Grootschalige immigratie werkt ondermijnend

ANALYSE - Ongecontroleerde immigratie ondermijnt de solidaire verzorgingsstaat en de banden die een nationale gemeenschap bij elkaar houden. Dat laat het naoorlogse Britse immigratieverhaal zien, aldus David Goodhart. Links-liberalen zouden daarom sceptischer moeten zijn over immigratie en minder sceptisch over de natiestaat.

Het naoorlogse Britse immigratieverhaal is een van de meest indrukwekkende en verbijsterende van de hele Britse geschiedenis. De enorme immigratie was een verrijking voor Groot-Brittanië, maar leidde ook tot een chaos van verdeeldheid en conflict. Het meest in het oog springend is de toevalligheid ervan: van de openstelling voor inwoners van de voormalige Britse kolonies in 1948 naar de onverwachte komst van anderhalf miljoen Oost-Europeanen na 2004. Niets was gepland en er werd geen enkele poging ondernomen om de autochtone burgers of de nieuwkomers voor te bereiden. Desondanks heeft het op veel plaatsen prima uitgepakt, met opwaartse sociale mobiliteit van minderheden in de gemengde voorsteden van bijvoorbeeld Londen en Leicester. De meer dan een miljoen Britten van gemengd ras vormen het levende voorbeeld van de meest elementaire vorm van integratie. Op andere plaatsen is het immigratieverhaal echter verre van succesvol, met name de noordelijke oude industriesteden en delen van Oost-Londen worden gekenmerkt door conflicten en segregatie.

In mijn boek The British Dream laat ik de zestigjarige reis zien die de Britten ondernamen van een vrij homogeen land in het hart van een multiraciaal rijk naar een multiraciaal land zonder imperium. Net als de meeste blanke Britten van mijn leeftijd vind ik het fijn om in een multiraciale samenleving te wonen. Maar in tegenstelling tot de meeste leden van mijn politiek centrumlinkse stam, ben ik gaan geloven dat de publieke opinie in grote lijnen gelijk heeft over het immigratieverhaal. We hebben er te veel van gehad, te snel – vooral sinds 1997 – en veel ervan, met name voor de minstbedeelden, heeft niet de economische voordelen opgeleverd die tal van experts voorspelden.

Dit zou niet zoveel uitmaken als Groot-Brittannië een zelfverzekerde benadering van zijn eigen tradities had en nieuwkomers stimuleerde zich daarbij aan te sluiten. In plaats daarvan zijn er in te veel gebieden waar veel minderheden wonen ‘parallelle levens’ ontstaan die het voor gewone Britten moeilijker maken om sommige minderheden te beschouwen als onderdeel van dezelfde ‘imagined community’ met gemeenschappelijke ervaringen en interesses.

Links is verantwoordelijk voor twee grote blunders

Als de daling van openlijk racisme in de afgelopen generatie deels een prestatie is van links, dan is links eveneens verantwoordelijk voor twee grote blunders: het separatistische multiculturalisme dat opkwam in de jaren tachtig van de vorige eeuw en de enorme omvang van de openstelling van de grenzen na 1997. De jaarlijkse instroom van immigranten bedroeg afgelopen decennium ongeveer 600.000 – en hoewel veel daarvan korte termijn toestroom, studenten en tijdelijke werknemers betreffen, is de etnische minderheid van Engeland en Wales gegroeid van ongeveer zeven procent midden jaren negentig tot twintig procent vandaag de dag.

De arbeidersbeweging werd ooit opgericht om de concurrentie op de arbeidsmarkt te verminderen en de arbeidersklasse meer controle te geven over hun lot: grootschalige immigratie doet te vaak het tegenovergestelde. Links wil ook het gemeenschapsidee bevorderen, maar het is bijzonder moeilijk om sterke, stabiele gemeenschappen te behouden als de bevolkingsmobiliteit, vooral in binnensteden, zo omvangrijk en snel is gegroeid. Dit heeft zowel een psychologische als een materiële dimensie: groepen, net als individuen, willen zich gewaardeerd en nuttig voelen; delen van de blanke Britse arbeidersklasse voelden zich in de afgelopen decennia geen van beide. Zij geloven dat ze zijn vervangen door de nieuwkomers, niet alleen in delen van de arbeidsmarkt, maar ook in het nationale verhaal zelf.

De mobiele, seculiere en hoogopgeleide elite die onze samenlevingen bestuurt en de belangrijkste politieke partijen domineert, ervaart massa-immigratie positiever dan de gewone kiezer. Degenen die beter af zijn profiteren van de lage lonen van arbeidsmigranten en hun zelfbewustzijn wordt niet beïnvloed door immigratie omdat hun identiteit voornamelijk wordt bepaald door hun persoonlijke prestaties. Armere mensen daarentegen zien zich geconfronteerd met directe concurrentie op de arbeidsmarkt en bij publieke diensten én zij ontlenen hun identiteit aan het behoren bij een bepaalde plaats of groep. Zowel arbeidsmarkt als plaats en groep worden sterk beïnvloed door immigratie.

Voorrang en bescherming voor de eigen burgers

Wat zijn de lessen voor het beleid? De echte mislukking in Groot-Brittannië in de naoorlogse periode was het niet duidelijk reguleren van de instroom van immigranten in het belang van autochtone burgers. Natuurlijk leven we in een meer onderling afhankelijke wereld dan vijftig jaar geleden en zijn er onvermijdelijke en vaak gunstige grotere bevolkingsstromen over onze grenzen. Maar immigratie op de schaal zoals we die in Groot-Brittannië hebben meegemaakt sinds 1997 is niet onvermijdelijk.

We moeten immigratie terugbrengen tot een meer gematigd niveau, zoals de huidige Britse regering probeert te doen. Om dat te bereiken moeten we investeren in een eersteklas bestuursapparaat voor immigratie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we de korte termijn immigratie krijgen die we willen zodat permanente vestiging zo laag mogelijk blijft.

De EU-regels voor vrij verkeer hebben de afgelopen jaren niet gewerkt zoals ze bedoeld waren. Ze zijn nooit bedoeld om het soort beweging van laaggeschoolde arbeidskrachten te faciliteren uit Oost-Europese landen waar het inkomen per hoofd van de bevolking slechts een derde of een kwart bedraagt van dat in rijke landen als Groot-Brittannië en Nederland. Vrij verkeer is echter onderdeel van de EU-religie en kan niet worden teruggedraaid. Maar het moet onder EU-recht niet verboden zijn om speciale voorrang en bescherming te bieden aan onze eigen minst succesvolle burgers op de arbeidsmarkt. De centrumlinkse partijen van Europa moeten met elkaar praten over hoe ze dit kunnen laten werken.

Overheidsbeleid had gericht moeten zijn tegen separatisme

Nederland had in de afgelopen jaren een lagere immigratie dan Groot-Brittannië en matiging van de instroomcijfers was er een minder urgente kwestie. Nederlandse en Britse debatten overlappen wel in het integratie- en segregatievraagstuk van bestaande minderheden. Sommige apecten van onze geschiedenis komen ook overeen: toen minderheidsgroepen een ‘kritische massa’ bereikten in de jaren tachtig van de vorige eeuw en het makkelijker vonden om gescheiden te leven van de mainstream, had het overheidsbeleid gericht moeten zijn tegen separatisme; in plaats daarvan – geïnspireerd door de orthodoxie van het multiculturalisme – was men in beide gastlanden geneigd  het separatisme te versterken.

Groot-Brittannië is een veel opener samenleving dan veel mensen, vooral aan linkerzijde, bereid zijn te erkennen, maar het is ook een meer gesegregeerde maatschappij. We moeten het integratie-opzicht beter doen. Bijna de helft van de Britse etnische minderheden wonen in gebieden die voor minder dan de helft blank Brits zijn, en dat cijfer is sterk gestegen in de afgelopen tien jaar. Aanhoudende massa-immigratie, zonder de juiste integratie, beschadigt de interne solidariteit van rijke landen en ook berooft het arme landen van hun meest dynamische en best opgeleide mensen. We willen niet eindigen als de VS, in vele opzichten een geweldig land, maar ook een gebalkaniseerde, raciaal gesegregeerde en gewelddadige samenleving.

David Goodhart is directeur van de Britse denktank Demos en oprichter van het EngelseProspect Magazine. Onlangs verscheen zijn boek ‘The British Dream. Successes and Failures of Post-war Immigration’. Dit artikel verscheen eerder op Sociale Vraagstukken.

 1. 1

  Leuk stuk, maar ook typisch Brits: eerst een probleem met immigratie aankaarten, en dan inzoomen op Oost-Europeanen en de “EU-religie” (letterlijk citaat). Die Oost-Europeanen zijn een tijdelijk ‘probleem’: die gaan heus wel weer weg wanneer de economie in hun eigen landen is aangetrokken, zoals de Spaanse en Italiaanse gastarbeiders voor hen. Het zijn groepen als de Irakezen en de Somaliërs die hier voorgoed zullen blijven, inclusief nazaten en de door hen gestichte parallelle samenlevingen.

 2. 2

  “We willen niet eindigen als de VS, in vele opzichten een geweldig land, maar ook een gebalkaniseerde, raciaal gesegregeerde en gewelddadige samenleving.”

  De Amerikaanse immigratiesamenleving kent toch ook vele succesverhalen. En de raciale segregatie betreft met name een groep (Afro-Amerikanen) die al sinds de 18de eeuw in de VS verblijft, dus een van de oudste etnische groepen is in Amerikaanse samenleving. Die segregatie is meer een erfenis van de slavernij.

  En als je de migratie wil beheersen lijkt me dat je ook het internationale kapitaalverkeer moet beheersen.Maar daarover geen woord dus.

  Trouwens ik denk dat we in West-Europa niet al te veel moeten klagen. In midden en oost Europa hebben ze jarenlang gezucht onder het sovjet-juk zonder dat ze daarvoor gekozen hebben.En na 1990 hebben ze te maken gekregen met een herstucturering van de economie waar de huidige bezuinigingen kinderspel bij zijn.

 3. 4

  Wat ik mis is de Britse Blanke Vlucht naar Zuid-Europa.
  Werkers en Gepensioneerden gelijk.

  Er is gewoon een Grote Volksverhuizing aan de gang.
  En niet alleen in Groot-Brittannië.

 4. 5

  Op andere plaatsen is het immigratieverhaal echter verre van succesvol, met name de noordelijke oude industriesteden en delen van Oost-Londen

  Ohja, de-industralisatie van de Briste economie wordt op het bordje van ‘links’ en de buitenlanders gelegd. Typisch. Ook met enkel blanken is post-industriele massawerkloosheid geen pretje (zie Oost Duitsland).

 5. 6

  Ik mis Thatcher, de vernietiging van de vakbonden en de afbraak van de (zware) industrie in dit verhaal. Het is het verhaal van een links-liberale directeur van een Britse denktank, zo’n engelse Wim Kok, die het liefst zijn aandeel in “nieuw-labour” en (de acceptatie van) het neo-conservatieve economische model, niet centraal in de discussie.

 6. 7

  Ik mis Thatcher, de vernietiging van de vakbonden en de afbraak van de (zware) industrie in dit verhaal.

  Waarschijnlijk omdat dat geen fluit met dit artikel te maken heeft. Frankrijk kende geen Thatcher, Frankrijk kende geen vernietiging van de vakbonden en Frankrijk kende geen afbraak van de (zware) industrie – eerder bescherming ervan. Toch had dit artikel net zo goed over Frankrijk geschreven kunnen worden als over Groot-Brittannië. Er wordt toevallig op dat land ingezoomd omdat de auteur een Brit is. Verder gaat hetzelfde verhaal op in heel West-Europa.

 7. 8

  Het is zo jammer dat dit soort verhalen al snel weer de inhoud overslaan en links gaan framen.

  Laten we eens kijken:
  “toen minderheidsgroepen een ‘kritische massa’ bereikten in de jaren tachtig van de vorige eeuw”

  In Groot-Brittanie staat deze periode bekend als de Thatcher jaren (1979 – 1990). In Nederland had je toen de kabinetten Van Agt (1977 – 1982) en Lubbers (1982 – 1994). Ik denk niet dat we deze regeringen van linksheid kunnen verdenken.De nota “integratie met behoud van eigen cultuur”, waarmee het in Nederland allemaal begon, is ingevoerd door Hans Wiegel …

  Nu we hebben vastgesteld dat het niet aan links lag, kunnen we gewoon eens gaan kijken naar wat nu precies het probleem is. Want het is natuurlijk duidelijk, dat ongecontroleerde immigratie wel degelijk tot problemen leidt.

 8. 9

  @2:

  En de raciale segregatie betreft met name een groep (Afro-Amerikanen) die al sinds de 18de eeuw in de VS verblijft, dus een van de oudste etnische groepen is in Amerikaanse samenleving. Die segregatie is meer een erfenis van de slavernij.

  @8:

  Want het is natuurlijk duidelijk, dat ongecontroleerde immigratie wel degelijk tot problemen leidt.

  Nou nee. Beide gevallen zijn veroorzaakt door slechte stadsplanning. In Frankrijk spreekt men ook wel van “zonage a l’americain”. Bestemmingsplannen en woningbouw regulaties, alsook tal van regels die juist bedoeld zijn voor ethnische integratie (zoals het postcode beleid op scholen) zorgen voor etnische segregatie. Dit heeft niets met armoede of overmatige immigratie te maken. Het is niet geheel ontoevallig dat juist de Banlieus, die ruimschoots op fysieke afstand staan van werkgelegenheid, probleemwijken zijn geworden.

  Immigratiewetten zijn op zichzelf al een verspilling van belastinggeld; Het is echt niet zo dat heel Afrika plotseling naar West-Europa zal gaan vertrekken waardoor de hele beschaving instort. Daarvoor zijn de niet-wettelijke barrières voor de meeste mensen sowieso te groot. Het voorkomt echter wel een hoop leed, naast de eerder genoemde bezuinigingsvoordelen.

 9. 10

  @8

  kunnen we gewoon eens gaan kijken naar wat nu precies het probleem is. Want het is natuurlijk duidelijk, dat ongecontroleerde immigratie wel degelijk tot problemen leidt.

  Ordinair geld verdienen is het probleem.
  VNO NCW stond te schreeuwen om meer personeel. De mensen werden letterlijk uit marokko/turkije/polen gerukt via louche uitzendbureaus om de dozen van van gend & loos rond te slepen, om te worden opgehaald in een busje en tomaten plukken op een 0urencontract of om stukjes kaas op een pizza te leggen of de appels tot moes te slaan.
  Werk waar Nederlanders zich “te goed voor voelden” jah, omdat je minder dan het minimum betaald krijgt en gedwongen een x bedrag aan huur wordt ingehouden omdat je ook kost en inwoning verschuldigd bent aan je baas…
  Het interesseert de mensen die ze hierheen halen helemaal niets of dit tot maatschappelijke problemen leidt. En de kiezer interesseert het wel, maar die wil absoluut geen oplossing. Nee, radicaal terugsturen zodra ze de baantjes kwijt zijn. Ja maar zorg dan dat ze die banen niet hebben in de eerste plaats.

 10. 11

  @10
  Dat is het halve verhaal Zaz, in de jaren zestig zeventig wilde men de Nederlanders niet beter betalen, dat was het moment om gastarbeiders hier naar toe te halen, het zijn de werkgevers die zich hieraan schuldig gemaakt hebben en de regering die de gasten en overige familieleden van harte uitnodigden om hier te blijven.
  Van de werkgevers en de regering die inmiddels vuistdiep in de EU zitten kunnen we geen oplossing verwachten. Zegt u het maar…

 11. 13

  @12
  Het is tamelijk kortzichtig van u, tenzij u het nieuws niet volgt, om te veronderstellen dat de westerse landen deze grote immigratiestromen zonder problemen aankunnen. Het is niet mijn probleem het is ons probleem.

 12. 14

  @7: Frankrijk kende geen Thatcher, Frankrijk kende geen vernietiging van de vakbonden en Frankrijk kende geen afbraak van de (zware) industrie

  Jawel hoor. Frankrijk is in hetzelfde tempo gedeindustrialiseerd als Engeland.

 13. 15

  @13:
  Er zijn in de westerse landen geen grootschalige vluchtelingen/immigratie kampen – huisvesting is dus geen probleem.
  De meeste immigranten komen hier voor de poen. West-Europa is zo een beetje het rijkste deel wan de wereld – geld is dus geen probleem.
  De huidige immigranten zijn veelal oost Europeanen. Om te werken – arbeid is dus geen probleem.

  Of vindt je dat je door erfopvolging meer recht hebt op wereldwelvaart dan anderen?

  Nogmaals: Heb je een probleem dan?

 14. 16

  @14: Deïndustrialisatie heeft niks met vakbonden te maken. Franse vakbonden zijn nog steeds machtiger dan Duitse vakbonden, ondanks dat het laatste land nauwelijks is gedeïndustrialiseerd.

  Overigens is deïndustrialisatie niet echt een groot probleem. Tenzij je het gebrek aan kunstmatig laag gehouden koopkracht problematisch vind…

 15. 18

  @9: Beide gevallen zijn veroorzaakt door slechte stadsplanning.

  Je verhaal is vooral Frans.
  Toen de trek van de zwarten begon naar de noordelijke steden in de VS, zo in de jaren 1910-1920, toen voltrok zich iets vreemds. Noordelijke steden kenden al etnische concentratiewijken: Ierse wijken , Italiaanse wijken etc. Maar in die wijken behoorde een groot deel van de bevolking tot één etniciteit maar niet de hele bevolking. De Afro-Amerikanen kwamen wel te wonen in wijken waar uitsluitend Afro-Amerikanen woonden. Zelfs middenklasse Afro-Amerikanen slaagden er niet in uit dit getto te komen. Het racisme was te sterk.
  Een postcodebeleid werkt in deze context niet om segregatie tegen te gaan. Wat wel werd gedaan was bussing: kinderen brengen naar een school buiten je postcodegebied.

 16. 19

  in de jaren zestig zeventig wilde men de Nederlanders niet beter betalen, dat was het moment om gastarbeiders hier naar toe te halen

  @11
  Polen nu of eigenlijk waren het Polen in 2007 en zijn het nu Roemenen en Bulgaren, die krijgen echt beslist zekerteweten niet beter betaald nu dan de Turken toen.
  Alles wat toen gebeurde, herhaalt zich nu. Heel veel Poolse mannen in hele kleine flatjes, huur van matrassen in plaats van huizen. Mensen die hier jaren wonen en vernederlandst zijn hebben recht op gezinsmigratie. Dat zouden wij ook hebben als we naar Australië migreren en dat is ook niet meer dan normaal. De massaliteit ervan is niet normaal maar die ligt uitsluitend bij de grote productiewerkgevers. Het moet goedkoop goedkoper goedkoopst.
  Je ziet ook al de eerste Poolse winkels. Poolse echtparen. Polen die niet meer teruggaan. Polen die hier op straat wonen, alleen maar bier drinken. Poolse vrouwen die zich prostitueren om de kinderen op school te kunnen doen.
  Over tien jaar zie je rondom het Lorentzplein in Den Haag en de Mercatorbuurt in Amsterdam allemaal werkeloze jongeren van Poolse herkomst van rond de 18 hangen die de hele dag prdelo roepen en waar de oma’s niet omheen durven lopen en over nog tien jaar zijn dat Roemeense jongeren.
  Mensen komen hier voor werk, maar worden hier afgebeuld door profiteurs en mensenhandelaars. Niemand maalt daar om. Nederlanders die zo hun mond vol hebben van lastige migratie zouden eens beter naar zichzelf kijken, tien tegen 1 hebben ze op partijen gestemd die dat juist mogelijk maken.

 17. 20

  Leuk stukkie +1: kort door de bocht: door massa-immigratie zal de onderlinge solidariteit verdwijnen en de verzorgingsstaat zal worden uitgekleed…

  De oorzaak daarvan is niet alleen de instroom van grote groepen vreemdelingen die weinig ophebben met het gastland, maar ook de daaruit volgende polarisatie tussen links en rechts.

  En laten we vooral het verder opschalen van de Europese verbanden niet vergeten, waardoor we als burger ook nog gedwongen solidair moeten zijn met de rest van Europa.

  De zwakkeren in onze samenleving hoeven denk ik op middellange termijn weinig steun meer te verwachten. Maar goed, who cares, ook de immigrant heeft recht op welvaart hè grutte pier? ( lees: een baantje in de afwaskeuken)..

  P.s. Na een recente rechtelijke uitspraak heeft ook elke willekeurige Eu immigrant in Nederland recht op bijstand. Heel goed voor de solidariteitsgevoelens van de Nederlandse burger en de rijksbegroting. En ook weer een extra reden om het sociale stelsel verder uit te kleden trouwens..

 18. 23

  @20:
  “grote groepen vreemdelingen die weinig ophebben met het gastland”
  Kun je dat uitleggen, vooral dan ivm vreemdelingen?

  “de daaruit volgende polarisatie tussen links en rechts”
  Xenofobie (angst voor ‘de grote groepen vreemdelingen die weinig ophebben met het gastland’) zie ik zowel bij links als bij rechts.

  “ook de immigrant heeft recht op welvaart hè…”
  Omdat de vaders en moeders van jou opa’s en oma’s Nederlander waren, heb je meer recht op welvaart dan een 3e of zelfs 4e generatie immigrant, vindt je?
  (want 3e generatie is al het probleem volg ik uit het nieuws #13)
  Erfopvolging?

  “Na een recente rechtelijke uitspraak heeft ook elke willekeurige Eu immigrant in Nederland recht op bijstand. Heel goed voor de solidariteitsgevoelens van de Nederlandse burger en de rijksbegroting”
  Er moet hard gewerkt worden in Brussel…
  (als het al waar is)

  @22: Dûs?

 19. 24

  @20: Leuke uitleg van Sikbock, maar kort door de bocht: extreem-rechts verzint een niet bestaande massa-immigratie en dreigt dat daardoor de onderlinge solidariteit zal verdwijnen en de verzorgingsstaat zal worden uitgekleed.

  De gevolgde tactiek is een onophoudelijke polarisatie tussen links en rechts.

  En om zoveel mogelijk medestanders te kunnen claimen, probeert extreem-rechts nu, na de vrouwenbeweging en het roze front, ook de anti-europese sentimenten die het gevolg zijn van de economische crisis, te kapen voor de eigen xenofobe doeleinden.

  Nogal doorzichtig allemaal.

 20. 25

  De gevolgde tactiek is een onophoudelijke polarisatie tussen links en rechts.

  Lol, wat heerlijk hypocriet. Eerst even alle kritiek op immigratie wegzetten als extreem-rechts, en je een zin later beklagen over de door rechts gevolgde tactiek van polarisatie tussen links en rechts.

  Dit land is onnodig politiek gepolariseerd. En dat is de schuld van RECHTS, de smerige klootzakken.”

 21. 26

  @18: Het verhaal is op zich toepasselijk voor de gehele Westerse wereld, maar het spreekt inderdaad boekdelen dat veel termen Frans zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet toepasselijk is in Nederland, integendeel. Het postcodebeleid in Amsterdam bijvoorbeeld verplicht kinderen om naar scholen te gaan in hun wijk. Uiteraard zullen rijke ouders dan naar wijken gaan met betere scholen, waardoor de rest achterblijft en de correlatie tussen afkomst en armoede wordt vastgezet.

  De manier waarop bestemmingsplannen omgaan met etnische en economische verschillen is vrijwel universeel rampzalig te noemen, of we het nu hebben over Frankrijk, de VS of Nederland. Wanneer wijken etnisch gedemarceerd worden zijn vrijwel zeker bestemmingplannen de boosdoener.

 22. 27

  @25: Jij denkt dat ik een probleem hebt met polarisatie?
  Helemaal mis!

  Het probleem is dat rechts eerst de “gastarbeiders” binnen heeft gehaald om de loonkosten te drukken en nu diezelfde groep met alle macht in het verdomhoekje probeert te plaatsen en daarbij voortdurende chantage pleegt met de afbraak van de sociale voorzieningen.

  Rechts heeft zich nooit iets gelegen laten liggen aan vrouwenemancipatie of minderheidsgroepen. Maar nu het in het xenofobistische straatje past zijn ze opeens de roze kampioenen

  Schaamteloze hypocriete racistische uitbuiters.

 23. 28

  Zoals altijd heeft Sikbock weer eens halve informatie. Nu weer over de bijstand voor EU-onderdanen. Uiteraard schreeuwde rechts weer volop nav een uitspraak van een rechter een paar maanden geleden, maar dat was natuurlijk weer extreem-rechtse propaganda.
  Zoek maar op antwoord op vragen van de PVV over deze kwestie.

 24. 29

  @27:

  Het probleem is dat rechts (…)

  Want rechts is een monolithisch geheel. Daarom steunen de vertegenwoordigers van de grote bedrijven hier de PVV ook. O wacht.

  Schreeuwers zoals jij zijn de pest bij beide uiteinden van het politieke spectrum.

 25. 30

  In mei 2004 (moment toetreding 10 Oost-Europeese laden tot de EU) waren er twee oude EU-landen die direct hun arbeidsmarkt openstelde voor de Oost-Europeanen: VK en Zweden. In Engeland heeft dit geleid tot een grote toestroom van immigranten en in Zweden niet. Toen NL in mei 2007 de arbeidsmarkt openstelde heeft dat geleid tot een behoorlijke toestroom, maar niet zo groot als naar de VK.

  Waarom?

  De oorzaak moet gezocht worden in de manier waarop de arbeidsmarkt is georganiseerd. Engeland heeft een zeer open arbeidsmarkt en daardoor veel uitbuiting. Zweden heeft dat niet. In NL zie je nu juist in sectoren waarveel gerommeld wordt een flinke toename van Oost-Europeanen.

 26. 31

  Als contrast is het goed om deze review van het boek van Goodhart te lezen.

  Volgens Birell weet Goodhart niet waar hij over praat, is hij een racist en praat hij Torrie propaganda na.

  Om een idee te geven, een citaat:

  … disingenuous approach is all too common in Goodhart’s disappointing book on immigration and diversity, which is strewn with similar straw-man arguments such as the idea that Britain’s civil servants care more about people in Burundi than those living in Birmingham. Its gestation began life nine years ago, with a 6,000-word piece in Prospect, the monthly magazine he edited at the time. The article created great controversy given his pose as a man of the left – unsurprisingly, with statements such as: “To put it bluntly – most of us prefer our own kind.”</blockquote

 27. 32

  Het is een klassenissue en geen migratie issue. Vandaar dat links-liberalen uiteindelijk weer in deze stuip terechtkomen. De influx van oost-europeanen is slechts de zoveelste gevolg van een werkgeversklasse die winstmaximalisatie najagen ten kostte van de eigen arbeidersklasse. Productie verhuizen naar lage-lonen landen heeft aan de basis gestaan en heeft een grotere invloed gehad.

 28. 33

  @28: leg jij dan maar uit hoe het werkelijk zit met die Nederlandsr bijstand voor Europese burgers flip. Als jij het uitlegt weten we tenminste zeker dat er geen bias in zit.

 29. 34

  Is #27 nou echt onduidelijk of werd dit draadje gewoon even tijdelijk overspoeld door communisten die alles minnen wat niet polemisch is richting ‘rechts’ en niet denkt in termen van arbeidersklassen en een bourgeoisie?

  De simpele realiteit is gewoon dat de belangen van de vertegenwoordigers van de grote bedrijven en die van de PVV-stemmers helemaal niet overeenkomen. De belangen van die eersten werden en worden vertegenwoordigd door de VVD en (in mindere mate) het CDA. De negatieve gevolgen van de grootschalige immigratie die mede tijdens perioden waarin VVD en CDA in de regering zaten mogelijk is gemaakt werd grotendeels afgewenteld op de lagere klassen. De immigranten kwamen niet in Wassenaar of Laren te wonen, die kwamen in de oude volkswijken terecht en het waren de bewoners daar die de vorming van de parallelle immigrantensamenlevingen direct mee mochten maken. De reactie van de meeste linkse partijen (behalve gedeeltelijk de SP) was echter tijdenlang om te zwijgen, of om de oude bewoners van die volkswijken te vertellen dat de nieuwe multiculturele samenleving ge-wel-dig was en ze zich niet moesten aanstellen. Dat is echter totaal niet aangeslagen, en een partij als de PVV die zich in harde bewoordingen speciaal richt op immigratieproblematiek heeft zich daarmee heel aantrekkelijk kunnen maken. Voor arbeiders, of wat dat woord in de 21ste eeuw verder ook moge betekenen. Want zelfs al is de SP inkomenstechnisch gezien misschien iets beter voor Jan Met De Pet; het verlies van zijn oude wijk interesseert hem meer dan dat beetje geld.

  De multinationals van nu zijn er echter nog steeds niet bij gebaat wanneer partijen als de PVV aan de macht komen; dat soort bedrijven verdienen handen vol met geld aan handel met landen als Indonesië en Saoedi-Arabië en aangezien zij toch geen negatieve consequenties ondervinden van de immigratie (want er zitten nog steeds weinig immigranten in Wassenaar en Laren) hebben zij er direct belang bij dat de houding t.o.v. bijvoorbeeld moslims hier zo positief mogelijk blijft. Daarom laten vertegenwoordigers van grote bedrijven of daarmee verbonden organisaties zich ook zo vaak negatief uit over de PVV. De opmerking dat een soort homogeen ‘rechts’ blok hypocriet is geweest door eerst de immigranten binnen te halen en daarna de immigranten aan te vallen is dan ook gewoon polemische, polariserende, radicaal-linkse quatsch; op figuren als Bolkestein na zijn die groepen grotendeels gescheiden en zijn dat altijd al geweest. Die karakterisering van rechts als een homogene groep is verder ook nog eens hypocriet. Ik durf te wedden dat hetzelfde volk dat ‘rechts’ als één blok beschouwt zou gaan steigeren als door iemand anders ‘moslims’ tot één blok werden samengevoegd. Dit terwijl een ultraliberaal, een fascist en een ultraconservatieve christen het waarschijnlijk over minder concrete dingen eens zouden kunnen worden dan drie willekeurig gekozen moslims.

 30. 35

  Goed Sikbock dan leg ik het uit.

  Iemand uit een EU-land vroeg bijstand aan. De gemeente wees de aanvraag af omdat volgens de gemeente door de aanvraag voor bijstand er geen verblijfsrecht meer bestond voor de vreemdeling.

  De rechter wees die redenering af. Vervolgens begon rechts te schreeuwen. Onzin. De rechter maakte duidelijk in haar uitspraak dat het niet aan de gemeente is om te oordelen over iemands verblijfsstatus maar dat is exclusief voorbehouden aan de IND.

  Met andere woorden: als een gemeente twijfelt aan iemands verblijfsstatus dan moet zij dat voorleggen aan de IND. Op grond van hun beslissing over de status kan de gemeente eventueel de bijstandsaanvraag afwijzen.

  Simpel een kwestie van bevoegdheid. De IND beslist ook niet over iemands aanvraag voor bijstand. De rechter heeft dat duidelijk gemaakt, voorzover dat al niet duidelijk was.

 31. 36

  @FLip van dyke xx:

  De bijstandswet is nooit bedoeld voor uitkeringstoerisme, dat had de rechter ook kunnen weten en in zijn oordeel mee hebben kunnen nemen.

 32. 39

  @35: en hoe gaat de Ind dat beoordelen? De IND houdt toch helemaal geen dossiers bij van europese burgers? Ik heb trouwens begrepen dat de ind een uiterst efficiënte organisatie is die er niet jaren over doet om besluiten te nemen zodat er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht is toch?

  Ik heb ook begrepen dat die europese bijstandsaanvragers hangende de procedure, bezwaar en beroep gewoon bijstand ontvangen. Klopt dat? En als er na een paar jaar een definitief negatief besluit ligt ze alles moeten terugbetalen?

 33. 40

  @Andy Cap: Ik als PVV-stemmer heb zeker argwaan naar de VVD toe. We moeten misschien om de VVD heen.

  Ik denk dat de PvdA/SP/CU/GL en de PVV beter moeten samenwerken, en de VVD links laten liggen.

 34. 43

  @40: De VVD links laten liggen nog wel. Wie laten we dan rechts liggen? En wie zijn eigenlijk “we” in dit geval?

  Tel mij in ieder geval maar beter niet mee,
  want ik hoor niet thuis in het rijtje.

 35. 44

  Je onderbuik leegschijten met: “grote groepen vreemdelingen die weinig ophebben met het gastland”, argumentum ad hominem tetteren over groot immigrantengevaar wat ons over 10 jaar te wachten staat, een smerige leugen over een gerechtelijke uitspraak betr. immigranten…

  Ben je racist @sikbock ?

 36. 47

  Wel grappig dat iemand die zich Grûtte Pier noemt het nu opneemt voor de immigranten terwijl de originele Grûtte Pier bezig was om alle Hollanders uit Friesland te trappen.

 37. 48

  @47 grutte pier stond ook niet bepaald bekend om zijn intelligentie.. hij liet zich door de machthebbers destijds flink in zijn kont naaien.. voor de goede zaak natuurlijk, tragisch.. maar goed, wel een toepasselijke bijnaam voor ons boertje..

 38. 49

  “Links” is natuurlijk een erg los begrip in de tekst. Verder is het niet verhelderend om van dit probleem een Links-Rechts discussie te maken.
  Zoals sommigen opmerken, zijn de jaren van de grote immigratie in Nederland en Groot Britannie de jaren met rechtse regeringen. Ik denk dat het niet zo zeer “de schuld” is van “Links” of “Rechts”. Wat ik wel constateer is dat “Links” niet in staat is geweest met een nieuw verhaal te komen dat ze tegenover het managerialisme man Tacher – Reagan konden zetten. De arbeidsmarkt is niet beschermd tegen instroom van goedkope arbeidskrachten, evenmin is “Links” in staat geweest arbeiders te beschermen tegen wat in het Engels heet de-skilling en flexibilisering. Daarmee is het niet “de schuld” van “Links”, links heeft zich alleen niet voorbij het discour van Tacher – Regan weten te plaatsen, sterker nog, het heeft dat discours gelegitimeerd in de jaren ’90 (Clinton, Blair, Kok)
  Wat ik hier niet probeer neer te zetten is een betoog dat “Links” of “Rechts” beter is dan de ander. Daarentegen denk ik dat de auteur een belangrijk punt aan snijd: immigratie heeft niet alleen maar positief uitgepakt, het heeft de arbeidsmarkt verzwakt en gemeenschapszin kapot gemaakt. We moeten die constatering niet als racistisch wegzetten maar serieus nemen. Ik stem met de auteur in dat de Europese elite zich daar te weinig van bewust is, dat die elite teveel leeft met een multiculturalistisch hosanna beeld, waarbij multiculturalisme in de praktijk ook veel verdeeldheid en conflict betekend. Dat is niet goed of fout, dat is een fijt.
  Waar ik nu naar op zoek ben is een nieuw nationalisme, niet vertroebeld door misplaats superioriteitsdenken, niet verziekt door kapitalistische inhaligheid maar gebaseerd op humanisme, gemeenschapsdenken en zorg voor het milieu.

 39. 50

  @49: “Links” is niet in staat is geweest met een verhaal te komen tegenover het managerialisme man Thatcher – Reagan en de arbeidsmarkt is niet beschermd tegen instroom van goedkope arbeidskrachten.

  Nee, dat was niet de schuld van links, maar van Thatcher – Reagan en de kiezer die zich liet belazeren. Dat links dit discours heeft gelegitimeerd in de jaren ’90 (Clinton, Blair, Kok), moet links daarentegen wel aangerekend worden.

  De constatering dat de immigratie niet positief heeft uitgepakt, maar de arbeidsmarkt heeft verzwakt en gemeenschapszin kapot dreigt te maken is op zichzelf niet racistisch. Het is wel racistisch om de nieuwkomers daar eenzijdig de schuld van te geven en een hetze tegen ze te voeren via de religie die ze aanhangen (alsof die primitiever zou zijn dan de hier gangbare religies).

  Nee, we hebben geen behoefte aan een multiculturalistisch hosanna beeld, maar zeker ook niet aan een nieuw nationalisme. We hebben integendeel dringend behoefte aan een herbezinning op de wijze waarop wordt geproduceerd en geconsumeerd.

  En bovenal moeten we daarbij opnieuw weerbaarheid aangeleerd krijgen tegen de krachten die de burgers tegen elkaar uitspelen uit puur eigenbelang: de kongsi tussen de (politieke) macht en het kapitaal. Want op dit moment vormen we -wij allemaal, ongeacht herkomst- een al te gewillige prooi van de banken en de corporaties.

 40. 51

  Als er hier minder buitenlanders waren binnengekomen, hadden we heus wel gewoon hoogblonde autochtoontjes uitgebuit en afgeknepen hoor.

 41. 53

  @49: Natie-staten zijn sowieso veel tè groot qua mensen om echt een “gemeenschapszin” te creëren. “Nederlanders”, “Fransen”, “Turken” of “Amerikanen” zijn geen gemeenschappen. Etnische minderheden binnen een natiestaat (Turkse Nederlanders bijvoorbeeld) en nauw verbonden religieuze groepen als de Bevindelijk Gereformeerden zijn echter wel weer gemeenschappen in de zin die naties als Nederland sowieso al nooit zijn opgegaan. Een gemeenschap is volledig onmogelijk wanneer het overkoepelend orgaan – de overheid – wordt aangedreven door bureaucratie (zeg van de EU wat je wil, Nederland en menig andere natie zijn ook bureaucratieën), aangezien gemeenschappen per definitie ad-hoc zijn.

  Dat is echter niet persée een onvermijdelijke ontwikkeling (dat riekt naar historicisme; blegh!) maar zeker ook niet een negatieve. De individualisering van de samenleving is iets waar we veel voordelen van kunnen halen als jij en ik er leren goed mee om te gaan. Het is misschien wat egoïstischer, maar het maakt het ons ook bewust van onze individualiteit, wat om te beginnen al kleurrijker is dan menig natie-staat. Je zou het in die zin bijna hyper-multiculturalisme kunnen noemen. Het maakt mensen slagvaardig en ondernemend. Dat wil niet zeggen dat gemeenschappen uit elkaar moeten worden gerukt, want uiteindelijk kiest men als individu er zelf ook voor om daarbij te horen. Wat ik wel zeg is dat er een bepaalde trend gaande is waar in elk geval van geleerd kan worden.

 42. 54

  @52: Wat mij dan toch weer benieuwd maakt naar tot welke generatie ik gerekend mag worden. En of dat betekent dat ik jonger of ouder ben dan uw referentiegeneratie.

 43. 55

  kortzichtig, nieuws niet volgt, grote bek, wereldvreemd, who cares, zodra jij je mag gaan scheren praten we verder, jochie, nickname afzijken… #13 #17 #20 #22 #45 #48

  En dan refereren naar geensteil [#46]

  Nuff Said