De sharia-mythe van de PVV

,

De PVV maakt zich zorgen over de ‘grootscheepse toepassing’ van de sharia door Nederlandse rechters. Die islamisering van de rechtspraak zou blijken uit onderzoek van de partij, waar de Telegraaf in april al gretig over berichtte. Morgenavond vindt een spoeddebat plaats. Uit onderzoek (zie onderaan) van Sargasso blijkt de claim van de PVV gebakken lucht. Wat is er aan de hand?

In een Telegraaf-artikel van 11 april 2011 luidt PVV-leider Geert Wilders na eigen onderzoek van zijn partij de noodklok:

,,Ik ben geschokt over het grootscheepse gebruik van islamitisch recht in Nederland. Niet door die zogenaamde shariarechtbanken, die er volgens toenmalig minister Hirsch Ballin niet zijn, maar nota bene door onze eigen rechtbanken.’’

Voor PVV-Kamerlid Joram van Klaveren was het bericht aanleiding om een spoeddebat aan te vragen, dat donderdagavond plaatsvindt.

Over het eigen onderzoek doet de PVV echter zeer schimmig. Het Telegraaf-artikel gaat er niet diep op in en de PVV weigerde het onderzoek vrij te geven. Uiteindelijk heeft de PVV gisteren het onderzoek aan een paar andere Kamerleden verstrekt.Via via hebben wij het ook gekregen.

Of het onderzoek compleet is, is volstrekt onduidelijk, want het blijkt te bestaan uit een analyse van maar acht vonnissen waarop Wilders zijn zware beschuldiging rust. Als je in de database van Rechtspraak.nl zoekt op de woordcombinatie [nationaliteit]+recht, dan kom je 840 zaken tegen waarin een afweging is gemaakt inzake Turks recht, 605 inzake Marokkaans recht en 676 inzake Somalisch recht. Overigens levert een zoektocht naar de toepassing van het recht van andere landen ook veel hits op: er duiken 4651 Duitse, 2286 Franse, 1956 Poolse en 504 Amerikaanse zaken op.

We zijn benieuwd of de PVV met nog veel meer onderzoeksgegevens komt en zo ja, waarom die niet van tevoren vrijgegeven zijn. We hopen dat de PVV met meer komt, want het geleverde materiaal ondersteunt de grote woorden van Wilders volstrekt niet. Onderaan vindt u een analyse van alle zaken. Eerst een paar algemene opmerkingen en context.

Het onderzoek

Sargasso heeft de acht zaken bestudeerd. Onze conclusie is dat in geen enkel geval sprake is geweest van de toepassing van de sharia door Nederlandse rechters. De rechtsregels uit het land van herkomst worden weliswaar besproken, maar telkenmale gaat het over het officiële recht van dat land en niet om religieus recht. De PVV haalt ook nog een voorbeeld uit Iran aan (zaak 5), maar daarin wordt het Iraanse recht van 1973 besproken, dus nog ruim voor de Islamitische Revolutie. Zonder uitzondering wordt het Nederlands of het internationaal recht gevolgd, wat ook logisch is. Een uitgebreide bespreking van de zaken vindt u onderaan.

De PVV is duidelijk niet op zoek geweest naar feiten. Hoe zit het dan wel? Waarom kijken rechters naar buitenlandse rechtssystemen?

Nederland is geen eiland

Vaak denken we dat een Nederlandse rechter alleen maar Nederlands recht toepast, maar dat is niet zo. De rechter krijgt regelmatig te maken met kwesties die aanknopingspunten hebben met meerdere landen. Bijvoorbeeld als een bedrijf zaken doet met een buitenlandse firma, als iemand een aanrijding krijgt met een Belgische auto, als twee buitenlanders in Nederland willen trouwen of scheiden, of als je een conflict krijgt over je tweede huis in Spanje. Allemaal voorbeelden waarin het niet vanzelfsprekend is dat het Nederlandse recht van toepassing is.

In ons recht bestaat daarom al eeuwenlang een tak die internationaal privaatrecht heet, een uitgewerkt systeem van regels waarmee de rechter kan bepalen of hij bevoegd is om over een zaak te oordelen, welk recht in dat geval van toepassing is en of hij buitenlandse vonnissen in Nederland kan erkennen. Om vast te stellen welk recht van toepassing is, kent het internationaal privaatrecht zogenaamde conflictregels. Daarnaast houdt de rechter rekening met internationale verdragen en Europese wetten.

Een voorbeeld: Nederland kent een Wet Conflictenrecht Echtscheiding. Die bepaalt dat in beginsel het gemeenschappelijke nationale recht van toepassing is. Het komt regelmatig voor dat de rechter vaststelt dat het buitenlands recht van toepassing is. Zo zijn er ook conflictregels voor huwelijk, huwelijksvermogensbeheer en afstamming. Soms kunnen zelfs verschillende kwesties in één rechtszaak aan verschillend recht onderworpen zijn. Op een echtscheiding kan het buitenlands recht van toepassing zijn, maar op het verzoek voor alimentatie voor de kinderen het Nederlands recht.

Vragen naar de bekende weg

Dat is geen nieuwe kennis. Medio 2009 beantwoordde toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin ook al Kamervragen hierover van de VVD en de PVV. In zijn beantwoording stipte de minister twee belangrijke punten aan. Het internationaal privaatrecht is op iedereen in gelijke mate van toepassing, dus ongeacht of de personen in kwestie moslim zijn, christen, jood, hindoe of boeddhist.

Bovendien mogen de rechtsfeiten en rechtsbetrekkingen niet in strijd zijn met onze Nederlandse openbare orde. Dat betekent dat de rechter een kindhuwelijk niet zal erkennen in Nederland. En tot slot worden buitenlandse rechtshandelingen alleen erkend wanneer zij naar het recht van het betreffende land rechtsgeldig, voor zover van toepassing door een bevoegde autoriteit, zijn verricht.

Dat laatste betekent in het internationaal privaatrecht dat het gaat om de harde kern van de Nederlandse rechtsorde, onze fundamentele beginselen en waarden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Kindhuwelijken, verstoting en polygamie bijvoorbeeld zullen op grond van strijdigheid met onze openbare orde niet erkend worden in Nederland.

Via het internationaal privaatrecht krijgen onze rechters in de praktijk dus met buitenlands recht te maken. Omdat veel van onze allochtone burgers uit een moslimland afkomstig zijn, zal het dus vaak gaan om uitspraken die gedaan zijn in een land waar een codificatie van de sharia, vastlegging in formele wetgeving, van kracht is (morgen hier een verhaal over de sharia). Nederlandse rechters hebben dan vooral te maken met het Marokkaans familierecht, dat op het islamitisch familierecht gebaseerd is, voor zover dat althans niet strijdig is met onze rechtsorde. Voor Turkije ligt dat anders, omdat daar geen sprake is van codificatie, formele wetgeving.

Overigens komt het wel steeds vaker voor dat Nederlands recht wordt toegepast op van oorsprong buitenlandse moslims omdat ze (ook) de Nederlandse nationaliteit hebben, of omdat hun band met Nederland door de rechter hechter geacht wordt dan die met hun land van herkomst.

Conclusie

De Nederlandse rechter past Nederlands internationaal privaatrecht toe; Nederlandse regels dus, om te bepalen welk recht hij moet toepassen op een internationale situatie. Op een in Nederland te sluiten huwelijk of uit te spreken echtscheiding, en bij kwesties van huwelijksvermogensrecht of afstamming kan het dus voorkomen dat buitenlands recht van toepassing is. Is dat buitenlands recht in strijd met de openbare orde, dan laat de rechter het – op grond van onze eigen Nederlandse rechtsregels – buiten beschouwing.

Die richtlijn geldt, ongeacht de herkomst van het buitenlandse recht. De rechter handelt hetzelfde, ongeacht of het gaat om een land met een seculiere of Joods-christelijke bevolking, of om een land met een islamitische bevolking. Van belang is dat de rechtsfeiten en –verhoudingen naar het statelijk recht van het betreffende land rechtsgeldig tot stand zijn gekomen.

Uit de door de PVV aangedragen zaken blijkt niet dat Nederlandse rechters shariarecht toepassen bij hun rechtspraak. Wat die uitspraken wel laten zien, is dat onze rechters zich keurig houden aan onze Nederlandse conflictregels. De uitspraken laten ook zien dat wanneer sprake is van strijdigheid met de openbare orde, de rechter het buitenlands recht buiten beschouwing laat en oordeelt op grond van Nederlands recht. En tot slot laten de uitspraken zien dat het buitenlands recht vaak vergelijkbare gronden kent als het Nederlandse recht.

Denk bijvoorbeeld aan huwen op huwelijkse voorwaarden en aan echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting. Natuurlijk is het triest voor de Iraanse vrouw (zaak 5) dat zij geen aanspraken kan doen gelden op het huwelijksvermogen. Daartegenover staan echter ook andere voorbeelden, bijvoorbeeld dat van een Irakese vrouw die op grond van het Irakees recht na haar echtscheiding alsnog haar bruidschat kan opeisen als vorm van uitgestelde alimentatie. Maar dat soort rechtszaken legt de PVV dan weer niet voor.

Analyse ‘shariazaken’

De PVV heeft acht zaken aangevoerd ter onderbouwing van de claim dat Nederlandse rechtspraak islamiseert. Hieronder bespreken we de zaken:

Zaak 1 Echtscheiding – juli 2001 (LJN-AB2623)

Een tot Nederlander genaturaliseerde man van Marokkaanse afkomst trouwt begin jaren negentig in Marokko. Het huwelijk blijft kinderloos en blijkbaar ook liefdeloos, want de Marokkaanse vrouw keert terug. In Marokko vraagt de vrouw verstoting aan van het huwelijk. Dit is een eenvoudige en laagdrempelige procedure in Marokko om tot een echtscheiding te komen. De man wil daarop, het is 1996, het huwelijk ook voor de Nederlandse wet beëindigen en vraagt de Burgerlijke Stand in zijn gemeente de echtscheiding op te nemen. De ambtenaar weigert en het komt tot een rechtszaak. De zaak komt in 2001 bij de Hoge Raad, nadat de man de zaken telkens won.

De rechter oordeelt dat de verstoting rechtsgeldig is. Daarbij volgt de rechter niet het Marokkaans of islamitisch recht, maar het internationaal recht. De rechter oordeelt dat de echtscheiding rechtsgeldig is onder het Haags Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed van 1 juni 1970. De eis van de Nederlands-Marokkaanse man is conform dit internationale verdrag. De echtscheiding moet bijgeschreven worden.

Zaak 2 Echtscheiding, alimentatie, huwelijksvermogensregime – februari 2005 (LJN-AS7515)

Een Iraans-Nederlandse man en een Iraans-Nederlandse vrouw zijn volgens de man eerder in Groot-Brittannië volgens Iraans recht gescheiden. De vrouw betwist de legitimiteit van de scheiding en eist een uitspraak van een Nederlandse rechter, alsmede toewijzing van alimentatie en de helft van de boedel. De rechtbank is in eerste aanleg meegegaan met het verweer van de man dat het Iraanse recht van toepassing is in deze zaak.

Het Gerechtshof oordeelt in hoger beroep dat niet het Iraanse recht van toepassing was, maar het Engelse en er derhalve geen rechtsgeldige echtscheiding is uitgesproken. De vrouw wordt daarom in het gelijk gesteld. Op grond van het Nederlands recht spreekt de rechter vervolgens alsnog de echtscheiding uit. Ze krijgt geen alimentatie toegewezen omdat ze geen bewijsstukken voor de noodzaak kan overleggen. Voor de verdeling van de huwelijksgemeenschap is het Iraans recht van toepassing. Het Iraans recht kent geen gemeenschap van goederen, waardoor het verzoek van de vrouw wordt afgewezen. [Merk op dat het Nederlands recht het huwelijk op huwelijkse voorwaarden kent.]

Zaak 3 Echtscheiding – juni 2005 (LJN-AT9946)

Mooie uitspraak in hoger beroep die goed laat zien hoe de Nederlandse rechter toetst aan de Nederlandse openbare orde. Man en vrouw hebben beide de Marokkaanse nationaliteit en zijn gehuwd in Marokko. De man wilde scheiden en stapte naar de Nederlandse rechtbank. In principe is het Marokkaanse recht dan van toepassing omdat je ook getrouwd bent volgens dat recht en je beide die nationaliteit had. Ten tijde van de uitspraak van de rechtbank was het Marokkaanse familierecht zo dat niet slechts één partij naar de rechter kon stappen. Dat is in strijd met de Nederlandse rechtsorde en daarom schoof de rechter in eerste aanleg de Marokkaanse wet opzij en sprak de echtscheiding uit volgens Nederlands recht.

De vrouw ging in hoger beroep. Ondertussen werd het Marokkaanse familierecht gewijzigd en was het wel mogelijk dat één partij naar de rechter stapte. Gevolg: het gerechtshof vonniste dat de echtscheiding conform Marokkaans recht kon worden uitgesproken. Dat is van belang omdat daarmee ook Marokko de uitspraak zal erkennen en daarmee,,hinkende rechtsverhoudingen’’ voorkomen worden.

Zaak 4 Toekenning AOW, polygamie – juli 2006 (LJN-AY5184)

Mooi zaak die duidelijk maakt hoe Nederland omgaat met polygamie.

Marokkaanse vrouw is in 2000 65 jaar geworden en nadien naar Nederland gereisd. Haar echtgenoot is in 1989 overleden. De vrouw is zelf nooit inzake de AOW verzekerd geweest. De vrouw is in beroep gegaan tegen het besluit om haar geen AOW toe te kennen. De rechtbank oordeelt dat de vrouw uit hoofde van de AOW en het oude verdrag inzake Sociale Zekerheid tussen Nederland en Marokko geen recht heeft op AOW. Wel kan de vrouw terecht een beroep doen op het nieuwe verdrag, omdat overgangsbepalingen ontbreken en dat is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht; het beroep is gegrond. De vrouw was echter de tweede echtgenote van haar overleden echtgenoot. Het verdrag biedt ingeval van polygamie de eerste echtgenote de mogelijkheid tot vrijwillig bijverzekeren over de jaren dat zij woonachtig is in Marokko en daardoor niet voor AOW verzekerd was. Omdat de vrouw in kwestie echter de tweede echtgenote was, heeft zij die mogelijkheid niet. De rechtbank oordeelt dat de vrouw geen aanspraak kan maken op AOW en handhaaft het eerdere intrekkingsbesluit van de SVB.

Zaak 5 Echtscheidingszaak – juli 2007 (LJN-AZ8421)

Een Nederlandse vrouw is in 1973 met een Iraanse man getrouwd en heeft daarmee de Iraanse nationaliteit verworven. Het paar is in 2006 gescheiden. De vrouw eist de helft van de boedel op, maar is in eerste aanleg door de rechtbank in het ongelijk gesteld – de vrouw is voor de Iraanse wet getrouwd en de Nederlandse is hier niet van toepassing, omdat het conflictrecht stelt dat het huwelijksvermogensregime beheerst wordt door het interne recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit ten tijde van de huwelijkssluiting, te weten Iraans recht. De vermogensrechtelijke gevolgen daarvan worden niet bestreken door enig verdrag, wel zijn twee bijzondere arresten (Chelouche/Van Leer en Sabah) van toepassing. Het Iraans huwelijksvermogensrecht kent geen gemeenschappelijk vermogen. De rechter wijst het verzoek van de vrouw af. Het Gerechtshof oordeelt in hoger beroep hetzelfde.

De PVV ziet hierin blijkbaar een bevesting dat het Gerechtshof de shariawetgeving volgt. Klein detail: in 1973 had Iran nog geen shariawetgeving. Daarnaast baseert het Hof zijn oordeel op de toepasbaarheid van internationale verdragen.

Deze zaak wordt ook door staatssecretaris Teeven besproken in zijn brief. Hij wijst erop dat het ook in Nederland is toegestaan om door middel van huwelijkse voorwaarden elke gemeenschap van goederen uit te sluiten. Dat in het Iraanse rechtsstelsel wettelijke gemeenschap van goederen ontbreekt, is dus niet in strijd met de Nederlandse openbare orde.

Zaak 6 Echtscheiding, kinderalimentatie, ouderlijk gezag – maart 2009 (LJN-BI0229)

Een Marokkaans echtpaar, woonachtig in Nederland, echtpaar wil scheiden. Het paar is in 2001 in Marokko gehuwd en in 2006 gescheiden op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk, in beide gevallen in Marokko onder Marokkaans recht. Op het moment dat het verzoek wordt ingediend wonen beiden in Nederland, de Nederlandse rechter is daarom bevoegd te oordelen. Hij past daarbij conform de conflictregels het Marokkaans recht toe, omdat dat het gemeenschappelijk recht is van het echtpaar. De verzoeningspogingen door de rechtbank hadden geen resultaat. De rechter acht het verzoek tot echtscheiding gegrond.Hij heeft dit nodig om uitspraken te kunnen doen over de andere eisen.

Inzet van de zaak is het huurrecht van de echtelijke woning, de verblijfplaats van de kinderen en het ouderlijk gezag. Daarop is het Nederlands recht van toepassing. De rechter wijst de echtelijke woning toe aan de vrouw. Inzake het ouderlijk gezag en een omgangsregeling stemmen de ouders in met mediation, de rechter houdt het verzoek aan. Hij vonnist dat de kinderen bij de vrouw zullen verblijven en wijst tot slot het kinderalimentatieverzoek af omdat de man onvoldoende middelen heeft (draagkracht).

Deze zaak heeft niets met shariarechtspraak te maken. De rechter constateert alleen dat het Marokkaanse huwelijk daadwerkelijk in een voor Marokko rechtsgeldige scheiding is geëindigd.

Zaak 7 Afstamming – juni 2009 (LJN-BK1042)

Dit is een uitspraak die staatssecretaris Teeven noemt in zijn brief aan de Kamer. Teeven stelt:

,,In het Telegraafartikel wordt een zaak genoemd waarin een man met succes het vaderschap van een kind van zijn ex-vrouw ontkende. Ik neem aan dat gedoeld wordt op de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 29 juni 2009, LJN BK1042. In deze zaak had de moeder in Somalië tien dagen voor de echtscheiding werd uitgesproken een kind gekregen. De man die op het moment van de geboorte van het kind nog de echtgenoot van de moeder was, werd als juridische vader op de geboorteakte vermeld. Aangezien de moeder graag wilde dat de biologische vader het kind kon erkennen, verzocht zij de Nederlandse rechter gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van haar ex-echtgenoot. Zij legde daarbij bewijs over waaruit bleek dat haar ex-echtgenoot niet de biologische vader van het kind was. Omdat zowel de man als de vrouw de Somalische nationaliteit bezaten, stelde de rechtbank vast dat op grond van artikel 1 Wca Somalisch recht van toepassing was op de afstamming van het kind. Het Somalische recht bepaalt dat in geval van een overspelig verwekt kind er in beginsel geen familierechtelijke betrekkingen tot stand komen tussen de echtgenoot van de moeder en het kind. De rechtbank oordeelde daarop dat de moeder geen belang had bij haar verzoek om gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap. De rechtbank wees de vrouw erop dat zij, nu haar ex-echtgenoot ten onrechte als vader op de geboorteakte was vermeld, van die akte verbetering kon vragen op grond van artikel 1:24 of 24a BW. Van het in het gelijk stellen van de vader, zoals verwoord in het krantenartikel, was in deze zaak geen sprake.”

Samenvatting: de ex-echtgenoot wil het kind niet erkennen, de vrouw wil dat de biologische vader het kind erkent. Op grond van Somalisch recht had de vrouw al gelijk en kan worden volstaan met een administratieve correctie. Daardoor heeft de vrouw geen belang bij haar verzoek aan de rechter. Na correctie kan de biologische vader het kind erkennen. De biologische vader heeft de Nederlandse nationaliteit, waardoor het kind die na erkenning ook zal krijgen (Nederlands recht).

Zaak 8 Echtscheiding – september 2010 (LJN-BN6767)

Zowel man als vrouw hebben de Marokkaanse nationaliteit, de vrouw ook de Nederlandse. Omdat de Marokkaanse nationaliteit gemeenschappelijk is, is conform het conflictrecht het Marokkaans recht is van toepassing. De man eist nu dat een verzoeningspoging conform het Marokkaans recht wordt ondernomen, de rechter geeft de man gelijk. De rechter stelt echter ook dat op de manier waarop die verzoeningspoging ten overstaan van de Nederlandse rechter wordt uitgevoerd, het Nederlands recht van toepassing is: beide partijen kunnen de rechter schriftelijk laten weten wat ze van een verzoening vinden.

Ook deze zaak wordt door Teeven genoemd. Hij stelt dat als verzoening niet mogelijk blijkt te zijn, de rechter echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting, dezelfde grond als in het Nederlands recht, zal uitspreken. De toepassing van buitenlands recht vergroot de kans dat de in Nederland uitgesproken echtscheiding ook in het buitenland erkend wordt en voorkomt onnodige dubbele procedures in het buitenland. Bovendien worden hinkende rechtsverhoudingen ermee voorkomen.

Aan dit artikel werkten mee: Johanna,  Steeph, Joost, Martijn, Crachat, Flip van Dyke, Carlos, Schuur, Hal Incandeza, Peter en Dimitri Tokmetzis.

Reacties (117)

#1 Realist

PVV heeft gelijk

http://www.youtube.com/watch?v=Nga8gnknMLQ

Wel grappig dat 10 subjectieve mensen aan bovenstaand artikel hebben meegewerkt.

 • Volgende discussie
#1.1 Steeph - Reactie op #1

Waar in de documentaire gaat het over de rechtsspraak en rechters in NL?
De discussie over wat mensen onderling uitvechten volgens welk geloof dan ook, is een andere.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Joost - Reactie op #1

Ah ja, als je in het verhaal geen gaten kan schieten, dan maar in de mensen die het verhaal schrijven…

 • Vorige reactie op #1
#1.3 Realist - Reactie op #1.2

Een ‘mythe’ tsja…dit soort Joop krapuul doet het natuurlijk altijd goed.

http://vorige.nrc.nl/article2294850.ece

Maar als het dan werkelijk allemaal “onzin” is wat de PVV verkondigt dan is het toch enorm prijsschieten voor die ‘ijzersterkte’ linkse oppositie morgen? Stuur dit bericht naar Tofik en hij maakt gehakt van de PVV morgen…ohnee wacht.

 • Volgende reactie op #1.2
#1.4 pedro - Reactie op #1.3

Er wordt regelmatig gehakt gemaakt van de PVV. In het artikel hierboven bijvoorbeeld. Voor de kritiekloze aanhangers van de PVV zoals jij is dat echter geen beletsel om in de PVV te blijven geloven. Geloven is daarbij het juiste woord, want feiten doen er voor jou niet toe. Anders zou je wel op het artikel in zijn gegaan.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Prediker - Reactie op #1.4

Uit zijn reacties blijkt zonneklaar dat ‘realist’ het artikel hierboven helemaal niet heeft gelezen, en ook geen flauw benul heeft waar het wel en niet over gaat.

Hij verwijst immers naar artikelen en tv-discussies die gaan over sjaria’rechtspraak’ door imams in de moskee; terwijl het kamerdebat morgen en dit stuk gaan over ‘sjaria’-rechtspraak door Nederlandse rechters in Nederlandse rechtbanken.

Het heet hetzelfde, maar het is uiteraard heel iets anders. Twee tellen lezen maakt dat duidelijk, maar dat is blijkbaar teveel moeite voor onze ‘Realist’. Fact free journalism en fact free politics => fact free reaguren. En dit soort dombo’s hebben nog stemrecht ook…

#1.6 Prediker - Reactie op #1.3

In dat artikel beweert Nahed Selim dat in allerlei achterkamertjes van moskeeën arbitrage plaatsvind ‘volgens de sjaria’. Daar zou ze best gelijk in kunnen hebben – zeker weten doen we het niet; zij slaat er ook maar een slag naar en veronderstelt vooral dat het zo is – onderzoek heeft ze er niet naar gedaan.

Maar of er nu in moskeeën wel of niet in moskeeën aan de lopende band aan (huwelijks)arbitrage wordt gedaan of niet; dat is niet waar het kamerdebat morgen over gaat. Dat gaat er over of Nederlandse rechters rechtspreken op grond van de sjaria. Dat beweert Wilders en de PVV namelijk: dat ze op http://www.rechtspraak.nl allerlei zaken hebben gevonden waarin sneu dhimmirechters rechtspreken op grond van de sjaria.

Gaat dus niet over de schimmige achterkamertjes van moskeeën, waar Nahed Selim het over heeft. Het woord ‘sjariarechtspraak’ duidt dus in haar stuk iets heel anders aan dan waar dat Kamerdebat morgen over gaat. Had je dat niet door?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.7 Joost - Reactie op #1.3

Ok. Je krijgt een complete debunk voorgeschoteld, feitelijk onderbouwd, en je komt met een soort van “anderhalf miljoen PVV-stemmers kunnen geen ongelijk hebben”-verhaaltje?

*next*

 • Vorige reactie op #1.3
#1.8 Realist - Reactie op #1.7

Alsof een rechter in Nederlandgaat zeggen in een rechtzaak “let op publiek, ik ga nu Sharia recht toepassen”! OMG!

Let nu maar op morgen linkse rakkers, vanaf 20.00 uur morgen kunnen jullie je vingers weer aflikken…ohnee wacht! Het is alweer kostelijk hoe jullie in paniek raken en vooral die Joop.nl extremisten waar de stoom van uit hun oren spuit omdat de PVV een debat ergens van aanvraagt. Heerlijk! Wat dat betreft heeft de PVV al hun punt bereikt. Morgen de inhoud. Ik mag hopen dat Sap de stekker goed in Tofik steekt morgen anders wordt dat ook weer zo’n flater.

 • Volgende reactie op #1.7
#1.9 Joost - Reactie op #1.7

Ja, dat zal een rechter doen, want hij moet zijn vonnis verantwoorden. Allemachtig man, komt er wel eens een zinnig woord uit?

 • Volgende reactie op #1.7
 • Vorige reactie op #1.7
#1.10 Realist - Reactie op #1.7

OMG Joost kan het nog korter door de bocht? Een rechter gaat echt niet LETTERLIJK verkondigen dat hij Sharia recht toepast. Edoch kan dit wel getoetst worden aan het Sharia recht. Dat is nu juist het punt wat de PVV wilt maken.

Even bord voor je kop weghalen gaat nadenken misschien wat makkelijker. Succes Joost.

 • Volgende reactie op #1.7
 • Vorige reactie op #1.7
#1.11 su - Reactie op #1.7

@Realist: In #28 poog je nog je punt te maken met een vrije tekst zoek naar sharia in de stukken, en nu glashard verkondigen dat sharia niet letterlijk zal voorkomen.. Epic fail, lutser!

 • Vorige reactie op #1.7
#1.12 jos van veen - Reactie op #1.2

Dit is natuurlijk flauwekul.
Als het tegendeel kan worden aangetoond dan is het PVV-verhaal onzin en aandachttrekkerij. De nodige afleidigsmanouevres en oefeningen van de crew, of zo.
geroep maar weinig inhoud en juistheid.

 • Vorige reactie op #1.2
#1.13 Bram - Reactie op #1.12

Partijen die veel grote uitspraken doen en extreme standpunten innemen, verwezelijken vaak niet veel.
Vaak zijn leuzes en slogans zeer goed om de aandacht te trekken van de bevolking, maar brengen ze niet veel inbreng in een debat of zorgen ze bijna nooit voor een oplossing.

#2 Jan Jaap de Ruiter

“De PVV is duidelijk niet op zoek geweest naar feiten”, zegt het artikel.

Wees niet verbaasd. De PVV is nooit echt geinteresseerd in feiten maar in beeldvorming.

Zie ook: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=6549

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Realist - Reactie op #2
#2.2 pedro - Reactie op #2.1

En hiermee heb je bewezen, dat het woord sharia niet verboden is in Nederland.

Hier een andere zoektocht, die ook helemaal niks bewijst en net zo waardevol is als jouw bijdrage.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 vandyke - Reactie op #2.1

Ja en??? Kom nu eens met een uitspraak uit dat lijstje waarvan jij vindt dat dat nu sharia is dat de nederlandse rechter heeft overgenomen. Kijk een linkje neerplempen met de zoekterm sharia kan iedere zot: https://sargasso.nl/archief/2011/09/26/waarover-debatteert-de-kamer-donderdag-eigenlijk-3/#comment-669605.
Het gaat toch echt om concrete voorbeelden.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan een overspelige vrouw die door de Nederlandse rechter die de sharia heeft toegepast vervolgens is veroordeeld tot 20 zweepslagen.

Ik doe het ook voor minder. Dus geef mij eens een vonnis.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.4 Peter - Reactie op #2.1

@Teun: die 39 uitspraken die jij hebt gevonden, hen ik allemaal bekeken en er is er niet één bij waaruit blijkt dat de Nederlandse rechter een besluit heeft genomen op basis van de sharia.
Ga maar op de uitnodiging van vandyke in en lever ons 1 rechterlijke uitspraak, waarin dat wel het geval is. Eentje maar.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.5 Johanna - Reactie op #2.1

Wie stelt, bewijst. De PVV dus. Die 8 zaken die hier besproken worden zijn alle bewijzen die de PVV tot nu toe heeft geleverd. En geen van de 8 onderbouwt hun stelling. Next.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.6 PVV fan - Reactie op #2.1

Ik ben echt wel voorstander van Geert maar hij moet inderdaad met feiten komen en niet met onzin. Als ik dit lees is er geen sterk argument dat rechters de sharia toepassen. Gelukkig maar!

 • Vorige reactie op #2.1
#2.7 Prediker - Reactie op #2.6

Hé, zeg; het is natuurlijk niet de bedoeling dat zelfverklaarde PVV-fans redelijke en zinnige dingen gaan zeggen. Dat maakt het allemaal veel te verwarrend, want dan moeten we straks nog onderscheid gaan maken tussen de rabiate idioten en de redelijke mensen onder de reagurende PVV-achterban.

#2.8 jos van veen - Reactie op #2.7

Prediker, dat is een leuke paradox.Als je zo vriendelijk bent dan ga ik je haten:)

#3 Steeph

Even voor de duidelijkheid en zekerheid, dit is waar het debat morgen over gaat:
“20.00 uur – Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters (Van Klaveren)”

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/deze_week/index.jsp

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Prediker - Reactie op #3

Kan iemand dat tapen en daar de mooiste momenten uit knippen?

#3.2 Realist - Reactie op #3.1

Gaat Tofik deze keer voor doen hoe je een stekker uit een stekkerdoos trekt? Dat wordt smullen!

#4 Bismarck

Het hele “probleem” kan heel makkelijk opgelost worden door mensen die in Nederland verblijven sneller de Nederlandse nationaliteit te geven. De huwelijksrechtsregels van andere landen worden namelijk alleen gebruikt als beide huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Prediker - Reactie op #4

“De huwelijksrechtsregels van andere landen worden namelijk alleen gebruikt als beide huwelijkspartners niet de Nederlandse nationaliteit hebben.”

Nou, dat lijkt me niet juist. Die mevrouw die in in 1973 in Iran was gehuwd, had gewoon de Nederlandse nationaliteit. Grap is: door in Iran te trouwen met een Iraniër, kreeg ze automatisch de Iraanse nationaliteit erbij. En omdat die man ook de Iraanse nationaliteit had, en alles in Iran plaatsvond, hebben de Iraanse vermogensrechtsregels van toen ook veertig jaar later nog voorrang boven de Nederlandse.

#4.2 Johanna - Reactie op #4.1

Stel dat het andersom is: je trouwt in Nederland met een Nederlander onder Nederlands recht. Vervolgens verhuis je naar een van die landen waar ons kabinet graag meer zaken mee wil doen. Stel dat dat land dan zegt dat je huwelijk onder Nederlands recht niet erkend wordt omdat ze alleen de eigen landsregels erkent. Dat zou een mooie janboel worden. Maar iemand gaat me nu vast uitleggen dat dat iets heeeel anders is.

#4.3 Spam - Reactie op #4.2

Bij homohuwelijken bestaat dat probleem al. En dat wordt terecht als een probleem gezien. Als je hier volgens NL-recht trouwt, wil je na een verhuizing ook nog gewoon volgens NL-recht getrouwd blijven of scheiden.

 • Volgende reactie op #4.2
#4.4 aynranddebiel - Reactie op #4.3

Het homohuwelijk is dan ook weer typisch iets dat in andere landen als in strijd met de openbare orde wordt beschouwd.

 • Volgende reactie op #4.3
#4.5 Prediker - Reactie op #4.3

Ach, Nederland erkent op zijn beurt polygame huwelijken weer niet. Dus wat dat betreft hebben we hier boter op ons hoofd.

 • Vorige reactie op #4.3
#4.6 Prediker - Reactie op #4.2

Dat is niet noodzakelijk iets heel anders. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat billijk en rechtvaardig is. En als jij naar Japan verhuist en daar dertig jaar verblijft dan maak je jezelf voor het oordeel over wat billijk en recht is afhankelijk van de Japanse rechter, en als je je in Nederland vestigt, van de Nederlandse rechter.

Op het oordeel van die Japanse rechter hebben wij in Nederland geen invloed. Op het oordeel van de Nederlandse rechter via onze volksvertegenwoordiging wel. En als dan blijkt dat die Nederlandse rechter zich genoodzaakt voelt om tot een oordeel te komen dat naar het rechtsgevoel van de meeste mensen (schat ik zo in) krom en tegenintuïtief is, dan kun je je afvragen of daar niet een gat in de wet zit dat je zou moeten proberen te repareren zonder allerlei andere brokken te maken.

Bijvoorbeeld dat als echtelieden hier vijf jaar wonen en een van beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, dat dan het Nederlands huwelijksvermogensrecht automatisch gaat gelden. Daar kun je juristen naar laten kijken, om dat netjes in een wet op te nemen zonder dat er allerlei kromme situaties ontstaan.

 • Vorige reactie op #4.2
#4.7 Johanna - Reactie op #4.6

@12 Dat lijkt me geen logisch voorstel. Stel dat je met een buitenlandse partner gehuwd bent. Dan mag je hopen dat je je voor je dat huwelijk aanging verdiept hebt in de juridische consequenties daarvan kunnen zijn. Ik zou dat in ieder geval aanraden, want het is nogal complex.

In islamitische landen huw je standaard op huwelijkse voorwaarden, je sluit gewoon een contract. (Iets dat de Kamer overigens ook in Nederland tot standaard wil verheffen, maar dat terzijde). Het zou tot een enorme rechtsonzekerheid leiden als dat contract na verloop van tijd in Nederland ineens niet meer rechtsgeldig zou zijn. Heb je net een bruidschat (uitgestelde alimentatie) afgesproken, vervalt je contract, weg bruidschat.

Dat je erin verdiepen, daar zit de crux. Kijk maar naar die zaak van die Irakese vrouw. Die had zo’n contract. En in dat contract stond dat ze recht had op een bruidschat, een hoog bedrag. Toen ze ging scheiden en haar ex weigerde te betalen, ging ze in Nederland naar de rechter. En die rechter vonniste vervolgens op grond van het Irakees recht dat mevrouw recht had op die bruidschat. Zo kun je in zo’n contract ook andere zaken vastleggen, maar je moet dat dan wel bewust doen.

Een ander argument van de PVV, dat de scheiding kerk en staat in het geding is, snijdt evenmin houdt. Althans niet zolang de PVV het dan alleen over moslims heeft. Over het kerkelijk huwelijk in Groot-Brittannië of het rabbinaal huwelijk in Israël heb ik ze althans nog nooit gehoord.

 • Volgende reactie op #4.6
#4.8 Prediker - Reactie op #4.6

Je mag een heleboel hopen, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat mensen die trouwen dat over het algemeen niet zien als een zakelijke maar als een romantische aangelegenheid.

Mensen willen bovendien niet over de verdeling van de boedel beginnen als het fout loopt, want dat is natuurlijk niet erg romantisch. Ze gaan er gewoon van uit dat als het huwelijk fout loopt, bij wet geregeld is dat er een ordentelijke regeling komt.

 • Volgende reactie op #4.6
 • Vorige reactie op #4.6
#4.9 Johanna - Reactie op #4.6

Jouw oplossing komt niet tegemoet aan het probleem dat ik signaleer: het belang van rechtszekerheid. Het idee dat je rechten automatisch zouden veranderen als je ergens vijf jaar woont leidt tot het vervallen van de rechtszekerheid die je nu juist zo bewust gezocht had.

 • Volgende reactie op #4.6
 • Vorige reactie op #4.6
#4.10 Prediker - Reactie op #4.6

Nou, in het geval van die vrouw uit Iran heeft ze onder het Iraans recht van 1973 blijkbaar geen rechten en ook geen rechtszekerheid. Ik vind dat de wetgever dat moet repareren. Als er andere gevallen zijn waarin zo’n reparatie tegen de wil van de betrokkenen zou kunnen treden in het huwelijkscontract dat ze hebben gesloten, dan zou je moeten kijken hoe je de kool en de geit kunt sparen.

 • Volgende reactie op #4.6
 • Vorige reactie op #4.6
#4.11 Johanna - Reactie op #4.6

Nou, in het geval van die vrouw uit Iran heeft ze onder het Iraans recht van 1973 blijkbaar geen rechten en ook geen rechtszekerheid. Ik vind dat de wetgever dat moet repareren. Als er andere gevallen zijn waarin zo’n reparatie tegen de wil van de betrokkenen zou kunnen treden in het huwelijkscontract dat ze hebben gesloten, dan zou je moeten kijken hoe je de kool en de geit kunt sparen.

Dat die vrouw geen rechten zou hebben is een conclusie die je niet uit de uitspraak kunt trekken. Het enige wat daar wel in staat is dat men in Iran geen gemeenschap van goederen kent. Dat wil niet zeggen dat partijen geen afspraken kunnen maken, maar kennelijk is dat in deze zaak niet gebeurd.
Ook in Nederland kun je trouwen op huwelijkse voorwaarden. De vraag waar je het dan over hebt is of ‘koude uitsluiting’ (huwelijkse voorwaarden waarbij iedere vorm van gemeenschap of verrekening is uitgesloten) rechtvaardig is. Dat zou ook een mogelijk knelpunt zijn in Nederland en lijkt me dan ook een andere discussie dan waar we het hier over hebben. Zie ook: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-107150.html

 • Volgende reactie op #4.6
 • Vorige reactie op #4.6
#4.12 vandyke - Reactie op #4.6

Toen mevrouw (zaak 5) met haar man in Nederland ging wonen heeft ze alle tijd gehad om de huwelijkse voorwaarden voor de Nederlandse rechter te wijzigen. Zij heeft zich niet verdiept ten tijde van het huwelijk in de materie, maar ook daarna niet. Zeker toen ze een woning kochten had ze zich moeten orrienteren. Pas na 30 jaar en echtscheiding komt ze erachter.
Ook bij het kopen van het huis had zij zich als medeeigenaar kunnen laten registreren en was er dus niets aan de hand geweest.
Ik vind het lullig voor haar, maar je mag van je burgers verwachten dat ze weten waar ze aan beginnen.

Na 5 jaar automatisch Nederlands huwelijksrecht laten gelden is een slecht plan. Wat is dan het huwelijkscontract? Is het dan ineens gemeenschap van goederen geworden? Of toch huwelijkse voorwaarden? Welke dan? Is dan het huwelijk in Iran gesloten dan niet meer geldig? Moeten ze in Nederland opnieuw huwen of moeten de huwelijkse voorwaarden worden herzien? Dat laatste kan nu ook al. En wat als het paar weer naar een andere land verhuisd en dat land doet hetzelfde? De puinhoop is niet te overzien.

 • Vorige reactie op #4.6
#5 Herman

Voor het aanvragen van een spoeddebat zijn 30 Kamerleden nodig. Welke partij heeft er nog meer met dit totaal onzinnige debat ingestemd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Prediker - Reactie op #5

Onder andere het CDA en GroenLinks. Iedereen ging namelijk af op het Telegraaf-artikel waarmee de PVV haar ‘onderzoek’ wereldkundig maakte en stonk er met open ogen in. Hé, het stond in de krant en dus was het waar!

 • Volgende reactie op #5
#5.2 vandyke - Reactie op #5

Inderdaad Dibi trapte er in, zoals hij nog dezelfde dag in april ook toegaf. Overigens bestond toen het 30-leden debat nog niet.

 • Vorige reactie op #5
#6 Teun

Er is nog een aspect: het gaat de PVV helemaal niet om Sharia invloeden op het Nederlandse recht, maar om het feit dat buitenlandse wetten en contracten ook in Nederland (rechts)geldig zijn – en dan vooral natuurlijk als ze uit moslimlanden komen.

Dit is dus vooral een gevalletje: ‘kamervragen over waarom we regen niet bij de landsgrenzen tegenhouden’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Johanna - Reactie op #6

Zie @18

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Herman - Reactie op #6

Dan vrees ik dat we een heel isolationistisch Nederland tegemoet kunnen zien. Zeker voor ons land zou dat desastreuze gevolgen hebben. De haven van Rotterdam kunnen we dan wel opdoeken. Immers, wie stuurt hier nog containers heen als afspraken die daar over gemaakt zijn bij de landsgrenzen hun geldigheid verliezen?

Ook de banken kunnen voor een groot deel afgeschreven worden. Immers welke buitenlander stort nog zijn kapitaal op een Nederlandse bank als de afspraken daarover niet afgedwongen kunnen worden?

En zo gaat onze economie met het isolationisme down the drain.

Gaat Wilders straks ook even uitleggen aan de havenarbeiders en de bankmedewerkers waarom zij gaan baan meer hebben en de staat geen geld meer heeft om uitkeringen te betalen? Of weet hij het toch op miraculeuze wijze weer zo te draaien dat de PVDA en de moslims daar de schuld van zijn?

 • Volgende reactie op #6
 • Vorige reactie op #6
#6.3 Prediker - Reactie op #6.2

Jij gaat er nu even vanuit dat het de PVV om consequente politiek te doen is. Maar het gaat ze puur om beeldvorming en hun eigen stokpaardjes.

Zoals dat verhaal over die sharia-zones in Engeland. Daar stelde de PVV ook kamervragen over (alsof de Nederlandse overheid daar iets aan kan doen).

#6.4 jos van veen - Reactie op #6

begint het er op te lijken dat de PVV een huwelijksbureau aan het worden is?
de sharia gaat wel verder dan huwelijksproblemen of genderkwesties..Heel andere basis van waaruit wordt geredeneerd

 • Vorige reactie op #6
#7 Teun

Precies. En dus zijn we weer terug bij de realiteitszin van de PVV. het gaat er gewoon om dat ze kunnen zeggen:

“WIJ WILLEN DIT HIER NIET”

of dat nu een realistische wens is, of niet (zie regen-analogie @17).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@20: “de werkelijkheid is natuurlijk dat mensen die trouwen dat over het algemeen niet zien als een zakelijke maar als een romantische aangelegenheid.”

Ik denk dat je je hier toch een beetje verkijkt op de werkelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Johan

En we blijven twijfel zaaien over de rechtsorde.
d66 rechters en Sharia….Jawel, het gebeurt gewoon in Nederland aldus de hooligan bende PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

Het gaat de PVV helemaal niet om sharia of buitenlands recht. Het gaat hen louter en alleen om de publiciteit en de xenofobe kiezers, die zij met dit soort berichten bang maken en hen stemmen oplevert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Christian - Reactie op #10

En het mooie (voor hen) is dat het weerleggen van hun valse beweringen volstrekt irrelevant is voor hun achterban (zie @1), omdat truthism bij hen voor truth gaat

#10.2 vandyke - Reactie op #10.1

Ik weet er alles van

 • Volgende reactie op #10.1
#10.3 Spam - Reactie op #10.1

Erger nog. Weerleggen = discussie = publiciteit = nog meer stemmen en nog meer aversie tegen diegenen die de tegenargumenten brengen.

 • Vorige reactie op #10.1
#11 Mark

Volgens mij heeft de KNVB ook een eigen rechtspraak, en de kerken ook (waar onder die wonderschone katholieke) en daar miept niemand over.
Duidelijk een gevalletje PVV-aandacht trekken. Ik hoop dat er in de Tweede Kamer mensen zijn morgen die vonnissen kunnen lezen op inhoud en wel genoeg achtergrond informatie kunnen geven. En dat alle kranten, inclusief de Völkische Beo… oh. sorry, de Telegraaf, de feiten melden.
Maar dat zal wel weer niet en de PVV heeft weer een natte scheet de media in kunnen krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joop

Ik zou het verschrikkelijk vinden als er delen uit de Sharia zouden worden uitgevoerd die mensonterend zijn, en ver achter zijn gebleven bij ons progressieve kikkerlandje waar ieder zijn rechten heeft, en gekeken wordt naar het individu. We gaan toch niet mishandeling laten goedpraten omdat een religieuze wet dat toestaat!

De Sharia qua uitvoering is interessant, want per islamitisch land zijn er talloze verschillen. De boeken van Jan Michiel Otto zijn daarin zeker een aanrader.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Johanna - Reactie op #12

Dat vinden we allemaal verschrikkelijk. Daarom is er ook de wetsregel dat buitenlandse uitspraken die in strijd zijn met de fundamentele principes van onze rechtsorde in Nederland door de Nederlandse rechter niet erkend worden.
Zoals ook blijkt uit een aantal uitspraken die in dit artikel besproken worden.

#13 qwerty

Gefeliciteerd trouwens @redactie.
Mooi werk, ben benieuwd wat ze er in de kamer mee doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Anoniem

Mooi stukje onderzoeksjournalistiek heren! + tweede kamerbronnen, gaat de goede kant op met dat kwaliteitslog :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

@1 haha !! …ze zei subjectief tegen mij!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Frank

Ik wil me aansluiten bij de laatste twee: puik werk. Heel erg goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Sjiek

Goed werk Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 eli

Grondlegger van het internationaal privaatrecht was overigens een Nederlander, Tobias Asser. Hij richtte in 1893 de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op. Voor een handelsland natuurlijk erg belangrijk (#21). De organisatie bestaat nog steeds.

En complimenten aan Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 salvatore

Sluit me aan,bij reactie 42 t/m 53..
Een mooi en vooral erg compleet dokument..
complimenten en waardering zijn terecht.

En leuk weer een debatje,,We hebben, aan werkelijk alles gebrek.
Maar tijd,geld,en zin in onzin debatjes..kunnen niet op.
koopzondagen,onze lieve weerloze koninggin ;
Was de inzet van debat verkezingstrijd; en bleef daar hangen.
Geen debat over diginotar,geen debat over belastingdienst,geklungel.
noch andere, belangrijke zaken.

Wanneer is het debat over de incompetente D-mensen. Donner en Demmink.
Of een debat,over, de rattestreken van verhagenl, en directrice cao.
IIG, de hollandse muppetshow,we hier “debat”noemen, is volksvermaak.
En observeren van o0dinair tuig op het pluche,i9s goed i.h.k mensenkennis en (non)
verbale (geweldsloze communicatie.

Ja het stond in de, krant,en even grondig nazoek doen zoals Sargasso,zit er niet in;al het6 het ze en ons swel een peperduur debat bepsaart..
Maar ja, de onvrede moet ook op tijd en regelmatig gevoedt worden.
Want wat als we niets meer te klagen en mierenneuken hebben;
Dat,zou pas ,echt crisis zijn.

In het beste geval valt er nog wat te lachen…..tsjonge jonge zeg.
Hamdoehla.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Sikbock

Sargasso viert weer een “kritisch onderzoek”.. met steeds minder mensen dat wel, maar dat mag de pret niet drukken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Joost - Reactie op #20

Een paar dagen niet langs geweest, Sickbock?

#20.2 Sikbock - Reactie op #20.1

Tsja.. ik wil de pret niet bederven of dit “gouden” artikel devalueren, maar ik denk dat de PVV er met grote zevenmijlslaarzen overheen stapt.. de Nederlandse rechter past immers recht toe uit moslimlanden? Ik weet dus wel wie er punten gaat scoren tijdens het debat.. maar laat ik jullie kritische feestje niet langer verstoren..

#20.3 Sikbock - Reactie op #20.2

en sukses met de aksie verder he?

#20.4 Prediker - Reactie op #20.3

Ach kijk: prof. Sikbock heeft weer wat te mekkeren. Vorige keer, toen ik dat Telegraafartikel wist te ontmaskeren en die zaken wist te achterhalen, was dat ook al zo.

Toen heette het dat ik helemaal niet kon weten dat er geen studie lag en dat het deze zaken betrof, omdat ik dat ‘onderzoek’ niet had gezien. Nu blijkt, een half jaar later, dat het precies zo zat als ik al vermoedde: de PVV heeft een paar zoektermen ingevoerd en een paar zaken van Rechtspraak.nl getrokken (zelfs de specifieke zaken die ik aanwees waren driemaal een schot in de roos); maar denk je dat Sikbock nu minder praatjes heeft?

Nee, natuurlijk niet.

#21 Stickmeister

+st Prediker

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Sikbock

als je denkt dat ik met jou weer eindeloos zetten ga herhalen heb je het mis prediker.. nee hoor, gefeliciteerd! hulde! geweldig speurwerk.. en natuurlijk: gefeliciteerd he?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Prediker - Reactie op #22

Lees: ‘Als je denkt dat ik tegenover jou mijn ongelijk ga toegeven dan heb je het mis prediker.. nee hoor, …’

#22.2 Sikbock - Reactie op #22.1

er is feitelijk niks veranderd prediker, het enige dat jullie hebben gedaan is jullie oude artikeltje recyclen en wat uitdiepen.. en nu ga ik wat nuttigs doen.. sukses met de aksie verder

#22.3 Prediker - Reactie op #22.2

Huh? Maar een half jaar geleden was je grote bezwaar nog dat het voorbarig was om er iets over te zeggen omdat de PVV dat onderzoek nog niet openbaar had gemaakt. Nu heeft de PVV – na veel bedelen en trekken – eindelijk aan verscheidene kamerleden inzage gegeven in de stukken die ze op het oog heeft (blijken idd losse printouts van zaken op Rechtspraak.nl te zijn, zoals ik destijds voorspelde); en daar heb je dan geen inhoudelijk commentaar op?

Vreemd hoor: voor een jurist als jij is dat immers een kolfje naar je hand? Jij zou hier toch iets inhoudelijks over moeten kunnen zeggen? Maar niks, noppes, nada, niente. Alleen een sneer dat Sargasso zogenaamd steeds meer lezers kwijtraakt (#57). Je valt wel gigantisch door de mand als inhoudsloze azijnpisser zo.

 • Volgende reactie op #22.2
#22.4 Rob - Reactie op #22.2

Het interessante aan het uitdiepen waar jij je nogal denigrerend over uitlaat, is dat juist dat aspect wat nu eenmaal manuren kost tegenwoordig veel te weinig gebeurt. Parlementsleden duikelen over elkaar heen op basis van nieuwsberichtjes in kranten en ondertussen heeft niemand enig idee waar het nieuws nu precies op gebaseerd is. We zien dit keer op keer terugkomen en ik vind het meer dan uitstekend dat Sargasso het steeds explicieter tot zijn taak maakt om de achtergronden te achterhalen en desnoods zelf het nieuws te scheppen.

Ik merk al veel van de veranderingen binnen Sargasso en het bevalt me echt uitstekend.

 • Volgende reactie op #22.2
 • Vorige reactie op #22.2
#22.5 vandyke - Reactie op #22.2

Er ligt ook een stuk van Teeven op tafel waaruit blijkt dat de analyse van Sargasso van een half jaar geleden klopt. Graag had ik rechts commentaar daarop gezien, maar misschien vanavond.

Zoals gewoonlijk komt Sikbock niet met inhoudelijke kritiek, maar produceer je alleen maar cynisme en sarcasme.

Eigenlijk zeg je ook dat nadenken een linkse hobby is geworden.

 • Vorige reactie op #22.2
#22.6 Prediker - Reactie op #22.5

Precies; jij en ik hadden een half jaar geleden al feilloos door wat Teeven nu in zijn brief bevestigt. En ik herinner Sikbock graag aan zijn eigen uitspraken naar aanleiding van mijn stuk destijds:

– “@ Steeph: prediker heeft wat betreft het internationaal privaatrecht geen enkel idee waar hij over praat.. dat is gewoon te ingewikkeld voor een niet-specialist..” (#22)

– “dat is jouw interpretatie prediker.. helaas voor jou ben je geen eenoog koning hier” (#26)

– “@ steeph correct.. ik beoordeel de inhoud meestal al ik die ken, en niet prematuur” (#28; op Steephs opmerking dat Sikbock niet op de inhoud ingaat).

Merk op dat Sikbock, ook nu de feiten op tafel liggen – en Sargasso het gewoon van meet af aan bij het rechte eind bleek te hebben, ook inzake het internationaal privaatrecht, een terrein dat volgens de zelfverklaarde jurist Sikbock te ingewikkeld zou zijn voor een niet-specialist; hetgeen de vraag doet rijzen waarom de niet-specialisten Wilders en Van Klaveren zich daarover uitspreken – angstvallig blijft vermijden om op de inhoud in te gaan.

#23 Sikbock

Het onderzoek van de PVV? Waar is de link?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 ABlau

@Sikbock
Dat is er niet. Het ‘onderzoek’ zijn de uitspraken zoals hierboven besproken. Dat is wat er door de PVV-fractie naar de andere Kamerfracties is gestuurd als ‘onderzoek’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24.1 Sikbock - Reactie op #24

In het artikel van Sargasso staat dat er wel degelijk een onderzoek van de PVV is gebruikt en ik zou graag een linkje zien naar dat onderzoek..

Dat Sargasso allerlei conclusies publiceert zonder dat de bronnen gecheckt kunnen worden is nogal discutabel.. zeker als men zichzelf nogal nadrukkelijk gaat lopen feliciteren..

==> eerst zien , dan pas discussie

#24.2 aynranddebiel - Reactie op #24.1

Euh Sickbock, het begint nu gewoon zielig te worden. Misschien kun je beter ophouden.

 • Volgende reactie op #24.1
#24.3 Sikbock - Reactie op #24.2

tsja.. gefeliciteerd dan maar

#24.4 Steeph - Reactie op #24.1

Sikbock, het “onderzoek” van de PVV bestond uit 8 documenten. Die documenten waren niets meer en niets minder dan de gelinkte uitspraken van de rechtbank. Dus als je op de linkjes klikt, heb je het ook. Er zit geen toegevoegde waarde in het plaatsen van de MS word bestanden.
Oh, en dat zegt dus ook iets over het “onderzoek” natuurlijk. Geen analyse, geen checks, geen conclusies, alleen een stapel uitspraken van de rechtbank.

 • Volgende reactie op #24.1
 • Vorige reactie op #24.1
#24.5 Prediker - Reactie op #24.1

Hoe zei Joram van Klaveren dat ook weer toen Tofik Dibi en Joanna Nouri hem naar dat PVV-onderzoek en die casussen vroegen? “Zoek zelf maar op Rechtspraak.nl”? Hahaha!

 • Vorige reactie op #24.1
#25 Sikbock

@ steeph: ok.. jullie hebben dus helemaal geen onderzoek van de Pvv.. is jullie eigen onderzoek dan niet 1 grote stropop-redenering?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 Prediker - Reactie op #25

Nee, stuk onbenul. Die acht documenten zijn het “PVV-onderzoek”. Die had Joram van Klaveren namelijk na veel bedelen en trekken aan zijn CDA-collega gemaild, en via hem hebben Tofik Dibi en andere kamerleden de PVV-onderbouwing gekregen en zo heeft Sargasso het ook in handen gekregen.

Het is dus zoals ik een half jaar geleden al concludeerde: er ís helemaal geen PVV-onderzoek. Ze hebben gewoon wat casussen van Rechtspraak.nl of Jure.nl getrokken en daar hele grote conclusies aan verbonden zonder goed te begrijpen waar ze het over hadden.

 • Volgende reactie op #25
#25.2 Steeph - Reactie op #25

Haal het bord voor je kop eens weg. Verder wat Prediker zegt.
Dus in plaats van ons aan te vallen kan je beter bij de PVV gaan lopen klagen over de inflatie die ze loslaten op het begrip “onderzoek”.

 • Volgende reactie op #25
 • Vorige reactie op #25
#25.3 Harm - Reactie op #25

Sickbock houdt toch eens op met zeuren. Als je dit niet snapt, wat snap je dan wel?
Heb je niet in de gaten dat je bezig bent om jezelf belachelijk te maken?

 • Vorige reactie op #25
#26 Hal Incandenza

@sikbock
Volgens Joram van Klaveren van de PVV is dit het onderzoek: 8 uitspraken zonder 1 regel toegevoegde tekst van de PVV. Zo is het vanuit de PVV-fractie gemaild naar andere Kamerleden ter voorbereiding op het debat van vanavond. Snappie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sikbock

nou, ik vertrouw er dan maar op (net als jullie blijkbaar) dat de Pvv door het rond mailen van wat losse uitspraken het achterste van haar tong heeft laten zien..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27.1 Sikbock - Reactie op #27

dat wordt prijsschieten voor de oppositie toch? * wacht in spanning af *

 • Volgende reactie op #27
#27.2 Prediker - Reactie op #27

Probeer je er nou niet onder uit te wurmen, Sikbock. Als de PVV een gedegen onderzoek zou hebben liggen, dat de toets van de kritiek zou kunnen doorstaan, hadden ze dat al lang en breed openbaar gemaakt op hun website.

In plaats daarvan hebben collega-kamerleden naar aanloop van dit Kamerdebat een half jaar moeten bedelen om inzage, en toen kwamen er acht pagina’s die zó van rechtspraak.nl waren getrokken.

You do the math.

p.s. Dom lijk je me niet; een irritante betweter wel. Je hebt vermoedelijk allang door hoe het zit, maar je wilt gewoon niet toegeven dat je een half jaar geleden (en nu weer) een te grote broek aan hebt getrokken, faalhaas.

 • Vorige reactie op #27
#27.3 Rob - Reactie op #27.2

“Dom lijk je me niet”

I beg to differ.

 • Volgende reactie op #27.2
#27.4 Harm - Reactie op #27.2

So do I. Ik wil niet lullig doen, maar misschien wil de Prediker zijn eigen “prestatie” iets meer relief geven? Is niet nodig hoor: deze slag heb je met vlag en wimpel in je voordeel beslecht.

 • Vorige reactie op #27.2
#28 Sikbock

allemaal aannames en weinig feiten prediker.. maar goed, als de pvv zegt dat die uitspraken het onderzoek zijn dan zal het wel..sukses met de aksie verder

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28.1 Prediker - Reactie op #28

Inderdaad: als PVV-kamerlid Joram van Klaveren eindeloos aan zijn hoofd wordt gezeurd om inzage in dat PVV-onderzoek en hij stuurt zijn eigen collega’s dan over de mail acht zaken, ontleend aan Rechtspraak.nl (waar hij eerder al naar verwees met de opmerking: zoek ze daar zelf maar na), dan mogen we er gevoeglijk van uitgaan dat dit het “PVV-onderzoek” is waar een half jaar geleden met veel tamtam gewag van werd gemaakt.

Dat is dan een alleszins redelijke aanname. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de PVV dan nog ergens een rapport van 20 kantjes of meer in de kast heeft liggen waarin ze haar gelijk alsnog bewijst. Want als ze dat had liggen, dan zou het alleszins in haar belang zijn om dat rapport gewoon te verspreiden en te laten zien dat ze wel degelijk een punt heeft.

Als ze namelijk acht printouts van het internet verspreid en collega-kamerleden in de waan laat dat dit het PVV-rapport is terwijl ze dat nu nóg niet hebben, dan heeft ze namelijk eveneens een groot probleem.

Maar dit kun je allemaal zelf bedenken. Waarom moet ik dit je dus voorkauwen?

 • Volgende reactie op #28
#28.2 Harm - Reactie op #28

Professor Sickbock speelt “hard to kill” in de stijl van Monthy Python and the Holy Grail.
Geen poot meer om op te staan, maar nog steeds een grote bek.

 • Vorige reactie op #28
#29 Sikbock

@prediker:

Je eerste artikel was een slag in de lucht en niet gebaseerd op feiten. Dat je achteraf de schijn mee hebt maakt je artikel destijds niet beter. Dat je daarnaast hier alle lof komt oogsten terwijl je aan dit onderzoek van Sargasso niet eens hebt mee gewerkt is daarnaast nogal vermaekelijk.

Ik kan hier verder nog wel een hele tour maken dat het “onderzoek” van de PVV helemaal geen onderzoek is en dat onderzoek van Sargasso dus 1 grote stropop is maar dat vind ik niet zivol. Bovendien heb verder geen zin in je eindeloze gedram, dus ik wens je gewoon sukses..

@ Harm: woef!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29.1 Harm - Reactie op #29

Sikbock kan maar niet genoeg krijgen van het pak slaag. Masochist!

 • Volgende reactie op #29
#29.2 Prediker - Reactie op #29

Ik kom hier niet alle lof oogsten, Sikbock. Ik kom hier jouw lof oogsten omdat ik een half jaar geleden al precies beschreef hoe het zat en jij halsstarrig volhield dat ik dat niet kon weten omdat ik dat onderzoek niet had gezien.

Als je nou gewoon je mond had gehouden… maar nee, ondanks dat inmiddels zelfs voor een hardnekkige ontkenner als jij zonneklaar is hoe de vork in de steel zit, laat je in #57 gewoon nog een keer je broek zakken om over een Sargasso-factcheck heen te pissen. Maar dan moet je niet gek op kijken als je met je broek op je enkels op de gevoelige plaat komt te staan.

 • Volgende reactie op #29
 • Vorige reactie op #29
#29.3 Johanna - Reactie op #29

Dat het onderzoek van de PVV geen onderzoek is, kijk daar kunnen we het snel over eens zijn. Alleen: dat moet je niet ons verwijten maar de PVV.

Dat ons onderzoek een stropop zou zijn, is natuurlijk onzin. Want de uitspraken die we analyseren, zijn de acht uitspraken die de PVV zelf aan andere partijen beschikbaar stelde als zijnde ‘het onderzoek’. Ook daarvoor moet je dus bij de PVV zijn.

Ter verdere overweging: stel dat er wél een uitgebreider onderzoek is dan 8 losse uitspraken van rechtspraak.nl. Andere partijen verzoeken om dat onderzoek, maar de PVV reageert niet. Hoe zouden we dat kunnen noemen?

 • Volgende reactie op #29
 • Vorige reactie op #29
#29.4 pedro - Reactie op #29

@sikbock: “Ik kan hier verder nog wel een hele tour maken dat het “onderzoek” van de PVV helemaal geen onderzoek is en dat onderzoek van Sargasso dus 1 grote stropop is maar dat vind ik niet zivol”

Het is voor jou weinig zinvol. Voor vrijwel iedereen anders is het volslagen zinloos, want je opmerking geeft al aan, dat het hele PVV onderzoek een grote stropop is.

 • Vorige reactie op #29
#30 Prediker

Dat de PVV poep praat over dit onderwerp, begint langzaam ook tot de media door te dringen.

– Nu.nl: ‘PVV praat onzin over sjariarecht’

– Trouw: PVV zit fout: Nederland gebruikt geen islamitisch recht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #30

Yo, Sargasso wordt helemaal aangehaald in de ‘mainstream’ media. (Trouw in dit geval). Viel me al op dat je regelmatig items bij de NRC ziet die een dag daarvoor op Sargasso stonden. Maar dan wordt dat niet vermeld.

Hopelijk is dat een goed teken, en niet het begin van de inkapseling door die ‘gecorrumpeerde AP/Reuter citeerders’? ;o)

 • Volgende reactie op #30
#30.2 vandyke - Reactie op #30

Onderaan het artikel in Trouw:
“De PVV was donderdag niet tijdig bereikbaar voor commentaar.
Het zal ook niet.

 • Vorige reactie op #30
#31 john Berg

‘sharia’ rechttspraak kan wel degelijk onderhands door Nederlandse Rechtbanken gebruikt worden, i.p.v.de wet op ‘blasfemie’ (afgeschaft), kan de wet ‘groeps/religiebelediging’ als ‘blasfemie op Koran’ door moslims gebruikt om Nederlanders voor rechtbanken te dagen (w.o. Wilders)- zoals die dat gewend zijn te doen in landen van herkomst waar t/m de doodstraf staat in ‘heilige sharia’ strafrecht.

Maak je buik maar nat! De vraag is hoeveel Nederlanders al voor rechtbanken gedaagd werden door moslims – en straf kregen. Als slechts angstaanjagende ontwikkelingen in ‘seculier Nederland’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31.1 Prediker - Reactie op #31

Wilders is vrijgesproken, en dat juist met het argument dat Wilders religie-/ideologiekritiek pleegde en dat dit valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Je kletst dus uit je nek.

#32 boyke

Wat een onzin debat. De PVV heeft zeker niets beters te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie