RECENSIE - Ach kijk, daar is het dan: taqiyya. Op pagina 64. Letterlijk betekent het: verdedigen. In de islam betekent het zoveel als: liegen over je geloof om aan de vijand te ontkomen. Binnen de islam speelt het begrip nauwelijks een rol, en wordt taqiyya meestal afgekeurd, maar in een boekje over de gevaren van de islam mag dit begrip niet ontbreken. Om duidelijk te maken dat moslims gewoon niet te vertrouwen zijn. Ze mogen immers liegen van hun geloof.

Ooit was dat een bekende antisemitische opmerking; tegenwoordig wordt het gezegd van moslims. Zo ook in ‘Heilige identiteiten’ van Machteld Zee. Na enige voorbeelden van verhullend islamitische taalgebruik, zoals de bewering dat de islam toch zo vredelievend en tolerant is, schrijft Machteld Zee: ‘Dergelijke double speak wordt theologisch gerechtvaardigd op grond van taqiyya.’ (Dat is dus onzin.)

Ze vervolgt: ‘Ik hoop niet dat ik te veel het idee geef dat er sprake is van een sinister complot, maar taqiyya houdt in dat moslims toestemming hebben om ongelovigen te misleiden.’ Zee hoeft zich helemaal geen zorgen te maken. Het idee dat ze zegt niet te willen geven, dat er een sinister islamitisch complot bestaat, ligt er in haar boekje duimendik bovenop.

Shariarechtbanken

Zee heeft zichzelf in zekere zin bezondigd aan taqiyya. Ze wist toegang te krijgen tot twee islamitische rechtbanken (sharia courts) in Engeland, en mocht een paar zittingen bijwonen. Dat had heel wat voeten in de aarde, maar dankzij de Londense hoogleraar rechten Maleiha Malik kreeg ze toegang.

‘Ik moest maar eens kijken, dan zou ik zien dat het allemaal reuze meeviel.’ Malik zal wel spijt hebben gekregen van haar medewerking, want het viel Zee helemaal niet mee. En wie zo’n rechtbank vanuit feministisch oogpunt bekijkt, kan alleen maar schrikken.

In vrijwel alle gevallen betreft het vrouwen die om verschillende redenen van hun religieuze huwelijk af willen. Als de echtgenoot (ondanks meerdere oproepen) niet aanwezig is, ligt de zaak eenvoudig. Dan is een scheiding snel uitgesproken. Maar als hij wél komt opdagen, en een scheiding weigert, dalen haar kansen tot praktisch nul. Het huwelijk blijft geldig en de vrouw blijft achter in wat wel wordt aangeduid als ‘huwelijkse gevangenschap’.

Zee beschouwt dit (terecht) als een vorm van discriminatie. Maar haar bezwaren tegen deze rechtbanken gaan dieper. Volgens haar vormen ze namelijk het begin van de islamisering van Nederland.

Hassan al-Banna

‘Heilige identiteiten’ bestaat uit drie delen. Het eerste deel waarschuwt de lezer voor de opmars van het islamitisch fundamentalisme in ons land. Daarbij besteedt Zee echter totaal geen aandacht aan Nederlandse fundamentalistische stromingen, moskeeën en maffe imams die hier opruiende toespraken houden (of in het geniep tweede en derde huwelijken sluiten).

Nee, de vreselijke voorbeelden komen van ver. Zo krijgen eerst de MoslimBroeders een veeg uit de pan. Dat wil zeggen, Zee zegt niets over de ideologie, tactiek en organisatie van de beweging, maar beperkt zich tot de constatering dat de oprichter, Hassan Al-Banna (1906-1949) een bewonderaar van Hitler was.

Al-Banna heeft de Führer ongetwijfeld geprezen, al was het maar om de Britse bezetters van Egypte te sarren. Maar Zee komt met de (rechts-Israëlische) drogredenering dat de beweging van meet af aan in de kern nazistisch was. Dat kun je zien aan de beginselen, schrijft Zee, ‘waarin onderwerping het belangrijkst is, jihadistische terreur niet slechts een tactiek is maar een doel op zichzelf, en waarbij sterven wordt verheerlijkt.’ Wat dit te maken heeft met de nazi-ideologie – ik zou het niet weten.

Saoedi-Arabië

Maar Zee richt haar scherpste pijlen op Saoedi-Arabië. Dáár kun je zien waar fundamentalisme toe leidt. Ze heeft helemaal gelijk. Niemand gaat vrijwillig naar wat Saoedische activisten omschrijven als ‘de grootste vrouwengevangenis ter wereld’.

Volgens Zee zijn de Saoedi’s de motor achter de islamisering van de wereld. Ze zouden ‘honderd miljard dollar’ hebben geïnvesteerd in de bouw van moskeeën en de uitgave van boeken. En ze zouden een geheime overeenkomst hebben gesloten met de Moslimbroeders om apart maar eensgezind de strijd aan te binden met de westerse wereld.

Zee vermeldt niet dat de Saoedi’s de Broederschap twee jaar geleden nog veroordeelde als een terroristische organisatie, en dat ze stonden te juichen toen de Egyptische president Sisi de Moslimbroeders met grof geweld onderdrukte. Maar dat zal allemaal onderdeel zijn van het complot.

Joesoef al-Qardawi

Daarna besteedt ze aandacht aan de invloedrijke theoloog/ideoloog Joesoef al-Qardawi, die een ‘stappenplan’ heeft opgesteld voor het verbreiden van de islam in delen van de wereld waar moslims in de minderheid zijn. Qardawi (die aardig wat bizarre uitspraken op zijn naam heeft staan), wil voorkomen dat die moslims in den vreemde hun geloof verliezen. Ze moeten zich bewust blijven van de superioriteit van de islam en deze ook uitdragen.

Uiteindelijk moet de ongelovige wereld om hen heen de islam en alles wat daar (volgens al-Qardawi) bijhoort, accepteren en respecteren. En hij is orthodox genoeg om te voorspellen dat als de ongelovigen zien hoe mooi de islam is, zij maar al te graag óók moslim zullen worden. Dit alles is niet meer dan een variant op de toekomstvisie van de Broederschap. Maar Zee vat deze als volgt samen (p.64) – het leest als de plot van Soumission van Houllebecq:

..het pad van de geleidelijke islamisering [is] gekozen om westerlingen niet af te schrikken. Die geleidelijkheid is ook zichtbaar in de strategie die hoort bij het eisen van respect voor de sharia van niet-moslims.

Zo moeten, volgens moslimfundamentalisten, eerst alleen moslims zich aan de sharia houden. Daarna dienen alle ‘leden’ van de moslim-gemeenschappen, ook als ze niet religieus zijn of als hun loyaliteit bij de nationale cultuur ligt, de sharia te eerbiedigen. Vervolgens wordt van niet-moslims gevraagd of ze zich eraan willen conformeren. In de laatste fase moeten niet-moslims vrij zijn van elke verdenking dat ze de sharia niet zouden respecteren.

Zee ziet de contouren van de shariastaat in de grote steden ontstaan (p. 62):

In Europa zullen we niet snel zien dat hele staten worden omgevormd tot shariastaat, maar we zien al wel shariastaatjes in wijken van grote steden waarop overheid en autoriteiten weinig of geen grip meer hebben. Molenbeek in België is een goed voorbeeld, en sommige banlieus in Parijs zijn meer en meer verworden tot no-go-area’s. De Haagse Schilderswijk is goed op weg. Echter, het creëren van shariastaatjes is niet voldoende voor de islamisten…

Jammer genoeg is deze dunne, gratuite opsomming van naampjes alles wat zij over dit immense gevaar te melden heeft.

Multiculturalisme

Het tweede deel van het boekje is een aanval op het multiculturalisme. En ook in dit deel zien weer dat merkwaardige afzwenken naar Verweggistan. Zee klaagt over Nederlandse multiculturalisten die de islam veel te goedgezind zijn, maar het blijft een abstract betoog. Niemand wordt met naam en toenaam aan de schandpaal genageld.

Als ze écht wil dat het debat hierover van start gaat, moet ze écht in de aanval gaan en mensen als Maurits Berger en Jesse Klaver bij name noemen en ongenadig op hun falie geven. Ze durft het blijkbaar niet.

In plaats daarvan krijgen we wat theoretische citaten van buitenlanders. En we worden geacht ons druk te maken over uitspraken van de Britse aartsbisschop en een Britse ex-rechter die jaren geleden hebben gezegd dat het mogelijk moet zijn dat er, naast de civiele rechtspraak, islamitische rechtbanken bestaan. Om in een religieuze behoefte te voorzien. Zee vindt deze pleidooien verwerpelijk.

En kom dan niet aan met het argument dat er ook katholieke en Joodse rechtbanken bestaan (en Anglicaanse, dat is waarom de aartsbisschop hierover begon), want volgens haar zijn shariarechtbanken iets totaal anders: het fundamentele verschil, schrijft ze, is dat die laatste onderdeel uit maken van een verwerpelijke ideologie met een sinister complot.

Knullige bijeenkomsten

Het derde deel van het boekje leunt op haar bezoek aan twee Britse shariarechtbanken. Die vormden ook de kern van haar promotieonderzoek, begeleid door Paul Cliteur.

Gezien de vele waarschuwingen in de eerste honderd pagina’s zal de lezer de nodige schokkende verhalen verwachten – maar wat ze beschrijft zijn knullige bijeenkomsten in achterkamertjes, waar brave moslima’s hun leed klagen en zogenoemde rechters vroom benadrukken dat het huwelijk heilig is en dat scheiden niet de bedoeling kan zijn. Soms is de zaak, zoals ik al zei, snel bekeken. Andere zaken slepen jaren voort. Het stelt allemaal bijzonder weinig voor.

Zijn moslima’s hiermee overgeleverd aan de sharia? Ten eerste, er zijn geen shariarechtbanken in Nederland. Heel soms zoekt een Nederlandse vrouw haar (islamitisch) recht in Engeland, maar in de meeste gevallen moddert men gewoon voort; wat voor fundi’s uiteraard moeilijk te verdragen is. Ze kiezen ervoor omdat ze goede moslims willen zijn – of voelen zich gedwongen hiervoor te kiezen omdat ze zo bekend willen staan, en zonder problemen willen hertrouwen.

Maar ondertussen moeten ze door de mangel van een vrouwonvriendelijk systeem. Ach, je moet maar bedenken: voor Rooms-katholieke of orthodox-joodse vrouwen die naar een religieuze rechtbank stappen – die zijn er wél in Nederland – om hun huwelijk keurig volgens de religieuze regels ontbonden te krijgen, is de gang van zaken vaak nóg lastiger. Orthodox-joodse vrouwen kunnen überhaupt niet scheiden.

Huwelijkse gevangenschap

Blijft het probleem (in alle drie groepen) van de huwelijkse gevangenschap. Getrouwd heten te zijn zonder dat je dat wilt. Zoiets is onrechtvaardig, vernederend en het kan op allerlei manieren, met name in het land van herkomst, problemen geven. Gelukkig is het sinds drie jaar mogelijk om in dat geval naar de civiele rechter te stappen, die de man dan kan dwingen om met het verbreken van het huwelijk akkoord te gaan.

Want in beschaafde landen geldt nu eenmaal: civiel recht gaat altijd boven het zelfverkozen religieuze recht. Zoals op de site van het Rooms-katholieke officialaat (de kerkelijke rechtbank) te lezen staat: ‘Een kerkelijke uitspraak laat alle rechten en plichten die voortkomen uit de uitspraak van de burgerlijke rechters onaangetast.’

Zee vermeldt dat ook. Ze is een bewonderaar van Shirin Musa, de vrouw die (met haar beweging Femmes for Freedom) als geen ander gevochten heeft om deze wetswijziging erdoor te krijgen. Huwelijkse gevangenschap is inmiddels net zo verboden als veelwijverij en genitale verminking. Ze lijkt zich echter niet te realiseren dat dergelijke resultaten haar hele overspannen complottheorie over de immer oprukkende islamisering volledig onderuit halen. Maar de Schilderswijk is goed op weg.

‘Gewoon een beetje uit je nek kletsen komt in elk vakgebied voor’, schrijft ze op pagina 89. Daar ben ik het helemaal mee eens.

– Machteld Zee, Heilige Identiteiten. Op weg naar een shariastaat?, Uitgeverij Querido, 150 blz., 18,99 euro.

Reacties (63)

#1 KJH

1) Dit is geen recensie. Dit is politiek vooringenomen affakkelen.
2) Het pure feit dat dit nu al weer het derde topic is over Machteld Zee, toont toch wel aan dat de mevrouw een snaar bij jullie geraakt heeft, niet?

 • Volgende discussie
#2 Prediker

@1 Ik lees geen argument in je reactie waarom dat boek van Machteld Zee het niet verdient om inhoudelijk afgefakkeld te worden.

Zee verkondigt een wereldomspannende complottheorie, dat de Egyptische Moslimbroederschap samen met Saoedi-Arabië zou samenspannen om Europa, ja het hele Westen te islamiseren, en dat sjariaraden daarvan de spil zouden zijn. En de multiculturele elite zou dat laten gebeuren.

Dat is een variant op allerlei eerdere xenofobe samenzweringstheorieën, of het nu de Chinese immigratie in de VS of het Joodse assimilatieproces in Europa betreft.

Men moet dus, als men iets vergelijkbaars verkondigt, wel heel nauwkeurig afbakenen wat men wel en niet bedoelt, en zeer zorgvuldig formuleren en onderbouwen. Op al deze fronten schiet het werk van Zee flink tekort.

Hulspas wijst dat in deze boekbespreking scherpzinnig aan. Wie het boek kritisch leest – en zelf een beetje geïnformeerd is en bovendien het islamdebat in Nederland van de afgelopen vijftien jaar heeft gevolgd – ziet al gauw wat er aan schort.

Zee’s bewijsvoering is zeer mager. En dat is wel kwalijk, gezien de suggestie die er van haar stellingnames uitgaat.

2) Gezien de pinnige reactie die de kritiek op dat boek bij je uitlokt, weet die kritiek bij jou weer een snaar te raken. Zou dat soms zijn omdat Zee’s beweringen naadloos aansluiten bij wat jouw onderbuikgevoel je toch al wijsmaakte?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lennart

@1:
1) Er wordt onderbouwde kritiek geleverd op Zee’s boekje. De meeste mensen beschouwen onderbouwde kritiek wel degelijk als recensie, maar kennelijk is een recensie voor jou iets anders. Wat precies ?

2) Ik ben zelf wetenschapper, en ik erger me dood aan de pretentie van wetenschappelijkheid die Zee probeert over te brengen. Zowel haar boekje als haar uitspraken in de media hebben niets met wetenschap te maken, en door het haatzaaiende karakter ervan wens ik er op geen enkele manier mee geasscocieerd te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Tank

@1: Het pure feit dat dit nu al weer het derde topic is over Machteld Zee, toont toch wel aan dat de mevrouw een snaar bij jullie geraakt heeft, niet?

Dus… als er complete kolder over je beweerd wordt, moet je achterover leunen en het allemaal maar laten gebeuren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 børkbørkbørk

Ik hoop wel dat dit het einde is van de “ik heb hier een wetenschappelijk artikel en dus is het waar”-houding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Een boek geschreven door een wetenschapper is geen artikel uit een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Het verschil is zelfs hemelsbreed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Prediker

@6 Nee, maar ze laat zich in dat interview wel voorstaan op haar wetenschappelijke credentials, net als degenen die dat boekje aanprijzen omdat het hun bange vermoedens bevestigt over moslims die de boel overnemen.

‘Ja, maar het is wel een wetenschapper hoor, ze is zelfs gepromoveerd op die sjariaraden, dus ze zal toch wel weten waar ze over praat?’

Nou, wat die sjariaraden in Groot-Britannië (!) betreft geloof ik dat heus ook wel, heel goed dat ze daar geweest is en eens even kritisch gekeken wat zich daar afspeelt (al is dat op zich eerder journalistiek dan wetenschap), maar de onderbouwing van dat verhaal over een monsterverbond van Saoedi-Arabië en de Moslimbroederschap om het Westen te islamiseren is qua bewijsvoering toch echt heel erg mager.

Verder koester ik weinig hoop dat dit het einde zal zijn van: ik heb hier een academicus en die zegt het ook, sterker nog, die heeft er zelfs een boekje over geschreven, dus het zal wel waar zijn, zeg nou zelf, zo’n wetenschapper roept toch niet zo maar wat?’

Iedereen zoekt immers voortdurend de gelegenheids- en autoriteitsargumenten die hem uitkomen.

Vergelijk: Josep Stiglitz vindt de bezuinigingspolitiek van de Eurozone ten aanzien van Griekenland ook ruk, en Stiglitz is een nobelprijswinnaar economie. (Ja, da’s hooguit reden om zijn argumenten serieus te nemen, geen argument op zich; hij is ook tegen de Euro; afschaffen dan maar?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Quazi

MODEDIT: knip-en-plak spam, waar bovendien copyright van de Volkskrant op zit.

Beter niet doen. Probeer het eens met een linkje en een treffend en vooral kort (!)citaat, aangevuld met eigen observaties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MrOoijer (Jan van Rongen)

@8:

De Volkskrant pakt tevens uit met het feitenvrije gejeremieer van ene Jolande Withuis over ‘het verraad van de feministen‘ dat dezelfde strekking heeft als Van Amerongens gebazel: dat linkse feministen voor vrouwenbesnijdenis zijn en Ayaan Hirsi Ali hebben verraden. Dat het de rechtse Rita Verdonk was die Hirsi Ali verraadde nadat de extreemrechtse Ebru Umar haar had verklikt, terwijl het de linkse feminist Femke Halsema was die het voor Hirsi Ali opnam, daar wil geen neofascist meer aan worden herinnerd. En ach, feiten. “You can prove anything with facts! I prefer to rely on instinct and blind prejudice.”

@0: helemaal eens. Op twitter zag ik ook nog de kritiek dat alleen maar journalisten er kritisch over schreven, wenstschappers niet. Nou, dat is ook al onzin. Zeer kritisch is wetenschapper Martijn de Jong:

http://religionresearch.org/closer/2016/10/08/recht-voor-iedereen-een-bespreking-van-de-boeken-van-machteld-zee-over-britse-shariaraden/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 KJH

@2: ‘(dat is dus onzin)’, ‘de (rechts-Israëlische) drogredenering’ – kom op, Prediker. *Ik* schrijf hier niet de stukken – dat is ongestaafde stemmingmakerij, en dat past niet in een recensie.

“Zee’s bewijsvoering is zeer mager. En dat is wel kwalijk, gezien de suggestie die er van haar stellingnames uitgaat.”

Dat zal best. Ik _geloof_ dat ook best. Neemt niet weg dat als je een recensie schrijft, je je eigen beweringen *wel* dient te staven.

“Gezien de pinnige reactie die de kritiek op dat boek bij je uitlokt, weet die kritiek bij jou weer een snaar te raken.”

Jij hebt vast betere toegang tot alle historische data van deze site dan ik. Dan zou je ook weten dat ik al meermalen heb geschreven dat ik zelf niet in deze complot-theorien geloof. En dat ik persoonlijk een beetje geschift wordt van mensen die vinden, zowel ter linker- als ter rechterzijde, dat het kwaad meer schuilt in *dat* de politieke overkant iets zegt, dan *wat* de politieke overkant zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KJH

@4: ‘over je’? Wie ben jij? Ben jij een vooraanstaande feminist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJH

@5: Daar waren we met Roos Vonk en meneer Swaab toch al achter gekomen? De celebrity-cultus heeft inmiddels zo’n vlucht genomen dat als je uitblinkt in a) er automatisch wordt aangenomen dat je ook wel zult uitblinken in b) en/of c).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jos van Dijk

Dat de shariaraden vrouwvijandig zijn wil ik best aannemen. Dat complottheorieën over een geplande islamisering van de samenleving vrouwen zouden kunnen helpen betwijfel ik ten zeerste. Het gaat de anti-islamisten uiteindelijk vooral om het propageren van hun eigen nationalistische superioriteit. Daar wordt geen islamitische vrouw mee geholpen, integendeel. Ze moet op straffe van onderdrukking en achterstelling haar identiteit opgeven en zich onzichtbaar maken zodat Hollandse Jongens de straat weer voor zich alleen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Prediker

…dat is ongestaafde stemmingmakerij…

@10 Dat taqiyya echt heus waar wat anders is dan “dat moslims toestemming hebben om ongelovigen te misleiden”, zoals Zee beweert, heb ik zelf in 2009 nog uitgeplozen.

Destijds kwam die charlatan van een Hans Jansen ermee op de proppen zetten om huis-tuin-en-keukenmoslims verdacht te maken. Die zouden stiekem en behoedzaam hele wijken overnemen.

Dat de bewering dat de Moslimbroederschap van meet af aan nazistisch zou zijn geweest uit rechtsnationalistisch-zionistische koker komt, lijkt me zeer aannemelijk.

Dat is namelijk dezelfde hoek waar men Haj Amin al-Husseini graag afschildert als medeplichtige van, zo niet de eigenlijke inspirator voor de holocaust. Dat soort propaganda gaat helemaal terug tot vlak na de oorlog; ik weet dat omdat ik vorig jaar zelf nog een antiquarisch boekje uit diezelfde rechtszionistische hoek over al-Husseini op de kop heb getikt.

Hoezo is het ‘stemmingmakerij’ om erop te wijzen dat Zee klakkeloos dit soort propagandaverhaaltjes nakakelt, zonder historische context te schetsen van de ontwikkeling van de Moslimbroederschap? Het lijkt me juist stemmingmakerij wat Zee doet: sjariaraden => Moslimbroederschap => heimelijke nazibeweging => zie je wel, het is een fascistische ideologie!

Maar het is me wel duidelijk: snedige kritiek op het boekje van Zee is ‘stemmingmakerij’. En dat mag niet van jou. Heeft natuurlijk niks met jouw ideologische Anliegen te maken, je wilt enkel de zuiverheid van het publieke debat bewaken, jaja…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Max Molovich

Wat fijn dat je het helemaal voor ons hebt willen lezen, Marcel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KJH

@14: Of iets een nazistische beweging is of niet, is voor mij volkomen onbelangrijk. De nazi’s waren enig in hun soort, en pogingen van met name de linkerkant, om de ‘nieuwe nazi’ aan te wijzen interesseerden me al niet, pogingen van rechts om de politieke islam ook als ‘nieuwe nazi’ aan te merken interesseren me nog minder. Ik weet dat ook dit een snaar raakt aan de linkerkant, omdat zij er altijd zo graag als de kippen bij zijn om ‘nazi’ te roepen – maar volgens mij willen ze in deze gewoon het monopolie op hun favo scheldwoord niet kwijt ;-)

Wil ik het debat zuiver houden? Ja! Ik denk namelijk, dat:

a) Machteld Zee zeer terecht de verslechterde positie van vrouwen onder islamieten aankaart.

b) Feministen en over het algemeen de linkerkant dit veel te lang met de mantel der liefde hebben bedekt (al vind ik dit persoonlijk niet een heel belangrijk argument, omdat ik nu eenmaal geloof in persoonlijke verantwoordelijkheid, en het me dus largely aan m’n reet zal roesten wat bijv. Meulenbelt van kwesties vindt). Dit wordt echter anders zodra deze mentaliteit zich vertaalt in beleid.

c) Er op heleboel manieren (met name de geheime, vijfde colonne achtige) niet, maar in zekere zin wel sprake is van een ‘complot’; er zijn gewoon zeer welvarende missie-organisaties – vanuit Egypte en Saoedie – wiens uitgesproken doel het is, om Europa te koloniseren. Vooral de hoeveelheid petro-geld dat zij in het rond kunnen strooien, maakt me behoedzaam. Alles is te koop.

Ben ik het dus met mevrouw Zee eens? Ik zou zeggen: op punten niet, in belangrijke mate wel. Het gaat erom waar je de nadruk op legt, lijkt me. Maar voor jou geldt dat niet. Voor jou geldt: look at that bitch eating crackers like she owns the place. (en als je die reference niet snapt, moet je je internet kaart inleveren bij de deur).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Prediker

@16 Er zal best een doortimmerde argumentatie bij elkaar te sprokkelen zijn dat de Moslimbroederschap op islamisering van Europa uit is (dat zegt Al-Qaradawi ook met zoveel woorden) en dat ze daar een uitgekiende strategie bij heeft.

Punt is alleen: het boek van Machtelt Zee is niet dat betoog, want ze onderbouwt haar beweringen niet of nauwelijks, en ze argumenteert slordig.

Wat je dan overhoudt is een slecht onderbouwde samenzweringstheorie waarin van alles met van alles samenhangt, maar die samenhang amper wordt aangetoond, en er vooral een overspannen sfeertje wordt geschapen, waarin Britse sjariaraden samenhangen met segregatie in Zuid-Hollandse binnensteden en het gebrek aan kerstbomen in de Hogeschool van Holland.

Als je daar even nuchter naar kijkt, zie je al gauw in dat haar betoog niks om het lijf heeft. Zou het kunnen dat die segregatie in de Nederlandse binnensteden (of zelfs: de Franse voorsteden) niet zozeer het werk is van de Moslimbroederschap maar het gevolg van maatschappelijke achterstand en – jawel – een racistische afkeer van blanke Europeanen tegen Marokkanen, Algerijnen en Turken?

Zat Marokkanen die weg willen uit achterstandsbuurten, zodra ze kans zien vertrekken ze naar een leukere buurt, maar ja, dat kost geld, hè?

Zee besteedt daar geen moment aandacht aan (beetje gek, van een gepromoveerde academica zou ik kritische reflectie op de eigen beweringen verwachten) want ze heeft enkel oog voor wat in haar straatje past.

En dat is dus dom. Dom, en onder de maat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 gbh

@0:

taqiyya. Op pagina 64. Letterlijk betekent het: verdedigen. In de islam betekent het zoveel als: liegen over je geloof om aan de vijand te ontkomen. Binnen de islam speelt het begrip nauwelijks een rol, en wordt taqiyya meestal afgekeurd

Wanneer leren jullie het nou eens? Takiyya is een theologisch concept binnen het Sjiisme en dat is maar 10% van de Islam. Takiyya was er vooral om Sjiieten te beschermen tegen de grote meerderheid van Soennieten en speelde daarmee juist binnen de Islam een rol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJH

@17: “Zou het kunnen dat die segregatie in de Nederlandse binnensteden (of zelfs: de Franse voorsteden) niet zozeer het werk is van de Moslimbroederschap maar het gevolg van maatschappelijke achterstand en – jawel – een racistische afkeer van blanke Europeanen tegen Marokkanen, Algerijnen en Turken?”

Er was ooit een Haagse woningbouw vereniging die het tegenovergestelde probeerde te bereiken, maar die dat – onder druk van links – onmiddellijk heeft moeten shelven. Segregatie is een gevolg van een kritische massa van immigranten, die liever hun eigen winkeltje bezoeken waar ze zonder hakkelen en zonder bedot te worden hun eigen eten kunnen kopen. Punt. Niet door een of andere evil force die die gasten in ghetto drukt. Over complot-denken gesproken.

“Zat Marokkanen die weg willen uit achterstandsbuurten, zodra ze kans zien vertrekken ze naar een leukere buurt, maar ja, dat kost geld, hè?”

Pray tell. Waar komt dat geld precies vandaan? En nu even precies wezen, he? Leg papa KJH eens even fijn gedetailleerd uit waar al dat gratis geld om te kunnen verhuizen naar het lokale goudkustje door Mo en zijn vriendjes vandaan moet komen, jij ouwe linkse rakker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 su

@19

Pray tell. Waar komt dat geld precies vandaan?

Van het hebben van een betaalde baan, medunkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Lennart

@16: De nazi’s waren helemaal niet uniek. De geschiedenis is doorspekt met genocides op groepen op basis van hun ethniciteit of religie. Over het algemeen kun je zeggen, dat elke politieke die zich baseert op identiteit vroeger of later tot ellende leidt. De nazi’s zijn niets meer dan het meest duidelijke voorbeeld daarvan.

De huidige rechtse partijen gebruiken allemaal precies dezelfde retorische instrumenten die de NSDAP in de jaren ’20 en de vroege jaren ’30 gebruikte. Of die Milosovic in de jaren ’90 gebruikte, als je liever een recenter voorbeeld wilt. Als je daarvan wilt blijven wegkijken, dan moet je dat vooral doen.

Zee doet allerlei beweringen die ze niet onderbouwt. Ik kan dat simpelweg niet serieus nemen. En aangezien ze pretendeert wetenschapster te zijn, vind ik dat niet zo prettig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Prediker

Van het hebben van een betaalde baan, medunkt.

@20 Tja, dat lijkt me inderdaad nogal voor de hand liggen, want het is niet alsof de Moslimbroederschap geld uitdeelt aan Mo met de pet om een leuk pandje in de Amsterdamse grachtengordel te bekostigen… (roffel-tsjing-boem!)

Segregatie is een gevolg van een kritische massa van immigranten, die liever hun eigen winkeltje bezoeken waar ze zonder hakkelen en zonder bedot te worden hun eigen eten kunnen kopen.

Ja, vast. Vandaar dat moslims die anderhalf maal modaal verdienen in achterstandsbuurten blijven wonen (niet dus). Vanwege de gezelligheid van de matties en het gemak van de halalslager op de hoek. Ik geloof er geen sikkepit van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Frank789

@22: Jonge allochtonen wonen veelal niet in dezelfde (19e eeuwse) wijken waar hun ouders kwamen te wonen, maar ze kruipen in hun nieuwe wijken toch wel opvallend bij elkaar. Wie zou dat niet doen?

“Globaal zijn er twee gebieden in Amsterdam waar allochtone kinderen en jongeren wonen: Zuidoost (met name de Bijlmermeer) en de Westelijke Tuinsteden.
In Zuidoost wonen vooral kinderen en jongeren uit de bevolkingsgroepen Surinamers, Antillianen en overige niet-geïndustrialiseerde landen. Dat was in 1994 ook al zo.

De Turken en Marokkanen concentreren zich – als we kijken naar kinderen en jongeren – nu vooral in de Westelijke Tuinsteden. In 1994 concentreerden de jonge Marokkanen en Turken zich nog
vooral in de gordel ’20-’40 en in kleine delen van de negentiende-eeuwse wijken. Ook waren er toen nog behoorlijke concentraties in de Indische Buurt en de Transvaalbuurt in Oost. In beide laatstgenoemde buurten zijn in 2003 veel minder concentraties van jonge Marokkanen en vrijwel geen concentraties meer van jonge Turken. Deze groepen vormen nu dus concentraties in met name de Westelijke Tuinsteden. Daarbij valt op dat de nieuwe concentraties verder weg van het centrum liggen dan de oudere concentratiegebieden. Veel nieuwe concentratiegebieden liggen in wijken als Geuzenveld, Slotermeer en Osdorp, waar de jongere Turken en Marokkanen in 1994 veel minder geconcentreerd voor-
kwamen. Hierbij concentreren de Turken zich voornamelijk in Geuzenveld en Slotermeer en de Marokkanen in Osdorp.”

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2004_factsheets_1.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Frank789

@22:
“Surinamers, Antillianen … daarentegen woonden in Zuidoost en zullen daar ook blijven wonen. Surinamers maken bij voorkeur wooncarrière binnen dat stadsdeel, vaak door één van de nieuwe woningen in laagbouw te kopen.
Toch verlaten ook veel Surinamers Zuidoost als gevolg van de herstructurering. Ze verhuizen in dat geval vooral naar Noord. Ook vertrekken veel Surinamers naar Almere.”

Hier lijkt het er op dat Surinamers dus wel vlakbij hun oude achterstandswijken blijven wonen als er maar aanbod voor “anderhalf modaal” is. En dat is er in de Bijlmer en als ze toch weg moeten trekken ze naar Noord en Almere en niet naar West en Oost.
Lekker dichtbij je ouders, familie, vrienden of “ons soort mensen”.
Het lijken wel autochtonen die, als ik mij wat oude cijfers herinner, vooral binnen dezelfde postcodegebieden/wijken verhuisden.

Mijn ouders en veel van hun zusters en broers moesten in de jaren 50 van het platteland naar Amsterdam verhuizen om maatschappelijk vooruit te komen, weg van de boerderij. Zodra de welvaart er was, en vooral de nieuwe snelwegen, verhuisden ze weer terug naar hun ‘roots’ en gingen pendelen naar Amsterdam.

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2004_factsheets_1.pdf

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Prediker

@23/@24 Ja, maar dan wijst dat dus op sociologische verklaringen (birds of a feather flock together) op basis van etnische verwantschap; en dat is echt heel wat anders dan een complotverhaaltje dat men dit doet op grond van een missive van Yoesoef al-Qaradawi.

Voor zover de doorsnee Nedermoslim al iets oppikt van Al-Qaradawi, is dat omdat ze een fatwa van OnIslam.net meesnaaien die hen toevallig goed uitkomt.

De salafisten hebben trouwens weer een heel andere benadering dan Qaradawi & co., die zijn juist van de afwijzing van het wereldlijke en gelijkvormigheid daarmee (net de zwartekousenkerk dus), terwijl de wasatiyyah-beweging (gepromoot door Qaradawi) de invloed van de moslimgemeenschap in de Westerse wereld juist zo groot mogelijk wil maken door het moslims toe te staan in het publieke leven zoveel mogelijk compromissen te sluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Frank789

@25:
[ Ja, maar dan wijst dat dus op sociologische verklaringen (birds of a feather flock together) op basis van etnische verwantschap ]

Hallo?
Jij verwijst in @22 dit naar de prullenbak: “Segregatie is een gevolg van een kritische massa van immigranten, die liever hun eigen winkeltje bezoeken waar ze zonder hakkelen en zonder bedot te worden hun eigen eten kunnen kopen.”
Jij: “Ik geloof er geen sikkepit van.”

En nu bevestig je het en verzet je de doelpalen naar…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Prediker

@26 Laten we het er maar op houden dat ik jouw formulering van klitverschijnselen onder allerlei subgroepen in de Nederlandse samenleving (inclusief allerlei soorten ‘autochtone’ Nederlanders) een stuk evenwichtiger en beter onderbouwd vind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 seven

Voor wie nou wel een echte recensie wil lezen ipv alleen bovenstaande nogal vooringenomen affakkelverhaal. Lees ter vergelijk deze (relatief korte) recensie van de filosoof Dirk Verhofstadt. (Yups, broer van) http://www.liberales.be/boeken/heilige

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 KJH

@25: Nee hoor. Dat ze bij elkaar wonen is geen onderdeel van het complot. OF je bent verstrikt geraakt in je eigen logica, OF je tuigt een stroman op. Het ‘bij elkaar wonen’ was nooit een argument in de serie: ze spannen tegen ons samen. Het was er een in de serie: ze zijn zielig want ze wonen in een ghetto, en daar worden ze ingestopt, al dan niet bewust, door inkomenspolitiek of iets dergelijks, door boze blanken. Ik parafraseer. Jou, welteverstaan.

Nogmaals: het is nogal ironisch als je dat soort dingen opschrijft, en vervolgens andere mensen beschuldigt van complot-denken.

Maar ja.. zoals de waard is,…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Prediker

@28 Toon eens aan wat er vooringenomen is aan bovenstaand affakkelverhaal?

Als Zee haar beweringen keurig had onderbouwd met voetnoot op voetnoot naar onverdachte academische en journalistieke bronnen, zou dit een heel andere recensie zijn geworden.

Die Verhofstadt doet zijn lezers geen dienst, juist omdat hij geen kritische noten slaakt bij de onderbouwing van de complottheorie die Zee opzet. Daar praat hij maar een beetje overheen: dat Saoedi-Arabië een hoop geld pompt in overzeese propaganda, dat is immers lang en breed bekend. Dat Qaradawi Europa graag zou zien veranderen in een moslimstaat eveneens.

Maar zit er ook verband tussen die dingen, sjariaraden en islamitische getto’s? Zit er een wereldomspannend plan achter, opgezet door de moslimbroederschap en gefinancierd door de wahhabieten in Saoedi-Arabië? Zee beweert dat wel, maar de onderbouwing is flinterdun.

Geen spoortje kritiek van Verhofstadt, die enkel instemmend samenvat. Dat is geen recensie, dat is nababbelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Prediker

…en daar worden ze ingestopt, al dan niet bewust, door inkomenspolitiek of iets dergelijks, door boze blanken.

@29 Over stropoppen gesproken. Ik heb het nooit over ‘inkomenspolitiek‘ gehad.

Waar ik het over heb is dat Marokkanen en Turken niet samenklonteren in wijken omdat daar een plan van de Moslimbroederschap achter zit, zoals Zee in haar boekje suggereert.

Vervolgens doe ik een suggestie voor voor de hand liggende materialistische oorzaken. Zoals het gegeven dat veel Marokkanen en Turken onderaan de arbeidsmarkt bungelen of werkloos zijn, en dus geen geld hebben om naar ‘witte’, vaak duurdere wijken te verhuizen. En dat er zoiets bestaat als maatschappelijke uitsluiting en institutioneel racisme, die dat ook passief verhindert.

Ik heb helemaal geen behoefte om vervolgens de discussie over te doen of het nu wel echt aan die gemene blanken ligt (een karikatuur van mijn standpunt) of dat het toch vooral de keuze is van Marokkanen en Turken zelf – want dat is helemaal het punt niet.

Punt was even dat de Moslimbroederschap er niet achter zit. Dat is alles.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 KJH

@31: “Waar ik het over heb is dat Marokkanen en Turken niet samenklonteren in wijken omdat daar een plan van de Moslimbroederschap achter zit, zoals Zee in haar boekje suggereert.”

Nou, dan zijn we het daarover in ieder geval eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Lennart

@32: Wacht even … dus jij vindt inderdaad dat Zee in haar boekje leugens verspreid en misleidend is ? Waarom ben je haar dan nu al 33 posts aan het verdedigen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 analist

@23: wat vind je van de hoge concentratie blanke Nederlanders in Amsterdam Zuid? Ook “bij elkaar kruipen”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Frank789

@34: Jazeker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 AltJohan

@analist: “wat vind je van de hoge concentratie blanke Nederlanders in Amsterdam Zuid?”
Ik denk dat die concentraties eerder afnemen dan toenemen. Sterker nog: ik denk dat die concentraties en percentages blanken daar nog nooit zo laag geweest is als in dit decennium.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Frank789

edit: verkeerd geplaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Richard-25

Ik heb mij vaak afgevraagd hoe iemand als Adolf Hitler, in de ‘beschaafde’ westerlijke wereld, aan de macht heeft kunnen komen. Dit soort demagogen hebben een instrument nodig. Een actuelere vraag zou zijn of iets dergelijks opnieuw mogelijk is. Het antwoord daarop is ja en het gebeurt onder onze ogen, het instrument dat daarbij gebruikt wordt!? Het politiek correcte protocol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 PierkeL

Heeft Marcel Hulpas ook het proefschrift van Zee gelezen? Als de bewijsvoering in het proefschrift zo mager is als Hulspas beweert, dan verdient de Leidse Universiteit een stevige veeg uit de pan om op basis daarvan een doctorstitel te verlenen.
Maar als het proefschrift wel goed onderbouwd is, dan verdient Hulspas een veeg uit de pan voor zijn te gemakkelijke kritiek.
Dat Saoedi-Arabië zich publiekelijk tegen de Moslimbroederschap keert, heeft vooral te maken met angst voor wat in Egypte is gebeurd. Ideologisch staan ze aan dezelfde kant, maar natuurlijk wil koning Salman zijn koninkrijk niet afgeven aan de ‘broeders’. Zij mogen de radicale islam, zoals uitgewerkt aan de Al-Azar universiteit, aan de man te brengen, maar politiek mogen ze niet te machtig worden. Die dubbelzinnigheid zien we vaker bij de moslimstaten. De mond vol over de Palestijnse kwestie, maar niet de Palestijnen helpen, want dan zou Hamas (dus de broederschap) wel eens een te grote machtsfactor kunnen worden. De dictaturen in het M.O. hebben alle belang bij de status quo. Verstoring van de bestaande orde, verjagen van dictators leidt tot toestanden als in Irak, Syrië en Libië, waar juist die radicale bewegingen met succes inspringen. En dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is dus niet zo vreemd dat ze het een zeggen en het ander doen, dat ze tegelijk steunen en onderdrukken. Dat heet politiek.

Ik verbaas me erover dat Hulspas, die als uitgesproken atheïst nogal eens flink tekeer is gegaan over heel wat minder ernstige zaken bij christenen, nu ineens het sharia-kwaad relativeert. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat het Verenigd Koninkrijk een parallelle ‘rechtspraak’ in de vorm van sharia tolereert, die een flagrante schendig van de mensenrechten impliceert. Dat is geen bedenksel van Zee; het EHRM heeft dat ook al gesteld. Dit soort ‘rechtbanken’ wordt in leven geroepen door dezelfde mensen die wijken tot islamitisch gebied verklaren en het bestaan om van niet-moslims die daar komen te eisen dat ze zich aan islamitische gebruiken aanpassen.

Zijn alle moslims uit op islamisering? Nee, natuurlijk niet en dat is volgens mij ook niet wat Machteld Zee beweert. Maar dat er een groeiende groep is die dat wil en daarbij wordt aangevuurd door import Saoedische imams is een feit dat al vaker naar voren is gebracht.

De kop ‘complotdenken’ is dan ook onterecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Frank789

@38: Het Duitse volk was destijds helemaal niet zo happig op die opgelegde democratische republiek Weimar, een sterke man was welkom.
Dus Hitler had weinig weerstand van het volk bij zijn opruimacties van tegenstanders en de rijksdag.

Als vandaag de dag bijna de helft van het US volk op Trump stemt, zie je m.i. het bewijs dat het weer kan gebeuren.
En in Turkije zie je hoe het gaat: eerst geduldig democratisch aan de macht komen, dan een incident creëren en vervolgens al je tegenstanders opruimen. De noodtoestand “tijdelijk” uitroepen en daarna een volmacht vragen om “tijdelijk” zonder het parlement te regeren.

Het lijkt hier in NL onmogelijk, maar ik steek mijn handen er niet voor in het vuur. De potentiële dictators de Nederland wel “weer groot” willen maken zijn altijd (sluimerend) aanwezig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lennart

@39:
“Heeft Marcel Hulpas ook het proefschrift van Zee gelezen? ”

Waarom zou hij dat gedaan moeten hebben ? Deze recensie gaat niet over dat proefschrift …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 JANC

@39: Ah, op de man spelen. Ook een manier om je gelijk te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Prediker

Dit soort ‘rechtbanken’ wordt in leven geroepen door dezelfde mensen die wijken tot islamitisch gebied verklaren en het bestaan om van niet-moslims die daar komen te eisen dat ze zich aan islamitische gebruiken aanpassen.

@39 Ik ben me niet bewust van wie dat dan zoal doet, behalve dat cluppie van Anjem Choudary, maar die wordt ook door veel orthodoxe en fundamentalistische moslims als een extremistische, ophitsende en trollende clown beschouwd. Niet bepaald mainstream dus.

Een paar jaar terug had ‘ie zo’n trol-actie waarbij een handjevol volgelingen stickers plakten in een Londense wijk en die tot ‘sharia controllect zone’ verklaarden. De media pakte dat grif op, want het speelde regelrecht in de kaart van de angst voor Muslim no-go zones, maar in werkelijkheid bleek er geen reet aan de hand.

‘Ja, maar ik voel aan mijn water, dat het toch niet snor zit in die wijken.’ Ja leuk, maar dat helpt het boekje van mevrouw Zee niet. Die zou dan namelijk moeten onderbouwen dat het inderdaad niet pluis is in die wijken, door sociologisch onderzoek aan te voeren dat dit uitwijst. Dat mag je namelijk verwachten van een gepromoveerd academicus, ook al betreft dit boekje niet haar proefschrift.

Maar ze onderbouwt niet of nauwelijks, ze roept vooral dingen en legt allerlei vage en flinterdunne verbanden. De verbindende stippen mogen we er zelf tussen denken en invullen.

De Moslimbroederschap en Saoedi-Arabië zouden een monsterverbond hebben gesloten om het Westen te islamiseren; nou breng die geldstromen dan maar in kaart, zou ik zeggen. Wie betaalde wat voor welke missiedoeleinden? Doet ze niet.

Al Qaradawi stelt dat moslims bij elkaar moeten kruipen zoals Joden eens in het getto, en moslims kruipen bij elkaar in achterstandswijken dús is de islamisering volop op stoom én zit daar het (blijkbaar-niet-zo-heel-erg) geheime meesterplan van Joesoef al Qaradawi achter. Eh ja, tuthola, dat is dus een non-sequitur. Heb je niet logisch leren redeneren tijdens je doctorsopleiding rechtsfilosofie?

Kortom: dikke lul, drie bier! Als mevrouw kroegpraatjes wil verkopen, moet ze dat vooral doen; in de daartoe geëigende faciliteit: het bruine café. Maar beter staat ze zich niet voor op haar academische palmares bij het verkondigen van deze bullshit, want dat neemt geen weldenkend mens serieus. Dan word je dus – terecht – afgefakkeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Lodewijk Langeweg

@1:
Het is duidelijk dat de meeste regeerders hieronder niet op de hoogte zijn van het feit dat Saoedi Arabië en de Moslim Broederschap inderdaad al heel lang het plan hebben Europa te islamiseren. Daar heeft een Moslim intellectueel in Noorwegen een documentaire over gemaakt die in dat land is uitgezonden op TV. Hij interviewt o.a. de broer van de oprichter van de Broederschap -een Islam-geleerde in Egypte- en de toenmalige leider van dat Broederschap. Plus diverse andere Moslim intellectuelen in Europa die zich grote zorgen maken om de groeiende invloed van die fundamentalisten.

De documentaire is op YouTube te zien onder de titel:

“Freedom, equality and THE MUSLIM BROTHERHOOD (full Norwegian documentary)”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Bismarck

@39: “Heeft Marcel Hulpas ook het proefschrift van Zee gelezen?
Wat een rare vraag is dat? Marcel schrijft een recensie over het boek Heilige Identiteiten. Op weg naar een shariastaat?, niet over het Proefschrift van van der Zee.

“dan verdient de Leidse Universiteit een stevige veeg uit de pan om op basis daarvan een doctorstitel te verlenen.”
Ik kreeg toch al het idee dat bepaalde professoren aan de UL werk van twijfelachtig niveau leveren, of toch in ieder geval die indruk wekken door de slordigheid van het werk dat ze naast hun UL-baan doen.

“Dit soort ‘rechtbanken’ wordt in leven geroepen door dezelfde mensen die wijken tot islamitisch gebied verklaren”
Ben dan een kerel en noem man en paard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Lodewijk Langeweg

@1:
Interessant artikel net gepubliceerd:

Journalist en gematigde Moslim Shams Ul-Haq doet verslag van zijn onderzoek in moskeeën, te vinden op Internet onder deze titel:

“Journalist undercover in moskeeën: ‘De wetten van dit land interesseren ons niet’”

(Dat laatste is wat hij o.a. hoorde prediken.)

PS:
Omdat ik door gebrek aan ervaring (het zijn mijn eerste posts hier) per abuis dacht dat mijn post bovenaan zou komen te staan kan “hieronder’ deze zin in mijn bovenstaand post wel weg:

“Het is duidelijk dat de meeste regeerders hieronder niet op de hoogte zijn van…”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Lodewijk Langeweg

@46:
Ook dit verslag is van dezelfde onderzoeksjournalist

Titel waarmee te vinden:
“Shams Ul-Haq: “Veel vrijwilligers in asielcentra zijn vermomde salafisten”

1e twee paragrafen:
“De voorbije tien maanden leefde de Duitse journalist Shams Ul-Haq (40) als vluchteling in enkele Europese asielcentra. Wat hij zag en meemaakte, zorgt voor schokgolven. “IS heeft de vluchtelingenstroom geïnfiltreerd.”

In oktober 2015 dook de Duits-Pakistaanse journalist en terreurexpert Shams Ul-Haq voor het eerst vermomd als vluchteling onder in een asielcentrum. Een maand eerder had bondskanselier Angela Merkel nog te midden de grote asielcrisis rustig en beheerst verklaard: ‘Wir schaffen das’. “Frau Merkel heeft het hart op de juiste plaats maar toen verkocht ze quatsch”, zegt Ul-Haq. “Nog voor haar beruchte uitspraak zag ik al dat we het helemaal niet konden bolwerken.”

(Ook zonder abonnement om het hele artikel te lezen is de titel en die eerste paragrafen lezen van genoeg belang.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Prediker

Daar heeft een Moslim intellectueel in Noorwegen een documentaire over gemaakt die in dat land is uitgezonden op TV.

@44 Ehmm, nee. Die documentaire gaat namelijk helemaal niet in op de connectie met Saoedi-Arabië, en verschillende geïnterviewden hebben bovendien laten weten dat zij zich op het verkeerde been hebben laten zetten door de interviewer, omdat zij het over de situatie in Egypte hadden, niet over Europa of het Westen; maar dat is wel hoe het lijkt als je die documentaire bekijkt.

Dat er verder een hoop fundamentalistische propaganda vanuit Saoedi-Arabië deze kant op komt, en dat de Moslimbroeders als de dood zijn dat moslims hier hun geloof verliezen, dat zal allemaal waar zijn, maar dat laat onverlet dat Zee noch in haar pamflet, noch in haar proefschrift, aannemelijk maakt dat het de invloed van de Moslimbroederschap is die bijv. Marokkanen in Nederland richting de orthodoxie heeft bewogen.

Het kan allemaal waar zijn, dat de Moslimbroederschap op een heimelijke wijze moslims tracht te herislamiseren, maar wie dat stelt moet dat ook aanwijzen, man en paard noemen.

Zee komt niet verder dan guilt-by-association. Meneer zus en zo is lid van een sjariaraad én is ook wel eens op een conferentie over Fiqh al Aqaliyyat geweest dús is onderdeel van het grote complot om het Westen te islamiseren.

Beetje mager allemaal. Vroeger waarschuwde men voor de communisten die er aan kwamen en de samenleving infiltreerden; nu doet men het in z’n broek voor de islamisten.

In de jaren zeventig was zo’n beetje de hele studentenbeweging marxistisch (en een deel van de intelligentsia zelfs maoistisch). Is de Europese samenleving daar aan onderdoor gegaan? Nee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Folkward

@41, @42, @45

Waarom zou hij dat gedaan moeten hebben ? Deze recensie gaat niet over dat proefschrift…

Omdat het boek wordt aangekondigd als ‘haar scriptie in boekvorm’. Te verwachten valt dat veel onderbouwing voor haar stellingen dan ook in haar eigenlijke scriptie terug te vinden zouden zijn. Vandaar de vraag of Marcel Hulspas ook de scriptie heeft gelezen. Ik vind het een legitieme vraag. Desalniettemin kan ook het boek apart gerecenseerd worden. Dan kan de conclusie zijn dat het boek zelf niet goed is.

Als de bewijsvoering in het proefschrift zo mager is als Hulspas beweert, dan verdient de Leidse Universiteit een stevige veeg uit de pan om op basis daarvan een doctorstitel te verlenen.

De promotor was Paul Cliteur. Het onderwerp van de scriptie is dan niet zo verbazend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Prediker

Omdat het boek wordt aangekondigd als ‘haar scriptie in boekvorm’.

@49 Door wie? Niet door Hulspas namelijk.

Ten tweede is een scriptie wat anders dan een dissertatie; een scriptie is een stuk bescheidener van opzet, meestal het sluitstuk van een bachelor of masteropleiding.

Ten derde: ik heb dat proefschrift van Machteld Zee inmiddels bekeken, en nee, de argumentatie is daar niet veel beter, enkel wolliger, en de spits ligt daar ook meer in de richting van botsende theorieën, waarbij sjariagerechtshoven een geconcretiseerde casus vormen, zodat minder opvalt dat ze heimelijk een complottheorie haar dissertatie insmokkelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Lennart

@49:
“Omdat het boek wordt aangekondigd als ‘haar scriptie in boekvorm’.”

Maar ja, dat is natuurlijk helemaal onzin. Het gaat niet om een scriptie, maar om een proefschrift …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 pvanlenth

Wat neersabelende recensenten zich niet lijken te realiseren is dat mensen als Machteld Zee een verklaring proberen te vinden voor het hedendaagse zeer gewelddadige gedrag van moslimfundamentalisten. Ze gaan op onderzoek uit en komen tot de ontdekking dat het niet iets is van de laatste tijd, maar dat geweld de islam al 1400 jaar kenmerkt. Dan is schrijven over zoiets als de taqqiya niet een antisemitisch-achtige aktie, maar een poging om e.e.a. te verklaren, zodat we ons kunnen gaan wapenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 pvanlenth

@14: “Dat de bewering dat de Moslimbroederschap van meet af aan nazistisch zou zijn geweest uit rechtsnationalistisch-zionistische koker komt, lijkt me zeer aannemelijk. ”

Zo, klaar. Effe snel rechts noemen, nationalistisch bovendien, ook toch effe zionistisch erbij en de koker is klaar. De koker is echter een frame. Een frame waarvan jij meent dat het je vrijwaart van het geven van een nadere onderbouwing dat er geen overeenkomsten met nazisme zijn.
Kijk, op zich is het waar dat je vaak zal bevinden dat pleitbezorgers van het idee dat de islam veel overeenkomst vertoont met nazisme (A) ook pro-israel (B) zijn. Maar denk je nou echt dat ze A vinden omdat ze B zijn? Kan het ook zo zijn dat ze A vinden en misschien wel mede daardoor B werden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Lennart

@52:
“Ze gaan op onderzoek uit en komen tot de ontdekking dat het niet iets is van de laatste tijd, maar dat geweld de islam al 1400 jaar kenmerkt.”

Goh … laat ik nu echt overal gelezen hebben dat Zee iets compleet anders heeft onderzocht, namelijk een aantal hedendaagse zaken in 2 shariarechtbanken in Engeland. Maar jij heb haar proefschrift dus echt daadwerkelijk gelezen ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Francisco

Het is bijzonder lastig een fenomeen als ‘islamisering’ aan te tonen en in kaart te brengen. Je doet dan een uitspraak die verband houdt met de innerlijke bewuste en onbewuste ideeën en gebruiken van miljoenen mensen, met talloze kleine soms onbeduidende gebeurtenissen (een moskee in Rotterdam die oproept tot gebed), met islamitische voorschriften waar islamitische schriftgeleerden het onder elkaar niet over eens zijn, waarover tussen groepen moslims onenigheid bestaat, voorschriften die door de één letterlijk genomen worden en door een ander helemaal niet. Die uitspraak houdt verband met de betekenis van fenomenen (het dragen van een hoofddoek bijvoorbeeld), trends (nemen bepaalde fenomenen toe of af), zaken die niet officieel bekend zijn maar die sommige mensen voor waar aannemen (bijv. aanvankelijke steun van de VS aan de IS, de Wahabistische financiering van de bouw van moskeeën in Europa).
Hetzelfde geldt voor een geldige complottheorie. Die wordt immers laatdunkend ‘complottheorie’ genoemd omdat die verbanden laat zien die niet openbaar en/of obvious zijn.
Bijzonder makkelijk is het afschieten van een poging om wel iets zinvols te zeggen over islamisering of een complottheorie. Er zijn altijd wel feiten in zo’n betoog waar minder overeenstemming over bestaat (de band tussen de Wahabisten en de Broederschap in Egypte bijvoorbeeld). Maar de auteur van deze review maakt het wel heel bont. Als ik het goed begrijp moeten dit ‘argumenten’ zijn; 1) Zee besteed geen aandacht aan Nederlandse fundamentalistische stromingen 2) Niemand wordt met naam en toenaam aan de schandpaal genageld 3) Huwelijkse gevangenschap is ergens (Nederland?) verboden. ‘Dergelijke resultaten [ik las één resultaat] halen haar hele overspannen complottheorie (..) volledig onderuit’.

Moeten dit serieus argumenten voorstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Bismarck

@55: “‘‘Dergelijke resultaten [ik las één resultaat] halen haar hele overspannen complottheorie (..) volledig onderuit’.

Moeten dit serieus argumenten voorstellen?”
Het zal de aandachtsspanne geweest zijn, maar je hebt de resultaten (van Machteld Zee!) een beetje gemist. Die vormen een dusdanig mager fundament, dat inderdaad de theorie die ze erop bouwt in het boekje niet overeind kan blijven. Marcel vat ze samen:
knullige bijeenkomsten in achterkamertjes, waar brave moslima’s hun leed klagen en zogenoemde rechters vroom benadrukken dat het huwelijk heilig is en dat scheiden niet de bedoeling kan zijn. Soms is de zaak, zoals ik al zei, snel bekeken. Andere zaken slepen jaren voort. Het stelt allemaal bijzonder weinig voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Francisco

Je mag je ad hominems voor je houden Bismarck. Ik ga toch ook niet beweren dat je onmogelijk helder kunt argumenteren als je jezelf Bismarck noemt?
Anyway, ik had het over de argumentatie van Marcel Hulspas, niet over die van Machteld Zee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 De Vrede

Nuja, de kwaliteit van het denken hier op sargasso is duidelijk aan ouderdomskwalen onderhevig. Neem nu Prediker’s parmantige bewering uit @45 dat het allemaal “geen reet voorstelt” en waarbij hij dan verwijst naar een stuk van zichzelf over de shariapatrouilles in Engeland. Isniezonie, zegt Prediker dan. Wie eventjes verder neust komt tot de ontdekking dat er gewoon mensen voor veroordeeld zijn maar dat zal volgens de grote denker Prediker dan ook wel weer een complot zijn.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia_patrols
(Merk op dat het stuk waarnaar Prediker verwiijst van vroeger datum is dan de veroordelingen in het VK.)

De mensen uit onderstaande link zullen ook wel enge rechtsmensen zijn met een vooroordeel tegen kleurtjes, want zo rolt men hier op sargasso…
http://www.volkskrant.nl/opinie/-we-moeten-de-vrijzinnige-islam-steunen~a4400205/?hash=32046b6325e8969b9e6c117571b070dd006f7440

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Bismarck

@58: Dat dat het handjevol mensen dat die shariapatroullies proberen op te zetten veroordeeld worden voor bedreiging en geweld zegt denk ik genoeg over de effectiviteit ervan. De Engelse arm der wet heeft dit overduidelijk in de kiem gesmoord. Zoals je in de link kunt lezen, was het hele fenomeen ook geen lang leven beschoren.

@57: “ik had het over de argumentatie van Marcel Hulspas, niet over die van Machteld Zee.”
Dat kan wel zijn, maar het gaat nog steeds over de bewijsvoering van Machteld. Die is inderdaad veel te mager voor de conclusies die ze trekt, zoals Marcel aantoont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Prediker

@58 Dat stuk was gebaseerd op een blog van iemand die daadwerkelijk een kijkje hand genomen in de desbetreffende wijk, nadat er in de media een hoop commotie was ontstaan over die flyers die de wijk tot ‘sharia controlled zone’ uitriepen.

Bleek een hoop sensatie om niks. Die wijk was bepaald niet ‘sharia-controlled’. Hoeren, drugs, alcohol. Talibanwijk? Klein Saoedi-Arabië? Nou nee.

Uit je eigen wiki-linkje blijkt dat het om een handjevol jongemannen met extremistische denkbeelden gaat: vijf gearresteerd, drie veroordeeld wegens het lastigvallen, bedreigen en mishandelen van mensen op straat. Hoofddaders waren een blanke ex-drugverslaafde en een vriend van ‘m wiens ouders vermoedelijk uit de Caraïben (Brits West-Indië) komen. Duidelijk Pakistaanse immigranten – not! Duidelijk beïnvloed ook door de theologie van de Moslimbroederschap – not!

Dit is niks meer dan het spiegelbeeld van zelfbenoemde extreem-rechtse burgerwachten die ‘hun’ dorp of wijk patrouilleren en vrouwen met hoofddoek en vermeende asielzoekers lastigvallen.

Niet alleen heeft de overheid hier adequaat ingegrepen en deze praktijken een halt toe geroepen (dus wat nou, multicultiknuffelaars?), maar ook de lokale moskeevereniging en leidende figuren in de moslimgemeenschap hebben deze bende steeds afgewezen als een stel raddraaiers; en de politie geholpen bij de opsporing ervan.

A Metropolitan police spokesman said today: “We have also been speaking to local community leaders and influential people, local businesses and the local authority about the issue and what is being done, and can be done, to address it.”

The East London Mosque also publicly condemned the patrols today.

In a statement, it said: “These actions are utterly unacceptable and clearly designed to stoke tensions and sow discord. We wholly condemn them.

“The East London Mosque is committed to building co-operation and harmony between all communities in this borough.

“The actions of this tiny minority have no place in our faith nor on our streets. We will monitor the situation closely and our Imams will be speaking out against such actions.” (Telegraph)

Logisch ook wel, want die zagen het Londonistan-frame ongetwijfeld al weer boven hun hoofden hangen.

Wat je tweede linkje met de discussie te maken heeft, is me al helemaal onduidelijk, want de briefschrijfster beschrijft hoe haar dochter in een ver land met een op het eerste gezicht liberale moslim trouwde, deze man en zijn familie vervolgens hartstikke fundamentalistisch werden of bleken, en dochterlief nu met haar kinderen gevangen zit in een huwelijk met een patriarchale huisdespoot.

Ja, dat zegt echt iets over islamisering (en het grote plan daarachter) híer. Veleer dan dat het bewijst dat wij hier op Sargasso aan seniliteit beginnen te lijden, toon je aan dat islamofoben zoals jij intellectueel nog niet op het potje hebben leren plassen.

Zindelijk redeneren kun je leren, maar als je alles op één hoop gooit en overal de verschrikkelijke islam op ziet doemen, dan doe je het dus steevast in je broek in plaats van op de pot.

‘Mamma, mamma; er zit een enge spin onder mijn bed. En in de kast. En buiten het raam! En die willen me bijten!’

– Nou, laten we maar eens een kijkje nemen dan. Ach ja, een spin. Maar die kan helemaal niet door je huid heen bijten. Die spin is banger voor jou dan jij voor die spin. Lekker laten zitten dus.

‘Ook dús jij zegt dat geen enkele spin ooit gevaarlijk kan zijn? Maar ik heb allemaal enge youtube-filmpjes gezien van mensen met halfvergane handen en voeten!’

– Ja schat, dat noemen we nu een non-sequitur. Nou, zal ik het nachtlampje maar aan laten dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Prediker

Kan het ook zo zijn dat ze A vinden en misschien wel mede daardoor B werden?

@53 Dat men zich eerst maandenlang heeft verdiept in de geschiedenis en ideologie van Hassan al-Banna en de Moslimbroederschap, tot de conclusie komt dat dit eigenlijk een islamitische variant is van de NSDAP en daardoor pro-Israël wordt?

Ja, vast…

Doorgaans werkt het eerder zo: jihadistische aanslagen wakkeren angst aan, men gaat de Koran lezen, komt daar allerlei passages tegen over het afsnijden van kelen en denkt dan WTF!? Dan overziet men het leven van de Profeet (half roverhoofdman/half sekteleider) en hoe de Arabische legers onder de banier van de islam de halve wereld hebben veroverd; en dan concludeert men: potverdrie, die jihadisten zijn geen aberratie, zij hebben de islam gewoon goed begrepen!

Binnen datzelfde frame functioneert Israël dan als bruggenhoofd in de strijd tegen de (politieke) islam, en nogal wat zionistische propagandisten (waaronder Netanyahu zelf) stellen het ook graag zo voor, want zo kunnen ze hun strijd om Palestijnse Arabieren te onteigenen, verdrijven en op te sluiten in grote openluchtgevangenissen voorstellen als dat het dappere staatje Israël belaagd wordt door het veelarmige monster van jihadisme en islamisme.

Da’s niks nieuws ook. Hanna Ahrendt schrijft in ‘Eichmann in Jerusalem’ (1963) dat Ben Goerion graag had gezien dat het Eichmannproces meteen even Haj Amin al Husseini had geïmpliceerd als voorname speler in de Holocaust. Waarom? Om de Palestijnse zaak te kunnen delegitimeren.

Andersom werkt het trouwens ook prima: wie rechtszionistisch denkt (en zionisme is een vorm van koloniaal nationalisme), die zal in islamofobe frames over bloeddorstige Arabieren en onverbeterlijke fanatiekelingen een dankbaar paradigma vinden om het Palestijns verzet mee te ‘verklaren’.

Waarom gaan die mensen niet gewoon op hun rug liggen en met de witte vlag zwaaien? Jihad!, dat is waarom: kijk maar naar manifestaties van Hezbollah en Hamas, waar mannen met geweren met gestrekte arm marcheren. ’t Zijn gewoon allemaal verkapte nazi’s en antisemieten, dus eigen schuld dikke bult dat we de bezetting handhaven, moeten die mensen maar niet volharden in hun bloeddorst!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 De Vrede

@60

Lol!

Dat stuk was gebaseerd op een blog van iemand die daadwerkelijk een kijkje hand genomen in de desbetreffende wijk, nadat er in de media een hoop commotie was ontstaan over die flyers die de wijk tot ‘sharia controlled zone’ uitriepen.

Precies. Hearsay deed jou in 2011 naar je glazen bol grijpen en kijk eens welk een feitenrijk potsje eruit kwam rollen…

Uit je eigen wiki-linkje blijkt dat het om een handjevol jongemannen met extremistische denkbeelden gaat: vijf gearresteerd, drie veroordeeld wegens het lastigvallen, bedreigen en mishandelen van mensen op straat.

Precies. Want kwantitatieve factoren zijn zo’n scherp argument om te onderbouwen dat er niks aan de hand is… Well done, sir!.
Volgende keer als er weer een Volkert of een Breivik opstaat is er niks aan de hand natuurlijk.

Hoofddaders waren een blanke ex-drugverslaafde en een vriend van ‘m wiens ouders vermoedelijk uit de Caraïben (Brits West-Indië) komen.

Dat blank en drugsverslaafd klinkt ‘opgelucht’. In de zin dat een gelovige opgelucht is als het weer eens een heiden bleek te zijn die de zonde beging…

Dit is niks meer dan het spiegelbeeld van zelfbenoemde extreem-rechtse burgerwachten die ‘hun’ dorp of wijk patrouilleren en vrouwen met hoofddoek en vermeende asielzoekers lastigvallen.

Iets zegt me dat als het extreem-rechtse burgerwachten waren er de komende drie maanden potjses en waanlinkjes over die kaalkopjes op dit log te lezen zouden zijn geweest…

Bleek een hoop sensatie om niks. Die wijk was bepaald niet ‘sharia-controlled’. Hoeren, drugs, alcohol. Talibanwijk? Klein Saoedi-Arabië? Nou nee.

Mooi hoor, dat staat best goed, die hoed op de stropop die je hier optuigt. Volgens mij beweerde niemand dat de wijk al ‘sharia controlled’ was, maar alleen dat men doende was dat te bewerkstelligen. Stropop 1…

Niet alleen heeft de overheid hier adequaat ingegrepen en deze praktijken een halt toe geroepen (dus wat nou, multicultiknuffelaars?),

Oh? Vandaar de komst van de sharia-raden. Dat mag je dan inderdaad effectief optreden noemen.

maar ook de lokale moskeevereniging en leidende figuren in de moslimgemeenschap hebben deze bende steeds afgewezen als een stel raddraaiers; en de politie geholpen bij de opsporing ervan.

Proest, Één hele moskee? Ben je wel eens in Londen geweest? Enig idee hoe groot die stad is en hoeveel moskeeën daar staan? Als dit al iets is, dan toch vooral een druppel op een gloeiende plaat.

Wat je tweede linkje met de discussie te maken heeft, is me al helemaal onduidelijk, want de briefschrijfster beschrijft hoe haar dochter in een ver land met een op het eerste gezicht liberale moslim trouwde,

Misschien het stuk nog eens lezen om te zien hoe iemand zonder jouw vooringenomen frames en stropoppen tegen het werk van van der Zee aankijkt?

Ja, dat zegt echt iets over islamisering (en het grote plan daarachter) híer.

Stropop 2. Van der Zee heeft het hoofdzakelijk over sluipender vormen van (zelf-)islamisering. Dat jij en je makkers net willen doen alsof ze het alleen over de Broedrschap heeft is voor jullie rekening maar het blijft een stropop. Zindelijk of niet…

Zindelijk redeneren kun je leren, maar als je alles op één hoop gooit en overal de verschrikkelijke islam op ziet doemen, dan doe je het dus steevast in je broek in plaats van op de pot.

Precies. Neem je eigen advies dan eens serieus man!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Prediker

Volgens mij beweerde niemand dat de wijk al ‘sharia controlled’ was, maar alleen dat men doende was dat te bewerkstelligen. Stropop 1…

@62 Wie is ‘men’? Een handjevol idioten die wat flyers opplakken was voldoende voor paginagrote artikelen dat de islamisering nu toch echt gaande was.

Als je dan gaat kijken wie die lui zijn blijken het een stel mafklappers met een grote bek die door de rest van de moslimgemeenschap met de nek aangekeken worden.

Bovendien zijn ze inmiddels opgepakt door de multicultiknuffelende politie omdat ze mensen op straat lastig vielen.

Dus als dit het grote voorbeeld moet voorstellen van islamisering is dat een dikke fail. Pure bangmakerij op basis van sensatieberichten.

Stropop 2. Van der Zee heeft het hoofdzakelijk over sluipender vormen van (zelf-)islamisering. Dat jij en je makkers net willen doen alsof ze het alleen over de Broederschap heeft…

Ik heb zowel Zee’s boekje als haar proefschrift gelezen en ze heeft het níet ‘hoofdzakelijk’ over “sluipender vormen van (zelf-)islamisering”, maar over hoe ‘de’ multiculturalistische ideologie het opzetten van theocratische instituties door fundamentalisten faciliteert.

Case in point: die sjariaraden. Volgens Zee zit daar een plan van die fundamentalisten achter. En vervolgens werpt ze van alles op één hoop. Academische bronnen? Nihil.

Zo’n bewering als jij doet, kun je enkel volhouden als je Zee’s boekje niet (of slecht) gelezen hebt, en vooral op haar media-interviews afgaat.

 • Vorige discussie