Climate Action Tracker: Parijs komt in zicht, maar is nog ver

ANALYSE - Climate Action Tracker, een onderzoeksgroep die het klimaatbeleid van landen al ruim 10 jaar analyseert, stelt in een analyse dat de nieuw aangekondigde klimaatdoelen van China, Zuid-Korea en Japan de 1,5 graden grens uit het Klimaatakkoord van Parijs binnen bereik brengen. Kanttekening daarbij is dat de doelen nog niet voorzien zijn van beleidsmaatregelen en dat een aantal landen sterk inzet op negatieve emissietechnieken. Daarvan is niet altijd zeker of ze op grote schaal de beoogde resultaten gaan halen. De huidige doelstellingen zijn nog niet voldoende voor 1,5 graden. Volgens Climate Action Tracker komt met de huidige doelstellingen de temperatuurstijging in 2100 uit op 2,1 graden Celsius. Er is nog wel een beleidsgat. Met de huidige beleidsmaatregelen komt de temperatuurstijging uit op 2,7 tot 3,1 graden Celsius.

Bron: Carbon Action Tracker

Klimaatneutraal in 2050

Een groeiend aantal landen stelt zichzelf tot doel om halverwege deze eeuw netto geen uitstoot van broeikasgassen meer te veroorzaken. Volgens Carbon Action Tracker zijn er inmiddels 127 landen, samen goed zijn voor 63% van de uitstoot van broeikasgassen, die zichzelf tot doel hebben gesteld om klimaatneutraal te worden of overwegen dat als doel te stellen. Daarmee beginnen de lange termijn doelen in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs. Wat de analyse van Carbon Action Tracker laat zien is dat het Klimaatakkoord van Parijs werkt. Na het mislukken van de onderhandelingen in Kopenhagen in 2009 koerste de wereld af op een stijging van 3,5 graden Celsius. Inmiddels is daar 0,7 graden vanaf door geïmplementeerd beleid. Het effect van de dit jaar aangekondigde aanscherpingen van de doelstellingen haalt hier 0,5 graden vanaf.

Bron: Carbon Action Tracker

Gat tussen doelen en beleid

Ondanks het positieve nieuws blijft er een gat tussen de doelen die overheden stellen voor de lange termijn en het effect van het huidige beleid.

Bron: Carbon Action Tracker

Met het huidige beleid komt de opwarming van de aarde in 2100 uit op 2,7 tot 3,1 graden Celsius. Het is daarom volgens Carbon Action Tracker zaak om de doelen voor de korte termijn, tot 2030, aan te scherpen. En om nu aanvullende beleidsmaatregelen te nemen om de emissies voor 2030 omlaag te krijgen.

Reacties (4)

#1 Hans Verbeek

In 2019 bedroeg de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen 34 Gt CO2. In de grafiek in het CAT-document is er sprake van 50 Gt CO2equivalent. Kennelijk omdat er ook andere broeikasgassen worden meegeteld… bijv. methaangas uit de landbouw.
Dat meetellen van die andere gassen is een keuze. Je kunt je natuurlijk ook beperken tot de uitstoot van CO2. Als je de doelpalen neerzet bij CO2-neutraal lijkt de doelstelling van Parijs binnen handbereik. Juist het meetellen van ander broeikasgassen ertoe leidt dat de er aanvullend beleid nodig is. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis, net zoals de Club van Rome het helemaal mis had ….

  • Volgende discussie
#2 Hans Custers

@1

Dus het probleem lijkt kleiner dan het is als je een deel ervan buiten beschouwing laat. Hoe is het mogelijk! Moet je er lang op studeren om tot zulke inzichten te komen?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Hans Verbeek

@2: nee, je snapt dat pas als je het ziet.
Door ook andere broeikasgassen mee te tellen lijkt het probleem groter dan het in werkelijkheid is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Hans Custers

#3

Want andere broeikasgassen zijn geen echte broeikasgassen?
Want andere broeikasgassen zijn niet meegenomen in de doelstellingen van Parijs?

Met andere woorden: bullshit!

  • Vorige discussie