Thieme: ‘We moeten ophouden met dat eindeloze polderen’

INTERVIEW - De Partij voor de Dieren wil paal en perk stellen aan economische groei. Of dat naїef is? ‘Realisme, dát is pas naïef. Het heeft ons tot nu toe nog weinig goeds gebracht’, aldus partijleider Marianne Thieme.

Wie nog dacht dat de Partij voor de Dieren een single-issue partij was, kreeg zijn ongelijk toen fractievoorzitter Marianne Thieme in december opeens bij het Wetgevingsoverleg van de vaste Kamercommissie Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel (OS/BH) verscheen. Ze viel direct op met haar felle debatstijl en haar bevlogenheid. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die in 2012 nog door Opzij werd ingedeeld bij de 100 machtigste vrouwen van Nederland, is vastbesloten in de Kamercommissie een nieuw geluid te laten horen.

U bedacht op een ochtend: laat ik eens bij het Wetgevingsoverleg voor Ontwikkelingssamenwerking aanschuiven?

‘We houden ons al langer bezig met ontwikkelingssamenwerking, alleen dan op een andere manier en via andere commissies, bijvoorbeeld via de landbouwcommissie. Nu willen we ons meer in de ontwikkelingsdebatten mengen, want de verschuiving van hulp naar handel die we op het moment zien baart ons veel zorgen. In ons verkiezingsprogramma hebben we staan dat we één procent van ons BNP willen besteden aan ontwikkelingshulp; het hoogste percentage van alle partijen. Daarmee willen we aangeven dat er een andere manier van denken moet komen. Dat we de welvaart moeten verdelen, in plaats van dat wij de illusie hebben dat we de taart groter en groter kunnen maken door meer te produceren en meer handel te drijven. Groei is niet oneindig. De focus op groei is juist het probleem en niet de oplossing.’

Hoe staat u tegenover de combinatie tussen hulp en handel?

‘Handel kan gelijkwaardig zijn en leiden tot ontwikkeling als het goed wordt georganiseerd. Maar als je niet je eigen handelspolitiek verandert is het dweilen met de kraan open. Wij willen niet dat vooral het bedrijfsleven in Nederland profiteert. Investeer in projecten die ervoor zorgen dat er een gezonde eigen economie ontstaat in plaats van een eenzijdige focus op een internationale handelsrelatie. Landen moeten eerst hun eigen markt op orde krijgen, het opbouwen van een handelsrelatie is stap twee.

Dat betekent dat de verstorende Europese subsidies afgeschaft moeten worden. Dáár zal de minister zich voor in moeten zetten. Door het verstrekken van subsidies worden producten hier heel goedkoop geproduceerd en dat heeft een marktverstorende werking in het buitenland. Exportsubsidies zijn weliswaar afgeschaft, maar niet op pluimvee. Dus kippenpoten worden nu massaal afgenomen in Afrika waardoor lokale bedrijven om zeep worden geholpen. Minister Ploumen heeft mij een paar weken geleden gelukkig verzekerd dat er geen exportsubsidies meer naar Nederlandse bedrijven gaan op het gebied van pluimvee.

Niet alleen handel, maar ook hulp moet regionaal gericht zijn. Al die jaren is globalisering het heilige recept geweest en alle landen moesten daar in meegaan. Dat moet veranderen. We moeten ontwikkelingslanden de ruimte geven zelf iets op te bouwen. Laat ze barrières opwerpen om niet overspoeld te worden met onze producten.’

Heeft u er het vertrouwen in dat minister Ploumen ook die handelspolitieke zaken zal gaan aanpakken?

‘Ik geloof dat zij persoonlijk wel wil, maar ze zit met een partij samen in de coalitie die een heel andere kant op wil. Dat leidt tot schizofreen beleid. Ik ben benieuwd hoe zij zich hierin staande zal houden, maar ik moet zeggen dat ik haar tot nu toe wel dapper heb zien strijden.

Zo heb ik onlangs een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat als er kredietverzekeringen worden verstrekt aan bedrijven, zij moeten voldoen aan de Due Diligence criteria. De VVD en PvdA stonden hierin lijnrecht tegenover elkaar en daar moest de minister tussen zitten. Ik had het even met haar te doen: met haar idealen heeft ze een lastige positie. De VVD waarschuwde voor allerlei administratieve lasten, maar daar leek Ploumen een beetje lak aan te hebben. Dat vond ik een goed teken, maar ik hoop dat dit ook in haar beleidskeuzes terug te zien valt. Ik vrees dat, zeker met dat revolverend fonds, de VVD vaker haar zin gaat krijgen.

In principe ben ik niet tegen het revolverend fonds of exportkredietverzekeringen, zolang het maar in het belang is van het ontwikkelingsland en voldoet aan mensenrechtenprincipes. En zolang je maar niet de fouten exporteert die we zelf hebben gemaakt. We moeten ontwikkelingslanden bijvoorbeeld niet verleiden om met megastallen te starten of hun landbouw enorm te intensiveren. Er wordt vaak gezegd dat wij onze kennis moeten exporteren, maar kijk naar hoe wij onze eigen industrie hebben georganiseerd. Het is nog verre van duurzaam.’

Agnes Mulder van het CDA heeft er eerder op gewezen dat bedrijven in Nederland bovenaan staan op het gebied van duurzaamheid.

‘Ik vind het onbeschaamd om te zeggen dat wij het beste jongetje van de klas zijn en dat wij hen wat te leren hebben. De roofbouw die wij plegen in Afrika of Azië is een nieuwe vorm van kolonialisme. Zo heet het weliswaar niet meer, maar wij onttrekken daar nog steeds belangrijke grondstoffen op een goedkope manier zonder er belasting voor te betalen. Terwijl de mensen honger lijden zijn wij in hun land veevoer aan het verbouwen, omdat wij hier zo nodig een zo goedkoop mogelijke kip willen hebben.

Natuurlijk zijn er veel bedrijven die het goede willen doen, maar bij multinationals als Shell en Unilever moet nog heel veel gebeuren. Unilever heeft prachtige beleidsstukken over verduurzaming en mensenrechten, maar het blijft toch heel vaak bij greenwashing van hun praktijken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is zeker een ondersteuning van een rechtvaardige wereld, maar het gaat de wereld echt niet redden. We moeten het niet aan het bedrijfsleven zelf overlaten. Bedrijven zijn erop gericht zoveel mogelijk producten af te kunnen zetten, terwijl de grenzen die de aarde ons stelt van ons vragen dat we juist minder en duurzamer moeten consumeren. De overheid zal in deze doelstelling een actieve rol moeten spelen. Het CDA wil het vooral het aan het bedrijfsleven en de markt zelf overlaten en daar kunnen we vaststellen: die hebben de wereld niet rechtvaardiger gemaakt.’

U zegt dat er grenzen zijn aan groei. Bent u niet blij met de economische groei in Afrika?

‘Natuurlijk is het goed dat Afrika zich kan ontwikkelen. Maar het westen duikt er bovenop om zoveel mogelijk van de groei mee te profiteren en we zijn uit op de schaarse aardschatten in Afrika. Het is hebzucht en korte termijn denken. De belofte van welvaart zoals we die kennen in het westen kan niet waargemaakt worden voor de hele wereld. Dan hebben we volgens het Wereldnatuurfonds drie aardbollen nodig. Wij hebben simpelweg te maken met de grenzen aan hernieuwbare grondstoffen die de aarde elk jaar kan produceren. Wij zullen welvaart eerlijker moeten delen en de definitie van welvaart moeten verbreden: niet alleen kijken naar de inkomsten maar ook naar de mate van een duurzame, kwalitatief goede levensstijl. In Ecuador en Bolivia heeft men het over ‘buen vivir’ -het goede leven- en de verantwoordelijkheid voor een duurzame planeet. Dit staat zelfs in hun grondwet.

Het is naïef om te denken dat economie en ecologie wel hand in hand zullen gaan, de zogenaamde ‘groene groei’ waar veel mensen het over hebben. We zullen op een andere manier ons leven moeten gaan leiden; dat we genoegen nemen met wat er is. Op 27 mei lanceer ik met het boek “Méér!” waarin ik wetenschappers aan het woord laat die ervoor pleiten dat economische groei niet de oplossing is, maar juist een probleem vormt voor met name ook ontwikkelingslanden. De aarde biedt weliswaar genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg voor ieders hebzucht. Prachtige woorden van Ghandi, die kloppen als een bus.’

Dus als we echt dingen willen veranderen zal het ons hier in het Westen ook pijn gaan doen?

‘Ja, op korte termijn gaat dat zeker pijn doen. Op lange termijn kun je werkgelegenheid creëren in de duurzame sector. Die verandering kost moeite, maar het zal uiteindelijk wel ten goede komen van ons allemaal.’

Uw partij houdt zich veel bezig met landbouw en voedselzekerheid. Wat vindt u van de manier waarop voedselzekerheid wordt geïmplementeerd in het beleid?

‘Dat is allemaal veel te slap. Je hebt de Round Table for Sustainable Soja bijvoorbeeld: een overlegorgaan met grote multinationals en een paar ngo’s. Dat is echt slappe hap. Er wordt teveel overgelaten aan het poldermodel. Maar daarvoor is de urgentie te groot. We moeten nu echt duidelijk grenzen gaan stellen van wat wel en niet toelaatbaar is. Wij staan zeer achter het pleidooi van Olivier de Schutter, mensenrechtenadviseur van de VN die pleit voor agro-ecologische landbouw, dat is echt de toekomst. Maar het kabinet zet juist in op grootschaligheid en intensieve landbouw.

Wat ik tot nu toe nog mis in de discussie over voedselzekerheid, is dat het asociaal is dat wij hier in Nederland zoveel vlees eten. Voor één kilo vlees is zeven kilo soja nodig, terwijl we zoveel meer mensen met die zeven kilo soja zouden kunnen voeden. Ik heb gehoord dat Ploumen zich bezig zal houden met biobrandstoffen. Dat beslaat echter slechts één procent van het landbouwareaal, terwijl veevoer bijna de helft van de wereldgraanoogst opslokt. Maar daar wordt niet over gepraat, omdat de stelling is dat vlees een voedselproduct is.’

Is het niet lastig om uw standpunten te verdedigen tegenover de macht van grote bedrijven en het nieuwe beleid?

‘Ja, maar je eigen vork is het machtigste wapen tegen de klimaatverandering. Een verandering in je koopstijl en levensstijl kan al een enorme impact hebben. Als wij in Nederland allemaal één dag in de week geen vlees zouden eten dan zou dat gelijk staan aan één miljoen auto’s van de weg af halen. Mensen zeggen wel eens tegen mij: “waarom zou je een partij voor de dieren beginnen, want wat heb je nou aan die twee zeteltjes in de Tweede Kamer”, maar je ziet dat mensen steeds minder vlees gaan eten sinds wij in de Kamer zitten. Dat is ook de tijdgeest. Mensen zijn zich steeds meer bewust van wat ze op hun bord hebben liggen.

Je zou misschien denken dat mensen in deze tijd vooral kiezen voor hun eigen portemonnee, maar als dat zo zou zijn dan waren wij als partij allang weggevaagd. Toch zijn we er nog en zijn we in elke gemeente met veertig procent gegroeid in aanhang. Dat is een krachtig signaal dat mensen langzamerhand snappen dat de focus op alleen maar geld verdienen ze niet meer geluk en niet meer welvaart brengt. En dat er een verandering moet komen in het denken. Dat vind ik hoopgevend. Het is alleen jammer dat het kabinet nu uit partijen bestaat die de problemen zelf hebben veroorzaakt en dan aan ons vertrouwen vragen.’

Bent u de enige partij die zo denkt?

‘De traditionele partijen zijn behoorlijk grijs. Ze lijken heel sterk op elkaar, op een paar nuanceverschillen na. Revolutionaire gedachtes vind je weinig in deze Kamer. Wij pretenderen dat wel te hebben en willen die aanjaagrol hebben. Wel zie ik steeds vaker dat bijvoorbeeld de Christen Unie begint te zeggen dat die focus op economische groei niet een hele verstandige is. GroenLinks heeft een tijdje lang mee gedaan met de gedachte dat je wel economische groei kan hebben zolang je het verduurzaamt. Je ziet langzamerhand dat ze daar ook van terug komen.’

U krijgt vast van anderen vaak het verwijt naїef en onrealistisch te zijn.

‘Dat klopt, maar realisme, dát is pas naїef. Realisme heeft ons tot nu toe nog weinig goeds gebracht. Ik denk dat je er juist komt met idealen en dat je moet ophouden met dat eindeloze polderen. Ik wil mensen niet dwingen tot het niet eten van vlees, maar we zullen die urgentie moeten voelen met een groeiend aantal monden dat gevoed moet worden. De traditionele partijen denken dat we nog wel even hebben, maar dat is struisvogelpolitiek. Ploumen heeft wel idealisme, maar als zij zegt dat we pragmatisch moeten zijn dan moeten we het ergste vrezen. Met idealisme en standvastigheid kun je meer bereiken dan met eindeloos onderhandelen en compromissen sluiten. Durf je nek uit te steken. Je krijgt veel tegenwind, maar als je kijkt naar de grote veranderingen in de samenleving dan is het niet de massa die dat heeft gedaan maar dan zijn het de pioniers geweest. Je hebt maar vijf procent van de mensen nodig die zegt ‘we gaan het anders doen’ en als ze daar standvastig in blijven, dan volgt de rest vaak. Dus als Ploumen echt een pionier durft te zijn, dan houdt ze vast aan haar idealen.’

Via ViceVersa.

Reacties (35)

#1 FiFa

Realisme heeft ons altijd meer gebracht dan idealisme, misschien zijn er nog ergens tweedehands geschiedenisboekjes te koop voor die dierenpartij.

 • Volgende discussie
#2 su

@1: Idealisme heeft ons de 40-urige werkweek gebracht, realisme de PvdA van nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 FiFa

@2
Lag het maar zo simpel, de PVDA heeft al 20 jaar het idealisme verkwanseld en het realisme maakt het mogelijk dat nu eindelijk eens te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 su

@3: Oh, dat was 20 jaar terug al overduidelijk hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 roland

@ = “GroenLinks heeft lang mee gedaan met de gedachte dat je economische groei kan hebben zolang je het verduurzaamt”

Nog steeds toch, waar zijn de afwijkende voorbeelden?
Hopelijk slaagt de PvdD erin om “groei is eerder het probleem, dan de oplossing” ook uit te werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Andy Cap

Ik vind Marianne Thieme juist heel erg realistisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Olav

Ik begin haar ook steeds meer te waarderen. Maar ja, ik ga toch echt niet op een dierenpartij stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 bullie

De dierenpartij heeft minder betekend voor dierenwelzijn dan GL en PvdA (bijvoorbeeld Harm Evert Waalkens) maar hun marketing is beter, ongeveer zoals De Vegetarische Slager een betere marketing heeft dan Tivall.

De PvdA voert de laatste jaren een Realpolitik, die af en toe wringt maar waardoor Nederland nu bijvoorbeeld wel het voortouw kan nemen in de aanpak van misstanden in de textielsector in Bangladesh. Doordat de PvdA opportunistisch links is en vuile handen durft te maken door met de VVD in zee te gaan.
Ik weet door dat soort zaken weer waarom ik lid ben. Principes zijn mooi, resultaten zijn beter.

En voorts ben ik van mening dat de PvdD dient te verdwijnen. Al was het alleen maar omdat ze Cohen’s premierschap hebben voorkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 bullie

Idealisme: Troelstra’s vergissing
Realisme: Drees’ ouderdomswet
Idealisme: basisinkomen
Realisme: houdbaar sociaal vangnet
enz

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 AltJohan

Thieme wil ons pijn gaan doen.

Thieme: “Ja, op korte termijn gaat dat zeker pijn doen. …”

Ze zal zeggen dat het nodig is. Nodig voor onze redding (salvation).

We hebben geen dictatuur met decreten. We zullen blijven doorrommelen en we zullen de pijn zoveel mogelijk proberen te vermijden en uit te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HPax

Het laatste parlementair Generaal pardon aan onwettig in NL verblijvende vreemdelingen verleend, heeft voor zover ik weet niet zonder instemming van de Partij voor de Dieren tot stand kunnen komen. Met welke daad de P.v.d. D in geen geval de zaak van de NL-dieren heeft gediend. Integendeel.

Met haar verhaal over groei, handel en hulp, vervalt ze in volgende dwaasheid. Neem alleen al maar haar uitspraak: ‘Wij willen niet dat vooral het bedrijfsleven in Nederland profiteert.’
Alsof het (ons) bedrijfsleven onze vijand is en ons niet voedt. Hoe komt ze zelf aan haar inkomen?

En verder, wat mensen, bedrijven en landen allemaal niet ‘moeten’ om het de PvdD naar de zin! ‘Moeten’ komt ± 24 keer in het Evangelie van Thieme voor, en zie je het Waanzinnige ervan in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Co Stuifbergen

De Partij voor de dieren is dus ook voor de Mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Co Stuifbergen

Per definitie geldt: Realisme is nooit naïef.

Sommige partijen denken dat realisme niet inhoudt “opvattingen baseren op de realiteit” maar “berusten in de huidige stand van zaken”.
Dat is op zich nog niet naïef.

Het wordt pas naïef als mensen denken dat ze eeuwig door kunnen gaan met hun energieverbruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 HPax

@12: Dit lijkt mij uitstekend gezien. Wil je werkelijk wat voor wilde en tamme dieren doen, moet je eerst het aantal mensen drastisch gaan verminderen, maar daar hoor je Thieme niet over.
Ook denkt ze kennelijk niet aan onze honden. Veel van de mensen die zij hier binnen heeft gelaten, vinden onze honden ‘haram’ en behandelen ze dien overeenkomstig. Vreselijk. Thieme heeft zich dus contra de dieren opgesteld, in daden.
Waarmee en waarna we van Thieme ronduit mogen zeggen dat ze kletst. Om het daarbij maar te laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 P.J. Cokema

@10: Oh, ze imiteert Rutte…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 P.J. Cokema

@11: Nou, ze legt daarbij uit dat…
Ach, laat maar, zonde van de energie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Maxm

Zevendedagsadventisten, wat moet je ermee.

Realisme is de rest van de wereld, Aziatische producenten die hun middelvinger opsteken naar uw idealen en lachende en hoofdschuddend brave Nederlandse bedrijven die gebukt gaan onder groene regel terreur de afgrond induwen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dus nu komt uw kleding uit een fabriek die instort, uw telefoon uit een fabriek waar zelfmoord aan de orde van de dag is en waarvan de grondstoffen komen van een continent dat al 500 jaar genaaid wordt door alles en iedereen die er wat te halen vindt en nu blijkbaar ook die er wat verkopen wil.

Niets doen is geen optie maar in een middelgrote stad in een middelgroot land vooroplopen heeft net zoveel zin als niets doen en dan is dat laatste een stuk goedkoper. Bij uw volgende bijbelstudie moet u Mattheus 19 vers 30 maar eens vereenzelvigen met uw idealen.

Realiteit is de origin of species.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lord Flash

“Groei is niet oneindig. De focus op groei is juist het probleem en niet de oplossing”

Dat is niet waar. Uiteindelijk komt groei voort uit het steeds slimmer organiseren van alles in de samenleving en technologische vooruitgang. Dat is in feite een functie van het menselijk vernuft en aangezien ideeen niet fysiek zijn is de potentie wel degelijk oneindig.

“Exportsubsidies zijn weliswaar afgeschaft, maar niet op pluimvee. Dus kippenpoten worden nu massaal afgenomen in Afrika waardoor lokale bedrijven om zeep worden geholpen.”

Ik ben ook tegen export subsidies maar ik hoop dat Thieme zich wel beseft dat hiermee de markt voor lokale kip groeit en dat die kippen een stuk slechter worden behandeld dan in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Diener

Ik denk dat het inderdaad heel realistisch is om de groeiverslaving van de mensheid als kernprobleem te zien. Nu is het zaak dat we niet vanuit een verlammend schuldcomplex niks gaan doen, maar zeggen: Ok, we hebben ons de eerste twee miljoen jaar van ons bestaan helemaal overgegeven aan de groei en dat heeft ons veel moois opgeleverd. Groeimodel, hartstikke bedankt, maar het is nu tijd voor iets anders. En dat doet inderdaad pijn, zo’n afscheid, want twee miljoen jaar is best lang. Als we maar niet de door angst ingegeven illusie hebben dat we niet anders kunnen dan groeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Basszje

Sterk stuk, maar redactie: volgende keer de vragen graag vet maken of anderzijds markeren. Het leest wat lastig zo.

Ik denk dat einde aan de groei wel een goede analyse is. Maar juist einde aan de conventionele groei kan een groei betekenen in termen van welvaartsbelevening. Maar niet in NL natuurlijk (want hondepoep ) dus dan is het niet goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 thallman

Daarmee willen we aangeven dat er een andere manier van denken moet komen.

Het zit me niet helemaal lekker dat iemand die geloofd dat we vlees eten omdat Eva van de verboden vruchten had gegeten onze gedachten wel even wil gaan controleren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Kalief

dat Afrika zich kan ontwikkelen. Maar het westen

Deze ‘het westen’ is vooral China. Het oosten is het nieuwe westen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Diener

@18: Wat jij schetst is waar naartoe moet, groei in de zin van beter. Inderdaad is daar de potentie grenzeloos. Maar we zitten nu nog vast in de oude gewoonte van groei in de zin van meer, ook in het vernuftige Westen.
Wat betreft die kippen: ik ben ooit een tijdje in West Afrika geweest en heb daar inderdaad nooit van die fijne hi-tech kippenconcentratiekampen gezien zoals we die in Nederland kennen. Alleen kippen die vrij rondlopend hun kostje bij elkaar scharrelen. Moesten we die mensen niet beter adviseren daar vooral mee door te gaan? kunnen wij niet beter scharrelkip uit Afrika importeren?.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Kalief

@21 Die slang hè, die Eva aanraadde om die vrucht eens te proberen, was die slang nou een vleeseter of een vegetariër?

Goeie foto trouwens wel bij dit artikel. Beginnend grijzige kruin, gekleurshampood haar, gegroefd zonnebankkoppie, guitige naar boven kijkende blik met een waarschijnlijk iets scheef hoofdje. Kortom, een semi-intelligente pleaser zoals we de vrouwtjes in de politiek graag zien. Een Femke 2.0.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 goochem

@24:Sarcasme hoop ik ?
Ik overweeg sterk om op de pvdd te gaan stemmen > idealisme van Thieme of het idealisme van het type Samson, dan lijkt de keus mij helder. De tegenstelling idealisme vs. realisme is voor mij niet relevant. Ik zal blijven stemmen op politici die hun idealen/visie durven etaleren. Een Rutte met zijn totaal gebrek aan idealen, is voor mij een lege huls én gevaarlijk omdat hij werkelijk alle kanten op kan waaien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Andy Cap

@25: Dat is hoop tegen beter weten in. Gewoon bijschrijven op het lijstje van de mensen in wier gezelschap je liever niet wordt gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 kevin

Ik krijg steeds meer respect voor mevrouw Thieme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 jimmy

Marianne thieme interview: goed argument tegen democratie.

Maar serieus, wat is het toch met mensen dat ze zich altijd moeten bemoeien met andermans leven. Als thieme geen vlees wil, prima. Niemand dwingt haar. Ze moet en mag zich moreel verder nergens mee bemoeien.

Echt deze onzin van een dierenpartij — op zichzelf al idioot — heeft echt lang genoeg geduurd; johan vlemminx & winny de jong zijn ook gestopt. De grap is echt leuk geweest nu. Neemt sargasso.nl deze absurditeit nu voor serieus aan?

Dag in, dag uit dank ik (god?) voor het internet. Het is de enige manier die het mogelijk maakt om aan bemoeizuchtige massa te ontkomen. Straks krijgen we nog een aardappel- en plantenpartij, mogen we dat ook niet meer eten.

Platform, ja. Luisteren, nee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 objectief

Daarmee willen we aangeven dat er een andere manier van denken moet komen. Dat we de welvaart moeten verdelen, in plaats van dat wij de illusie hebben dat we de taart groter en groter kunnen maken door meer te produceren en meer handel te drijven. Groei is niet oneindig. De focus op groei is juist het probleem en niet de oplossing.’

In de W Europese landen wordt de welvaart al verdeeld.
In Duitsland b.v. brengt de tien procent van de bevolking met de hoogste inkomens vijftig procent van de inkomstenbelasting op.
Nog meer herverdeling kon wel eens tot burgeroorlog leiden.
Verder vraag ik me af hoe de dierenpartij ondernemers wil beletten nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en op de markt te brengen.
Kortom, warhoofderij van het soort GroenLinks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Joop

Opa HPax (Hoax) is ook weer terug.

Deze psychopaat laat zich kennen bij http://www.thepost.online.nl met het volgende statement:

“In (1) C Rolandus 13.04.13/15.29u* staat nog een rekening, door u te voldoen. Ik voorvoel dat het daar niet meer van gaat komen. U laat zich niet als man van eer kennen, aan uw intellectuele capaciteit mag worden getwijfeld. Wel voldoet u tot nu toe perfect aan mijn profiel van de ideale aanhanger van Groen Links, i.s de partij van de onverantwoordelijke individu.
* idem CC HPax 13.04.13/ 19.33u en HPax 17.04.13/20.43.”

Een klein kind dat leidt aan grootheidswaanzin. Alsof je op die onzin van hem en anderen moet reageren.

Zoals hij van zijn grote voorbeeld Jan Hendrik van den Berg heeft geleend, want hij verzint ten slotte zelf niets, helemaal niets. Van den Berg was tegen het gelijkheids-beginsel. De Franse Revolutie heeft ervoor gezorgd dat Jan Met De Pet, Het Volk, mee mag doen. En alles zoals kunst is gedegradeerd, minder waardevol gevonden. HOax heeft daaruit zijn racisme, zijn kijk op alles wat hem tegen staat als inferieur te betitelen èn zijn gemaakte superieure houding. Dat zie je in elke reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Jvechter

‘Realisme, dát is pas naïef. Het heeft ons tot nu toe nog weinig goeds gebracht’

Mevrouw Thieme meent dat de verschuiving van hulp naar handel fout is, en dat het verhogen van de hulp naar 1% een goed idee is.
Wat mevrouw Thieme niet beseft, is dat juist de naïeve gedachte dat hulp en verhoging daarvan al jarenlang niet zorgt voor een verbeterde situatie.

Mevrouw Thieme, die graag ziet dat de economische groei stopt (behalve uiteraard wanneer mensen genoeg geld moeten overhouden om luxe-producten als vleesvervangers te kopen), snapt ook niet helemaal wat het begrip % inhoudt.
Stel we klappen ons BNP met de helft naar beneden, mevrouw Thieme blij.
Maar dan is 1% daarvan niet meer de 1% van nu.

Welvaart deel je door gedeelde handel. En ja, de landbouwsubsidies deugen niet.
Alleen grootschalig kippen houden in Afrika? Vergeet het maar. Dat mevrouw Thieme niet van grootschalig houdt zal ze in Afrika weinig kunnen schelen.

En als ze graag wil dat de ame landen barrières opbouwen, staat niets ze in de weg om importheffingen te verhogen.

Het enige wat mevrouw Thieme betoogt in dit verhaal, is dat ze in Afrika maar niet moeten groeien. Dat is misschien niet koloniaal, mar behoorlijk aanmatigend.
Alsof ze haar gebrek aan invloed in Nederland op een andere manier wil compenseren.

Alhoewel, ze geeft eigenlijk al blijk te zijn van haar eigen Stichting Correlatie, met deze opmerking: “maar je ziet dat mensen steeds minder vlees gaan eten sinds wij in de Kamer zitten”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Andy Cap

@31: Als jouw reactie lees, dan denk ik de hele tijd: “Jeetje, heeft ze dat nou echt gezegd?” En dan scroll ik naar boven en dan staat er iets heel anders. Maar ik kreeg een lamme vinger, dus ik ben er halverwege mee gestopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Henk van S tot S

Men zou Mevrouw Thieme ook kwalijk kunnen nemen, dat zij vriendelijker is voor dieren dan de meeste politieke partijen voor mensen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Jvechter

@32: Oja? Wat erg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Remco G

@18: Integendeel, slimmer toepassen etc zorgt voor besparingen, en dus krimp.

Terwijl een koude winter voor meer verbranding van aardgas zorgt, en dus voor groei.

 • Vorige discussie