die ligt nu al op 75% van het theoretisch maximum. Maar nog steeds kunnen we daar onze energiebehoefte niet mee dekken. Bovendien staan grootschalige betaalbare opslagsystemen nog niet eens in de kinderschoenen. Maar corrigeer me gerust met de nodige cijfers als je het beter weet.

je bronnen. Je 150 miljard link: Institute of Energy Research.

Die link was niet meer dan een voetnoot en alle drukte die je erom maakt bewijst vooral dat je hoofd- en bijzaken niet kunt scheiden.

IER is ook gewoon een marionet voor de fossiele-brandstofindustrie

Je lijkt te denken dat er geen marionetten zijn van de ‘groene’ industrie. Dat komt waarschijnlijk door je perspectief.

Ben jij trouwens al aan de slag gegaan met mijn uitdaging @13, of weet je het antwoord al? Als het antwoord 2x nee is en blijft, dan weet ik wat jij bent: iemand die niet wakker wil worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Custers

Realistisch (in mijn ogen) artikel over MSR/Thorium: Thorium reactor heeft nodige haken en ogen.

Moraal van het verhaal:

Commerciële toepassing duurt dan nog minstens tot 2040.

Speciaal advies voor @Kacebee: vergeet vooral niet het woord “minstens” te lezen in dat citaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Frank789

@34: [ Thorium reactor heeft nodige haken en ogen. ]

Ja, en dan wordt hier door enkelen voortdurend gezegd dat als er maar genoeg energie en geld in nucleair gestoken wordt dat die problemen allemaal opgelost kunnen worden. En sneller dan in 20 jaar.

Maar bij renewables, waar momenteel wél veel geld en energie in gestoken wordt, zijn de obstakels dan zogenaamd onoverkomelijk en blijven ze halsstarrig hangen in de stand van vandaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Bismarck

@33: “Die techniek die al 50 jaar in de kinderschoenen staat heeft 40 jaar geen aandacht/geld gekregen”
Maar hoeft toch helemaal geen geld aan gegeven te worden? We weten al 50 jaar precies wat die techniek kan (aldus ene Kacebee in #13), dus als het een commercieel levensvatbare bron was geweest, hadden de investeerders al lang in de rij gestaan om er flink winst mee te maken. Ik kan niet anders dan concluderen dat het niet rendabel is, als er al een halve eeuw helemaal niemand in wil investeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Folkward

@33

Schelden doet geen zeer, inhoudelijke argumenten veel meer.

Je hebt al laten zien dat je daar niet vatbaar voor bent. Maar ik zal het je even uitleggen. Ik scheld je niet uit. Ik pak je bij je oor vast en stop je snufferd in de hoop bullshit die je hier neerplant. Nee, dat is niet leuk, dat snap ik. Verbind daar conclusies aan! Don’t shit on the carpet!

Die techniek die al 50 jaar in de kinderschoenen staat heeft 40 jaar geen aandacht/geld gekregen, energie uit zon en wind een stuk meer.

En waarom heeft die geen geld gekregen? Jij zult zeggen: ‘uranium/plutonium-reactors hebben als nevenproduct materiaal dat gebruikt kan worden door kernwapens’. Maar dat is overigens ook een goede reden om juist door de anti-proliferatielanden in te zetten op thoriumreactors. Het argument van een land als Iran was juist: ‘maar wij willen kernenergie!’. Geef ze dan de technologie voor thoriumreactors, met een flinke voorraad thorium. Laat hen het verder uitwerken. En als ze het niet willen: daar is je argument om Iran helemaal uit te sluiten. Maar dat gebeurt niet. Thorium is nog niet eens zover gekomen, ondanks al het onderzoek. En denk niet dat ik anti-kernenergie ben, ik juich het toe als het veilig en verantwoord kan, maar dat is nu niet het geval, niet bij uranium- en plutoniumreactoren, niet bij thoriumreactoren. Thorium krijgt geen geld, omdat het niet genoeg oplevert. Wind en zon wel. (En dat zijn niet de enige renewables)

De efficiëntie van windturbines neemt nauwelijks meer toe: die ligt nu al op 75% van het theoretisch maximum. Maar nog steeds kunnen we daar onze energiebehoefte niet mee dekken.

Gezever, terecht gezever, maar geheel irrelevant. Wind is bij lange na niet de grootste kanshebber, daarbij gaat het vooral om grote getallen die men buiten het zicht wil hebben. Niet het land van Nederland, maar de Noordzee, alwaar ze nagenoeg ongesubsidieerd door de markt gefinancierd kunnen worden.

Die link was niet meer dan een voetnoot en alle drukte die je erom maakt bewijst vooral dat je hoofd- en bijzaken niet kunt scheiden.

Oh, een voetnoot. Oh, dan hoef je je helemaal niet te verantwoorden voor je bron, als het slechts een voetnoot is. Wees een vent en erken: “Ik haal mijn info uit het riool van het internet. Ik vind het kennelijk nodig om wel nutteloze ‘voetnoten’ te plaatsen, maar als naar buiten komt dat die bronnen on-ge-loof-lijk bevooroordeeld zijn (wat ik slechts in naam verafschuw, maar waarbij ik bij mijn eigen stellingen en bronnen geen probleem mee heb), dan trek ik mijn keutel in en bagatelliseer ik het.” Zoals ik al zei: volledig ongeloofwaardig. En dan ook nog durven beweren dat iemand anders dan jij hoofd- en bijzaken niet kan scheiden. Zeg eens, ventje, als je werkelijk zo objectief en neutraal zou zijn als je denkt, zou je dan niet juist veel waarde hechten aan onpartijdig en onafhankelijk onderzoek? En zou je dan niet juist bevooroordeelde bronnen en onderzoeken proberen te vermijden?

Je lijkt te denken dat er geen marionetten zijn van de ‘groene’ industrie. Dat komt waarschijnlijk door je perspectief.

False equivalence. En mocht je door gaan met ‘wind en zon krijgen juist wel geld vanwege de enorme groene lobby’, dan ga ik je achterlijk noemen. De fossiele industrie heeft 250 jaar de tijd gehad om een oorlogskas op te bouwen (en dat hebben ze aantoonbaar gedaan, met gewonnen slagen in de VS in het bestrijden van wetenschappers die tot AGW komen). En de groene lobby? Welke oorlogskas heeft die op kunnen bouwen in de afgelopen 45 jaar (club van Rome, wat geen geld opbracht)? Vrij weinig, die heeft het moeten hebben van het stukje intellect wat jou ontbeert, publicaties in Science en het besef dat fossiel ooit op is.

Ben jij trouwens al aan de slag gegaan met mijn uitdaging

Oh, was de vraag aan [/i]mij[/i] gesteld? Het lijkt me wel degelijk een reactie op #12. Even kijken: Krispijn Beek =/= Folkward. Gosje.

En daarnaast, over jouw ‘uitdaging’ in #13, ik hoef niet mee te gaan in je frame. Natuurlijk is er veel opslagcapaciteit nodig voor in Nederland verkregen en opgewekte energie, mocht dat gegenereerd kunnen worden. Maar ik kan net zo goed een tegensommetje doen: hoeveel kolen/gas/kernbrandstof zou je nodig hebben om heel Nederland van energie te voorzien. En hoeveel kunnen we daarvan hier in Nederland uit de grond halen? Nou, bij lange na niet genoeg! Welke energiebron je gebruikt, je zult altijd een groot gedeelte uit het buitenland moeten halen. Maar we hebben meer wind- en zonne-energie in potentie in Nederland dan we fossiel of kernbrandstof in potentie (in de grond) hebben. Als er iets waar is, dan is het dat we in Nederland goeie grond hebben, die juist geschikt is voor biomassa. Nu zijn kolen en gas nog een optie. En hoe meer we nu van die optie gebruik maken, hoe minder dat later kan. En #0 legt juist uit waarom kernenergie nu geen reëele marktoptie is, Krispijn legt later ook uit dat overal geld op toegelegd wordt, niet alleen op ‘groen’.

(P.S. ca. 120 kWh/m2; ca. 120TWh/jaar in Nederland aan elektriciteit; benodigd: 1*10^9 m2; Oppervlakte Nederland: 1.543*10^9. Kan uit, net.)

Jij bent te blind voor een aantal dingen. Je eigen domheid vooraleerst, maar ook dat hernieuwbaar altijd alleen maar wind, of alleen maar zon, of alleen maar zus moet zijn. Ook denk je op veel te kleine schaal: “Nederland krijgt niet genoeg zon, dus dan moeten we maar aan de buitenlandse fossiele brandstoffen verslaafd blijven. HERPEDERP” Ik denk dat jij fossiel eigenlijk helemaal niet wil vervangen, waarom? Verslaafd aan het verhaal ervan… Maar als je dan alsnog belijdt dat ‘we niet afhankelijk moet zijn van enge landen voor olie’, maar wel zo graag kernbrandstof als vervanging wil hebben, dan ben je kennelijk ook niet snugger genoeg om te weten waar kernbrandstof vandaan komt. Ook enge landjes: China, Rusland, Niger, Turkije, Venezuela, Brazilië, Egypte.

Dus houd gewoon je mond Kacebee. Je kunt gewoon niet meekomen. Iedereen is beter af als jij gewoon meeleest, zonder te reageren. Misschien steek je nog wat op. Wij zouden in ieder geval geen energie meer hoeven te steken in het ontkrachten van je desinformatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Kacebee

@34:

Thorium reactor heeft nodige haken en ogen.

Misschien is het je niet opgevallen, maar ik heb het hier niet over thorium gehad. Met die grondstof kunnen we weliswaar nog heel lang vooruit, maar het is technisch een stuk simpeler uranium te gebruiken, bijvoorbeeld uit afgewerkte splijtstofstaven van ouderwetse centrales. In Denemarken gaat men binnenkort zo’n ding bouwen.

@35:

Maar bij renewables, waar momenteel wél veel geld en energie in gestoken wordt, zijn de obstakels dan zogenaamd onoverkomelijk

Bedoel je met de obstakels de lage energiedichtheid en het gebrek aan grootschalige, betaalbare energieopslag? Het eerste is sowieso onoplosbaar en voor het tweede heb ik nog geen begin van een oplossing gezien. Jij ook niet.

@37:

Het argument van een land als Iran was juist: ‘maar wij willen kernenergie!’. Geef ze dan de technologie voor thoriumreactors,

Laten we er nou eerst maar eens zelf mee beginnen.

Als er iets waar is, dan is het dat we in Nederland goeie grond hebben, die juist geschikt is voor biomassa.

Je kennis laat te wensen over. Fotosynthese heeft een veel lager rendement dan zonnepanelen, dus elektriciteit opwekken door het verstoken van planten is nog dommer.

maar ook dat hernieuwbaar altijd alleen maar wind, of alleen maar zon (…) moet zijn.

De bezwaren tegen deze systemen zijn vergelijkbaar. Stuwmeren en opstoken van biomassa hebben weer heel andere bezwaren, namelijk een harde bovengrens aan de capaciteit. Je ziet daar ook weinig ontwikkeling meer in.

P.S. ca. 120 kWh/m2; ca. 120TWh/jaar in Nederland aan elektriciteit; benodigd: 1*10^9 m2; Oppervlakte Nederland: 1.543*10^9. Kan uit, net.

De opbrengst van zonnepanelen is in Nederland zo’n 120 kWh per jaar, zegt men inderdaad. Ons totale jaarlijkse energieverbruik is 8*10¹¹ kWh (niet alleen elektriciteit tellen AUB). Als de vraag precies zou aansluiten op het aanbod, konden we uit met een totaaloppervlak aan panelen van 6*10⁹ m². De oppervlakte van Nederland is 4*10¹⁰ m² (hoe kom je aan 1.543*10^9 ?!). Dus 15% van het landoppervlak. Maar de zon schijnt in de winter een stuk minder dan in de zomer, dus moet je in de zomer ruim de helft bewaren voor de winter. Dat gaat met een beperkt rendement, dus die 15% zal lang niet genoeg zijn. Nu kost een zonnepaneel zo’n 100 euro per vierkante meter, onze 15% landbedekking (onvoldoende, weten we al) kost dan 6*10¹¹ euro, dat is ongeveer wat we met elkaar in een jaar verdienen (het bbp). In dat bedrag zitten niet de installatiekosten, het onteigenen van de grond, het onderhoud en natuurlijk de rentekosten en afschrijving (pv-panelen gaan niet eeuwig mee). Denk je nog steeds dat dit een haalbare kaart is? Zullen we dan maar de helft doen en de rest met windmolens? Ook niet hè?

Dus houd gewoon je mond Kacebee. Je kunt gewoon niet meekomen.

Gevalletje Dunning-Kruger zullen we maar zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Hans Custers

@38

Misschien is het je niet opgevallen, maar ik heb het hier niet over thorium gehad

Duidelijk. Je hebt het artikel dus helemaal niet gelezen. Ik had niet anders verwacht. Want dat feiten of tegenargumenten je geen zak interesseren laat je hier dagelijks zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Frank789

@38: [ Het eerste is sowieso onoplosbaar en voor het tweede heb ik nog geen begin van een oplossing gezien. ‘]

QED

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Kacebee

@39: Je kunt thoriumcentrales en gesmotenzoutreactors niet op één hoop gooien. Het een gaat over een grondstof, het andere is een reactorontwerp. De argumenten tegen thorium kun je dus niet gebruiken als argumenten tegen MSR’s. Ik hoop dat je daar althans de redelijkheid van inziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Maurice

Ik ben voor allebei, mag dat ook?

Energie is dusdanig belangrijk, en het klimaat ook, dat ik elk onderzoek dat ons van fossiel afhelpt en op grote schaal energie kan leveren, graag aanmoedig.

De reden waarom dat er niet meer onderzoek naar thorium (maar ook fusie) gedaan wordt, heeft weinig met haalbaarheid te maken, maar alles met grote investeringen en grote onzekerheid. Geen bedrijf dat dat aandurft, zonder garanties. Een windmolen kost een miljoen, een centrale een miljard. Lijkt mij een wezelijk obstakel. De overheid zou een hoop onzekerheid wegnemen, door zélf het onderzoek te doen. Universiteiten lijken mij daarvoor uitermate geschikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Hans Custers

@41

Nog steeds niet gelezen dus. Of gaat je onbenul zo ver dat je niet snapt dat dat artikel in werkelijkheid grotendeels over complicaties van de MSR-technologie draait. Al staat er dan “Thorium” in de kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Maurice

@43: Best wel stuitend inderdaad

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Frank789

@43: Ontmaskerd, inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Frank789

@42: [ Een windmolen kost een miljoen, een centrale een miljard. ]

Dat miljard maakt niet uit. Er worden vele overnames gemaakt van vele miljarden omdat het vertrouwen in de winst die dat oplevert buitengewoon groot is. Dat is de grote makke van nucleair, niet het totaalbedrag, maar de risico’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Maurice

@46: Een overname geeft een veel grotere zekerheid. Is de winst niet zoals verwacht, kun je de bedrijfsonderdelen verkopen en ben je niet meteen alles kwijt. In het geval van onderzoek wél.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 JANC

@47: waarom neemt geen firma zo’n onderzoeksfirma over? Omdat je juist niet zo eenvoudig van een zusterfirma/bedrijfsdeel afkomt met (onoverkomelijke) risico’s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Maurice

@48: Mwa, daar denken ze bij DuPont anders over: problemen met Teflon? Welkom Chemours!

Maar inderdaad, zoals jij ook aangeeft: onzekerheid. En daar zitten grote firmas niet op te wachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Folkward

@38
Kansloos. En wie kan er niet hoofd van van bijzaken onderscheiden? Jij valt over iets wat aangegeven staat tussen haakjes. Als post scriptum. En ja, ik maak daar een fout: het is niet 1.543, maar 41.543 *10^9 km. Foutje, bedankt. Gaat PV ooit warmte opwekken? Nee. Dus alleen meetellen bij elektriciteitopwekking, malloot. Daarnaast snap je de grote lijn nog steeds niet. Je moet sowieso naar het buitenland kijken. Je faux pas met thoriumreactoren/MSR is al kenbaar gemaakt. Je ellenlange verhandeling over één fout kerncijfer geeft vooral jouw leegte aan op de rest van de argumenten.

Misschien moet jij maar eens een toontje lager zingen, met je Dunning-Kruger, even in de spiegel kijken. Het is overigens goed dat je het ter sprake brengt, dat maakt het makkelijker om jou gewoon te zeggen: jij lijdt eraan. Je zit hier om de haverklap iedereen van kwade wil en bevooroordeeldheid te beschuldigen, terwijl jij het vooral bent die bronnen gebruikt van onwetenschappelijke, dubieuze oorsprong. Het enige geloofwaardige verweer is dat je te achterlijk bent om je eigen hypocrisie te snappen. Je lafheid over dat ‘het slechts een voetnoot’ is, is walgelijk.

Ik stel voor dat je even een time-out neemt. Je reacties worden niet gewaardeerd. Niet door de bezoekers, niet door mij, niet door Steeph, niet door Krispijn. In een parallel universum is het natuurlijk mogelijk dat wij allen aan Dunning-Kruger lijden, en jij niet, maar wat is nou waarschijnlijker: dat jij eraan lijdt, of iedereen anders? Ik heb tijd noch zin om energie te besteden aan jouw onzin. Ik roep ook iedereen op om na te denken of zij jouw negatieve, verstorende gedrag willen belonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 majava

Gaat fijn zo, met dat warme koelwater…
https://www.reuters.com/article/us-finland-nuclear-fortum-oyj/warm-sea-water-in-finland-reduces-power-from-loviisa-nuclear-plant-idUSKBN1KF2CO
Zo stop je met kernenergie de opwarming van de aarde niet. De opwarming stopt de kernenergie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Kacebee

@50: Sorry Folkward, maar ik ben echt niet van je onder de indruk. Je “foutje bedankt” als je de oppervlakte van Nederland een factor 27 verkeerd hebt getuigt van een luchtigheid die je bij mij keihard afrekent. Hypocriet vind ik dat. Maar erger is dat je denkt de bink te kunnen uithangen terwijl je totaal niet weet waar je over praat:

Gaat PV ooit warmte opwekken? Nee.

Waar moet ik beginnen? De plannen van de regering om huishoudens van het gas af te helpen betekenen niet dat we ons huis niet meer zullen kunnen verwarmen. Dat gaat voortaan met warmtepompen die werken op elektriciteit. Die elektriciteit willen we niet meer opwekken met gas maar met windmolens en zonnepanelen. Zie je? Met PV gaan we warmte opwekken.

Dus alleen meetellen bij elektriciteitopwekking, malloot.

Je snapt niet – inmiddels snap je het misschien wel – dat die elektriciteitsopwekking omhoog moet omdat we de verwarming niet meer direct met gas willen doen.

Kijk, wat ik jou en je vrienden aan het verstand probeer te peuteren (met nogal haatdragende reacties als gevolg) is dat de ‘groene’ energie uit zon en wind ons niet brengen waar we willen zijn. Ik reken je dat voor (omdat je dat zelf niet kunt) maar de uitkomsten van die sommetjes staan je niet aan. Ik begrijp dat wel, maar het oplossen van je cognitieve dissonantie door mij van kwaadaardigheid te betichten is echt niet de juiste weg. Wil je van mijn “storende gedrag” af, laat me dan maar eens zien dat mijn sommetjes niet kloppen. Kijk voor de aardigheid ook nog even naar het Tesla-verhaal @13, mocht je denken dat wind dan tenminste wél een optie is.

Jouw ‘probleem’ is dat je leeft in een enorme bubbel, enorm in de zin dat je je forumvrienden, vrijwel alle media en de overheid aan jouw kant vindt. Je gaat dan allicht denken – als echte democraat – dat die meerderheid het bij het juiste eind heeft en dat de ‘ketters’ in het andere kamp zitten. Die ketters hebben het trouwens niet alleen mis, ze zijn ook nog slecht, want ze zijn tegen het milieu (of zoiets). Maar de omstandigheid dat niemand iets over de kleren van de keizer durft te zeggen, betekent nog niet dat de man er warmpjes bij loopt.

De problemen van wind en zon als leveranciers van voldoende betrouwbare energie zijn niet weg te denken, al wil je dat nog zo graag. Vroeg of laat keert de wal het schip en in sommige landen zie je dat al gebeuren. Als voorbeeld noem ik wel eens Duitsland, dat ondanks reusachtige inspanningen (en financiële aderlatingen) op dit terrein, per kWh veel meer CO2 uitstoot dan buurland Frankrijk. Het verschil? Kernenergie. Als je CO2 werkelijk belangrijk vindt, moet je toch erkennen dat de aanpak van Frankrijk veel beter is dan die van Duitsland.

Je reflex om mij het zwijgen op te willen leggen is niet goed. Ik raad je aan All minus one van John Stuart Mill te lezen; op het Internet vind je daar een gratis beknopte versie van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 ir. J. v. Dorp

Dit artikel bevat louter halve waarheden.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (Rapport Kosten Energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018, p.27) is kernenergie nog steeds de enige stabiele energiebron die in staat is om zonder subsidie en zonder co2 uitstoot betrouwbare stroom te leveren voor Nederland. Het PBL rekent namelijk voor dat kernenergie in principe rendabel kan worden toegepast in Nederland voor een negatieve(!) co2 prijs van €-40 per ton. Elke ton co2 reductie bereikt met kernenergie levert dus €40 op voor de Nederlandse maatschappij, en dat is nog los van de voordelen van schonere lucht en minder afhankelijkheid van volatiele energieprijzen.

In Europa zijn minimaal enkele honderden nieuwe kerncentrales nodig om het klimaatprobleem geloofwaardig te kunnen aanpakken. In de wereld zijn enkele duizenden centrales nodig. Om dit op een voordelige en voortvarende manier te kunnen realiseren is een kritische, maar geïnformeerde en constructieve houding van het publiek van groot belang.

Gegeven de gegroeide ernst van de co2 problematiek is het tijd om de antikernenergielobby te laten voor wat ze is. De afgelopen 40 jaar heeft de lobby de civiele toepassing van kernenergie in het Westen aan de rand van de afgrond gebracht door voortdurende angst- twijfel- en haatzaaierij waarmee ze de publieke acceptatie van kernenergie danig heeft ondermijnd. Daar dient een einde aan te komen. Wie tegen kernenergie is – is tegen de geloofwaardige aanpak van de klimaatproblematiek, en dat mag gezegd worden.

Ik sluit me voor de rest aan bij de eerdere opmerkingen van Kacebee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 JANC

@53: “louter halve waarheden” en de “Ir” komt aan met een enkel puntje.

In Europa zijn minimaal enkele honderden nieuwe kerncentrales nodig om het klimaatprobleem geloofwaardig te kunnen aanpakken. In de wereld zijn enkele duizenden centrales nodig.

waarom komen die er niet? Zowel in Europa als wereldwijd gaan fabrikanten van kerncentrales failliet, lopen de kosten de pan uit, zijn er enorme veiligheidsrisico’s (waar de ingenieur maar even over heen wegstapt). Dat lijkt mij dan eerder een halve waarheid.

Uit hetzelfde rapport, pag 26:

De nieuwe kerncentrales die de laatste jaren gebouwd worden in omringende landen, en die
als referentiekunnen gelden voor Nederland, hebben allemaal een forse overschrijding van
de geplande bouwtijd. De totale bouwtijd van de centrales in Flamanville zal minimaal 11
jaar bedragen, en die van de centrale in Olkiluoto minimaal 14 jaar. Als de bouw in Nederland
ook zo lang zou gaan duren is kernenergie voor 2030 dus eigenlijk geen optie

heej meneer, over halve waarheden gesproken!
Op pagina 27 staat dan ook niks wat er door u geclaimd wordt (“enige stabiele energiebron die in staat is om zonder subsidie en zonder co2 uitstoot betrouwbare stroom te leveren voor Nederland”). Over hele leugens gesproken! Op die pagina staan veel voetnoten over de kosten, bouwtijden, risico’s e.d.!

Hier trouwens een link om het na te lezen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/28/kosten-energie-en-klimaattransitie-in-2030-update-2018

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Sikbock

@50: ik waardeer de reakties van kacebee eigenlijk wel. Ik zou er juist voor pleiten dat jij jezelf van je vervelende reacties onthoudt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 JANC

@55: Geen wonder dat uitgerekend jij die kan waarderen. Had jij niet ooit een ban gekregen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 ir. J. v. Dorp

@54: Uw strijd tegen kernenergie is een gruwelijke vergissing. Ik hoop dat u daar eens over na wil denken, in ons aller belang!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 JANC

@57: Denkt u eerst eens na over wat ik schreef. U schrijft dat er in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving iets staat wat er niet staat. Of het een moedwillige leugen is kan ik niet beoordelen, maar het is simpelweg niet waar.

En in reactie op uw oproep: Het is in ons belang om op de gevaren van kernenergie te wijzen. Waar wilt u heen met al het afval? Het moet voor honderden jaren – langer dan een mensenleven dus, veel langer dan dat een regering regeert dus – opgeslagen worden. Wat als daar een ongeluk mee gebeurt? In Duitsland in die zoutmijn lijkt nu radioactieve stoffen in het grondwater te komen. Is dat dan ons belang? Of de opslag in Sellafield, waar men nu nog steeds niet weet hoe men het moet opruimen? Ik hoop dat u daar eens over na wil denken, in ons aller belang!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 analist

@50: Ik stel voor dat je even een time-out neemt. Je reacties worden niet gewaardeerd. Niet door de bezoekers,

voor mij is het 50/50. hetzelfde gevoel wat ik bij een Folkward heb. 50% goeie bijdragen, 50% langdradige pendanterie. moet je wel grote ballen denken te hebben om een kcb “ter orde” te willen roepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 DeJa

Ik vind het wat jammer dat energiediscussies al snel een soort religieus karakter kennen, waarbij feit en mening eigenlijk niet meer te ontrafelen zijn voor de geïnteresseerde amateur.

Mij lijkt dat vormen van duurzame energie noodzakelijk zijn. Gewoon iets verder vooruit kijkend lijkt het mij dat we iets moeten doen aan de staat van de wereld. Wanneer ik dan kijk naar ontwikkelingen als de Solenco Powerbox, dan lijkt mij dat we best ver zijn in de mogelijkheden om in ieder geval als huizenbezitter zomers over te produceren en ’s winters te consumeren. Of we daarmee ook in de energievoorziening van de grootverbruikers kunnen voorzien lijkt mij nog een uitdaging.

Dat daarnaast of in de tussentijd nucleair een aanvullende oplossing zou kunnen zijn lijkt mij niet zo vreemd. En dat er in de verdere toekomst zelfs wel een combinatie van nucleair en duurzaam de eindoplossing is zou ik ook niet zo vreemd vinden.

Ik heb het idee dat wanneer we iets minder vanuit emotie en iets meer vanuit ratio de discussie zouden voeren we een stuk verder zouden komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 JANC

@60: okay. Welke ratio zie jij voor de opslag van het afval van nucleair?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Frank789

@60: Ik ben benieuwd wat dat gaat worden met die Solenco Powerbox. Als je her en der leest welke problemen er spelen bij een waterstofproductie en opslag, dan is het vreemd dat er hier een kant en klare oplossing ligt voor de particulier. Logischer lijkt eerst grootschalig inzetten voor bedrijven en dan pas een kleine versie voor huishoudens te ontwikkelen. Als je je niet op bedrijven richt maar op particulieren dan is het product meestal te duur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Kacebee

Volgens Milieu Centraal verbruikt een gemiddeld huishouden 1.470 m3 gas en 3.000 kWh elektriciteit per jaar. In één eenheid: ongeveer 17.000 kWh of 1.800 m³ gas. Een kuub aardgas heeft ongeveer dezelfde energie-inhoud als een liter olie, dus je kunt ook zeggen: bijna twee kubieke meter olie.

Nu gaan we kijken naar de waterstof-opslagtank van die Solenco Powerbox. De grootste typen zouden leverbaar zijn met een opslag van maximaal 1.800 kWh in een tank van 2,5 m³ (opslag van waterstof kost veel ruimte). Die capaciteit is genoeg voor een maand, maar te krap als je, zoals de brochure suggereert, je energie geheel los-van-het-netwerk opwekt met zonnepanelen (waar je in de wintermaanden weinig aan hebt). Bovendien heeft dat gemiddelde huishouden voor alle energie 140 m² aan zonnepanelen nodig. Je moet wel een bovengemiddeld huis hebben om zo veel panelen op kwijt te kunnen.

En wat kost dat allemaal? De PV-panelen à €100 per stuk komen op €14.000. Wat de PowerBox met de benodigde grootste opslagtank moet gaan kosten is niet makkelijk te vinden, maar het zal minstens een bedrag met 4 nullen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 ir. J. v. Dorp

@61: Er zijn geen kernafvalproblemen behalve de imaginaire problemen die doelbewust – ten behoeve van propaganda – zijn ontwikkeld en opgeklopt door de antikernenergiebeweging op basis van halve waarheden en hele leugens.
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/radioactive-wastes-myths-and-realities.aspx

De ironie is nu juist dat kernenergie het meest gunstige afvalprofiel heeft van alle opties om energie op te wekken.

Dat is ten eerste omdat het kernafval uiterst compact is – een miljoen keer zo compact als het afval van fossiele en “groene” energieopwekking.

Ten tweede is het afval zelfbeveiligend in de zin dat zelfs de kleinste hoeveelheden van het afval – vanaf slechts een paar dozijn atomen – al detecteerbaar zijn, in concentraties die (ook weer) miljoenen malen kleiner zijn dan concentraties die meetbare nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor mens en milieu.

Deze twee kenmerken van kernafval zijn uniek en zorgen ervoor dat de mensheid altijd buitengewoon zorgvuldig met kernafval is omgegaan, waardoor er nog nooit iets om iemand schade heeft ondervonden door kernafval. Dit in tegenstelling tot vrijwel al het andere afval dat geproduceerd wordt door de mens, waardoor aan de lopende band jaarlijks miljoenen slachtoffers vallen wereldwijd, ook in Nederland!

Wie kritisch ingaat op alle (zogenaamde) argumenten tegen kernenergie komt er al gauw achter dat ze nergens op slaan!

Bekijk eens deze documentaire waarin een aantal milieuactivisten aan het woord komen die ten aanzien van kernenergie van standpunt veranderd zijn.
https://youtu.be/jD_ugY7pwYM?t=1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 JANC

@64: Ach WC-Eend zegt dat WC-Eend het beste is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Frank789

@64: [ is het afval zelfbeveiligend ]
Haha, goeie copywriter in dienst gehad.

Ten eerste is kernafval ook afkomstig van bv ziekenhuizen.
Zo is er dat verhaal van een verlaten ziekenhuis waarvan de cesium op de vuilnisbelt belandde en kinderen met dat leuke lichtgevende goedje speelden. Of die Amerikaanse agent wiens geigerteller begon te janken nadat een vrachtwagen met schroot voorbij reed. Bleken er inmiddels duizenden tafelpoten van gemaakt te zijn.
Hebben ze in Petten niet gewoon de radioactieve bende in de grond gestopt? En dan moeten we het nog over instabiele landen hebben zoals Oekraïne. En als ISIS zo’n centrale in handen gekregen had, vrees ik het ergste.

Tot zover “zelfbeveiligend, dat de mensheid altijd buitengewoon zorgvuldig met kernafval is omgegaan waardoor er nog nooit iets om iemand schade heeft ondervonden door kernafval..”

http://www.cracked.com/article_19607_the-6-most-reckless-uses-radioactive-material.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 JANC

Betrappen we de ingenieur alweer op onwaarheden. Ik geloof dat ik mijn voorbehoud mag wegnemen. Het is moedwillig. Trouwens, schrijft WC-Eend nog iets over de Duitse zoutmijn of de in #66 aangehaalde voorbeelden? Zelfs de optimistische “decades” is langer dan de meeste long range tijdsplannen van firma’s en regeringen en tiental maal langer als de meeste regeringen zitten. Om over directeuren en managers maar te zwijgen. Na mij de zondvloed. Juist waar de auteur kijkt naar de (middel)lange termijn

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Kacebee

Er zijn in Nederland genoeg (infrastructurele) projecten gestart met een levensduur langer dan een kabinetsperiode. En er zijn in dit land gelukkig ook nog genoeg mensen met een langetermijnvisie en verantwoordelijkheidsgevoel. Het is eerder de vraag of de Chinezen dat ook hebben bij het delven van de grondstoffen voor onze windmolens. Maar zonder dollen: ik vind kernafval een ongemakkelijk probleem, vooral omdat we er vanwege de lange levensduur onvoldoende zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Daarom ben ik enthousiast over reactors die transuranen kunnen verstoken, vooral als die beloven voor eeuwen de complete energievoorziening voor hun rekening te kunnen nemen. Overigens kan dat alleen maar omdat we de radioactieve rommel van vroeger netjes hebben bewaard. De ingenieur heeft wat dat betreft grotendeels gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Frank789

@68: [ omdat we de radioactieve rommel van vroeger netjes hebben bewaard. ]
Je vergeet die zogenaamd stabiele zoutmijn in Duitsland.

En hoe oud ben jij trouwens?
Blijkens jouw reactie heb jij nooit de beelden gezien waarmee Greenpeace groot geworden is. Zij voeren hun rubberbootjes onder de vaten met radioactief afval die simpelweg in de oceaan gestort werden. Alweer zo’n voorbeeld van ir. J. v. Dorp hoe “de mensheid altijd buitengewoon zorgvuldig met kernafval is omgegaan”.
https://www.youtube.com/watch?v=2bd8cOlIXjo

Als ik me goed herinner zijn die vaten door de waterdruk ingedeukt en opengescheurd.

In mijn eerdere link werd getoond dat men vaten kapot schoot omdat ze niet wilde zinken. En men wil niet vertellen waar die vaten gedumpt zijn. Nog even en dan is de info waar die vaten gedumpt werden definitief verloren en dus een groter risico voor toekomstige generaties,

En Petten heeft de boel gewoon onder een laag aarde begraven.

En dat zijn dan nog acties van landen die wij beschaafd vonden/vinden.
Dus hoe kom je in vredesnaam op de misvatting dat we de rommel netjes bewaard hebben????

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 ir. J. v. Dorp

Afval uit nucleaire energieopwekking heeft nooit enige schade veroorzaakt, tegen 1.000 slachtoffers per dag veroorzaakt door vervuiling uit fossiele krachtbronnen.

Tegenstanders van kernenergie noemen incidenten uit het verleden en verzinnen er vervolgens onbestaande schade bij in hun ziekelijke drang om onze intelligentie te vernietigen ten behoeve van ijdele, verborgen agenda’s.

De gecontroleerde gegevens die nodig zijn om vast te kunnen stellen dat alles wat ik heb aangegeven juist is, zijn vrij opvraagbaar en beschikbaar, onder andere achter de weblink die ik hierboven gaf.

Er is geen geloofwaardige aanpak van de klimaatproblematiek zonder kernenergie, zo laten alle gerenommeerde publieke kennisinstituten telkens helder zien (o.a. IEA, IPCC). Helaas worden wij dankzij “groene” propaganda nog altijd meegevoerd door desastreus feitenvrij wensdenken, ten behoeve van enge, private belangen.

Ik heb nooit enige band met de nucleaire sector (of welke industriële sector dan ook) gehad. Het zijn juist de promotoren van antikernenergiemythologie die al dan niet openlijk “groene” of fossiele belangen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Frank789

@70: Het dumpen van vaten nucleair afval was absoluut geen “incident”, maar staande praktijk.

Jouw desastreus feitenvrij wensdenken dat “de mensheid altijd buitengewoon zorgvuldig met kernafval is omgegaan” is dus een leugen en daarom verzet je de doelpalen stiekem naar “schade”, ja zelfs naar “slachtoffers” om de impact minimaal te doen lijken. Daarmee discussieer je niet meer maar bedrijf je zuivere propaganda.

“Afval” uit ongelukken is ook afval. Dus dan komen Tsjernobyl, Fukushima, Three Mile Island en Windscale/Sellafield ook boven drijven.

https://www.ucsusa.org/nuclear-power/nuclear-power-accidents/history-nuclear-accidents

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 JANC

@70: Net zoals dat kennisinstituut dat jij eerder noemde, waar dus helemaal niks van waar is? I call bullshit

Afval uit nucleaire energieopwekking heeft nooit enige schade veroorzaakt

klinklare leugen. Dat is al te zien uit de link van Folkward. Sellafield – slechts een voorbeeld – heeft enorm veel schade veroorzaakt. Zoveel, dat men nu nog niet weet hoe het op te ruimen. Sellafield bewijst ook nog iets anders. Een land als Ierland is atoomvrij en wou dat ook zijn. Door Sellafield aan de Ierse zee te plaatsen dumpte men het afval bovendien bij de buren (wellicht, maar dat is slechts speculatie en veronderstelling van mijn kant, ook uit rancune uit 1916/1922). Het “zorgvuldige beheer van afval” zorgde voor een toename in kankergevallen aan de Ierse kust*.
*links:
https://www.theguardian.com/environment/1998/dec/31/nuclearpower.uknews
http://www.thejournal.ie/sellafield-brexit-3359089-Apr2017/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-25470028
PS) Stiekem de doelpalen verzetten door niet in te gaan op kritiek uit vorige reacties of opzichtelijk die proberen te “pareren” met dubieuze bronnen (vooral ook het ontbreken van bronnen – zoals uw claim over het IEA, IPCC) is minder dan geloofwaardig. Het zijn de zoveelste leugens die voor de zoveelste keer ontmaskerd zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Krispijn Beek

@53 beste Ir. J (Joris) van Dorp. U geeft aan dat artikel enkel halve waarheden bevat. En dat kernenergie in Europa in uw ogen vanaf €40/ton CO2 rendabel toepasbaar is. De laatste keer dat ik keek stond de CO2 prijs lager dan €20/ton. Het Kabinet overweegt een bodemprijs die vanaf €18 naar €43 in 2030. Ergo: kernenergie is tot eind jaren 20 onrendabel. Lees: heeft geen marktkans. Waar zit dan de halve waarheid? Bij de US$100/ton die ik overneem van Amerikaanse onderzoekers voor nieuwe technologie? Of bij de kostenoverschrijding of vertraging van Flamenville? Zijn er stiekeme kerncentrales in aanbouw in de VS?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 JANC

@72: Of over Ierland: Zelfs in de het VK zegt de Environment Agency dat Sellafield gaat lekken en dat het verkeerd was het aan de Ierse kust te plaatsen:
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/huge-nuclear-dump-near-sellafield-3443341
Sellafield zorgde ervoor dat de Ierse Zee de meest nucleair vervuilde zee ter wereld was (zelfde bron)
Ook het incident in Windscale (Sellafield dus) in de jaren ’50 wordt door de RTE (die als behoorlijk onafhankelijk berichtgever bekend is) als mogelijke veroorzaker genoemd vanwege kanker:
https://www.rte.ie/news/2007/1007/94403-sellafield/
Of dat de standaarden in Sellafield inadequaat zijn:
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/growing-fears-radioactive-leak-sellafield-10765565

Ook uw kritiek als zijnde dat ik van de antinucleaire lobby ben kan ik zo eenvoudig afwijzen als dat u het deed. Ik heb niets met de energiesector van doen, niets met de nucleaire sector, niets met groene energie, niets met fossiele energie. Dat gedeelte van uw reactie is naar mijn mening kwaardaardig. U stelt impliciet dat mensen die kritiek hebben op wat u zegt lobbyisten zijn. Dat is bijzonder kwalijk. Temeer daar ik en bijv. Folkward duidelijk hebben gemaakt dat uw bronnen en uw geschriften leugens bevatten. Om dan mij/ons te beschuldigen van een verborgen agenda is – ik zeg het nog eens – kwaardaardig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Kacebee

@69:

Dus hoe kom je in vredesnaam op de misvatting dat we de rommel netjes bewaard hebben????

Ik schreef dan ook: “grotendeels”. De praktijken van een halve eeuw geleden zijn trouwens niet meer die van nu. Toen reden zowat alle auto’s met een loodverbinding in de benzine.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Frank789

@75: [ Ik schreef dan ook: “grotendeels”. ]
Nee, dat schreef je niet. Je bent weer aan het liegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 JANC

@75: mijn link uit #74 (https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/growing-fears-radioactive-leak-sellafield-10765565) laat zien dat in 2017 het nog steeds niet op orde zit. Niks vijtig jaar geleden dus. Niks netjes bewaard dus. Je liegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Kacebee

@77: Rustig maar, Jan. Ik geef @68 de ingenieur grotendeels gelijk als hij beweert dat radioactief afval netjes wordt bewaard. Dat is echt de regel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 ir. J. v. Dorp

@73: Nee, Krispijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat kernenergie toepasbaar is vanaf een *negatieve* co2 prijs van €-40/ton. Oftewel *min* 40 euro per ton. Oftewel, kernenergie is rendabel voor Nederland zelfs al zouden fossiele bedrijven 40 Euro *subsidie* krijgen voor elke ton ci2 die ze uitstoten. Oftewel elektriciteit uit een nieuwe kerncentrale is *goedkoper* dan elektriciteit uit een aardgascentrale of kolencentrale.

Dat is een majeure conclusie, met name omdat tegenstanders van kernenergie pleiten voor de bouw van aardgascentrales voor de stroomlevering als de wind niet waait en de zon niet schijnt.

Maar waarom zouden we aardgascentrales bouwen als kernenergie goedkoper is? Waarom wil de “groene” lobbie per se aardgascentrales? In België gaat de “groene” lobbie nu zo ver om volledig operationele kerncentrales te slopen en vervangen door fossiele centrales!

Burgers moeten nodig wakker worden en inzien dat de “groene” antikernenergielobbie onze welvaart én ons klimaat aan’t slopen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Frank789

Och wat gaan we toch netjes met ons afval om:
“Pas in 2100 wordt de beslissing genomen waar 30 jaar later de eerste Nederlandse ‘eindberging’ komt. Iedereen die nu op deze aarde rondloopt is dan dood. Met andere woorden: het probleem wordt in de schoenen van volgende generaties geschoven.”

Ondertussen staan er alleen al in de US honderden potentiële “Fukushima’s”, dat wil zeggen kerncentrales met waterbassins gevuld met duizenden uitgewerkte nucleaire brandstofstaven waar géén eindbestemming voor is.

Ook als fouten 50 jaar geleden zijn gemaakt, wordt er vandaag de dag nog onvoldoende gewerkt om die vervuiling tegen te houden, laat staan weg te werken. https://en.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site

Het is met afval opbergen hetzelfde als met kernfusie: al 40 jaar belooft men dat over 10 jaar het probleem is opgelost. Het besluiten en bouwen van de eindopslag is nog 10 keer trager dan de bouw van een kerncentrale zelf.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yucca_Mountain_nuclear_waste_repository

Kortom, nucleair afval is een bende, maar als we het in een mooi oranje gebouw stoppen dan kan iedereen weer rustig verder slapen.
https://big.nl/we-hebben-geen-idee-wat-we-moeten-met-ons-radioactieve-afval/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 JANC

@78: Nee, dat is het nou juist. Die Duitse zoutmijn, Sellafield, Amerikaanse sites, en laten we niet beginnen over de puinhopen in Rusland en ex-Sovjetstaten. Het is een klinklare leugen dat er netjes mee omgegaan wordt. In het “Westen” niet en van het Oosten weten we dat er in het verleden slecht mee omgegaan is en dat vele ex-Sovjet-staten geen geld hebben voor goede bewaking, etc. In Tsjernobyl is een prachtige site gemaakt om kernafval te verwerken. Uit een documentaire (ik moet het linkje zoeken) bleek dat die niet gebruikt wordt. “Netjes”, “de meeste” het klopt simpelweg niet. Hoeveel voorbeelden moeten er genoemd worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 JANC

@79:

In België gaat de “groene” lobbie nu zo ver om volledig operationele kerncentrales te slopen en vervangen door fossiele centrales!

wacht, de “prachtige” centrales in Doel en Tihange, die telkens in het nieuws komen vanwege leks, uitvallen, scheuren en zelfs verloren bouwplannen? Nog zo’n voorbeeld hoe “verantwoordelijk” er met kernenergie om wordt gegaan. En dat “volledig operationeel” mag ook wel met een korreltje zout genomen worden; Doel 1 en 2 liggen stil alsmede Tihange 3. En dat niet sinds gisteren!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Krispijn Beek

@79 kernenergie rendabel vanaf een CO2 prijs van -€40/ton CO2? Dat is zeker een majeure conclusie. Roept wel de vraag op waar alle vergunningaanvragen blijven, want de prijs is al decennia boven de €0. En de kans dat die er onder zakt is nihil. En waarom krijgt Hinkley C dan een garantieprijs voor 35 jaar inflatievast met een forse garantstelling voor de bouwfase? Of zou het wellicht zo zijn dat Citibank en energiebedrijven beter door hebben dan jij dat de financiële risico’s van een nieuwe kerncentrale te groot zijn voor een individueel bedrijf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Kacebee

@83: Weet je wat ik net zat te denken, Krispijn? Het gaat er steeds over dat bedrijven niet in kernenergie willen investeren omdat de financiële risico’s te groot zouden zijn, maar hoe zit het eigenlijk met zonne-energie? Noem eens wat bedrijven in Nederland die land opkopen om er zonnepanelen op te zetten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 JANC

@84: In Duitsland weet ik in ieder geval dat het gebeurd. “Solar valley” bijvoorbeeld. NEXT

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 JANC

@83: PS) ook slechts “toeval” dat hij uit een range net de voordeligste variant neemt. Zijn bron spreekt namelijk van verschillende moeilijkheden om dit te berekenen. Over halve waarheden gesproken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Hans Custers

@85

Het mooie van zonnepanelen is natuurlijk dat je ze op daken kunt zetten. Je hoeft helemaal geen land te kopen om die dingen op te zetten, omdat ze ook op bestaande gebouwen kunnen. Scheelt weer in de kosten. Eigenlijk is het best jammer dat er land wordt gebruikt voor zonnepanelen, zolang er nog veel daken zijn waar ze niet staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Kacebee

@85: Ik dacht nog: zal ik er meteen bij schrijven dat Duitsland niet meetelt? Maar ik vermoedde dat iemand er vanzelf wel mee zou komen. En jawel hoor!

Kijk, in Duitsland krijgen particulieren én bedrijven een gegarandeerde vergoeding voor elke geleverde kWh, willekeurig wat de marktwaarde op het moment van leveren is. Dat leidt tot de ziekelijke situatie dat zonne-energiefabrikanten zelfs bij negatieve energieprijs kunnen cashen terwijl andere centrales met productie stoppen (gas) of moeten betalen om van ‘hun’ overtollige stroom af te komen (kolen, nucleair). Met zulke goudgerande regelingen stapt ook het bedrijfsleven wel in en worden inderdaad grote stukken land gehuurd of aangekocht en met panelen volgebouwd.

Krispijn vraagt zich af waarom nieuwe kerncentrales niet meer van de grond komen. In het licht van de huidige marktverstoringen is dat een beetje een onnozele vraag. Als alle energieleveranciers behalve die op zon en wind maar moeten afwachten wat ze voor hun leveringen zullen krijgen, is het geen wonder dat investeerders de kat uit de boom kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Michiel de Pooter

@87: “Eigenlijk is het best jammer dat er land wordt gebruikt voor zonnepanelen, zolang er nog veel daken zijn waar ze niet staan”.

Als we alle daken in NL vol zouden gooien met pv’s, zouden we ook een probleem hebben, want de transmissiecapaciteit van lokale netten bij piekvermogens is daar niet op berekend. Gelet op situaties in Zuid-Groningen en Noord-Drente, blijkt dat initiatiefnemers en netbeheerders pas met elkaar in kontakt komen, als er problemen ontstaan. Dat zouden ze beter vooraf doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Frank789

@89: Als het over kernenergie gaat is van alles mogelijk als we er maar geld en moeite in steken, maar in 10 jaar tijd het elektriciteitsnet aanpassen voor massa’s zonnepanelen? ONMOGELIJK!!! Kan niet, mag niet.
Heus waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Michiel de Pooter

@90: Van mij mag alles; Alleen stroom uit een kerncentrale vergelijken met stroom uit een pv, lijkt me niet echt handig.
Dat soort reductionisme is wel productief om iets bij de domme massa naar binnen te schuiven, maar niet om een complex fysiek probleem op te lossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Frank789

@91: [ Alleen stroom uit een kerncentrale vergelijken met stroom uit een pv, lijkt me niet echt handig. ]
Dat deed ik dan ook niet. Dat maak jij er van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Hermie

Zijn hier nog mensen die werkelijk geloven dat we alleen met ‘duurzaam’ onze energie behoefte kunnen invullen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 gronk

@94: Yep. Duurzaam *en* gigantische batterijen. Die kernenergie mag je houden en daar laten waar de zon niet schijnt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 JANC

@94: nog niet. Waarschijnlijk zal er een component fossiel blijven. Maar uiteindelijk zullen we duurzamer moeten worden. Het is dus geen vraag van geloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Kacebee

@95: Twee dingen.
1. Zon en wind zijn niet duurzaam. De bronnen zelf wel natuurlijk, maar de middelen waarmee we die omzetten in elektriciteit zijn dat zeker niet.
2. Die gigantische batterijen gaan gigantisch veel kosten. Ik heb dat @13 even voorgerekend. En dat is met de energiekosten van nu; als we die lage prijzen straks niet meer hebben wordt alles nóg veel duurder. Hoe dat een vooruitgang is ontgaat me, maar alles voor minder CO2, nietwaar? Ook al heeft dat verwaarloosbaar weinig nut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Hermie

@95: Dus alleen duurzaam. Dus dan ook geen fossiele centrales als backup? Hoeveel % Biomassa wil je gebruiken in je duurzame mix? En gigantische batterijen dus. Wat mij opvalt is dat we het er al jaren over hebben maar dat er eigenlijk maar zo weinig van de grond lijkt te komen. We plaatsen wat windmolens en zo en met veel pijn en moeite hebben we dan in 2023 14 % duurzaam. Maar hoe zit het eigenlijk met die ontwikkeling van die batterijen? Zijn daar ook plannen voor uitgewerkt? Hoeveel dagen achtereen kunnen we dan straks op die batterijen alles gewoon blijven doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Michiel de Pooter

@95: Iemand die “duurzaam” en “gigantische batterijen” in een zin noemt, moet over een enorme informatieschuld beschikken. Van mij moet je niks gronk, maar ik zou daar iets aan doen. Geeft ook niks, iedereen mag van mij alles geloven. Neemt niet weg dat tegenover het recht om te geloven, de plicht tot onderzoek staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Hans Custers

Ik zou denken: hoe pessimistischer je bent over de ontwikkeling van duurzame energie, hoe meer reden dat is om er zo snel mogelijk zo veel mogelijk in te investeren. Want dan blijven er tenminste nog wat van die onmisbare fossiele brandstoffen over voor volgende generaties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Kacebee

@100: Dat is een krankzinnige reflex. Weet je wat in ons voorlijke buurland na al die jaren feed-in-garanties en daarbij behorende vele miljarden aan overheidssteun is bereikt? Drie procent van de primaire energie komt daar nu uit zon en wind. Drie procent! Moet dat 100% worden, dan hebben ze van alles 33 keer zo veel nodig (in werkelijkheid is zelfs dat te optimistisch). Je snapt toch wel dat dat niet gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Hermie

@100: Bedoel je te zeggen dat de volgende generaties nog fossiele brandstoffen moeten gebruiken? Ik dacht dat het de bedoeling is om dat na 2050 niet of nauwelijks meer te doen. Ik wil graag optimistisch zijn maar er wordt alhier vooral gerekend door de pessimisten en ik zie weinig rekenwerk van de optimisten. Dat het (veel) geld kost kan mij niet zo boeien, maar is het wel mogelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Kacebee

@102:

Bedoel je te zeggen dat de volgende generaties nog fossiele brandstoffen moeten gebruiken?

Het korte antwoord: ja. Een iets langer antwoord: buurland Duitsland heeft bewezen dat een paar procent zon en wind al grote financiële problemen veroorzaken. Bij meer procenten worden die problemen niet evenredig groter maar erger dan dat: elke volgende windmolen of PV-paneel komt op een minder gunstige plaats én maakt de volatiliteit groter. Het is het beklimmen van een berg die steeds steiler wordt.

Ik dacht dat het de bedoeling is om dat na 2050 niet of nauwelijks meer te doen.

Dat wordt wel beweerd, maar niemand vertelt hoe dat dan precies zou moeten.

Ik wil graag optimistisch zijn maar er wordt alhier vooral gerekend door de pessimisten en ik zie weinig rekenwerk van de optimisten.

Wie de rekensommetjes maakt, wordt vanzelf een pessimist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 JANC

Ach, zijn we van het eigenlijke onderwerp kernenergie – waar overal gaten zijn geschoten – de doelpalen gaan verzetten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Hermie

@103: Jouw ‘visie’ als voorman van de pessimisten alhier is mij wel duidelijk. Ik heb vooral belangstelling in de oplossingen van de optimisten. Die oplossingen hoeven ook nog niet allemaal exact in detail bekend te zijn maar als een groot deel in grote lijnen ingevuld kan worden zou het vertrouwen in ‘duurzaam’ wel versterken en een toename van pessimisten voorkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 JANC

@101:

In 2015 lag het aandeel duurzame energie in de Duitse energie-opwekking op 30 procent

https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/269/groene-energie

Bovendien subsidieert Duitsland de Franse en Belgische kerncentrales. A propos, was het niet zo dat er

in België (…) volledig operationele kerncentrales

waren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 JANC

@99: ach, worden er door Tesla & co geen gigantische batterijopslagplaatsen gebouwd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Kacebee

@105:

Ik heb vooral belangstelling in de oplossingen van de optimisten.

Ik ook.

@106:

In 2015 lag het aandeel duurzame energie in de Duitse energie-opwekking op 30 procent

Zullen we het nog maar een keer zeggen? Het gaat bij dit cijfer alleen over elektriciteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 ir. J. v. Dorp

@103: “Wie de rekensommetjes maakt, wordt vanzelf een pessimist.”

Totdat men kernenergie in de sommetjes betrekt.
De energie/klimaatproblematiek blijkt dan namelijk wel degelijk oplosbaar, en nog wel op voordelige en voortvarende wijze!

Zie o.a.

Could nuclear fission energy, etc., solve the greenhouse problem? The affirmative case
https://sci-hub.tw/10.1016/j.enpol.2011.11.041

Silver Buckshot or Bullet: Is a Future “Energy Mix” Necessary?
https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.3390/su10020302

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Frank789

@103: [ elke volgende windmolen of PV-paneel komt op een minder gunstige plaats ]
Wat een onzin, dat zou alleen kloppen als heel Nederland en de Noordzee al vol stonden met windmolens en pv panelen. En het aantal (bedrijfs-)daken zonder pv-panelen is nog immens groot.

Het ongewijzigd doorgaan met fossiel is het beklimmen van een berg die steeds steiler wordt, ook voor climate change deniers, fossiel wordt gewoon duurder en duurder. Ook als pv panelen en windmolens steeds rendabeler worden, dan zullen extra kosten voor opslag en transport opdoemen.

Maar wie de reële rekensommetjes voor nucleair maakt, wordt vanzelf een nucleair-pessimist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 JANC

@108: en dus? Nucleaire energie gaat over electriciteit. Kortom, jij verzet de doelpalen!

Oh en wederom selectief reageren. Het valt op!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 JANC

@109: hoevaak ben jij nu gewezen op jouw leugens? Jij gaat vrijwel niet in op die reacties. Als je al ingaat op reacties blijft het daarna stil. Moet ik die links weer zelf uitpluizen, zoals ik voorheen al deed, en er op wijzen dat jij niet hetzelfde beweerd als jouw bronnen – anders gezegd: dat je liegt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Michiel de Pooter

@107: Iemand die gelooft dat “Tesla” met “duurzaamheid” te maken heeft, moet a) over een gigantische informatieschuld beschikken en b) zijn confirmation bias af gaan bouwen.
Ook hier geldt: van mij mag je alles geloven, alleen de plicht tot onderzoek blijft recht staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Hans Custers

@102

Ik pretendeer niet in de toekomst te kunnen kijken. Dus ik kan niet voorspellen hoe we over 30 of 50 jaar energie opwekken. En wat mij betreft hoef je degenen die pretenderen dat wel te weten niet bijster serieus te nemen.

De vraag die er werkelijk toe doet is: hoe kunnen wij, de maatschappij, ervoor zorgen dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Ofwel: welke beleidsmaatregelen zou je daarvoor moeten treffen? Volgens mij zijn heel veel deskundigen het erover eens dat een CO2-belasting daarvoor het beste is. Daarmee help je de markt voor duurzame opwekking van energie vooruit. Energiebedrijven kunnen dan zelf wel bepalen voor welke vorm van opwekking ze kiezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 JANC

@113: eigenlijk is het omgekeerde. Wie deed een bewering? Ik ben zo netjes een voorbeeld te noemen.

Maar goed, vooralsnog doet Tesla bijvoorbeeld in België aan het verminderen van pieklasten door o.a. wind- en zonne-energie en draagt bij aan een duurzamere toekomst.

Oh en nogmaals, doelpalen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Folkward

@Kacebee
Ga zo door, zou ik zeggen. Je zit discussies hier enorm te verstieren, en er zijn regels voor het verstoren van discussies. Je komt weer met dubieuze bronnen ‘voetnoten’ aanzetten; de één is gewoon (weer) een radicale antiwindenergie- en als het even kan, een anti-AGW-site. En van de andere site pluk je alleen maar 1 cijfertje, die die bron zelf niet eens verantwoordt. Dat cijfer klopt niet: het aandeel hernieuwbaar in primaire energie in Duitsland is 13%, in elektriciteit (wat je alleen maar met kernenergie, jeweetwel: #0, kan doen), is 30%+. Ook geldt: jij verzet de doelpalen door ook primaire energie erbij te halen. Daar heb ik je al op gewezen, en JANC ook. Houd er mee op.

@ir.
Je bent te positief. De rapporten die je in #109 aanhaalt hebben die nuance die jij mist wèl. Het eerste artikel ziet haken en ogen in de benodigde brandstof die nodig zou zijn: een vertienvoudiging (500.000 ton) van wat in 2009 gemijnd werd. Door nieuwe technieken zou dit uiteindelijk juist enorm verminderd kunnen worden naar 6000 ton. Maar die is er nog niet… Ook stelt het eerst artikel dat er eigenlijk tegen de klippen aangebouwd moet worden. Tussen 2030 en 2060 moet er jaarlijks 134 GWe bijgebouwd worden, iets wat volgens de auteur mogelijk is als in de EU, geheel Noord-Amerika, China, Japan, Zuid-Korea, India en Brazilië in hetzelfde tempo kerncentrales worden gebouwd als in Frankrijk tussen 1977 en 1999, oh, en dan nog komt het getal alleen in de buurt als je het aanpast aan het inflatiegecorrigeerde toegenomen GDP. Beetje iffy dus.

Het tweede artikel ziet ook beren op de weg (het heeft als één van de auteurs ook de auteur van het 1e artikel). Ook hier moet de redding weer komen van een nieuw soort reactor. En die nieuwe reactor is dan weer helaas afgeblazen door een politieke beslissing in de jaren 90. Heropstarting van het concept kwam/komt maar moeilijk van de grond, ook al spreekt het artikel over een heropstartdatum van 2001. (De laatste fase waarnaar verwezen wordt, die voortijdig beëindigd werd, zou nog 3 jaar duren vanaf 1994.) Hoe moeilijk het zou zijn om IFR-Prisms te bouwen, wordt vergeleken met de Amerikaanse oorlogsvliegtuigindustrie in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij krijg je dus hetzelfde beeld als bij je eerste bron. Het is mogelijk om het te doen, maar je moet dus eigenlijk tegen de klippen aan bouwen met een oorlogsindustriementaliteit. Beide artikelen spreken over de Generation IV reactor. Maar die generatie is nog in ontwikkeling en eigenlijk nog niet toegepast. Geen van beide artikelen gaan (diep) in op de commerciele overwegingen in #0, waarvan #0 juist zegt dat dat een beperkende factor is.

Voor de beeldvorming rest dus de huidige generaties kernreactoren, en die hebben geen goed imago. De kernreactoren in België zijn helemaal niet ‘volledig operationeel’, en door de fouten die daaraan ten grondslag liggen, ook niet veilig. (Goed, generatie IV reactoren zouden inherent veilig zijn, maar nogmaals: toekomstmuziek). 1979 kende Three Mile Island, 1986 Tsjernobyl en recent (2011) dus nog Fukushima, alle Generatie I en II reactoren, als ik het goed heb. Generatie III ziet pas net het commerciële daglicht

Ik ben de kwaadste niet en zou wel graag zien dat er geïnvesteerd wordt in kernreactoren; het ‘land van melk en honing’ dat ze beloven klinkt aantrekkelijk én haalbaar. Maar om met een oorlogsindustriementaliteit kerncentrales uit de grond te stampen (wat volgens de artikelen nodig zou zijn), nee zo ver kun je niet gaan. Wind- en zonne-energie kunnen veel, maar hebben, inderdaad, als probleem dat ze weers- en seizoensafhankelijk zijn. Daardoor is tijdelijke overproductie nodig, samen met grote opslagmogelijkheden (tenzij we als gehele mensheid binnen de keerkringen gaan wonen). De beperkingen met betrekking tot elektriciteitsopslag zijn ook dat een voertuig relatief vrij veel gewicht aan batterij mee moet nemen ten opzichte van de potentiële afstand die het daarmee kan bereizen. Dát is het gewelde voordeel en nadeel van brandstoffen als benzine: zelfs met een niet bijzonder zuinig voertuig kun je grote afstanden afleggen, zoveel energie zit er in benzine. Overproductie van elektriciteit van (slecht regelbare) kerncentrales (door dag/nachtcycli, maar ook door productie van wind- en zonne-energie) kan dan omgezet worden in brandstof, ook al zijn daarbij efficiëntieverliezen.

Maar zover zijn we nog niet. Kernenergie moet nog behoorlijk wat groeien, wil het de financiële zorgen van #0 wegnemen, competitief zijn met (al dan niet gesubsidieerde) renewables, en ook de angst voor meltdowns bij het publiek wegnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Kacebee

@116:

En van de andere site pluk je alleen maar 1 cijfertje, die die bron zelf niet eens verantwoordt. Dat cijfer klopt niet: het aandeel hernieuwbaar in primaire energie in Duitsland is 13%, in elektriciteit (wat je alleen maar met kernenergie, jeweetwel: #0, kan doen), is 30%+.

Je gooit van alles door elkaar, Folkward. Je klaagt over mijn vermelding van 3% zon+wind betrokken op de totale primaire energie van Duitsland, omdat de bron zich niet op een bron beroept. Goed, dan gaan we toch een stapje dieper?

Op de website van de Agentur für Erneubare Energieen, bepaald geen tegenstanders van ‘groene’ energie, vond ik een grafiekje met cijfers van 2017. Daarop kun je zien dat in dat jaar 22,4% van de opgewekte elektriciteit voor rekening kwam van zon en wind, dus niet jouw 30+ (dat is namelijk inclusief waterkracht en biomassa, en daar hadden we het niet over).

Hoe komen we nou op 3%? In Nederland is elektrische energie ongeveer 20% van het totaal, als dat in Duitsland ook zo is zouden we uitkomen op 4,4%. Maar het kan misschien preciezer:

Volgens het Umweltbundesamt komt hernieuwbaar op 13%. In een andere grafiek zien we dat verder uitgesplitst, en daar blijken PV en wind samen goed voor 36%. Met die 13% komen we op 4,7% van het totaal. Goed, dat is meer dan 3% maar niet schokkend veel meer. En er kan ook nog iets zijn met de definitie van wat primaire energie is: wind en zon tellen voor 100% en kernernergie voor 30% omdat de warmte daarvan niet wordt gebruikt.

Ook geldt: jij verzet de doelpalen door ook primaire energie erbij te halen. Daar heb ik je al op gewezen, en JANC ook. Houd er mee op.

Nou maak je het helemaal Spaans. Willen we nou de totale CO2-uitstoot verminderen, of willen we het alleen hebben over 20% daarvan, namelijk, dat deel dat vrijkomt bij de productie van elektriciteit? Het eerste toch?

Uiteindelijke wil je álle energie vervangen door duurzaam, dus ook het gas waarmee we huizen warm stoken en de benzine waarmee we auto’s laten rijden. De focus op alleen elektrische energie nu heeft alleen tot doel de ‘groene’ zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. Dat is de discussie verstoren en daar moet je maar eens gauw mee ophouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Hermie

@114: Dus we heffen CO2 belasting en dan komt het wel allemaal goed? Als die heffing maar hoog genoeg is zal dat vast wel gaan werken. Maar ondanks dat veel mensen dat al jaren zeggen gebeurd het toch niet. Zelfs in Europa komt dat maar niet van de grond, laat staan in de wereld. Ik vind het best om zo’n vrijblijvende opstelling in te nemen en uiteindelijk komen we er wel, maar 2050 zal waarschijnlijk niet worden gehaald, laten we er dan maar 2100 van maken. Natuurlijk, niemand kan in de toekomst kijken, wie weet komen er wel doorbraken, net zoiets als gokken op kernfusie. Maar laten we dan dichter bij huis blijven, 49% CO2 reductie in 2030. Zo langzamerhand moeten we toch wel duidelijke plannen hebben hoe we dat dan gaan halen? De kolencentrales gaan dicht, maar daarmee zijn we er nog lang niet. CO2 belasting zal het niet worden, en voor kernenergie is onvoldoende draagvlak en dat zie ik niet zomaar veranderen. Is die 49% reductie doelstelling voor 2030 wel haalbaar en hoe dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 ir. J. v. Dorp

@116: “Beide artikelen spreken over de Generation IV reactor. Maar die generatie is nog in ontwikkeling en eigenlijk nog niet toegepast.”

Deze kweekreactortechniek is al lang geleden bewezen, en is inmiddels gebouwd en operationeel in commerciele toepassing, in Rusland. De techniek behoeft verder geen technologische ontwikkeling en kan onmiddelijk op onbeperkte schaal worden uitgerold.
http://www.powermag.com/beloyarsk-nuclear-power-plant-unit-4-sverdlovsk-oblast-russia/

Deze kweekreactortechniek is geschikt voor continue levering van stroom voor 2 ct/kWh. (Die lage prijs is van belang voor de productie van schone waterstof dat kan concurreren met fossiele energie) De techniek is ontworpen op een evacuatieradius van nul, oftewel: er is geen evacuatiezone meer nodig vanwege het ontbreken van de ontsnapping van aanmerkelijke hoeveelheden radioactief materiaal in geval van een ernstig ongeluk. De techniek is nadrukkelijk onderdeel van het lange termijn masterplan waarin volledige radiologische equivalentie van de kernsplijtingsproducten bereikt wordt rond het einde van deze eeuw. (met andere woorden: dat er geen reden meer is om kernafval ondergronds te bergen, maar dat het gewoon bovengronds kan afkoelen tot achtergrondniveau.)
https://media.superevent.com/documents/20170618/c679689fc215eeb3308cfcc2872f95c2/fr17-399.pdf

NB Ik ben voorstander van alle technologieën die kunnen bijdragen aan de voortvarende, bona fide reductie van co2, dus natuurlijk ook zonne-energie, windenergie, geothermie, etc. Ik waarschuw slechts voor de antikernenergielobbie die al 40 jaar bezig is met het creëren en onderhouden van een uitgebreide antikernenergiemythologie. Deze “groene” antikernenergiebeweging is de hoofdoorzaak van fossiele afhankelijkheid en het klimaatprobleem. Daarnaast is ze de oorzaak van beschadiging van de intelligentie van grote groepen mensen die hun wezenloze “groene” mythologie abusievelijk voor waar aannemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 JANC

@119: Ga eens in om de aantoonbare fouten in je voorgaande reacties. Tot je er op ingaat hang jij “wezenlose nucleaire mythologie” aan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Hans Custers

@118

Dus we heffen CO2 belasting en dan komt het wel allemaal goed?

Ik weet vrij zeker dat ik dat niet zo heb gezegd. Sterker nog: ik heb helemaal nergens beweerd dat het goed komt. Dat zou ook wel raar zijn, als ik eerst beweer dat ik niet in de toekomst kan kijken. Ik heb even helemaal geen zin in maar weer een discussie met iemand die puntjes probeert te scoren door mijn woorden te verdraaien. Dus ik laat het hierbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Folkward

@119
Klopt, er is welgeteld één Generatie IV-reactor (waarvan ook wordt gezegd dat het een GenIII is), het aantal GenIII is ook vrij klein. Misschien dat de HTR-PM inmiddels ook online is, dan zijn er 2 GenIV’s. Uitrollen op onbeperkte schaal is dus nog niet van toepassing. Daarnaast zijn er nog veel GenII reactors (en worden er nog GenII+ reactoren gebouwd), waar we nog ongelukjes van kunnen verwachten, wat kwalijk is voor de beeldvorming.

Deze “groene” antikernenergiebeweging is de hoofdoorzaak van fossiele afhankelijkheid en het klimaatprobleem.

Ik snap de redenering, maar die ‘groene antikernlobby’ had de eerste paar decennia wel gewoon gelijk. Het opwekken van kernenergie stond gelijk aan het produceren van kernwapens, omdat kernreactoren daar ook voor werden gebruikt. De wereld redden van een hittedood (of, door kolen, van een zuurdood) om het vervolgens spreekwoordelijk groen op te laten lichten, is nou niet zo behulpzaam.

@118
CO2-belasting is ervoor om de maatschappelijke kosten (die er zeker zijn, maar niet worden meegerekend in de energiekosten voor fossiel) te internaliseren en toe te schrijven aan de ontstaansbron. CO2-belasting is vaak nog steeds te laag om de maatschappelijke kosten te benaderen. Verder: zelfs als er genoeg draagvlak zou zijn voor kernenergie, dan helpt dat de situatie in 2030 nog niet: de bouwtijd van zo’n reactor is dusdanig lang dat die nu óf al gepland, óf gebouwd moet zijn, wil die in 2030 operationeel zijn.

@Kacebee
Doei Kacebee, probeer je maar weer te redden door achteraf met kommaneuken goed proberen te praten, wat je vooraf niet met objectieve cijfers kunt ondersteunen. Ga lekker uitsplitsen wanneer het jou uitkomt (wind + zon, MAAR NIET DE REST), of lekker op één hoop gooien wanneer het -verrassing- jou goed uitkomt (Ja, maar primaire, niet elektrische energie). #117 is de eerste keer dat het erop lijkt dat je iets van bronnenverantwoording te doen, en daar slaag je dan nog steeds niet in. HERPEDERP 4,7% is bijna net zo groot als 3%, nee dat is meer dan 50% meer. Ga gewoon weg, ga naar de VS, gezien je jubelstemming voor dat land. En zie het IQ van beide landen stijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 JANC

@117:

dat is namelijk inclusief waterkracht en biomassa, en daar hadden we het niet over

het is een reactie op #116, waar staat “hernieuwbaar”. Kortom, daar hadden “we” het wel over. Wederom doelpalen verzetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Kacebee

@123: We zijn het er m.i. over eens dat wind+zon in Duitsland een marginale rol speelt. De andere “duurzame” bronnen, waterkracht en biomassa, zijn uiteraard beperkt in capaciteit. Je kunt niet meer biomassa opstoken dan er op het land wil groeien, en met de aanleg van steeds meer PV-velden wordt dat areaal alleen maar kleiner. Hoeveel stuwmeren Duitsland nog zou kunnen aanleggen weet ik niet precies, maar heel veel kunnen het er niet zijn. Kortom, de groei moet geheel van wind en zon komen en dus is het niet gek vraagtekens te zetten bij de huidige rol van speciaal die twee: drie procent volgens de eerste bron, 4 à 5 procent volgens mijn rekensommetjes op basis van andere bronnen. Valt dit snel op te vijzelen naar een substantieel deel van het CO2-uitbrakende energieverbruik? Wie dat gelooft knijpt zijn ogen stijf dicht voor de realiteit.

@118:

Is die 49% reductie doelstelling voor 2030 wel haalbaar en hoe dan?

Het antwoord op die vragen ga je niet krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 JANC

@124: Oneens, want meer dan een vijfde van de elektriciteit wordt opgewekt door zon en wind.

De ontwikkeling van zonnecellen staat niet stil. Zo zijn er zonnecellen die in straten geintegreerd kunnen worden. Of zonnecellen die (deels) lichtdoorlatend zijn, zodat Biomassa EN zonnecellen op hetzelfde perceel kunnen. Net zoals met MSR nog luchtfietserij, maar toch. De uitdagingen voor een duurzamere wereld met minder CO2 uitstoot zijn gigantisch. Veel makkelijker vast te houden aan de status quo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Kacebee

@125: Sorry Jan, je bakt ze weer van eieren.

meer dan een vijfde van de elektriciteit wordt opgewekt door zon en wind.

In welk land is dat?

De ontwikkeling van zonnecellen staat niet stil. Zo zijn er zonnecellen die in straten geintegreerd kunnen worden.

Goed idee: laten we peperdure panelen maken en er dan met auto’s overheen raggen.

Of zonnecellen die (deels) lichtdoorlatend zijn

Geniaal! Nog lagere opbrengst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 Frank789

@126: [ Goed idee: laten we peperdure panelen maken en er dan met auto’s overheen raggen.
Of zonnecellen die (deels) lichtdoorlatend zijn
Geniaal! Nog lagere opbrengst.]

Allemaal mogelijkheden dus om nieuwe oppervlaktes te benutten dan alleen het dak en dat we minder grondaankopen voor PV panelen hoeven te doen.

Die uiterst positieve aspecten probeer je nu belachelijk te maken met non-argumenten om je rücksichtslose anti-renewables houding overeind te kunnen houden.

Iets met azijn en zo…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 JANC

@126: We hadden het over Duitsland.
En het is zo geniaal dat zonnecellen-in-wegen al bestaan! https://www.ad.nl/woerden/zonnecellen-op-asfalt-van-de-n401~af69cbc5/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 Minik

Ik weet niet of solar wegen een goede oplossing zijn. Zonnepanelen worden niet voor niets onder een bepaalde hoek richting de zon geplaatst vanwege het rendement. Ook is stof een vijand van opbrengst en als je een vlakke weg hebt dan blijft stof langer liggen dan bij een paneel onder een bepaalde hoek.
Ik zie nergens ROI berekeningen bij deze toepassing.

Transparante zonnepanelen zijn volgens mij veelbelovender. We hebben in Nederland 100.000en m2 glasoppervlak in de tuinbouw. Als dat gebruikt kan worden als energie-opwekker is dat natuurlijk interessant. In Duitsland kent men het wel.
http://www.solar-constructions.com/wordpress/transparente-solarmodule/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Frank789

@129: [ Zonnepanelen worden niet voor niets onder een bepaalde hoek richting de zon geplaatst vanwege het rendement. ]

Staar je niet blind op de hoek. Die is ideaal loodrecht op de zon, maar dat is alleen te bereiken met een motorgestuurd paneel dat elke minuut wordt bijgestuurd, 365 dagen lang. En dat kost wat.

Elk vast paneel is dus een compromis. En soms loont het zelfs om de panelen plat te leggen of horizontaal te plaatsen en af te zien van dure stellages om een hoek te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Minik

@130 Ik staar me daar niet blind op maar ik wil graag een ROI berekening van deze toepassing zien. Meten is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Kacebee

@127:

Die uiterst positieve aspecten probeer je nu belachelijk te maken met non-argumenten om je rücksichtslose anti-renewables houding overeind te kunnen houden.

Die aspecten zijn gewoon achterlijk en zonnecellen op wegen gaan nooit wat worden. We hebben niet voor niets ZOAB ontwikkeld en asfalt met rubber om het wegdek stiller en beter berijdbaar te maken. Het lijkt mij uitermate stug dat zonnepanelen de rij-eigenschappen gaan verbeteren, maar er zal vast een halve gare zijn die bereid is geld te verspillen én de verkeersveiligheid te verminderen én het milieu te schaden. Renewable? Ga toch weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 Frank789

@132: [ zijn gewoon achterlijk … gaan nooit wat worden … lijkt mij uitermate stug ]
Je weet nul komma niks en hebt dus ook geen valide argumenten.

[ geld te verspillen én de verkeersveiligheid te verminderen én het milieu te schaden. ]
Bewijs dat maar eens, tot dan is het pure vuilspuiterij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Frank789

@131: [ ik wil graag een ROI berekening van deze toepassing zien. ]
Van die glas toepassing weet ik niks, maar ongetwijfeld wordt er voor glas en asfalt getest om haalbaarheid te bepalen in de zin van slijtage, verkeersveiligheid en uiteraard opbrengst. Maar net als de invalshoek geldt ook dat de ROI in iedere situatie anders zal zijn.

In de basis lijkt me dat je er altijd een startvoordeeltje is, glas en asfalt heb je immers nodig, dus een combinatie begint met een besparing op standaard glas en asfalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 Bismarck

@129: Even afgezien van dat ik het wat vreemd vind dat de discussie blijkbaar ineens over zonne-energie gaat in plaats van over (de economische onhaalbaarheid van) kernenergie, een paar overpeinzingen:
-Zie jij veel stof liggen op wegen? Het wordt er nogal afgereden door auto’s.
-Het rendement van platliggende zonepanelen is in Nederland ongeveer 87% van dat van op het zuiden gerichte zonepanelen onder een hoek van 36 graden (de optimale opstelling).
-Afgezien van wegen en kassen, hebben we ook behoorlijk wat oppervlak in de vorm van daken en muren op het zuiden (verticaal op het zuiden is nog steeds 74% van het optimale rendement en stofmatig gezien zelfs een stuk aantrekkelijker).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 Hermie

@121: Nee dat heb je inderdaad niet zo gezegd, maar daarom stel ik het toch als een vraag? Ik moet het doen met je tekst en daar heb ik helemaal geen kritiek op, daarom verbaas ik mij nogal over je reactie. Wat heb ik in vredesnaam verkeerd gezegd vraag ik mij nu af. Als dit al een reden is om weg te lopen….. Wat ligt er nu eigenlijk zo gevoelig?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Michiel de Pooter

@135: Haha, of je de panels nu plat of onder een hoek legt (of met de achterkant naar de zon), het maakt allemaal geen reet uit. Op onze geografische hoogte is dat het verschil tussen niks en niks. In alle energie jaaroverzichten van IEA, REN21 of BP, levert solar een bijdrage van minder dan 1% van de totale primaire eindproductie van energie. Zelfs na 20 jaar suf subsidieren. Dus waar zit je je druk over te maken ? Solar is een erg sneue energievorm met alleen symbolische, ideologische waarde, waar a-technische mensen over dagdromen, die de basisbeginselen van electrische stroom niet begrijpen.
Voor de rest kan je er he-le-maal niks mee doen, zonder technologie afkomstig uit een fossiel systeem of fossiele infrastructuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 JANC

@137: Bedankt voor deze waardevolle toevoeging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 JANC

@135: Klopt, het afleiden en doelpalen verzetten is weer gelukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 Hermie

@135: Volgens mij heeft Krispijn goed omschreven waarom om dit moment de kansen voor kernenergie laag zijn. ” kosten en financiële risico’s van kernenergie zijn groot voor private investeerders. De studie somt vijf grote risicogebieden op waar ontwikkelaars en beheerders van nieuwe kerncentrales rekening mee moeten houden: planning, bouw, energieprijs, beheer en sluitingskosten. ” In een markt met veel aanbod stap je nu even niet in kernenergie. Kolen en Europa en gas in Amerika en wind zijn te goedkoop.

Maar als we naar het verwachtingen gaan kijken voor deze eeuw is er toch een geheel andere afweging: Wie levert CO2 arme energie is dan nog de enige afweging die telt. Zodra kolen en gas uitgefaseerd worden is het wind/zon tegenover kernenergie. Als we de veiligheidsrisico’s van kernenergie negeren is kernenergie de enige oplossing waarvan we met zekerheid kunnen stellen dat deze ons nog eeuwenlang 24/7 jaar in jaar uit CO2 arme energie levert. Opslag en backup zijn nu eenmaal elementen die wind en zon zeer kostbaar maken zodra je alles met wind en zon wilt invullen. Dat wordt erg lastig als je ook niets van Biomassa en CCS wilt weten. Je zal dan over moeten gaan naar een “werken wanneer het waait” maatschappij. Waait het niet dan blijven we thuis. Het is een optie die te overwegen valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 Michiel de Pooter

@140: “Het is een optie die te overwegen valt”.

Ja, zeker als je van miljoenen doden houdt. Onze huidige lifestyle verdraagt geen onderbroken energieflow. Een groot deel van de wereldbevolking woont in megasteden, die gebaseerd zijn op een 24/7 volcontinue aanvoer van o.m. energie en voedsel en afvoer van afval door sanitaire systemen, zoals waterzuiveringssystemen die oppervlaktewater beschermen van afvalwater. Iedere kleine ontregeling van die systematiek, zal onmiddellijk ontaarden in een nooit geziene dystopie van epidemieën, voedselopstanden en burgeroorlog.
U wordt bedankt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 JANC

@141: Lezen is kennelijk een vak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 Frank789

@142: Hij heeft geen echte argumenten dus dan maar makkelijk ridiculiseren door te doen alsof we de wijziging morgenmiddag om 12:00u wereldwijd invoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 ir. J. v. Dorp

@140: Krispijn is a jaren antikernenergieactivist. Vandaar dat hij in zijn artikel bijvoorbeeld niet even eerlijk opgenomen heeft dat het Planbureau voor de Leefomgeving kernenergie aangewezen heeft als goedkoopste bron van stabiele, co2-vrije energie voor Nederland. Krispijn put liever uit de uitgebreide antikernenergiemythologie die op internet te vinden is. Waarom hij dat doet heeft vermoedelijk met cognitieve dissonantie te maken.

Mensen met hart voor mens en milieu moeten hun verstand gebruiken. Er is geen tijd meer voor het soort onzin dat mensen als Krispijn verspreiden. Nederland en de wereld heeft kernenergie nodig, namelijk minimaal een verdriedubbeling van het huidige opgestelde vermogen (o.a. IPCC, IEA, zelfs Shell in haar laatste scenariostudie), en hoe meer hoe beter.

Nota bene: het dwepen met de “groene” antikernenergiebeweging is een dodelijke vergissing die we ons niet meer kunnen veroorloven. Er is geen plan B.
https://e360.yale.edu/features/why-nuclear-power-must-be-part-of-the-energy-solution-environmentalists-climate

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 JANC

@144:

Vandaar dat hij in zijn artikel bijvoorbeeld niet even eerlijk opgenomen heeft dat het Planbureau voor de Leefomgeving kernenergie aangewezen heeft als goedkoopste bron van stabiele, co2-vrije energie voor Nederland.

zoals ik al meerdere keren heb aangetoond is dit een klinklare leugen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 Frank789

@144: Krispijn Beek geeft in het bovenstaande uitgebreide artikel een prima overzicht van de stand van zaken. Als dat artikel anti-kernenergie-lobbyen voorstelt, dan doet hij zijn job bijzonder slecht.

Het enige wat jij doet is het artikel kenmerken als “louter halve waarheden” zonder het artikel grondig per “halve waarheid” te fileren.
In plaats daarvan kom je slechts met hele leugens als
– Er zijn geen kernafvalproblemen
– het afval zelfbeveiligend
– Afval uit nucleaire energieopwekking heeft nooit enige schade veroorzaakt
– netjes opgeborgen
et cetera.

Als die leugens makkelijk ontmaskerd worden ga je op de man spelen. En terwijl de meeste reageerders juist de argumenten voor en tegen afwegen ben jij bij uitstek diegene die rücksichtslos leugens plaats om nuleair te promoten en renewables te bashen. Wie is hier nu de lobbyist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 ir. J. v. Dorp

@145: U heeft niets aangetoond behalve uw schrijnende gebrek aan kennis en inzicht, en uw vreemde bereidheid om zich aan te sluiten bij de verderfelijke antikernenergielobby.

Ik heb u al eerder gewezen op deze studie van het Planbureau voor de Leefomgeving.
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-kosten-energie-en-klimaattransitie-in-2030-update-2018_3241.pdf

Tabel S1 op pagina 6 laat duidelijk zien dat kernenergie de goedkoopste stabiele energiebron is volgens PBL, (waarbij PBL voor deze tabel uitgaat van de *meest* conservatieve aannames ten aanzien van kosten, bouwtijden, etc, van een nieuwe kerncentrale.)

Tabel 11 op pagina 27 laat bovendien zien dat kernenergie volgens PBL de potentie heeft – uitgaande van optimistische aannames – om bijzonder voordelig te zijn voor Nederland, namelijk tegen *negatieve* co2 kosten (waarmee PBL bedoelt dat zelfs bij een co2 prijs van nul euro per ton, de toepassing van kernenergie financieel zeer concurrerend is in Nederland.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Spam

@147 na grootschalig PV en wind op land dan. Lees ook even de kanttekeningen die hetzelfde rapport plaatst bij zowel kosten als haalbaarheid van kernenergie op pagina 26 en 27. Ik zal me hier beperken tot het kopiëren van de conclusie:

Het lijkt daarom niet reëel om er zonder meer
van uit te gaan dat kernenergie een bijdrage kan leveren.

En de uiteindelijke conclusie op pagina 65:

Standaard is gerekend zonder nucleair, vanwege de twijfelachtige tijdige haalbaarheid. Om in 2030 te kunnen rekenen op een kerncentrale die in productie is, zou er nu al sprake moeten zijn van een commerciële basis en concrete plannen. Maar op dit moment is er geen stimuleringsregeling voor kernenergie of draagvlak om zo’n regeling wel te initiëren, terwijl een nieuwe kerncentrale zonder dergelijk beleid er niet zou komen. Zonder staatsteun is in de huidige markt investeren in kernenergie niet aantrekkelijk voor private partijen. Een pakket met kernenergie sluit daarom niet aan bij de huidige beleidsrealiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 JANC

@147: U valt in herhaling. Ik herhaal mijn voorgaande reactie nog maar eens: https://sargasso.nl/de-toekomstkansen-voor-kernenergie/#comment-1017138
Kortom ik heb al lang aangetoond dat het niet klopt wat u zegt. Ik ben niet snel op mijn teentjes getrapt, maar het is in een discussie wellicht niet zo handig op de man te spelen (schrijnende gebrek aan kennis en inzicht) wanneer op de keper beschouwd u zich heeft laten betrappen op leugens. Als u iets meerdere malen herhaald, namelijk dat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving “kernenergie de goedkoopste stabiele energiebron is” wordt het daarmee nog niet waar. Ik wijs u er nog maar eens op dat er staat “Het lijkt daarom niet reëel om er zonder meer van uit te gaan dat kernenergie een bijdrage kan leveren”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 ir. J. v. Dorp

@148: De steun die nodig is voor kernenergie is politiek. Investeerders willen garantie dat ze de centrale kunnen exploiteren op een gelijk speelveld, dus zonder plotselinge sluiting (zonder compensatie) zoals in Duitsland gebeurde, maar ook zonder blootstelling aan politiek gemotiveerde marktverstoring (zoals prijsdumping door gesubsidieerde “groene” energiebronnen).

Dat een nieuwe kerncentrale mogelijk niet voor 2030 in bedrijf is, is natuurlijk geen argument tegen kernenergie maar eerder een argument tegen het *nog* langer uitstellen van de beslissing om er eindelijk een te bouwen. We hebben haast!

Tien jaar geleden besloot de politiek om drie nieuwe kolencentrales te bouwen, nadrukkelijk omdat er onvoldoende politiek draagvlak was voor nieuwe kerncentrales. De Stichting Natuur en Milieu en de PvdA hielden voet bij stuk en wilden per se “schone” kolencentrales, terwijl het Kabinet juist kernenergie wilde. Zo’n blunder kunnen we ons nu niet meer veroorloven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 JANC

@150:

dus zonder plotselinge sluiting (zonder compensatie) zoals in Duitsland gebeurde

Hoewel ik niet wil zeggen dat dit investeerders niet alsnog afschrikt, begrijp ik dat onlangs besloten is wel compensatie te geven aan de drie concerns die getroffen warden door de “Atomausstieg” (https://www.tagesschau.de/inland/entschaedigung-atomkonzerne-101.html)

Tien jaar geleden besloot de politiek om drie nieuwe kolencentrales te bouwen

zijn er niet met de bouw van de drie nieuwe centrales ook zes offline gegaan?

De Stichting Natuur en Milieu en de PvdA hielden voet bij stuk en wilden per se “schone” kolencentrales, terwijl het Kabinet juist kernenergie wilde

Dat klopt ook niet:

In 2007 besloot het kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA en ChristenUnie) tot de bouw van drie nieuwe kolencentrales. De PvdA was eigenlijk tegen, maar schikte zich naar de meerderheid binnen de coalitie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 ir. J. v. Dorp

@151: Inderdaad, maar na een slopende juridische strijd die vergezeld ging met de meest walgelijke antikernenergiecampagne die Duitsland ooit gezien heeft (en dat wil wat zeggen!). Tegelijk gingen de “groene” antikernenergiegroepen – figuren als Krispijn – in de rest van Europa joelend de straat op met belachelijk geraaskal over dat “niemand meer wil investeren in kernenergie!”. Natuurlijk niet! Men is zich kapot geschrokken. Het Duitse “groene” vandalisme – het redeloos vernietigen van de eigen kernenergiesector, in naam van klimaatbeleid! – is in de hele Europese industriesector ingeslagen als een bom. Enfin, ik kan u verklappen wat de reden is dat de Europese industrie niet al lang vertrokken is naar het buitenland: dat is de toezegging van de Europese politiek dat Europese *BURGERS* zullen opdraaien voor de kosten van de energietransitie, die – zonder kernenergie – een peperdure nachtmerrie zal blijken te worden. En bedankt!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 Hans Custers

@152

Joris, mensen als jij zijn een zegen voor de anti-kernenergiebeweging. Niets voedt het wantrouwen en de weerstand tegen kernenergie meer dan een pro-nuclaire lobby die zo bot over alle zorgen die mensen hebben heen walst. Daarmee voed je het wantrouwen en de weerstand juist.

Angst die veel mensen hebben voor zoiets als straling is (deels) irrationeel. Maar wel reëel: die angst bestaat echt. En dat neem je niet weg door die mensen af te schilderen als volslagen idioten, of fanatici.

Wat jij doet is preken voor eigen parochie. Degenen die toch al fanatiek voor kernenergie zijn zullen het geweldig vinden. En verder overtuig je er helemaal niemand mee.

Als je werkelijk mee draagvlak wilt voor kernenergie, zul je de zorgen die een deel van de bevolking heeft serieus moeten nemen. Zelfs als je die zorgen zelf totaal irrationeel vindt. Want zolang je geen flintertje begrip op kunt brengen voor die bezorgdheid zul je de argumenten om mensen gerust te stellen ook niet vinden.

Als je tekeer blijft gaan zoals je dat nu doet bedrijf je in mijn ogen (onbedoeld) anti-kernenergie-propaganda die misschien wel effectiever is dan wat Greenpeace ooit zou kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 JANC

@152: Ter vermaak: Laat eens voorbeelden zien van die “meest walgelijke antikernenergiecampagne”
(ps: “een slopende juridische strijd” zie ik niet zozeer tussen grote firma’s en regeringen, maar meer bijvoorbeeld burgers tegen grote firma’s of regeringen. Voor wie was het slopend?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 ir. J. v. Dorp

@153: Hans, de bevolking zou zich uberhaupt geen zorgen maken ware het niet dankzij de angstpropaganda van de antikernenergielobby.
http://progressandperil.com/2018/04/09/the-ideology-of-fear-william-t-vollman-and-nuclear-power/

Ik heb begrip voor het feit dat mensen zich hebben laten misleiden door de geraffineerde propaganda van de antikernenergielobbie, want dat is mij ook overkomen. Vrijwel iedereen gelooft de leugens van groepen als “greenpeace” en “milieudefensie”. Want waarom zouden die groepen tegen ons liegen? Daar kom je pas achter als je in gesprek met ze gaat. Het gaat om geld en invloed. De “groene” lobbie creeert en wakkert doelbewust onze irrationele angst aan omwille van donaties. De “vader” van de klimaatwetenschap, Dr. James Hansen, legt uit:

The first concerns “Big Green,” the large environmental organizations, which have become one of the biggest obstacles to solving the climate problem. After I joined other scientists in requesting the leaders of Big Green to reconsider their adamant opposition to nuclear power, and was rebuffed, I learned from discussions with them the major reason: They feared losing donor support. Money, it seems, is the language they understand. Thus my suggestion: The next time you receive a donation request, doubtless accompanied with a photo of a cuddly bear or the like, toss it in the waste bin and return a note saying that you will consider a donation in the future, if they objectively evaluate the best interests of young people and nature.
https://eu.desmoinesregister.com/story/opinion/columnists/iowa-view/2014/10/11/james-hansen-climate-change-speaking-truth-power/17118625/

Als we nog 50 jaar hadden om vooruitgang te boeken op dit dossier, dan zou ik je gelijk geven. Maar die tijd hebben we niet meer. Mensen moeten te horen krijgen wat voor gruwel de “groene” antikernenergielobbie werkelijk is. Hard, en recht voor zijn raap, ook als is dat vervelend om te horen. Anders zal er nooit ook maar enige verbetering komen. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt, al een kleine twee decennia. Helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 Folkward

@155

Mensen moeten te horen krijgen wat voor gruwel de “groene” antikernenergielobbie werkelijk is. Hard, en recht voor zijn raap, ook als is dat vervelend om te horen.

Helpt niet. Heel Greenpeace en/of milieudefensie als ‘gruwel’ afschilderen gaat óf niet lukken (ze doen immers ook genoeg goeds, zelfs al zou dat puur beeldvorming zijn), en als het wel lukt, dan heb je één groep die Greenpeace (‘Big Green’) veracht, en een andere die kernenergie veracht. Dat lijkt me ten eerste niet nodig, maar bovenal niet behulpzaam, zeker als je een gezamenlijke interesse hebt: weg met fossiel. Jouw blinde idolatie van kernenergie helpt niet, omdat je daarmee ook de problemen die er waren en zijn ontkent. Er zijn problemen met Tihange en Doel. Er zijn problemen met Fukushima en met fissiel ‘afval’materiaal van kernreactoren. Men vertrouwt een verkoper niet die geen problemen met of beperkingen van zijn product ziet. Je hoeft de problemen van Generatie II reactoren (Tihange, Doel) niet te verzwijgen om Generatie IV reactoren aan te prijzen. Die zijn nu juist ontwikkeld als reactie op de problemen van Generatie II reactoren.

Wat jij in dit draadje hebt gedaan is eerder mensen apathisch en antipathisch te maken tegenover kernenergie, dan ze ervoor te enthousiasmeren. Hoe helpt dat jouw zaak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Hans Custers

@155

de bevolking zou zich uberhaupt geen zorgen maken ware het niet dankzij de angstpropaganda van de antikernenergielobby.

Onzin. Straling is gewoon voor veel mensen iets ongrijpbaars en alleen al daarom iets dat ze niet helemaal vertrouwen. Er werden bijvoorbeeld al films gemaakt waarin blootstelling aan straling de meest merkwaardige gevolgen had, nog voordat ooit iemand van Greenpeace had gehoord.

Je bent dus blijkbaar niet van plan iets aan je houding te veranderen. Daarmee blijf je, zo vermoed ik, onbedoeld de anti-kernenergiebeweging een grote dienst bewijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 ir. J. v. Dorp

@156: Ik ben *geen* verkoper (heb niets te maken met de kernenergiesector, of welke energiesector dan ook), maar ben slechts bezorgde burger, en vader van twee kinderen die ik een gezonde en welvarende toekomst toewens, en alle kinderen.

Er zijn *geen* problemen met Tihange en Doel.
http://www.aachener-nachrichten.de/mobile/studie-belgiens-reaktoren-sind-sicher-1.1937158

Er is *geen* probleem met Fukushima, anders dan een industrieel ongeluk zoals die helaas soms voorkomen, maar dan zonder ernstige schade voor mens en milieu. Niemand die in het gebied woonde had hoeven verhuizen en dat was al vanaf het begin duidelijk.
https://www.ft.com/content/000f864e-22ba-11e8-add1-0e8958b189ea

Er is *geen* probleem met het afval (zie eerdere gegeven links)

Folkward, je hebt zelf niet door hoezeer je bent geïndoctrineerd met de propaganda van de antilobby, dus hoe kun je nu oordelen over de juiste manier om die propaganda te bestrijden? Ga je eerst eens grondig informeren en bepaal dan wat de juiste strategie is.
http://environmentalprogress.org/why-clean-energy-is-in-crisis/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 JANC

@158: Als er geen problemen zijn met Doel en Tihange, waarom liggen 3 van 7 reactors stil? Dat ze veilig zijn is iets anders als dat er geen problemen zijn.

“Zie eerdere links” leuk, maar daar is kritiek op gegeven en ben je niet op ingegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Krispijn Beek

@152 joris, kerel. Heb je het zo zwaar in de hitte? Doe eens een foto van mij ‘joelend in de straten’. En zoals ik ook al op twitter zei: het is te veel eer voor de anti kernenergielobby om aan hen het mislukken van de Amerikaanse nucleaire renaissance toe te schrijven. Het is ze in Nederland niet eens gelukt om het starten van de vergunningaanvraag voor Borssele 2 te blokkeren. Het enige dat lukte was 2 uitspraken van de minister in de Tweede Kamer: geen subsidie voor kernenergie en Borssele 1 grotendeels in Nederlandse handen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 JANC

De meneer in het volgende artikel zal ook wel een lobbyist zijn of een schrijnend gebrek aan inzicht hebben: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201807240045.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 Hermie

@141: ” Onze huidige lifestyle verdraagt geen onderbroken energieflow” , dat klopt. Ik heb het ook niet over onderbreken. Tussen geen stroom en piekstroom zijn er wel mogelijkheden. Op zondagochtend als we weinig stroom gebruiken is er ook nog direct geen ramp. Toch? Als prijsverschil tussen momenten van veel vraag en weinig vraag (veel wind weinig wind) verder toe neemt zal de markt daarop reageren. Fabrieken kunnen besluiten hun productie terug te draaien als de energieprijs hoog ligt. Kernenergie is een andere optie maar daar is geen draagvlak voor dus moet je naar andere mogelijkheden zoeken. Heeft het op dit moment wel zin om door te blijven emmeren over kernenergie? Je kan ook meedenken over andere oplossingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 ir. J. v. Dorp

@162: Het “dooremmeren” over kernenergie heeft inderdaad weinig zin, want de antikernenergielobbie in Nederland is oppermachtig. Zelfs in Duitsland is een groter percentage van de bevolking voorstander van kernenergie (hoewel dat ook te maken heeft met de grotere angst voor afhankelijkheid van Russisch gas, en van de vreselijke bruinkoolindustrie).

Wat echter vaststaat is dat kernenergie onmisbaar is voor de oplossing van het klimaatprobleem, en dat kernenergie de goedkoopste stabiele bron van schone energie is. Zelfs Shell (het oliebedrijf) wijst er in haar jongste scenariostudie op dat een verdriedubbeling van kernenergie noodzakelijk is, wil de mensheid kans houden op het halen van het Parijsakkoord.

Hoewel ik al lang begrijp dat de antikernenergielobbie onverslaanbaar is vind ik het belangrijk dat mijn medemens op de hoogte raakt en blijft van deze geschiedenis. De duivelse deceptie van de antikernenergielobby is al decennia een ramp voor mens en milieu. Vroeg of laat zal iedereen dat inzien, en het is in ieders belang dat dat eerder vroeger dan later zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 Michiel de Pooter

@162: “Fabrieken kunnen besluiten hun productie terug te draaien als de energieprijs hoog ligt”.

Ja dat kan, maar dat zullen ze niet doen. Is ook totaal losgeslagen van de heersende economische mores. Fabrieken zijn grootverbruikers van energie en hebben meestal langjarige contracten met leveranciers, met vaste prijzen. Daarbij komt nog, dat ze voortdurend investeren in nieuwe productiemiddelen, om hoofd te bieden aan de strijd met de concurrentie. Die investeringen moeten zo snel mogelijk worden terugverdiend, om aandeelhouders te gerieven. Daarom moeten productiemiddelen altijd maximaal worden benut. Je opmerking is misschien wel goedbedoeld, maar dient geen enkele bestaande economische theorie. Die moet nog uitgevonden worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 JANC

@163:

Shell (het oliebedrijf) wijst er in haar jongste scenariostudie op dat een verdriedubbeling van kernenergie noodzakelijk is

bron?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 Krispijn Beek

@163 en weer huillie huillie over de anti kernenergielobby. Even terug naar feiten: Obama stelde 8 miljard dollar aan garanties beschikbaar voor nieuwe kerncentrales. Voorlopige uitkomst is bekend: alleen Vogtle nog in aanbouw, South Carolina afgeblazen na miljarden kostenoverschrijding en jaren vertraging. Bouwer Westinghouse failliet. En dat door de anti kernenergielobby? Toon eens aan dan. Ik kan namelijk geen enkele analyse vinden waarin zij met de eer strijken. Ook blijf je antwoord schuldig op de vraag waarom er nauwelijks verschil is tussen de Duitse en Franse ambities met kernenergie.

En dan kwam je in @119 met Russische kerncentrales die voor €0,02 per kilowattuur stroom kunnen leveren. Ik ben benieuwd wat de kostprijs wordt onder Europees of Amerikaans vergunningsregime. Rusland, het Midden Oosten en China heb ik namelijk bewust buiten mijn artikel gehouden. Die landen hebben een ander rechtsysteem en weinig democratische traditie. Het is dan ook altijd lastig vergelijken, omdat onduidelijk is hoe bepaalde risico’s afgedekt worden door de staat of door een bank die verplicht wordt tot financieren. Dezelfde reden dat ik de lage prijzen voor zonne-energie in het midden oosten met een korreltje zout neem.

Terug naar die kweekreactor: is die vergelijkbaar met de Japanse kweekreactors?

En dan alsmaar dat PBL rapport. Je hecht dus meer waarde aan een onderzoeksrapport uit een land dat al 40 jaar geen nieuwe kerncentrale heeft gebouwd dan aan de praktijkervaring van de VS, Frankrijk, Finland en Engeland? Waar in geen enkel geval volgens tijdsplanning of binnen budget werd gebouwd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 Frank789

@163: [ dat de antikernenergielobbie onverslaanbaar is ]

Wat heeft die “lobby” jou eigenlijk persoonlijk aangedaan? Hoe zwaar ben je door ze gemarteld? Want je kunt het niet nalaten om in bijna elke reactie die lobby op te voeren als veroorzaker van alle ellende, alsof het een georganiseerd complot betreft. En alsof wij niet kunnen nadenken en klakkeloos de lobby gehoorzamen?

Of ben je een ex-gelovige die op wraak uit is en daarom de ene aantoonbare leugen na de andere over veiligheid en afval neerzet?

In de basis is er met lobbyen niks mis. Al vraag ik me af of er wel een georganiseerde lobby tegen kernenergie is of dat het gewoon een maatschappelijke trend is.
In ieder geval steun jij die antikernenergielobby van harte door hooghartig te doen alsof jij de waarheid in pacht hebt en er geen personen en instanties van naam en faam zijn die kernenergie niet de goede oplossing vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 JANC

@166:

En dan alsmaar dat PBL rapport

dat rapport geeft hem dan ook geen gelijk en neemt Rusland, net als jij, deels om dezelfde redenen, uit de rekensom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#169 ir. J. v. Dorp

@166: Onzin Krispijn. De Franse President Macron waarschuwt juist voor de gevaren van het vroegtijdig (door “groene” partijen ge-eiste) stilleggen van de Europese kernenergiesector, en hij heeft al besloten dat Frankrijk daar niet aan zal meedoen zolang niet duidelijk is dat het ontmantelen van de Europese civiele kernenergie-industrie past bij het behalen van het Parijsakkoord. Daarmee steekt hij de facto een stokje voor het beleid van zijn voorganger, Hollande.
https://energypowerlab.com/europe-must-prioritise-emission-reductions-says-e-macron/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 ir. J. v. Dorp

@167: Er is geen enkele persoon of instantie van naam en faam die tegen kernenergie is. Niemand. Alleen leden van de de “groene” antikernenergiebeweging zijn tegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 Frank789

@164: [ Ja dat kan, maar dat zullen ze niet doen. ]
Pardon? Als iets economisch gunstig is zullen ze dat wél doen en hun processen en organisatie vooraf zodanig inrichten dat ze die flexibiliteit hebben.

Niet elke “fabriek” bestaat uit grote stampende machines die om 8 uur ’s morgens aangaan en om 5 uur ’s middags pas weer uit. De emailleerfabriek kan ook besluiten de oven wat later of eerder aan te zetten als de stroom goedkoper is. Er zijn nu ook afspraken met grootverbruikers van het type hoogovens dat zij delen van de productie stilleggen als er een tekort aan stroom dreigt.

De aanbodzijde van stroom is een markt die per minuut geregeld wordt en aanbieders mogen/moeten leveren of stoppen en de prijs fluctueert per minuut. De vraagzijde gaat nu ook die kant op. Rara waarom moeten wij allemaal een slimme meter hebben? Straks wil de energieaanbieder jouw wasmachine, droger en afwasmachine op afstand aanzetten, net als jouw PV-panelen(!) en de prijs per kwartier wijzigen. En zo zullen bedrijven er ook mee te maken krijgen.

Jouw standaard riedeltje over productiemiddelen… aandeelhouders… bla bla bla… is misschien wel goedbedoeld maar slaat niet op de economische realiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#172 Frank789

@170: [ Er is geen enkele persoon of instantie van naam en faam die tegen kernenergie is. ]
Je liegt weer.
Ik heb gezegd “personen en instanties van naam en faam zijn die kernenergie * niet de goede oplossing * vinden.”

Maar leg eens uit wat jou persoonlijke probleem is, want je ontwijkt weer alles waar je geen antwoord op hebt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 Frank789

@170: [ leden van de de “groene” antikernenergiebeweging ]
Namen en rugnummers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 JANC
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#175 JANC

@169: https://www.reuters.com/article/us-france-nuclearpower/france-crimps-debate-on-reducing-reliance-on-nuclear-activists-say-idUSKBN1FE2MU

President Emmanuel Macron promised to respect that pledge during his election campaign last year, but since taking office he has pushed the target back by a decade.

Laten we dat dan maar een halve waarheid noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#176 Joop

@170.

Er is gewoon geen draagvlak in bestuurlijk Nederland, inclusief industrie en banken. De ‘groene anti-kernenergie activisten’ kunnen dit niet in hun eentje tegenhouden.

De strijd om kernenergie leek rond 2010 weer volop los te barsten. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta en het Duitse RWE waren allebei een vergunningsprocedure gestart voor een tweede en zelfs derde kerncentrale nabij Borssele. Samen goed voor 5.000 Megawatt, meer dan tien keer het vermogen de huidige kerncentrale. Het leek even volop begin jaren ’70 van de vorige eeuw. Maar toen kwam het ongeluk in Fukushima, zakkende olie- en gasprijzen, duurdere kerncentrales en gingen de plannen van tafel. (bron: https://www.kernenergieinnederland.nl/)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#177 ir. J. v. Dorp

@172: Ik heb overal antwoorden op, maar niet overal tijd voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#178 ir. J. v. Dorp

@176: Joop, die website is van Stichting Laka. Dat is de antikernenergielobbie. Zie bijvoorbeeld https://www.laka.org/zelfdoen.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#179 Michiel de Pooter

@171:

Dacht je nou werkelijk Frank dat er een industrie is, die in NL blijft/naar NL komt om te investeren, met variabele energie/stroomprijzen in het vooruitzicht ?
In wat voor wereld leef jij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#180 Frank789

@178: Is wat joop quote fout of niet? Je gaat weer ad hominem in plaats van discussiëren.

@177: [ Ik heb overal antwoorden op, maar niet overal tijd voor. ]
La me nie lache.
Jij hebt overal tijd voor, maar jij wilt je diepere motieven verbergen, want daar ben je blijkbaar kwetsbaar. Daar zit iets vervelends.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#181 Frank789

@179: [ In wat voor wereld leef jij? ]
In een reële wereld.
Waarin ik zaken onderzoek voordat ik iets beweer.
En jij blijkbaar niet.
Een vrindje bij de Nuon helpt ook een hoop.

“Goedkopere elektriciteit als er veel aanbod is – voor grote zakelijke afnemers is dat al jaren realiteit. Zij betalen prijzen die direct gerelateerd zijn aan de energiemarkten. Daar worden de energieprijzen elk moment van de dag bepaald door vraag en aanbod. Op momenten dat er veel zonne- en windenergie wordt opgewekt, is elektriciteit per kWh op de APX-energiebeurs flink goedkoper.”
https://www.nudge.nl/blog/2015/11/11/pilot-met-variabele-energieprijs-voor-huishoudens/
https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/uit-net-nl-over-prijzen-pieken-dalen-1185

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#182 JANC

@177: Kom dan maar:
– Zoutmijnen Duitsland
– Sellafield
– Waarom zijn zelfs 4 van 7 (op dit moment) reactors van Doel en Tihange uit, als er geen problemen zijn met die kerncentrales?
– Waarom je de meest positieve getallen van het Planbureau neemt?
– etc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#183 ir. J. v. Dorp

@180: “Jij hebt overal tijd voor, maar jij wilt je diepere motieven verbergen, want daar ben je blijkbaar kwetsbaar. Daar zit iets vervelends.”

Je bent niet goed snik, “Frank789”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#184 Frank789

@183: Fijn dat je even tijd gevonden hebt… ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#185 Krispijn Beek

@169 en wederom is dat geen bewijs dat de Amerikaanse nucleaire renaissance geknakt is door de anti kernenergie lobby. Of dat de plannen voor Borssele 2 afgeblazen zijn onder druk van de anti kernenergielobby. Enkel dat Macron de uitfasering van 25% kernenergie 10 jaar vertraags heeft (wat iets anders is dan afstel zoals Janc in @175 al stelt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#186 ir. J. v. Dorp

In India hebben ze Krispijn’s blog niet gelezen.

“The massive project to build six EPR reactors at the Jaitapur site in Maharashtra, India, received a significant boost in late June as GE and French utility EDF signed a strategic cooperation agreement that sets out who will provide the supply of key equipment and services.

The country is currently building six reactors totaling 4,350 MW, including a prototype fast breeder reactor and a Russian VVER at Kudankulam. Within the next few years, the country plans to embark on 19 other units, at least 10 of which will be indigenously designed PHWRs.”
https://www.powermag.com/agreements-sealed-for-the-worlds-biggest-nuclear-plant/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#187 JANC

@186: Je gaat nog steeds niet in op de punten die al zijn aangehaald. Steeds weer verzet je doelpalen.

PS:

state government of West Bengal state has also refused permission to a proposed 6,000 MW facility near the town of Haripur that intended to host six Russian reactors

https://www.asiasentinel.com/blog/indias-rising-nuclear-safety-concerns/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#188 Krispijn Beek

@186 wederom geen antwoord op mijn vragen uit @185, maar wegduiken naar een markt die ik in @0 niet behandeld heb. Waar blijft je bewijs dat het de anti kernenergie lobby is die kernenergie in de VS en EU op z’n knieeën heeft gedwongen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#189 Minik

Ik vind het wel opvallend dat het al een aantal keren genoemde rapport van het PBL boven aan blz. 27 concludeert:
=============
Het lijkt daarom niet reëel om er zonder meer van uit te gaan dat kernenergie een bijdrage kan leveren.
============
Dat heeft dus niets met een anti kernenergielobby te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#190 Frank789

@187: Vier redenen om niet grootschalig kernenergie buiten westerse landen in te zetten:
– Geldgebrek waardoor men zijn ziel en zaligheid aan de duivel (China, Rusland) moet verkopen
– Slechte (milieu- en veiligheids-) wetgeving
– Corruptie
– Vaak geen toegang tot koelwater

Persoon en instantie van naam en faam:
Dr. Peter Bradford of Vermont Law, a former member of the US Nuclear Regulatory Commission, writes, “A world more reliant on nuclear power would involve many plants in countries that have little experience with nuclear energy, no regulatory background in the field and some questionable records on quality control, safety and corruption.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#191 JANC

@189: En dat notabene uit het rapport wat Van Dorp gebruikt om zijn gelijk te proberen te onderstrepen. Zijn bron zegt dus precies het omgekeerde. Er is hier in de reacties overigens ook al meerdere keren op gewezen.
@190: verkeerde verwijzing naar een reactie? Is verder geen probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#192 Frank789

@191: [ verkeerde verwijzing ? ]
Nee, sorry, aanvulling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#193 JANC

@192: Bedankt voor de aanvulling

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#194 Labrique Baudouin

@60: Solenco-powerbox: ik weet niet over welke ontwikkeling u wilt praten, maar de ontwikkeling van de Solenco Power Box is als de vrouw van Colombro: we praten veel, maar we zullen haar nooit zien !

Aan de andere kant is er urgentie met betrekking tot de opkomst van het broeikaseffect: het is dringend dat iedereen met vastberadenheid en kracht handelt op het niveau waar het kan maar niet minder! De ontkenning is helaas en nog steeds de setting, want we staan ​​aan de vooravond van een wereldwijde systemische ineenstorting (planetaire) (het precedent was 50.000 jaar geleden!)
Als je twijfelt, kijk dan naar deze video: https://www.youtube.com/watch?v=FdZFzEaCLkU

En voor diegenen die me ‘catastrofistisch’ zouden noemen, zou ik ze antwoorden. ‘Om catastrofaal te zijn, is het niet om pessimistisch of optimistisch te zijn, het is om lucide te zijn’ (Pablo Servigne en Raphael Stevens, schrijvers van How alles collapses )
Details op http://www.retrouversonnord.be/collapsologie.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#195 Frank789

@194: [ de Solenco Power Box is als de vrouw van Colombro: we praten veel, maar we zullen haar nooit zien !]

Doe dan boter bij de vis en vertel wat je weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#196 Kacebee

@194:

Als je twijfelt, kijk dan naar deze video: …

Die duurt 27 minuten, is in het Frans en laat minstens één slechte clown optreden. Is dit een grap?

 • Vorige discussie