Zorgverzekeraars neuzen in medische gegevens GGZ

Foto: copyright ok. Gecheckt 08-09-2022
,

Door Carolien Epping.

Medewerkers  van diverse zorgverzekeraars hebben persoonlijke behandelplannen en zelfs gespreksverslagen ingezien van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat ook om niet-medici. Ook zijn mensen thuis overvallen door telefoontjes van verzekeraars.

“Weet u wel wat u de samenleving kost?”

Een en ander wordt aangekaart door Hans Landman en Hanneke Nijkamp, beiden therapeuten die via Europsyche werken en oprichters van het Comité Zorgen om de GGZ. “In de drang naar controle over welke therapievorm zij wel en niet vergoeden en GGZ-kosten te drukken, gaan zorgverzekeraars steeds verder.” zo waarschuwen zij. “Meerdere van onze cliënten en die van onze collega’s zijn onvoorbereid door medewerkers van zorgverzekeraars gebeld. Die bleken dan over allerlei vertrouwelijke gegevens te beschikken, waaronder zelfs informatie uit de gesprekken met hun therapeut. Een cliënt werd gevraagd of zij zich wel realiseerde wat ze de samenleving kost. Mensen zijn enorm geschrokken. Wij werden door bezorgde mensen gebeld met de vraag: ‘Weten ze dát dan ook? En dat?’ Veel van de cliënten in de GGZ zijn in hun leven ernstig geschaad in hun vertrouwen. In de therapie wordt dit met veel moeite en tijd weer enigszins hersteld. Een zo’n telefoontje kan zo’n proces van jaren in een keer teniet doen.”

Europsyche: “We moesten de digitale dossiers openzetten.”

Lianne Wittekoek, bestuurslid bij Europsyche vult aan: “We proberen aan alle kanten de privacy van onze cliënten te waarborgen. Maar iedere GGZ instelling is wettelijk gedwongen om mee te werken aan dossieronderzoek door de zorgverzekeraars wanneer zij dit eisen. Zij mogen dit eisen wanneer zij gerede twijfel hebben over de geleverde zorg. In dit geval was dat ingegeven door een onjuist bericht in de media. Drie grote verzekeraars hebben met zes mensen, waaronder slechts één medisch adviseur, de dossiers ingezien en inderdaad ook gespreksverslagen. CZ ging nog een stapje verder. Wij moesten bij hen op kantoor de digitale dossiers openzetten en mochten niet bij het bureau blijven staan. Hun medisch adviseur is niet alle dagen aanwezig geweest terwijl hun medewerkers hun gang konden gaan. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is de enige die 1-op-1 met een medisch adviseur werkte en geen gespreksverslagen heeft ingezien. Dus op die manier kon de controle kennelijk ook afdoende en proportioneel plaatsvinden.”

CZ: “Opleiding niet relevant.”

CZ is één van de verzekeraars die onderzoek deed en cliënten ook thuis heeft opgebeld. Zij voert aan, zich aan alle controleregels te hebben gehouden en tijdens de telefoongesprekken niet naar medisch-inhoudelijke informatie te hebben gevraagd. “We zijn verplicht om controle uit te voeren als er vermoedens zijn van onrechtmatigheid en die waren aanwezig bij deze dossiers.” zegt woordvoerder Els Potma. Zij geeft toe dat in de medische dossiers is gekeken, waarin ook gespreksverslagen opgenomen zijn. Volgens CZ stonden de mensen van Europsyche daarbij. Hoewel alleen bepaalde beroepsgroepen gebonden zijn aan beroepsgeheim vindt CZ de opleiding van haar controleurs die dit werk deden niet interessant: “De dossiercontrole is inderdaad niet alleen door de medisch deskundige gebeurd, maar ook door drie medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.” aldus Potma. “Hun opleiding vind ik niet relevant, dat verschilt van MBO tot academisch. Zij hebben een integriteitsverklaring en ze hebben voor geheimhouding getekend. Wij kunnen in onze controle nu eenmaal niet alleen afgaan op de blauwe ogen van Europsyche.”

Psychiater: “Onbestaanbaar”

Vrijgevestigd psychiater Kaspar Mengelberg schrikt van het nieuws. “Dit is heel erg onjuist.” zegt hij. “Natuurlijk moet controle door verzekeraars onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn. Maar verzekeraars hebben allerlei lichtere controle-instrumenten tot hun beschikking. Die moeten eerst zijn toegepast voordat het zeer zware instrument van de inzage in het medische dossier mag worden gebruikt, zo staat in de ministeriële Regeling Zorgverzekering.  Dit laatste mag alleen door, of onder directe verantwoordelijkheid van, de medisch adviseur worden gedaan. Die is, evenals de behandelaar, aan een beroepsgeheim gebonden en tuchtrechtelijk aansprakelijk. Hoe dan ook is dossierinzage door verzekeraars schadelijk voor de toegankelijkheid van de zorg. De burger moet er immers op kunnen rekenen dat wat hij aan zijn behandelaar vertelt binnenskamers blijft. Zo niet, dan komt hij niet meer. Ik vind het onbestaanbaar dat Europsyche gedwongen werd om digitale dossiers op kantoor van de verzekeraar open te zetten en vervolgens naar de andere kant van de kamer gestuurd is. Kennelijk zonder dat patiënten hiervoor toestemming hebben gegeven. In het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kun je opname van gegevens nog blokkeren en bepalen wie daar toegang toe heeft. Verzekeraars hebben hier een ernstige inbreuk gemaakt op de medische privacy van patiënten. Ik kan me voorstellen dat patiënten dan ook overstappen naar Zorg en Zekerheid. Die zijn hier integer mee omgegaan. Medewerkers van CZ die geen arts zijn kunnen wel intern geheimhouding hebben beloofd, maar dat heeft een zeer veel geringere status dan het formele beroepsgeheim van medici en andere BIG-geregistreerden die, nogmaals, tuchtrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen”.

Gedragscode

Voor het eerst wordt nu duidelijk hoeveel willekeur de wet en de nieuwe Gedragscode van de zorgverzekeraars openlaat. Deze Gedragscode is in januari 2012 goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).  Het CBP wil niet op de zaak ingaan, omdat ze deze niet heeft onderzocht. Ze verwijst voor algemene informatie naar de Gedragscode van Zorgverzekeraars Nederland. Hierin staan richtlijnen over wat wel en niet mag bij onderzoek door verzekeraars. Het geeft echter geen expliciet uitsluitsel of ook niet-medici behandel- en gespreksverslagen mogen inzien. Ook het ‘zomaar opbellen’ van verzekerden, wat volgens CZ gebruikelijk is, staat niet in de Gedragscode, noch in de wet van VWS uit 2010. In de wet, die overstijgend is aan de Gedragscode, wordt alleen de schriftelijke enquête genoemd als controlemiddel. Gespreksverslagen worden ook hierin niet genoemd, men spreekt enkel over ‘overige gegevens.’ Verzekeraars blijken dus nu naar eigen eer en geweten hun invulling te mogen geven aan wat in welk geval proportioneel is. De privacykwestie is groter dan alleen Europsyche, omdat ook bij declaraties door andere psychotherapeutische organisaties nu en in de toekomst dit soort controles kunnen plaatsvinden.

Rechtszaak

Een en ander vond plaats in het kader van een onderzoek door de verzekeraars naar de rechtmatigheid van declaraties van Europsyche. Dit is een landelijke koepelorganisatie van therapeuten en verzorgt ook de declaraties voor hen. Europsyche kwam in opspraak door een bericht in de media dat zij ‘homotherapie’ zou vergoeden. Dat bericht bleek onjuist te zijn maar de toon was gezet. Op 16 mei oordeelde de rechter dat CZ zo’n 150 declaraties van Europsyche niet hoeft uit te betalen, omdat er psychiatrische hulp is gedeclareerd waar mensen niet daadwerkelijk een psychiater hebben gezien. Europsyche voerde aan dat zij, precies zoals andere GGZ-instellingen, de zogenoemde ‘verlengde-arm-constructie’ hanteert, waarbij de psychiater de gesprekken uitbesteedt aan therapeuten die minder duur zijn. Deze handelswijze is in de wet geregeld. Het laatste woord is er wat Europsyche betreft dan ook nog lang niet over gesproken.

Europsyche telt zo’n 1.200 therapeuten met totaal 11.000 cliënten. Veel van de therapeuten van Europsyche werken nu al maanden onbetaald door omdat zij hun cliënten niet in de steek willen laten. Voor andere cliënten is de hulp tot nader orde opgeschort. www.zorgenomdeggz.nl

Foto: zorgenwelzijnplein.nl

Reacties (51)

#1 wopper

Het loopt met de privacy overtredende organisaties inmiddels de spuigaten uit en er wordt keer op keer weer de wet op privacy met voeten getreden. Dit soort zaken dient dan ook kei- en keihard afgestraft te worden en de persoonlijke levensfeer dient beschermd te worden. Zo niet, dan aanklagen voor wanbeleid, malicieus bestuur en het structureel samenwerken van organisaties om mensonterende zaken dagelijkse praktijk te maken. Aan de schandpaal ermee, met namen en rugnummers!

 • Volgende discussie
#2 McLovin

….uhhh….die zorgverzekeraars beginnen zo langzamerhand een staat in een staat te worden…Wat er bij mij niet ingaat is dat er bij een vermoeden van onrechtmatigheid de zorgverzekeraar zelf onderzoek mag instellen bij dees en geen. Ik zou zeggen ga lekker naar de politie.Als ik heh vermoeden heb dat mijn overbuurman bij mij heeft ingebroken heb ik ook niet het recht om bij hem binnen te dringen en zijn huis uit te pluizen….Maar deze vergelijking zal wel weer te naïef zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sjiek

EuroPsyche – welke ongetalenteerde boer heeft die naam verzonnen? – moet dossieronderzoek toelaten als er gerede twijfel is. Dan zal de verzekeraar die gerede twijfel toch eerst moeten aantonen? Is dat gebeurd? Waaruit bestond die gerede twijfel dan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Trip

Tegenwoordig moet men voordat men een behandeling door een fysiotherapeut krijgt eerst een formulier annex vragenlijst invullen, gecombineerd met een later te ontvangen tevredenheidsonderzoek.
Deze informatie is voor de verzekeraar nodig om ,,gelegaliseerd,, de patient later te ondervragen of de opgegeven behandelcodes van de desbetreffende de fysiotherapeut wel kloppen.
Ook schande.
En wie heeft er mede inzicht in deze soms zeer vertrouwelijke informatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 JanT

“Veel van de cliënten in de GGZ zijn in hun leven ernstig geschaad in hun vertrouwen. In de therapie wordt dit met veel moeite en tijd weer enigszins hersteld. Een zo’n telefoontje kan zo’n proces van jaren in een keer teniet doen.”

Met dit soort boude maar onbewezen uitspraken roept de GGZ het wantrouwen ook wel enigszins over zichzelf uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 watkomtdatkomt - Reactie op #5

ik heb zelf jaren bij de ggz gelopen in verschillende behandelingen. Als ik was gebeld en uit dat gesprek was gebleken dat alle vertrouwelijke informatie bij een derde terecht was gekomen dan zou ik onmiddellijk gestopt zijn met mijn behandeling. (met name in het begin van die behandeling)
In een gesprek met een therapeut ga je met de billen bloot. dat doe je bij een therapeut. Als ik dat bij een zorgverzekeraar zou willen doen zou ik wel met de helpdesk bellen en daar mijn verhaal hebben gedaan.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Bismarck - Reactie op #5

Als je een beetje logica in je donder hebt, moet je hier toch wel uitkomen. Als jij in vertrouwelijkheid iets aan je therapeut vertelt en er belt later een wildvreemde op, die woordelijk de door jou geuite geheimen aan je terug vertelt, verlies je al snel je vertrouwen in je therapeut. Ik zou in ieder geval nooit meer bij de betreffende therapeut in behandeling willen.

 • Vorige reactie op #5
#6 Bismarck

Wij moesten bij hen op kantoor de digitale dossiers openzetten en mochten niet bij het bureau blijven staan.

Het lijkt me bijzonder sterk dat dit valt onder:

iedere GGZ instelling is wettelijk gedwongen om mee te werken aan dossieronderzoek door de zorgverzekeraars wanneer zij dit eisen.

Ik denk dat Europsyche hier zelf in overtreding is gegaan door op deze wijze mee te werken met CZ.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Doopey

Ik begrijp dus dat 1200 therapeuten kosteloos zorg leveren, want de zorgverzekering betaalt niet voor de geleverde diensten. Het kost alleen de privacy van de client! Schandalig dat zorgverzekeraars deze macht nemen. Nederland wordt wakker en steun Comité Zorgen om de GGZ om hier verandering in te brengen. http://zorgenomdeggz.nl/doelstelling

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 wopper

Overigens kun je je afvragen wat er nog meer niet schort aan die hele verzekerings branche, waar alleen winstgevende risico’s worden afgedekt. De rest wordt letterlijk en figuurlijk uitgekleed.

Het gaat er een verzekeringsbedrijf enkel om een risico zo groot mogelijk te doen lijken zodat je je ertegen verzekerd, maar als puntje bij paaltje komt keren ze zo min mogelijk uit om de eigen winsten te maximaliseren. Te denken valt aan levensverzekeringen (dood ga je toch), glasverzekeringen (wat kost de vervanging van een raam nu helemaal en hoe vaak gaat zoiets stuk), tot en met verplichte verzekeringen voor brand, gezondheid, en auto aantoe.

60% van die hele verzekringsbranche is geldklopperij. Kijk maar eens naar de miljardenwinsten die er worden geboekt.

Het enige doel van het overtreden van de privacy is dan ook zodat er niet uitgekeerd hoeft te worden, hyena’s dat zijn het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 cerridwen

Schandalig van de verzekeraars, natuurlijk.

Maar men is ook wat kort van memorie. Europsyche is het bedrijf dat in opspraak raakte door ondeugdelijke declaraties van behandelingen, waaronder naar verluidt omstreden homotherapieën. Deze behandelingen werden uitgevoerd door een brede schakeringen aan therapeuten, met als gemene deler dat ze niet BIG-geregistreerd waren. Europsyche leverde psychiaters die de behandeling van goedkeuring voorzag, zonder de cliënt gezien te hebben.

Dit is de reden van de controles waar nu schande van gesproken wordt. Over de situatie bij Europsyche werd ook schande gesproken.

Ik ben wel benieuwd wat de mensen die nu (en waarschijnlijk toen ook) schande spraken nu als oplossing zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Bismarck - Reactie op #9

Als ik me niet vergis vielen die homotherapieën wél onder de dekking van de verzekering.

#9.2 cerridwen - Reactie op #9.1

Niet voor zover ze via de Europsyche constructie zijn gedeclareerd, denk ik.

Het gaat om deze zaak:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3250633/2012/05/04/Zorgverzekeraars-hebben-geen-idee-welke-psychische-zorg-zij-vergoeden.dhtml

#9.3 Bismarck - Reactie op #9.2

Vreemd dan, dat er blijkbaar onderscheid wordt gemaakt, want de homotherapie van Different moest wettelijk verplicht vergoed worden.

Edit: Hé verrek, dat liep via Europsyche! In dat geval was er dus niets ondeugdelijks aan.

#9.4 cerridwen - Reactie op #9.3

Nou, dat is dus de vraag die hier centraal staat.
Het eerdere verhaal over Different is van januari, en bevat een quote van Achmea dat het verplicht is de zorg te vergoeden.

Later vertrouwt CZ het niet en gaat Europsyche controleren (waaronder dus ook declaraties van Different, blijkbaar), waaruit vraagtekens rijzen over de vraag of dit wettelijk gezien wel mag. CZ wil in ieder geval niet meer declareren. Reden is niet de inhoud van de therapie, maar de procedures.

Er is natuurlijk wel een connectie, europsyche is een route waarin allerlei niet big-geregistreerde therapeuten toch een dbc kunnen declareren, logischerwijs is dit aantrekkelijk voor allerlei alternatieve therapieën.

#10 Inca

“De dossiercontrole is inderdaad niet alleen door de medisch deskundige gebeurd, maar ook door drie medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.”

Dus, als er onder de verantwoordelijkheid van een psychiater (BIG-geregistreerd) wordt gewerkt, dan is die verantwoordelijkheid niet genoeg, maar als het gaat om de controle van diezelfde gegevens is de verantwoordelijkheid van de deskundige wel genoeg om zorgvuldigheid te waarborgen. Helemaal consistent is het niet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Dave

Ik begrijp het niet. CZ stelt: “De dossiercontrole is inderdaad niet alleen door de medisch deskundige gebeurd, maar ook door drie medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.”

Meneer Mengelberg zegt vervolgens dat het “heel erg onjuist” is wat CZ doet want “Dit laatste mag alleen door, of onder directe verantwoordelijkheid van, de medisch adviseur worden gedaan. Die is, evenals de behandelaar, aan een beroepsgeheim gebonden en tuchtrechtelijk aansprakelijk.”

Kan aan mij liggen, maar dan zegt hij toch precies wat ze gedaan hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Maria

Er wordt nu geroepen dat Prorail terug moet naar de overheid. Ik weet het, dat is een ander onderwerp. Maar zie de vergelijking. Het lijkt me veel urgenter dat de zorgverzekering terug moet naar de overheid. In ieder geval voor dat deel waarbij privacy op de tocht staat.

Ik zou wensen dat Wilders zich vooral over dit soort zaken druk zou maken met Moskowitz. Want minister Schippers en de Tweede Kamer gingen gewoon door met de herstart van het elektronisch patiënten dossier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@18: De minister heeft toch een andere indruk en die gaat erover. Overigens was wel duidelijk uit het topic dat het niet over deze therapie ging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 cerridwen - Reactie op #13

Of we de minister in deze moeten geloven?

“Het COC en het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) laten weten ‘hogelijk verbaasd’ te zijn over vooral de stelligheid van de conclusies van Schippers. ‘Wij krijgen de indruk dat er alleen is gesproken met de directeur van Different. Hoe kun je zo een goed beeld krijgen van wat er gebeurt. De media staan bol met klachten van cliënten.'”

#13.2 Bismarck - Reactie op #13.1

Het is niet aan de zorgverzekeraars om aan de minister te twijfelen en haar werk te doen. Tot de Tweede Kamer de minister terugfluit heeft CZ wel te vertrouwen op de certificatie van Europsyche.

#13.3 Vermoeiend - Reactie op #13.2

Het wordt inmiddels een vermoeiend verhaal. De zorgverzekeraars zeggen niet dat de zorgverleners niet goed zijn. Maar zij zeggen wel dat de geleverde zorg niet onder de basisverzekering valt. De therapien die worden geleverd zijn onder andere psychodrama, watertrappelen. Willen jullie dat die kosten betaald worden door de rest van Nederland? Volgend jaar loopt iedereen weer te klagen dat het allemaal zoveel duurder wordt? Als iemand per ongeluk een onterechte declaratie krijgt dan moet de verzekeraar het uitzoeken. En in deze situatie mogen de verzekeraars het niet uitzoeken. Daarom… vermoeiend…

#14 Karl Kraut

Je zou bijna denken, dat de verzekeraar juist WIL dat aan dit Stasi-handelen ruchtbaarheid wordt gegeven, zodat veel mensen er van terugschrikken om nog een beroep op de psychische zorg te doen. Mijn macro-visie, zeg maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Harm

@10 + @15 – Inderdaad, terug naar de overheid.

Bovendien ben ik van mening dat de betrokkene zelf eigenaar behoort te zijn van diens gegevens, die hij/zij in digitale vorm bij zich kan dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Levi

Dit is wat je krijgt met particuliere ziektekostenverzekeringen. De verzekering ‘dat we met zijn allen geld bijleggen voor als een van ons ziek wordt’ is veranderd in een winstonderneming. Er zal winst gemaakt moeten worden, kosten wat kost, om te besteden aan hogere salarissen en de broodnodige redesign van het kantoor iedere vijf jaar.

Met gezondheidszorg heeft dit niks te maken, dit is gewoon keihard zakken vullen over de rug van zieken. Overigens de voorzitter van de raad van bestuur van Menzis: Roger van Boxtel is een kettingroker, met gezondheidszorg heeft dit niks te maken, hoe hypocriet wil je het hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 m. jansen - Reactie op #16

Helemaal mee eens, het hoofd van een mens hoort volgens de “kenners” politici en directeuren zorgverzekeraars niet bij het lichaam, alleen het lijf kan ziek worden maar het hoofd niet. wat een intelligentie, en die verdienen tonnen!!!

#17 Luuc Christiaanse

Een goed artikel. proficiat. Goede journalistiek.
De stichting Europsyche is alleen geen koepelorganisatie, maar sinds maart 2008 een ambulante GGZ instelling met een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid. Deze vergunning werd verleend op basis van een vergunningsaanvraag, die ik op 21 mei 2012 in handen heb gehad. Hier is in te lezen hoe de werkwijze en de verlengde armconstructie ook met ECP geregistreerde therapeuten welke lid zijn van de NAP, wettelijk mag plaatsvinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 J.Berkheij

Ik werk voor een groeiende GZ-organisatie die, voordat ze begon, alle kaders goed uitgekristaliseerd had, zodat we de meest professionele, gedegen en efficiënte zorg konden leveren aan mensen die overal tussen wal en schip vielen.
We zijn nu 2,5 jaar onderweg, waarvan dik 8 maanden onbetaald, omdat we pas ná geleverde zorg betaald kregen… en nu krijgen we ineens te horen dat CZ geen zorg meer uitbetaald, terwijl het wel -en aangetoond gedegen en volgens de wet en regelgeving professioneel- geleverd is. We zijn geen organisatie die het financieel kan overleven om nog een paar maanden zonder vergoedingen voort te bestaan, de tijd die het wel gaat kosten om dit commerciële gedoe van CZ op te lossen. Ik sta er verbaasd van dat dit kan; CZ brengt mensen (onze cliënten) in gevaar! Maar dat is mijn bescheiden mening…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bernard Weiss

Oh ironie….

CZ doet: “De dossiercontrole is inderdaad niet alleen door de medisch deskundige gebeurd, maar ook door drie medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.” aldus Potma.

Omdat: “Europsyche voerde aan dat zij, precies zoals andere GGZ-instellingen, de zogenoemde ‘verlengde-arm-constructie’ hanteert, waarbij de psychiater de gesprekken uitbesteedt aan therapeuten die minder duur zijn.”

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, gebruikt u om een ander te betrappen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 A. Noniem

Wat een schande dat ook nog eens 3 medewerkers toegang is verleend om in dossier te kijken! Hoe kan je nou een handtekening laten zetten onder een integriteitsverklaring door medewerkers waarvan de opleiding die deze werknemers hebben genoten er niet toe doen?? Mag dit gewoon? Wat een schande!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 wopper

Ondertussen blijft het wel een hele kwalijke zaak dat private partijen, daartoe niet bevoegd, toegang hebben tot nota bene medische prive informatie.

Zeer zeer zorgelijk en de te verwachten praktijkmet EPD zal niet anders zijn, omdat bovenstaand praktijkvoorbeeld eens te meer aangeeft dat er geen waarborgen te geven zijn en dat je gegevens niet veilig zijn voor commericele partijen.

Zeer kwalijke zaak dit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 Bismarck - Reactie op #21

Reken maar dat de zorgverzekeraars op de één of andere manier een tap gaan aanleggen op het EPD en dat dus in no time je hele dossier bij je verzekeraar bekend is.

#21.3 Bismarck - Reactie op #21.2

Soms is de werkelijkheid nog bizarder dan de wildste fantasieën.

#22 anoniem

onbestaanbaar dat een goedwerkend speltherepeute binnenkort failliet is. en dat een zeer geheim dossie van een pleegkind openbaar wordt en ingekeken wordt. Dit kan niet zo doorgaan en ik steun alle personen die heir tegen in gaan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Dehnus

“Weet u wel wat u de samenleving kost” dat vertelde je me een keer aan de telefoon en ik ging me toch een partijtje terug staan schelden. Weten zij wel wat ZIJ met hun geprivatiseerde Weense School koppen de samenleving kosten? Weten zij wel wat ze de samenleving kosten door onder het eten te bellen en iemand zijn welverdiende rust niet te gunnen!?

Helemaal als ze dat durfden te melden bij een familie lid en niet jouw persoonlijk. Wat een brutaliteit zo langzamerhand!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 lezer

Interessant !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 M. te N.

Hoe zit het eigenlijk met beroepsgeheim, beroepsethiek en tuchtrecht? Welke mogelijkheden hebben cliënten om te procederen?

EuroPsyche: “ik stond er niet bij en ik keek er niet naar” terwijl niet-medisch-adviseurs in de dossiers rondsnuffelden…Dat klopt toch ook niet?

En diezelfde zorgverzekeraars beweren dat hulpverleners niet bevoegd zouden zijn….hoezo meten met twee maten?

Controle moet tot op zekere hoogte kunnen plaatsvinden. Maar waarom moeten privézaken zoals gespreksverslagen eigenlijk überhaupt worden vastgelegd in systemen waarin derden blijkbaar zonder toestemming kunnen kijken? Ik zou zeggen: acuut blokkeren! Dit hele BigBrother gedoe ben ik meer dan zat!

Hoe kunnen cliënten (gezamenlijk) klagen en/of procederen wegens opgelopen schade?
( psychische schade door abrupt afgebroken behandelprocessen; het schaden van het vertrouwen; inbreuk op de persoonlijke levenssfeer; schending van het medische beroepsgeheim/ finaciële schade doordat herstel, en dus aan het werk gaan, vertraging oploopt)

Kunnen klanten eigenlijk hun polis opzeggen als hun zorgverzekeraar hen schade berokkent ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 Helen Norp - Reactie op #25

Klachten kunnen worden neergelegd bij de ombudsman zorgverzekeringen en gemeld worden op http://www.zorgenomdeggz.nl Ook ik ben een gedupeerde zorgverlener, die achter de werkwijze van EuroPsyche staat en het onvoorstelbaar vindt dat een belanghebbende partij als een zorgverzekering zomaar dossiers kan inzien. Dat had zeker anders gekund!!

#26 Grip liedje

Ja bij Europsyche zijn voorbeeldbrieven beschikbaar hoe je zwart op wit krijgt van zorgverzekeraars dat je niet akkoord bent met privacy schending/ inzage op dossiers. En Op http://www.zorgenomdeggz.nl/clienten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 m. jansen

Je kunt een brief schrijven naar de ombudsman zorgverzekeringen, dat heb ik gedaan, als antwoord kreeg ik een nietszeggende brief terug waarin stond dat zij hier voorlopig niets mee konden doen, daar kwam het in het kort op neer, denk je niet dat die zorgverzekeraars zich van tevoren niet ingedekt hebben? Zij hebben dit hun advocaten en trawanten allang uit laten zoeken, hun machtspositie werkt. En wij de clienten zijn uiteindelijk de gedupeerden. en je privacy…die zijn we toch allang kwijt in Nederland. ze moesten zich rotschamen!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 MteN

Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ):

Behandeling van uw verzoek is gebonden aan regels. Deze liggen vast in o.a. de Zorgverzekeringswet, het Reglement van de Ombudsman Zorgverzekeringen en het Reglement van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Voorgelegde kwestie kan –nog- niet behandeld worden.

Eerst moet ziektekostenverzekeraar een beslissing hebben genomen. Bovendien moet hij de kans hebben gehad om deze beslissing te heroverwegen. Daarna kunt u evt. bij SKGZ terecht.

Om te beginnen heeft CZ zijn klanten niet rechtstreeks geïnformeerd over het niet vergoeden van de therapie, laat staan schriftelijk. Klanten hebben dit veelal van hun zorgverlener, EuroPsyche en uit de media moeten vernemen.

Als je dan een brief aan de ziektekostenverzekeraar stuurt, krijg je dit antwoord:

CZ stelt dat zij weigeren de meeste declaraties van EuroPsyche te betalen omdat deze niet voldoen aan hun polisvoorwaarden, en dat de rechter op 16 mei jl. hun weigering goed heeft bevonden.

Om te kunnen beoordelen of er in uw specifieke geval aanspraak bestaat op vergoeding vanuit de polisvoorwaarden kunt u gebruik maken van een vrijwillige adviesaanvraag. Dit betekent dat CZ gaat beoordelen of de zorg die u ontvangt, vergoed kan worden.

Deze adviesaanvraag, zo schrijft CZ, is geheel vrijwillig. Als u daarvoor kies, dient u de volgende documenten op te sturen (…):

– Verslag van diagnostiek met diagnose conform DSM IV
– Initieel behandelplan
– Naam/beroepscategorie van alle bij de behandeling betrokken professionals (bijvoorbeeld psychiater, klinisch psycholoog, GZ psycholoog, vaktherapeuten etc.)
– Behandelverslag tot dusver –hoeveel behandelingen zijn reeds gegeven met het tot nu toe behaalde resultaat
– Behandelplan voor het vervolg na het moment van adviesaanvraag: welke doelen moeten nog bereikt, hoe lang zal de behandeling nog duren en waaruit zal deze bestaan?

Vervolgens ontvangt u dan van CZ bericht of de behandeling bij uw zorgverlener al dan niet vergoed kan worden.
Als dat niet het geval is, betreft het waarschijnlijk geen zorg die vanuit de zorgverzekeringswet vergoed mag worden (…).
Als u dan toch deze behandeling wil voortzetten is dit voor eigen rekening.
Wilt u deze kosten niet dragen, kan dat inhouden dat u zult moeten wisselen van zorgaanbieder en/of therapie vorm. (…)
Overleg in dat geval, adviseert CZ, met uw huisarts wat een passend behandeling is die door een (gecontracteerde) (…) zorgverlener wordt geboden.

Wat hier van te denken?
Goed bedoelde ‘Regelhulp’?
Ander woord voor ‘Bemoeizorg’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Helen Norp

Absurd dat het zo gaat. Als ik mijn hele dossier opstuur naar CZ wie lezen het daar dan allemaal? De administratief medewerker die alle post voor sorteert? De secretaresse van de medicus die alvast met een gele stift de gevoelige regels moet markeren? De medicus zelf, die dus niet het hele verhaal leest, maar alleen de geel gemarkeerde regels, of de secretaris die de klant moet beantwoorden, zo niet moet afschepen met een afwijzing. Want we weten toch tevoren dat als je bij een steekproef al 99% afkeurt, dat je dat dan later niet herziet als de noodzakelijke psychiater er niet meer aan mag meedoen en de behandelaar in zijn eentje zonder BIG verder wil. En waar blijft het dossier na toezending aan CZ? Wie haalt het oud papier op? Wie zet het dossier aan de straat en laat het waaien met de wind naar alle windstreken? Dit zijn streken. Het is manupileren, om nog meer dossiers te kunnen afkeuren. Lieve cliënten, trap er niet in!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Jan Janssen

Denken jullie nu echt dat alle medewerkers van een zorgverzekeraar de dossiers gaan doorspitten omdat het zo leuk is? Niet alleen heeft elke medewerker een geheimhoudingsplicht, ook de medisch adviseurs die hebben de eed ter geheimhouding afgelegd en zijn ook nog psycholoog of psychotherapeut zodat zij ook eerlijk een oordeel kunnen vormen. Jullie zijn het er gewoon niet mee eens dat de zorg niet meer vergoed wordt. De afwijzing van de vergoeding vind ik zeer terecht, want het gaat niet om tweedelijnszorg. Als de kosten alsnog betaald moeten worden van de regering betekent dit dat de rest van nederland volgend jaar extra gaat betalen door de onterechte declaraties van Europsyche. En ga niet zeggen dat het niet bekend was, want ik geloof er werkelijk niets van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 Inca - Reactie op #30

Nee, ik denk dat ze dat naspitten om oneigenlijke gronden voor afwijzing te vinden. Geheimhoudingsplicht klinkt leuk. Ik hoop dat ze ook allemaal op hebben gelet bij de uitleg – tenslotte had zelfs de directeur van het VUmc er moeite mee.

Daarnaast: die vergoeding kan best hoor. Als we de winst van de zorgverzekeraars, de winst van de investeerders eens terug naar de zorg halen, en alle topsalarissen netjes aftoppen op de balkenende-norm, kun je weer heel wat gesprekken vergoeden.

#30.2 Jan Janssen - Reactie op #30.1

Als er gronden worden gevonden voor afwijzing, dan zijn deze niet ongegrond… Lijkt mij logisch. Ik vind het sneu voor de mensne die baat hebben bij de therapie en die vooraf verteld zijn dat de kosten vergoed worden. Iedere zorgverlener die bij Europsyche aangesloten was, wist dat er een twijfelachtige constructie werd gebruikt. Leg dan niet de fout bij de zorgverzekeraars en de regering, maar bij de zorgverleners. Ik vind het heel erg dat hun beloofd is door Europsyche dat het op deze manier zou gaan lukken, maar er zijn weinig zorgverleners die tijd mogen schrijven binnen een DBC. En dat hoort een zorgverlener ook zelf te weten. Niet de zwarte pieten toespelen aan de hele wereld als je zelf ook had kunnen bedenken dat het niet klopte.

#30.3 Inca - Reactie op #30.2

Niet ongegrond, mogelijk wel oneigenlijk. En volgens mij zijn de DBC’s de twijfelachtigste constructies van het geheel – een constructie overigens die in principe juist mogelijk zou moeten maken dat men nieuwe wegen kon bewandelen, omdat je te maken hebt met een vaste vergoeding (ipv de vergoeding per verrichting, die uitnodigt om alles bij het oude te laten omdat efficientere aanpak – minder verrichtingen dus – niets oplevert.) Maar dat soort creativiteit was eigenlijk niet de bedoeling, waarna er allerlei regels zijn gemaakt die het principe van de DBC’s weer volledig teniet doen.

 • Volgende reactie op #30.2
#30.4 Noortje - Reactie op #30.2

Onzin. Ik ken een spv die via een dienstverlener die via europsyche werkte ingehuurd werd. Hij geeft cognitieve gedragstherapie, wat zonder uitzondering als een geaccepteerde en effectieve therapie wordt gezien. Zijn facturen werden opeens niet meer betaald.
Niks twijfelachtige constructie, niks vage therapieen en niks zorgverlener die hievan afwist. Zijn collegas waren zonder uitzondering spv-en of klinisch psychologen. Therapie was gericht op mensen aan de zelfkant van de samenleving, sociale psychiatrie heet dat.
De media legt de nadruk op de constructie om twijfelachtige therapieen toch vergoed te krijgen. Maar realiteit is dat er veel reguliere zorgverleners gedupeerd zijn door de situatie rond europsyche en dat ze nu een stempel krijgen dat ze ofwel naief zijn ofwel twijfelachtige therapieen geven. Of beide. Posts zoals die van jou dragen bij aan dit onterechte beeld.

 • Vorige reactie op #30.2