ANONIEMPJE: Democratisch Appèl anno 2008

In het kader van de lopende discussie over privacy hier een bijdrage van D66 Europarlementarier Sophie in ’t Veld.

ANONIEMPJE: Democratisch Appèl anno 2008

Onschuldige mensen hebben niks te verbergen” zegt VVD Kamerlid Fred Teeven. Hij vindt dat we best nog méér privacy mogen offeren in de strijd tegen misdaad en terrorisme. Heel veel mensen zijn het met hem eens. En oppervlakkig gezien klinkt het inderdaad logisch: hoe meer controle, hoe groter de kans om booswichten op te sporen. Dus hebben burgers in de laatste jaren zonder morren toegestaan dat de overheid inzicht krijgt in elk intiem detail van hun privé-leven.

Maar de werkelijkheid is niet zo simpel. Het is een fictie dat we in ruil voor minder privacy en minder vrijheid automatisch meer veiligheid krijgen. En een gevaarlijke fictie bovendien. Een fictie die geen daadwerkelijke veiligheid schept, maar een schijnveiligheid.

Wat weet de overheid van ons?

De overheid weet wie we zijn, wie onze vrienden zijn, met wie we bellen en mailen en waarover, wat we eten en drinken, welke boeken we lenen uit de bieb, welke websites we bezoeken en wat we op Google zoeken, welke ziektes of psychische problemen we hebben, van welke politieke beweging of kerkgenootschap we lid zijn, dat we een partner zoeken op een datingsite of de Viva dildo bestellen, hoeveel geld we op onze bankrekening hebben en naar wie we geld overmaken. Door passagiersgegevens, OV chipkaart, kilometerheffing, camera’s in de publieke ruimte, Google Earth en RFID chips valt van minuut tot minuut vast te stellen waar we ons bevinden. Binnenkort zijn ook onze vingerafdrukken en DNA opgeslagen in centrale gegevensbanken. Als de regering haar zin krijgt worden in het electronisch kinddossier ook details over onze luieruitslag, kleuterdriftbuien en opvoedgewoonten van onze ouders bijgehouden. Intelligente camera’s en microfoons analyseren ons gedrag, en superscans kijken dwars door onze kleding of door de muren van onze woning heen. Dit is allemaal geen science fiction meer, het is werkelijkheid geworden. Kortom: het is voor een normaal mens vrijwel onmogelijk zich aan het Alziend Oog te onttrekken, behoudens misschien in je eigen badkamer of ver weg van de bewoonde wereld, diep in de bossen.

Wat gebeurt er met al die persoonlijke informatie?

Persoonsgegevens werden altijd al gebruikt, maar in het huidige tijdperk van gigantische databestanden die op elk gewenst moment op elke plek ter wereld opvraagbaar zijn, ligt de nadruk steeds meer op “preventie”. De suggestie wordt gewekt dat we uit al die triljoenen gegevens over burgers met één simpele druk op de knop een uitdraai kunnen produceren met de namen van terroristen of potentiële terroristen, en dat we met een geautomatiseerde analyse van grote massa’s persoonsgegevens het gedrag van mensen kunnen voorspellen.

Dit is onzin, gebaseerd op een blind geloof dat technologie ons kan beschermen tegen alles wat onaangenaam of bedreigend is in de wereld. De methoden die worden toegepast zijn veel te grof voor het doel. Dat blijkt bijvoorbeeld ook wel uit het feit dat er momenteel op de terror watch lists van de VS al zo’n kleine miljoen mensen staan. Niet dat al die mensen een daadwerkelijk risico vormen, maar ze zijn op grond van een geautomatiseerde zoektocht (data mining en profiling) aangemerkt om extra te worden gecontroleerd.

Natuurlijk moeten politie, justitie en veiligheidsdiensten toegang krijgen tot alle informatie die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. In gevallen waar een concrete verdenking bestaat kunnen ze toegang krijgen via de rechter of via procedures, zodat getoetst wordt of er een gerede aanleiding is om bepaalde personen te onderzoeken, en om willekeur te voorkomen. Nieuw is dat nu onbeperkte toegang wordt gegeven aan volledige databestanden van bedrijven en organisaties, waarin ook zonder gerede verdenking gezocht kan worden. Hiermee verschuift in de praktijk de bewijslast van de overheid naar het individu.

Maar dit is toch nodig voor onze veiligheid?

Het massale gebruik van persoonsgegevens wordt altijd onderbouwd met het argument van de strijd tegen het terrorisme en georganiseerde misdaad. Maar in de kleine lettertjes staan allerlei andere doelstellingen die niets met terrorisme te maken hebben. Zo mogen volgens het EU-VS akkoord Passagiersgegevens ook worden gebruikt voor de bestrijding van epidemieën, en tegen “overige risico’s” (dat is dus zo’n beetje alles). Doelstellingen als “openbare orde”, “nationale veiligheid” of “wetshandhaving en veiligheid” zijn breed genoeg om zo’n beetje elk gebruik toe te staan. Soms is het explicieter: het screenen van sollicitanten bij de overheid, screenen van verzekeringnemers of aspirant-adoptieouders, het weren van HIV patiënten, het opsporen van belastingfraudeurs, illegale immigranten of bolletjesslikkers. Een klassieker is het in de gaten houden van politici, activisten, journalisten, academici en kunstenaars die er een uitgesproken politieke mening op na houden (nee, ik lijd niet aan complotdenken: vorig jaar werden oude rapporten van de CIA openbaar waaruit bleek dat op grote schaal publieke persoonlijkheden in de smiezen werden gehouden, tot en met Jane Fonda aan toe).

De effectiviteit van de grootscheepse controle op burgers in de strijd tegen terrorisme is nog allesbehalve duidelijk. Het zijn vooral politici die onomwonden beweren dat deze maatregelen absoluut noodzakelijk zijn. Veel experts zetten hier echter kanttekeningen bij. Zoals Armando Spataro (een Italiaanse Procureur en terroristenjager) het uitdrukte: als je zoekt naar een speld in een hooiberg, is het laatste wat je moet doen de hooiberg groter maken! Het Europees Parlement vraagt al jaren naar een grondige evaluatie en naar feitenmateriaal over de resultaten van het beleid. Dat wordt systematisch geweigerd. Uit het beetje materiaal dat voorhanden is (ironisch genoeg vanuit Britse en Amerikaanse overheidsdiensten), blijkt dat passagiersgegevens wellicht kunnen bijdragen aan het vangen van bolletjesslikkers, maar het is absoluut onmogelijk om op basis van die gegevens een terrorisme-verdachte te identificeren.

De privacy is niet in het geding……

We hebben het vaak over “privacy”, maar eigenlijk gaat het daar niet om. Privacy is een begrip dat varieert met de tijd. De grenzen van onze persoonlijke levenssfeer verschuiven steeds (in het verleden vond men het bijvoorbeeld heel normaal om in bijzijn van anderen zijn behoefte te doen of de liefde te bedrijven).

…maar de burgerrechten….

Waar het wèl om gaat is onze democratie en bescherming van de burger tegen willekeur en machtsmisbruik van de overheid. De kernvraag is: wie is eigenaar van de informatie over ons? Wat mag de overheid doen met onze gegevens en voor welke doeleinden? En tenslotte: welke rechtsbescherming genieten burgers in geval van misbruik, fouten of lekken? Waar kunnen we verhaal halen?

Zoek de verschillen: de Chinese regering verplicht Google en Yahoo om de persoonsgegevens van hun gebruikers te verstrekken, in het belang van de nationale veiligheid. De Amerikaanse (en Europese) regering verplicht Google en Yahoo om de persoonsgegevens van hun gebruikers te verstrekken, in het belang van de nationale veiligheid. Een scheve vergelijking zegt U? China is immers een nare dictatuur, terwijl Europa en de Verenigde Staten democratieën zijn? Dat klopt. Maar wat maakt het ene land tot een dictatuur, en het andere tot een democratie? Het verschil zit niet in de volksaard of de genen van de mensen die er wonen, maar in de democratische rechten van burgers. Op het moment dat we de rechtsbescherming van de individuele burger tegen de overheid afbreken, begeven we ons op een glibberig pad.

Wie denkt dat Europeanen immuun zijn voor autoritaire, antidemocratische regimes, hoeft maar naar de zeer recente geschiedenis van ons continent te kijken om te zien dat dat een illusie is. Democratie, vrijheid en de rechtsstaat zijn een hard bevochten goed, waar we zorgvuldig mee om dienen te gaan. We moeten geen instrumenten creëren die kunnen worden misbruikt voor verkeerde doeleinden.

….en de democratie!

Naast de afkalving van de rechtsbescherming is het volslagen gebrek aan democratische controle een groot probleem. Wereldwijd hebben regeringen onder de vlag van terrorismebestrijding vèrgaande bevoegdheden gekregen, zonder noemenswaardige parlementaire controle. Regeringen verschuilen zich graag achter het argument van staatsveiligheid om democratisch toezicht te ontlopen. Dit is zeer zorgwekkend: controle op de macht is de essentie van democratie.

In een democratie moet de overheid verantwoording afleggen aan de burgers, niet andersom (dat is een goed liberaal principe, mijnheer Teeven!).

In de Europese Unie maken de regeringen handig misbruik van het democratisch gat: veiligheid is formeel een nationale bevoegdheid, en democratische controle wordt uitgeoefend door nationale parlementen. Maar als Europese Ministers achter gesloten deuren afspraken maken over het gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens, dan hebben nationale parlementen het nakijken. Gelukkig wordt deze sluiproute langs democratische controle afgesloten zodra het nieuwe EU Verdrag van kracht wordt, per 1 januari 2009, als het Europees Parlement medebeslissingsrecht krijgt op dit terrein.

Verzet

Het merkwaardige is dat er tot nu toe nauwelijks verzet was tegen deze grootscheepse aantasting van onze persoonlijke levenssfeer en van onze burgerrechten. Dat heeft waarschijnlijk deels te maken met het feit dat nauwelijks bekend is hoeveel de overheid eigenlijk al van ons weet. Daarnaast werden er in het klimaat van angst na 9/11 nauwelijks kritische kanttekeningen geplaatst bij de golf aan veiligheidsmaatregelen.

De meeste mensen merken nog niet direct iets van de controle. Degenen die het hardst roepen om meer controlemaatregelen, willen vooral controle op anderen, niet zichzelf uiteraard! Een andere reden voor de desinteresse is dat de profiling operaties vooral problemen kunnen veroorzaken voor de kleine groep mensen die aan de profielen voldoen, dikwijls moslims.

Meestal worden mensen pas wakker als er iets op grote schaal fout gaat. Bijvoorbeeld als USB sticks of CD roms met persoonsgegevens rondslingeren, of als de medische dossiers van de klanten van een zorgverzekeraar via een website voor iedereen toegankelijk blijken te zijn. Ook het kraken van de beveiliging van de OV chip kaart heeft veel mensen alert gemaakt op de kwestie.

Toch steekt de matte reactie in Europa scherp af tegen de cultuur van individuele vrijheid en privacy in de Verenigde Staten. Het mag dan zo zijn dat veel van de maatregelen uit de koker komen van de Amerikaanse regering, maar tegelijkertijd is het verzet tegen excessieve inbreuken op de privacy in de VS veel beter georganiseerd, en moeten we ook vaststellen dat het steeds de Amerikanen zijn geweest die allerlei onoirbare praktijken (zoals bijvoorbeeld het geval Swift) aan het licht hebben gebracht, niet de Europeanen.

Het is merkwaardig dat we staan te juichen als Burmese moniken of Russische oppositiebewegingen de straat op gaan voor meer democratie en burgerrechten, maar dat we zelf niet in beweging komen om onze eigen democratische rechten te verdedigen. Het doel van terroristen is het vernietigen van onze democratische, vrije samenleving. We moeten dus alles in het werk stellen om die democratie en vrijheid te verdedigen en te versterken.

Pseudoniempje

Tenslotte: ironisch genoeg bewegen opvallend veel mensen zich op het internet onder pseudoniem. Kennelijk geeft anonimiteit toch nog een veilig gevoel….

 1. 2

  De suggestie wordt gewekt dat we uit al die triljoenen gegevens over burgers met één simpele druk op de knop een uitdraai kunnen produceren met de namen van terroristen of potentiële terroristen, en dat we met een geautomatiseerde analyse van grote massa’s persoonsgegevens het gedrag van mensen kunnen voorspellen.
  Dit is onzin, gebaseerd op een blind geloof dat technologie, etc….”

  Het is ook onzin alsmaar dat argument van misdaad- en terreurbestrijding te blijven bekritiseren. Is er iemand al op het idee gekomen dat dat slechts een drogreden is en er in werkelijkheid iets anders afspeelt en je dus dat argument moet negeren en op zoek naar die werkelijke reden?
  Want als zowel in- als outsiders het nut van al die wetten en technologie betwijfelen en menigeen, zoals in het verder uitstekende artijkel hier, de risico’s voor een democratische samenleving duidelijk maken en er toch wordt doorgegaan met verdergaande ontmanteling van “de privacy”, dan kan dat maar één ding betekenen: volledige controle over elke burger door een select groepje techneuten.
  Maar da’s conspiracy-denken natuurlijk.

 2. 3

  Zo lang er welwillenden aan de andere kant van de camera zitten, valt het allemaal nog wel mee. Maar wat als er mensen de touwtjes in handen krijgen (hebben?) die toch weer eens wat ouderwets-tyrannieke neigingen krijgen..

 3. 4

  Dit is een messcherpe verwoording van de zorgen die ik ook heb!

  @2, Peter:
  dan kan dat maar eenn ding betekenen: volledige controle over elke burger door een select groepje techneuten.

  het is naief te denken dat de techneuten die de systemen maken om al dit kwaad mogelijk te maken, ook in de macht zijn om er misbruik van te maken. Dat doet hun baas wel voor ze.

 4. 5

  Een aardig verhaal, maar een nauwelijks verrassende analyse met de hyperkorte samenvatting: er is veel mis, maar we komen niet in opstand.

  “Het merkwaardige is dat er tot nu toe nauwelijks verzet was tegen deze grootscheepse aantasting van onze persoonlijke levenssfeer en van onze burgerrechten. Dat heeft waarschijnlijk deels te maken met het feit dat nauwelijks bekend is hoeveel de overheid eigenlijk al van ons weet.”

  Dat klinkt wel een beetje als een klaagzang. Maar als we bij de oplossingen komen (toch het metier van een politicus) gaat het mis: ik heb de voorlichtingsriedel al te vaak gehoord. Het is dezelfde oplossing als bij vele politieke problemen wordt gekozen, van antisemitsime en AIDS tot global warming: als we de burgers maar vertellen hoe vreselijk het is, komen ze vast in opstand.

  Dat vind ik eerlijk gezegd een onderschatting voor het probleem en van het bewustzijn van de gemiddelde Nederlander. De werkelijkheid is veel erger namelijk. We hebben vaak al echt een notie van wat ze allemaal al van ons weten, en we vinden het ook ‘hartstikke erg’. Maar het interesseert ons niet voldoende om ervoor naar de Dam te trekken. We hebben zoals dat altijd heet “niks te verbergen”. En dat is niet de desinteresse die je met informatievoorziening kunt wegpoetsen, maar een fundamentele intellectuele luiheid die voortkomt uit het vertrouwen dat de overheid wel weet wat ze doet. En daarbij, veiligheid klinkt nu eenmaal wat concreter, je wil toch dat je kinderen opgroeien …enz.
  Dan kan het verzet tegen deze processen in Amerika beter zijn georganiseerd, maar daar is de houding ten opzichte van de overheid ook in elk opzicht een andere: die van wantrouwen, en het gevoel dat de overheid er voor de burger is. Veel verschil maakt het overigens niet, de privacy van de burger is er niet beter verankerd.

  Ik constateer dat politici als In ’t Veld aan de juiste kant van de streep staan maar onvoldoende een vuist maken om die hard op de tafel te slaan. De voorbeelden lees je zelfs al in het verhaal op Sargasso:
  “Het Europees Parlement vraagt al jaren naar een grondige evaluatie en naar feitenmateriaal over de resultaten van het beleid. Dat wordt systematisch geweigerd.”
  “Zo mogen volgens het EU-VS akkoord Passagiersgegevens ook worden gebruikt voor de bestrijding van epidemieën, en tegen “overige risico’s” (dat is dus zo’n beetje alles). Doelstellingen als “openbare orde”, “nationale veiligheid” of “wetshandhaving en veiligheid” zijn breed genoeg om zo’n beetje elk gebruik toe te staan.”

  Uiteraard is de lethargie van het Nederlandse volk frustrerend. Maar laat ik de bal maar even terugkaatsen: ik zie ook nog niet veel heftige en emotionele zwaardactie van de europarlementariers tegen bovenstaande draken. Het Europese hof? Actie van D66 uit het kabinet? Demonstratie van D66ers op het binnenhof? Succes!

 5. 6

  Mee het stuk eens, behalve dat onze privacy niet in het geding zou zijn.

  Het is algemeen bekend dat mensen zich anders gaan gedragen als ze het idee hebben dat ze worden bekeken. Ze gaan zich meer gedragen zoals mensen willen dat ze zich gedragen.

  Met de huidige mogelijkheden en wetgeving komt het punt nabij dat dit ook zo gevoeld gaat worden, zeker als de privé-sfeer steeds meer geraakt wordt door dit soort maatregelen.

 6. 7

  Hij bedoelt techneuten ruimer.
  Denktanks, die voorgeprogrammeerde levens aansturen en controlleren.

  Eigenlijk is dit de vrije wil discussie.

  Is het erg dat je gemanipuleerd wordt als je niet weet dat je gemanipuleerd wordt? Simulatie algoritmen en computer kracht nemen steeds meer toe. Iedere stap die jij kan bedenken is “het systeem” je 5 stappen voor.

  “Vroeger” werd je meer gemanipuleerd door een chaotisch krachtenspel. Tegenwoordig kunnen er andere mensen/organisaties achter zitten die gelijken horen te zijn, willen we dit?

  Wat betekend het eigenlijk om een bewustzijn te zijn anno 2008?

 7. 8

  Ik noemde het al even bij het wetenschap en recht onderwerp, bij de geesteszieke baptisten en nu ga ik weer precies hetzelfde zeggen: al deze problemen zijn terug te voeren tot mensen die niet logisch na kunnen of willen denken.

  Wat onze burgervrijheden zijn is duidelijk en hoe de democratie werkt is ook duidelijk. Maar daar tussenin zit een duidelijk manco: de besluitvorming gaat door middel van hoofden tellen. En sommige van die hoofden kunnen simpelweg niet nadenken omdat ze de regels van de logica niet hebben begrepen. Een hypothetische oplossing zou kunnen zijn dat we de regels voor logisch redeneren formaliseren. Dan zou direct voor iedereen duidelijk zijn wat voor onzin Teeven eigenlijk uitkraamt. Ons bestuur moet meer gaan lijken op de wetenschap; dan zou hij bij de eerste peer-review al in zijn onderbroek staan.

  Maar zolang het gros van onze volksvertegenwoordigers zijn leven inricht op basis van religies die de toets der logica ook al niet kunnen weerstaan, zullen we geen steek verder komen; een rationalisering van de overheid zou het voortbestaan van hun partijen namelijk ernstig bedreigen.

  Samengevat: religie houdt een niet-rationele overheid met een niet-rationele bestluitvorming in stand en is daarmee – hoewel indirect – hoofdschuldige aan de aantasting van onze privacy en burgerrechten. En daarmee is religie in feite de grootste bedreiging voor mijn bestaan.

 8. 9

  Nee! zmc.

  Je krijgt huidige machthebbers namelijk nooit zo ver om jouw eerlijke systeem in te voeren.

  Een blik op de huidige wetenschap bevestigd dat.

  De enige oplossing is voorlopig nog opgedeelde macht.
  En niet de absolute alwetende macht die jij voorstaat op gronden van onuitvoerbaarheid.

 9. 10

  Ook ik vind het een duidelijk geschreven stuk, maar voor mij maakt het (net als veel ‘duidelijk geschreven stukken’ over dit onderwerp) weer de onmacht naar voren om skeptici te overtuigen van de risico’s. Zolang de voorbeelden zich beperken tot een verzekeraar die alle gegevens van z’n klanten op internet zet e.d., zullen de meeste mensen zich niet realiseren wat de risico’s zijn. ZMC, wellicht dat het probleem niet zozeer is dat mensen niet logisch nadenken, maar dat hun belevingswereld te klein is. Ik bedoel, heel veel mensen moeten toch bewust het regime van Franco hebben meegemaakt, en zich er toch bewust van zijn dat dat niet ‘wenselijk’ is? Omdat het ‘te ver van hun bed’ is, boeit het ze niet…
  Ennuh, de onzin van Teeven is eigenlijk best komisch, ware het niet dat er mensen naar luisteren (hee, ‘k ken meer van die politici).

 10. 11

  @weerbarst, #9: De huidige machthebbers krijgen we zeker niet zo ver. Maar ik sta geen alwetende macht voor. Enkel een systeem dat zaken als deductie, inductie, categorisch syllogismes, modus ponens en andere onbetwist juiste constructies benoemt en er de waarde aan hecht die ze verdienen. Het staat eenieder vervolgens alsnog vrij om er niets mee te doen; mijn idee is dan ook enkel hypothetisch en bedoeld om de vinger op de zere plek te leggen, niemand zit immers te wachten op dergelijke beperkingen.

  Het is immers van de zotte dat we geen instrument hebben om parlementariers met redenaties die te vergelijken zijn met “een koe is een dier, een vogel is een dier dus een koe is een vogel” tot de orde te roepen. En het is ook van de zotte dat Teeven wegkomt met zijn onzinopmerking zonder die volgens de regels van de logica te onderbouwen.

  Objection! Objection sustained!

  Maar wellicht dat je even met me kunt delen wat je bij die blik op de huidige wetenschap hebt gezien dat mijn hypothetische voorstel onmogelijk maakt?

  @IdeFX, #10: Het is zonder meer waar dat het hier om een probleem van een beperkte belevingswereld gaat. Mijn voorstel biedt een mooi aanknopingspunt om ze van die beperking bewust te maken. Meer ook niet.

 11. 12

  Een groot probleem is ook de interpretatie van al die opgeslagen gegevens.

  Neem nu JSK, bij de Salonbloggies verkozen tot übertroll. Zij die op hem hebben gestemd, hebben dit gedaan na waarnemingen van wat hij hier op Sargasso allemaal vertelt en op basis van een persoonlijke interpretatie van die waarnemingen. Hij is dus vrij algemeen bestempeld als irritante persoonlijkheid.

  Maar… nu kan het zowaar best zijn dat JSK in het echte leven een hele sympathieke kerel is en dat zijn reacties op Sargasso helemaal niks zeggen over hem als mens. Wie weet speelt de man achter JSK hier, met de allerbeste bedoelingen, slechts een weldoordachte rol.

  Door de trollverkiezing is JSK in de schijnwerpers komen te staan. Het is niet ondenkbaar dat iemand, uit verveling of zo, op basis van zijn internetgegevens gaat uitzoeken wie de persoon achter de internet-JSK is en daar misbruik van maakt.

  Er is, geloof ik, trouwens een precedent wat dit betreft in de VS met Scientology-leden die voor de belastingdienst werkten en voor privédoeleinden misbruik hebben gemaakt van hun “access” tot veel persoonsgegevens.

  Kortom, je zou op het internet maar eens de verkeerde beledigen, bedoeld of onbedoeld.

 12. 13

  Ik bedoelde dat het in “de wetenschap” op dit moment net zo’n zooitje is als daarbuiten. Belangetje hier, onderzoekje daar. Nu ga jij natuurlijk zeggen dat dat geen wetenschappers zijn…achja ;p

 13. 14

  In principe een goed verhaal, maar eigenlijk moeten we hiervan een oneliner of twoliner van hebben die net zo krachtig is als die andere. Je kan niet van iedereen verwachten dit soort intellectuele proza te consumeren.

  In de salon is men minder boos omdat dit hen toch minder raakt. Degenen die op false positives uit de systemen komen zijn meestal de mensen in moeilijkere posities.

 14. 15

  #3: “Zo lang er welwillenden aan de andere kant van de camera zitten, valt het allemaal nog wel mee

  #4: het is naief te denken dat de techneuten die de systemen maken om al dit kwaad mogelijk te maken, ook in de macht zijn om er misbruik van te maken. Dat doet hun baas wel voor ze.

  Maar wie zegt dat aan de basis van deze ontwikkelingen dat soort welwillenden en machteloze techneuten zitten?
  ’t Is dat doemdenken vandaag de dag helemaal niet salonfähig is, maar de discussie wat meer richting kwaadwillendheid schuiven dwingt de uitvinders en uitvoerders van genoemde wetten en technologie misschien wat meer richting “open kaart”.

 15. 16

  mwa, enige reden tot zorg is er wel. Feit blijft dat hoe meer gegevens de overheid krijgt, hoe minder overzichtelijk het voor ze wordt..

  Geef ze alle gegevens die ze willen ( en geef ze nog wat “extra” non-informatie) en het systeem loopt krakend vast

 16. 19

  @ Steeph; Wordt het gebruik van computers voor dit soort doeleinden niet een beetje overschat?

  Volgens mij analyseren computers niet, ze kunnen hoogstens een berg informatie filteren ( op steekwoorden)

 17. 21

  @4: Als techneut zeg ik: er is nog geen database zo onzinnig of er is wel een techneut die er ‘interessante’ dingen in vindt. Dataminen is voor sommige mensen een hobby. Me included.

  Techneuten zijn zonder meer bij machte om er misbruik van te maken. Als je die lijst met klanten van de Ferrari-dealer, van huiseigenaren die bijna dood gaan, van alleenstaande blonde vrouwen tussen de 37 en 42 of van mensen met een hoog saldo op hun bankrekening dan toch bij de hand hebt…

 18. 22

  Een of andere jurist in de VS zei onlangs: geef me zes getapete zinnen van wie dan ook en ik bewijs ermee dat we met een potentiele terrorist te maken hebben.

  Stug doorredeneren en loads of contra-evidence onder het tapijt schuiven. Waar ken ik dat van. Oja, Fred Teeven en Justitie.

 19. 24

  Wat me stoort aan dit soort stukjes is het altijd het grote als-dan gehalte.

  Geef me nu eens voorbeelden waarom ik NU in opstand moet komen voor wat er NU misgaat in de privacy/ rechten/ etc.

  Voor mij, persoonlijk, als burger die inderdaad weinig ‘slechts’ met de wereld voor heeft. Want groso modo komen er niet zoveel in de situatie dat ze enemy of the state worden. En zolang dat niet gebeurd, zullen ze nooit in opstand komen. Het is namelijk ver van het bed en men redeneert altijd: waar rook is, is vuur.

  Ik zal je een zetje in de goede richting geven. Het gaat niet om terrorisme, of criminaliteit. Het gaat bij dit soort dingen om de spin-off, de keiharde pegels.

  (zorg)verzekeringen die precies weten tot welke categorie je hoort. En dat proces zie je nu wel op gang komen, waarbij al je gegevens bekend zijn, en politici via de bekende geldweg, solidariteit ondermijnen. Want waarom zou ik betalen voor mijn buurman als hij dat doet… en de buurman denkt weer hetzelfde over mij. Je levensloop wordt vastgelegd en organisaties – risicomijdend en winstbelust als altijd – zullen er alles aan doen om het onderste uit de kan te halen, en elk soort afwijkend gedrag/ lichaam/ etc een dure prijs te laten betalen.

 20. 27

  Wat kosten al die maatregelen de belastingbetaler wel niet. Daar hoor je dan niemand over klagen. Bij een paar onterechte uitkerinkjes is echter het huis te klein.

 21. 28

  @Bas: Hetzelfde argument kun je gebruiken tegen dronken autorijden. Dat mag ook niet vanwege een als-dan redenatie. Stoort je ook?

 22. 29

  Prima stuk…ik heb voor mijzelf al besloten geen nieuw paspoort aan te vragen als het afgeven van vingerafdrukken echt een feit wordt. Waarbij ik me realiseer dat ik er zelf voor kies om in het concentratiekamp Nederland te moeten blijven. Naar de USA ga ik zowiezo niet vanwege hun ongelovelijke datamining zodra je dat k*tland bezoeken wilt.
  Wat leven we toch in een zieke wereld..G Orwell gaat gelijk krijgen ….

 23. 30

  We komen wel degelijk in opstand, en wel in de vorm van emigratie. Ik ben hier echt weg zodra ik het geld en de mogelijkheid heb! Ik ga hier echt niet als mak lammetje in meelopen en verdrinken van angst en ellende.

  Wat de politiestaat ons hier dwingt is nu juist om NOOIT in opstand te KUNNEN komen. Het is of zorg, geld, loon en toegang krijgen middels overgave aan het opgeven van al je privacy, vrijheden en anonimiteit, òf opgesloten worden en in het beste geval kreperen in een steegje. Je krijgt de gelegenheid niet eens om NEE te zeggen. Dan heb je geen vervoer, eten of woning meer. De besluiten die hieromtrent genomen worden en genomen zijn hebben geen enkele relevantie tot wat een goed ingelichte bevolking zou kiezen of zou hebben gekozen. Het is puur machtsmisbruik. Wat ik ook stem of kies, ZIJ drukken het er gewoon door. Realiteitszin, voorzichtigheid en vrijheidszin zijn volledig zoek bij die domme griezels die de macht hier denken te hebben. We stemmen massaal SP en Wilders, maar achterlijke enge gelovigen maken de dienst uit. Zo werkt het hier schijnbaar.

 24. 31

  Er vanuit gaande dat de gemiddelde politieagent net zo zuiver op de graat is als de gemiddelde nederlander is contra spionage een optie.

  voor de rest Bas # 24 heeft een punt.
  De regering wordt geregeerd door bedrijven, niet door de burgers.( wij controleren)

 25. 32

  @27: Het idee is dat deze maatregelen iets opleveren (namelijk, (het gevoel van) meer veiligheid). Onterechte uitkeringen leveren per definitie (ze zijn onterecht) niks op.

  @30: Voordat je gaat, wel even stufi en kosten voor onderwijs terugstorten.

 26. 34

  @zmc #8: “Samengevat: religie houdt een niet-rationele overheid met een niet-rationele bestluitvorming in stand en is daarmee – hoewel indirect – hoofdschuldige aan de aantasting van onze privacy en burgerrechten.”

  Daar zit een kern van waarheid in. Zo beschikt God den Heer als vanzelfsprekend over een databestand waarin zelfs onze diepste gedachten en geheimste zonden bekend zijn. En op kleinere schaal: kinderen wordt ook voorgehouden dat Sinterklaas alles van hen weet.

 27. 35

  Goed verhaal, maar wat ik mis is een handvat voor gedrag.
  Wat staat mij te doen als ongeruste burger, anders dan weer op Sophie te stemmen?

  Met welke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid kan je je onvrede kenbaar maken?

  Zoals eerder gezegd moet je je voor een groot gedeelte overgeven om goed te overleven; zonder rijbewijs kom ik nergens, en zonder verzekeringen wordt het een risicovol bestaan.
  Waar kan ik nu het beste zand in de machine gooien?
  En hoe geef je een duidelijk signaal aan de Teevens en Rouvoeten dat ze op de verkeerde weg zitten?

 28. 36

  @15: Peter
  maar de discussie wat meer richting kwaadwillendheid schuiven dwingt de uitvinders en uitvoerders van genoemde wetten en technologie misschien wat meer richting “open kaart”.

  Op het moment studeer ik technische natuurkunde. Mijn studiegenoten (en ik, for that matter) zullen na onze studie, mits we afstuderen in de juiste richting, in staat zijn om dergelijke technologie te maken en gebruiken. Nu ben ik iemand die niet dood gevonden zou willen worden bij een fabrikant van wapensystemen of dergelijke informatiesystemen, maar veel van mijn studiegenoten vinden dit eigenlijk totaal niet boeiend: de techniek is immers toch mooi? Voor hen is een ‘open kaart’ spelen niet mogelijk, als je in de defensie-industrie werkt, heb je gewoon een zwijgplicht in je contract staan.

 29. 38

  @36: Guido
  Nou wordt, vor zover ik weet, vandaag de dag niemand verplicht te werk gesteld bij defensie.
  Als iemand daar uit vrije wil voor kiest, mag ik hopen dat men dan op zijn minst nog de mentaliteit op kan brengen die mijn vader (ex-militair) had.
  Hij beweerde altijd ten stelligste dat hij het beroep uitoefende ter verdediging van de democratie.
  Echter, toen ik hem ooit eens de vraag stelde wat hij, als militair, zou doen als Marcus Bakker (CPN) geheel democratisch minister-president zou worden, antwoordde hij zonder aarzelen: dan hang ik mijn pet aan de kapstok.
  Waarmee maar gezegd was dat alleen een bepaald soort democratie verdedigd diende te worden.

  Overigens werk ik in een niet-militaire omgeving, waar ook een bepaalde zwijgplicht geldt. Die geldt voornamelijk ter bescherming van de privacy van onze cliënten. Mocht mijn werkgever daar een loopje mee nemen dan kun je er op rekenen dat ik niet alleen ontslag neem, maar ook een boekje open doe.
  Verder geldt onze zwijgplicht voor het beleid van de organisatie. Daar mogen alleen bepaalde bobo’s mee naar buiten treden.
  Ook hier geldt voor mij: zodra het beleid op onbetamelijke wijze tot stand komt of er vuil spel wordt gespeeld, dan zal ik daar zeker wat van laten horen. Ik reken dan (naïef, jawel) op de bescherming van de klokkenkluidersregeling.

 30. 39

  @37, DrNomad:
  Met het dure kastje hoeft er geen centrale opslagplaats voor je reisgegevens te zijn. Dat in gedachten houdende en kijkend naar de voordelen denk ik dat het een goed plan is.

  @38, Peter:
  Als ik kijk naar hoe mijn medestudenten tegenover een vak als ethiek staan, dan vrees ik het ergste. Het Delftse spreekwoord ‘niet hopen!’ treedt gelijk in werking.

 31. 40

  @ Anoniem.

  Nee hoor, want de mogelijkheid dat je tegen mij aanrijdt als je dronken bent is vrij reeel en geen als > dan.

  De mogelijkheden die jij verzint zijn wel als dan, omdat ze nog niet zo gaan…