Het regeerakkoord van VVD en PvdA

NIEUWS - Het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD en PvdA is af, goedgekeurd en (bijna) klaar om in de praktijk gebracht te worden. Maar wat staat er zoal in?

VVD en PvdA zullen miljarden bezuinigen op de zorg en sociale zekerheid. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord. Maar er wordt ook geïnvesteerd, onder andere in onderwijs.  Het lijkt erop dat zowel VVD en PvdA flink water bij de wijn hebben moeten doen.

Het CPB heeft het Regeerakkoord al doorgerekend.

Hier een lijstje met alle voorgenomen maatregelen, aangevuld zodra er meer bekend wordt gemaakt. In de comments mag bepaald worden wie er het meest gewonnen heeft: PvdA of VVD.

Woningmarkt

– De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 beperkt tot 38 procent, ook voor bestaande hypotheken.
– De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. Dat maakt een gedifferentieerde huurverhoging mogelijk.
– Woningcorporaties komen onder directe aansturing van gemeenten.

Zorg

-Ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag wordt daardoor overbodig en dus afgeschaft.
– Ook het eigen risico wordt inkomensafhankelijk.
– Er wordt bezuinigd op de AWBZ.
– Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten meer zelf gaan betalen.
– Er wordt ingezet op een concentratie van zorgvoorzieningen. Zorgverzekeraars zijn daarvoor verantwoordelijk.
– Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor zorgactiviteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging.
– Het oordeel over een actief donorregistratiesysteem wordt aan de Kamer overgelaten.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

– Het ontslagrecht wordt versoepeld.
– De maximale WW-duur (nu 38 maanden) wordt ingekort naar 24 maanden. Twaalf maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en twaalf maanden aan het wettelijk minimumloon.
– De AOW-leeftijd gaat al in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar.
– Er komt een doorwerkbonus voor mensen tussen de 61 en 65 jaar met een laag inkomen. Zij kunnen als ze in 2021 65,5 jaar zijn met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan.

Onderwijs

– De langstudeerboete wordt met terugwerkende kracht afgeschaft.
– De basisbeurs voor studerenden wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een sociaal leenstelsel.
– Er wordt 700 miljoen geïnvesteerd in onderwijs. Er is onder geld om de kwaliteit van docenten te verhogen.
– De OV-kaart voor studenten wordt een kortingkaart in 2015, die ook beschikbaar komt voor scholieren in het MBO. Vervoerskosten vallen (tot een zeker maximum) onder het sociaal leenstelsel.
– De opbrengsten van de maatregelen in de studiefinanciering worden geïnvesteerd in het onderwijs en onderzoek.
– De gratis schoolboeken verdwijnen.
– Er is 250 miljoen beschikbaar om te intensiveren in het MBO, gekoppeld aan prestatieafspraken met instellingen. Volle roosters, uitdagende opleidingen, voldoende aandacht voor de basisvaardigheden taal/rekenen en een sterke praktijkoriëntatie dragen bij aan meer kwaliteit.

Buitenland

– Er wordt een miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.
– Er gaat extra geld naar Defensie voor vredesmissies.
– We besparen op het postennetwerk, vooral door samenwerking in EU-verband en met andere (Europese) landen.
– Er komt een minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
– Het kabinet neemt uiterlijk eind 2013 een beslissing over de JSF.
–  De missie in Afghanistan (Kunduz) wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.

Europa

– Nederland steunt de stapsgewijze totstandkoming van een Europese bankenunie.
– Door verlaging van landbouw- en cohesiebudgetten wordt de Europese begroting gemoderniseerd ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid.
– De lasten tussen Europese lidstaten moeten eerlijk worden verdeeld. Voor Nederland betekent dit ten minste voortzetting van de eerder afgesproken correctie van 1 miljard.

Milieu

– De Hedwigepolder gaat onder water.
– Er komt geen kilometerheffing.
– Er wordt 400 miljoen geïnvesteerd in duurzame energie.
– De forensentaks gaat niet meer door.

Veiligheid en justitie

–  Er komt een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden.
– Met goed gedrag kunnen gedetineerden meer bewegingsruimte en vervroegde invrijheidstelling verdienen. De algemeen geldende detentiefasering verdwijnt.
–  Het wordt mogelijk levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten.
– Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct doorsturen naar de meldkamer van de politie.
– De wietpas wordt afgeschaft. Maar je kunt alleen soft drugs kopen in je eigen gemeente en met ID-bewijs.

Immigratie en integratie

– Illegaliteit wordt strafbaar.
–  Het kind van een afgewezen asielzoeker dat tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van achttien jaar in ons land is krijgt een verblijfsvergunning indien het deze aanvraagt voor het bereiken van de leeftijd van 21 jaar en zich niet langdurig aan het toezicht van de rijksoverheid heeft onttrokken. Hetzelfde geldt voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van achttien jaar in ons land is.
– We scherpen de eisen voor inburgering aan, zowel in het buitenland als in Nederland.
–  Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen.
– Wie de Nederlandse taal niet beheerst krijgt geen bijstandsuitkering. Dit uitgangspunt wordt consequent toegepast: voor vreemdelingen uit derde landen, EU-onderdanen en Nederlanders.

Openbaar bestuur

– De nullijn voor ambtenaren wordt gehandhaafd.
– Er wordt 2,5 miljard bezuinigd op de overheid.
– Gemeenten moeten groter en de superprovincie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht moet er komen.
– De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel.
– In 2017 bestaat tenminste 30 procent van de algemene bestuursdienst (ABD) uit vrouwen.

Belastingen

– De BTW blijft op 21 procent.
– Bij de inkomstenbelasting gaat het hoogste tarief van 52 naar 49 procent. Het laagste tarief gaat van 42 naar 38 procent.
CORRECTIE 16.00: Er zijn vier belastingschijven in Nederland. De hoogste is nu 52 procent en gaat naar 49 procent. De tweede schijf is 42 procent en de derde 41,95 procent. Hoe de verlaging naar 38 procent  precies vorm krijgt, is nog niet helemaal duidelijk.

– Werkgevers moeten meer sociale premies betalen en bepaalde bedrijfssubsidies worden afgeschaft.
– Er komt een verhuurdersbelasting.

Media
– Regionale omroepen worden voortaan door het Rijk (in plaats van de provincie) gefinancierd. Door samenwerking met de landelijke Publieke Omroep wordt er bespaard.
– Er komt een nieuwe bezuiniging op de landelijke Publieke Omroep.

Overig

– Er worden geen nieuwe weigerambtenaren aangenomen.
– Gemeenten mogen voortaan zelf bepalen of winkels op zondag open mogen.
– De BTW-verhoging op kaartjes voor podiumkunsten wordt teruggedraaid.
– De Cultuurkaart van het CJP blijft behouden.
–  De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen.

 1. 1

  “Bij de inkomstenbelasting gaat het hoogste tarief van 52 naar 49 procent. Het laagste tarief gaat van 42 naar 38 procent.”

  Er zijn nu 4 tarieven, waarbij schijf 2 en 3 bijna gelijk zijn. Het laagste tarief is nu 33,1%. Schijf 2 en zijn 42% en schijf 4 is 52%.

  “Het ontslagrecht wordt versoepeld.”

  Correctie: het ontslagrecht wordt verslechterd.

 2. 5

  Jammer dat er weer bezuinigd wordt op bestuur dat er wel toe doet. Ik vrees de bezuinigingen op de democratie. Liever fijnmaziger systeem van gemeentebesturen dan die rare waterschappen. Ook jammer is de positieve houding richting de EU: dat betekent dat er meer macht wordt overgedragen naar deze ondemocratische technocratische laag.

  Interessant vind ik het gegeven dat de defensiebegroting op peil wordt gehouden. Ik denk dat dat zeer verstandig is.

  Interessant ook is dat de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt.

  Jammer weer van dat sociaal leenstelsel, waarmee studenten in de schulden worden geduwd. Daarmee wordt studeren weer voor de elite.

 3. 7

  De PvdA heeft te weel water bij de wijn gedaan wat sociaal beleid aangaat. Niet terugdraaien van het Kamp-beleid. Wel verder gaan met het afbouwen van de ontslagbescherming. Wel de (sociale) huur nog meer liberaliseren. Wel de zorgtoeslag opheffen zonder een goed alternatief. Net zoals de jaren 90 staat de PvdA gewoon voor het politieke midden en mag de burger die het minder heeft het zelf uitzoeken. Eigen verantwoordelijkheid, ja ja.

 4. 8

  Hmm, als ik het allemaal eens vluchtig scan, zeg ik: afgetekende 3-1 thuisoverwinning voor de VVD.

  Kan verder ook nergens de concrete percentages vinden over hoe het zit met de inkomensafhankelijke zorgpremie, anders dan 11,1% in dat CBP-stuk, plus een nominale premie van 255, maar dat lijkt me wat aan de hoge kant.

 5. 9

  “Ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk.”

  Betekent dit dat privépartijen (zorgverzekeraars) inzage krijgen in mijn inkomen? Hoe wordt dat geregeld? Gaat mijn werkgever ze van informatie voorzien?

 6. 10

  Kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er best hard gehakt wordt in de sociale zekerheid, wat ongunstig is voor de onderkant van de samenleving. En een soepeler ontslagrecht lijkt me ook niet echt heel gunstig voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

 7. 12

  Immigratie: de PvdA heeft flink ingeleverd om dat kinderpardon te krijgen. Overigens geldt het voor kinderen van 18 die voor hun 13e in Nederland waren.

  Leeftijd huwelijkspartner naar 24 jaar. Eerste zeven jaar geen beroep op bijstand. Opmerkelijk: er wordt niet over de overige sociale zekereheiod gesproken.

 8. 13

  @4: Ja, het woord wietpas wordt afgeschaft, maar de criteria blijven. Dus je mag alleen in je eigen gemeente bij overhandiging van een id en gba een zakje wiet kopen.

 9. 15

  Immigratie: We scherpen de eisen voor inburgering aan, zowel in het buitenland als in Nederland. Ik ken geen onderzoek die het succes of falen van de huidige inburgeringseisen evalueert. Toch een verscherping. Ik haat dat soort politiek

  Opmerkelijk: Op basis van criteria zoals de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf hanteren (onder meer toets op strafblad en inkomen) komen we met een voorstel tot regulering van de vestiging van inwoners uit die landen in Nederland.
  Zal de PVV wel blij mee zijn. Ik moet zeggen dat ik er in principe niet tegen ben.

 10. 17

  Boerka-alarm:
  Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. In de openbare ruimte kan de politie ten behoeve van identificatie gelasten de gezichtsbedekkende kleding af te leggen. Wie deze kleding draagt, voldoet niet aan de eisen voor een bijstandsuitkering. (/em>

  De PvdA heeft inderdaad dit dossier aan de VVD gegeven. Begrijpelijk, want de VVD heeft de druk van de PVV, maar ik vind het allemaal we wat veel. Belangrijk is wie er staatssecretaris van immigratie wordt.

 11. 22

  de politiestaat maatregelen zinnen me niet, jsf moet ook weg, voor de rest OK , een en ander zal af hangen van de uitvoering

  met die schrale bezuinigingen zijn we nog steeds niet aan echte bezuinigingen aan het doen, we blijven verder volledig in de tang van de banksters en europa

 12. 23

  Als een kabinet zoals dit bruggen gaat bouwen dan komen ze niet verder dan ene mark rutten die merkel een kusje op haar wang geeft . Griekenland kost volgens de ramingen van washington (zoals uit de uitgelekte cia stukken van wikileaks blijkt) ongeveer 2 triljoen euro om weer op de been geholpen te worden

 13. 26

  De verhuurdersbelasting begrijp ik alleen als middel om de inkomstenbelastingverlaging te compenseren. Wordt nu de overheid zelf een huisjesmelker? Wat heeft het voor zin om de huren op te gaan drijven in een tijd van crisis en slechte baanvooruitzichten? Is dit de wraak van de vastgoedlobby, meer dan tien jaar na de dood van Fortuyn?

 14. 27

  @Bismarck, 9: Bedoeld wordt, neem ik aan, de inkomensafhankelijke premie die je via je loonstrook betaalt (of je aangifte in het geval van een ondernemer/freelancer). Je betaalt nu een vast percentage van je loon en dat zal nu dus een variabel percentage worden. Het enige wat er dus gebeurt is dat de toeslag nu meteen via de loonstrook wordt verrekend. Administratieve revolutie, dat is de sociaaldemocratische methode van wereldverbetering! Konden de PvdA-ers de huur ook maar op die manier gaan innen, dan werd de huurtoeslag ook overbodig… Een huis kopen stimuleren ze met een huurbelasting en ze denken waarschijnlijk de oorlog te kunnen bestrijden met een oorlogsbelasting.

 15. 29

  Dit is samen 10+ miljard?

  Buiten proportioneel veel bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking, bijzonder weinig op de huizenmarkt; alsin: daar gebeurt amper iets aan hervorming.

  Verwacht nog zo’n -10% voor de huizenmarkt de komende jaren.

 16. 30

  voor alle studenten ben ik zeer benieuwd wat dit voor kortingskaart gaat worden. bij de nieuwe kortingskaarten van de ns krijg je geen korting voor 9:00 en geen korting tussen 16:00 en 18:30. Wat zou betekenen dat als je een beetje gevult rooster hebt je geen gebruik zult kunnen maken van de korting.

  Voor het kleine stukje tussen Eindhoven en Tilburg zou dit een maandelijkse laste verzwaring zijn van 156,00 met korting en 260,00 zonder korting.

  Had liever gezien dat ze van de OV-kaart een trajektkaart hadden gemaakt van woning tot school. Helemaal met de OV-chipkaart zou dit geen probleem meer moeten zijn.

 17. 31

  “lange termijn financiering van het internationale klimaatbeleid –zoals toegezegd tijdens de Klimaattop in Kopenhagen in 2009- worden gefinancierd uit het OS budget.”

  Wat betekent dat eigenlijk en om hoeveel geld gaat dat?

 18. 33

  Ach, die kudt OV kaart voor studenten, daar heb ik eind jaren ’80 nog keihard tegen geprotesteerd (plannetjes van Deetman), ’s ochtends om 6 uur een deur ingeramd in Groningen bij de Informatie Beheer Groep, met een paar honderd man het gebouw bezet, de computers gegijzeld om vervolgens na een paar uur er door de ME weer te worden uitgeknuppeld.
  Goeie ouwe tijd toen een student nog z’n nest uitkwam om het fysiek tegen de staat op te nemen, ik voel de klappen van de lange lat nòg.
  Vroegen ze me op de Uni vorig jaar het op te nemen voor diezelfde fucking OV kaart, dacht niet stuudjes, gooi gvd de beuk er eens in stelletje lapswanzen.

  Afijn, nadat Deetman’s plannetjes er toch werden doorgedrukt, met de door ons voorspelde ellende, sprak men toen van “studeren alleen voor de elite’
  Bleek uiteindelijk toch niet zo uit te pakken, dus ik wacht nu eerst maar eens af wat er in de praktijk gaat gebeuren.