Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 61

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log: Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

Quote du Jour:
“Geeft wel het gevoel dat ze mogelijk teveel ruimte hebben in hun doen en laten.”

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel VI – Werking van de Unie (vervolg)
Hoofdstuk – Institutionele bepalingen (vervolg)
Afdeling 1 – Instellingen (vervolg)
Onderafdeling 2 – Europese Raad

III-341 Reglement
1. Ieder lid van de Europese Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.
Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het vaststellen van beslissingen van de Europese Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
2. De voorzitter van het Europees Parlement kan worden uitgenodigd om door de Europese Raad te worden gehoord.
3. De Europese Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en over de vaststelling van zijn reglement van orde.
4. De Europese Raad wordt bijgestaan door het secretariaat-generaal van de Raad.

(De Europese Raad zijn de staatshoofden en regeringsleiders)
(1) is leuk, dan kan Blair dus voor Schroder stemmen als die ziek is!
Alhoewel er weinig formele macht is voor de Raad, denk ik dat hun informele macht heel groot is. Zij zijn richtinggevend.

Onderafdeling 3 – Raad van Ministers

III-342 Het voorzitterschap van de Raad
De Raad wordt door zijn voorzitter, op diens initiatief of op initiatief van een van zijn leden of van de Commissie, in vergadering bijeengeroepen.

Okay.

III-343 Reglement
1. Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om namens hem te stemmen.
2. Voor de beslissingen van de Raad waarvoor een gewone meerderheid vereist is, besluit de Raad bij meerderheid van zijn leden.
3. Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor de vaststelling van beslissingen van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

Je zegt het maar.

III-344 Coreper en Secretariaat-Generaal
1. Een comité, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad en voor de uitvoering van de door de Raad verstrekte opdrachten. Het comité kan in de in het reglement van orde van de Raad genoemde gevallen procedurebesluiten vaststellen.
2. De Raad wordt bijgestaan door een secretariaat-generaal onder leiding van een secretaris-generaal, die door de Raad wordt benoemd.
De Raad beslist met gewone meerderheid van stemmen over de organisatie van het secretariaat-generaal.
3. De Raad besluit bij gewone meerderheid van stemmen over procedurekwesties en over de vaststelling van zijn reglement van orde.

Okay.

III-345 Verzoeken aan de Europese Commissie
De Raad kan met gewone meerderheid van stemmen de Commissie verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle terzake dienende voorstellen voor te leggen. Indien de Commissie geen voorstellen doet, stelt zij de Raad in kennis van de redenen daarvoor.

Okay.

III-346 Statuten comités
De Raad stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités vast. Hij besluit met gewone meerderheid van stemmen, na raadpleging van de Commissie.

Wat dit alles je niet verteld is het feit dat de Raad van Ministers erg machtig is. Zij, samen met het EP, beslissen of regels en wetten worden goedgekeurd. En wij kunnen ze niet zelf kiezen. Toch wel een manco.

Onderafdeling 4 – Europese Commissie

III-347 Reglement leden Commissie
De leden van de Commissie onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met hun ambt. De lidstaten eerbiedigen hun onafhankelijkheid en trachten niet hen te beïnvloeden bij de uitvoering van hun taak.
De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtstermijn geen andere, al dan niet bezoldigde, beroepswerkzaamheden verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig ertoe, gedurende hun ambtstermijn en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, en in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten bij het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van hun ambtstermijn.
Indien deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de Raad, met gewone meerderheid van stemmen, of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie, dat, naargelang van het geval, ontslag ambtshalve overeenkomstig de in artikel III-349 bepaalde voorwaarden of verval van het recht op pensioen of van andere als zodanig geldende voordelen kan uitspreken.

Voor mij is de Commissie de motor binnen de EU. Zij doen het dagelijks bestuur van de EU en zij maken de voorstellen voor regels en wetten die het EP en de Raad van Ministers moeten goedkeuren.
Het is goed dat de ze aangeven dat de leden van deze commissie geen andere betrekkingen mogen hebben. Dat maakt ze wel wat meer onafhankelijk.
Het vreemde is dat de Commissie wel een van zijn eigen leden naar huis kan sturen, maar het EP niet.

III-348 Procedures voor vervanging voorzitter of lid
1. Behalve door regelmatige vervanging of door overlijden eindigt de ambtsvervulling van een lid van de Commissie door vrijwillig ontslag of ontslag ambtshalve.
2. In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt het Commissielid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid van dezelfde nationaliteit, dat overeenkomstig de criteria van artikel I-26, lid 4, in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad wordt benoemd.
De Raad kan, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de voorzitter van de Commissie besluiten dat in een dergelijke vacature niet behoeft te worden voorzien, met name indien de resterende duur van de ambtstermijn van het lid kort is.
3. In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt de voorzitter voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen overeenkomstig artikel I-27, lid 1.
4. In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen overeenkomstig artikel I-28, lid 1.
5. In geval van vrijwillig ontslag van alle leden van de Commissie blijven zij in functie en blijven zij de lopende zaken behartigen totdat in hun vervanging is voorzien, voor de verdere duur van hun ambtstermijn, overeenkomstig de artikelen I-26 en I-27.

Okay.

III-349 Ontslag lid Commissie
Op verzoek van de Raad, die besluit bij gewone meerderheid van stemmen, of van de Commissie, kan een lid van de Commissie dat niet meer aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten, door het Hof van Justitie uit zijn ambt worden ontzet.

Goed.

III-350 Taakverdeling
Onverminderd artikel I-28, lid 4, worden de taken van de Commissie overeenkomstig artikel I-27, lid 3, door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak onder diens gezag uit.

Dit is een beetje vreemd. Het EP is betrokken bij het goedkeuren van de leden van de Commissie. Dat gebeurt normaal gesproken op basis van de rol die ze gaan vervullen binnen de Commissie. Maar nu wordt er gesteld dat de Voorzitter de mensen van positie kan laten wisselen nadat de Commissie is aangesteld. Niet erg aardig toch?

III-351 Stemprocedures bij besluiten
De Commissie neemt haar besluiten met meerderheid van stemmen van haar leden. Het quorum wordt bepaald in het reglement van orde.

Okay.

III-352 Reglement van orde, verslag aan Europees Parlement
1. De Commissie stelt haar reglement van orde vast, teneinde haar eigen werkzaamheden en die van haar diensten te regelen. Zij draagt er zorg voor dat het reglement wordt bekendgemaakt.
2. De Commissie publiceert jaarlijks, ten minste een maand voordat de zitting van het Europees Parlement wordt geopend, een algemeen verslag over de activiteiten van de Unie.

Prima.

Een beetje teleurgesteld over dit stuk. Aangezien de Commissie erg belangrijk is, had ik wel wat meer verwacht in de beschrijving. Helaas, het is niet zo. Geeft wel het gevoel dat ze mogelijk teveel ruimte hebben in hun doen en laten.

79.6% gelezen.

 1. 1

  Het is wel duidelijk dat alles wat met vis te maken heeft of er maar naar ruikt meer belangstelling heeft dan deze vergaande artikelen van de voorgestelde grondwet.
  Kortom, niemand heeft er bezwaar tegen dat een ondemocratisch orgaan als de raad van ministers zo’n grote rol gaat spelen als ze in de grondwet toegeschreven krijgen.

 2. 3

  @Steeph: Op zich zijn de staatshoofden niet helemaal ‘ondemocratisch’ aan hun functie gekomen. En hun functie verandert gezien de MvT bij het grondwettelijk verdrag ook niet veel:

  “De artikelen in Deel III van het Grondwettelijk Verdrag die betrekking hebben op de Raad bevatten nauwelijks nieuwe elementen. De artikelen III-342 tot en met III-344 nemen vrijwel letterlijk de bepalingen uit het EG-Verdrag (artikelen 203 tot en met 209 EG-Verdrag) over het bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad, de wijze van stemmen in de Raad, de taken van het Comité van permanente vertegenwoordigers, de ondersteuning door het secretariaat-generaal en de vaststelling van het reglement van orde over. Enig verschil is dat de Raad de secretarisgeneraal niet meer met eenparigheid van stemmen, maar met gekwalificeerde meerderheid benoemt. Ook de artikelen III-345 en III-346, over respectievelijk het kunnen verzoeken van de Commissie om studies te verrichten alsmede om voorstellen te doen ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen en het vaststellen van het statuut voor de door het Grondwettelijk Verdrag ingestelde comités, zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Nieuw is dat als de Commissie besluit geen voorstellen in te dienen, zij de Raad van de reden hiervoor in kennis moet stellen (parallel aan het bepaalde in artikel III-332 met betrekking tot het Europees Parlement). In artikel III-346 is opgenomen dat het statuut van de diverse comités niet meer wordt vastgesteld na advies van, maar na overleg met de Commissie. De rol van de Commissie is op dit punt dus versterkt.”
  (..)
  Artikel III-347, in aanvulling op het bepaalde in artikel I-26, neemt deels artikel 213, tweede lid, van het EG-Verdrag betreffende de onafhankelijkheid van de leden van de Commissie over. Ook artikel III-348 is grotendeels gelijk aan de oude bepalingen over ontslag van de leden van de Commissie (artikel 215 EG-Verdrag), zij het dat de regels over de wijze van benoeming van een vervangend lid van de Commissie aangepast zijn. Kon de Raad onder het EG-Verdrag met gekwalificeerde meerderheid een vervangend lid benoemen, onder het Grondwettelijk Verdrag wordt het vervangende lid (waarvan uitdrukkelijk wordt bepaald dat deze dezelfde nationaliteit als het vertrekkend Commissielid heeft) pas met gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemd met instemming van de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement (tweede lid, eerste alinea). In geval van eventuele vervanging van de voorzitter van de Commissie en de EMBZ bepalen het derde en vierde lid van artikel III-348 dat hun vervanging overeenkomstig de benoemingsregels neergelegd in de artikelen I-27 en I-28 dient plaats te vinden. “

 3. 4

  @mark: Ik begrijp dat er met de grondwet niet zoveel aan deze specifieke situatie verandert. Maar ik was ook al niet gelukkig met de eerdere situatie.
  Op zich zijn ministers wel indirect gekozen. Maar daarna houdt de democratische controlle wel op. In NL kunnen ministers nog door het parlement worden weggestuurd. In de Raad niet. Er kan dus eigenlijk geen democratische druk worden uitgeoefend op het functioneren van de ministers in de Raad. Alleen heel indirect via het eigen parlement. Maar ik vraag me zelfs af of die zich hierover kunnen uitspreken.

 4. 5

  Een deel van de artikelen in de grondwet zou je als organisatielijm kunnen zien. Zo ook hier. Ik had geen superplatte ‘democratische’ organisatie verwacht, en dat blijkt het geval.

 5. 6

  @mescaline: Plat hoeft van mij nou ook weer niet. Als er maar een manier is om democratische druk uit te oefenen. Dat is er nu eigenlijk niet op de Raad en de Commissie. En dat vind ik jammer.

 6. 7

  @Steeph Dat ben ik misschien niet met je eens. Net als bij gemeenteraad en college (en kabinet en 2e kamer) zijn hier de bevoegdheden geplaatst. Aub niet teveel stoorzenders tussendoor = filibusteren. Bij de verkiezingen kunnen wij democratische druk uitoefenen, en vergeet de referenda niet + de mogelijke agenderingsinitiatieven. Corrigeer me als ik dit fout heb begrepen.

 7. 8

  @mescaline: Ik ben het eens me je opmerking over stoorzenders. Als je iets wilt regeren moet je wel de kans krijgen om iets neer te zetten en niet bij iedere stap afhankelijk zijn.
  Maar de EU gaat voor een deel naar een ander uiterste, de Commissie is niet te storen, hooguit de wetten die zij indienen. Maar er is geen mogelijkheid om het zware middel van bijvoorbeeld een slecht functionerend lid van de commissie naar huis te sturen. Of de raad van ministers.
  Dat stuk van de democratische sturing ontbreekt.
  En referenda (raadplegend) en agenderingsinitiatieven (geen verplichting tot overnemen) zijn slechts zoethouders.
  Dus ja, bevoegdheden moeten op de juiste plaats liggen en er moet ruimte zijn om beleid te maken. Maar er moet een noodrem zijn en die is nu niet echt aanwezig.

 8. 9

  @Steeph Formeel niet, maar het via politieke spel natuurlijk wel. En dat kan nooit geformaliseerd worden. Dat spel is de onbeschreven werkelijkheid. En daar luistert men vaak naar de pers en soms naar de stemming opnder het volk. Remember Yes minister ?

 9. 10

  @mescaline: Maar de afstand tot “europa” is de laatste jaren zo groot gebleken. De media besteden relatief weinig aandacht aan wat daar gebeurd. Dus is de druk ook navenant laag.
  Bovendien acht ik de invloed van de media lager in dan zoals het weergegeven wordt in Yes Minister (wat wel erg leuk was overigens.)

 10. 11

  Ikke iets optimistischer. Straks meer bevoegdheden naar Europa = meer persaandacht, m.n. wanneer Europese meningen gaan botsen met NL gevoelens.

  Voorheen idd minder pers, tenzij bij schandaaltjes zoals vrijdagmiddag voor presentiegeld tekenen en 1/4 uur later in de trein naar huis zitten.