Als derdewereldlanden vluchtelingen kunnen opvangen, dan kan Europa dat ook

OPINIE - Als ontwikkelingslanden erin slagen om vluchtelingen te veranderen in waardevolle ‘activa’ , dan moet Europa dat toch ook kunnen, schrijft hoogleraar migratiestudies Melissa Siegel.

In de afgelopen paar jaar zijn we getuige geweest van een continue discussie over de druk die het gastvrij opnemen van grote aantallen vluchtelingen plaatst op de Europese samenleving. Er werden zorgen geuit over de druk op onze economie, de verstoring van de sociale cohesie en de stress die dat geeft voor de infrastructuren van de lidstaten.

Maar wat de Europese media hebben gelabeld als de migrantencrisis is in feite onderdeel van een fenomeen van een veel grotere omvang dan wat in Europa alleen wordt waargenomen. Het is een verschijnsel van gedwongen verplaatsing dat armere landen onevenredig raakt, eerst en vooral de buurlanden van conflictgebieden.

Zijn vluchtelingen een last?

Van de 21,3 miljoen vluchtelingen wereldwijd in 2015 vingen ontwikkelingslanden 86 procent op, waarmee slechts veertien procent overbleef voor de ontwikkelde landen (UNHCR, 2016). Vluchtelingen kunnen sterk drukken op de nationale hulpbronnen als een enkel land belast is met de ondersteuning en bescherming van grote aantallen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Libanon dat grenst aan het door conflicten geteisterde Syrië. Het land heeft 183 vluchtelingen op iedere duizend inwoners en worstelt met het bieden van adequate ondersteuning aan zowel vluchtelingen als de eigen bevolking (UNHCR, 2016).

Andere landen met nog altijd relatief grote aantallen internationale ontheemden laten zien dat vluchtelingen niet alleen een last zijn, maar dat ze ook een positieve invloed kunnen hebben op hun gastlanden. Deze landen zijn in staat om een grote instroom van vluchtelingen en asielzoekers te verwerken en weten daar zelfs voordelen uit te halen.

Arme landen die al heel lang vluchtelingen opvangen

Oeganda, Tanzania en Rwanda zijn zulke landen. Zij kennen een lange traditie als gastland voor vluchtelingen. Rwanda bood in januari 2017 onderdak aan 74.000 Congolese vluchtelingen, van wie sommigen al meer dan twee decennia in ballingschap leven, ontheemd door terugkerende conflicten in de Democratische Republiek Congo (UNHCR 2017). Tanzania was in de jaren negentig van de vorige eeuw bestemmingsland van duizenden Burundezen en Rwandezen die ontheemd raakten door de conflicten en genociden in hun eigen landen. (Maystadt & Duranton, 2014). Mensen die noodgedwongen hun huizen moesten verlaten in met name Zuid-Soedan, Burundi en Congo vonden een toevluchtsoord in Oeganda. Eind 2015 was Oeganda het derde grootste vluchtelingengastland van Afrika en verschafte onderdak aan bijna 511.000 vluchtelingen en asielzoekers (UNHCR, 2015).

Deze drie landen behoren tot de armste landen van de wereld en bieden onderdak aan flinke aantallen vluchtelingen in vergelijking met de eigen bevolking. Toch heeft de instroom niet geresulteerd in onoverkoombare hindernissen voor hun infrastructuren, maar heeft die hier en daar zelfs geleid tot verbeteringen voor de eigen bevolking.

Nabijheid van vluchtelingenkamp geeft eigen bevolking meer kansen

De druk die ze leggen op de economie van het gastland is misschien wel de meest gevreesde impact van de toestroom van vluchtelingen. In Oeganda, Tanzania en Rwanda zien we echter een positief of op z’n minst niet negatief effect van het opnemen van vluchtelingen.

Een grootschalige studie naar de sociaaleconomische impact van Congolese vluchtelingen in Rwanda laat zien dat wonen in de nabijheid van een vluchtelingenkamp de kans vergroot dat een kind naar een voorschool gaat, dat het ingeschreven wordt op een basisschool, dat het financiële steun ontvangt en deelneemt aan een voedselprogramma. Verder zijn huishoudens die dicht bij kampen wonen niet slechter af wat betreft voedsel, sanitaire voorzieningen en schoon water (Loschmann, Siegel & Bilgili, 2016).

Het opnemen van vluchtelingen maakte in de Tanzaniaanse regio Kampala ontwikkeling van het wegennet noodzakelijk. Hierdoor werd niet alleen transport mogelijk voor internationale organisaties naar vluchtelingenkampen, maar ook voor de omliggende gastgemeenschappen (Maystadt & Duranton, 2014). Deze wegennetuitbreiding had tevens een direct effect op de transportkosten die omlaag gingen. De lagere voedselprijzen die daarvan het gevolg waren, leidden ertoe dat de bevolking haar consumptie kon verhogen.

Koopkracht en werkgelegenheid stijgen door vluchtelingen

Vluchtelingen hebben op verschillende manieren een positieve invloed op het algemene economische welzijn van de gastlanden. In Oeganda bijvoorbeeld droeg hun koopkracht direct bij aan de inkomens van de plaatselijke bevolking. Bovendien voorzagen ze in waardevol menselijk kapitaal: ze werkten voor hun Oegandese buren, droegen hun meegebrachte unieke kennis en vaardigheden over en creëerden ook meer werkgelegenheid voor de Oegandese bevolking (Betts, Bloom, Kaplan & Omata, 2014). Negatieve effecten op het algemene economische welzijn van de gastlanden werden niet gevonden (Loschmann, Siegel & Bilgili, 2016).

Met een vluchtelingenkamp in de buurt is er meer sociale cohesie

Ook de sociale cohesie en het vertrouwen leken positief beïnvloed te worden door de toestroom van buitenlandse vluchtelingen. In de directe omgeving van vluchtelingenkampen wonen had geen negatieve invloed op het vertrouwen tussen gemeenschappen, noch op het ervaren gevoel van veiligheid of op de formele ondersteuningsnetwerken. In tegendeel, er was sprake van een positieve correlatie tussen nabijheid van kampen en steun uit informele netwerken (Loschmann, Siegel & Bilgili, 2016).

Europa hoeft niet bezorgd te zijn

Als ontwikkelingslanden zoals Rwanda, Oeganda en Tanzania, die aantoonbaar minder toegerust zijn om gastvrijheid en steun te bieden aan een extra toestroom van mensen, in staat zijn om voordelen te ontlenen aan hun rol als gastland, dan mag je veronderstellen dat de Europese ontwikkelde landen dat ook kunnen.

In plaats van ons ongerust te maken over de druk die vluchtelingen op onze Europese samenleving leggen, kunnen we daarom beter gaan bedenken hoe we hun meerwaarde voor onze landen kunnen maximaliseren. We moeten onszelf tot taak stellen de kanalen bloot te leggen waarlangs vluchtelingen een positieve bijdrage kunnen leveren en contexten voor hen creëren om dat te doen.

Vluchtelingeninstroom betekent immers ook meer consumenten en dus meer kopers. Dikwijls starten ze ook eigen bedrijfjes die lokale bewoners in dienst nemen en verkopen ze hun producten aan hen. Investeringen van de nieuwkomers komen vaak ook ten goede aan de lokale bevolking. Dat kan ook in Europa.

Dit artikel van Melissa Siegel, hoogleraar migratiestudies aan Maastricht University verscheen eerder op Sociale Vraagstukken. Met dank aan Laura Rahmeier.

 1. 1

  Het klinkt allemaal heel logisch ende redelijk, maar in derdewereldlanden hebben ze geen ‘roomblanke dochters die aangerand kunnen worden’ (geen politieke partijen met een achterban van onderbuikers die zoet gehouden moet worden).

  [img]http://68.media.tumblr.com/tumblr_mcz3yyDY7H1rw872io3_500.jpg[/img]

  Stel je voor. Krijg je ineens zoiets over de vloer. Dankjewelzeg.

 2. 2

  De meeste vluchtelingen komen nooit deze kant op. We kunnen onze inspanningen vergroten hen te helpen een bestaan op de bouwen. Met de zelfde inspanning die we nu gebruiken voor opvang in Nederland help je elders veel meer mensen, zoals in Rwanda, Burundi, Oeganda. De aangehaalde onderzoeken wijzen kennelijk in de richting van mogelijk succes.
  Hoe Siegel vanuit de onderzoeken de conclusie trekt dat we in Nederland migranten (een willekeurig aantal, vanuit een willekeurig aantal landen) een kans op een goed bestaan kunnen bieden is me een raadsel. In de praktijk valt dat nogal tegen, zo is de werkloosheid onder migranten (niet kennis-werkers) gemiddeld tegen de 50%. Een grootschalige opvang is mede daarom ook moeilijk te combineren met onze verzorgingsstaat. https://www.youtube.com/watch?v=XhJaZLXy9DI

 3. 4

  Als Europa zichzelf uit de as kan herrijzen dan kan de derde wereld dat ook. Als ze tenminste de steun niet over de balk smijten.

 4. 5

  @1:

  Het klinkt allemaal heel logisch ende redelijk, maar in derdewereldlanden hebben ze geen ‘roomblanke dochters die aangerand kunnen worden’

  Of uitkeringen. Ik noem maar wat.

 5. 7

  Het stuk is erg jubelend, en mede daardoor blijf ik met een aantal vragen zitten.

  Eén van de argumenten is dat vluchtelingen een positieve (of in ieder geval een niet-negatieve) invloed hebben op economie van het ontvangende land. Nu is het onderzoek waaruit dat zou moeten blijken niet eens goed gelinkt. De link naar de studie “Loschmann, Siegel & Bilgili, 2016” is niet meer dan een vragenlijst. Ten tweede wordt het een beetje raar geformuleerd:

  Een grootschalige studie naar de sociaaleconomische impact van Congolese vluchtelingen in Rwanda laat zien dat wonen in de nabijheid van een vluchtelingenkamp de kans vergroot dat een kind naar een voorschool gaat, dat het ingeschreven wordt op een basisschool, dat het financiële steun ontvangt en deelneemt aan een voedselprogramma.

  Ik vind dat abstract verwoord, dat is op zich geen probleem, maar het levert wel problemen op met de interpretatie. Gaat het bijvoorbeeld om Rwandezen die in de nabijheid van een kamp wonen? Er wordt gesproken over dat ‘de kans vergroot’, naar ik aanneem is dat ten opzichte van het niet-in-de-buurt wonen van een kamp, en niet ten opzichte van een eerdere situatie. Een mindere lezer haalt hieruit de suggestie dat de kans (tot onderwijs etc.) vergroot wordt omdat men dicht bij een kamp woont, maar dat is niet gezegd. Deze hele paragraaf zegt zo weinig omdat het zo abstract is. Een stelling die ondersteund kan worden met deze paragraaf is namelijk dat kampen juist worden gebouwd in de buurt van plaatsen waar juist meer onderwijs genoten wordt (lees: steden). Ik kan dat ook niet checken, omdat de ‘bron’ slechts een vragenlijst is.

  Een ander argument is dat naar aanleiding van een grote influx van vluchtelingen, er geïnvesteerd werd in infrastructuur. Dat had positieve effecten voor de lokale bewoners. Nu zijn investeringen meestal wel goed voor de lokale bevolking, maar wat zijn de kosten en wie betaalt dat? Verder denk ik ook dat vooral investeringen in infrastructuur in Afrika goed zijn, maar dat argument lijkt me niet passen in deze discussie over opvang in Westerse landen. Kijk naar Nederland, kijk naar Oranje: Oranje is al prima bereikbaar: twee provinciale wegen, een snelweg, op een kwartier afstand van een treinstation en ga zo maar door. En dat geldt voor de meeste asielzoekerscentra, simpelweg omdat Nederland al goede infrastructuur heeft. Investeringen zijn niet nodig, en als het wel nodig zou zijn, dan moet het echt gaan om honderdduizenden vluchtelingen.

  Dat het kan, betekent niet dat het hoeft. En hoewel ik niks heb tegen de opvang van vluchtelingen (en wél problemen heb met het gesprek rond ‘opvang in eigen regio’, want dat gebeurt namelijk al), vind ik wel dat je reëel moet blijven. Vluchtelingen uit (bijvoorbeeld) Syrie komen naar Nederland (bijvoorbeeld), maar ze spreken de taal niet, hebben een andere cultuur (andere omgangsvormen etc), hebben geen of weinig bezit en hebben relatief vaak psychische klachten (ik zou het raar vinden als dat niet zo was: als burgeroorlog, oorlogsleed en gedwongen verhuizingen je niets doen, is er waarschijnlijk óók iets mis met je). Dit alles zorgt ervoor dat ze hier in Nederland al met een achterstand beginnen. Dat zegt zeker niet dat ze waardeloos zijn, of dat ze gedoemd zijn tot een leven met een uitkering. Maar als groep ‘vluchtelingen’ kosten ze Nederlandse staat gemiddeld wel meer dan de autochtoon, die de taal wél spreekt, bekend is met de cultuur, meer bezit heeft en geen traumatische oorlogservaringen heeft opgedaan. Economische kostenplaatjes zullen altijd negatiever uitvallen. Dat is niet zo raar, het is namelijk ook nooit een vraag geweest of Nederland (of andere westerse landen) vluchtelingen kunnen opvangen, maar of ze het willen (en zo ja: hoeveel).

 6. 8

  Een migrant kost gemiddeld 200k€ gedurende zijn leven. De vraag is hoeveel je er op kunt nemen als je ook de verzorgingsstaat enigszinds overeind wil houden. Opvang in de regio is minder duur.

 7. 9

  @8
  Netto? Bruto? Sowieso of voorwaardelijk? Bron? Daarnaast: de verzorgingsstaat staat van andere kanten onder grotere druk. Kiezen tussen vluchtelingen en de verzorgingsstaat is een vals dilemma.

  En natuurlijk is opvang in de regio minder duur: het kost ons namelijk niks. Het is dan ook geen kwestie van kunnen, maar van willen.

 8. 10

  @8: Als een migrant slechts 200k€ kost, dan kunnen we beter stoppen met het zelf verwekken en baren van kinderen en ze gewoon importeren; aan de gemiddelde Nederlanders is meer geld uitgegeven tegen de tijd dat hij volwassen is.

  Verder, het opvangen van migranten zorgt voor bevolkingsgroei, en daardoor is een verzorgingsstaat juist makkelijker overeind te houden. Op een of andere manier lijken mensen te denken dat een vluchteling die geld verdient geen belasting betaalt of zo, maar dat is niets meer dan een rechts sprookje. In werkelijkheid leveren vluchtelingen ons op termijn juist extra geld op … mits we de opvang en integratie goed organiseren.

 9. 11

  Opvangen prima. Maar wel bed, bad en brood dus en als het veilig is terug naar huis. Respecteren we prima de mensenrechten mee.

  Echter geen uitkering, huis, huursubsidie, kinderbijslag, toeslagen, andere sociale voorzieningen of gratis goodies..

  Als we dan toch met andere landen gaan vergelijken kunnen we net zo goed hetzelfde arrangement bieden.

 10. 14

  Er is een groot verschil tussen vluchtelingen in de regio en hier:

  – Ontwikkelingslanden hebben geen uitgebreide verzorgingsstaat. Immigranten daar krijgen geen uitkering, sociale voorzieningen en onderdak, dat moeten ze zelf regelen en kost de landen daar niets of het levert inderdaad zelfs wat op. Bijkomend voordeel is dat ze alleen echte vluchtelingen krijgen en geen immigranten met economische motieven.
  – De cultuur en taal in de buurlanden is veel meer vergelijkbaar dan hier, de integratie is daardoor veel sneller en makkelijker. Hier duurt de integratie meerdere generaties. Als het al lukt, problemen met niet geïntegreerde immigranten blijken eerder toe dan af te nemen. Velen eindigen hier gefrustreerd en ongelukkig in achterbuurten met ernstige uitwassen als resultaat.
  – Er is daar over het algemeen geen schaarste aan ruimte, je kan daar hele steden uit de grond stampen zonder dat de oorspronkelijke bewoners daar ook maar iets van merken.
  – De kortere afstand tot het geboorteland maakt dat niet alleen de rijke vluchteling die tienduizenden euro’s voor zijn reis kan betalen, maar ook de arme vluchteling een kans heeft. Als een conflict is afgelopen kunnen de vluchtelingen ook makkelijker weer terug om hun land terug op te bouwen.
  – Je houd de problemen bij elkaar, je hebt niet het probleem dat je met de vluchtelingen ook het conflict zelf importeert.
  – Het verschil in opleiding en kennis is ook niet zo hoog. Hier zijn de meeste diploma’s uit derde wereld landen waardeloos, wat de frustratie nog eens extra verhoogd.
  – Voor derde wereldlanden is zijn de miljarden aan internationale hulp een welkome inkomsten en werkgelegenheid bron. Ontwikkelingshulp is hier als het ware vanzelf ingebakken. Het prijsverschil tussen Europa en de derde wereld, maakt dat je voor hetzelfde budget ook nog eens een veelvoud aan vluchtelingen kan helpen.

  Kortom opvang in de regio heeft grote voordelen, zowel voor het gastland als de vluchteling. Het is ook de enige methode die op de langere termijn houdbaar vol te houden is. Dat besef is er langzaam wel aan het komen, maar nog niet alle partijen zijn nog zover.

 11. 15

  blablabla, saudi Arabië, emirates. VAE, ruimte en werk zat voor een instroom aan gastarbeiders.
  It’s their turn en niet mijn continent.
  Onze arbeidsmarkt zit tjokvol, erg ruim in de woningen en vierkante meters zitten we nou ook echt niet en veel draagvlak , hmm.
  It’s illogical.
  De tjetseense vluchteling is ook gestopt bij Polen en is daar nu gastarbeider, niet te ver van zijn roots,makkelijker te integreren en eventueel terug te keren.
  Naar Nederland vluchten kun je ook deportatie noemen, tis maar welke bril je op hebt.
  We vangen nu de dobberraars op, staan ze op te wachten en de volgende stap is preventief de dorpen afgaan van wie wil er mee terwijl een land als Nigeria demografisch explodeert?
  Men braindraint maar lekker verder, is goed voor de ontwikkelingshulp, nog meer geld nodig voor hetzelfde resultaat want er is geen engineer of apotheker meer te vinden.
  Als mijn huis in de fik staat vlucht ik naar de buren, de noaberschap zorgt voor een nieuw huis en een koe.
  Beatrix had de luxe verder te vliegen, mijn opa haalde nipt op tijd op de fiets de grens.
  Naar Canada of N.Zeeland emigreer je pas als je economisch wilt vluchten of hier mentaal vastloopt.
  Een dromedaris in een dierentuin is zielig maar een woestijnbewoner in een westerse maatschappij gooien 10 hoog in een flatje is barmhartig.

 12. 16

  @10: Zelden een linkse drogredenatie gelezen die valser is dan die van jou.
  We waren al gestopt met baren, notabene onder pressie van links. De valse reden waarmee de toestroom aan migranten wordt gerechtvaardigd is o.a. een te lage bevolkingsgroei.
  Immigranten kosten geld en brengen niks op, tenzij je een groot deel van het sociale netwerk afschaft. Dan nog kun je een explosie aan criminele activiteiten verwachten, wat ook weer geld kost.
  Wat je kweekt is een maatschappelijke apartheid die een kweekbodem is voor onvrede en geweld. Melissa Siegel en jij mogen dan andersom beweren, de realiteit haalt jullie in.

 13. 17

  @16: “We waren al gestopt met baren, notabene onder pressie van links.” kun je dit onderbouwen?
  “Dan nog kun je een explosie aan criminele activiteiten verwachten” kun je dit onderbouwen?
  “de realiteit haalt jullie in” kun je dit onderbouwen?

 14. 18

  Dieptepunt, deel van de reacties hier. Is het op sargasso nu ook al bon ton om het over ‘dobberaars’ te hebben? (#15) Dacht dat we dat aan de roze khmer over zouden laten?

 15. 19

  @17:Jij hebt echt onder de Tora Bora geleefd.

  Een paar citaten;
  “Het idee dat Nederland vol is gaat al terug tot de jaren vijftig toen onze regering met de socialist W. Drees als premier besloot met het oog op dat gevaar een actief emigratiebeleid te voeren…”

  ” Onder leiding van de socialist P. Muntendam stelde die commissie in haar rapport van 1977 een aantal maatregelen voor ter vermindering van de bevolkingsdruk, o.a. terugdringing van de migratiedruk. Een hardere opstelling tegenover de invasie van vreemdelingen in dit planologisch al hevig overbevolkte land, zo luidde een commentaar op dat rapport in ‘Beleid en Maatschappij’1), is dringend gewenst. ”

  ” In 1974 werd dat laatste al bepleit in het DS’70 rapport ‘Nederland mag geen immigratieland worden’, evenals door de oud-premier W. Drees.”

  En onder kabinet van Agt weliswaar niet links maar toch de koningin die met enig gewicht roept:
  “‘Ons land is vol, ten dele overvol,’ verklaarde koningin Juliana in 1979 op gezag van het toenmalige kabinet in de troonrede van dat jaar.”

  En is het echt nodig dat ik weer met statistieken moet komen over de toegenomen criminaliteit in correlatie met de toegenomen immigratie?

 16. 20

  @18: k weet dat het tegenwoordig bonton is om GeenStijl in dit soort discussies op negatieve wijze te betrekken, maar ik heb nieuws. Jullie generatie had dominee Freek de Jonge die iedere christen en andere minderbedeelden de hel in grapte en schopte, en wij hebben Geenstijl die meer dan terecht tegen het grootste reliepolitieke blok (de islam dus) van de afgelopen eeuwen aanschopt. En dat doen ze nog grappig ook. Zo en geef me nu maar aan bij Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen de Mutawa gluurt toch al door het sleutelgat.

 17. 22

  @20: Ik heb ook nieuws. De Christenen zijn het grootste reliepolitieke blok. Bovendien is dat het establishment en daar schop je tegen. Schoppen naar een minderheid is gewoon pesten.

 18. 23

  @19:
  “En is het echt nodig dat ik weer met statistieken moet komen over de toegenomen criminaliteit in correlatie met de toegenomen immigratie?”

  Heb je die dan ? Voor zover ik weet vindt vrijwel elk onderzoek hiernaar dat migranten juist minder crimineel zijn dan autochtonen.

 19. 25

  @20: Ha, Freek, die op het podium de paljas en de lolbroek letterlijk opvatte. Hij is inderdaad over de datum en bovendien ooit als oma-onvriendelijk geclassificeerd. Toch leuk dat je hem nog kent.
  Maar met bloemrijk schrijven heb je nog geen gelijk, roze of niet.

 20. 28

  @20:
  “maar ik heb nieuws.”

  En dan denk je: Nu gaat het komen ! Maar helaas, voor de zoveelste keer blijkt dit “nieuws” gewoon het domweg herhalen van oude onzin te zijn.

  “Jullie generatie …”
  En welke generatie bedoel je hier precies ? Voor zover ik weet lopen de leeftijden van Sargasso bezoekers nogal uiteen.

  ” … had dominee Freek de Jonge …”
  Ehm, Freek de Jonge was cabaratier, geen dominee.

  ” … die iedere christen en andere minderbedeelden de hel in grapte en schopte, ”
  Aha. En wat is de relevantie hiervan voor de discussie die we hier voeren ? Wat heeft cabaret te maken met het opvangen van vluchtelingen ?

  ” … en wij hebben Geenstijl …”
  Aha, dus je bent zo’n verlepte veertiger ? De meeste jongeren die ik ken moeten niets hebben van dat leugenfabriekje voor loosertjes.

  ” … die meer dan terecht tegen het grootste reliepolitieke blok (de islam dus) van de afgelopen eeuwen aanschopt.”
  Vertel eens … heb je wel eens gehoord van dingen die CDA, ARP, en KVP worden genoemd ? .

  “Zo en geef me nu maar aan bij Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen …”
  Waarom, eigenlijk ? Sowieso, wat voor strafbaars heb je precies uitgehaald ?

 21. 29

  @24: Och, zieltje toch … had je nog niet door dat die verschrikkelijke moslims slechts 5 % van de Nederlandse bevolking uitmaken ? Tsja, dat krijg je als je teveel op GeenStijl komt …

 22. 32

  @29: Dat zijn onderzoeken die stammen uit het begin van deze eeuw. Het wordt allang niet meer bijgehouden. The Times They Are A-Changin, wat Bobby Dylan zong. Weet je nog wel oudje?

 23. 35

  Laurens, wat ik in @10 schreef was iets dat ze “ironie” noemen. De meeste mensen herkennen het wel, maar kennelijk heb jij er enige moeite mee, dus ik zal je uitleggen wat ik hier echt bedoelde.

  De opmerking dat het opvangen van een vluchteling 2 ton kost wordt eigenlijk altijd gemaakt omdat de persoon in kwestie zich benadeeld voelt. Want waarom wordt er geen 2 ton aan hem uitgegeven ? Het lijkt oneerlijk, dat de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien. Deze opmerking is dus bedoeld om vooral verontwaardiging te bewerkstelligen. Maar is verontwaardiging wel terecht ? Nee, natuurlijk niet. Tel de kinderbijslag maar eens op die de overheid aan iemand uitgeeft, tel daar de kosten voor scholing en sportfaciliteiten bij op, zorgkosten, en besef je dat de overheid nog veel meer kosten maakt voor opgroeiende kinderen.

 24. 36

  Och, hoe verrassend. Een draadje over immigratie en het wordt overgenomen door (alt/extreem-)rechts.

  @30
  Je weet tog: Links wil de autochtone bevolking uitroeien, vervangen door allochtonen, en daarmee de hele sociale cohesie van Nederland vernietigen, zodat er geen middenklasse meer is, maar alleen een onder- en bovenklasse, zodat de onderklasse in opkomst komt tegen de bovenklasse en er uiteindelijk de communistische heilstaat gevestigd kan worden. Ik wil je de aantekeningen van mijn colleges bij de school in Frankfurt wel uitlenen, of anders wel mijn editie van het Cultureel Marxistisch Manifest.

  P.S. Psst, wel geheim houden voor degenen die het plan wel snappen, maar het er niet mee eens zijn, kameraad. Anders kunnen ze ons veel problemen bezorgen.

 25. 38

  @36: Je breekt me de bek open. Ik wilde het eigenlijk niet over spuit elf hebben en hoort wie klopt daar kinderen?

 26. 40

  @19: Gaat verder terug hoor, in de jaren 30 vonden Nederland al vol genoeg, daarom lieten we vluchtende Joden (je weet wel Anne frank enzo) maar mondjes maat toe. Ze kregen niet de Nederlandse nationaliteit. Wel bouwden we een mooi opvangkamp voor ze in 1939. En om wiki maar weer eens te citeren: ” Aanvankelijk zou dat kamp bij Elspeet worden gebouwd. Deze plannen stuitten op verzet van de plaatselijke bevolking en de ANWB, die vond dat de Veluwe aantrekkelijk moest blijven voor vakantiegangers. Waar deze protesten weinig gehoor vonden, gaf het bezwaar van koningin Wilhelmina de doorslag. Zij vond de afstand vanaf het geplande vluchtelingenkamp tot haar zomerverblijf paleis Het Loo veel te klein” . The times may be changing maar sommige dingen blijven hetzelfde.

 27. 41

  @40: Eindelijk een stuk wat hout snijdt. Ik weet weinig van het vooroorlogse Nederland inzake de vluchtelingen. Ik meen me te herinneren dat we ooit 1 miljoen Belgen (ww1) hebben opgevangen en dat er vervolgens een hek werd gebouwd omdat het toch wat te druk werd.
  Wat mij stoort in de vluchtelingendiscussie is dat Bn’ers en wellicht hierop Sargasso verblijvenden over elkaar heen struikelden om vooral te laten zien hoe verheven ze niet waren en bij hoog en laag beloofden een vluchteling op te nemen en beweerden dat het hartstikke goed zou zijn voor de economie. Resultaat: 0 vluchtelingen zijn door hen opgenomen.
  De economische nadelen werden en worden op eenzelfde wijze als @36 met alle macht uit de discussie geweerd.
  Vluchteling zijn is in de allereerste plaats een rampspoed voor de vluchteling zelf. Maar ook voor de onderste laag van het ontvangende land kan het een dramatisch effect hebben.
  De elite (links of rechts) ondervindt weinig hinder. En als ze hinder ondervindt zoals ook omschreven in @40 dan zal ze zich daar met alle macht tegen weren.
  Wat bijzonder opvallend is dat, hoewel overbevolking decennia lang een issue was in de Nederlandse samenleving dit nu totaal lijkt te zijn verdwenen.
  Bovendien wordt de immigrantendiscussie op een in mijn ogen laakbare wijze vermengt met de vluchtelingenproblematiek.
  Het lijkt als of de problematiek vast is gelopen in een morele chantage naar mensen die vraagtekens zetten bij de hele gang van zaken.
  Wat ik hiermee wil zeggen weet ik nog niet. Ik voel nattigheid. Wel weet ik dat ik voor opvang van vluchtelingen ben(staat dus los van de immigranten), maar niet onvoorwaardelijk. Niet dat ik ook maar enige inbreng heb, maar dat terzijde.
  Ik verwijs hierbij naar Zweden.

 28. 42

  @41
  #36 is ook #7
  Ik wil helemaal niet economische nadelen uit de discussie weren (nogmaals: LEES #7). Wat ik wel uit de discussie wil weren zijn mensen die maar wat roepen. Je #39 slaat überhaupt nergens op, je roept maar wat over het aantal moslims, over dat het niet meer wordt bijgehouden. Bullshit natuurlijk. Kijk op de site van het CBS, google desnoods ‘CBS religie’, dan zie je dát het wordt bijgehouden en wát de percentages zijn. En roep je maar wat? Ja, je roept maar wat, je geeft het immers zelf toe:

  Wat ik hiermee wil zeggen weet ik nog niet.

  Bovendien wordt de immigrantendiscussie op een in mijn ogen laakbare wijze vermengt met de vluchtelingenproblematiek.

  Gelukkig maar dat je daar meteen, in je eerste reactie, aandacht aan besteedt, of… wacht?

 29. 43

  Eigenlijk blijkt dus wat behalve wegkijkend Nederland al weet dat als je vluchtelingen opvangt zoals in derde wereld landen het over het algemeen een positief effect heeft. Vang je “vluchtelingen” op in Nederland dan blijken er alleen maar nadelen aan te kleven. De meerderheid hangt in de uitkering, criminaliteit torenhoog en respect voor de Nederlandse omgangsvormen al helemaal afwezig bij velen. En die onzin dat het goed is voor de economie? Vluchtelingen kosten alleen maar geld. Het is niet zo dat er opeens euros uit de lucht komen vallen. Alleen naïve dromers denken dat. Elke euro naar een vluchteling is een euro minder te besteden voor een werkende die die euros mag opbrengen. Misschien zit daar ook een verband. Derde wereldlanden krijgen ook al gratis gepd uit het westen voor opvang. Die worden er dus direkt beter van. Hoe dan ook prima artikel om te stellen dat er enkel opvang in de regio plaatsvindt. “Vluchtelingen” die helemaal naar Nederland komen zijn migranten met heel veel nadelen.

 30. 44

  @43: Doe nog eens economie studeren. Overheden en geld is niet gelijk aan een gezin en geld. Vandaar dat je opmerking over “een euro meer hier een euro minder daar” dus niet helemaal klopt en dus de rest van je betoog ook niet.

  Ik denk dat je twee bevolkingsgroepen met elkaar verwisselt. En met jou ook types als Laurens. Asielzoekers/vluchtelingen zijn een groep die niet mogen werken tot ze een verblijfsvergunning hebben. Dan zijn ze ook geen asielzoeker meer. De groep waar jij (e.a.) het over hebben is een groep mensen van buitenlandse afkomst, danwel waarvan de ouders/grootouders van buitenlandse afkomst zijn. Als daar problemen zitten met bijvoorbeeld criminaliteit, moet je die oorzaken wegnemen. Dan komen we weer terug bij latent racisme, een woord wat je van de “niet naïve”, de rechts stemmende mensen niet mag gebruiken, maar wat wel de oorzaak blijkt van veel ellende. Namelijk dat bijvoorbeeld Marokkanen moeilijker aan een baan komen vanwege het stigma wat diezelfde rechtsen geschapen hebben.

 31. 45

  @44: Geef mij dan eens les in economie. Is het zo hoe meer mensen in de bijstand hoe beter voor de economie? Nogmaals elke euro die van mij als links en hardwerkende Nederlander wordt ingehouden en niet om te investeren maar om uitkeringen te betalen betekent een euro die ik zelf niet kan uitgeven. Maar ben benieuwd waar jij de euro s denkt weg te halen. Ook hoe je denkt dat het opvangen van massa kansloze en rovende migranten voordelig is voor Nederland.
  Ik haal dus helemaal niets door elkaar. Ik zie hier nauwelijks vluchtelingen binnenkomen. Die zitten in de buurlanden. Die botenvol gelukszoekers zijn geen vluchtelingen. Maak bijvoorbeeld de voorzieningen voor migranten net zoals bijvoorbeeld in Marokko en je zal maar weinig “vluchtelingen” overhouden. En jij bent de racist. Ik geef alleen maar aan dat migranten geld kosten en torenhoge criminaliteit meebrengen. Dat weet je welmaar je kijkt liever weg. Dat Marrokanen moeilijker aan een baan komen? Ik hoef ook geen werknemer die slecht geïntegreerd is, slecht opgeleid, weinig motivatie enz. Helaas past dit beeld bij Marokkanen. Dus Marokkanen zijn de oorzaak van het vooroordeel over Marrokanen. Ik vind overigens dat de hoofdoorzaak van de migrantenproblemen worden veroorzaakt door types zoals jij. Door deze wegkijk types die niet verder komen dan overal de schuld van blanken in te zijn en overal racisme in zien zijn grote groepen nieuwkomers jarenlang buitengesloten en gepamperd. Ow ja en deze types zijn absoluut niet links zoals ze zelf denken en anderen willen doen geloven Het zijn globalisten, met een griezelig ein volk ein reich dogma.

 32. 46

  Werkloosheid is een vast gegeven aan het worden vandaar het gelobby over een basisinkomen.
  Vluchtelingen zijn een vaste factor wat alleen maar zal toenemen.
  Tijd om een vluchtenlingenland te maken voor hen die in oorlog of wanhoop verkeren en last hebben van hun “stigma’s”.
  Een soort Israël 2.0,betaald door de UN en ontwikkelingsgeld.
  De locatie centraal ergens op de planeet, ter bescherming tegen aanvallen een groot hek eromheen.
  Levensstandaard op ongeveer roemeens nivo en klaar.
  Een Blijf mijn lijf huis in het groot.
  Sociaal edoch rechtvaardig en je eigen tuin blijft schoon.

 33. 47

  @45: Ik zie het al. Niveau kleuterklas (“wat je zegt ben je zelf”).

  Veel te simpel gesteld: De regering kan geld bijdrukken. Als er 100 vluchtelingen komen en je hebt 100.000 inwoners en je drukt voor die 100 vluchtelingen geld groeit de economie en geen burger wordt er minder van.

  Maar aangezien je er Duitse termen bij gooit en uitdrukkingen als “wegkijkers” weet je bij voorbaat al dat je niet vatbaar bent voor discussie. Ik vraag naar bewijzen. Als daaruit zou blijken wat je zegt dan wil ik mijn mening bijstellen. Maar bewijzen komen er niet. Wat je doet is op de man spelen.

 34. 49

  @47: Ik snap nu hoe jullie denken. Jullie socio’s hebben verrekte snel geleerd hoe het corrupte bankwezen werkt. Geld nodig? Geen probleem, haal een paar miljoen arme sloebers binnen, start een stevige PR campagne samen met http://www.coa.nl en bijdrukken maar met die Euro’s. Dat daaruit een crisis volgt is uiteraard geen probleem want jullie hebben je geld allang omgezet in alternatieve en ozo groene bitcoins en huizen met zonnepanelen. Te walgelijk voor woorden.

 35. 50

  @42: Wat ook leuk zou zijn is dat je inhoudelijk op mijn hoogstaande met veel moeite bijeengeschraapte literaire bijdragen zou reageren. Dan kunnen we het misschien daarna over Lutjebroek en het Rastafari drama hebben.

 36. 51

  @47. Is dit je economische positieve bijdrage? Gewoon ff geld bijdrukken? Ik maar denken dat mijn besteedbaar inkomen al jarenlang achteruit hobbelt door allerlei extra belastingen en stijgende kosten terwijl de overheid ook gewoon geld kan drukken? Dus eigenlijk hoeft niemand meer belasting te betalen, gewoon de geldpers aan. Begrijpelijk dat je dan tot de conclusie komt dat hoe meer profiterende criminele zielen hoe rijker we worden.

  Je vraagt naar bewijzen? Welke bewijzen wil je graag zien dan? Dat migranten crimineler zijn. Dat “asielzoekers” echt niet naar Nederland komen als ze geen gratis huis en uitkering krijgen maar enkel bed bad en brood? Dus wat voor bewijzen? En ja ik zie nu eenmaal in het mislukken van de integratie het wegkijkterrorisme als grootste oorzaak. Dat zijn vooral globalisten die zich voordoen als links, maar het absoluut niet zijn. Wolven in schaapskleren zijn het. Ze hebben Soros als hun God en bedrijven socialisme zoals de VARA. Daar waar de grootverdieners zitten die parasiteren op andermans geld.

 37. 52

  @47: Nee, dat kan niet. Tenminste, niet als je aanneemt dat we nog steeds allemaal concurreren om dezelfde (eindige) hoeveelheid hulpbronnen. En je niks geeft om de hoogte van je pensioen e/o spaargeld. Economie derde klas, lieverd.

 38. 53

  Wat ook leuk zou zijn is dat je inhoudelijk op mijn hoogstaande met veel moeite bijeengeschraapte literaire bijdragen zou reageren.

  Ik mag voor je hopen dat dat sarcastisch is. Het is vrij duidelijk dat al die citaten uit één bron komen (waarom noem je de bron niet?), en zelfs dat citaten die jij afzonderlijk noemt (‘Onder leiding van … is dringend gewenst’ en: ‘In 1974 werd … oud-premier W. Drees’) gewoon één citaat is. Maar ja, het ziet er indrukwekkender uit als je ze los van elkaar plaatst, hè?

  Sorry, maar als ik met professor Couwenberg wil converseren, dan doe ik dat wel, niet met ene ‘Laurens’, die zelf niks te melden heeft. Dus weet je wat, doe maar eens ‘weer’ een statistiekje over criminaliteit en immigratie en bewijs de causale relatie dan maar! (Oh, en houd het wel zuiver, vermeng de immigratiediscussie niet met de vluchtelingendiscussie)

 39. 54

  @53: Ik lees alleen maar afwijkende manoeuvres in je reacties. Om de hete brei draaien, heet dat. Ik denk overigens niet dat Couwenberg geïnteresseerd is in een conversatie met een sjw’er.

 40. 56

  @51:

  Je vraagt naar bewijzen? Welke bewijzen wil je graag zien dan? Dat migranten crimineler zijn. Dat “asielzoekers” echt niet naar Nederland komen als ze geen gratis huis en uitkering krijgen maar enkel bed bad en brood? Dus wat voor bewijzen?

  Kun je een bewijs leveren voor die criminele migranten?
  Kun je een bewijs leveren voor dat asielzoekers echt niet naar Nederland komen als …?

  @49, @51, @52: Ik schreef in mijn reactie al dat ik het te simpel voorstelde. Aan de andere kant te stellen dat het enkel geld kost is ook te simpel.