Martijn en de menselijkheid

Dat de rechtbank in Assen de pedofielenvereniging Martijn heeft opgeheven is om twee redenen onwenselijk, stelt ethicus Bart Voorzanger.

De rechtbank in Assen heeft de pedofielenvereniging Martijn ontbonden omdat de publieke uitingen van die vereniging de openbare orde schaden. Volgens de rechtbank draagt de vereniging met die uitingen bij aan “een subcultuur waarin seksuele handelingen tussen volwassenen en kinderen als normaal en acceptabel gelden” en “tast” ze daarmee “de rechten van kinderen aan”.

De wet waarop de rechtbank zijn besluit baseert, gaat over “rechtspersonen” waarvan de “werkzaamheden” de openbare orde schaden. De rechtbank betoogt dat de wetgever met “werkzaamheden” ook doelde op mondelinge en schriftelijke uitingen, dus bijvoorbeeld op een website waar meningen worden verkondigt. Als de rechtbank daar gelijk in heeft is dat slecht nieuws voor de vrijheid van meningsuiting. Of het oordeel juridisch deugt, is voer voor juristen – de advocaat van Martijn gaat in hoger beroep – maar zelfs als het deugt, lijkt het me vergezocht en riskant.

Voor elke club die een bepaalde wet onjuist acht, geldt onvermijdelijk dat de leden een “subcultuur” vormen waarin datgene wat die wet verbiedt als acceptabel geldt, en waarin men vindt dat het verbodene juist normaal zou moeten zijn. En als er mensen zijn wier rechten die wet geacht wordt te beschermen, zal die subcultuur die rechten “aantasten” – in elk geval in de beperkte zin dat men er ontkent dat die rechten in het geding zijn. Maar ook daarover moet je in een democratische rechtsstaat van mening mogen verschillen.

Er zijn landen waar homoseksueel gedrag verboden is. Een vereniging in zo’n land die pleit voor afschaffing van de betrokken wetgeving, vormt een subcultuur waarin seksuele handelingen tussen mensen van gelijk geslacht als normaal en acceptabel gelden, en tast daarmee de rechten aan van iedereen die het aanvaarden van zulk handelingen als een persoonlijk affront en een ondermijning van de morele orde ervaart. We zullen de rechten van zulke benepen types niet gauw beschermwaardig vinden. Maar dat is de vraag niet. Waar benepen types de meerderheid vormen (en laten we wel beseffen dat dat zo ongeveer de hele rest van de wereld is) zou zelfs een zeer democratisch tot stand gekomen wetgeving homoseksualiteit heel wel kunnen verbieden. En dan zou een rechtbank ter plaatse volgens het Assense argument het volste recht hebben om verenigingen die opkomen voor de rechten van homoseksuelen op te heffen. Iets in mij zegt dat we die kant niet op moeten.

Een van de pijlers van een democratische rechtstaat is de mogelijkheid van burgers het met willekeurig welke wet oneens te zijn, daar vrijelijk over te spreken, en te pleiten voor herziening van die wet. Het enige wat niet mag, is alvast op de verhoopte wetswijziging vooruit lopen door de wet te overtreden, maar daarvan was bij de vereniging Martijn geen sprake.

Taboes en emotionele verwarring

De ellende bij discussies over een club als Martijn is dat seksualiteit ondanks vijftig jaar seksuele revolutie zo met taboes en emotionele verwarring omgeven is dat we er nauwelijks zakelijk over kunnen denken, laat staan praten. Het kleinste vraagteken bij gangbare opvattingen roept al gauw heftige emoties op. En als het om pedoseksualiteit gaat komt daar nog eens de ophef over seksueel misbruik door een forse groep geestelijken en de zaak van meneer M. bij. Of die geestelijken tot de doelgroep van Martijn behoorden, betwijfel ik, maar meneer M. behoorde daar inderdaad toe, al kunnen we er zonder meer van uitgaan dat de vereniging zijn gedrag afkeurde. Als de vereniging een subcultuur had gecreëerd waarin men overtreding van de wet vergoelijkt, had de rechter dat beslist gemeld. De conclusie dat Martijn een bedreiging van de openbare orde vormt, was daar namelijk een stuk sterker van geworden.

Hoe dan ook, als ik mij seksueel tot kinderen aangetrokken voelde, zou ik vast zo nu en dan piekeren over de vraag wat er nu precies zo tegen is op het door mij begeerde contact, en me afvragen of er geen situaties denkbaar zijn waarin dat moreel heel wel verdedigbaar is. In het huidige klimaat kun je die vraag eigenlijk niet stellen zonder je ernstig verdacht te maken, maar dáár wordt hij niet minder redelijk van.

Machtsverschillen

Het argument dat er sprake is van machtsverschillen, zou me maar matig overtuigen. Voor zover dat machtsverschil voortkomt uit een verschil in lichamelijke kracht, bestaat het in zeer veel, zo niet in alle relaties. En voor macht die te maken heeft met subtielere, psychologische mechanismen – macht die minstens evenzeer gegeven als verworven is – geldt in feite hetzelfde. Als het verschil tussen kinderen en volwassenen is dat volwassenen die subtiele machtsmechanismen doorzien en met vanzelfsprekend gemak kunnen hanteren, is volwassenheid iets uiterst zeldzaams. Ik vrees eerlijk gezegd dat ik nu op mijn zestigste nog altijd niet zover ben. Wat dat betreft zouden we kinderen beschermen tegen een lot waar de meeste meerderjarigen ook maar matig tegen opgewassen zijn. Maar misschien is dat het punt juist wel en beschermen we ze zo heftig omdat we die bescherming zelfs zo node missen.

Als het gaat om seksueel verkeer tussen meerderjarigen, verbieden we dat alleen waar de een het opdringt aan een onwillige ander, en accepteren we dat achteraf vaak moeilijk valt aan te tonen of er sprake was van (on)willigheid en of daar duidelijkheid over bestond. Waarom zouden we daarmee niet ook genoegen nemen als het om seks met kinderen gaat? Per slot was meneer M. ook dan beslist veroordeeld …

Sterker lijkt me het argument dat kinderen voor de puberteit eenvoudigweg geen seksuele gevoelens en verlangens kúnnen hebben, dus dat seksueel contact hoe dan ook onbegrijpelijk en dus verwarrend, zo niet verbijsterend, voor ze is. Weliswaar weten we heel wat meer over de anatomische en fysiologische veranderingen van de puberteit dan over de emotionele – onderzoek naar emoties is toch al lastig, en wordt hier nog eens extra bemoeilijkt door de taboes en het ongemak van de onderzoeker zelf – maar dat pre-puberale kinderen niet toe zijn aan seksueel contact ligt op z’n minst voor de hand. En de ervaring bevestigt dat. Kinderen kunnen door seksueel getinte contacten met pedofielen flink getraumatiseerd raken. Je moet hier beslist de vraag blíjven stellen welke rol de geschokte reacties van ouders en andere volwassenen bij die traumatisering speelden, maar zolang onduidelijk is hoe je die invloed kunt beperken zul je hem als een gegeven moeten beschouwen. Vooralsnog ligt de bewijslast hier bij degene die ruimte vraagt voor seksueel contact met kinderen, en niet bij degene die kinderen daartegen wil beschermen.

Negatief beeld

Ik ken de uitingen van de vereniging Martijn op dit terrein niet en kan daar als gevolg van het besluit van de rechtbank ook geen kennis meer van nemen (op zich iets dat tegen dat besluit pleit), maar ik vermoed zo dat ze zich beperkten tot de stellige bewéring dat seks helemaal niet slecht is voor kinderen, zonder die bewering grondig te onderbouwen. Voor zo’n vermoeden heb je niet eens zo’n heel negatief beeld van de leden van Martijn nodig: zelfs als ze in feite gelijk zouden hebben is de wetenschappelijke onderbouwing voor dat gelijk zo lastig rond te krijgen dat het een wonder zou zijn als ze daarin ver gekomen waren. Een incidenteel interview met een jongere die zonder rancune, en zelfs met enige warmte terugdacht aan zijn contacten met een pedoseksueel – de VPRO zond ooit zoiets uit – is wat mager als basis voor vergaande generaliseringen. En veel meer argumenten kan ík niet bedenken. Alleen, de vraag wat er precies tegen is op seks met kinderen is op zich legitiem, en het van rechtswege opheffen van een vereniging die – hoe onbeholpen en bevooroordeeld ook – deze vraag aan de orde stelt, is in elk geval wat dat betreft een stap in een weinig verlichte richting.

De seksualiteit van pre-puberale kinderen intussen zal nog lang een academische kwestie blijven. De a priori kans dat we ooit op grond van verworven inzichten heel anders over seks met kinderen zullen denken is klein, dus daar moesten we maar niet op vooruitlopen. Dat heeft forse gevolgen voor mensen die zich seksueel tot jonge kinderen aangetrokken voelen. We moeten eisen dat zij zich onthouden van het enige seksuele verkeer dat hen zou bevredigen. En dat is een verdomd vergaande ingreep in hun persoonlijke leven.

Even een stapje terug. Als we homofilie beschouwen als een normale, natuurlijk vorm die iemands seksuele identiteit kan aannemen – en dat doe ik van harte – dan is er geen enkele reden dat met pedofilie niet evenzeer te doen. De wezenlijke verschillen zitten hem niet in de aard van de betrokkene, maar in de gevolgen van het uitleven van de door die aard opgeroepen verlangens. En hoe belangrijk dat ook is, de pedofiel zelf kan er niets aan doen dat hij voelt wat hij voelt.

Als we het hartverscheurend vinden dat homoseksuelen in bepaalde landen hun verlangen niet mogen volgen, moeten we het even hartverscheurend vinden om van pedoseksuelen onthouding te eisen. De gevolgen van die eis voor degene aan wie hij gesteld wordt, zijn namelijk in beide gevallen dezelfde.

Fikken

De gangbare houding tegenover pedofielen – ‘ze moeten hun fikken thuishouden; laten ze maar een andere hobby zoeken’ – is even harteloos als de vergelijkbare houding tegenover homoseksualiteit in landen waar homo’s worden vervolgd. Afschuw over een daad waartoe iemand zou kunnen komen door een ontwikkelingsweg waarom hij niet gevraagd heeft, vertalen in afschuw over een individu, is puur onrecht. ’t Gaat hier om zo ongeveer de laatste bevolkingsgroep die zo maar het slachtoffer van een klassieke heksenjacht kan worden. Nog onlangs stond er een foto in mijn krant van een voortuin van een pedofiel die volstond met wraaklustige buurtbewoners. Die buurtbewoners zijn naar mijn beste weten niet vervolgd voor deze regelrechte bedreiging. Voor zover de Assense uitspraak mensen sterkt in hun overtuiging dat het stalken van pedo’s deugdzaam gedrag is, gaat daar een grotere bedreiging van de openbare orde van uit dan van de opgeheven vereniging zelf.

Als onze omgang met pedoseksuelen niet begint met het besef dat we een zeer zwaar offer van ze vragen wanneer we ze verbieden seksueel contact met kinderen te zoeken, is die omgang gewoon onmenselijk. We moeten die eis inderdaad stellen om kinderen te beschermen tegen het gevaar dat seksueel contact – naar ons beste weten – voor ze zou kunnen betekenen, maar we moeten blijven beseffen wat we daarmee eisen.

Wie offers vraagt van mensen die van anderen niet worden gevraagd, behoort die mensen te compenseren voor het offer dat ze brengen. In het geval van pedofielen betekent dat allereerst dat ze als waardevolle medemensen worden onthaald, en dat ze alle emotionele, psychologische en sociale hulp krijgen die hun lot zou kunnen verlichten.

Daarnaast zouden we ons moeten afvragen welke mogelijkheden we pedoseksuelen kunnen bieden om, zij het dan zonder contact met echte kinderen, toch iets van een voor hen bevredigend seksueel leven op te bouwen. In het denken over kinderporno bijvoorbeeld, lopen terechte zorgen over kinderen en vrij primitieve afschuw over zelfs maar een gefantaseerd seksueel contact met een kind misschien toch wat te veel door elkaar. Kinderporno aan de productie waarvan géén kinderen, of in elk geval geen seksuele handelingen met kinderen te pas komen, berokkent niemand schade. Misschien moeten we die toch echt maar vrijelijk toestaan.

En het besef van de grenzen van ons weten zou ons hier moeten dwingen ons te blijven afvragen wat wanneer in welk opzicht wel en niet goed voor kinderen is, ook op seksueel vlak.

Gestigmatiseerd

Mensen die worden gestigmatiseerd en bedreigd duiken onder en zoeken elkaar op. De kans is groot dat ze in hun gedeelde isolement hun stigma meer en meer als een bijzondere, en positieve eigenschap gaan zien. Zo ontstaan clubs als Martijn waarin het eigen anderszijn verheerlijkt wordt, en men zich in sektarische verblinding afsluit voor elke twijfel dienaangaande. Echt gezond is dat nooit, en waar het gaat om zoiets als pedofilie is het zelfs niet zonder gevaar – en wat dat betreft is het Assense vonnis zo onbegrijpelijk niet. Maar wie zo’n club verbiedt bestrijdt symptomen zonder oorzaken aan te pakken. Dat lost niet alleen niets op, het verergert de situatie zelfs. We gedragen ons hier als de technicus in een kerncentrale die de rode lampjes op z’n controlepaneel afplakt omdat hij iets tegen rampen heeft en er dus niet van horen wil.

We moeten toe naar een maatschappij waarin pedofielen met een gerust hart uit de kast kunnen komen en recht hebben op alle hulp die hun leven ondanks forse beperkingen toch de moeite waard kan maken.

Foto flickr cc Donvix

 1. 3

  Dat is een erg domme reactie op een uitgebreid verhaal. Leg jij maar eens uit wat je erin tegenstaat. Voorzanger schrijft een hoop zinnige dingen. Ik vind net als hij dat die vereniging niet verboden had mogen worden, in ieder geval om de redenen die hij in de eerste alinea’s omschrijft.
  Volgens mij is overigens niet waar dat pre-puberale kinderen geen seksuele gevoelens hebben. Ze omschrijven die misschien niet zo, maar als je ze hun gang laat gaan ontdekken ze hun eigen plekjes en gevoelens vanzelf. En als volwassenen hen daarbij met rust laten en er niet moeilijk over doen is er niks aan de hand.

 2. 4

  Door de tekst skimmen, en dan op de persoon schieten vanuit je onderbuik? Tsssk!

  Kan je even uitleggen, wat je zo tegenstaat? Doe alleen maar over de afsluiter. Ik zal je even helpen.

  -We moeten toe naar een maatschappij waarin pedofielen met een gerust hart uit de kast kunnen komen en recht hebben op alle hulp die hun leven ondanks forse beperkingen toch de moeite waard kan maken.-

  Prima uiteenzetting van Bart Voorzanger, over een zeer complexe situatie. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. In plaats van een ‘heksenjacht’, kan ik enkel maar hopen/ wensen dat mensen met deze (ranzige) sexuele voorkeur, de kracht weten te vinden om gepaste hulp te zoeken. Dat kan mogelijk door dit verbod nog lastiger worden.

 3. 5

  @Boer: Zou het net zo zijn als met potenrammers en opzichtige homohaters, dus dat de mensen die het meest ongenuanceerd deelnemen aan de heksenjacht uiteindelijk zelf stiekem pedoseksueel blijken te zijn, mijnheer Boer? (Of is het mevrouw Boer?)

 4. 7

  Het is goed om te onderzoeken of het verbieden van Martijn ook negatief uit kan pakken op andere gebieden van vrije meningsuiting en of het ook nog negatieve effecten kan hebben m.b.t. het zicht in de maatschappij op pedofilie.

  Maar in dit artikel zitten vreemde en enge kronkels (rechtstreekse redeneringen of meer suggestieve):
  *In alle relaties is sprake van psychologische en fysieke machtsverschillen en dus is dit machtsverschil tussen volwassenen en kinderen op seksueel gebied ook acceptabel en niet een argument om het te verbieden.
  *Trauma’s bij kinderen over seks met volwassenen zouden weleens veroorzaakt kunnen zijn door de reactie van de omgeving. (Beslist onderzoeken!)
  *Overeenkomsten beschrijven tussen homofilie en pedofilie qua seksuele ontwikkeling en daaruit concluderen dat we het even hartverscheurend moeten vinden voor homoseksuelen en pedoseksuelen wanneer zij geen sex kunnen hebben. En hierbij stellen dat er geen wezenlijk verschil tussen de aard van de betrokkene (kind vs andere homo).
  *”De seksualiteit van pre-puberale kinderen intussen zal nog lang een academische kwestie blijven”: het open houden van de mogelijkheid dat toch ooit wel eens de conclusie kan zijn dat sex met pre-puberale kinderen wel kan.
  *”ons te blijven afvragen wat wanneer in welk opzicht wel en niet goed voor kinderen is, ook op seksueel vlak.” Ook hier kan je je afvragen wat daar het uiteindelijke doel/resultaat van zou moeten zijn.

  Zo lijkt dit meer op een verdediging van het gedachtegoed van Martijn dan een verdediging van de vrijheid van meningsuiting of het in kaart brengen van de negatieve effecten van het verbieden.

 5. 9

  “””Kinderporno aan de productie waarvan géén kinderen, of in elk geval geen seksuele handelingen met kinderen te pas komen, berokkent niemand schade.””

  Privacy schendingen berokkenen ook niemand schade. Ik verwacht van een ethicus toch wel wat meer dan dit soort redeneringen.

  Het verbod van martijn zie als ik een overwinning van het geweten. (Dat gevoel in de onderbuik)

 6. 10

  Beste Rob,
  “En hierbij stellen dat er geen wezenlijk verschil tussen de aard van de betrokkene (kind vs andere homo).” Ik begrijp de verwarring, maar er is ook nog zoiets als een context waarin zo’n stukje tekst staat. Ik doelde met “de betrokkene” uiteraard op de homo resp. de pedofiel, en niet op het object van hun begeerte. Dat de verschillen dáár hoogstwaarschijnlijk juist zeer groot zijn, is een van de uitgangspunten van mijn verhaal. Dat kán je niet ontgaan zijn.
  Ik ken het gedachtengoed van Martijn niet, maar als dat is wat ik hier verdedig, pleit dat voor Martijn. :-)

 7. 11

  Privacy schendingen berokkenen ook niemand schade.

  Waarschijnlijk probeer je de discussie offtopic te derailleren, maar desondanks wil ik wel opmerken dat schending van de privacy vaak wel degelijk het slachtoffer schade berokkenen.

 8. 12

  Dat argument dat romantische/seksuele relaties tussen volwassenen ook nooit helemaal symmetrisch zijn, en dat asymmetrie tussen een volwassene en een kind dus helemaal geen beletsel hoeft te zijn voor een romantische/seksuele relatie tussen die twee, volg ik ook niet helemaal.

  Sterker nog: ik vind het sofisterij.

  Je mag van een volwassene namelijk een minimale mate van autonomie verwachten. Ware die er niet, dan zou niemand wilsbekwaam kunnen worden geacht. Stemrecht voor iedereen? Niet voor Bart Voorzanger lijkt me, want die laat zich wat al te gemakkelijk manipuleren, zo geeft hij zelf toe.

  Er geldt voor tieners onder de achttien bijvoorbeeld, dat ze niet zelfstandig contracten kunnen aangaan, omdat ze de gevolgen niet altijd kunnen overzien. Volgens we de logica van Voorzanger (volwassenen kunnen de gevolgen van hun handtekening ook nog lang niet altijd overzien), dan zou je ofwel het tekenen van contracten door volwassenen juridisch moeten problematiseren, ofwel contracten getekend door kinderen van acht als rechtsgeldig moeten handhaven.

  Doen we ook niet. Het kinderbrein is nu eenmaal nog niet voldoende ontwikkeld om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Daarom nemen ouders die beslissingen voor kinderen, en niet voor volwassenen.

 9. 14

  Voorzanger gaat in mijn optiek te gemakkelijk heen over dat een pedofiele relatie vrijwel nooit gelijkwaardig kan zijn, zelfs als de volwassene infantiel is. (en dan heb ik het niet over een 19 jarige en een 17 jarige).
  Open laten of secs (sic voor het filter) met kinderen onder de pubertijd zou moeten kunnen vind ik al helemaal onbegrijpelijk.

  Over het aspect van de vrijheid van meningsuiting ben ik het eens, maar wat mij betreft rijdt de zelfbenoemde ethicus een scheve schaats daar waar hij secs met minderjarigen zo grof relativeert.

 10. 15

  Ik denk dat de vraag eerder is of het moreel in de haak is als een volwassene een seksuele relatie met een verstandelijk gehandicapte aangaat.

  Ik heb dat in mijn omgeving wel meegemaakt, dat een verstandelijk nogal beperkte meid van 17 kennis kreeg aan een – overigens ook niet al te snuggere – snaak van 21.

  Maar goed, uiteindelijk heeft zo iemand een voogd (in dit geval waren dat de ouders), en die voogd maakt dan uit wat en hoe.

  Ze hebben in toen ingestemd met de relatie, omdat die knul ook een beetje ‘sloom’ was, en de hormonen bij zo’n meisje natuurlijk wel werken, ook al heeft ze het bewustzijn van een kind van negen, maar ze waren als de dood dat ze zwanger zou raken.

  (Het is weer een ander ethisch vraagstuk, maar bij mijn weten bepalen verstandelijk gehandicapten in Nederland ook niet zelf over hun reproductieve rechten – want die hebben ze evenmin; alweer omdat ze de consequenties niet kunnen overzien).

 11. 17

  bepalen verstandelijk gehandicapten in Nederland ook niet zelf over hun reproductieve rechten
  grijstinten, wanneer heb je een handicap

 12. 18

  …? Volwassenen moeten kinderen gewoon met rust laten wat seks betreft, schreef ik.
  Sommige kinderen fokken andere ook al genoeg op eigenlijk en dat is ook niet altijd zo gezond denk ik. Gevolg: tienermoeders en loverboys, etc. Maar volwassenen moeten hun gerief daar al helemaal niet halen. Ben het ook eens met Prediker @12 en 15 wat dit betreft.

 13. 22

  Bij de overwaardering van seksualiteit hoort ook de veronderstelling dat seks naar eigen voorkeuren als regel ook altijd geconsumeerd moet kunnen worden. In dit geval gaat het over seks met kinderen, terwijl er bijvoorbeeld hele volksstammen het liefst alleen seks zouden willen hebben met supermodellen/acteurs (m/v), maar zich -een enkeling daargelaten- tevreden moeten stellen met enkel de gedachte, bij gebrek aan dergelijke specifieke sekspartners. Pedoseksuelen zouden daar ook mee moeten leren leven, lijkt me.

  Seks zonder volledige en dus bewuste instemming van één der deelnemers is verkrachting. De vraag is dus of daar in voorkomende gevallen sprake van is.

  Overigens had Martijn nooit verboden mogen worden. Daarmee los je niets op, behalve een -tijdelijk- ander onderbuikgevoel.

 14. 23

  Goed stuk.

  Alleen “En als het om pedoseksualiteit gaat komt daar nog eens de ophef over seksueel misbruik door een forse groep geestelijken en de zaak van meneer M. bij. Of die geestelijken tot de doelgroep van Martijn behoorden, betwijfel ik, maar meneer M. behoorde daar inderdaad toe, al kunnen we er zonder meer van uitgaan dat de vereniging zijn gedrag afkeurde.” is wat kort door de bocht. Deel van het probleem is natuurlijk ook dat de vereniging Martijn seksuele handelingen met kinderen maar al te graag als liefdevol neerzet, alsof er voor de betrokken kinderen geen gevolgen zouden zijn. Dat doet overigens niets af aan de conclusie.

  Maar zolang Martijn niet oproept tot wetsovertreding of tips geeft om ongestraft de wet te overtreden lijkt een verbod me ook simpelweg weinig zinvol. Je weet op dat moment *zeker* dat de hele boel ondergronds verder gaat. Het is een uitsluitend cosmetische maatregel, waarbij je je kunt afvragen of het kindermisbruik daar minder van wordt.

  Ik blijf de opvatting huldigen dat pedofilie in elk geval deels een ontwikkelingsstoornis is – iets wat je me over homoseksualiteit niet zult horen beweren. Maar als iemand het kan uitspreken en er hulp bij kan vragen lijkt me dat een stuk gezonder – en beter behandelbaar én beter controleerbaar – dan dat iemand dat alleen kan uitspreken bij mensen met dezelfde ontwikkelingsstoornis.

 15. 24

  Martijn raadde al jaren af om seksuele contacten met kinderen aan te gaan vanwege het seks-negatieve klimaat. Want je scheept dan kinderen op met geheimhouding, met kans op verhoor en verplichte therapie en zeer afwijzende reacties et cetera.

  Op de site stonden vooral duizenden citaten. Over wetenschappelijk onderzoek, uitspraken van positief beleefde relaties, uitspraken van bekende Nederlanders et cetera. Nu kan men niet lezen wat bijvoorbeeld Gerrit Komrij allemaal over pedofilie heeft geschreven. Als men die citaten zou kennen zouden minder mensen hem ophemelen.

  Mijn visie komt grotendeels overeen met de visie van Erik van Ree verwoord in dit stuk:

  Erik van Ree:
  Kinderporno, pedofilie en de tijdgeest
  http://www.dehelling.net/artikel/444/

  Citaten Komrij maar even hier geplaatst: http://www.jongensforum.net/messages/190626.shtml

 16. 25

  Dit had ik persoonlijk geschreven als mogelijk te versturen tekst maar we besloten terughoudend te zijn met naar buiten treden. Dus dit concept is nooit verstuurd of goedgekeurd door het nu ontbonden bestuur. Maar hier nu geplaatst ter verduidelijking van de rechtszaak.
  ——————

  Proces tegen Martijn: een politiek proces?

  Op 16 mei van dit jaar staat de Vereniging Martijn terecht. De aanklacht luidt dat we de openbare orde verstoren en dat we tegen de goede zeden zijn. Ook wordt ons kwalijk genomen dat ruim tien ex-bestuursleden zijn veroordeeld voor zedendelicten.

  De openbare orde
  Martijn heeft nooit opgeroepen tot geweld, heeft nooit het openbare leven platgelegd middels stakingen: niets van dit alles. We hebben enkel door de jaren heen onze mening geuit. Dat door de hetze tegen mensen met pedofiele gevoelens andere mensen menen te moeten gaan bedreigen of stenen gaan gooien naar het huis van een bestuurslid van Martijn betekent niet dat Martijn de orde verstoort, maar de bedreigers en stenengooiers doen dit.

  De goede zeden
  Je mening uiten over seksuele zeden valt ook onder de vrijheid van meningsuiting. De homobeweging uitte vroeger een standpunt dat in het verleden ook een minderheidsstandpunt betrof waar velen van moesten walgen. Toch mochten zij zich organiseren, uitgezonderd de jaren 1940-1945. Wel dient men op te merken dat het COC zeer laat koninklijke goedkeuring kreeg om officieel een vereniging op te mogen richten. In die tijd was koninklijke goedkeuring hiervoor nog vereist.

  Ex-bestuursleden veroordeeld
  Theoretisch mag je een vereniging starten die volledig bestaat uit ex-veroordeelden. Zij kunnen van mening zijn dat ze bijvoorbeeld wiet willen legaliseren. Ook zijn de tijden veranderd. In de jaren 1980 kwam een bestuurslid van Martijn samen met zijn minderjarige vriendje op de radio vertellen over hun seksuele relatie. De interviewster koos duidelijk partij voor de man met diens vriendje en tegen de zedenpolitie. Tijden veranderen. Momenteel bestaat het bestuur van Martijn enkel uit personen zonder strafblad.

  Waar komt het OM mee aanzetten in haar dagvaarding?
  * Het OM haalt gedichten aan die op Martijn.org te vinden zijn. Ze geeft als commentaar: ‘de liefde voor kleine jongetjes wordt verheerlijkt en bezongen’. Als dit strafbaar is moet men ook gedichten van Abu Nuwas verbieden en vele gedichten uit het Oude Griekenland.
  * Ook haalt zij een recensie aan op onze website van het boek ‘De jongen met vier benen’. In deze autobiografische roman vertelt de auteur Kees Verheul over zijn pedoseksuele relatie die hij als jongetje beleefde met een man. Achteraf, ook recent nog in 2011 tijdens een debat over pedofilie in De Balie, merkt hij op dat hij alleen de geheimhouding naar vond. De relatie op zich niet. Het OM schrijft: ‘kennelijk bedoeld om seksueel te prikkelen’ en ‘door verwevenheid met boekbespreking misschien niet het sterkste voorbeeld’. Wordt nu ook de auteur van het boek straks veroordeeld?
  * Over het verhaal ‘Dansen met Kaj’ schrijft het OM: ‘niet heel expliciet, maar wel een hoog bah-gehalte’. ‘Hoog bah-gehalte’ wordt diverse malen genoemd als reactie op artikelen en verhalen.
  * Over een boekrecensie van Jongensliefde – boek door Edward Brongersma – schrijft het OM: ‘Recensie boek Brongersma; expliciet citaat over pijpen door kind’ en ‘ter prikkeling’. Bij vele artikelen komt het OM aanzetten met: ‘goedpraten’.
  * Over oude Martijns uit 1983: ‘kinderrubriek met spelletjes. In laatste aflevering gaat Frans van 13 in op zijn relatie met zijn (volwassen) vriend en een vriendje van school: we vrijen maar ik word niet verkracht’. Het OM merkt op: ‘zeer onsmakelijk’ en ‘een kinderrubriek in een pedoblad, dat kan worden gezien als een poging om kinderen te lokken’.
  * Bij een waar gebeurd verhaal – citaat afkomstig uit het blad Sekstant – van voormalig NVSH-voorzitter Dik Brummel over zijn seksuele ervaring als kind staat: ‘seksverhaal bedoeld om te prikkelen’.
  * Een meisje van 18 jaar reageert op het Martijn-blog. Iemand anders reageert dat hij wel contact wil hebben met haar. Het OM schrijft: ‘website wordt gebruikt als marktplaats voor pedofielen’.
  * Bij een citaat uit de Sekstant (uitgave NVSH) schrijft het OM: ‘seks met kinderen is volkomen normaal’.
  * Bij een verhaal over incest tussen broer en zus, ook een oud citaat uit de jaren 1970 elders vandaan, staat: ‘incest en pedofilie volkomen normaal’. Elders: ‘seksueel contact tussen volwassen vrouw en jongen normaal’.
  * Ook komt men met foto’s aanzetten die niet strafwaardig zijn. Het OM had eerder bepaald dat men niets strafbaars kon vinden na uitvoerig onderzoek. Deze legale foto’s staan overigens niet meer op onze website.
  * Bij een citaat over een pedofiel die contact zoekt met jongens staat: ‘website als marktplaats voor pedofielen’. Het citaat is uit een blad, niet door Martijn uitgegeven, uit 1977. Martijn laat slechts de geschiedenis zien aan de hand van vele citaten. Denkt het OM nu werkelijk dat als een jongen hierop zou reageren we hem doorverwijzen naar de anonieme schrijver van dat stukje uit 1977 uit een ander blad?

  Geselecteerde teksten zijn geen doorsnee van onze website
  Het OM selecteert enkel op teksten die zij bestempelen als ‘goedpraten’ en als ‘bedoeld om seksueel te prikkelen’. Teksten aangaande wetenschappelijk onderzoek negeert zij volledig. Rind, Bauserman en Tromovitch deden onderzoek naar alle beschikbare onderzoeksgegevens aangaande ‘child sexual abuse’. In 2006 deden andere onderzoekers (Heather Ulrich, Randolph Mickey & Shawn Acheson) het onderzoek nog eens over uitkomend op dezelfde resultaten. Hieronder een citaat uit dit onderzoek:

  The current meta-analysis supported the findings by Rind et al. (1998) in that child sexual abuse was found to account for 1% of the variance in later psychological outcomes, whereas family environment accounted for 5.9% of the variance.[…]

  The results of the meta-analysis yielded five main findings:
  – individuals with a history of sexual abuse were slightly less well adjusted than control groups;
  – family environment explained more variance in outcomes than child sexual abuse;
  – negative effects are not typically intense or pervasive;
  – the relationship between child sexual abuse and maladjustment was stronger for females than for males; and
  – outcomes for males who were in the consenting group (i.e., consented to a sexual interaction) for child sexual abuse were no different from those in control groups. […]

  Based on their findings, which did not support the generally accepted views regarding outcomes of child sexual abuse, Rind et al. suggested that researchers should utilize a more neutral term for child sexual abuse under certain circumstances. The authors suggested the term ”adult-child sex,” which they consider to be value neutral, to describe sexual encounters between children and adults that are not necessarily abusive. However, if the sexual encounter is forced or coerced and results in a negative reaction, then the term ”child sexual abuse” could still be used (Rind et al., 1998).

  Bron: http://www.ipce.info/library_3/files/rbt_replica/frame.htm
  Rind et al: http://www.ipce.info/library_3/rbt/metaana.htm
  Kortere versie in het Nederlands: http://www.helping-people.info/rbt_files/rbt_rdam.htm

  De twee onderzoeken die het OM als ‘bewijs’ aanlevert dat pedoseksuele contacten, per definitie of bijna altijd, schadelijk zijn zijn deze:

  1. Cognitive-Behavioural Interventions for Children Who Have Been Sexually Abused; by Geraldine Macdonald, Julian Higgins & Paul Ramchandani; 2006

  Dit onderzoek gaat over het behandelen van kinderen die misbruikt zijn met cognitive-behavioural approaches (CBT). De conclusie van hun onderzoek is: ‘The evidence suggest that CBT may have a positive impact on the sequelae of child sexual abuse, but most results were statistically non-significant’.

  2. Sexual Offender Research and Treatment in the Netherlands; by Jos Frenken, Luk Gijs & Daan van Beek; Journal of Interpersonal Violence, 14; 1999

  Dit artikel gaat over het ‘behandelen’ van ‘sexual offenders’. Geen onderzoek naar schade dus.

  Politiek proces
  Martijn ontkent niet dat seksueel misbruik bestaat. Ze beweert enkel dat er ook positieve relaties bestaan, dat de schade vaak wordt overdreven en dat het nogal eens indirecte schade betreft. Dit onderbouwt zij met wetenschappelijke publicaties. Het OM gaat er vanuit dat als je iemand citeert die zelf zegt een pedoseksuele relatie fijn te hebben gevonden dat je dan ‘misbruik goedpraat’.

  Martijn wordt vaak benaderd door studenten en – in mindere mate maar wel toenemend – journalisten. We geven gemiddeld één interview in levende lijve per twee weken. De laatste tijd zelfs één per week. Aan studenten journalistiek, studenten psychologie, studenten recht, journalisten uit binnen- en buitenland. Wat ons opvalt is de genuanceerdheid bij de meesten die ons interviewen. Televisie-interviews slaan we vaak af daar de massamedia amper genuanceerde journalistiek wensen te bedrijven maar kennelijk enkel ons als zwart schaap willen neerzetten. Een debat over schade is daar veelal tot taboe-onderwerp verklaard. Om dit taboe te bekrachtigen zou uiteindelijk Martijn verboden dienen te worden, zodat niemand meer openlijk mag twijfelen aan de zedenwetten die onder andere een jongen van 17 jaar verbieden om een vrijwillig seksueel contact aan te gaan met een meisje van 15 jaar (zie voetnoot). Zolang we dit taboe-onderwerp handhaven kan de Westerse wereld uitmonden in een totalitaire staat. Je hebt maar één mega-taboe-onderwerp nodig om dit te kunnen bewerkstelligen.

  De Vereniging Martijn heeft een informatieve website waarop onder andere vele citaten en artikelen staan die een goed beeld geven van de tijdgeest, toen en nu. Veel informatie op de site is uniek en zeer waarschijnlijk ongemakkelijk voor politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties. Het proces tegen Martijn lijkt dus een politiek proces te zijn.

  april 2012

  (voetnoot)
  ‘Een jongen van zeventien met een meisje van vijftien. Die is veroordeeld want die gebruikte het meisje. Het was weliswaar vrijwillig dat ze met elkaar naar bed gingen maar de rechter zei van jullie hebben helemaal geen relatie en het is dus geen verkeringssituatie. Die jongen had gewoon tegen het meisje gezegd van: ”Goh, zullen we naar boven gaan om te neuken?” en het meisje is daarin meegegaan. De rechter vond het wel onder ontucht vallen, want het is niet normaal hoe er is geacteerd. De vraag is dan wat wel normaal is. Dat is lastig. Wat ook nog een rol speelde, was dat op dezelfde dag ook nog een andere jongen met haar het bed in was gedoken. Namelijk, op het moment dat de ander met haar klaar was. Deze had met haar seks gehad, ging naar beneden en zijn vriend heeft toen zonder dwang seksuele handelingen met het meisje verricht.’ (Zedenofficier) […] Volgens een zedenofficier is de aard van de verhouding cruciaal: ‘Als zij al langer met elkaar een relatie hebben, waarbij het gewoon als verkering begint met zoenen en dat bouwt zich seksueel gezien verder uit met steeds verdergaande handelingen, dan zit je juist minder snel in strijd met de sociaal ethische norm.’

  bron: Artikel ‘De strafrechtelijke bescherming van jongeren tegen seksuele contactlegging’ door J.C.W. Gooren; Tijdschrift voor Veiligheid (10) 2; Den Haag: Boom Lemma; 2011

 17. 26

  Je bent zelf veroordeeld voor bezit van kinderporno, en veel andere leden van martijn zijn dit ook. Ook zijn er veel leden veroordeeld voor verkrachting van kinderen.

  Je beschrijft dus een papieren realiteit, een masker waar de meeste mensen door heen weten te prikken.

 18. 27

  Ander vraagstuk, maar zeer acueel (http://www.nu.nl/binnenland/2786179/oproep-verplichte-anticonceptie.html).
  Er zijn wettelijke regelingen (bewindvoering bijvoorbeeld) die bepalen wat de vrijheid van een verstandelijk beperkte is. Licht verstandelijk beperkten/ zwakbegaafden (zeer grofweg 1 op de 10 mensen) leven vaak zelfstandig (vanaf januari 2013 wordt dit zelfs zeer gericht streven van het kabinet via volledig pakket thuis) en hebben veelal gewoon zelfbeschikkingsrecht. Anyway, wie weet komt hier ooit nog eens een goed topic over, want hier is het offtopic :o)

 19. 28

  Het vreemde aan dit stuk is dat pedosexualiteit en pedofilie door elkaar heen worden gebruikt, juist ook in de vergelijking met homofilie.
  Goed, een pedofiel wordt met bepaalde gevoelens geboren en/of grootgebracht en kan daar niks aan doen. Een pedosexueel acteert echter op basis van die gevoelens, en dat maakt een verstrekkend verschil. Argumenten voor pedofilie (en homofilie, daar kan je immers niks aan doen) worden toegepast op pedosexualiteit, en daarmee schiet dit stuk zijn doel voorbij.
  Het offer dat pedofielen gevraagd wordt is niet aan (kleine) kinderen zitten of kinderen op andere wijze beschadigen (plaatjes kijken waar kinderen door anderen in misbruikt zijn past hier ook bij). Dat bij een pedofiel dit een groot offer is kan ik volgen, maar dat ontslaat een pedofiel niet van de plicht dit offer ook te brengen. Zijn hele leven lang.

 20. 29

  Pedofielenvereniging Martijn vindt de veroordeling van Van den Berg ”te belachelijk voor woorden’’. Dat zei penningmeester Marthijn Uittenbogaard dinsdag in een reactie.

  Hij vindt de veroordeling onterecht omdat ”het bezit van kinderporno een slachtofferloze misdaad’’ is. Dat er bij kinderporno soms of vaak sprake is van misbruik, doet volgens hem niet ter zake.

  en zo’n vuighe hond mag hier zijn mening ventileren?

 21. 31

  Je klinkt nu net als de EO in de jaren tachtig:

  “Goed, een homofiel wordt met bepaalde gevoelens geboren en/of grootgebracht en kan daar niks aan doen. Een homosexueel acteert echter op basis van die gevoelens, en dat maakt een verstrekkend verschil.”

  Er is geen verschil, behalve dat een homoseksueel seks heeft met een volwassene die daarmee instemt, en een pedoseksueel seks met een kind dat seksueel nog niet ontwikkeld is, dergelijke beslissingen niet kan overzien, en bovendien in een ongelijke machtsverhouding staat tot die volwassene. En dat leid tot misbruik en ongelukken.

  Wat mij tegenstaat in stichting Martijn is dat ze het ideaal van de verlichte, onzelfzuchtige en begeleidende pedoseksueel die er niet op uit is om aan zijn eigen trekken te komen maar zich zuiver laat leiden door wat het kind wil en niet wil presenteren als normatief voor een pedoseksuele relatie.

  Maar dat is volslagen onrealistisch: de seksuele aandrang is een oerdrift en mannen zetten een heel scala aan middelen in om seksuele bevrediging te krijgen: verleiden, imponeren, remmingen los maken met alcohol, bedelen, zeuren, chanteren, etc.

  Wat stichting Martijn nooit duidelijk maakt is waarom pedofiele mannen daarin anders zouden zijn.

 22. 32

  Aiai EO uit de jaren 80. Dan is mn post niet helemaal goed overgekomen. Haha.

  “Er is geen verschil, behalve dat een homoseksueel seks heeft met een volwassene die daarmee instemt, en een pedoseksueel seks met een kind dat seksueel nog niet ontwikkeld is, dergelijke beslissingen niet kan overzien, en bovendien in een ongelijke machtsverhouding staat tot die volwassene. En dat leid tot misbruik en ongelukken.”

  En dat maakt precies waarom een pedofiel, ondanks gevoelens, zn handen thuis moet houden. En dat voor vele andere sexuele geaardheden niet geldt, aangezien daar sprake is van vrijwillige en volwassen instemming. Homofilie, hetero, wat je geaardheid of smaak ook is.

  Wat ik eigenlijk bedoelde is dat de agressie zich veelal richt tot pedofielen algemeen. Terwijl dat m.i. Niet juist is. Er zijn wel meer mensen met maatschappelijke onacceptabele wensen. Pedosexualiteit is echter overschrijden van een grens die schade aan derden, in dit geval kinderen en naasten, brengt. Dus niet ok. Mij standpunt is dus wat liberaler (oei, gevaarlijk woord) dan dat mijn indruk is van de consensus in nederland.

  Martijn… Foute boel. Die prediken dat een relatie ok is (zie boven) en dat plaatjes kijken moet kunnen. En tegelijkertijd dat ze oh zo braaf zijn. Mannen, mensen, zijn niet braaf. Het vlees is zwak, verleiding geef je vaak aan toe. Ook pedofielen. Zeker wanneer ze al grenzen als relaties en plaatjes kijken over zijn.

  Door in het artikel geen helder onderscheid te maken tussen gevoel of acteren, en de argumenten te mengen, wordt acceptatie van pedofiele alleen maar moeilijker.

 23. 33

  Je standpunt is alleen maar liberaler in die zin dat er momenteel een rechtse hetze (zie Henk Bres en GeenStijl) gaande is in Nederland, die er op neerkomt dat pedofielen opgejaagd en uitgejouwd moeten worden.

  Wie uit de kast komt als pedofiel, wordt op het digitale dorpsplein ten toon gesteld opdat men virtuele eieren en tomaten naar zijn hoofd kan werpen.

  Voor het overige is bijna iedereen het er wel mee eens dat seks tussen volwassenen en kinderen een big no-no is. Daarin ben jij niet liberaler dan de consensus, en ik ook niet.

  Liberaler dan de consensus zou zijn, dat stichting Martijn gewoon vrijheid van meningsuiting heeft, ongeacht of wij dat een foute club vinden. Het zou er om moeten gaan of stichting Martijn de wet overtreedt.

  Het hele idee dat pedo’s sneller echt seks zullen hebben met kinderen is vergelijkbaar met het argument dat porno verkrachting in de hand werkt. Dat laatste daar blijkt uit onderzoek niks van.

  De seksuele aandrift is vergelijkbaar met het hongergevoel; dat moet gewoon bevredigd worden. Surrogaatseks via porno kan juist helpen om die driften te kanaliseren. Ethisch probleem met kinderporno is natuurlijk dat bij de vervaardiging ervan, kinderen misbruikt worden.

  Maar dat argument gaat bijv. voor virtuele kinderporno of getekend materiaal niet op. De kruistocht van het ministerie van justitie daartegen lijkt dan ook vooral ingegeven door een ‘hè-bah-wat-vies-zoiets-hoort-toch-niet-gewoon-verkrijgbaar-te-zijn’-gevoel.

 24. 34

  Ik ben bang dat de hetze niet alleen uit rechtse hoek komt. Initiatieven als stopkindersex.nl zouden feitelijk uit elke hoek kunnen komen. Past in de trend om pedofielen ‘sexual predators’ te noemen in de USA. De hetze is intolerant en mensonterend. Ik ben blij dat je rechter in Nederland keer op keer het publiceren van adresgegevens van vermeende pedofielen blokkeert.

  Sex tussen kinderen en volwassenen is niet oke. Niks liberaals aan. Er zijn grensgebieden, die maken een hard standpunt soms lastig. Daar mikt Marthijn ook op in zijn laatste voorbeeld. Grijs = oprekbaar = een kans voor meer acceptatie of twijfel.

  Wat mij betreft heeft Martijn ook recht op vrijheid van meningsuiting. Ben ook nooit tegen de variant van Martijn als politieke partij geweest. Tot de grenzen van de wet, en de rechter heeft die grens net aangegeven. Dat ik het een rotclub met foute gasten vind is een tweede. Daar waar Martijn echter de publieke opinie daadwerkelijk beïnvloedt, zal ik meewerken om een andere opinie hoorbaar te maken. Wat dat betreft niet zo veel anders dan bij de standpunten van de PVV ;o)

  Gefotografeerde of gefilmde porno voor pedo’s; ik kan niet beoordelen of dit positief of negatief werkt. Wel dat er slachtoffers zijn. Wanneer je een beetje onderzoek op internet doet, dan draait je maag zich om. Dus of het nou positief of negatief werkt, het kan niet. Wanneer een pedofiel op basis van eigen ethische grenzen besluit geen kinderen aan te raken, dan hoop ik dat hij vrijwillig kiest voor externe hulpmiddelen en ondersteuning. Medicatie, en wellicht dat virtuele porno of tekeningen ook goed passen.

  Ik merk dat wanneer een discussie over o.m. verplichte castratie ontstaat n.a.v. Robert M, waarbij een slachtoffertje in mijn kennissenkring zit, ik alleen maar boos ben. Niks leven en laten leven, gewoon in een grot gooien met de deur dicht. Gelukkig neemt de ratio het vervolgens over, en je eigen gevoel van ethiek. Om uitsluitend op dit zelfde principe te vertrouwen in de hoop dat pedofielen nooit pedosexuelen worden, is risicovol. En wellicht wat naief – aldus een bevriende behandelaar van pedofielen. Maar het alternatief, uitsluiting, hetze, etc, is gegarandeerd onprettig.

 25. 35

  @Noortje: “Wanneer je een beetje onderzoek op internet …. “

  Ik zou mensen wel willen aanraden om uit te kijken voordat ze onderzoek gaan doen. Heb ik wel een licentie om te onderzoeken wat ik onderzoek? Stel er worden sporen van kinderporno op je computer gevonden. Dan is de vraag of het argument: “Ja maar ik deed het voor onderzoek en ik vind het juist walgelijk” indruk maakt bij een rechter.

  Strafbaar spul hoort niet op een computer. Vooral mannen moeten ermee uitkijken zulk onderzoek te doen.

 26. 36

  De docu op youtube, ‘ritual abuse in france’ is naar ik meen uitgezonden op de duitse tv. Kan me niet voorstellen dat een dergelijk publiek item, waar hier en daar wat lelijke beelden te zien zijn, als strafbaar gezien. Heel veel dieper dan puur publiek beschikbaar kijk ik niet, geen enkele behoefte aan.

 27. 37

  @Noortje. Ik ga ervan uit dat u met ‘dit stuk’ verwijst naar mijn stuk (zo niet, negeer dan deze reactie). U heeft gelijk dat je de termen ‘pedofilie’ en ‘pedoseksualiteit’ verschillend zou kunnen definiëren om zo onderscheid te maken tussen geaardheid en gedrag. Ik deed dat in mijn stuk niet en volgde daarmee gangbaar taalgebruik (Van Dale verwijst bij ‘pedoseksueel’ naar ‘pedofiel’ en maakt dat onderscheid dus evenmin).
  Ik ging ervan uit dat de context duidelijk zou maken waar ik over geaardheid en waar ik over gedrag schreef. Als u daardoor in de war raakte, spijt mij dat uiteraard. Het is de taak van de schrijver verwarring bij zijn lezers waar mogelijk te voorkomen. Mijn excuses. Maar wees ervan overtuigd dat ik het door u gemaakte onderscheid uiterst relevant vind, en geaardheid en gedrag beslist niet op een hoop wens te gooien.