Landelijk opsporingsbericht: uw kenteken gezocht

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Als het aan de politie ligt, wordt uw kenteken straks overal gescand. Niet alleen kijkt de politie of u iets op uw kerfstok heeft, maar ook of u op basis van uw reisprofiel van plan bent om rottigheid uit te halen: een soort Minority Report op de weg dus. Daarbij worden kentekenscans mogelijk centraal opgeslagen en informatie en camerabeelden uitgewisseld tussen politie en de private sector.

Dit scenario destilleer ik uit een aantal stukken dat ik met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van het KLPD heb ontvangen. Nu al maken verschillende korpsen gebruik van Automated Number Plate Recognition (ANPR), oftewel kentekenherkenning. ANPR wordt op dit moment vooral toegepast voor handhaving, bijvoorbeeld om mensen met openstaande boetes uit het verkeer te plukken. Maar ANPR kan veel meer, zeker als er een landelijk dekkend systeem is.

De registraties geven een rijk beeld van waar auto’s zijn geweest. Die informatie kan toegepast worden in opsporingsonderzoeken en gebruikt worden voor intelligencedoeleinden. Een centrale stuurgroep onderzoekt de mogelijkheid van van zo’n landelijke toepassing en komt binnenkort – onbekend is wanneer – waarschijnlijk met een voorstel.

Waarom is dit belangrijk?

Uit een aantal openbaargemaakte stukken (waaronder een basisdocument van de landelijke werkgroep, Implementatie en Doorontwikkeling ANPR, IDA) blijkt wel waar de voorkeur van de politie naar uit gaat. Ook wordt gewerkt aan een communicatiestrategie. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de burger nu al meepraat. Om te voorkomen dat we voor voldongen feiten worden gesteld, nu alvast een bijdrage aan de discussie. Hieronder vindt u enkele tekstfragmenten. Gezamenlijk geven ze een duidelijk beeld van de koers die men dreigt in te slaan. Alle openbare documenten staan onderaan. Een eerder, wat beperkter verhaal, staat hier.

Tot slot nog even wat u niet mag weten van het KLPD (de zwartgemaakte stukken in de documenten):

– Het KLPD werkt samen met het Eindhovense bedrijf Technet.

– Verantwoordelijke bij de Raad van Hoofdcommissarissen (en auteur van het conceptrapport Beelden van de Samenleving is Pieter Jaap Aalbersberg, portefeuillehouder Publiek-Private Samenwerking en Intelligence van de Raad van Hoofdcommissarissen. Blijkbaar is dit ook al privacygevoelige informatie.

– De locatie van de vaste ANPR-opstellingen worden niet prijsgegeven. Tips kunt u kwijt in de comments, dat werkt wellicht sneller dan een bezwaarschrift. Momenteel werk ik aan een overzichtskaart.

Uit:  ANPR Naar een landelijke toepassing

Hotlists worden landelijk samengesteld als afgeleide van bestaande registers zoals het opsporingsregister of het kentekenregister. De kentekenverzameling kan naar eigen inzicht worden aangevuld met gegevens uit het korps dat ANPR inzet. Denk daarbij aan speciale doelgroepen en/of subjecten in onderzoeken van CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid), TGO’s (teams grootschalig optreden) of BRT’s (bovenregionale recherche teams).

Opsporing: gepleegde en te plegen strafbare feiten opsporen door balansverstoorders uit de anonimiteit van verkeersstromen te halen. Met ANPR kan bijvoorbeeld een overzicht gemaakt worden van voertuigen die op een bepaald tijdstip in de buurt van een plaats delict aanwezig waren. Een andere toepassingsmogelijkheid is om via ANPR inzicht te verkrijgen in verkeersstromen om vervolgens afwijkende patronen te herkennen.

Wanneer een ongewoon reispatroon door middel van analyse van het politieregister ANPR aan het licht komt, kan dat voor de politie reden zijn om een onderzoek in te stellen. Zo kunnen potentiële criminele activiteiten tijdig worden onderkend.

De meerwaarde die ANPR in de toekomst kan bieden is vooral gericht op (proactieve) informatieanalyse, datamining en het versterken van de informatiepositie van de politie. Doelstelling is het ontdekken van trends, patronen en profielen om daar passende interventiescenario’s voor te kunnen opstellen of zelfs ‘criminaliteitsvoorspellingen’ uit te kunnen destilleren. Dat vraagt om een andere soort van analyses, andere vakinhoudelijke kennis en vanwege de bijzondere verstrekkende zoekmogelijkheden om autorisaties van een zeer beperkte kring van politieambtenaren die de vereiste deskundigheid en ervaring bezitten.

De effectiviteit van ANPR zal toenemen naarmate de inzet breder wordt. Nu wordt ANPR regionaal en periodiek ingezet. De ANPR-systemen kunnen echter ook structureel en landelijk worden ingezet. Te denken valt aan een koppeling van de ANPR-systemen aan de bestaande camera’s van Rijkswaterstaat die langs de snelweg hangen en aan een koppeling aan de camera’s van stadstoezicht. Zo kunnen (potentiële) wetsovertreders nationaal, regionaal en binnen de stad gesignaleerd en eventueel gevolgd worden.

Een bredere inzet kan ook betekenen dat er meerdere hotlists worden gekoppeld aan de ANPR-camera. Op dit moment wordt vooral gecontroleerd met gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau, gegevens van Politie en gegevens van Justitie. Deze verzameling kan uitgebreid worden met hotlists van andere overheidsinstellingen.

Samenwerking draagt bovendien bij aan het streven van het kabinet naar één controlerende overheid. Door (al dan niet structureel) samen te werken met eerdergenoemde partijen ontstaat een veel groter arsenaal aan bevoegdheden, interventiemogelijkheden en informatie die in samenhang kan worden ingezet. Deze samenwerking vindt al vaak plaats in het kader van het integrale veiligheidsbeleid, de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit, de inzet van Bibob en de multidisciplinaire samenwerking met de Bijzondere Opsporingsdiensten.

(…) Vanwege de identificerende en signalerende werking krijgt de politie een steeds beter beeld van (potentiële) balansverstoringen en (potentiële) balansverstoorders met een veiligere samenleving als gevolg. (…)

Verder leren de ervaringen van de politie in Groot Brittannië dat de met ANPR verkregen informatie een grote bijdrage levert aan het oplossen of voorkomen van terroristische aanslagen en zware delicten [wat onzin is, in Engeland gaan er juist stemmen op om het aantal ANPR controles drastisch terug te brengen, dt.]. Wat dat aangaat kan ANPR dus ook gebruikt worden voor bewaken en beveiligen, het vergaren van informatie en intelligence of het tegenhouden van een aanslag. Dergelijke toepassingen zijn natuurlijk wel afhankelijk van de dichtheid van het cameranetwerk.

Een voorbeeld van hoe de toepassing van ANPR de privacy van een burger kan raken is proactief onderzoek. In theorie is het mogelijk dat personen die niets met een specifiek delict te maken hebben maar die op het verkeerde moment op een verkeerde plaats verblijven in een ‘potentiële verdachten’ bestand terechtkomen. Van belang is dus om als politie goed uit te leggen wat proactief onderzoek inhoudt en dat voldoende wettelijke waarborgen bestaan om onterecht te worden bestempeld als een verdachte.

Het uitgangspunt daarbij is de inzet van ANPR als handhavinginstrument. Die staat nauwelijks ter discussie en kan relatief eenvoudig worden gerealiseerd. De mogelijkheid om in de toekomst ANPR in te zetten voor opsporingsdoeleinden mag echter niet uit het oog verloren worden en dient meegenomen te worden in de doorontwikkeling van het instrument.

Uitgangspunt voor verdere implementatie en doorontwikkeling van ANPR is een landelijke organisatie die de ANPR standaarden ontwikkelt en bewaakt en die aanspreekpunt is voor deelnemers en ketenpartners in de ANPR strategie. Daarnaast draagt deze organisatie de zorg voor het beheer van een landelijke database met landelijke hotlists. (…) Het voordeel van deze landelijke regie met regionale autonomie is dat een landelijke ANPR-dekking relatief snel bewerkstelligd kan worden.

Uit Beelden van de Samenleving een visiedocument van de Raad van Hoofdcommissarissen, februari 2009

Rol van informatiegestuurd cameratoezicht. Informatiegestuurd cameratoezicht richt zich (in tegenstelling tot andere vormen van cameratoezicht) niet alleen op het verzamelen en verwerken van informatie, maar ook op het analyseren (veredelen) en uitwisselen van deze informatie met publieke én private partners.

Zo, dan bent u weer bij. Hieronder de documenten en daaronder een filmpje.

De documenten:

ANPR naar een landelijke toepassing

Beelden van de samenleving

Digitale surveillance op snelwegen

bijlage 2 IDA (overzicht ANPR-initiatieven per korps)

Beschrijving legitimiteitsvraagstukken

Juridisch advies ANPR (hier een verhaal daarover)

Proces Catch Ken Plan van uitvoering

Opdracht juridische werkgroep

Reacties (73)

#1 Maggi

Eén voordeel: als we straks op de weg tóch al overal in de gaten worden gehouden dan is het privacy-argument om rekeningrijden niet in te voeren niet meer relevant.

Heel benieuwd of in dat licht de VVD consequent zal zijn en tegen ANPR gaat ageren.

 • Volgende discussie
#2 KJ

Exact. Dit is hetzelfde als rekeningrijden. Alleen zit de sensor niet meer in de auto, maar langs de weg. Maar die sensor moest toch al (ook) langs de weg, dus dit is waarschijnlijk nog goedkoper ook. Bovendien vang je er ook buitenlanders mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Robert Irving III

wel handig om bijvoorbeeld overvallers en gestolen auto’s sneller op te sporen lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sander

Ik lees net op telegaaf.nl dat Fred Teeven wordt getipt als minister van Justitie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Steeph

@Robert Irving III: Wat ook handig is, is om iedere burger een halsband om te geven met daarin een gps en een camera. Kunnen we ze altijd in de gaten houden. Sterker nog, laten we iedere burger begeleiden door een agent.

Waar ligt voor jou de grens mbt het opgeven van je privacy (inclusief het risico van misbruik van de gegevens) en het verkrijgen van een stukje extra misdaadbestrijding (waarvan niet duidelijk is of effectief is)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Robert Irving III

nou iedereen een halsband dat lijkt me wat te ver gaan ja. maar er kan ook misbruik gemaakt worden van de gegevens in je paspoort Steeph, wil je nu dat niemand meer een paspoort hoeft te hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Opa

@ Robert Irving III:
met zou helemaal niet verplicht moeten zijn een paspoort te hebben! Alleen nodig als je je op vreemd grondgebied (ook wel het buitenland genoemd) begeeft.
En dan nog zou er in zo’n paspoort alleen opgeslagen hoeven te zijn wie je bent.
Zonder de rest van de reutemeteut.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 prometeus

@3 Dat kan al. Wat er in zo’n geval echter gebeurt, is dat het systeem een nummerplaat ‘gevoed’ krijgt en er een alarmbel afgaat als hij herkend wordt. In deze voorstellen wordt iedereen proactief (of je nu iets op je kerfstok hebt of niet) niet alleen gescand en gevolgd, maar er worden zelfs analyses op je route worden losgelaten. Zoals de Roze Buren (smile Dimitri; je staat op GS ;-) terecht stellen: het is een soort ongevraagd reispaspoort. De bloody USSR was er niks bij!

Bij deze passage brak toch wel mijn klomp:

“In theorie is het mogelijk dat personen die niets met een specifiek delict te maken hebben maar die op het verkeerde moment op een verkeerde plaats verblijven in een ‘potentiële verdachten’ bestand terechtkomen. Van belang is dus om als politie goed uit te leggen wat proactief onderzoek inhoudt en dat voldoende wettelijke waarborgen bestaan om onterecht te worden bestempeld als een verdachte.”

Hoezo: “in theorie”?!?! Dat zal altijd gebeuren. En we weten allemaal hoe geweldig ordehandhavings- en opsporingsinstanties omgaan met fouten erkennen. Wettelijke waarborg, my ass! Bovendien staat het hier als een irritante horde die genomen moet worden in de implementatie; niet als een must, een absolute randvoorwaarde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 gronk

we weten allemaal hoe geweldig ordehandhavings- en opsporingsinstanties omgaan met fouten erkennen

Precies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bolke de Big

Gelukkig wissel ik elk half jaar van auto (en dus kenteken).

Maarre ff een ander puntje, dat je auto in de buurt is geweest van een misdrijf wil nog niet zeggen dat ook de eigenaar van die auto in de buurt was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 prometeus

@11 Sterker nog: als wat er bij Opsporing Verzocht voorbij komt een representatieve steekproef is, dan wordt er vrijwel geen enkele misdaad gepleegd met een auto waar nog de bijbehorende nummerplaten op zitten…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Harry

Als je niets misdaan hebt en je rekeningen op tijd betaalt dan is er niets aan de hand, maar soms……
Het geeft me ook een beetje het gevoel dat de mogelijkheid bestaat om de mobiliteit in te perken (en wie zegt dat dat niet met willekeur gaat), net als de lijfeigenen en de horigen in de middeleeuwen, die mochten ook niet buiten de regio komen.
Ik denk dat er wat anders aan de hand is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmoc

Volgens mij heeft Dimitri Tokmetzis een second agenda. Hij wil ons uit de auto de fiets op jagen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 otto

prima plan van klpd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 otto

prima plan van de klpd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Yevgeny Podorkin

Gaan we doen, zwartgemaakte stukken openbaren? En ze noemden het Dimileaks. Je wordt zo al gauw een Enemy of the State hè….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Yevgeny Podorkin

We kómen er wel, daar hoef je niet bang voor te zijn.

Zoiets doe (implementeer) je (overheden, maar dat zijn in feite Wij democratische kiezers tenslotte) in stappen. Streven is op termijn een 100% waterdicht systeem, technisch eenvoudig middels chip/ satelliet e.d. Ook door koppeling van alle camera’s langs snelwegen en stadstoezicht (op kenteken) blijf je enorme gaten houden. Oók alle kruip-door sluip-doorweggetjes op platteland zodat de Siciliaanse maffia in Amsterdam niet verkast naar de Achterhoek. En ook en vooral om ik-zei-de-gek die “op basis van reisprofiel duidelijk van plan was om rottigheid uit te halen” op termijn helemáál kalt zu stellen. Nee, zomaar keihard WILDERS DOOD roepen en daarna in de stad cruisen of zomaar kilometers omrijden om niks of om naar vogeltjes te kijken of zo is er voortaan niet meer bij. Eeh gewoon, om ff lekker wat stoom af te blazen.

“Jaaja.”

Nee, liefst allemaal in grijsblauw uniform en zwarte pet in ganzenpas en 24/7 vreten maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hiram

Ik formuleer de wet van Hiram maar weer eens: “In de Nederlandse politiek geldt dat alles waarvan je heel hard hoopt dat het niet zal gebeuren, gebeurt, en nee, tant pis, niks hopen helpt niet.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Confuzer

Ach gut alle privacy-zeurtjes komen weer uit hun hol. Dit is dezelfde reactie als bij de introductie van de magnetron zeggen dat de straling heel gevaarlijk en je doodmaakt als je niet uitkijkt.

Altijd doemscenario’s bedenken over het ergste wat er fout kan gaan, en NOOIT de positieve kanten belichten.

Uit ervaring weet dat er ook helemaal geen capaciteit is om te kijken of jullie een geheim liefje hebben oid. Het wordt alleen ingezet bij ernstige misdaden en waarschijnlijk als bv een auto gestolen wordt dat het kenteken snel het systeem ingaat en je snel ziet waar ie rijdt. Dit valt te omzeilen maar het wordt ze wel moeilijker gemaakt.

Mijn kenteken is laatst gejat en ik ben toch benieuwd of ie ergens wordt gebruikt. Straks plegen ze er een ramkraak/overval mee en als een camera het kenteken ziet rijden net voor de overval en ze actie ondernemen en daarmee potentieel mensenlevens redden, dan vind ik dat VEEL belangrijker dan die privacy-fobie van velen. Zo interessant zijn jullie niet hoor jongens, tjeemig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Spuyt12

Belangrijke punten die je daar oplepelt, Dimitri, je stuk had echter wel wat meer aandacht kunnen gebruiken. Ik kan moeilijk zien wat citaten zijn en wat jouw werk, en er had ook wel wat geparafraseerd mogen worden.

Zonde, want nu is je stuk onnodig ontoegankelijk. Hopelijk wordt het toch nog breed opgepakt en niet alleen door GS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Michiel

Dit was toch wat we met z’n allen willen, onder het mom van ‘veiligheid voor alles’? De VVD zal hier hooguit symbolisch tegen protesteren. Ongelofelijk dat ‘rechts’ het weet klaar te spelen hun kiezers wijs te maken dat de opwarming van de aarde onzin is, om tegelijkertijd dezelfde mensen wijs te maken dat camera’s en registratiesystemen goed zijn voor de veiligheid. Wat laten we ons toch bedotten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 prometeus

@20 “Het wordt alleen ingezet bij ernstige misdaden en waarschijnlijk als bv een auto gestolen wordt dat het kenteken snel het systeem ingaat en je snel ziet waar ie rijdt.”

Geen ruis verspreiden, hè. Het beeld dat Dimitri van de plannen schetst gaat veel verder!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Michiel

@ Confuzer
Je gaat bovendien compleet voorbij aan de mogelijkheid dat dergelijke systemen misbruikt kunnen worden. Niet alleen door beambten, maar eventueel ook door criminelen, terroristen of toekomstige despoten. Jij moet haast wel extreem links zijn, aangezien je zo uitgaat van de goedheid van de mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 KJ

Nou ja, om even de advocaat van de duivel te spelen (ik vind het ook maar niks): we zijn natuurlijk mobieler en vrijer dan ooit, hier in Nederland, in het Westen. Dus praat van ‘horigen die ook niet buiten de regio mochten komen’ gaat een beetje ver.

Nee, ik zie het meer als een onderdeel van een ‘machtsstrijd’ tussen burger en overheid op technologisch gebied. Om iets anders, gerelateerds, te noemen: we gaan natuurlijk naar een situatie toe, dat je nergens meer te hard kunt rijden. ‘Traject-controle’ wordt gewoon 100%; dat is de overheid die een grote stap neemt in deze ‘strijd’. En dat is op zich prima, maar ik wil tegen die tijd wel een auto die het ‘houd je aan de snelheids-limiet’ volkomen, perfect en gebruikersvriendelijk heeft geautomatiseerd. Want gewoon met de rechtervoet proberen efficient maar legaal te blijven, dat win je gewoon niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Confuzer

@23

Mwah, met het extreem debiele gerel in NL over privacy zullen zelfs de bewakers van de bewakers bewakers krijgen…

@24

Nou, ik weet niet hoe jij denkt dat er gescreened wordt etc, maar dat gaat vrij ver (incl telefoontaps). Als je misbruik ervan wilt maken zal je toch uiterst goed je best moeten doen.

Ik ga niet uit van de goedheid van de mens. Een persoon die actief achter het systeem zit zal best geneigd zijn het kenteken van z’n buurman in te toetsen om te checken waar ie zit. Dit moet gecontroleerd worden, net zoals nu alles gecontroleerd wordt wat over privacy gaat. Bv mijn rekening, daar kan je ook aan zien waar ik geweest ben. Nog nooit problemen mee gehad, nog nooit een crimineel die dat misbruikt heeft, al lees je dagelijks in de krant dat criminelen dat doen /sarcasm

Dus loze argumenten imho, argumenten zonder realiteit om aan te staven. Laten we het eerst proberen te implementeren en ALS het gebeurt dan gaan zeiken aub.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 AntonB

Ik ben het hier volledig mee eens, wel verwonderd mij de 180 graden omslag. Als het gaat om een GPS kastje of trajectcontrolle, met een extreem veel hogere dekking en nauwkeurigheid, was de algemene mening hier altijd dat de automobilist niet moest zeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Merijn

Afwijkende reispatronen zijn aanleiding voor crimineel onderzoek!? Dus als ik een keer een ander weggetje van werk naar huis neem en zonder het te weten langs een drugsdealertje rijdt, ben ik onderdeel van onderzoek.

Of als ik uberhaupt wel eens een ommetje ga rijden, krijg ik dan gelijk de gedachtenpolitie op mn dak?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Jazzper

Afgezien van de ethische discussie: echte criminelen of terroristen pak je hier nauwelijks mee. Ook de politie weet dat die zich veelal verplaatsen in gestolen auto’s en/of gebruik maken van een gestolen/nagemaakte nummerplaat. Zodra bekend is in deze kringen dat dit systeem actief is (en dat is het nu), zal dit helemaal gemeengoed worden.

Ergo: zinloos voor het doel wat wordt aangegeven als legitimatie.

N.B. James Bond heeft al velen geïnspireerd, onderstaande producten zijn gewoon verkrijgbaar:
http://www.streetfire.net/video/007-flipping-license-plate-bmw-x5_205898.htm
http://www.youtube.com/watch?v=R-U6GpKH3VE
http://www.youtube.com/watch?v=hBUvrCpGuJc
http://www.youtube.com/watch?v=Ya_4qWLx-bE

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 VanDaalen

tip: ook het college bescherming persoonsgegevens strijdt al jaren tegen dit onzalige plan.
toepassing van allesbespiedende systemen (ook: de ov-chipkaart & telefoongegevens)leidt er steeds vaker toe dat je je onschuld moet bewijzen: ‘U reed daar, waarom?’
ons rechtssysteem gaat evenwel uit van het tegendeel: de aanklager moet schuld bewijzen. nog wel (zucht).

ik zou proberen samen met het college op te trekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 De Witt

Ik begrijp dat de technologie onweerstaanbaar is voor de politie, een auto is nu eenmaal moeilijker om te wisselen dan een mobieltje. Maar ik ben bang dat het een vals gevoel van veiligheid geeft.

Is er ook gekeken naar eventuele ongewenste effecten van invoering?

Criminelen zullen toch weer allerlei manieren vinden om ook deze controle te ontwijken. Waarom niet eerst leren roeien met de riemen die je hebt?

Bijvoorbeeld zgn. katvangers gaan gouden tijden tegemoet.

Ik voorzie een toename van overschrijvingsproblemen, autodiefstal, ‘geleende’ auto’s, lease-auto’s, al dan niet legaal ’taxivervoer’, diefstal van kentekenplaten, dubbele kentekenplaten, valse kentekens, tijdelijke kidnappings, etc.

Zo krijgt de politie nog veel meer dan voordien haar handen vol aan ‘mobiliteitsfraude’.

Voeg daar het gechipte OV aan toe, voeg gezichtsherkenning software toe, en het panopticum is compleet. Wat zijn de gevolgen voor de verhouding tussen burger en overheid als de burger zich in al haar gangen gevolgd weet?

Waar vind ik de toekomstvisie voor de Nederlandse samenleving in 2025? Hoe ziet Nederland eruit over 15 jaar als iedereen zich ervan bewust is dat er op iedere straathoek ergens iemand meekijkt? Bestaat er niet ook het risico dat dit soort maatregelen juist meer en zwaardere criminaliteit tot gevolg hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Harry

@25
Hier in de regio Rijnmond, waar het systeem al enige tijd actief is (ondanks het feit dat het nog niet mag….), vangt men er niet meer echte boeven mee.
Wel worden veel mensen aangehouden met verlopen APK, niet betaalde verzekering en of houderschapsbelasting, openstaande verkeersboetes e.d.. Laten we zo zeggen, de hele kleine criminaliteit wordt wel grondig aangepakt. Daar heb ik op zich niets tegen, maar wat is de volgende stap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Harry

@31
Echte criminelen in de regio Rijnmond rijden in de duurdere gebruikte auto rond, zorgen dat verzekering en dergelijke prima in orde is, verkopen de auto’s regekmatig onder elkaar en lenen ze aan iedereen uit die er mee wil rijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Jazzper

Vervolg op (29):

Nog een reden waarom het systeem zinloos is voor het genoemde beoogde doel: http://www.autogeek.net/neeecpl.html

Voor $39 ben je al het (anonieme) heertje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Zonnebril

OV-chip-, GSM-, Kentekendata, het zal wel heel veilig worden op straat. Ik stel voor dat iedereen een elektronisch slot op ramen en deuren krijgt zodat er meteen huisarrest kan worden afgewongen als je een “merkwaardig reispatroon” vertoont.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Roel

Goh, ik woon nog maar net in Nederland. En na wat ik ondertussen allemaal heb gelezen over de plannen van Hirsch Balling en gelijkgestemden, denk ik dat ik maar beter erg snel weer naar Belgie moet.

Burgers lijken vogelvrij te zijn verklaard in dit land. Dit is echt niet democratisch meer, het neigt akelig veel naar big brother, stasi, KGB,…

Dat de bevolking dit blijft pikken, ik begrijp het echt niet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 eli

Brrr: het streven van het kabinet één controlerende overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Andijviestampot kuiltje jus

Dit is de prijs die de Nederlanders betalen voor het labbekakken en klakkeloos alles accepteren zonder in actie te komen van onze linkse jeugd die meer aan het co2 aan het snuiven zijn dan zich met onze privacy te bemoeien.
Die elitaire papa’s en mama’s wensen geen vieze handen en schrijven nutteloze columns waar het publiek op reageert met stupide petities terwijl het de jeugd tegenwoordig geen hol kan schelen omdat pa en ma ze niet heeft geleerd wat privacy nu werkelijk is…

Ieder land krijgt wat hem toekomt.

Applausje voor mijn landgenoten, moge uw bekeuringen terecht en hoog zijn en de wegenbelasting U het beleg van de boterham halen.

Melk koeien. wat heeft Wilders het makkelijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Migchiell

Blij dat ik fiets :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Dimitri Tokmetzis

@Spuyt12: het zijn tekstfragmenten uit de geopenbaarde stukken. Dat had ik ook in de tekst gezet. Dus letterlijke citaten. Ik heb er niets aan veranderd. De stukken spreken voor zich.

@zmoc: wees maar niet bang, ik ben een notoire autojunk ;-).

Gevoeligste punt lijkt me toch de voorspellingen en profielen. Je ziet die krengen overal opduiken. Op basis van gemeten gedrag maakt men middels kansberekening een scenario en gaat daar vervolgens op handelen. Maar ’t blijft kansberekening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Opa

@ Roel:
ik begrijp er ook geen ruk van.
En nog steeds onder het mom van: Als je nix misdaan heb, heb je ook nix te vrezen.
Griezelig gewoon!

Ben Elton: Blind Faith.
Het is weliswaar fictie, maar het schetst wel waar we naar op weg zouden kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Steeph

@Andijviestamppot: Verkeerde site om deze kritiek neer te leggen :-P
Als er ergens het onderwerp privacy activistisch benaderd wordt, is het hier (inclusief aanwezigheid op demonstraties door mezelf).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Spuyt12

@40: Snap ik, maar je had het je lezers wel wat makkelijker kunnen maken :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Nem

Toch raar dat het de kant op gaat die we niet wensen, alsof we op een trein zitten maar niemand weet waar de noodrem zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Maikel

@26. Eerst doen, dan denken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Blaataap

Wordt Step Blatter ook geregistreerd? Dat is namelijk de grootste crimineel van Europa e.o.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Andijviestampot kuiltje jus

Je activistische benadering helpt geen drol Steeph , een elitair dubbeltje op de rails die een trein vol met GS mensen nodig heeft om het op een kwartje te laten lijken.

Voor mij als linksch mens ben jij een vleesgeworden voorbeeld van de patatgeneratie die het actievoeren een bedrijfsmatige invulling hebben gegeven.Activism by mouse.
Of ben je totaal out geweest tijdens de post van oom agent die om input vroeg een maand of wat geleden?
By the way zonder valse kentekens kon ik dit niet eens plaatsen hier vanwege een ip ban.

Of ik nou op mijn woorden moet letten of op mijn kentekens, voor mij hetzelfde laken een pak..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Steeph

@andijviestampot: Dus jij denkt precies te kunnen oordelen wat de effecten zijn van mijn acties op dit punt (zeg de laatste 5 jaar). Knap.
Of was het de bedoeling dat ik iemand zou doodschieten en in de krant komen om duidelijk te maken dat ik weet wat echt actievoeren is? Want de rest is “nep” of “elitair”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Harry

@Steeph
De effecten van de acties van Sargasso zijn daar te zien ==================================>

Advertentiesite, niks meer of minder

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 L

Filmpje is weg. Is er een mirror?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Steeph

@L: Zoeken we op. In de tussentijd:
http://www.youtube.com/watch?v=2gNdd1QRjw8

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Peter

Allemaal nieuwe klanten voor Lastpoint Verzekeringen, die verzekeren al deze weigeraars gewoon weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 HansR

Kijkijk: Justitie neemt de verantwoordelijkheid voor de politie over van Binnenlandse Zaken. Het opgetuigde ministerie krijgt de naam Veiligheid en Recht.

De inquisitie naakt…
Recht[spraak] en opsporing in een hand.
Dat belooft niet veel goeds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Confuzer

@45

Wat een nonargument weer. Dat zeg ik niet dat weet je best. Tuurlijk moet je nadenken, je ziet mij toch ook nadenken over het controleren ervan?

Wat de gemiddelde persoon hier doet is niet denken, het is doemdenken. Heel erg schadelijk voor o.a. vooruitgang.

Dit zijn type mensen die de LHC liever wilde stoppen vanwege de zogenaamde kans op een zwart gat… Dit zijn mensen die opeens wel zo’n systeem willen als hun dochter wordt ontvoert in een auto waar iemand wel zojuist het kenteken van heeft gezien. En als je zegt dat gebeurt mij toch nooit, dan mag je de volgende keer mee naar zo’n ouder van wie zijn kind vreselijk is verkracht of vermoord. Dan mag jij hem uitleggen dat de angst voor misbruik van het systeem zwaarder weegt dan een potentiele voorkoming van het kind zijn lot.

Je kan beter spijt hebben van iets wat je hebt gedaan dan van iets dat je niet hebt gedaan. Tevens kan je zo’n systeem ook nog laten evolueren in samenspraak met het volk. Dat gebeurt toch wel mocht er echt misbruik van gemaakt gaan worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Steeph

@Confuzer: Lees gerust eerst de lijst eens door:
https://sargasso.nl/archief/2008/02/15/volksopstand-tegen-de-privacyschendingen/#lijst

Veel mensen hier volgen de privacy-discussie al wat langer.

Aan jou de volgende vragen mbt dit specifieke postje:
– Vind je dat bij zo’n maatregel er een open discussie moet komen in de politiek/maatschappij?
– Hoe zeker weet je dat het systeem ook werkt in het opsporen van de misdaden die je aanhaalt?
– Hoeveel “mismatches” en ongelukjes met het systeem vind je acceptabel?
– Hoeveel geld mag zo’n systeem kosten (en geef je dat misschien niet liever uit aan meer agenten?)
– Hoe zeker weet je dat de gegevens niet misbruikt worden voor andere doeleinden (bv belastingdienst, sociale zekerheid of misschien in de gaten houden BNR’s door nieuwsgierige agenten)?

Systemen die er eenmaal zijn, zijn lastig weer ongedaan te maken. Enig debat vooraf lijkt me welkom. Anders weet ik ook nog wel wat “handige” maatregelen ihk bestrijden misdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 De Witt

@53 Als binnenlandse zaken de verantwoordelijkheid over de politie overhevelt naar justitie, dan komt dat in feite toch neer dat ze de regie van politie, OM en de rechterlijke macht aanstuurt?

Hoe verhoudt zich dat dan tot de scheiding der machten? Wat betekent die scheiding der machten dan nog in de praktijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Jan

…Verantwoordelijke is Pieter-Jaap Aalbersberg, portefeuillehouder Publiek-Private Samenwerking en Intelligence van de Raad van Hoofdcommissarissen…
Laat Pieter-Jaap nou hoofdcommissaris zijn van de regiopolitie IJsselland (standplaats Zwolle). En waar worden ook alweer de gegevens van alle voertuigen die over de A28 rijden NU AL (onwettelijk) opgeslagen? Juist ja, Regiopolitie IJsselland Zwolle!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Anonymous

Voorbeeldje ANPR locaties:
Rotterdam, Abram van Rijckevorselweg/Kralingseplein
Nijmegen, Neerboscheweg/Neerboschebrug

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 NaamDick van Rooijen

Ik heb daar geen bezwaar tegen,dat gezwam over
privacie en zo slaat nergens op.Als er overal
camera,s hangen en iedereen word op deze wijze
in de gaten gehouden,zodat ook ieders spullen
zo bewaakt worden dan zullen de misdaadsijfers
snel dalen.Dus registreren,alles wat beweegt en
als je geen slechte dingen doet dan kun je daar
toch geen bezwaar op hebben.Dus heren en dames
met een criminele inslag,opgepast.En ook de
gevangenisstraf omhoog.Heerlijk als je je spul-
len kan laten staan zonder dat anderen eraan zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 frank

Je bent zeer naief en kortzichtig. Van de wondere wereld van klassejustitie en vriendjespolitiek heb je zeker nog nooit gehoord.

Dream On…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 P5ycH0

“Ik heb daar geen bezwaar tegen,dat gezwam over
privacie en zo slaat nergens op.Als er overal
camera,s hangen en iedereen word op deze wijze
in de gaten gehouden,zodat ook ieders spullen
zo bewaakt worden dan zullen de misdaadsijfers
snel dalen.Dus registreren,alles wat beweegt en
als je geen slechte dingen doet dan kun je daar
toch geen bezwaar op hebben.Dus heren en dames
met een criminele inslag,opgepast.En ook de
gevangenisstraf omhoog.Heerlijk als je je spul-
len kan laten staan zonder dat anderen eraan zitten”

Denk je nu echt dat een camera inbraken voorkomt?
Het kost alleen maar geld. Zet voor dat geld een mannetje in een blauw pakkie op straat ipv achter een beeldscherm.

Heb je trouwens ook al eens nagedacht over het feit dat onze overheid geen constante is? Wat gebeurd er als Wilders echt aan de macht is? Of als we hier volgens de Islam wetten gaan leven? Ben je dan nog steeds zo blij met al die opgeslagen data over uw persoontje? Wat denk je dat de moffen zouden doen met deze info in de 2e wereldoorlog?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 zmmoccc

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/30/mogelijk-opnieuw-auto-beschoten-door-snelwegschutter/

Duidelijk een kentekenregistratievoorstander. Of een huurling, natuurlijk. U mag zelf raden wie hem/haar betaalt;P

Andere benadering: als de snelwegschutter daadwerkelijk vanuit een auto opereert dan is er momenteel waarschijnlijk zelfs geen illegale schaduwkentekenregistratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 anarchiel

Bekende van me heeft ooit eens iemand zo’n volledige camera setup langs de weg meegenomen. Een stalen kast met servers / 24v accu backup / (ir)camera’s / gprs router (kasten communiceren via het T-mobile netwerk) , etc. etc. Na een paar dagen ‘reverse engineeren’ had hij volledige toegang tot het datanetwerk en de software.
De mogelijkheid tot grappen en trollen met het systeem bleek eindeloos.. Hij is nog bezig met een mooie publicatie van zijn bevindingen. Verschijnt binnenkort online. Zal een aardige schok over het land brengen vermoed ik :o)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie