Quote du Jour | Recht op leven en welzijn

Serie:

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) verplicht de staten die bij het verdrag zijn aangesloten ertoe om voor hun ingezetenen de rechten en vrijheden te verzekeren die in het verdrag zijn vastgesteld. Art. 2 EVRM beschermt het recht op leven, en art. 8 EVRM het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven. Volgens de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is een verdragsstaat op grond van deze bepalingen verplicht om passende maatregelen te treffen, indien een ‘real and immediate risk’ voor het leven of het welzijn van personen bestaat en de staat daarvan op de hoogte is.

De Hoge Raad hield 20 december jl. het oordeel van het Gerechtshof in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Staat in stand:

Samengevat komt het oordeel van de Hoge Raad erop neer dat het door de rechtbank gegeven en door het hof bekrachtigde bevel aan de Nederlandse Staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25% terug te brengen ten opzichte van 1990, in stand blijft. Het hof heeft op grond van de art. 2 en 8 EVRM kunnen en mogen oordelen dat de Staat verplicht is die reductie te behalen, vanwege het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn.

Over de taak van de rechter en het politieke domein voegde de Raad nog toe:

Het is aan de rechter om te beoordelen of de regering en het parlement bij hun besluitvorming zijn gebleven binnen de grenzen van het recht, waaraan zij zijn gebonden. Die grenzen vloeien onder meer voort uit het EVRM. De Grondwet schrijft voor dat de Nederlandse rechter de bepalingen van dit verdrag toepast. Dat moet de rechter doen overeenkomstig de uitleg daarvan door het EHRM. Deze opdracht aan de rechter tot het bieden van rechtsbescherming, ook tegen de overheid, is een wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat.

Lees hier de hele uitspraak.

Reacties (51)

#1 Michiel de Pooter

Inktzwarte dag voor NL. De nederlandse burgers moeten de gevolgen van een uitspraak accepteren, zonder dat zij enig invloed hebben gehad op de uitkomst van de procedure, die was aangespannen door een private NIET GEKOZEN entiteit, die beweert de belangen van de gehele bestaande en toekomstige wereldbevolking in rechte te behartigen.
Evenwicht der machten (trias politica) is hiermee definitief ondergraven, door een verschuiving van het discours van de politieke arena naar de rechtszaal, met uitsluiting van burgers uit het publieke debat. Welkom in de bananenrepubliek Nederland.

 • Volgende discussie
#2 KJH

Ik denk dat Montesquieu bedacht heeft dat dan maar die andere twee machten de derde (de rechterlijke) moet gaan corrigeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 KJH

Ik kan me in ieder geval zo’n akkefietje herinneren, een paar jaar geleden, waar dat helemaal niet zo veel moeite kostte. De rechter had bedacht dat als er een identificatieplicht was, dat dat betekende dat je een identificatiebewijs bij je moest hebben. Aangezien zo’n ding altijd geld kost, was de wet op de identificatieplicht dus een soort belastingwet. En aangezien het dat niet was, moest of de wet, of het geld voor een paspoort, van tafel. Vanaf dat moment waren identificatiebewijzen gratis.

Ik geloof dat het wel drie weken geduurd heeft, voordat de gemeenten, via de uitvoerende macht, hun verdienmodel weer terug hadden. Maar allicht nu dat het hun eigen centen niet zijn, krabt de uitvoerende macht zich nog eens hulpeloos achter de oren, en huilt dikke krokodillentranen: Nee, ja, we moeten de economie wel om zeep helpen. De rechter heeft het gezegd. En we kunnen niets doen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Raaskallers aller blogs verzamelt u!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Dick

@1: Nou, dat valt nogal mee. Beide partijen hebben 3x de mogelijkheid gehad om hun standpunt toe te lichten, en uiteindelijk heeft de onafhankelijke rechter beslist dat de staat zich aan de *zelf gemaakte* wet moet houden. Het systeem werkt precies zoals afgesproken.

Als dat de regering niet zint heeft men alle vrijheid om uit het Parijsakkoord te stappen. Of de grondwet zo aan te passen dat de regering zich voortaan niet meer aan rechterlijke uitspraken hoeft te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

De Hoge Raad gaat weer op de stoel van (gekozen) bestuurders zitten. Politieke besluiten zijn een inspanningsverplichting, de rechter mag niet bepalen wat de gewenste uitkomst moet zijn, op basis van arbitraire berekeningen. VN-rechtspraak in Nederland. Gekker wordt het niet. Zo’n verdrag is niet dwingend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 okto

@1 Tut tut wat een onzin. Opeenvolgende regeringen hebben jarenlang de attitude gehad dat handtekeningen van Nederlandse regeringsleiders onder internationale verdragen leuk waren om goede sier mee te maken, maar dat je je als regering daar verder niets van aan hoeft te trekken. Dat zagen we al bij het gesneuvelde PAS, en dat zien we nu weer.
Ik vind het al met al helemaal geen inktzwarte dag, maar juist een vreugdevolle dag. Waar regeringen in Nederland al jaren voorgehouden wordt dat hun beleid op dergelijke dossiers van geen kant deugt, en dat ze kennelijk schijt hebben aan door henzelf opgelegde regels, heeft wederom de hoogste rechter dat rechtgezet. Alleen maar goed. Regels en verdragen gelden voor iedereen, OOK voor de staat. Je kunt als Nederlandse Staat vanaf nu niet meer vrijblijvend goede sier maken met handtekeningen onder allerlei verdragen zonder dat dat ook werkelijk consequenties heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 okto

@6: Kletskoek. De verdragen zijn ook niet vrijblijvend. En zo arbitrair zijn die berekeningen niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Frank789

@1: “De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet. Het initiatief van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, VVD, CDA, SP en 50PLUS kreeg een meerderheid van 112 zetels”

Kortom, het volk blijkt in grote meerderheid achter de maatregelen te staan om de klimaatverandering tegen te gaan, dus de overheid dient dat uit te voeren.

Welkom in de democratische rechtsstaat Nederland waar de burger de overheid aan hun eigen wetten wet mag houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Karin van der Stoop

Het slechtse smaldeel heeft niet veel met de rechtsstaat. Ook nix met het milieu, en de vele kinderen met astma in ons land. Ikke ikke ikke, en de rest kan letterlijk stikken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joop

Reacties gelezen van politici op Twitter dat als de rechter de zogenaamde hardheidsclausules gaat verplichten, zou dat bijvoorbeeld ook kunnen voor de 2% Defensie, etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Karin van der Stoop

@11: Als daar een verdrag aan ten grondslag ligt, het zij zo. Moet wel iemand naar de rechter stappen natuurlijk.

Het moet maar eens afgelopen zijn met bestuurders die wetten en verdragen niet nakomen, waarbij ook meer aandacht mag komen voor botsende wetgeving en het meten met 2 maten. De rechtsstaat is de basis voor een zo eerlijk mogelijke samenleving. Het is om doodziek van te worden dat daar zo de hand mee wordt gelicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Karin van der Stoop

Sheila weet het ook weer aardig te verwoorden: “En als de hoogste rechter vervolgens zegt: zijn jullie eigen regels, hoor. Wij bedrijven geen politiek, wij beoordelen gewoon of regering en parlement blijven binnen de grenzen van het recht waaraan zij zijn gebonden. Sterker, waaraan zij zichzelf hebben gebonden.”

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-rechters-beschermen-ons-maar-wie-beschermt-de-rechters~b1748df7/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Frank789

@11: [ zou dat bijvoorbeeld ook kunnen voor de 2% Defensie ]

Moet de rechter wel oordelen dat er mensenrechten worden geschonden omdat de overheid zijn burgers niet beschermd.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-de-hoge-raad-urgenda-gelijk-gaf-en-de-regering-opdraagt-meer-te-doen-tegen-de-uitstoot-van-broeikasgas~b19c5169/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 okto

@11: en er moet op z’n minst aannemelijk gemaakt worden dat het niet halen van die 2% daadwerkelijk tot situaties gaat leiden waarin de mensenrechten van die burgers in gevaar komen. Dat wordt een harde dobber. Er liggen nu eenmaal weinig wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat hel en verdoemenis losbreken bij het niet halen van dat 2% quotum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Michiel de Pooter

@15: “Dat wordt een harde dobber”.

Dacht ik niet: Juridische verpakking van percentages zijn belangrijk. In tegenstelling met b.v. grenswaarden zijn “doelen” en “voornemens” nauwelijks juridisch afdwingbaar.
In die zin is de uitspraak in de Urgendazaak voor veel andere landen een eye-opener; Ze zullen zich nog minder laten vastleggen op juridisch afdwingbare ambities m.b.t. klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal.
Het echec van COP25 Madrid spreekt wat dat betreft al boekdelen.
Ook het EVRM is met deze uitspraak nog meer in een kwaad daglicht komen te staan, m.b.t. de verminderde zelfbeschikking van soevereine landen en het overrulen van nationaal regeringsbeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Frank789

@16: [ Ook het EVRM is met deze uitspraak nog meer in een kwaad daglicht komen te staan, m.b.t. de verminderde zelfbeschikking en het overrulen van nationaal regeringsbeleid en rechtspraak. ]

Je bent rijkelijk laat, of slecht onderwezen als je er nu pas achterkomt dat het EVRM verstrekkende gevolgen en zeggenschap over nationale wetten en aangelegenheden heeft. Daar hebben we als natie voor getekend en we wisten dat dat onze eigen wetten oversteeg.

Er is helemaal niks veranderd wat dat betreft, dus “nog meer in een kwaad daglicht” is een hetze en pure volksverlakkerij.

Verder mis je blijkbaar het punt “Er liggen nu eenmaal weinig wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat hel en verdoemenis losbreken bij het niet halen van dat 2% quotum”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Frank789

” ja, er zijn meer van dit soort uitspraken, niet vanwege machtsbeluste rechters, maar door mondige burgers die met door politici geschreven verdragen en wetten in de hand hun recht opeisen.”

Hier een gedegen artikel:
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/20/help-de-rechter-grijpt-de-macht-a3984581

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

Ik heb de uitspraak even snel doorgelezen en de hoge raad heeft de oprekking van 6:162 Bw door Urgenda gelukkig niet gehonoreerd.

Prima uitspraak en reality check voor politici. Naar buiten toe het braafste jongetje van de klas spelen en vervolgens thuis net doen of je neus bloedt is er niet meer bij.

Ik hoop verder maar dat Urgenda een mecenas heeft want die zullen aardig leeggelopen zijn op Stibbe. Anders zitten ze de komende 10 jaar op zwart zaad :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Karin van der Stoop

`Ze zullen zich nog minder laten vastleggen op juridisch afdwingbare ambities m.b.t. klimaatbeleid, zowel nationaal als internationaal´

Die heb ik vaak langs horen komen vandaag, van het slechtse volk. Alsof men zich nu wel vastlegt. Zeker in NL is het tot nu toe pappen en nathouden geweest. Er is de afgelopen jaren een hele trukendoos opengetrokken om vooral maar niet hard aan de afgesproken verdragen en criteria te hoeven voldoen. Kortom: de rechtsstaat is met voeten getreden. En met dit vonnis in de hand, alarmerende rapporten van alle kanten, is men nóg niet bereid om serieuze maatregelen te nemen.

De enige manier om je nu nog te onttrekken aan die ambities, is het opzeggen van internationale verdragen en afspraken. Zoals de VS van plan is. Kweenie hoor, maar ik denk dat dat niet zo´n goed figuur slaat in de internationale gemeenschap. En je geeft te kennen dat je schijt hebt aan de miljoenen mensen die nu al de consequenties van klimaatverandering ondergaan.

Als dat is wat je wil, omdat je banger bent voor de kosten dan voor de gevolgen van klimaatverandering, mieter dan lekker op naar de VS of zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Co Stuifbergen

@16: Ze zullen zich nog minder laten vastleggen op juridisch afdwingbare ambities m.b.t. klimaatbeleid.

Het is de vraag wat erger is: geen ambities vastleggen, of ambities vast leggen die alleen als toneelstukje bedoeld zijn.

In het eerste geval weten we tenminste dat we beter niet aan kinderen kunnen beginnen.
(en nog even een reisje naar de Noordpool kunnen boeken, eer hij gesmolten is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Karin van der Stoop

@21: “en nog even een reisje naar de Noordpool kunnen boeken, eer hij gesmolten is” Wel met de fiets hè ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Michiel de Pooter

@20, @21: “toneelstukje”

Iedere nationale inspanning m.b.t klimaatbeleid in NL is sowieso een slecht toneelstukje, met een hoge symbool- en abstractiewaarde;
Immers de 25% vermindering uit het vonnis, gaat feitelijk over vermindering van 0,4% van alle broeikasgassen van de wereld.
Irrelevantie is in dit geval nog een overdrijving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hermie

Aftellen naar 31 december 2020. Waar staan we nu?, op 15% reductie? Daar hebben we 30 jaar over gedaan. En dan het komende jaar 10% reductie….. Zou het werkelijk? We gaan aftellen.

Kortom, het leven gaat waarschijnlijk verder alsof er niets aan de hand is. We kunnen ook niet zo veel anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 P.J. Cokema

@24: “We kunnen ook niet zo veel anders“.

Spreek voor jezelf a.u.b. en niet voor “we”.

Om even mee te gaan en je cynisme: als je nou eens verder leeft alsof er wel wat aan de hand is, is er op 31 december 2020 misschien geen 0% maar 1% reductie gehaald. Hoewel jij daarvoor waarschijnlijk je bed niet uitkomt, is dat dan alvast wél binnengehaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Michiel de Pooter

@24: Het paradoxale is, dat de Hoge Raad de regering van een van de meest anti-autoritaire landen ter wereld, draconische en dictatoriale maatregelen opdringt, zonder draagvlak of parlementaire toets en… met Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht in maart 2021. Best wel grappig allemaal en interessante tijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joop

Prachtig de ‘discussie’ hierover op Twitter waar Ronald Plasterk zich als een Don quichote gedraagt. En aankomt met dit:

https://verfassungsblog.de/urgenda-iii-die-niederlande-als-modell-richterlichen-klimaschutzes/

Vergelijking met andere landen, een soort model. Etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Frank789

@26: Ja, hoor, we zitten vlak voor de verkiezingen… over een jaar en 3 maanden. Tekenend hoe je wanhopig argumenten bij elkaar moet schrapen.

[ draconische en dictatoriale maatregelen opdringt, ]
Noem ze eens? De hoge raad schrijft geen enkele maatregel voor, en dat weet je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Dick

@26: Ik zou zeggen, leest u reacties @7, @8 en @9 nog eens rustig door.

De Hoge Raad dringt helemaal niets op. De uitspraak zegt slechts dat de regering zich aan de wetten moet houden waaraan men zich zelf gecommitteerd heeft. Daar is niets “dictatoriaals” aan, en met “opdringen” heeft het ook niets te maken.

Dat er nu wel drastischer moet worden ingegrepen dan misschien nodig was geweest, komt slechts door het nietsdoen van de Rutte-kabinetten sinds de oorspronkelijke uitspraak (en het wanbeleid op milieugebied van diverse kabinetten hiervoor).

Wat betreft uw reactie @23, die is nogal merkwaardig. Ik neem aan dat u dus ook geen belasting betaalt (ik schat dat uw bijdrage 0.0001% van het totaal is, nogal betekenisloos dus), niet gaat stemmen (uw stem maakt toch niet uit), en uw afval op straat gooit (tenslotte: wat doen die paar blikjes er nu toe op het grote geheel?).

Het fundament van de moderne samenleving is natuurlijk juist dat iedereen zijn deel doet, en dat waar dat nodig is, solidariteit wordt afgedwongen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hermie

@25: Met “we” bedoel ik de samenleving NL. Er zijn mensen die ‘willen’ en mensen die ‘niet willen’ Daaruit volgt een verwachting van haalbaarheid van maatregelen. Wat je vervolgens bedoelt met die 0% en 1% begrijp ik niet.

Je kan het cynisme noemen, maar als we opeens 10% moeten reduceren in een jaar dan moeten we blijkbaar net doen alsof we dat kunnen en op 31 december 2020 ons verbaast afvragen waarom het niet gelukt is…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Cerridwen

@30: Met maatregelen die al genomen worden komen we al tot 20/21% reductie eind 2020, dus het probleem is wat minder groot dan jij hier doet voorkomen.

Ook is het niet logisch om te veronderstellen dat de reductie lineair verloopt; het is logisch te veronderstellen dat er versnelling optreedt op het moment dat er genoeg massa is opgetreden om de opbouw van de economie te doen kantelen. De adoptie van zonne-energie is een mooi voorbeeld van die (niet voorspelde) versnelling.

Dat we die 25% niet gaan halen lijkt echter wel waarschijnlijk. Op het moment dat er een serieuze inspanning is geweest om dit wel te halen en we blijven steken op pak hem beet 23%, dan zal het verder wel loslopen met de consequenties lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Hermie

@31: Ook die 23% zie ik niet…. Niet voor je het jaar 2020. Kijk, al die maatregelen die op de rol staan gaan op een gegeven moment best wel een beetje effect hebben, maar je moet er wat jaartjes bij tellen. Die 49% zal ook vast wel komen, maar niet in 2030…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 P.J. Cokema

@32: Ook die 23% zie ik niet…

Kun je bij jou in de buurt niet ergens een gratis ogentest doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Michiel de Pooter

@29: “nietsdoen”

Je fabuleert. Dat z.g. “nietsdoen” van die respectievelijke kabinetten slaat helemaal nergens op, zolang er geen uitgebreide kiezersmandaten aan ten grondslag liggen die genegeerd zijn.
In fatsoenlijke democratische landen voeren regeringen alleen opdrachten uit van de kiezer, via partijen die in de meerderheid zijn en niet van ondemocratische en ongekozen druk- en belangengroepen met een grote muil en activistische rechters.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Frank789

@34: [ van ondemocratische en ongekozen druk- en belangengroepen met een grote muil ]

Je doelt op boeren en bouwers?

[ activistische rechters ]

Dat lijkt mij jouw enige echte motief om hier te blijven ageren. Maar je moet het wel verpakken natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Michiel de Pooter

@32: Wat is je probleem eigenlijk ? Als op 31 december 2020 het doel niet gehaald is, dient dat voorgelegd te worden aan de kiezer bij de volgende verkiezingen en aan niemand anders, zelfs niet aan God of de rechter. De kiezer moet oordelen met de daarbij passende staatsrechtelijke gevolgen. Hoe gemakkelijk kan het zijn ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hans Custers

@36

De kiezer moet oordelen met de daarbij passende staatsrechtelijke gevolgen.

Ik durf wel te voorspellen hoe dat afloopt. Een ruime meerderheid voor de partijen die, in elk geval op hoofdlijnen, zeggen door te willen gaan met het klimaatbeleid. En jouw soort fanatici zal gewoon blijven brallen dat het allemaal ondemocratisch is. Sommige mensen kunnen nu eenmaal niet anders dan zich als een stampvoetende kleuter gedragen als ze hun zin niet krijgen, zo blijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Dick

@34: U snapt het kennelijk nog niet zo goed, dus laat ik het nog een keer uitleggen.

De democratisch gekozen kamer (dus NIET een of andere actiegroep) heeft besloten om bepaalde klimaatwetten en verdragen goed te keuren. De regering dient die wetten vervolgens uit te voeren. Als de regering dat niet doet, mag een ieder naar de rechter te stappen om daar een oordeel over te vragen.

De rechter heeft in dit geval beslist dat de regering gewoon moet doen wat is besloten. Hoe de regering dat doet, mag men zelf weten.

Allemaal precies volgens de regels die we hebben afgesproken. Hoe moeilijk kan het zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Hermie

@33: Zullen we wedden?

@36: Ik heb er persoonlijk geen probleem mee. Maar er is wel wat aan de hand. 1. De politiek beloofd van alles en nog wat middels verdragen. 2. De rechter zegt: Politiek, doe wat je beloofd. 3. Vervolgens doen we net alsof 25% reductie in 2020 haalbaar is.

Het gaat aan de ene kant helemaal nergens om, maar aan de andere kant toch ook weer wel.

Verder is je betoog dat de burgers geen inspraak hebben gehad totale lariekoek. Al vanaf 1990 is er een 20% doelstelling voor 2020 afgesproken die vervolgens alleen maar telkens is bevestigd en vervolgens in het akkoord van Parijs komt daar de 2 graden, zelfs 1,5 graden doelstelling nog bij. Dan was de ambitie verhoging van 20% naar 25% zoals opgelegd door de rechter wel het allerminste wat je mocht verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Michiel de Pooter

@38: Je doet net of iedere burger of rechtspersoon naar de rechter kan lopen en die aan het werk kan zetten. Wat een onzin ! Er bestaat ook nog zo iets als het niet-ontvankelijkheids criterium. De rechtspraak hoeft niet ieder ingeroepen rechtsgevolg van eisers toe te wijzen. Meestal gebeurt dat door redenen die buiten de zaak zelf zijn gelegen. In het geval van de Urgenda-zaak was dat van toepassing, omdat het een politiek onderwerp betrof, dat vanzelfsprekend electoraal wordt beoordeeld en dus juridische beoordeling overbodig maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hermie

@40: Inderdaad, “omdat het een politiek onderwerp betrof, dat vanzelfsprekend electoraal wordt beoordeeld.” En dus heeft de burger nooit buitenspel gestaan. Echter er is geen enkele beweging van betekenis geweest die afsluiten van internationale verdragen heeft voorkomen dan wel heeft teruggedraaid. Internationale verdragen, en dus is er ook en juridische beoordeling. Verdragen zijn niet vrijblijvend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Karin van der Stoop

@40: Jij doet alsof de kiezer (het volk?) altijd het laatste woord heeft, dat de meerderheid altijd zijn zin moet krijgen. Gelul natuurlijk. Ten eerste hebben minderheden ook rechten. En ten tweede zijn er soms zaken die de “volkswil” overstijgen. Zoals de bankencrisis en nu de klimaatcrisis. Niemand vond het lollig om miljarden in de banken te pompen, maar als we ze hadden laten omvallen was de catastrofe nog groter geweest.

De klimaatcrisis is ook zeer urgent, het is wereldwijd zichtbaar. Ook in Nederland; de afgelopen 10 jaar zijn er hevige stormen geweest die veel schade hebben aangericht, die voorheen maar eens in de 100 jaar voorkwamen. Het stikstofprobleem is ook geen sinecure, ons ecologische systeem staat op omvallen. Fijnstof heeft er in dit land voor gezorgd dat we de meeste kinderen van heel Europa met astma hebben (!).

Het argument dat maatregelen hier een druppel op een gloeiende plaat zijn, getuigt van luiheid en vooral ook weinig inzicht. Lokaal zal ons leefmilieu er beter op worden. Internationaal geven we het goede voorbeeld. Je kan niet met je vingertje naar andere landen blijven wijzen als je zelf nix doet.

Maar joh, blijf jij lekker je vervuilende ding doen. Op een gegeven moment wordt je wel weggehoond en met de nek aangekeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Hermie

@42: Misschien is er in jouw beleving sprake van een klimaatcrisis die zeer urgent is, maar daar kan je verschillende opvattingen en benadering over hebben. In mijn benadering is deze er niet op de korte termijn. En wat NL betreft: Er zijn de afgelopen 10 jaar niet meer zwaardere stormen geweest die absoluut zeker niet aan klimaat verandering zijn te koppelen. https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/zwarestormen

En staat ons ecologische systeem op omvallen? Werkelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Michiel de Pooter

@42: “De klimaatcrisis is ook zeer urgent, het is wereldwijd zichtbaar”

“Internationaal geven we het goede voorbeeld”

Zucht. Heb je ook nog wat betekenisvolle onderbouwing of iets origineels van je zelf te melden of moeten we het weer doen met NRC/VK copy/paste ? Gaap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Bismarck

@44: Nee, dat is een zinvolle bijdrage. Dit is puur getrol en geen reactie op de zorgen die #42 uitspreekt. Zo makkelijk kun je niet gaan lopen wegkijken van de vele milieu(gezondheids)problemen die Karin noemt en die in Nederland jaarlijks honderden doden eisen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Michiel de Pooter

@45: “Dit is puur getrol en geen reactie op de zorgen die #42 uitspreekt”

Die zorgen zijn misplaatst en is een half verhaal: Naarmate de lucht in onze steden schoner werd, werden de normen strenger met het resultaat dat de lucht in onze steden nog nooit zo schoon is geweest, met 1% van de zwaveldioxide van 50 jaar geleden en 1% fijnstof van 100 jaar geleden. Er gaan honderden mensen MINDER dood dan 50 of 100 jaar geleden.

Maak je vooral druk om kinderen die kobalt uit mijnen halen in Congo voor onze “groene” EV’s en kom dan nog eens terug.

https://www.ad.nl/auto/tesla-apple-en-andere-techbedrijven-aangeklaagd-voor-kinderarbeid~a5c70ff78/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 majava

@43: Ik wil even op dit detail ingaan. Mogen we dan eerst stellen dat geld het meest belangrijke is? Als het gaat om klimaatmaatregelen is dat toch echt de enige reden om weerstand te bieden. Alles kost geld. Wie moet dat betalen? Honderdmiljoenmiljard. Goed, als we dat duidelijk hebben, dan kunnen we verder.

Zonder statistieken er bij te hoeven nemen, had ik je al kunnen zeggen dat er voor NL niet veel veranderd is op het gebeid van stormdepressies. Maar niet alle wind is storm. Voor ik naar Finland vertrok was een onweersbui in Nederland een fraaie lichtshow. Wel uitkijken voor de bliksem, maar dat was het. Nu is het een vorm van extreem weer geworden en in 20 minuten kan een onweersbui een volledig dorp opeten. Omdat extreem weer geen goede definitie kende (kent?), is er daarover onvoldoende statistiek. Uitkomst voor ontkenners.

Laten we het daarom maar weer hebben over geld, want is die urgentie er nu eigenlijk omdat je vaker dakpannen staat te rapen, je nu alweer een aannemer moet bellen om je schuur opnieuw te bouwen en al dat dweilen in kelder en steeds maar weer naar de meubelboulevard je gewoon net even teveel wordt, of is het omdat je het niet meer kunt betalen? En waar ga je dan heen om te kijken of er recentelijk inderdaad meer geld moet naar dat soort ongein: verzekeraars. Die zeggen nu al dat extreem weer voor veel meer schade zorgt dan vroegah. Lijstjes kun je zo overal vinden. En ja, verzekeraars zeggen hardop dat het door klimaatverandering komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 majava

@46: Ik maak me geen illusies over jouw zorgen en betrokkenheid om kinderen in arme landen. Die is nul, behalve wanneer je ze er bij kunt slepen om je punt te maken. Dat punt is halfzacht overigens.

Maar vertel maar. Zullen we ontwikkelingshulp sturen naar Congo? Een paar honderd miljoen en die kids hoeven echt niet meer te werken. Of zijn die landen beter af bij investeringen van bedrijven… Meer geholpen met baantjes, dan met uitdelen van geld. Of hebben we nu de Pooter bij de kloten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Michiel de Pooter

@47: “Die zeggen nu al dat extreem weer voor veel meer schade zorgt dan vroegah”.

Je zou ook gewoon wereldbevolkingsstatistieken erbij kunnen nemen. In 1900 (vroegah) nog 2 miljard, nu bijna 8 miljard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 majava

@49: Maakt me geen zak uit. Het is geld. Het is 2020 geld (bijna dan). En dat betekent dat jouw premie omhoog zal blijven gaan en dat ze steeds minder gaan verzekeren, of je kunt je voor nog veel meer euro’s bijverzekeren. Het maakt me ook geen zak uit dat er tal van andere factoren een rol spelen in dat steeds duurder wordende huisje, boompje, beestje gedoe. Ga gerust verder met gas stoken in je net verbouwde keuken en aanbouw, die je huis met tienduizenden euro’s heeft laten doen waardesteigeren. Doe maar. Koop nog wat kunst als investering, ipv van zonnepanelen + boiler. Je hebt maar één freak storm nodig en je bent de lul. En reken maar dat die er komen.

Jij gaat gewoon betalen voor al die zaken die “niet urgent” zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 lmgikke

na een aantal weken check ik dit blog weer eens. nog steeds is trol Michiel de Poorter niet gebanned en nog steeds domineert hij het debat zonder te lezen.

meerdere reaguurders leggen netjes uit dat de rechter bevoegd is om in deze een uitspraak te doen. toch blijft Michiel zijn onzin herhalen en zijn stempel drukken. mensen ga er toch niet op in. door te reageren geef je hem alleen maar meer status en aanzien.

 • Vorige discussie