KSTn | Duistere grondstoffen

Nederland kiest voor fossiele brandstoffen. Op meerdere manieren, waarvan sommige niet zo fraai. Of dat goed is voor onze toekomst valt te betwijfelen.

Ergens in de stapel met kamerstukken zat een lijst met beantwoordde vragen naar aanleiding van de grondstoffennotitie. Een hele interessante vraag is nummer 2:
Met de voorziening van welke belangrijke grondstoffen verwacht u de komende jaren (beginnende) problemen?

En ik moest me drie maal door het omslachtige antwoord heen worstelen om eindelijk te zien wat er niet in stond: Olie.
Nu staat er elders in de beantwoording dat de energiesector buiten beschouwing wordt gelaten omdat daar al een ander rapport voor is. Maar dat is een te makkelijk antwoord. Olie is namelijk naast energiedrager ook een van de belangrijkste grondstoffen. Denk aan alleen al aan plastic, diverse chemicaliën en smeerolie.
En nergens in het stuk ook maar een spoor te bekennen van bewustzijn van de onvermijdelijke spanning die gaat ontstaan tussen het afnemende tempo waarmee olie geproduceerd kan worden en de toenemende vraag.
Het is curieus hoezeer de regering dit aanstormende probleem negeert.
Echter, aan de andere kant is het misschien wel verklaarbaar.

Nederland is gewoon in de greep van de op eennagrootste olielobby van de wereld. Niet alleen hebben we hier het belangen van Shell en de NAM welke erg groot zijn. We hebben ook nog eens te maken met de belangen van ongeveer een kwart van alle onderdelen van oliebedrijven die in Nederland gevestigd zijn vanwege de gunstige fiscale regels en de afscherming van gevoelige informatie. Het rapport hierover kreeg in Nederland nauwelijks aandacht. Alleen het FD stond er even bij stil.

Hoe groot de belangen precies zijn, valt moeilijk in te schatten. Juist vanwege de mogelijkheden om bepaalde informatie niet openbaar te hoeven maken voor de vestigingen van grote bedrijf.

Maar deze week kwam er weer een signaal voorbij waaruit je kon aflezen dat de invloed van de olieindustrie heel groot is. Nederland probeert voor hun ongunstige wetgeving op Europees niveau aan te passen.
En een heel ander recent bericht over $32 miljard verdwenen Angoleens oliegeld laat zien om welke grote bedragen het gaat, die mogelijk hier ten lande gestald worden.

Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid eens wat meer open kaart ging spelen in deze kwestie. En dat we werk gaan maken van het afbouwen van onze verslaving van fossiele brandstoffen, voordat het ons opbreekt.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.