KSTn | Privacy normen en waarden

Logo kamerstukken van de dagIn de stroom kamerstukken zat een onderzoeksrapport met de fraaie titel “Wat niet weet, wat niet deert, Evaluatieonderzoek werking Wbp“. De titel dekt de lading goed. In essentie geeft het rapport aan dat de wet onvoldoende normen kent en dat de bekendheid met de wet ook onvoldoende is, maar dat niemand zich daar echt zorgen om maakt. In essentie de problematiek rondom privacy in Nederland dus.
Ik geef u drie quotes uit de samenvatting:

De algemene conclusie van dit evaluatieonderzoek is dat de doelstellingen van de Wbp, het waarborgen van evenwicht tussen het privacybelang en andere grondrechten en het versterken van de positie van personen van wie gegevens worden verwerkt, nog niet ten volle worden gerealiseerd.

Door de open normen die de wet kent, is normontwikkeling wenselijk in nadere regelingen per organisatie of per sector of branche.

Ook de bewustwording van het belang van privacy is niet bij alle verantwoordelijken en betrokkenen even groot.

Kortom, nog veel werk te doen. Maar dit is lastig gegeven het vage karakter van de wet en de beperkte rol die privacy in onze grondwet heeft:
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Dit is zo algemeen geformuleerd dat je al snel vast komt te zitten in afwegingen tussen bijvoorbeeld veiligheid en privacy.
Daarom is het wenselijk dat er een paar duidelijke normen worden opgesteld die door de maatschappij gesteund worden. Dat helpt de politiek in het maken van afweging bij alweer een wet die de privacy zou kunnen aantasten. En het helpt de mensen om zich meer bewust te worden van hun rechten.

Maar het is nog niet zo eenvoudig een mooi geschreven setje met normen op te stellen. En het is moeilijk aansprekende voorbeelden te vinden. Suggesties zijn welkom.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 3

  “Ook de bewustwording van het belang van privacy is niet bij alle verantwoordelijken en betrokkenen even groot.” De advocatenkantoren Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, Nauta Dutilh, De Brauw Blackstone Westbroek, Houthoff Buruma e.a. wonnen een Big Brother Award wegens het ‘helen’ van gestolen informatie. Karin Spaink, lid van de jury van Big Brother Awards maakte met de harde beschuldiging aan het adres van de gerenommeerde kantoren de ernst van de zaak duidelijk. De directie en personeel van Mariëndijk Intermediair BV vroegen met listige kunstgrepen allerlei privé-informatie op bij alle denkbare instanties. De slachtoffers moeten zelf uitzoeken of hun persoonsgegevens zijn misbruikt, het is niet de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens om de gedupeerden aan te schrijven.Heel advocatend Nederland maakte gebruik van informatiebureau Mariëndijk Intermediair BV. Het CBP heeft opdrachten gezien van advocatenkantoren waar expliciet in stond dat de opdrachtgever langs reguliere weg niet in staat was om aan informatie te komen. Als je informatie gaat vragen over iemands eventuele uitkering, bankrekeningen, banksaldi, kentekens, justitiële antecedenten en inkomsten dan weet je dat je informatie aan het vragen bent, die je zonder toestemming van de betrokkene niet mag krijgen. Het College Bescherming Persoonsgegevens geeft toe dat de opdrachtgevers inderdaad strafbaar handelden, b.v. door uitlokking van schending van de geheimhoudingsplicht, opzet- cq schuldheling en door illegaal verkregen gegevens te verwerken. Advocaten, banken, recherchebureaus, verzekeraars, horen te weten dat ze om informatie vragen die alleen onrechtmatig verkregen kan worden. Maar de opdrachtgevers mochten er van het Openbaar Ministerie vanuit gaan dat privé-informatie als banksaldi, kentekens, belastinggegevens, justitiële veroordelingen en overige persoonsgegevens uit gesloten bronnen legaal te verkrijgen zijn.
  Volgens Bob Hoogenboom, hoogleraar Fraudewetenschappen aan de Nyenrode Universiteit konden de opdrachtgevers van Mariëndijk Intermediair BV weten dat de informatie illegaal verkregen was. “Die bedrijven hebben boter op hun hoofd”, zegt hij. “Enerzijds benadrukken ze het belang van eerlijk en transparant bestuur en zakelijke ethiek, anderzijds maken ze gebruik van dit soort schimmige methodes om aan informatie te komen.” Uit de praktijkvoorbeelden op de KSU cursus beslagrecht bleek dat de meeste advocaten op de hoogte waren van de werkwijze van Mariëndijk Intermediair BV, aldus docent mr Pablo van Klinken.

  Wanneer aan Peter R de Vries wordt gevraagd hoe hij aan vertrouwelijke persoonsgegevens komt is het antwoord: “Vraag niet hoe het kan, profiteer er van. Ik ga niet het geheim van de smid vertellen.”

  Hoofdofficier Charles van der Voort van het parket in Den Bosch. “Ik weet niet hoe Peter R de Vries aan zijn informatie komt. Dat De Vries opdrachten geeft die leiden tot het breken van de privacywet is wellicht niet goed, maar in dit soort sommige gevallen moet je als politie misschien meer voor lief nemen. Hij wist hiermee wel de zaak los te krijgen.”

  In 2006 sprak Michel Kraay super PG Harm Brouwer bij de presentatie van het boek ‘Vrijheid van nieuwsgaring’ . Michel vertelde dat hij voor Peter R de Vries persoonsgegevens uit gesloten bronnen heeft verzameld. ” Dat de media om persoonsgegevens uit gesloten bronnen vraagt voor het oplossen van strafzaken is een dilemma”, antwoordde Harm Brouwer.

  Persoonsgegevens zijn waardevol omdat ze direct of indirect, informatie over een bepaald persoon geven. Door Peter R de Vries worden persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen bevraagd, verzameld, verwerkt, geverifieerd en gekwalificeerd voor het doen van onderzoek naar strafbare feiten in het kader van zijn journalistieke werkzaamheden. Ze zijn ze het gereedschap voor opsporingsonderzoek, de hoeksteen bij het in kaart brengen van bewijsmateriaal, vormen de bouwstenen voor het doen aan waarheidsvinding en de sleutel tot het hebben van een goede informatiepositie.

  Het moet niet gekker worden, voor meer info bezoekt u http://www.michelkraay.nl/index.php

 2. 5

  @Steeph: Micha heeft volgens mij wel degelijk gelijk dat het heel veel mensen niet interesseert.

  Veelgehoorde opmerking is: “Ik heb toch niks te verbergen?” Alsof de overheid en allerhande andere instanties bij voorbaat recht hebben op je persoonsgegevens en je alleen gebaat bent bij bescherming als je iets te verbergen hebt. Dat dat een zeer naïeve gedachte is, is veel mensen nauwelijks aan het verstand te brengen.

 3. 6

  @herman: en dus ga je met je pootjes omhoog liggen?
  Dat is dus juist een reden om er meer ruchtbaarheid aan te geven.
  Daarnaast maakt het voorbeeld van de reuring rondom het epd duidelijk dat mensen er best wel gevoelig voor zijn.

 4. 7

  Daarnaast maakt het voorbeeld van de reuring rondom het epd duidelijk dat mensen er best wel gevoelig voor zijn.

  Voor mijn gevoel was dat maar een klein groepje die daar stennis over maakte. En inmiddels hoor je daar ook meer weinig over.

  Zelf ben ik overigens ook schuldig, voor wat gebruikersgemak ben ik een volledige google slet geworden.

 5. 8

  Helaas heeft Micha m.i. gelijk. De massa boeit het niet, én ze krijgen er ook niets over te horen vanuit de media. De bestuurlijke elite gaat ondertussen vrolijk zijn gang.

  Het is ook gewoon niet tastbaar, en het gaat te sluipend. Ik ben bang dat het eerst (weer) eens gruwelijk fout moet gaan, en dat het ook de gewone man in de straat moet treffen, voordat we het gaan beseffen. Maar is het dan nog terug te draaien?

 6. 9

  Overigens ben ik, beroepshalve, ook zo’n dwangmatige graaier en plakker van persoonlijke gegevens voor onze databanken.

  Maar als burger maak ik me ook zorgen, laat dat duidelijk zijn.

 7. 10

  @micha 350.000 bezwaarschriften geven aan dat het niet om een kleine groep gaat.
  Niet dat ik veel illusies hab overigens. Maar reden te meer om zoveel mogelijk mensen uit te leggen wat het betekent.

 8. 11

  Maar reden te meer om zoveel mogelijk mensen uit te leggen wat het betekent.

  En dat is natuurlijk altijd goed, ben alleen wat sceptisch maar hoop natuurlijk dat het werkt.

 9. 12

  @Steeph: Ben het volledig met je eens dat we niet zomaar alles moeten accepteren, maar ik ben bang dat het een hele klus wordt om dat het SBS-volk aan het verstand te brengen.

 10. 13

  Misschien helpt een echt goede verfilming van “1984”. Het boek heeft ten slotte veel mensen geinspireerd. (actie: schrijf een goed filmscript)

 11. 15

  @ Steeph
  V is mijn lievelingsfilm, maar gaat niet in de eerste plaats over privacy en ik vermoed dat de mensen die privacy nu niet belangrijk vinden, dit niet direct als thema uit de film halen. (Het gaat natuurlijk wel over het afpakken van vrijheden (waaronder privacy) onder het mom van terrorisme.) Bij 1984 is de boodschap over privacy echt niet te missen.