CU: ChristenUnie: allerarmsten niet vergeten

CU: ChristenUnie: allerarmsten niet vergeten

Ethiopië dinsdag 038De effecten van de wereldwijde crises treffen de allerarmsten in de wereld het hardst. Het halen van de Millennium- en Developmentdoelen komen daarmee in gevaar. De ChristenUnie heeft het kabinet daarom gevraagd, in te zetten op behoud van de eerder gemaakte internationale afspraken ter bevordering van een duurzame economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden. Ook moet de regering andere landen actief oproepen hetzelfde te doen. Een motie met die strekking, ingediend door Arie Slob tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer , kreeg ruime steun van de Kamer.

De ChristenUnie vindt het een morele plicht om de allerarmsten juist nu te ontzien en de in het jaar 2000 gemaakte Millenniumdoelen na te komen. Het kabinet moet zich houden aan internationale afspraken die een duurzame economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden bevorderen, en dit onderwerp ook agenderen tijdens de aanstaande G20-top in Pittsburgh.

,,We zijn deze dagen natuurlijk heel erg met onszelf bezig”, zei Slob in een toelichting op de motie; ,,met ons land en alles wat daarvoor nodig is. Terecht. Gelukkig hebben we ook van tijd tot tijd over de grenzen gekeken, met name als het om duurzaamheid ging. De top van Kopenhagen is genoemd en ook de top van Pittsburgh. Ik ben blij dat de minister-president heeft aangegeven dat als het nodig is en hij ruimte in zijn agenda heeft, hij zelf naar Kopenhagen zal gaan. Ik denk dat het ook van belang is dat we in deze discussies de allerarmsten van de wereld niet vergeten en dan is de G20-top Pittsburgh van groot belang.”

De motie kreeg steun van SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP en CDA. De fracties van VVD, PVV en Verdonk waren tegen. Slob: ,,Horende de Kamer en het klimaat waarin we op dit moment met elkaar verkeren, maar ook wetende wat de situatie van de allerarmsten in deze wereld is, denk ik dat het goed is dat we dit signaal afgeven. De president van de Wereldbank heeft echt een noodsignaal afgegeven en we weten ook dat nogal wat landen in deze wereld – Nederland loopt echt vooraan -hun verantwoordelijkheden niet nemen, zelfs niet nadat ze de OESO-normen al in de jaren zeventig hebben onderschreven. Vandaar dit signaal.”

De financiële en economische crisis treft ontwikkelingslanden dubbel: niet alleen dalen handelsinkomsten, overboekingen van migranten, inkomsten uit toerisme, en private kapitaalstromen, ook de wereldwijde ontwikkelingshulp – nu juist meer nodig dan ooit – dreigt ook lager uit te vallen dan verwacht.

 

 

 

Tekst van de aangenomen motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking op dit moment substantieel is gedaald ten gevolge van de teruggang van het bnp;

overwegende dat de effecten van de wereldwijde crises de allerarmsten in de wereld het hardst treffen en het halen van de Millennium en Development-doelen daarmee in gevaar komt;

verzoekt de regering, in te zetten op behoud van de eerder gemaakte internationale afspraken ter bevordering van een duurzame economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden en andere landen actief op te roepen hetzelfde te doen;

verzoekt de regering, voorts dit te agenderen op de top te Pittsburgh,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

  1. 1

    Ach, die linkse hobby’s…

    Grappig dat ik dit jaar Weisglas heb horen vertellen dat hij niet voor een daling van het BNP percentage voor ontwikkelingssamenwerking is. Snap wel dat de VVD daarom met Boekesteijn een harde lijn uitzet.

    Overigens blijf ik zelf van mening dat het gaat niet om het bedrag, het gaat om de besteding: gegeven geld niet tientallen jaren onderdeel van een lands begroting, tijdelijkheid, en geen incidentele projecten zoals waterputten, maar meer gestructureerde hulp zodat ze zelf waterputten kunnen slaan of zelfs een bureaucratisch belastingsysteem kunnen opzetten.