QdJ – De weerbaarheid van de democratie

Quote du Jour“Als je de democratie wilt versterken, gaat het er in mijn visie in de eerste plaats om, mensen zelf weerbaar te maken. Het individu moet daarbij centraal worden gesteld. Ik denk daarbij aan emancipatie, empowerment, onderwijs, de begeleiding van mensen bij het maken van keuzes, het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme, kortom aan de échte preventie.”

Dat is de visie van D66 in de woorden van tweedekamerlid Koser Kaya op de initiatiefnota Alles van waarde is weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid, van twee kamerleden van het CDA (Koopmans en Haersma Buma). Ingediend in februari 2006 en (eindelijk) vorige week bediscussieerd in de tweede kamer.

Oftewel voor D66 o.a. geen ontzetting vanwege haatzaaiende opmerkingen. Beroepsverboden voor haatzaaiers. Ontneming van de dubbele nationaliteit en het kiesrecht in geval van terroristische misdrijven. Wering van partijen uit het politieke stelsel in geval van strafbare feiten. Hiervoor zou het burgerlijk wetboek flink aangepast moeten worden, opdat het veel gemakkelijker wordt om de vrijheden van burgers die als “terrorist” gekenmerkt worden stevig in te perken. De minister van Justitie heeft nog steeds niet gereageerd op de initiatiefnota en wordt met spoed door de tweede kamer verzocht om te reageren.

Uit het kamerdebat blijkt dat de meeste politieke partijen tegen de vergaande voorgestelde veranderingen uit de initiatiefnota zijn.

 1. 2

  Huh? Dus die nota stelt wel voor om een beroepsverbod tegen haatzaaiers, ontneming van de dubbele nationaliteit, etc. in te stellen? Lekkere misleidende titel dan.

 2. 3

  Interessant debat. Vanavond eens helemaal doorlezen.
  Jammer dat in het voorstel weer de standaardvoorbeelden worden aangehaald. Alsof alleen Imams haatzaaiend kunnen zijn. Dominees en Pastors zijn waarschijnlijk bij voorbaat uitgesloten van verdenkingen….

 3. 4

  Verplichte literatuur: Tilly, C. (2004). Terror, Terrorism, Terrorists. Sociological Theory, Vol. 22. Pareltje van een artikel.

  ‘The terms terror, terrorism, and terrorist do not identify causally coherent and distinct social phenomena but strategies that recur across a wide variety of actors and political situations. Social scientists who reify the terms confuse themselves and render a disservice to public discussion.’

 4. 7

  Artikel 83a Wetb.v.Strafr.: ‘Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.’

  Daar kan dus ALLES onder vallen.

  Volgens mij willen die twee CDA-ers gewoon voorstellen om de radicale islamitische organisaties in Nederland voortaan beter in de gaten te houden en zo nodig te verbieden. Voer daar de discussie over en verpak het niet in gehuil over bescherming van democratie.

  Ik ben dus tegen dit voorstel, maar voor het goed in de gaten houden en zo nodig verbieden van met buitenlands geld gefinancierde geestelijke organisaties.

 5. 8

  En aldus sprak Balkenende in 2004 het CDA-congres toe, nadat hij van retraite uit het zoeknhuis terugkeerde en hij sprak:”Vrijheden, of dat nu die van meningsuiting of die van godsdienst betreft, kunnen niet anders dan bestaan binnen de grenzen van de verantwoordelijkheid. Vrijheid in gebondenheid, hebben wij dat als christen-democraten vaak genoemd. (…) Het is geen kwestie van vasthouden aan de eigen cultuur, maar bij het gebrek aan een eigen cultuur, vluchten in de religie.”

  Nu, met Rouvoet aan zijn zijde, de christelijke normen en waarden geen diskussie meer zijn, maar met ambitie in ere hersteld gaan worden, wordt het de hoogste tijd de wet aan te passen aan het christelijk normbesef.
  Koopmans en Haersma Buma hebben vanaf 2004 hun huiswerk volbracht en koppelen dichterlijke vrijheid aan bijbelse verantwoordelijkheid. De Schepper heeft de mens de individule vrijheid gegegeven en het CDA bepaalt waar die dient op te houden. De concurrentieslag met het liberalisme (individuele vrijheid) en de islam (naast het christendom één van de groot gegroeide zonen van vader Abraham) is begonnen.
  Met god aan hun zijde stelt men alles in het werk sterker (weerbaar) te worden door een gemeenschappelijke vijand te creëren en zich de legitimiteit te verschaffen de wet naar hun hand te zetten. De geschiedenis (koude oorlog, baader-meinhof periode) herhaalt zich zonder daar ook maar één zinnige les uit te leren.
  Het doel heiligt de middelen. Doen daar die “terroristen”ook niet aan?