Het cijfergegoochel van Leers

Op dinsdag 14 oktober j.l. kwam Minister Leers van Integratie en Asiel opdraven bij Pauw en Witteman:

De aanleiding was dat hij daarvoor had gezegd dat immigratie een verrijking voor onze samenleving was. Wilders vond Leers ‘een beetje dom’, Premier Rutte bemoeide zich ermee en Leers moest de gang naar Canossa Wilders maken om te zeggen dat hij toch verkeerd was begrepen.

In de uitzending werd hij af en toe flink to the point aangepakt door de heren P&W en Leers moest zich in allerlei bochten wringen om eruit te komen. P&W hebben echter een belangrijk gebrek: ze weten niets van de cijfers. Dat gaf Leers de mogelijkheid om allerlei onzin te roepen, zonder dat hij werd tegengesproken.

Allereerst ontstaat er al een begripsverwarring. P&W hebben het –natuurlijk – over niet-westerse immigranten, want dat is waar het politiek om draait. Leers heeft het, terecht, over derdelanders en dat is iedereen buiten de Nederland en de EU (Bulgaren en Roemenen zitten er tussen). Voor de minister is er natuurlijk geen verschil tussen een aanvraag om een verblijfsvergunning van een Georgiër en een Israëli, tussen een Canadese en een Argentijnse.Dat geeft verwarring.

De minister geeft cijfers van iedereen die een verblijfsvergunning moet hebben om hier voor langer dan drie maanden te mogen blijven. Er volgt dan ook inschrijving in het bevolkingsregister en dan ben je officieel immigrant. Zelfs al kom je hier maar voor een jaartje, of nog korter, als au-pair werken of studeren.

Geen 15.000 asielzoekers

Allereerst heeft Leers het over ruim 15.000 asielzoekers die naar ons land zijn gekomen. Dat is niet juist. Het betreft hier aanvragen om een verblijfsvergunning asiel en één asielzoeker kan meerdere aanvragen indienen. In antwoord (.pdf) op Kamervragen afgelopen vrijdag schrijft Leers: ,,De instroomgegevens over het jaar 2010 zijn voor asiel circa 15.150.” Lekker versluierend en dat wordt duidelijk als we kijken naar de cijfers van het CBS: inderdaad 15.150 aanvragen, maar daarvan zijn er maar 13.340 eerste aanvragen. Er kwamen dus ruim 13.000 asielzoekers naar ons land. Maar dat is niet het enige want een asielaanvraag indienen is niet hetzelfde als een verblijfsvergunning krijgen. In 2010 kregen er 8.7001 een tijdelijke verblijfsvergunning.

Na 16:30 minuten in het gesprek wordt het nog interessanter.

Leers maakt –terecht- onderscheid tussen asielzoekers en reguliere immigranten. Die laatste groep zijn mensen die werk zoeken, studenten of mensen die voor de liefde komen of voor gezinshereniging komen2. Met name voor die laatste categorie moeten we oppassen, aldus Leers. Ze halen hun partner hierheen en eventuele kinderen en die halen weer een partner enzovoort. Daar willen we een stop op zetten.

Het gaat dus om de gezinsmigratie volgens Leers en dat sluit naadloos aan op wat PPV-coryfee Sietse Fritsma beweert in zijn werkje ‘De immigratieramp van Nederland’, een propagandaboekje vol massamisleiding dat als bijbel heeft gediend voor het gedoogakkoord. Dan is het toch goed om maar eens naar de cijfers te kijken.

Volgens de IND kregen er in 2010 iets meer dan 18.000 mensen een verblijfsvergunning o.g.v. gezinsmigratie. Dat cijfer is dus van alle derdelanders inclusief de Europa-route3 en inclusief eventueel kinderen. Op grond van cijfers van het CBS zal +/- 80% daarvan een niet-westerse nationaliteit hebben oftewel ruim 14.500.4

Goede vraag

Wat zei nu Leers tijdens P&W? De gezinsmigranten is de groep waar we ‘voor op moeten passen dat niet de een na de ander naar ons land komt en hier niet mee kan doen’. Dan komt de allerbelangrijkste vraag en wel van een van de gasten, Tijl Bekland, helemaal aan het eind: ‘Hoeveel zijn dat er?’. Deze man verdient voor mij een prijs. De beste vraag van het jaar. En wat gebeurt er? Witteman kapt het af. Niet te geloven, maar gelukkig horen we Leers nog zeggen: ’35.000’, maar dan moet je wel goed luisteren.

Net als bij asiel ‘verwart’ Leers aanvragen met toekenningen, maar zijn nu die 20.000 (16.000) nu allemaal kansloos? Komen die ‘drie hoog achter in een achterstandswijk’?  Er zijn sowieso al belangrijke verschillen met de vorige eeuw toen in 1978 het toenmalige Kabinet Van Agt/Wiegel de voorwaarden voor gezinsmigratie vrijwel op nul zette. De referent –degene die in Nederland woont- moet tenminste vaste inkomsten hebben op het niveau van het minimumloon en daar valt de  bijstand en WW niet onder. Ook moet de huisvesting voldoende zijn. De kandidaat-immigrant moet ook een inburgeringcursus doen buiten Nederland5. Pas als hij of zij slaagt, en aan de overige voorwaarden is voldaan, mag diegene hierheen komen.

Het inburgeringexamen is echter het belangrijkste en dankzij dat examen weten we wat van het niveau van de inburgeraars. Het blijkt dat maar 25% een lage opleiding heeft gehad. Dat is toch heel iets anders dan in de vorige eeuw toen er grote aantallen mensen met weinig of geen opleiding naar ons land kwamen. Niet dat ik iets tegen die mensen had en heb, maar de nadelen kunnen niet ontkent worden. Als we die 25% van 18.000 nemen betekent dat maximaal 4.500 kansarme immigranten door gezinsmigratie. Daar gaat het dus om. Er komen bijvoorbeeld meer kenniswerkers naar ons land en 2x zoveel studenten.

Volgens de PVV moeten er de helft minder niet-westersen naar ons land komen. Daarbij worden de cijfers aangehaald naar geboorteland en dat zijn er 53.000. Een groot deel van hun echter is Nederlander of heeft een EU-paspoort.  Het moge duidelijk zijn dat halvering met van de maatregelen van Leers nooit wordt gehaald.

Dunnetjes over

Je zou misschien denken dat Leers door zijn ambtenaren is ingeseind dat zijn cijfers niet (helemaal) kloppen. Vergeet het maar. Afgelopen zondag in Buitenhof deed hij het nog eens dunnetjes (en dik) over. Allereerst ging hij met andermans veren pronken. Beleid ontwikkeld nog door Albayrak en ingevoerd door het vorige Kabinet om sneller asielaanvragen te beslissen, rekent hij geheel of voor een groot deel zichzelf toe. ‘Ook een beetje in gang gezet door mijn voorganger’. Je moet toch wat als je verder faalt?

Uiteraard gebruikt hij ook weer de verkeerde asielcijfers.

‘Bijna een derde van alles wat binnenkomt zijn mensen die worden binnengehaald door mensen hier’, aldus Leers.  Een derde van wat Leers? Van de 146.000 immigranten? Van de 104.000 niet-Nederlanders? Van de 55.000 reguliere verblijfsvergunningen die  zijn uitgereikt vorig jaar? Dat laatste zou kunnen kloppen, maar dat is toch wel weer heel iets anders dan wat hij bij P&W zei want toen had hij het over 35.000. Leers vervolgt: ‘Dat zijn meestal kansloze mensen’.  ‘Ze spreken onze taal niet.’ ‘Ze hebben geen opleiding.’ ‘Ze worden als jonge bruid uitgenodigd en worden vervolgens ergens weggestopt.’

Ik heb het al gehad over het opleidingsniveau van de inburgeraars en daarom alleen nog even een cijfer van het CBS: het aantal niet-westerse allochtonen dat een partner hierheen haalt bedroeg in 2009 2.400 en daarvan waren er 1.500 bruid en 900 gom. Helaas kent ook interviewer Pieter Jan Hagens de cijfers niet. Doorzagen over een individueel asielgeval lukt natuurlijk wel.

‘Ik zoek naar een nieuwe weg die toch de gepolariseerde verhoudingen in Nederland verbind,’ zei Leers op het laatst. Je moet maar durven.

Conclusie

Leers fluistert eventjes iets positiefs over migranten om een deel van de achterban tevreden te stellen. Wilders gromt even en piepend rent Leers met de staart tussen de benen weer terug in zijn hok om vervolgens weer precies dezelfde leugens als de PVV over de aard van de immigratie en de cijfers te vertellen. Leers is een PVV’er in CDA-kleren.

En dan de oppositie. Kijk nog eens naar de Kamervragen (.pdf), al eerder aangehaald. Wat een slappe hap. Verdiep je eens zelf in de cijfers en ga dan heel gericht vragen stellen. Het is niet voor niets dat de onzin verkocht door de PVV zich als een olievlek verspreidt als je geen enkel weerwoord krijgt.

Ik zou zeggen een Kameronderzoek naar de cijfers lijkt mij zeer nuttig.

Noten

1) Nu moet je niet direct die asielaanvragen in 2010 koppelen aan het aantal beslissingen, want tussen aanvraag en beslissing zit natuurlijk enige tijd. Jaren vloeien daarom in elkaar over. In werkelijkheid heeft de IND een 5% meer beslissingen genomen (hebben kunnen nemen)  dan het aanbod in 2010. De werkvoorraad is dus verminderd.

2) Die ‘voor de liefde’ komen noemen we gezinsvorming -ook wel importbruiden genoemd- en samen met gezinshereniging -een partner die je al had voordat je naar Nederland kwam- noemen we dat gezinsmigratie. Eventuele kinderen vallen ook onder de gezinsmigratie.

3) De Europa-route is de mogelijkheid dat EU-onderdanen die een partner hebben uit een derdeland, deze de partner mogen meenemen als zij naar een ander EU-land verhuizen. Omdat de Nederlandse immigratie zo streng is kunnen daar Nederlanders gebruik van maken door naar een ander EU-land te verhuizen met een minder strenge regelgeving, daar hun partner te laten overkomen, die dan daar een verblijfsvergunning krijgt, en vervolgens met hun partner weer naar Nederland verhuisd die dan een beroep doet op dat gemeenschapsrecht. Overigens moet ik opmerken dat ik er niet 100% zeker van ben dat die Europa-route  in de gezinsmigratie cijfers zit. Vergelijking tussen de cijfers van het CBS en die van de IND over 2009 maakt het voor mij wel waarschijnlijk. In 2010 maakt ongeveer 2.200 mensen gebruik van die route. Uit onderzoek blijkt echter dat er weinig sprake is van misbruik. Je vraagt je dus af waarom dit Kabinet dan zo keihard inzet in de oplossing  van dit ‘probleem’, waarvan de PVV van mening is dat er ‘massaal’ misbruik van wordt gemaakt.

4) De extra complicatie is dat je met de cijfers van het CBS wel een uitsplitsing kan maken naar westers en niet-westers, maar dat is naar geboorteland en niet nationaliteit. Ik heb goede reden om aan te nemen dat in de groep van 42.000 niet-westers geboorteland en niet-Nederlanders die het CBS telt, er enkele duizenden een EU-paspoort hebben. Voor hun gaat het verblijfsvergunningen verhaal niet op. Sorry, het verhaal is niet eenvoudig, maar dat komt ook omdat het CBS maar heel weinig cijfers geeft over nationaliteit en immigratie. Het is ook zo dat er tussen de cijfers van het CBS en die van de IND behoorlijk wat licht zit. Zitten er bij de cijfers van de IND over het aantal verleende verblijfsvergunningen regulier ook dubbeltellingen? Zitten er fouten in de immigratietellingen van het CBS? Beide kan en ik acht dat ook waarschijnlijk.

5) Alle gezinsmigranten moeten in principe een cursus doen behalve bijvoorbeeld kinderen, maar ook Amerikanen, Canadezen, Australiërs, Nieuw zeelanders, Japanners en Zuid Koreanen hoeven die  niet buitenland te doen, maar kunnen die in Nederland na immigratie een examen doen.

 1. 1

  Ja, en waar heb je eigenlijk een redactie voor. *mailen*

  Ik viel meteen over het (terecht door Flip vetgedrukte) stigma Kansloos. Wanneer ben je dat en wie bepaalt dat? De U S of A is gebouwd door kanslozen…

 2. 4

  Voor de grote lijn een interessant stukje.
  Over die opleidingen nog wel een vraagje: wordt een alumni van de Universiteit van Mogadishu gerekend tot de hoog-opgeleiden of tot de laag-opgeleiden?

 3. 5

  goddank iemand die verhaal Leers uitpluist, dit is het huiswerk dat interviewers PenW, Matthijs en Jan Hagens hadden moeten doen. Doordat ze het niet doen kan Leers alle mist optrekken die hij wil. Leers plakt de venijnige oordelen over import Marokkanen en Turken met hun families zonder meer op gezinsmigranten, derdelanders. Migranten blijf je altijd houden, emigranten ook, vorig jaar zijn er meer vertrokken dan binnengekomen. Wat de ambtenaren Leers influisteren weet ik niet, wat uit de mond van Leers komt is bijna allemaal feitelijk onjuist, alleen suggestief: dat hij het goed doet, dat immigranten verrijking zijn mits hoogopgeleide arbeidsmigrant en dat gezinsvormers verdacht zijn..nu nog eens uitzoeken hoeveel nederlanders domweg hun gezin niet kunnen vormen door vereisten die tot doel hebben maroc s en islam buiten te houden, vreemdelingenbeleid is angst beleid dat levens kapot maakt, ook van Nederlanders zelf.

 4. 6

  Goeie vraag. Weet ik niet precies.

  Somalië valt voornamelijk onder het hoofdstuk asiel. Daar gaat het Leers niet om. Het gaat hem om de regulieren immigratie en wel specifiek gezinsmigratie. Nu vind je -waarschijnlijk- ook Somaliërs onder het hoofdstuk gezinsmigratie, maar dat is mij niet helemaal duidelijk.
  De belangrijkste landen zijn echter Turkije, India, Marokko en China.
  Landen waar het onderwijs toch een stuk beter is dan in Somalië.

  Ik zal kijken of ik morgen tijd heb om het nader uit te zoeken.

 5. 8

  Leuk stuk. En door je noot 4 wordt duidelijk dat er eigenlijk helemaal geen harde taal over dit onderwerp gebezigd kan worden, omdat de cijfers soms te vaag zijn. Het wordt tijd dat die zogenaamde goede journalisten eens wat meer Sargasso, Vandyke ihb, lezen.

 6. 9

  Beter wel, gemiddeld genomen. Althans dat denk ik. Maar er zijn wel heel grote verschillen. Nu zal het Nuffic vast wel iets kunnen zeggen over het verschil tussen de Middle East Technical University en de Universiteti Diyarbakir, maar wordt dit wel meegenomen in die statistieken. Met andere woorden: wie bepaalt de categorie, en op basis van welke normen?

  Er doen vele verhalen de ronde over artsen uit bijv. Irak die hier hun professie niet mogen uitoefenen, want hun graad wordt niet geaccepteerd. Is zo iemand dan hoog- of laagopgeleid?

 7. 11

  E.e.a. past ook helemaal in het plaatje van zijn studie planologie & ruimtelijke economie…hijs die man in kardinaalsoutfit en de inquisitie deed de rest.

  Immer mehr Menschen strömen in unser Land, mit gravierenden Folgen für Volkswirtschaft und Gesellschaft. Hauptgründe für diese Entwicklung sind insbesondere die Einwanderung aus der EU, die offenen Grenzen und verschleppte Probleme im Asylwesen. Die Masseneinwanderung ist zu stoppen.

  http://www.masseneinwanderung.ch/unterschriften/unterschriften/bestellen.html

 8. 13

  @Van Dyke
  Leers bedoelde met 35.000 het aantal MVV-aanvragen wegens gezinsvorming/hereniging.

  Hij zei letterlijk: “ten slotte heb je dan de gezinsmigranten. En daarvan zeggen wij, laten we uitkijken dat de een na de ander naar Nederland gaat komen en vervolgens nauwelijks in staat is om in Nederland mee te komen.”

  Dat waren er in 2010 33.150, de groep die hierheen wilde komen. Er is in 2010 over 33.200 van de mensen uit deze groep een beslissing genomen dat er toe geleid heeft dat 47% van deze groep hier mocht blijven wegens gezinshereniging of -vorming. Er kwamen uiteindelijk dus 15.600 mensen ook echt binnen.

  Maar de groep waarvan Leers zegt: “laten we nu uitkijken dat allemaal die naar Nederland komen.”, is in totaal bijna 35 duizend (eigenlijk 33 duizend) mensen groot.

 9. 14

  @Van Dyke
  Of, Leers is gek en telt de MVV en VVR-aanvragen wegens gezinsmigratie bij elkaar op zonder te beseffen dat daar bijna 100% overlap in zit. Dat kan ook nog.

 10. 15

  Ik schreef al bij die gezinsmigratie: ‘Net als bij asiel ‘verwart’ Leers aanvragen met toekenningen.

  Maar anders dan bij asiel zijn die mensen met een MVV niet in Nederland maar dienen zij die aanvraag om een MVV in het buitenland in. Bij die mensen gaat het natuurlijk helemaal om de toekenningen. Minder dan de helft werd in 2010 toegekend. Die komen dus naar Nederland.
  Aan de andere kant gebruikt hij ook het getal van 55.000 reguliere immigranten en daarvan is een derde gezinsmigrant en dan kom je inderdaad op het aantal van 18.000 gezinsmigranten die ik al noemde.

  Bij asiel is het zinvol om twee cijfers te noemen: aantal 1ste aanvragen en en aantal positieve beslissingen.
  Bij regulier telt er maar een ding: aantal verleende verblijfsvergunningen.

  Iedereen kan wel naar Nederland komen, maar als, zoals bij gezinsmigratie, al ver buiten de poort je aanvraag wordt afgewezen dan heeft het onjuist -is het misleidend- om dan het aantal MVV aanvragen te noemen.

 11. 16

  Er waren in 2010 54.000 MVV aanvragen en 55.000 positieve beslissingen regelier. Dan zou je op 109.000 komen, maar hij noemt echter 55.000 regulier.
  Nu zitten bij regulier ook Roemenen en Bulgaren. Als die twee landen volgend jaar of in 2014 volledig lid worden van de EU dan kan Leers in de kletsprogramma’s op TV ropen dat hij het aantal regulieren heeft terug gebracht. Er zal geen journalist hem tegenspreken.

 12. 17

  In het stuk onder de kop ‘Goede Vraag’ staat in het begin van de tweede alinia:
  Net als bij asiel ‘verwart’ Leers aanvragen met toekenningen, maar zijn nu die 20.000 (16.000) nu allemaal kansloos?

  Dat moet echter 18.000 (14.500) zijn. Die foute cijfers komen doordat ik eerst dacht dat de Europa-route vermoedelijk niet in de cijfers zaten, maar later van mening veranderde.

 13. 20

  @Van dyke

  Maar hoe zit het globaal dan wel?

  – 55 duizend reguliere verblijfsvergunningen verleend aan immigranten van buiten de EU bestaande uit:
  – 10,3 duizend asiel
  – 16 duizend gezin
  – 10,3 duizend student
  – 5,3 duizend kennisimmigrant
  – 2 duizend arbeidsimmigrant
  – 11 duizend overig

  Wat dus eigenlijk inhoudt, dat er geen arbeidsimmigratie en nauwelijks kennisimmigratie is, maar wel veel asiel, gezin, student en overig.

  Wat is overig, eigenlijk? Als zij niet komen om te werken of te studeren of te vluchten, wat brengt ze dan hier? Een deel zal op humanitaire gronden wegens mislukte asielprocedure hier mogen blijven, maar dat zijn er geen 11 duizend toch?

 14. 23

  Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie Tipo. Allereerst je 10,3 duizend asiel. In de tekst staat 8.700, maar nu geeft het CBS 10.100 toegekende asielverzoeken over 2010. Ik ga dat nog uitzoeken hoe dat kan, maar mij desktop vertoont kuren dus dat laat even op zich wachten.

  10.100 is het dus en dat zijn er overigens 1000 meer dan in 2009:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71924ned&D1=0&D2=0&D3=7-9&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T

  Asiel valt NIET onder regulier. Die 55.000 zijn aanvragen verblijfsvergunning. Als je de telling maakt bij de IND dan kom je op 47.000 reguliere toekenning. Het cbs geeft dus (nu?) aan 10.100 asiel.

  Reguliere toekenningen CBS:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71925ned&D1=1&D2=a&D3=4-5&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T

  Ik tel 18.200 gezin en de overige getallen komen overeen met mijn telling.

  Arbeidsmigratie is gering. Het betreft hier expats. De directeur van IBM, ik noem maar wat. Als hij zijn vrouw en kinderen wil laten overkomen dan vallen die onder gezinsmigratie. Hetzelfde geldt voor kennismigranten.

  Wat zit er in overig? Bijvoorbeeld Bulgaren en Roemenen, maar welke vergunning is mij niet 100% duidelijk. Wat er ook onder vallen zijn au-pairs. Mensen die voor medische behandeling hierheen komen. Of bijvoorbeeld adoptiekinderen vallen onder gezin of overig weet ik niet.
  Het zijn allemaal tijdelijke vergunningen voor een specifiek doel. Zij mogen niet werken.

 15. 24

  Trouwens, je spelpolitie-optreden irriteerde toch een beetje. Derhalve maar even gezocht via Google naar jouw prestaties op dit vlak.

  Op 10 september schrijf je bijv. op Sargasso:
  “In de moderne economie, (zoals ook gepraktizeert door Rutte-Verhagen-Wilders) leutert men altijd over de (…)”

  Ik zeg maar zo, wie de schoen past, trekke ‘m aan.

 16. 26

  In de eerste 6 maanden van 2009 meldden zich 7094 asielzoekers in NL

  In de eerste 6 maanden van 2010 meldden zich 6401 asielzoekers in NL

  In de eerste 6 maanden van 2011 meldden zich 5710 asielzoekers in NL

  (2011: 20% minder asielaanvragen dan in 2009 en 10% minder dan in 2010.)

  In Belgie stijgt het aantal asielaanvragen wel zeer snel

  eerste helft 2009: 8701

  eerste helft 2010: 9462 (+9%)

  eerste helft 2011: 11979 (+27%)

  In Belgie vragen dit jaar dus 2x zo veel mensen asiel aan als in NL, terwijl dit 2 jaar geleden slechts 20% meer was.

  Zie blz 19, tabel 1, pdf: http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html

  Dus 10% minder asiel heeft Leers alvast kado gekregen! ;)

 17. 29

  België had in 2010 heel veel last van gelukszoekers uit bijvoorbeeld Georgië. Zij kwamen af op een premie die gegeven wordt als ze na een aanvraag weggaan. Uiteraard reageerde het Belgische bestuur heel langzaam. Nederland had daar begin 2010 ook last van (Nederland heeft ook zo’n regeling), maar greep direct in met een maatregel.

  Landen vergelijken is heel lastig omdat iedere land asielzoekers aantrekt uit verschillende landen. Een Somaliër kan je minder makkelijk terugsturen dan een Serviër. Nederland heeft een vrij hoog percentage Somaliërs onder de asielzoekers terwijl Zweden bijvoorbeeld veel Serviërs heeft.

 18. 30

  Er zit veel licht tussen de cijfers van het CBS en de IND. Sommige tellingen zijn ook niet te vatten van de IND. Kijk maar naar asiel.
  Ik kom daar nog op terug.

  Ik snap nog steeds niet hoe ik bij 8.700 asielzoekers kom en dat het CBS nu 10.100 aangeeft. Dat zit mijn dwars. Er gaat vandaag een mail naar het CBS.

 19. 32

  Over het aantal verleende verblijfsvergunningen aan nieuwe asielzoekers. Het is allemaal verwarrend.

  Het getal van 8.700 verleende asielvergunningen genoemd in het artikel klopt toch en dat is het getal dat in dit IND document onderaan staat:
  http://www.ind.nl/Images/Asiel%202010_tcm110-311277.pdf

  Het CBS geeft drie getallen voor 2010: 10.010; 8.360 en 1650.
  Het eerste cijfer is het totaal van de laatste twee. Die 8360 zijn 1ste vergunningen die zijn verleend (dus geen verlengingen) en het laatste cijfer, 1650, zijn vergunningen voor onbepaalde tijd verstrekt aan mensen die hier al minstens vijf jaar zijn.

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71924NED&D1=a&D2=0&D3=7-9&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
  Klik eventueel links bovenaan op tabeltoelichting.

  Het verschil tussen de 8.700 van de IND en de 8.380 van het CBS wordt verklaard doordat er aan nog een groep van gemiddeld 500 mensen asiel wordt verleend: uitgenodigde asielzoekers. http://www.coa.nl/ned/website/page.asp?menuid=146

  Het verschilletje dat je dan nog ziet tussen de cijfers moet vermoedelijk verklaard worden doordat het statistiek is en geen boekhouden.

  Aan nieuwe asielzoekers zijn dus in 2010 zo rond de 8700-8800 verblijfsvergunningen verstrekt.

  Met dank aan het CBS voor de uitleg.