Gezocht: een kinderombudsman

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Sinterklaas, de grootste kindervriend (Foto: Flickr/wester)

Nederland heeft geen ombudsman voor kinderen, en dat moet veranderen. Vindt PvdA’er Khadija Arib, en met haar een meerderheid in de Tweede Kamer en minister Rouvoet (CU, Jeugd en Gezin). U zegt: een kinderombudsman? Dat is iemand die kinderen, jongeren en volwassenen helpt bij vragen over kinderrechten. Die oplet of iedereen kinderrechten respecteert. En die regelmatig advies over kinderrechten geeft aan de regering.

Europa telt inmiddels 35 instituten voor kinderombudsmannen in 25 landen. Nederland loopt dus achter, en dat is al jaren een bron van ergenis voor Unicef en het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

Om te begrijpen waarom citeer ik graag het jaarverslag van 2007 van de gewone, nationale Ombudsman: “Op 21 januari 2008 presenteerden UNICEF Nederland en Defence for Children International Nederland de resultaten van hun gezamenlijke onderzoek naar kinderrechten in Nederland. De conclusie was dat Nederland de rechten van kinderen onvoldoende naleeft. Vooral in het vreemdelingenbeleid, de gezondheidszorg en de jeugdzorg schiet de naleving van de rechten tekort. De onderzoekers bepleiten daarom de aanstelling van een kinderombudsman.”

Maar goed, het is nu dus bijna zover. PvdA, SP, PVV, GroenLinks en D66 zijn in ieder geval vóór de komst van de kinderombudsman. Maar nu doet zich de vraag voor: wie? Want wie oh wie moet de belangen van kinderen gaan behartigen? Moeten we dan denken aan iemand als Ron Boszhard? Bram van der Vlugt? Of de burgemeester van Pluk van de Petteflet?

Graag uw suggesties, ook serieuze, in de comments!

Reacties (11)

#1 jan

De enige die dat echt gekund zou hebben was Riet Monteyne uit Eindhoven. Ze vervulde die rol al jaren. Helaas is ze begin dit jaar te vroeg overleden. Je hebt dus niet aan dit antwoord, maar ik vind het zelf wel een mooi eerbetoon. Wat zou ze dit plan geweldig hebben gevonden.

 • Volgende discussie
#2 Willem

Jeroen Krabbé.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 J.Aalders Kinderombudsman

Gaat men zo om met mensen die burgertjes hielpen/helpen waar de regering het af liet weten

Kinderombudsman zou nu ineens niet bestaan?
Even ter info dan:
Hoe is de Kinderombudsman ontstaan:
23-11-08 Kinderombudsman | Velp (GLD)

Wat doet de Kinderombudsman:
De kinderombudsman gaat bij zijn werk uit van het Kinderrechtenverdrag en de vier leidende beginselen van het verdrag:

1: Artikel 2 ? non-discriminatie: alle rechten gelden voor alle kinderen zonder uitzondering.

2: Artikel 3 ? belang van het kind: alle maatregelen betreffende kinderen moeten genomen worden in het belang van het kind.

3: Artikel 6 ? recht op leven en ontwikkeling: het recht op leven en ontwikkeling wordt in de ruimst mogelijke mate gewaarborgd.

4: Artikel 12 ? mening van het kind: het recht om zijn eigen visie te geven in alle zaken die hem aangaan en het serieus nemen van die mening. Kinderombudsman is ook aangesloten bij : http://www.crin.org/organisations/vieworg.asp?id=3424

Hoe is de Kinderombudsman ontstaan: Op 6 december 2001 hebben mevrouw Arib (PvdA) en mevrouw Van Vliet (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot instellingvan een kinderombudsman bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2001-02, 28 102, nrs.1-3). Het initiatiefwetsvoorstel volgtop een motie van 9 mei 2000 van Arib en Ravenstein waarin de regering wordt opgeroepen om een kinderombudsman in testellen. Naar de mening van deze kamerleden wordt de motie onvoldoende uitgevoerd en daarom nemen zij het initiatief tothet instellen van een kinderombudsman met de volgende taken (artikel 3):a. het toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;b. het gevraagd en ongevraagd advies geven over wetgeving en beleid die de positie van jeugdigen raken;c. het instellen van onderzoek naar aanleiding van klachten van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers. Na de indiening van het wetsvoorstel is het voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft op 26 februari2002 advies uitgebracht en daarna is het stil gebleven. De indieners zouden in een ?nader rapport? hun reactie moeten geven ophet advies van de Raad van State. Dit is echter nog niet gebeurd en het is onduidelijk waarom. Het zou kunnen dat het advies vande Raad kritisch is en dat het lastig is om op alle vragen en opmerkingen een antwoord te geven. Dit is goed voorstelbaar omdatbijvoorbeeld nauwelijks aangegeven wordt waarom individuele klachtenbehandeling noodzakelijk is terwijl de Nationale ombudsmandeze taak, ook voor kinderen, al heeft. Omdat het advies van de Raad van State geheim is totdat de indieners hun reactiegeven is dat echter speculeren. Ook kunnen de verkiezingen een rol hebben gespeeld. Het wetsvoorstel is een paar maanden voorde verkiezingen (15 mei 2002) ingediend en de PvdA heeft nadien geen deel meer uitgemaakt van de regering. Wellicht wacht dePvdA op betere tijden. Ook de regering heeft geen initiatief genomen. Kortom: was dus de vraag wie pakt de handschoen op? J.Aalders uit het gelderse velp heeft de handschoen opgepakt en zo kwam er de Kinderombudsman .
En dit bleek ook hoog nodig: Jos aalders die niet langer wilde wachten omdat er veel vraag naar was en nu al jaren de kinderombudsman.nl heeft opgericht sluit dit advies aan bij de grote maatschappelijke behoefte die er is voor een onafhankelijke kinderombudsman.
De kinderombudsman zou dan als een onafhankelijk en objectief orgaan vanuit de belangen van kinderen bepaalde zaken aan de orde kunnen stellen.

Denk hierbij aan jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en de gehandicaptensector etc.

Het moet bij de instelling van de kinderombudsman om die situaties gaan waar alle gewone klachtenprocedures niet hebben geholpen en waarbij jongeren en eventueel ouders toch het gevoel hebben dat hun klacht niet goed is afgehandeld en dat een bepaald onrecht blijft bestaan.

Het moet dan mogelijk zijn een beroep te doen op een kinderombudsman.

Om deze taken uit te kunnen voeren zou de Kinderombudsman wettelijke bevoegdheden tot het doen van aanbevelingen en het verrichten van zelfstandig onderzoek moeten krijgen. Helaas heeft jos aalders de Kinderombudsman alias zorro, al heel wat contact gehad met diverse politici. Maar tot op heden nog geen concreet antwoord mogen ontvangen. Desondanks draait jos aalders de Kinderombudsman samen met een aantal vrijwilligers gewoon door.

Zonder erkenning van de Nederlandse staat, zonder subsidies of andere sponsoren.

En inmiddels bestaat de kinderombudsman op 7-02-08 alweer vijfjaar.
Misschien nu tijd voor erkenning zou je denken.

Maar helaas!

Zie hoe men nu anno 20-11-2008 ineens met de kinderombudsman omgaat, alsof hij nooit heeft bestaan schandalig en onbeschoft.

Luister hier bv het gesprek tussen Khadija Arib PvdA en Jos Aalders Kinderombudsman en lees en huiver hieronder ook even hoe men in deze met de kinderombudsman omgaat: http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?datum=20/11/2008&tijd=17:23:00&lengte=15&titel=Titel

Kinderombudsman zou nog niet bestaan ?
Wel heel vreemd zie uitnodiging bij UNICEF Nederland en Defence For Children.
Ze hadden toch duidelijk de Kinderombudsman een uitnodiging gezonden voor een gesprek.

Lees hier ook: Dat ik het onder voorwaarde zou willen overdoen, mits men de huidige kinderombudsman kon garanderen dat het 24 uur zeven dagen in de week beschikbaar is voor iedereen.Want ook na 17 uur en in de weekende hebben kinderen hulp nodig.

Helaas kon men dat de kinderombudsman niet garanderen, dus blijft het voorlopig onder mijn hoede.

Meer lezen over gesprek etc: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2008/11/gesprekken-antw.html

Mvgr J.Aalders Kinderombudsman: http://www.youtube.com/watch?v=TBoea7lpBOw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Obscura

@3 Een zelfbenoemde Kinderombudsman (“alias Zorro”) is toch wel iets anders dan een officieel aangestelde en algemeen aanvaarde Ombudsman, zoals Alex Brenninkmeijer. Iedereen kan zichzelf uitroepen tot Kinderombudsman, maar het gaat natuurlijk om erkenning en financiering. Dat is in uw geval kennelijk niet gelukt.

Kunt u zeggen hoeveel zaken u in 2007 heeft behandeld en hoe zij zijn afgelopen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Willem

Misschien is het een slimme domeinkaper.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Eurocraat

Het verhaal van @3 verbaast mij niets: mijn functie als vrouwenombudsman wordt ook nooit erkend, zeker niet door de doelgroep, van wie je toch wat meer dankbaarheid zou mogen verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 J.Aalders Kinderombudsman

Hoe is de Kinderombudsman ontstaan
Het ontstaan van de Kinderombudsman

Op 6 december 2001 hebben mevrouw Arib (PvdA) en mevrouw Van Vliet (D66) een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot instelling van een kinderombudsman bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2001-02, 28 102, nrs.1-3).

Het initiatiefwetsvoorstel volgtop een motie van 9 mei 2000 van Arib en Ravenstein waarin de regering wordt opgeroepen om een kinderombudsman in te stellen.

Naar de mening van deze kamerleden wordt de motie onvoldoende uitgevoerd en daarom nemen zij het initiatief tot het instellen van een kinderombudsman met de volgende taken (artikel 3):a. het toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;b. het gevraagd en ongevraagd advies geven over wetgeving en beleid die de positie van jeugdigen raken;c. het instellen van onderzoek naar aanleiding van klachten van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers.

Na de indiening van het wetsvoorstel is het voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De Raad van State heeft op 26 februari2002 advies uitgebracht en daarna is het stil gebleven.

De indieners zouden in een ?nader rapport? hun reactie moeten geven op het advies van de Raad van State.

Dit is echter nog niet gebeurd en het is onduidelijk waarom. Het zou kunnen dat het advies van de Raad kritisch is en dat het lastig is om op alle vragen en opmerkingen een antwoord te geven.

Dit is goed voorstelbaar omdat bijvoorbeeld nauwelijks aangegeven wordt waarom individuele klachtenbehandeling noodzakelijk is terwijl de Nationale ombudsman deze taak, ook voor kinderen, al heeft.

Omdat het advies van de Raad van State geheim is totdat de indieners hun reactie geven is dat echter speculeren.

Ook kunnen de verkiezingen een rol hebben gespeeld.

Het wetsvoorstel is een paar maanden voorde verkiezingen (15 mei 2002) ingediend en de PvdA heeft nadien geen deel meer uitgemaakt van de regering.

Wellicht wacht dePvdA op betere tijden.

Ook de regering heeft geen initiatief genomen.

Kortom: was dus de vraag wie pakt de handschoen op?

J.Aalders uit het Gelderse Velp heeft de handschoen opgepakt en de Kinderombudsman gerealiseerd en alle kamerleden,ministeries en kinderrechtenorganisaties hiervan in 2003 kennis laten nemen .. Zie daarvoor ook perberichten.

En dit bleek ook hoog nodig: Jos aalders die niet langer wilde wachten omdat er veel vraag naar was en nu al jaren de kinderombudsman.nl heeft opgericht sluit dit advies aan bij de grote maatschappelijke behoefte die er is voor een onafhankelijke kinderombudsman.
De kinderombudsman zou dan als een onafhankelijk en objectief orgaan vanuit de belangen van kinderen bepaalde zaken aan de orde kunnen stellen.

Denk hierbij aan jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en de gehandicaptensector etc.

Het moet bij de instelling van de kinderombudsman om die situaties gaan waar alle gewone klachtenprocedures niet hebben geholpen en waarbij jongeren en eventueel ouders toch het gevoel hebben dat hun klacht niet goed is afgehandeld en dat een bepaald onrecht blijft bestaan.

Het moet dan mogelijk zijn een beroep te doen op een kinderombudsman.

Om deze taken uit te kunnen voeren zou de Kinderombudsman wettelijke bevoegdheden tot het doen van aanbevelingen en het verrichten van zelfstandig onderzoek moeten krijgen. Helaas heeft Jos Aalders de Kinderombudsman , al heel wat contact gehad met diverse politici. Maar tot op heden nog geen concreet antwoord mogen ontvangen. Desondanks draait Jos Aalders de Kinderombudsman samen met een aantal vrijwilligers zoals assistente J.Dekkers gewoon door. Nog steeds zonder erkenning van de Nederlandse staat, zonder subsidies of andere sponsoren.

En inmiddels bestaat de kinderombudsman op 7-02-08 alweer vijfjaar.

Misschien nu tijd voor erkenning zou je denken.

Maar helaas!

Zie hoe men nu anno 20-11-2008 ineens met de kinderombudsman omgaat, alsof hij nooit heeft bestaan schandalig en onbeschoft.

Luister hier bv het gesprek tussen Khadija Arib PvdA en Jos Aalders Kinderombudsman en lees en huiver hieronder ook even hoe men in deze met de kinderombudsman omgaat: http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?datum=20/11/2008&tijd=17:23:00&lengte=15&titel=Titel

Kinderombudsman zou nog niet bestaan ? Toets bv eens kinderombudsman kamervragen in op google, of gewoon kinderombudsman jos aalders.

Kinderombudsman diende al veel voorstellen, verzoeken in en tikte de Nederlandse Staat ook al diverse malen op de vingers. Zie daarvoor ook jaarverslagen kinderombudsman op de site http://www.kinderombudsman.nl..

Of zie bv de uitnodiging bij UNICEF Nederland en Defence For Children.
Ze hadden toch duidelijk de Kinderombudsman een uitnodiging gezonden voor een gesprek.

En nu anno 2008 zou de kinderombudsman volgens hun niet bestaan??

Lees hier ook: Dat de huidige kinderombudsman het onder voorwaarde graag zou willen overdoen, mits men de huidige kinderombudsman kon garanderen dat het 24 uur zeven dagen in de week beschikbaar is voor iedereen.

Want ook na 17 uur en in het weekend worden er kinderen verwaarloosd, mishandeld en misbruikt en hebben dan adequate hulp nodig en geen antwoordapparaat..

Helaas kon men dat de kinderombudsman niet garanderen, dus blijft het voorlopig onder mijn hoede.

Meer lezen over geschiedenis kinderenombudsman en gesprekken etc: http://kinderombudsman.web-log.nl/kinderombudsman/2008/11/gesprekken-antw.html

Tot slot nog even dit:

Let wel, het gaat niet om mijn persoon.

De Kinderombudsman dient erkenning te krijgen en niet de persoon.

Onder welke paraplu dat zal gaan komen is nog niet bekent.

Maar het voorstel om het vooralsnog bij de Nationale Ombudsman onder te gaan brengen, is een heikel punt voor J.Aalders de huidige Kinderombudsman.

Daar de Nationale Ombudsman vooralsnog niet 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar is.

En dus geen adequate hulp kan bieden na kantoor tijden, wat nu echter wel het geval is bij de bestaande Kinderombudsman.

Want een niet te overzien probleem word in deze dan over het hoofd gezien, mits het bij de Nationale Ombudsman zou komen of eventueel andere instantie en deze niet 24 uur per dag zeven dagen in de week bereikbaar is om kinderen aan te horen en adequate hulp te bieden.

Weet dan dat Kinderen ook s,avonds en in het weekend helaas nog steeds verwaarloosd,mishandeld, misbruikt worden en hebben dan dus ook onmiddellijk adequate hulp nodig en dus geen antwoordapparaat.

Mvgr J.Aalders

Kinderombudsman

Velp gld

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

Kunt u het ook nog even in Jip-en-Janneke-taal uitleggen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Obscura

@8 In Jip en Janneke taal: Jos Aalders is een goedbedoelende en ongetwijfeld hard werkende kinderombudsman/vrijwillger die helaas niet geheel serieus is te nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Eurocraat

Wetgeving tegen het mishandelen van kinderen in het weekend en doordeweeks buiten kantooruren lijkt me dan ook noodzakelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 ann123

Even een belangstellende reactie uit België. Volgens wat ik lees is Jos Aalders “een goedbedoelende en ongetwijfeld hard werkende kinderombudsman/vrijwilliger” en op dit moment de enige waar Nederlanders terecht kunnen met problemen die kinderen aanbelangen.
En of “die niet geheel serieus te nemen is”, weet ik niet. Misschien is het zo dat hij niet serieus wordt genomen? Misschien komt dit door zijn manier van doen, die gekleurd wordt door zijn betrokkenheid? Ik begrijp dat dit af en toe gevoelig komt te liggen en begrijp dat hij ‘vecht tegen een bierkaai’. Als ik het goed begrijp zet Jos Aalders zich al meer dan 5 jaar vrijwillig in voor Kinderen. Zonder (h)erkenning, zonder subsidie. Wat een inzet, wat een drive!!! Ik zet er mijn hoedje voor af.

Wie kan me inlichten hoe het er op dit ogenblik voorstaat in Nederland: is er al een Kinderombudsman/vrouw aangesteld/benoemd door de regering?

 • Vorige discussie