Babytsunami? Onzin!

DATA - Opnieuw blijkt uit vandaag gepubliceerde CBS-cijfers dat het maar niet wil opschieten met de ‘overspoeling’ van allochtone baby’s van Nederland. Ook de tsunami van moslimbaby’s blijft uit.

Kijk zelf maar. Hieronder staat het totaalbeeld van het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt, het zogenaamde vruchtbaarheidscijfer. Veel lijntjes, maar wel interessante lijntjes.

Gemiddeld moet een vrouw in haar vruchtbare periode iets meer dan twee kinderen krijgen om de bevolking op peil te houden. Iets meer dan twee ja, omdat er iets meer jongetjes worden geboren en er vrouwen overlijden voor het einde van hun vruchtbaarheid. Een vruchtbaarheidscijfer van ongeveer 2,1 houdt de bevolking dus in stand. (In de grafiek is die 2,1 met een streep-stippellijn aangegeven.) Het is duidelijk dat alle hier weergegeven groepen –op de Marokkaanse na- beneden die grens zijn gezakt. De Nederlandse bevolking was al in 1973 onder water (CBS). Zonder immigratie zal onze bevolking binnen de kortste keren onherroepelijk dalen. De grafiek maakt duidelijk dat Nederland hier wel hard naartoe op weg is. Het vruchtbaarheidscijfer van Marokkanen zakt snel en over een paar jaar zitten ook zij beneden de 2,1.

In 1996 was het vruchtbaarheidscijfer van de totale Nederlandse bevolking nog nauwelijks 1,5. In 2010 is die met een zesde gestegen naar 1,8. Die stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan de autochtone bevolking. Het vruchtbaarheidscijfer van de allochtonen daalde in die periode, vooral door flinke dalingen bij de Turken en Marokkanen. Het Turkse en Marokkaanse  vruchtbaarheidscijfer daalde in die periode namelijk met een kwart. De Surinaamse en Antilliaanse moeders volgen de autochtone bevolking. Het vruchtbaarheidscijfer van de niet-westerse bevolkingsgroep is gedaald naar 1,9 en die van de westerse is iets gestegen naar 1,55. Alsnog laag dus. De autochtone bevolking heeft nu een vruchtbaarheidscijfer van gemiddeld 1,80 kinderen per vrouw dat is zelfs hoger dan die van de allochtone bevolkingsgroep met 1,77. Zeer opmerkelijk.

Wereldwijd is het vruchtbaarheidscijfer 2,4 en dat is een halvering t.o.v.1965. Nederland zit daar dus flink onder. Opvallend is dat Marokkaanse vrouwen van de 1ste generatie meer kinderen krijgen dan hun zusters in Marokko (2,8 om 2,3). Turkse vrouwen daar in tegen juist weer wat minder (onder de 2 om 2,1).

Het CBS geeft geen aparte cijfers over het vruchtbaarheidscijfers van bijvoorbeeld moslima’s, maar geeft alleen cijfers van Turken en Marokkanen. Aangezien Turken en Marokkanen verreweg de grootste groep vormen van iedereen afkomstig uit een moslimland, is een gemiddelde een goede indicatie van het vruchtbaarheidscijfer van moslima’s. Dat is ongeveer 2,1. Die 2,1 is dus precies genoeg om de bevolkingsgroep in stand te houden.

Als je deze cijfers ziet dan vraag je je toch in ernst af hoe mensen in hemelsnaam in theorieën kunnen geloven dat moslims door middel van gigantische geboortecijfers de ‘vijand’ –dat zijn wij dus- zou overspoelen – “outbreeding the enemy”. En het zijn niet de minste die dat geloof aanhangen.

Dan nog even iets over het absolute aantal kinderen (te zien in de figuur hieronder).

Het aantal kinderen van autochtonen daalde van een piek in 2000 van 159.000 met maar liefst 24.000 naar 134.000 in 2007 en hangt nu op dat aantal. Die val was niet onverwacht, hij voert terug tot de jaren zestig met de uitvinding van de pil en een generatie (babyboom) die bedacht dat er nog wel andere dingen in de wereld te doen zijn dan kinderen krijgen. Het gevolg zie je nu in het aantal kinderen.

Niet-westerse geboorten maken nu een zesde uit van het totaal aantal geboren baby’s. Het CBS verwacht dat in 2020 dat een achtste zal zijn. Nu is voorspellen van dat soort zaken in de toekomst geen koffiedik kijken, het is wetenschap, maar de onzekerheden zijn groot. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de bezuinigingen op de kinderopvang? Wat gaat er met de immigratie gebeuren?

Niettemin weten we al jaren dat de tweede generatie veel minder kinderen krijgt dan de eerste en dat die eerste generatie steeds minder belangrijk wordt door de afnemende immigratie.

Bron CBS, Wereldbank

Noot: Het vruchtbaarheidscijfer is het gemiddeld aantal kinderen dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd krijgen –dus inclusief de vrouwen die geen kinderen krijgen. De berekening is zo dat de invloed van een ongelijke leeftijdsverdeling binnen een groep zoveel mogelijk wordt gecorrigeerd.

 1. 7

  Helder, maar het blijft zeer verontrustend dat het überhaupt nodig is om een politieke visie te weerspreken door een analyse van bevolkingsgroei opgesplitst naar afkomst. Waarschijnlijk helpen cijfers helaas ook niet tegen angstbeelden en door volksmenners opgehitste mensen.

 2. 9

  Een hele belangrijke factor in het veranderen van samenstelling van de bevolking is de leeftijd waarop ouders hun kinderen krijgen. Opmerkelijk dat je dat aspect weglaat, temeer daar je – als je de bevolkingsopbouw van Nederland een ietsiepietsie kent – toch wel iets moet opvallen aan je staafgrafiek. Even wat cijfertjes uit die grafiek bij wat nummertjes van het CBS in een spreadsheet kieperen leert dat allochtonen per hoofd van de bevolking ongeveer 50% meer kinderen krijgen dan autochtonen. Goh!

  Het CBS verwacht dat het aandeel allochtonen in 2050 is gegroeid van 19% nu tot 30% in 2050. Daar is een aardig golfje van babies voor nodig maar geen tsunami. De zgn. derde generatie beschouwt men overigens gewoon als autochtoon dus die zit niet bij die 30%. Je stelling dat Nederland niet in Eurabie verandert kun je derhalve ook niet met deze cijfers onderbouwen.

  En zo klopt er nog veel meer niet. Ik vraag me af wat je hiermee wil bereiken? Je ontkent de werkelijkheid door selectief te winkelen in de cijfers van het CBS. Daar heeft niemand wat aan. De samenstelling van de bevolking verandert en dat heeft allerlei gevolgen; de op onderwijsniveau, arbeidsdeelname, taalbeheersing, welvaart, emancipatie en criminaliteit slechtst scorende bevolkingsgroep groeit het hardst. Dat kun je wel ontkennen door de cijfers te verdraaien, maar daar is niemand mee geholpen. Vooral die bevolkingsgroep niet.

  De bij dit soort grapjes verplichte link naar de video van Albert Bartlett laat ik even weg.

 3. 11

  @9 De allochtone bevolkingsgroep is jong. Beter gezegd de niet-westerse bevolkingsgroep is jong. Dat jong zijn heeft twee gevolgen: er sterven minder mensen door ouderdom en het aantal kinderen per hoofd van de bevolkingsgroep is ook hoger. Er zijn immers meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Ook al krijgen die per vrouw minder kinderen dan autochtonen, dan nog kan men per hoofd van de bevolking meer kinderen krijgen. Ik kan mij direct voorstellen dat in een vinexwijk meer kinderen worden geboren per hoofd van de bevolking dan in een binnenstad, maar dat wil niet zeggen dat het aantal kinderen dat vrouwen krijgen in de vinexwijk hoger is.
  Overigens daalt het aantal kinderen per hoofd van de bevolking van niet-westersen hard omdat men ouder wordt.

  Een autochtoon is gemiddeld 41 jaar en een niet-westerse allochtoon 29
  http://www.flipvandyke.nl/2010/11/bevolkingsgroepen-gemiddelde-leeftijd-en-leeftijd-gehuwden/

  Het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd is bij niet-westersen ongeveer 50% hoger, dus het aantal geboorten per hoofd van de bevolking is ook 50% hoger dan dat ze zou hebben gehad als zij dezelfde leeftijdsopbouw zouden gehad als autochtonen.

  Zeg ik dan dat de niet-westerse bevolkingsgroep niet groeit? Natuurlijk niet. Als je de link onder het artikel Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami zou hebben gevolgd, dan zie je dat ik uitvoerig in ga op de groei van de bevolkingsgroep.

 4. 12

  +1

  Wat vlaflip probeert te bereiken: met een overdaad aan selectief geshopte statistieken en zelf in elkaar geflantste grafieken voor “zijn kant” (progressief jaren ’80 Linkse Kerk links) het wetenschappelijke en morele gelijk (terug)winnen.

 5. 14

  @JSK en @zmoc
  De definitie van het vruchtbaarheidscijfer moet worden ingebracht om die discussie goed te kunnen voeren. Het is een technische discussie en @Vandyke geeft ergens hierboven al aan dat de correcties voor de bevolkingsopbouw in het cijfer zitten. Daar zal ongetwijfeld over te discussiëren zijn.

 6. 15

  Ja allemaal heel leuk en aardig. Ik wees alleen even naar je staafgrafiek om je erop te wijzen dat wat je daar ziet de strekking van je artikel lijkt tegen te spreken en ik nader onderzoek van de auteur zou verwachten wat ik niet in het artikel terugzie. In #11 doe je net alsof dit simpele feitje irrelevant is omdat de allochtoonse bevolkingspiramide nog is afgetopt. Mijns inziens maakt dat het helemaal niet irrelevant; het wil enkel zeggen dat deze situatie (50% meer geboortes per capita) tijdelijk is. Maar hij is er wel degelijk.

  Maargoed, dat terzijde, daar ging het me niet om, ik noemde dat alleen even om je erop te wijzen dat de grafieken die je gebruikt genoeg vragen oproepen die m.i. gezien het doel en de strekking van het artikel in het artikel beantwoord zouden horen worden. Het antwoord op een van die onbeantwoorde vragen is op de lange termijn vooralsnog structureel invloedrijke vaststelling dat allochtone vrouwen veel jonger kinderen krijgen, waardoor de strekking van je artikel simpelweg niet meer strookt met de werkelijkheid. Waarom zou je dat aspect weglaten?!

  Overigens laat je dat aspect ook in Anders Breivik: de massa-immigratie en babytsunami weg. Daarmee durf ik wel te stellen dat je in dat artikel helemaal niet uitvoerig in gaat op de groei van de bevolkingsgroep, het is net zo’n pseudowetenschappelijke poging de realiteit om te buigen. Maargoed, dat artikel gaat over moslims, niet over allochtonen, dus dat lijkt me sowieso appels met peren vergelijken.

 7. 16

  JSK: zeik niet zo. Je agressie is volledig misplaatst. Als je kritiek hebt dan neem ik aan dat je dat in normale bewoordingen, met argumenten en zo nodig feiten ondersteunt, kan opschrijven.

  Vroeger had je nog wel eens wat zinnigs te melden, maar tegenwoordig is het alleen agressief op de man.

 8. 17

  Interessante punten. Alleen zie ik niet wat dat afdoet aan wat de cijfers van VanDyke wel laten zien. Door het dalende geboortecijfer zal een allochtone babyboom immers per definitie tijdelijk zijn. Als de huidige trend zich doorzet zal zich een nieuw evenwicht instellen.

  De conclusie dat de allochtonen/moslims ons er niet uit gaan fokken lijkt me op basis van deze cijfers wel te maken.

  In hoeverre dit onderscheid in de toekomst nog relevant is blijft vervolgens de vraag. Uiteraard hebben de katholieken begin deze eeuw hun aandeel in de bevolking flink verstevigd door hun hoge kindertal. Nu is dat niet echt meer relevant, de katholieke kerk is een marginaal verschijnsel geworden.

 9. 18

  Het vruchtbaarheidscijfer is een wereldwijd geaccepteerde manier om uit te rekenen hoeveel kinderen vrouwen gemiddeld krijgen.

  Je kan natuurlijk alle vrouwen nemen en uitrekenen hoeveel kinderen die dan gemiddeld krijgen (methode zmoc)
  Nadeel is dat niet alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd zitten. Integendeel het percentage vrouwen in de vruchtbare leeftijd daalt.
  Dan neem je alleen vrouwen in de vruchtbare leeftijd zou je zeggen. Dat kan als je maar een geheel gelijke verdeling over de leeftijden hebt. Bij autochtonen is het zo dat er aanzienlijk meer vrouwen tussen de 40 en 45 zijn dan tussen de 25 en 30. Bij NWA is dat precies andersom.
  Vrouwen tussen de 40 en 45 krijgen veel minder kinderen dan vrouwen tussen de 25 en 35.

  Dat werkt dus ook niet en daarom is het vruchtbaarheidscijfer ontwikkeld:

  Het is een methode om uit te rekenen hoeveel kinderen gemiddeld een vrouw op dat moment zal krijgen die aan het begin staan van hun vruchtbare periode, blijft leven tot het einde van die vruchtbare periode en hetzelfde patroon gaat volgen van het aantal baby’s van de vrouwen die nu in de vruchtbare periode zit.
  Het is dus niet een methode die precies zegt hoeveel kinderen vrouwen nu krijgen, maar wat het patroon is.

  Door de methode ondervang je een ongelijke bevolkingsopbouw.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate

 10. 20

  OK, je kan vinden dat ik over andere aspecten ook had moeten schrijven, maar ik kreeg gisteren nog op mijn donder van de redactie dat mijn artikelen te lang zijn.

  De grafiek en de staaf spreken elkaar niet tegen. De conclusie die je kan trekken is dat als het VC daalt en het totaal aantal geboorten stijgt het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd dan ook moet stijgen.
  Ik heb even de cijfers opgezocht: in 1996 waren er 218.000 niet-westerse vrouwen tussen de 20 en 40 en nu zijn dat er 344.000 een stijging van 58%. Je zou dan ook verwachten dat het aantal baby’s met 58% zou stijgen. Dat is dus niet het geval, de stijging is 34%. Verklaring? Het vruchtbaarheidscijfer is sterk gedaald.
  Uiteraard is dit even met heel grove cijfers berekend.

 11. 21

  De definitie van vruchtbaarheidscijfer is klip en klaar. Het is een handig middel bij praten over de omvang van de bevolking als alle andere factoren niet veranderen. Zodra andere factoren wel veranderen of variëren over tijd of bevolkingsgroep, wordt het redeneren over omvang en samenstelling van de bevolking puur op basis van het vruchtbaarheidscijfer een farce.

  Het is dan ook niet voor niks dat de indruk (cijfers noemt ie niet, meer dan een indruk is het niet) die Vandyke wekt niet overeenkomt met de voorspellingen van het CBS, waar ie zijn zorgvuldig geselecteerde cijfers haalt en waar de partij die hij wil tegenspreken (de PVV) zich op baseert.

  Begrijp me niet verkeerd, ik wil dolgraag horen dat het zo is als Vandyke zegt. Maar het is evident dat zijn methode dusdanig rommelig is dat we er maar beter niet op kunnen vertrouwen.

 12. 23

  Hoe groot de vruchtbaarheid van de huidige generatie vruchtbare vrouwen is kan je pas bepalen over 30-35 jaar. Om toch iets zinvols te kunnen zeggen wordt het VC gebruikt.
  Dit gebeurt in de hele wereld. Iedereen gebruikt het VC.
  Ook het CBS bij de bevolkingsprognose waar je zo graag naar refereert:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80763NED&D1=a&D2=0,5,10,15,20,25,30,40,45&HDR=T&STB=G1&VW=T

  Kan je precies aangeven met welke woorden ik welke indruk wek die in strijd zou zijn met wat het CBS zegt?

 13. 24

  Nou dat zie ik niet zo. Vandyke legt voortdurend uit waar hij zijn cijfers vandaan haalt en wat ze zeggen. Meestal blijkt dan op basis van de cijfers dat de PVV maar wat onzin uitkraamt, maar dat hoeft niet persé.

  Dit stuk over het vruchtbaarheidscijfer vind ik uitermate informatief, zeker ook uitgesplitst naar etnische groep.

  Het vruchtbaarheidscijfer is niet een door VanDyke bedacht concept, maar een internationaal veel gebruikte eenheid. Er zijn ook allerlei interessante dingen in de grafiek te zijn, bijvoorbeeld juist het stijgende geboortecijfer onder autochtonen.

  Uiteindelijk wijzen al die cijfers in dezelfde richting: de immigrantengroepen integreren langzaam maar zeker in de Nederlandse samenleving, en worden daardoor steeds minder als zodanig herkenbaar. Er is gemiddeld een generatie of 3 nodig, (wat niet wil zeggen dat alle verschillen dan verdwenen zijn).

 14. 26

  Een artikel dat de Nederlander fijn in slaap sust.

  Je mag geloven wat je wil, maar loop nu eens één keer een avond door Den Haag of een andere grote stad. Bijna alle jeugd die je dan rond ziet lopen is van allochtone afkomst. Ik ben ik vakantielanden geweest waar nog meer Nederlanders rondliepen dan op een willekeurige avond in Den Haag.
  Als dit niet door immigratie of geboorte komt, waar wel van?

 15. 27

  -Dit kan niet waar zijn want allochtonen wonen niet in de grote stad.
  -Dit artikel ging inderdaad over immigratie
  -Het blijkt duidelijk uit figuur 2 dat allochtonen geen kinderen krijgen.
  -Het gebrek aan autochtonen in de stad komt omdat ze blijkbaar allemaal in uw vakantielanden zitten.
  -De mensen die u ziet in Den Haagzijn geen allochtonen maar vakantiegangers uit Afrika.
  -Er lijden nogal wat Nederlanders aan slapeloosheid dus ik ben blij dat ik een oplossing voor dat probleem heb kunnen leveren.
  -PVV’ers hebben een wonderbaarlijk vermogen is mij gebleken, dat zij aan mensen kunnen zien -meestal door uit het raam te kijken- dat zij net zijn geïmmigreerd.