De Massa-immigratie is de schuld van links

Dit is het derde en laatste deel van de serie ‘De massa-immigratie is de schuld van links’ van onze gastlogger Vandyke. Je kan hier deel 1 en deel 2 vinden. Dit is een enigszins geredigeerde versie van het stuk op zijn eigen blog.

Wie heeft de schuld van de massa-immigratie? ‘Links’ roept rechts voortdurend. Links zwijgt. Omdat ze schuldig zijn of te fatsoenlijk om op dat soort aantijgingen te reageren? Ik ben misschien wel schuldig, maar heb weinig last van fatsoen en ga daarom op zoek naar de waarheid. Wat zijn de beleidsmaatregelen geweest die de immigratie van de laatste vijftig jaar hebben veroorzaakt? Welke kabinetten hebben die maatregelen ingevoerd en waarom?

De cijfers

Om te beginnen een grafiek van de totale immigratie naar nationaliteit vanaf 1960.

Grafiek Immigratie

De + en ? geven aan of er in dat jaar maatregelen zijn genomen die de immigratie bevorderen of verminderen ? zie bij het kopje ‘De maatregelen’. De letters verwijzen ook daarnaar.

Totaal waren er in die 49 jaar 4,6 miljoen immigranten: 1,7 miljoen met de Nederlandse, 780 duizend uit een EU-land, 230 duizend Marokkaanse, 327 duizend Turkse en 1,5 miljoen met een overige nationaliteit. Van Turken en Marokkanen is er specifieke informatie vanaf 1965. De diversiteit van de mensen is enorm, maar als men het over de massa-immigratie heeft dan bedoelt men meestal de ‘kansarme’ migrant afkomstig uit Afrika of landen als Turkije, Irak en Afghanistan. Bij de immigranten met de Nederlandse nationaliteit zitten naast autochtonen, Antillianen, Surinamers (t/m 1980), ook andere allochtonen met de Nederlandse nationaliteit. De piek van immigranten met de Nederlandse nationaliteit in 1975 komt door de onafhankelijkheid van Suriname.

De politiek

Er zijn drie periodes te onderscheiden vanaf 1960:

1. Tot begin jaren zeventig

Tot begin jaren zeventig bemoeide de politiek zich nauwelijks met de immigratie. Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar het waren de ambtenaren die alles bepaalden. Onderling waren er ruzies tussen de ministeries. Economische Zaken bijvoorbeeld wilde veel immigranten want dat wilden de werkgevers. Justitie was voor een restrictief beleid. De pro-kant wilde gezinsmigratie want de werkgevers klaagden dat de gastarbeiders weg wilden als hun gezin niet hierheen konden komen. Justitie verloor uiteindelijk alle debatten (Bonjour, 2009, blz. 101). De weinige keren dat de kamer zich ermee bemoeide was bijvoorbeeld de gezinsmigratie. De KVP zette zich daarvoor in. Dat had natuurlijk met de Spanjaarden en Italianen te maken. De VVD behartigde de belangen van de werkgevers en van hun mochten de grenzen open. De PvdA wilde eigenlijk weinig weten van die immigranten, want dat was concurrentie voor hun arbeiders. De hele periode werd gekenmerkt door ‘client-politics’. Het belang van één groep, de werkgevers, stond voorop en daar moest alles voor wijken.

2. Begin jaren zeventig tot 1990

Begin jaren zeventig kwam er wel aandacht van de politiek. Er kwam een staatssecretaris van justitie die zich speciaal bezighield met vreemdelingen, was het afgelopen met de grote invloed van de ambtenaren en er werd zowaar beleid ontwikkeld. Weliswaar bleef men wel roepen dat Nederland geen immigratie land is, maar in de praktijk was het beleid anders. In 1973 werd de werving wel gestopt, maar werden wel de mogelijkheden daarna voor gezinshereniging steeds verruimd. Daarbij maakte het niet uit van welke samenstelling de regering was. De politiek dacht dat de 1e generatie kinderen (kinderen die in het kader van gezinshereniging hierheen werden gehaald) hun partner in Nederland zouden zoeken en dat de gezinsmigratie dus beperkt zou blijven tot de ‘gastarbeiders’. Een foute gedachte, zoals wij nu weten. Pas de 2e generatie zou deze eeuw voor verreweg het grootste deel hun partner in Nederland gaan zoeken. Gezinshereniging werd beschouwd als een 100% recht in de jaren ’70-’80 en dat verklaart waarom in een paar jaar tijd vrijwel alle beperkingen over boord werden gezet. De rechtspraak en de EU speelde nog een geringe rol en pas in de jaren tachtig werd in procedures een beroep gedaan op het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

3. 1990 ? heden

De eerste maatregel om de gezinsmigratie te remmen werd genomen begin jaren negentig en het restrictieve beleid is doorgegaan tot heden. Het meest opmerkelijke vind ik dat het CDA (Lubbers, 1990) en een jaar later de VVD (Bolkestein) verbaal veranderingen eisten, dat de PvdA zei dat ze dat eigenlijk niet wilde, maar dat het PvdA bewindslieden waren die de belangrijkste veranderingen invoerden: het stellen van een inkomenseis in 1993 van 70% van het minimumloon, de verhoging naar 100% in 2001, de nieuwe vreemdelingenwet in 2001, waren allemaal het werk van PvdA staatssecretarissen. Na 9/11 en de moord op Fortuyn werd de toon flink grimmiger, werden allochtonen meer als een probleem gezien en werden culturele verschillen gezien als ‘middelpuntvliedende krachten’.7 Dit resulteerde in nog strengere maatregelen door Verdonk. En ondanks dat de PvdA zich verzette tegen Verdonk, bleef Albayrak tot haar aftreden in 2010 haar beleid gewoon uitvoeren.

De maatregelen

De belangrijkste maatregelen op een rijtje en de kabinetten die ze namen:

Voor 1960:

 • 1948 CL (Centrum Links kabinet) Wervingsovereenkomst met Italië.
 • 1950 (PvdA, CDA, VVD) Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
 • 1955 CL Verbod op gezinshereniging.

Vanaf 1960:

(CR = centrum-rechtse regering, CL = centrum-links, enz.)

A. + 1960 CR; Gezinshereniging toegestaan voor EU-burgers.

B. + 1961 CR; Gezinshereniging toegestaan ook voor niet EU-burgers.

C. + CR; Wervingsovereenkomsten met Italië (1960), Spanje (1961), Portugal (1963), Turkije (1964), Griekenland (1966), Marokko (1969), Joegoslavië (1970) en Tunesië (1970). 1

D. + CR; Van 1961 t/m 1970 zijn er voortdurend kleinere aanpassingen geweest die allemaal een pluseffect op de immigratie hebben gehad.

E. -/+ 1968 CR; Stopzetten ‘spontanenregeling’. 2 Geen verlenging contracten vanwege economische crisis. Vrij verkeer van werknemers in de EU.

F. – 1973 Links; Stopzetten officiële werving van ongeschoolde arbeidskrachten.

G. + 1975 Links; Homo- en samenwoonimmigratie toegestaan voor Nederlanders. Buitenlandse vrouw mag gezinsleden laten overkomen. Regularisatie (generaal pardon) voor een ieder die voor 1 november 1974 in Nederland was (15 duizend mensen kregen een verblijfsvergunning en dat is op zich niet veel, maar door de latere gezinsmigratie toch aanzienlijk). Onafhankelijkheid Suriname. Over de effecten van die onafhankelijkheid zie deze blogpost.

H. + 1978 CR; Vluchtelingen en vestigingsvergunninghouders hoeven niet meer aan de inkomenstoets te voldoen, tenzij verwijtbaar werkloos. 3

I. -/+ 1979 CR; Invoeren Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers met een generaal pardon in 1980 (enkele duizenden kregen een vergunning). 4

J. – 1983 CR; Inkomenstoets voor de tweede generatie van 1445 gulden. 5

K. + 1985 CR; De 1445 regeling wordt weer ongedaan gemaakt.

L. – 1993 CL; Inkomensgrens naar 70% van het minimumloon.

M. -/+ 1995 Paars; Invoering Wet Arbeid Vreemdelingen. De wet maakt strengere straffen mogelijk voor werkgevers die illegalen in dienst hebben. Niet direct van invloed op legale immigratie, maar wel op de illegale. Verruimde regeling voor het toelaten van hoger opgeleiden en hun gezinnen.

N. – 2001 Paars; Inkomensvereiste naar 100% bijstandsnorm. Nieuwe vreemdelingenwet (voornamelijk gericht op verbetering van de procedures rond de asielmigratie).

O. + 2003 CR; Europees richtlijn inzake het recht op gezinshereniging.

P. -/+ 2004 CR; Inkomensvereiste naar 120% bij gezinsvorming en minimum leeftijd naar 21 jaar.6 Toetreding van tien Oost-Europese landen tot de EU met nog wel een voorlopig verbod op arbeid in NL. Soepeler regeling voor zgn kennismigranten (hoogopgeleide arbeidsmigranten). Ook de gezinsleden van kennismigranten kunnen soepel immigreren.

Q. -/+ 2006, CR; Wet Inburgering Buitenland (vanaf 2007). Ook van deze wet is de vraag of die het wel houdt bij de rechter. Tevens m.i.v. 2007 opheffen van beperkingen op de arbeidsmarkt voor Oost-Europeanen.

R. + 2007, CL; Generaal pardon.

Immigratie naar kleur kabinet: Turken en Marokkanen

Om de effecten van kabinetten van een specifieke kleur op de immigratie te helpen duiden heb ik de immigratie van Turken en Marokkanen afgezet tegen de kabinetten. ik de immigratie van Turken en Marokkanen genomen omdat daarvan een lange reeks is. Wat dan niet wordt meegenomen in grafiek 2 zijn de asielzoekers, maar daar is niet veel onderscheidend beleid voor gevoerd tot 2001. Hoewel je bij asielmigratie vaak ziet dat hele gezinnen zich aanmelden, heb je ook bij die groep ook gezinshereniging en -vorming en zijn de genomen maatregelen meestal ook op hun van toepassing.

Grafiek Immigratie Turken & Marokkanen

We kunnen al die jaren optellen en vervolgens toekennen aan kabinetten en partijen. Tabel 1 geeft het resultaat. Een jaar heeft een kabinet gekregen als zij minimaal een half jaar heeft geregeerd. Het jaar 1982 voldoet niet aan dat criterium. De maatregelen die zijn genomen heb ik toegekend aan het jaar dat ze zijn ingegaan. Een enkele keer heb ik daarvan afgeweken omdat ik wist dat het vorige kabinet de beslissing had genomen. Niet alle maatregelen hoeven direct invloed te hebben op de cijfers in grafieken.

Totaal immigreerden er 560 duizend Turken en Marokkanen (327 duizend Turken en 233 duizend), gemiddeld bijna 13 duizend per jaar.

Tabel Immigratie Turken & Marokkanen

Conclusie

De vraag waar deze serie mee begon was of de ‘massa-immigratie’ de schuld is van links. De feiten overziend kan ik niets anders concluderen dan dat als rechts dat roept dat ze dan toch wel boter op haar hoofd heeft. Veel boter. Ontzettend veel boter. Wat dat betreft vind ik het frappant dat rechts wel heel hard roept, maar dat het wel rechts is geweest die in 2006 de grenzen met Oost-Europa heeft opengezet met een toename van vele tienduizenden immigranten ?echt geen raketgeleerden- tot gevolg, waardoor ik niet anders kan concluderen dan dat de client-politics uit de jaren zestig weer terug was. Overigens vind ik dat er niet echt sprake is van een schuldvraag. Ik zie natuurlijk wel de nadelen van de ‘massa-immigratie’ zoals die geweest is, maar denk dat de problemen toch oplosbaar zijn en er zijn al duidelijke aanwijzingen dat die ook oplossen, maar daarover graag een volgende keer.


Bronnen:


Noten

De cijfers van deel 2 wijken iets af van dit deel omdat ik bij deel 2 heb berekend ogv migratiesaldo en een jaar langere periode. De cijfers van dit stuk gaan alleen over immigratie.

1) CBS (.pdf): In totaal kwamen in de jaren 1964?1973 zo?n 225 duizend immigranten uit deze landen naar Nederland, voor het grootste deel arbeidskrachten. Spanjaarden en Turken vormden de grootste groepen onder hen, met beide 65 duizend personen. In de tweede helft van de jaren zestig was 90 procent van het totale vestigingsoverschot in Nederland afkomstig uit mediterrane landen.

2) De ‘spontanenregeling’ hield in dat iedere buitenlander naar Nederland kon komen om hier werk te zoeken. Lukte dat dan kreeg hij een werk- en verblijfsvergunning. Toen de Nederlandse regering deze spontane arbeidsimmigratie in 1968 (1967) sterk beperkte ten gunste van de officiële werving, was het aantal spontanen drie keer zo groot als het aantal officieel geworven arbeiders. Daarna bleven er echter ‘spontanen’ komen – die toen illegalen werden genoemd – omdat werkgevers ze in dienst bleven nemen doordat de straffen weinig voorstelden.

3) In principe kon je een vestigingsvergunning krijgen als je hier 5 jaar legaal verbleef. Doordat het criterium ‘verwijtbaar werkloos’ niets voorstelde kwam de regeling in praktijk neer op gezinsmigratie zonder beperkingen. Volgens mij is het deze regeling geweest die voor de grootste immigratie heeft gezorgd: in de 14 jaar van 1979 t/m 1992 vond 43% van de totale immigratie van Turken en Marokkanen plaats. In de 14 jaar daarvoor was dat 33% en de 14 jaar daarna 23%.

4) De WABW had wel strengere boetebepalingen, maar ook die stonden in geen verhouding tot de winsten (Universiteit Wageningen .pdf).

5) In het boek van Bonjour wordt gesproken begin jaren tachtig over de tweede generatie. De maatregel is echter van invloed op de geïmmigreerde kinderen van de eerste generatie en zijn dus ook eerste generatie. Tweede generatie kinderen waren nog heel jong (behalve die uit Indonesië).

6) Er werd een onderscheid gemaakt tussen gezinshereniging en gezinsvorming. In het eerste geval bestond het huwelijk al voordat de vreemdeling naar Nederland kwam en bij vorming haalt degene die in Nederland woont de partner uit het buitenland (importbruiden (m/v)). De 120% maatregel is kort geleden door het Europese Hof in strijd met de EU-regels onderuit gehaald. Het minimum inkomen is sinds twee weken weer 100% van de bijstandsnorm bij gezinsvorming en is daarmee weer gelijk aan die van gezinshereniging.

7) “De integratie van veel immigranten verloopt moeizaam. Verschillen in etnische afkomst, leefgewoonten en gebruiken belasten de dagelijkse omgang en het naast elkaar wonen, werken en leven. Verschillen in etnische afkomst gaan bovendien steeds meer samenvallen met verschillen in opleiding, arbeidsdeelname en ook betrokkenheid bij criminaliteit. Het zet middelpuntvliedende krachten in de samenleving aan en leidt tot fysieke, sociale en geestelijke scheiding van bevolkingsgroepen. Isolement leidt tot onbegrip, vervolgens tot wederzijdse afkeer en uiteindelijk tot steeds scherpere tegenstellingen.” Regeerakkoord Balkenende I, 2002.

 1. 1

  Het meest opvallend is wel de afname sinds 1990 onder centrum-links gesternte. Tussen 1985 en 1993 (de periode van zowel opbouw naar als afname van de piek rond 1990) zijn er echter geen maatregelen genomen volgens je lijst?

 2. 2

  @1 Tussen 1978 en 1993 was de gezinsmigratie, als je een vestigingsvergunning had, vrijwel zonder voorwaarden. Nadat de immigratie in 1973 was gestopt van laaggeschoold arbeidsmigranten, zie je rond de jaren ’80 dat die groep hun gezin hierheen haalden. De tweede piek zie je rond 1990 toen de eerste generatie kinderen, die rond 1980 hierheen kwamen, ook hun partner -onverwacht voor de beleidsmakers- uit het thuisland haalden.

  De tweede generatie echter zoekt heel duidelijk hun partner in Nederland. Dat komt door de strengere toelatingseisen, maar ook door een veranderd gedrag tov de eerste generatie.

  Een uitgebreid artikel dat ingaat op huidige gezinsmigratie (importbruiden bv) is nu in voorbereiding.

 3. 5

  @3: jouw uitleg is dus goed mogelijk. Zodra de grenzen sloten bedachten de gastarbeiders die hier nog waren dat ze hier bleven en een gezin gingen stichten.

  Werkloosheid nav crisis en gebruik willen maken van onze voorzieningen zal natuurlijk ook een rol spelen.

 4. 6

  Grappig als je alle 3 de categorien links optelt kom je op 274, evenveel als rechts, dus……
  Vraah: is er ook iets te zeggen over de nakomelingen. M.a.w. hoe is de relatieve proportie in de bevolking van bijv. Marokkanen/Tuken toegenomen niet alleen door migratie maar vervolgens ook door relatief meer nakomelingen (als dat zo is)?

 5. 8

  @6 Ik zie wat je bedoelt. Grappig, maar Paars is alleen maar links?

  Ik ben mij er niet van bewust van dat er verschillend beleid is gevoerd door de opeenvolgende kabinetten inzake het krijgen van het aantal kinderen.

  Wat je wel kan zeggen is dat er ook bij allochtonen grote veranderingen in het vruchtbaarheidscijfer hebben plaatsgevonden. De 1ste generatie nu krijgt minder kinderen dan 30-40 jaar geleden en niet alleen hier, ook in hun geboortelanden.
  De tweede generatie krijgt net zo weinig kinderen als de autochtone bevolking.

  Meer over het geboortecijfer van de verschillende bevolkingsgroepen hier.

 6. 9

  De massa-immigratie is de schuld van links en traditioneel rechtse partijen.

  Er is een compleet nieuwe stroming (PVV, LPF) uit de grond gestampt omdat de traditionele politiek de immigratiestroom-discussie uit de weg ging.

  Mijn partij (PVV) doet er alles aan om het onderwerp op de agenda te krijgen, door bijvoorbeeld op de kosten te wijzen, terwijl anderen druk zijn om die kosten zoveel mogelijk te bagatelliseren.

  De CDA/VVD hebben veel zich niet echt verzet tegen Pim Fortuyn en verzetten zich minder tegen de PVV (als je het vergelijkt met links).

  De CDA/VVD lijken hun leven te hebben gebeterd en streng beleid van enkele PvdA’ers uit de vorige eeuw krijgt een rechts imago.

 7. 10

  @9 “Nederland heeft volgens Elsevier de laatste decennia 200 miljard aan massa­ immigratie uitgegeven. Wij vinden het een gotspe dat je de prijs van die linkse hobby?s en dat falende financiële beleid neerlegt bij de ouderen in de samenleving.”

  Aldus Wilders op de site van de PVV.
  Ik vind het prettig om te lezen dat je dat dus niet met de leider van je partij eens bent.
  Hebben mijn stukken toch zin.

 8. 12

  @10: Fijn voor je dat je zoveel ruimte ziet tussen mijn uitspraken en die van GW. Ik ervaar die ruimte niet, we zeggen precies hetzelfde alleen we hebben ieder een eigen stijl.

  @11: Het is in ieder geval mijn electoraal “honk”. Ik behoor de laatste tijden niet meer tot de zwevende kiezer.

 9. 16

  @12 Toch merkwaardig. In de zes jaren dat Wilders kamerlid was én zijn partij in de regering – echte elite dus – kwamen er meer dan 700 duizend immigranten naar Nederland. Dat waren er gemiddeld per jaar meer dan gemiddeld in de 30 jaar daarvoor.

  Ik begrijp uit jouw woorden dat dat niet telt want Wilders is een nieuwe partij begonnen. Ging alles in het leven maar zo makkelijk.
  Het lijkt op de katholieke kerk: je kan doen en laten wat je wil, even biechten plus 10 weesgegroetjes en je bent er weer vanaf.

  Rutte heeft daar ook een handje van.

 10. 17

  Wie heeft de schuld van de massa-immigratie? ‘Links’ roept rechts voortdurend. Links zwijgt

  Ben een beetje gaan googelen om er achter te komen waar nou eigenlijk ‘rechts’ de schuld van de massa-immigratie bij ‘links’ legt. Misschien de verkeerde zoektermen gebruikt, maar ik kom er niet direct achter.

  Is het misschien zo dat je, ondanks je geweldige uitzoekwerk (echt), een beetje tegen molens vecht?

 11. 19

  You gotta be joking.

  1) Fortuijn, LPF en PVV roepen het al jaren, daar hoef ik je toch zeker geen voorbeelden van te geven? Of reken je de LPF en de PVV niet tot rechts?

  2) in de publieke opinie krijgt altijd “links” de schuld en nooit de VVD. De VVD is altijd het “slachtoffer” geweest, of “gegijzeld door links” (dat argument wordt ook op het CDA toegepast). Men ziet de VVD slechts als een partij die bereid is om samen met de PVV de immigratie terug te dringen. Een historische verdraaiing van de feiten

  Klein voorbeeldje, maar loop gerust de reactiepanelen van De Telegraaf en GS er op na.

  3) de VVD langzaam de punten en terminologie van de PVV over. Men spreekt over een “aanhoudende stroom kansarme migranten” alsof men daar niet zelf mede verantwoordelijk voor is en alsof de hoeveelheid en het soort migranten dat binnenkomt niet sterk is veranderd.

 12. 20

  @17: Werkelijk? Gegoogeld? Waar maak je je druk om? Je bent niet rechts, zeg je altijd, je kent HPax en je kunt de reactie van alt Johan hierboven lezen.

  Het wordt wel een steeds moeilijker vol te houden argument en kan dus ook steeds minder gebruikt worden. Feiten winnen het uiteindelijk toch van meningen.

 13. 21

  Links Nederland heeft toch altijd iedereen die ook maar een scheet liet richting asielzoekers en niet geintegreerden als racist en nazi bestempeld daar zit een groot deel van het probleem. Het alleen al niet mogen benoemen.

  Dat is nu nog deels zo.

 14. 22

  @18; Dat gaat over de gevolgen van de ‘massa-immigratie’ (extra kosten dit dat), niet over de (schuld)vraag wie waar en wanneer de meeste immigranten heeft toegestaan of juist beperkende maatregelen heeft genomen over de laatste 50 jaar. Over dat laatste gaat jouw artikel namelijk.

  Wat ik er mee bedoel te zeggen is dat jouw uitzoekwerk volgens mij niet ‘past’ op de ‘beschuldigingen’ van rechts aan links over dit onderwerp (immigratie, multiculturele samenleving, …).

  @19:
  1. Nee, dat heb ik ze niet horen roepen.
  2. Die complotters zijn gek, maar verder zie ik in dat stukje weinig ‘massa-immigratie is de schuld van links’ voorbij komen
  3. ?

  @20: Ha die pedro. Ik begrijp je reactie niet. Over welke argument heb je het bijvoorbeeld? En waarom staat voor jou googelen gelijk aan je druk maken?

 15. 23

  @22:

  1. dan moet je nog maar eens googelen
  2. makkelijke oplossing, wegzetten als complotters. het is toch echt “links” is schuldig wat de klok slaat
  3. ook de VVD legt de schuld bij links.

 16. 24

  @22: ik ben met je eens, dat het geen argument is, maar toch wordt het vaak geroepen.

  En ik vermoed, dat je je er druk om maakt, omdat je naar bewijzen voor het (non) argument op zoek bent geweest (toegegeven: dat kan nooit lang geweest zijn, want dan had je wel wat gevonden) en nu al 2, voor jouw doen heel genuanceerde, reacties hebt geschreven. En dat voor een onderwerp, dat jou als ex-links, maar niet rechts, persoon niets moet kunnen schelen.

  Maar het kan ook eenzaamheid zijn, die je drijft tot tegendraadse reacties op willekeurige onderwerpen, bijvoorbeeld.

 17. 25

  @23:
  1: nee, ik kan het toch niet vinden. Jij ook niet blijkbaar.
  2: rechts zegt links is schuldig, links zegt rechts is schuldig. Niks nieuws. Alleen ging het hier over de ‘schuld van de massa-immigratie’ en dat staat er niet.
  3: de schuld van wat? Van de massa-immigratie?

  @24: pedro de theeblaadjeskijker.

 18. 26

  http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl/showthread.php?t=20480

  Maar de PvdA van Drees zal ons toch niet uitleveren aan die islam?’ Tegen al die mensen zeg ik: kijk naar de resultaten, kijk naar die veranderingen van het straatbeeld, kijk naar al die problemen met helaas vaak moslim-immigranten kijk naar de verloedering, de criminaliteit, het teren op uitkeringen. En vraag je dan af: hoe kon dit alles gebeuren, wie heeft dit veroorzaakt? Wie heeft het gedaan? En het antwoord is: die partij.”

 19. 27

  @25: ik vind het prachtig hoor, die mensen die blijven reageren op onderwerpen, waarvan ze aangeven, dat het ze niet interesseert.

  Btw: er zijn nu al meerdere linkjes gegeven, maar als je maar gewoon blijft ontkennen, gaat het misschien wel weg… Misschien helpt het, als je 3 keer met je hielen tegen elkaar klikt…

 20. 28

  @26: Ook dat is niet eens een ‘de schuld van de massa-immigratie’ voorbeeld. Je verbreedt het steeds. Maar goed, ik ga er verder mee ophouden, wordt een beetje te veel herhalen.

  @27: Een theeblaadjeskijker die nog moet leren lezen.

 21. 29

  Hé, nee toch? Lekker blijven reageren, kropotkin. Heerlijk, dat mierenneuken van je, dat in de aangeboden linkjes bepaalde woorden niet exact gebruikt worden.

 22. 30

  Nu de naam Kropotkin weer eens valt: de echte reden voor massaimmigratie is het verschil tussen arm en rijk. Voor zover niet te verklaren uit geografische factoren, is dat het gevolg van corrupte politieke systemen daar (rechts in Marokko en Turkije, links in Roemenië en Polen) en rechtse uitbuiting door het grootkapitaal.

 23. 31

  @21 Wat mij betreft mag je alles benoemen, maar dan geldt dat ook voor anderen. En veel van de ‘oplossingen’ die Wilders aandraagt zijn niet haalbaar en de manier waarop hij ze brengt en waarop hij dingen benoemt heeft op z’n minst een racistisch toontje.
  Ik geloof niet eens dat Wilders zelf gelooft wat hij allemaal zegt; hij heeft gewoon een gat in de kiezersmarkt gezien en is erin gesprongen.

  Oh ja: mensen die een scheet laten naar een asielzoeker zijn niet welgemanierd.

 24. 32

  @16: Al die jaren van de VVD waar jij het over hebt, toen heb ik nooit VVD gestemd. Vooral de VVD onder Dijkstal was een ramp. Dijkstal was gewoon rampzalig links wat betreft immigratie.

  Wilders heeft bij de VVD onmisbare politieke ervaring opgedaan. Hij heeft zich toenertijd koest gehouden, z’n tijd was nog niet gekomen.

 25. 33

  @28: er bestaat een heeeeeel kleine kans dat de interpretatie is zoals jij hem wenst te zien. Die kans is klein, want refereren naar Drees en immigratie geeft toch echt een historische context aan.

  Bovendien bestaat er bij de achterban
  van LPF en PVV geen enkele twijfel over de interpretatie van zulke woorden.

  Maar goed, laten we er inderdaad mee ophouden. De feiten zijn duidelijk genoeg: de migratiegeschiedenis is een gedeelde geschiedenis en niet de verantwoordelijkheid van 1 partij. Dat is het voornaamste wat hier beargumenteerd wordt.

 26. 34

  Wie had er belang bij de immigratie van Marokkanen/Turken? De ondernemers natuurlijk die zeker niet links stemden, maar op de VVD en de christelijke partijen zaten te springen om gastarbeiders! Vrijwel alle bedrijven die van de gastarbeiders gebruik maakten bestaan niet meer, en hebben de samenleving opgezadeld met de gevolgen. Uit deze partijen die de oorzaak zijn van het onbehagen in de samenleving komen nu de mensen die zich het meest afzetten tegen de ex-gastarbeiders. Hetzelfde herhaald zich nu weer met Polen etc. Alleen zijn ze blank en geen moslim!
  Van de 200 miljard aan kosten die gemaakt zouden zijn het laatste decennia hoor ik alleen niet hoeveel er teruggevloeid is naar de samenleving; of is dit bedrag cash uitgekeerd aan de immigranten! In dat geval waren ze allang als miljonairs vertrokken naar hun land van herkomst!
  Volgens mij hebben ze ook geld uitgegeven aan huur, een koelkast, tv, C1000, Aldi, auto’s etc. etc.! Zullen al onze problemen verdwenen zijn als de problemen met immigranten uit de wereld zijn , of moeten we dan een andere groep tot zondebok maken?! Wie worden dan de sigaar? Ouderen, gehandicapten, homo’s?!

 27. 36

  Alle immigratie in grafiek en indien PvdA (links) meeregeert voorzien van rode kleur. http://img339.imageshack.us/img339/9202/immigratiepvdaregerings.png
  Dus breder dan alleen Turken en Marokkanen, immers de meeste immigratie, ook niet westers komt al jaren niet meer uit die landen.

  Het totaalbeeld lijkt mij zeker de laatste 30 a 40 jaar duidelijk.

  De telling in bovenstaand artikel is ook niet gecorrigeerd voor aantal regeerjaren, eerder wel. Per jaar kwam toen vd grotere partijen de VVD en D66 het laagst qua immigratie uit en PvfdA, CDA en GL het hoogst. Zie 3e kolom “gemiddeld” https://sargasso.nl/wp-content/uploads/2010/01/3t2.jpg

  ps Voor de migratiesaldofan?s
  Dit is puur immigratie want
  Het sommetje instroom –-uitstroom (migratiesaldo) maakt de instroom zelf niet minder. Al die verse instroom moet immers weer inburgeren, doet beroep op..en je daardoor telkens opnieuw mensen blijft opvangen en moet zien te integreren. Verder zijn de emigranten gemiddeld qua samenstelling niet gelijk aan de immigranten. (lees kansloos blijft, en velen vertrekken met uitkering (zelfs vanaf 45 kan dat via de remigratiewet, maar ook de succesvolle vertrekken want willen niet dokken voor sociaal vangnet zo blijkt uit recent onderzoek.) Verder vertoont het migratiesaldo een vergelijkbare curve.

 28. 37

  Graag een uitgebreide bronvermelding van je cijfers. Heb je het ergens in detail uitgewerkt (blogartikel)?

  De focus ligt hier op Turken en Marokkanen, daar in de politiek en ergernis over immigratie de grote nadruk ligt. Wie klaagt er over Chinese of Indonesische immigranten?

  Ik meen me ook te herinneren dat het aantal “blijvers” bij deze groepen hoog ligt, zodat de immigratiecijfers zelf al een goed beeld geven tov het migratiesaldo.

  De relevantie van je emigratieverhaal voor het vaststellen van de immigratiepolitiek van Nederland (het doel van dit artikel) is onduidelijk.

  Wat bedoel je met “niet gecorrigeerd voor regeerjaren maar eerder wel”.

 29. 39

  @36 Weer een heel stuk statistische xenofobie van Seven waar hij berucht om is.

  Eerste plaatje. Er staat bij dat het plaatje van het CBS is, maar dat is niet waar. Het is een gemodificeerd plaatje. Ik noem dit valsheid in geschrifte. Bovendien stukje bij 1975, verdrag met Suriname, vermelden en voor de rest niets. Ook voor het verdrag was er vrije immigratie uit Suriname want het waren tenslotte Nederlanders. Zo kan ik het ook. De onafhankelijkheid van Suriname, heeft, zoals ik heb aangetoond http://www.vkblog.nl/bericht/310058/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29_deel_III , nu juist gezorgd dat er uiteindelijk minder mensen uit Suriname zijn geimmigreerd.
  Het allerbelangrijkste besluit die de meeste immigratie heeft veroorzaakt is die van 1978 die gewoon onbeperkte geszinshereniging -ook voor Surinamers- toestond.

  Voorts geeft het totale immigratiecijfer. Echt iets voor cijfernazi’s. De werkelijkheid is anders. In dit artikel http://www.vkblog.nl/bericht/308336/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29., zie je wie er immigreren: 40 duizend Nederlanders en 55 duizend EU-onderdanen. Dat waren er 20 duizend uit de EU en goh aan wie hebben wij toch die 55 duizend EU’ers te danken? http://www.geencommentaar.nl/index.php/2010/06/12/rutte-en-de-vergeten-eu-immigratie

  Dit maakt de rest van je verhaal ook al weer onzin. Neem bovendien ook dit artikel over de aard van de immigratie:
  http://www.vkblog.nl/bericht/308842/Immigratie_blijft_hot%2C_maar_is_geen_I-woord_%28meer%29_Deel_II

  Flikker dus op met je domme grafiekjes. Doen het geweldig voor het volk van bijvoorbeeld Geenstijl, maar zijn in werkelijkheid een belediging voor het denkende deel van de bevolking.

  In deel 2 staat nog gewoon het grafiekje met gemiddelden hoor.

 30. 40

  Bovendien geeft ook het artikel bij grafiek 1 aan de totale immigratie, maar dan wel met onderverdeling.

  Bovendien geeft ik in de tekst aan waarom ik T&M neem: “Om de effecten van kabinetten van een specifieke kleur op de immigratie te helpen duiden heb ik de immigratie van Turken en Marokkanen afgezet tegen de kabinetten. ik de immigratie van Turken en Marokkanen genomen omdat daarvan een lange reeks is. Wat dan niet wordt meegenomen in grafiek 2 zijn de asielzoekers, maar daar is niet veel onderscheidend beleid voor gevoerd tot 2001. Hoewel je bij asielmigratie vaak ziet dat hele gezinnen zich aanmelden, heb je ook bij die groep ook gezinshereniging en -vorming en zijn de genomen maatregelen meestal ook op hun van toepassing. “