Reactie op de input van het debat van de Mobiele Wapenscan

Na een week lang debat over de mobiele wapenscanner, geeft de politie van district Rotterdam-Rijnmond hier haar evaluatie. Lees de het voorgaande na via de overzichtspagina.

We zijn de redactie van Sargasso erkentelijk om het aan te durven hun site beschikbaar te stellen om uit te proberen of aan de hand van een aantal stellingen een uitwisseling van zienswijzen, argumenten en meningen mogelijk is tussen de bezoekers op deze site en een aantal vertegenwoordigers van de politie.
Alle begin is moeilijk. Vandaar dat er misschien niet is uitgekomen wat tevoren werd aangenomen, namelijk een virtueel debat. Wij/de betrokken politiemedewerkers waren nogal overdonderd door de emotionele en soms grimmige toon waarop werd gereageerd alsmede het geëtaleerde wantrouwen jegens de politie. Kennelijk brengt dit onderwerp deze intensiteit met zich mee. Het is voor ons wel zeker van belang de aangedragen punten (los van de emotionaliteit en laatdunkendheid) mee te laten wegen in de uiteindelijke afwegingen en adviezen naar de politieke en bestuurlijke gezagsdragers om een dergelijk apparaat in te gaan zetten.
De punten die wij belangrijk achten in deze afweging zijn:

 • Bereik je met dit middel wel je doel, te weten terugdringen van (vuur)wapenbezit in het openbare domein?
 • Weegt het op tegen de impact op de vrijheid/privacy van de onschuldige burgers die aan de werking van het apparaat worden onderworpen? (heiligt het doel de middelen?)
 • Is er überhaupt ruimte in de regelgeving en zo ja binnen welke kaders is zoiets dan mogelijk?
 • Preventief fouilleren, ook al is er een wettelijke onderbouwing, is als middel wellicht al te vergaand gezien de impact op vrijheid/privacy van de onschuldige burgers, moet dat ook niet eens worden heroverwogen?
 • Kun je bij het gebruik van dit soort middelen wel vertrouwen op de zelfregulatie door politie en zou het gebruik door de toezichthouders op de politie (bestuur en politiek) niet beter stringent gecontroleerd moeten worden, zo nodig met een “onafhankelijk burgerpanel”?

Zoals al eerder gesteld: de politie is met een onderzoek bezig of de momenteel al vermarkte scantechnologieën inzetbaar kunnen worden gemaakt binnen ons werk vanuit de aanname dat:

 • We het illegaal wapengebruik meer kunnen tegengaan en het dragen van wapens op straat kunnen terugdringen door controles in het publiek domein,
 • Op een wijze dat het de vrijheid/privacy van met name onschuldige burgers zo min mogelijk aantast,
 • De efficiency en effectiviteit van de ingezette capaciteit hiermee wordt verhoogd,
 • Bijdraagt aan verbetering van subjectieve veiligheidsgevoel van de burger op straat en
 • Aantoonbaar niet schadelijk is voor de gezondheid.

Uit het feit dat we al sinds 1999 het aanbod bezien in de mogelijkheden en tot op heden niet zijn overgegaan tot aanschaf en dus inzet, mag blijken dat we ons wel degelijk bewust zijn over de impact van een dergelijk in te zetten middel.

Ook mag duidelijk zijn dat we dat nooit zelfstandig beslissen en dat dit altijd in overleg gaat met het bevoegd gezag waaraan wij ondergeschikt zijn.
Het onderzoek is gaande. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke instellingen waarbij we niet allen de technologische maar ook de juridische en ethische kwesties laten afwegen. De input van deze poging tot debat op de Sargasso site wordt integraal meegegeven aan deze onderzoekers.
Ik hoop dat de deelnemers van dit debat ons dit vertrouwen gunnen.
Indien deze reactie nog aanleiding geeft te reageren, zeker als ze in het belang zijn van het onderzoek dat we laten uitvoeren, vraag ik u dit zeker niet na te laten.

 1. 2

  …door de emotionele en soms grimmige toon waarop werd gereageerd alsmede het geëtaleerde wantrouwen jegens de politie.

  Ik denk dat het minder emotioneel is dan de politie denkt. Grimmigheid proef ik wel. Maar de politie wijst naar het gezag waaraan zij ondergeschikt is.

  Ik denk dat daar een van de grote problemen van dit soort discussies ligt: iedereen meent ondergeschikt te zijn aan gezag waar er een befehl is befehl structuur ontstaat (sorry voor de godwin).

  En dat is nou net waar het privacydebat een probleem kent: er wordt naar niemand meer geluisterd omdat er nu eenmaal die hiërarchie wordt aanvaard. Blind aanvaard.

  En zo rennen we lekker met zijn allen naar de afgrond. Feitelijk is de politie dus geen discussiepartner.

  Overigens gun ik de politie best het vertrouwen dat zij die punten integraal meegeeft aan de onderzoekers. Of de opmerkingen in die hiërarchie van gezag en onderzoek – wat heeft wetenschap hier nog mee van doen? – nog enig gewicht zullen hebben is een tweede. Daar heb ik wat minder vertrouwen in.

 2. 3

  Overigens – te laat voor de reactie-edit –

  De input van deze poging tot debat op de Sargasso site wordt integraal meegegeven aan deze onderzoekers.

  Ik hoop dat ook de output van de discussie wordt meegegeven na de input. Het is anders zo irrelevant.

 3. 4

  Ik kan me moeilijk vinden in de kwalificaties die gebruikt worden in deze reactie. Het waargenomen wantrouwen was in deze nogal te wijten aan de toon die door de politie zelf gezet werd in de bijgeleverde stukken. Daaruit kwam een dusdanige minachting aan het adres van wetgever aan het licht, dat nu verstoppen achter ondergeschiktheid niet erg geloofwaardig is. Daarnaast werd ook iets te duidelijk uiteengezet hoe met de publieke opinie omgegaan moest worden om nog veel vertrouwen mee te krijgen.

  Misschien schrok men bij de politie van het wantrouwen aan hun adres, maar iedereen die het projectplan gelezen heeft zal nog geschokter zijn over het vertrouwen dat we met zijn allen ten onrechte aan de politie gegeven hebben. Even voor de duidelijkheid, hieronder enkele quotes waarmee je wel heel makkelijk kwaad bloed zet, uit het projectplan, paragraaf 2.5 (hoe cynisch genaamd) Risico’s:

  “• De publieke opinie/politiek is sterk gekant tegen het gebruik van de millimetre wave techniek:
  o Of communicatie offensief starten, gericht op medestand vinden;
  o Of door bereikte resultaten tegenstanders de mond snoeren;
  o Of door stille diplomatie medestand vinden in pers en politiek.
  • De regelgeving blijkt het gebruik van de millimetre wave techniek in de door ons gekozen toepassing in de openbare ruimte te blokkeren:
  o Of, met medestand driehoek, wetgever (MinJus) tot aanpassingen overhalen;
  o Of via proefprocessen rechterlijke toetsing uitlokken.”

 4. 6

  De politie die overdonderd is door het wantrouwen en de intensiteit.
  Stuitend onwetend dus.
  Wat had je verwacht een lintje, staande ovatie?
  De Nederlander die gefouilleerd wordt is gebrouilleerd door het erbarmelijke oplossings percentage van de slecht opgeleide en gescande dienders.
  Doe eens gek,los een misdaad op.

  Iemand met een “wapen” is niet per definite een boef ook al is het strafbaar.

 5. 7

  En hierbij wil ik uitspreken dat ik de politie erkentelijk ben voor deze wijze van interactie met de burger. Ondanks mijn uitgesproken mening tegen mobiele scanners.
  Hulde!

 6. 8

  “Bijdraagt aan verbetering van subjectieve veiligheidsgevoel van de burger op straat en”

  Het subjectieve veiligheidsgevoel dus… Is dat een beetje het tegenovergestelde van het welbekende onderbuikgevoel?

  Positieve uitkomst na de stukjes en reacties op Sargasso: de politie is nu wél op de hoogte van het onbehagen over allerlei privacyschendende maatregelen. De naïviteit waarmee men de discussie inging was stuitend.

 7. 9

  @8: Dat is geen naiviteit; men is al sinds ’99 bezig de publieke opinie te screenen en die langzaam om te buigen naar een door de politie gecontroleerde staat.

  Dit blijkt uit vele zaken die sinds die tijd zijn ingevoerd, zoals “preventief fouilleren”, het verplicht zijn van het dragen van ID en vele andere zaken.

 8. 10

  Ik ben blij met deze eerlijke reactie van de politie en ook vind ik het mooi dat ze de ‘discussie’ hier aangedurft hebben. Het was een eerste keer en ik hoop dat er vaker interactie is over dergelijke gevoelige onderwerpen tussen burger en overheid. Het zal shockeren of pijnlijk zijn, maar beslissingen in de ivoren toren gaan de samenleving niet vooruit helpen. Mijn complimenten daarom voor de durf en de poging.

  De inzet van oa. de naaktscanner en andere ‘politiestaat’-middelen leiden inderdaad tot een toenemend wantrouwen jegens de politie. Daar is niet alleen de politie debet aan, maar in het algemeen de steeds meer controlerende overheid. De politie en overheid wantrouwt haar burgers steeds meer en daar krijg je uiteraard wantrouwen voor terug. Als je wantrouwen zaait, zal je wantrouwen oogsten. Laatst was men in Den Haag ook al verbaasd over het toenemend wantrouwen tegen de politiek. Tja. Gek zeg.

  Wat me meer verbaast, is dat de politie er verbaasd over is. Bas van Tol wist toch dat-ie die Big Brother Award niet voor niets had gekregen? Of dacht hij dat het een spelletje was? Er leven echte mensen in dit land met echte emoties die echt geen zin hebben in een politiestaat en dat kun je hier dus terecht lezen.

 9. 11

  @Jan: Je suggereert een plan achter een trend. Dat vraagt om bewijzen.
  En leg dan gelijk uit wie in Nederland (sinds 1999) er belang bij heeft om een echte politiestaat neer te zetten?

  Zelf ben ik heel kritisch op de ontwikkelingen. Maar het verwijzen naar een complot, zonder concrete bewijzen, vermoeid mij zeer.

 10. 12

  Het wantrouwen komt (bij mij in elk geval) voort uit het feit dat de politie” hier op Sargasso een andere “politie” is als die dagelijks op straat de patrouilles loopt, fouilleert, orde bewaart, enzovoort.
  De agent op straat staat veel meer en dichter bij het invoeren van repressieve en privacy bedreigende maatregelen als de mensen die hier in de discussie meedoen.
  En die mensen op straat komt men als burger tegen, “jullie” de gesprekspartners, niet.

 11. 13

  @5 nogmaals niet namens mij aub. Graag dit soort verzoeken op eigen naam aanvragen, via de juiste weg. Niet namens alle bezoekers van deze site.

 12. 14

  Ik stel het initiatief an sich op prijs, maar vernam uit de stukken dat er al sinds 2006 pilots mee gedaan zijn?

  Bovendien zijn de gedachten om het publieke debat te beinvloeden om te wet en besluitvorming hierover ‘de voor dit initiatief goede kant op te bewegen’ zeer bedenkelijk. Ik dacht dat dat nou bij uitstek een zaak voor de politiek is? Scheiding der machten, trias politica etc.etc.?

  Dat het ‘Aantoonbaar niet schadelijk is voor de gezondheid.’ vind ik ook bedenkelijk. Is hierbij ook gedacht aan de gezondheid van de dienstdoende agent die dagenlang van het apparaat gebruik maakt over een periode van 10 jaar?

  Als laatste denk ik dan als men op een meer humane wijze tegemoet getreden zou willen worden men inderdaad het publiek van de redelijkheid en billekheid van de politie overtuigd dient te worden.

  Het land volhangen met camera’s, volledig geautomatiseerde snelheidscontroles’, journalisten die worden gegijzeld, afgeluisterd, cartoonisten die worden vervolgd is niet bepaald een aansprekende manier.

  Bovendien zijn de resultaten van de politie niet goed meetbaar omdat zowel oplossingspercentage als bereidheid om aangifte te doen ronduit laag zijn.

  Het nieuwe stukje gereedschap en de acceptatie daarvan vaart wel bij een toenemend gevoel vanonveiligheid: Hoe onveiliger mensen zich voelen, hoe liever ze het ingevoerd zien.

  Waar vind ik bijvoorbeeld de statistieken voor aantal incidenten met wapen over pakweg te laatste 10 jaar? Wat is er zover bereikt? Waar zijn de successverhalen van de huidie aanpak van de politie? Graag inzicht hierin.

 13. 16

  Allereerst wil ik dit initiatief graag aanmoedigen. Ik vind het prachtig dat ik hier de gelegenheid krijg mijn mening inzake de ‘wapenscanner’ te uiten ten overstaan van de politie Rotterdam-Rijnmond. Blijf dit vooral doen ongeacht de ongenuanceerde respons, op de een of andere manier ontkom je daar niet aan op het internet.

  Voor we ons inhoudelijk verdiepen wil ik graag het volgende aankaarten met betrekking tot de noodzaak van de wapenscanners.

  De meest recente cijfers heb ik niet, maar als ik het CBS moet geloven is het aantal geregistreerde misdrijven ogv Wet Wapens en Munitie in de regio Rotterdam-Rijnmond sinds 2003 gehalveerd. Ook neemt het totaal aantal geregistreerde misdrijven in dezelfde regio af met gemiddeld 5% per jaar.

  Bron CBS StatLine

  Goed bezig! Waarom zijn die wapenscanners eigenlijk nodig?

 14. 17

  ‘Waarom zijn die wapenscanners eigenlijk nodig?’

  Om de subjectieve gevoelens van veiligheid van de burger op straat te verbeteren natuurlijk.
  En vanwege het terrorisme enzo.

 15. 20

  “Bereik je met dit middel wel je doel, te weten terugdringen van (vuur)wapenbezit in het openbare domein?”

  Is dit wel het juiste doel? Moet het niet het teugdringen van het gebruik ervan zijn?

  Het is mij onbekend of wapenbezit in Nederland een groot probleem is. Graag bronnen waar dit uit blijkt. Voor zover ik weet is het wapenbezit in Nederland al heel laag?

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_gun_ownership

  En ook het aantal slachtoffers hiervan in Nederland is vergeleken met andere landen laag te noemen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate#List_of_countries

  In California is het dragen van een zichtbaar wapen zelfs een recht:

  http://www.csmonitor.com/USA/2010/0227/Guns-at-Starbucks-Pushing-the-right-to-bear-arms-in-public

  http://www.nytimes.com/2010/03/08/us/08guns.html

  Het resultaat zou zomaar kunnen zijn dat veel meer mensen lid gaan worden van een schietclub om toch maar vooral een wapenverunning te krijgen. Dan krijg je smoesjes te horen zoals: Ja maar ik kom net van de schietclub en hier is mijn vergunning.

  Per saldo levert dat vervolgens meer wapenbezit op. Zijn we daarmee dan beter af?

  Ik denk dat het een ilussie is om te denken dat de wapenscanner publiek wapenbezit kan uitbannen.

  Ook genereert het gebruik ervan mogelijk een vals gevoel van veiligheid omdat je nu eenmaal niet altijd overal en iedereen kunt scannen.

  Deze factoren leest ik niet bepaald terug in het rapport.

 16. 21

  Ook niet onbelangrijk:

  De politie kan in iedereens zakken kijken zonder toestemming. Als je medcijnen bij je hebt, dan ziet men dus een potje met pillen. Alle reden om even te vragen voor het recept. Het kunnen immers drugs zijn.

  Heb je veel losgeld bij je? Misschien heb je wel een fooienpotje gestolen? Al dit soort bijvangsten en mogelijke scenario’s waarbij de bodyscanner mogelijkerwijs niet alleen voor opsporing van verboden wapenbezit wordt ingezet zie ik niet overwogen.

  Hoeveel sleutels heb je bij je? Rookt u? Weten we dat ook meteen, u heeft immers een pakje sigaretten bij u.

  Of dit al dan niet de privacy wetgeving overtreedt, is niet eens meer de vraag. Er zijn immers wegen geidentificeerd om de wetgeving aan te passen waar nodig.

  Of de voorgestelde maatregelen nodig zijn kan ik niet beoordelen. Wel kan ik als betrokken burger helpen inzicht te verschaffen over hoezeer ik me daardoor in mijn rechten aangetast voel. Wel over een groot verlies aan privacy waardoor ik voor altijd met het gevoel moet rondlopen dat er ten alle tijde door de overheid in mijn zakken gekeken mag worden, zelfs zonder daarvan op de hoogte gesteld te worden.

  En dat vind ik een hele sneue zaak voor het vertrouwen wat de overheid toch in haar burgers moet stellen wil zij een blijvend productieve relatie met die burgers onderhouden. Een ongelijk uitgangspunt waarin iedere burger bij voorbaat verdacht is draagt daar mijns inziens niet toe bij.

 17. 22

  “Preventief fouilleren, ook al is er een wettelijke onderbouwing, is als middel wellicht al te vergaand gezien de impact op vrijheid/privacy van de onschuldige burgers, moet dat ook niet eens worden heroverwogen?”

  Preventief fouilleren vs. preventief scannen

  Voordelen vs. nadelen

  Vergelijking vrijheid/privacy impact op korte en op lange duur

  Analyseer lange termijn effecten in relatie burger/overheid

  – Gevolgen voor de publieke veiligheid
  – Gevolgen voor de publieke perceptie van veiligheid

  De hamvraag: Kunnen wapen incidenten hiermee voorkomen worden? Zo ja, hoeveel? Weegt het privacy argument ja of nee op tegen dit voordeel?

  Welke andere middelen ken je om de publieke veiligheid te verbeteren?

 18. 23

  “de momenteel al vermarkte scantechnologieën inzetbaar kunnen worden gemaakt binnen ons werk vanuit de aanname dat”

  Is het al vermarkt zijn een argument om het in gebruik te nemen? Wie vermarkt het en waar? Graag voorbeelden. Waar in de wereld worden op dit moment deze wapenscanners reeds ingezet? Zijn er ook voorbeelden van gebruik dat niet in oorlogsgebied plaatsvind? Graag voorbeelden.

  “We het illegaal wapengebruik meer kunnen tegengaan en het dragen van wapens op straat kunnen terugdringen door controles in het publiek domein”

  Wat voor soort controles? Hoeveel controles? In welke gevallen wel en in welke gevallen niet? Of is het een kwestie van ‘where we see fit’?

  “Op een wijze dat het de vrijheid/privacy van met name onschuldige burgers zo min mogelijk aantast”

  Maar dat het de vrijheid / privacy aantast moge duidelijk zijn.

  “De efficiency en effectiviteit van de ingezette capaciteit hiermee wordt verhoogd”

  Wat is de huidige capaciteit en waaruit blijkt dat deze thans onvoldoende is?

  “Bijdraagt aan verbetering van subjectieve veiligheidsgevoel van de burger op straat”

  Kan dit worden aangetoond? Graag onderbouwing. En wat als blijkt dat niet zo is? Wordt het besluit dan teruggedraaid?

  “Aantoonbaar niet schadelijk is voor de gezondheid”

  Graag bewijs hiervan. Zijn er onderzoeken gedaan op de lange termijn effecten van gebruik? Waar kan ik deze vinden?

 19. 24

  @11: Het is opvallend dat je dat loochent. Het getal 1999 heb ik gebruikt uit het bovenstaande stukje, ik denk dat het getal reeeler bij 2001 ligt. Sinds die tijd wordt de strijd tegen het terrorisme gebruikt om ons meer te controleren. Er wordt ook op Sargasso vaak vergeleken met Big Brother wanneer het over privacy vraagstukken gaat. Het ene ligt in het verlengde van het ander.

  Als je Big Brother hebt, heb je een politiestaat.

  Die Big Brother uit zich in bijvoorbeeld het – voorlopig op koudijs gestelde – Kilometerkastje, het preventief fouilleren (wat met statistiek wordt beschreven als bewezen effectief), het – nog niet ondertekende – Swift-verdrag, het – evenmin ondertekende – Acta-verdrag, waarin onze rechten op privacy op vele manieren worden ingedamd en waar iemand – waarschijnlijk politie – ons mag controleren.

  Nu al is Nederland het land met de meeste telefoontaps (en waarschijnlijk ook marktleider voor internettaps, waar geen eenduidige cijfers over bestaan).

  Hoe zie jij deze trend?

 20. 25

  Een politiestaat (of noem het Big Brother) kenmerkt zich onder andere door een gebrek aan bereidheid om verantwoording af te leggen en bewijs te leveren. Dit debat toont in het klein aan, dat de politie zich niet volledig wenst te verantwoorden (gevraagde privacy-afweging ontbreekt). En dat ze – nog – onvoldoende met bewijzen voor stellingen en aannames komt (proportionaliteit, alternatieven, effectiviteit).

  Steeph, Sargasso laat hen daarmee te makkelijk wegkomen, vind ik.
  Je laat de politie in de finale ook nog huilie-huilie doen over die wantrouwende burger (ja waarom zou dat nou toch zijn?). En als uitsmijter noem je critici van de politiestaat en de ‘War on privacy’ zelfs complotters en vraag je hen om WEL met harde bewijzen te komen.

  Wie stelt, die bewijst: dus de politie is als eerste aan zet. En zolang die niet openbaar verantwoording aflegt, bewijst ze daarmee zelf dat de politiestaat-theorie reëler is dan je denkt.

 21. 26

  Ministry, dit moet een verkapte advertorial zijn geweest.
  Ik kan er geen andere verklaring voor geven op een privacygevoelig politiek blog dat de politie hiermee wegkomt zonder enige vorm van kritiek of hoofdredactionele reactie dat de grens van burgers pesten wel is bereikt.
  Vrijwillig doe je zoiets niet of er moet een stille op de redactie werken.

 22. 27

  Het feit dat een afdeling van de Nederlandse politie via Sargasso in gesprek met mensen wil treden is een eer voor ons en een mooi gebaar van ‘hen’, Hemaworstje.
  Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het feit dat jij hier een complot in ziet zegt bedroevend veel over jou. Los van het feit dat het onbeleefd is.

 23. 28

  Ik hoop dat de mensen die hier grote woorden als “politiestaat” gebruiken nog woorden over hebben mochten ze ooit eens écht in een politiestaat belanden. Het gebruik van dergelijke terminologie is respectloos voor al die mensen die wel onder een politiestaat gebukt gaan (Iran) of gingen (Argentinië) en het is ronduit een belediging voor de Nederlandse politie die handelt volgens de wetten van onze rechtsstaat. De insinuatie dat Sargasso hier geld zou innen voor een verkapte advertorial van de politie komt van iemand die zo’n beetje al ieder complot tussen Sargasso en wat voor een economische, financiële, geopolitieke en buitenaardse macht heeft willen spinnen. I rest my case.

 24. 29

  Je slotzin klinkt als een nieuwjaarspeech van een hoofdcommisaris van Utrecht.

  Ik woon in Nederland, en vergelijk niet met een N-Korea of Israël.

  De agent alhier heeft meer macht en mogelijkheden dan 10 jaar geleden,maar ja dat valt allemaal binnen de aangepaste wetten van onze rechtstaat nietwaar?
  Meld misdaad anoniem is ook een pracht voorbeeld,straks een tientje per illegaal als Wilder aan de macht is.
  Help je oom agent dan ook met het “interactief” uitzoeken van de beste gadgets met behulp van crowdsurfing?

 25. 30

  @28: Dat soort reacties gebeurden al eens eerder. “Zo erg is het toch allemaal niet”. Men reageerde pas toen het te laat was. De politie krijgt meer en meer middelen tot zijn beschikking, de burger moet meer en meer maar aantonen dat hij onschuldig is. We zijn zeker niet zover als in bepaalde regimes, maar door oogkleppen op te zetten en te zeggen dat het in andere landen erger is zetten we de deur wagenwijd open voor meer en meer controlemogelijkheden door de politie en regering.

 26. 34

  Ja, je faciliteert inderdaad, je maakt een onvervalst propaganda-offensief mogelijk. En daar verschuil je je nu ook nog achter? Wens je je niet te verantwoorden?
  Gezien je commentaar 11 reageer je alleen als het je uitkomt. Dat kan niet.
  GeenStijl die Defensie omarmt, Sargasso dat de politie knuffelt? Hmmm.

 27. 35

  Dat zei de stadiondirecteur in Berlin ook tijdens de opnames van Olympia.

  Ich habe es nür faciliert”.

  Je had kunnen weigeren gezien het eenzijdige karakter van dit “debat”.
  De laafse houding brengt de bezoeker in verwarring over dit blog en de ware bedoelingen van de heren Redactie.

  Klagen over de betrouwbaarheid van embedded journalisten in defensie maar vervolgens zonder kritiek meneer de agent zijn data laten vergaren.brrrrr.

 28. 36

  @Ministry en Hemaworstje: Diepe zucht. Hoewel ik weet dat jullie het toch niet zullen vatten vanwege een vergaande vorm van zwartwit denken, doe ik toch een poging uit te leggen wat mijn kant van de zaak is.
  1. ik heb het debat zelf aangevraagd. Het was geen vooropgezet propagandaoffensief waarin de Sargasso redactie zich slaafs liet meeslepen.
  2. Tot voor dit debat ging de politie helemaal niet op een podium als deze de discussie aan over privacy. Laat staan dat er enige invloed uitging van de schreeuwers alhier op de praktijk van alle dag aldaar. Dat er nu wel een debat is en dat (een aantal mensen van) beide kanten de moeite hebben genomen om over en weer elkaars visies te begrijpen is winst. Hoewel daarmee niet snel iets verandert, krijgt het hopelijk wel navolging en zal er ooit eens een echt maatschappelijk debat over deze kwestie komen.
  3. De politie kwalijk nemen dat ze eenzijdig naar deze zaak kijken, laat zien dat je niet begrijpt welke plaats de politie inneemt in de hele keten van deze materie. De politie geeft uitvoering aan wat de politiek wil en waar de meeste maatschappelijke druk ligt. En je kan zeggen dat het de privacy in gevaar brengt, maar zolang de meerderheid van Nederland zijn privacy helemaal niet belangrijk vindt en alleen maar voor “veiligheid” gaat, kan de politie niet veel anders doen dan volgen. Natuurlijk hebben ze daarin ook een verantwoordelijkheid. Maar besef wel dat 1 incident voldoende is om van de politie weer de gebeten hond te maken. Zie maar de zaak van de afgelopen twee weken.
  Dus zolang je de publieke opinie (in de meerderheid) en de politiek niet om krijgt, zal de politie ook niet snel een andere koers varen.
  Hopelijk stellen ze wel meer kritische vragen voor zichzelf na dit debat.

  Er zit een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

  @Ministry of Truth: Ik maak zelf uit wat ik doe, dank je wel. Jij kiest ervoor om de weg te bewandelen van harde confrontatie en demonstraties met 2 man en een paardenkop. Ik kies een andere weg. En als je niet accepteert dat ieder het recht heeft om op zijn of haar manier een bijdrage te doen in deze samenleving, dan is een verdere dialoog erg lastig. Oh, en probeer vooral niet nog eens “namens de reaguurders van Sargasso” te spreken. Dat recht heeft niemand. Nog los van het feit dat het helemaal nergens op slaat.

  @Hemaworstje: Onze bezoekers zijn niet dom en hebben de inleiding kunnen lezen. Ook jij kan niet spreken namens alle bezoekers.

 29. 37

  Ieder z’n eigen aanpak, zeker. Alleen word ik fysiek onpasselijk als ik propaganda herken die juist die belangrijke publieke opinie moet beïnvloeden. Gevolgd door een gebrek aan bereidheid tot verantwoording van (privacy)beleid.
  En oh, dit debat heeft zeker nieuwe inzichten opgeleverd. Mede dankzij die extra documenten, die online kwamen.
  Ik kan (en wil) zeker niet namens iedereen spreken, maar het hielp wel. Want wie kan er nu tegen openbaarheid zijn…?

 30. 38

  Zucht terug Steeph.
  1: Er was geen debat.
  2: Er was geen discussie.
  3: Ik zei de bezoeker is in verwarring,daarmee refereerde ik naar mijzelf.

  Vond en vindt het een bizarre actie en schermen met de mogelijk dat dit de aanzet is tot het ontplooien van een maatschappelijk debat of invloed in het proces is hilarisch overschat.

  De politie is niet je beste vriend noch iemand waar je vrijwillig de deur voor open doet, maar gewoon een ambtenaar die zijn werk goed moet doen omdat wij hem daarvoor betalen.

 31. 39

  Ingebrekestelling Wob-verzoek ivm Wet Dwangsom

  Politie Rijnmond
  t.a.v. de heer Van Tol
  Rotterdam

  Betreft: Wob-verzoek mobiele naaktscanner d.d. 1 maart 2010

  Utrecht, 29 maart 2010

  Geachte heer Van Tol,

  via deze website verzochten wij u schriftelijk op 1 maart 2010 ingevolge de Wet Openbaarheid van Bestuur (art. 6, art. 7 en art. 11) toe te sturen de documenten die deel uitmaken van het dossier ‘Pilot mobiele naaktscanner’, waarin de noodzakelijke belangenafweging met het oog op de privacy ogv art. 8 EVRM is gemaakt.

  Ook verzochten wij de documenten openbaar te maken die duidelijk maken welke oriënterende dienstreizen naar mogelijke producenten reeds ondernomen zijn door politie- en/of justitie-ambtenaren in het voortraject. (Waarheen, door wie en wanneer?)

  U heeft gevraagd dat het verzoek schriftelijk gebeurde (wat via deze website ook is gedaan), en ons niet gemeld dat deze elektronische weg niet open zou staan. De politie heeft hier bewust online een communicatie-traject met burgers ingezet en input gevraagd op basis van politie-informatie.
  Dan brengen de rechtsbeginselen van gelijkheid en fair play met zich mee dat u ook een in dit kader gedaan aanvullend Wob-verzoek online in behandeling neemt en op tijd beantwoordt.

  Volgens de Wob moet binnen 4 weken worden beslist op een dergelijk verzoek. Ook een bericht met het verzoek om uitstel hebben we niet mogen ontvangen, terwijl u wel online een reactie geeft op de door deelnemers geleverde input van het debat.

  Aangezien de beslistermijn op 29 maart verstreken is, treedt de Wet Dwangsom in werking wanneer niet binnen twee weken alsnog een beslissing wordt ontvangen. Wij verzoeken u de gevraagde documenten op deze site te publiceren.
  Dan kunnen wij weer een reactie geven op uw output.

  In het vertrouwen dat we u kunnen vertrouwen
  en in afwachting van uw berichten,

  Hoogachtend,

  Ministry of Truth

  Zie voor de procedure:
  http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/overheid-en-democratie/bezwaar-en-beroep-overheid/wat-kan-ik-doen-als-een-bestuursorgaan-niet-op-tijd-beslist-over-mijn-aanvraag-of-bezwaar-.html

  ‘Als u een aanvraag indient bij een bestuurorgaan, bijvoorbeeld een gemeente, provincie of waterschap, heeft u er recht op zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Beslist het bestuursorgaan niet op tijd over uw aanvraag, dan kunt u een dwangsom krijgen. Dat is een bedrag dat het bestuursorgaan aan u moet betalen zolang het niet beslist.’

 32. 40

  @Ministry: Ik vraag me af of ik als officiele instantie op een wobverzoek zou reageren als die alleen op een weblog geplaatst wordt (is dat hetzelfde als schriftelijk) en als er geen burger of instantie met naam en toenaam als indiener genoemd is.

 33. 41

  Het is verbazingwekkend simpel: wie niets te verbergen heeft,
  heeft het fatsoen dit online Wob-verzoek op tijd te beantwoorden. 8-)

 34. 42

  De dwangsom loopt maximaal 42 dagen en bedraagt maximaal 1260 euro.

  Vanaf nu 20 euro per dag voor de komende twee weken, als de politie niet reageert…

 35. 45

  For the Record:

  ‘Bodyscanner kan kanker veroorzaken’

  NEW YORK – De bodyscanners op vliegvelden kunnen het risico op huidkanker verhogen. Dat zeggen experts van het Center for Radiological Research in New York.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/7080615/__Bodyscanner_kan_kanker_veroorzaken__.html?p=7,1

  De scanners, die gebruik maken van röntgenstraling, verschijnen op steeds meer vliegvelden. Vooral kinderen lopen een verhoogd risico.
  Vliegtuigpassagiers worden blootgesteld aan een kleine dosis straling, maar volgens David Brenner van het onderzoeksinstituut is de impact op de onbedekte huid tot twintig keer groter dan gedacht. Kinderen lopen meer risico, omdat zij meer delende cellen hebben. Dat kan een mutatie opleveren die op latere leeftijd huidkanker kan veroorzaken.
  Het individuele risico op huidkanker is klein. Het probleem zit hem in het grote aantal gecontroleerde mensen. “Nergens anders stellen we zoveel mensen bloot aan röntgenstraling,” zegt Brenner tegen de Daily Mail. “Als miljoenen luchtvaartreizigers jaarlijks worden gecontroleerd met röntgenstraling kan het kleine individuele risico in combinatie met het grote aantal gescreende mensen een gevaar vormen voor de volksgezondheid.”
  De bodyscanners waar het om gaat worden ondermeer gebruikt op de Londense vliegvelden Heathrow en Gatwick. De Britse luchtvaartautoriteiten blijven erbij dat de scantechniek veilig is. Op Schiphol wordt een ander type scanner gebruikt, dat geen gebruik maakt van röntgenstraling. De scanners worden gebruikt om snel te kunnen zien wat luchtvaartpassagiers op hun lichaam dragen.